12697
HELAL AKREDITASYON KURUMU ILE İLGILI BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

 Önerge ile değişen maddeler aşağıdaki metne işlenmiş olup, gerekçeleri için dosyalar bölümünden "Gerekçe (Önerge İle Değişenler)" dokümanını inceleyebilirsiniz.
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Kuruluş, görev ve yetkiler
Madde 3 - 7408(2023), 7161(2019), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.) (Yeniden Düzenleme:17/1/2019-7161/63 md.)
(1) Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamaz, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.
Organlar
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Yönetim Kurulu
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Danışma Kurulu
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Genel Sekreterlik
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Hizmet birimleri
Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Yurtdışı ofisler
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Personelin statüsü, nitelikleri, atanması ve özlük hakları
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Muafiyetler(3)
Madde 11 - KHK 703(2018)
(1) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.) 

(3) Kurumun görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Kurum tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak işlemler 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda yer alan harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.
Harcırah(4)
Madde 12 - KHK 703(2018)
(1) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)

(3) Bu Kanun kapsamında inceleme ve denetim göreviyle görevlendirilen Kurum personeline 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir. 

(4) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
Değiştirilen ve uygulanmayacak hükümler
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)(5)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/72 md.)
 
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[1] Bu Kanunun Adı “Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” iken 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 72 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [2] 7408 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle yayımı tarihinden bir yıl sonra (4/6/2023) yürürlüğe girmek üzere bu maddeye fıkra eklenmiştir. Söz konusu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihte Mevzuat Bilgi Sistemine işlenecek olup mezkur düzenlemeyi görmek için 4/6/2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. [3] Bu madde başlığı “Mali hükümler” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 72 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [4] Bu madde başlığı “Çeşitli hükümler” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 72 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [5] 7408 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle yayımı tarihinden bir yıl sonra (4/6/2023) yürürlüğe girmek üzere bu maddeden sonra gelmek üzere Ek Madde 1 eklenmiştir. Söz konusu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihte Mevzuat Bilgi Sistemine işlenecek olup mezkur düzenlemeyi görmek için 4/6/2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  7060 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/

  KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  7060 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 10, 11, 12, 13, Geçici Madde 1

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılanTürkiye Büyük Millet Meclisi veCumhurbaşkanlığı seçimleri sonucundaCumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7161

  3

  18/1/2019

   

  
  
  Gerekçe (Önerge İle Değişen Maddeler)
  Gerekçe (Önerge İle Değişen Maddeler)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - 18/11/2017 (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul