(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
C İ L T : 67 TOPLANTI : lö CUMHURİYET SENATOSU • • TUTANAK DERGİSİ 116 ncı Birleşim 20.9.197,1 Pazartesi İçindekiler Sayfa 578 578 1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 2. — GELEN KÂĞITLAR 3. — YOKLAMA 579 4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE­ NEL KURULA SUNUŞLARI 579 1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış Ekonomik ilişkiler Bakam özer Derbil'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Attilâ Karaosman- oğh'.'nun vekillik etmesine dair Cumhur­ başkanlığı tezkeresi (3/1068) 579 2. — Vazife ile yurt dışına giden imar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'na, dönüşüne kadar, Bayındırlık Bakanı Ca­ hit Karakaş'm vekillik etmesine dair Cum­ hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1067) 579 3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı Talât Halman'a, dö­ nüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Şinasi Örerin vekillik etmesine dair Cumhur­ başkanlığı tezkeresi (3/1069) 579 4. — Vazife ile yurt dışına giden Ba­ yındırlık Bakanı Cahit Karakaş'a, dönü­ şüne kadar, imar ve İskân Bakanı Selâ- Sayfa hattin Babüroğlu'nun vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1073) 579 5. — 18-25 Eylül tarihleri arasında Londra'da yapılacak Atlantik Andlaşması Derneği Genel Kurul toplantısına katıla­ cak C. Senatosu üyelerinin 10 gün süreyle görevlendirilmelerine dair Başbakanlık tezkeresi 580 6. — Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) nm daveti üzerine, «Dünya Nüfus Sorunu ve Aile Plânlaması Metotları Tek­ nolojisi» konularında incelemeler yapmak üzere 20 Parlâmento üyesinin takriben dört hafta süreyle görevlendirilmelerine dair Başbakanlık tezkeresi 580 5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 581,607 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa­ sının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Ana­ yasa değişikliği teklifinin Millet Meclisin­ ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se­ natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra­ poru (Millet Meclisi 2/558; Cumhuriyet Senatosu 2/342) (S. Sayısı : 1661) 581:606, 607:642,649:744
Sayfa 2 -
C İ L T : 67 TOPLANTI : lö CUMHURİYET SENATOSU • • TUTANAK DERGİSİ 116 ncı Birleşim 20.9.197,1 Pazartesi İçindekiler Sayfa 578 578 1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 2. — GELEN KÂĞITLAR 3. — YOKLAMA 579 4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE­ NEL KURULA SUNUŞLARI 579 1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış Ekonomik ilişkiler Bakam özer Derbil'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Attilâ Karaosman- oğh'.'nun vekillik etmesine dair Cumhur­ başkanlığı tezkeresi (3/1068) 579 2. — Vazife ile yurt dışına giden imar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'na, dönüşüne kadar, Bayındırlık Bakanı Ca­ hit Karakaş'm vekillik etmesine dair Cum­ hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1067) 579 3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı Talât Halman'a, dö­ nüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Şinasi Örerin vekillik etmesine dair Cumhur­ başkanlığı tezkeresi (3/1069) 579 4. — Vazife ile yurt dışına giden Ba­ yındırlık Bakanı Cahit Karakaş'a, dönü­ şüne kadar, imar ve İskân Bakanı Selâ- Sayfa hattin Babüroğlu'nun vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1073) 579 5. — 18-25 Eylül tarihleri arasında Londra'da yapılacak Atlantik Andlaşması Derneği Genel Kurul toplantısına katıla­ cak C. Senatosu üyelerinin 10 gün süreyle görevlendirilmelerine dair Başbakanlık tezkeresi 580 6. — Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) nm daveti üzerine, «Dünya Nüfus Sorunu ve Aile Plânlaması Metotları Tek­ nolojisi» konularında incelemeler yapmak üzere 20 Parlâmento üyesinin takriben dört hafta süreyle görevlendirilmelerine dair Başbakanlık tezkeresi 580 5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 581,607 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa­ sının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Ana­ yasa değişikliği teklifinin Millet Meclisin­ ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se­ natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra­ poru (Millet Meclisi 2/558; Cumhuriyet Senatosu 2/342) (S. Sayısı : 1661) 581:606, 607:642,649:744 C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Sayfa 6. — SORULAR VE CEVAPLAR 642 B) YAZİLİ SORULAR VE CEVAP­ LARI 642 1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet ismen'in, son olaylara dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı İsmail Arar'm cevabı (7 768) 642:643 2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye­ si Ekrem Acuner'in yasama dokunulmaz- Sayfa lığına dair yazılı soru önergesi ve Başba­ kan Nihat Erim'in cevabı (7/807) 643:644 3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Kasım Gülek'in, Türkiye iş Banka­ sına dair yazılı soru önergesi ve Başba­ kan Nihat Erim'in cevabı (7/810) 644:647 4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Kasım Gülek'in, Devlet müessesele­ rinin ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin mevduatlarına dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'm cevabı (7/812) 648 Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku­ rulda : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin birinci görüşülmesi tamamlandı. Genel Kurulun 20 Eylül Pazartesi günü saat 10,00 da toplanmasına dair parti gruplarının başkan ve başkanvekilleri tarafından verilen önerge kabul edildi. 1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 20 Eylül 1971 Pazartesi günü saat 10,00 da toplanmak üzere birleşime saat 19,15 te son ve­ rildi. Başkan Başkanvekili Mehmet Ünal di Kâtip Mardin îbdüVncrim Saraçoğlu Kâtip Bitlis O rh an Kürüm oğlu Kâtip Niğde Kudret Baykan 2. GELEN KÂĞITLAR Rapor 1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri­ nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısının Mil­ let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri­ yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/494; C. Senatosu 1/1265) (S. Sayısı : 1663) (Dağıtma tarihi : 14.9.1971) 578 —
Sayfa 3 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Sayfa 6. — SORULAR VE CEVAPLAR 642 B) YAZİLİ SORULAR VE CEVAP­ LARI 642 1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet ismen'in, son olaylara dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı İsmail Arar'm cevabı (7 768) 642:643 2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye­ si Ekrem Acuner'in yasama dokunulmaz- Sayfa lığına dair yazılı soru önergesi ve Başba­ kan Nihat Erim'in cevabı (7/807) 643:644 3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Kasım Gülek'in, Türkiye iş Banka­ sına dair yazılı soru önergesi ve Başba­ kan Nihat Erim'in cevabı (7/810) 644:647 4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Kasım Gülek'in, Devlet müessesele­ rinin ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin mevduatlarına dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'm cevabı (7/812) 648 Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku­ rulda : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin birinci görüşülmesi tamamlandı. Genel Kurulun 20 Eylül Pazartesi günü saat 10,00 da toplanmasına dair parti gruplarının başkan ve başkanvekilleri tarafından verilen önerge kabul edildi. 1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 20 Eylül 1971 Pazartesi günü saat 10,00 da toplanmak üzere birleşime saat 19,15 te son ve­ rildi. Başkan Başkanvekili Mehmet Ünal di Kâtip Mardin îbdüVncrim Saraçoğlu Kâtip Bitlis O rh an Kürüm oğlu Kâtip Niğde Kudret Baykan 2. GELEN KÂĞITLAR Rapor 1. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri­ nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısının Mil­ let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri­ yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/494; C. Senatosu 1/1265) (S. Sayısı : 1663) (Dağıtma tarihi : 14.9.1971) 578 — C Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 BİRİNCİ OTURUM Açılma ISaati : 10,00 BAŞKAN — BaşkanveMli (Mehmet ünaldı KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (iSivas), Mehmet Camlıca (Kastamonu BAŞKAN — 116 ncı 'Birleşimi açıyorum. 3. — YOKLAMA 'BAŞKAN — Yoklama yapılacak. (Yoklama yapıldı.) BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza­ kerelere (başlıyoruz. 4. — BAŞKANLIK DİVANININ &ENEL KURULA ISUNUŞLARI 1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış Ekonomik İlişkiler Bakam Özer DerbiVe, dönüşüne kadar, Devlet Bakam - Başbakan Yar­ dımcısı Attilâ Karaosmanoğlu'nun vekillik et­ mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi '(3/1068) BAŞKAN — B'ir iCumhur<başkanlığı tezke­ resi yar, takdim ediyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına -gidecek olan Dış Eko­ nomik ilişkiler Bakanı 'özer iDerbirin dönüşü­ ne 'kadar; (Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına, Devlet 'bakanı - Başbakan Yardımcısı Atltilâ Karaosmaııoğiu'nun vekillik etmesinin, Başba­ kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 'olduğu­ nu arz ederim. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN — Yüksek Heyetin (bilgilerine sunulur. 2. — Vazife ile yurt dışına giden İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'na, dönü­ süne kadar, Bayındırlık Bakanı 'Cahit Kara- knş'ıv vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1067) BAŞKAN — Bir basjka tezkere var, takdim ediyorum: Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden imar Ve iskân B?.kanı Selâhattin ıBabüroğlu'nun dönüşüne ka­ dar; imar ve iskân Baikanlığına, Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'm velkillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu ara ederim. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı Talât Ilalman'a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in '•vekillik et­ mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1069) BAŞKAN yorum: Bir (başka tezkere Var, okutu- Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığına Vazife ile yuf t dışına ıgidecek 'olan Kültür Bakanı Talât Hal'man'm dönüşüne kadar; Kül­ tür Bakanlığına Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in vekillik etmesinin, (Başbakanın teklifi üzerine, uygnn iğörülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN — Yüksek 'Heyetin bilgilerine sunulur. 1. — Vazife ile yurt dışına giden Bayındır­ lık Bakanı Cahit Karakaş'a, dönüşüne kadar, İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Bdbüroğ- lıı'nun vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan­ lığı tezkeresi (3/1073) BAŞKAN — Bir (başka tezkere var, okutu­ yorum: Cumhuriyet (Senatosu (Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden Bayındırlık Ba­ kanı (Cahit iKaraikaş'm dönüşüne kadar; Ba­ yındırlık (Bakanlığına, imar ve iskân Bakanı Selâhattin (Babüroğlu'nun vekillik «tanesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygnn görülmüş ol­ duğunu arz 'ederim. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı 579
Sayfa 4 -
C Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 BİRİNCİ OTURUM Açılma ISaati : 10,00 BAŞKAN — BaşkanveMli (Mehmet ünaldı KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (iSivas), Mehmet Camlıca (Kastamonu BAŞKAN — 116 ncı 'Birleşimi açıyorum. 3. — YOKLAMA 'BAŞKAN — Yoklama yapılacak. (Yoklama yapıldı.) BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza­ kerelere (başlıyoruz. 4. — BAŞKANLIK DİVANININ &ENEL KURULA ISUNUŞLARI 1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış Ekonomik İlişkiler Bakam Özer DerbiVe, dönüşüne kadar, Devlet Bakam - Başbakan Yar­ dımcısı Attilâ Karaosmanoğlu'nun vekillik et­ mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi '(3/1068) BAŞKAN — B'ir iCumhur<başkanlığı tezke­ resi yar, takdim ediyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına -gidecek olan Dış Eko­ nomik ilişkiler Bakanı 'özer iDerbirin dönüşü­ ne 'kadar; (Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına, Devlet 'bakanı - Başbakan Yardımcısı Atltilâ Karaosmaııoğiu'nun vekillik etmesinin, Başba­ kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 'olduğu­ nu arz ederim. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN — Yüksek Heyetin (bilgilerine sunulur. 2. — Vazife ile yurt dışına giden İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'na, dönü­ süne kadar, Bayındırlık Bakanı 'Cahit Kara- knş'ıv vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1067) BAŞKAN — Bir basjka tezkere var, takdim ediyorum: Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden imar Ve iskân B?.kanı Selâhattin ıBabüroğlu'nun dönüşüne ka­ dar; imar ve iskân Baikanlığına, Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'm velkillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu ara ederim. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı Talât Ilalman'a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in '•vekillik et­ mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1069) BAŞKAN yorum: Bir (başka tezkere Var, okutu- Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığına Vazife ile yuf t dışına ıgidecek 'olan Kültür Bakanı Talât Hal'man'm dönüşüne kadar; Kül­ tür Bakanlığına Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in vekillik etmesinin, (Başbakanın teklifi üzerine, uygnn iğörülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN — Yüksek 'Heyetin bilgilerine sunulur. 1. — Vazife ile yurt dışına giden Bayındır­ lık Bakanı Cahit Karakaş'a, dönüşüne kadar, İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Bdbüroğ- lıı'nun vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan­ lığı tezkeresi (3/1073) BAŞKAN — Bir (başka tezkere var, okutu­ yorum: Cumhuriyet (Senatosu (Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden Bayındırlık Ba­ kanı (Cahit iKaraikaş'm dönüşüne kadar; Ba­ yındırlık (Bakanlığına, imar ve iskân Bakanı Selâhattin (Babüroğlu'nun vekillik «tanesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygnn görülmüş ol­ duğunu arz 'ederim. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı 579 G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 BAŞKAN — Y u t a k Heyetin bilgilerine sunulur. 5. — 18 - 25 Eylül 1971 'tarihleri arasında Londra'da yapılacak Atlantik An di aşması Der­ neği Genel Kurul toplantısına katılacak €. Se­ natosu üyelerinin 10 gün süreyle görevlendi­ rilmelerine dair Başbakanlık tezkeresi BAŞKAN — Bir Başbakanlık teskeresi var, okutuyorum: Cumhuriyet İSenatosu Bakanlığına 18 - 25 Eylül 1971 'tarihleri arasında Lon­ dra'da yapılacak Atlantik Andlaşması Demeği Genel Kurul toplantısına katılacak Parlâmento üyelerimiz hakkında Dışişleri Bakanlığından alınan 2 . © . 1971 tarih ve MÜGİ: 1540/71 - Sİ - 4539 sayılı yazının sureti ilişik olarak su­ nulmuştur. Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere­ ğinin yapılmasını Ve sonucunun bildirilmesini müsaadelerine 'sayğiyle arz ederim. Prof. Dr. Nihat Erim Başbakan Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığına Türk Atlantik Andlaşması Derneğinden alı­ nan Ibir yazıda, ATA Dernekleri Genel Kurul toplantısının 18 - !25 Eylül 1971 tarihleri ara­ sında Londra'da yapılacağı, anılan toplantıya Türk Atlantik Andlaşması Derneği Başkanı Kontenjan Senatörü Feridun Cemal Erkin ile Demek Muhasibi ve Adana Senatörü Mu­ kadder öztekin'in katılacağı bildirilmektedir. Görev seyahati on p-ün sürecektir. Keyfiyeti gereği için bilgilerine arz ederim. Osman Olcay Dışişleri Bakanı BAŞKAN — Tezkerede ismi geçen iki sayın üyenin vazife ile yurt dışına gitmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi- yenler... Kabul edilmiştir. 6. — Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) nın daveti üzerine, «Dünya Nüfus Sorunu ve Aile Plânlaması Metotları Teknolojisi» Ko­ nularında incelemeler yapmak üzere 20 Parlâ­ mento üyesinin takriben dört hafta süreyle görevlendirilmelerine dair Başbakanlık tezke­ resi, BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi daha var, okutuyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) nm daveti üzerine, «Dünya Nüfus iSorunu ve Aile Plânlaması Metodları Teknolojisi» konu­ larında yevmiye, harcırah ve diğer bütün mas­ rafları anılan teşkilâtça ödenmek (suretiyle Amerika Birleşik Devletlerinde ve muhtemelen bâzı Avrupa memleketlerinde incelemeler yap­ mak üzere, ilişik listede beşer kişilik 4 grup halinde isimleri yazılı 20 Parlâmento üyemizin aynı listede Igösterilen tarihlerde takriben 4 hafta süreyle görevlendirilmeleri (hakkında Dışişleri Bakanlığından alman 2 . 9 . 1971 tarih ve BATI/312 - 245 - 1/846 sayılı yazısı sureti ilişik olarak sunulmuştur. Anayamızın 78 nci maddesine göre gereği­ nin yapılmasını ve sonucundan Başbakanlığa bilgi verilmesini sayğiyle arz ederim. Prof. Dr. Nihat Erim Başbakan 4 Ekim 1971 de başlıyacak gezi, C. H. P. içel Senatörü Dr. Lütfi Bilgen M. B. G. Tabiî Senatör Selâhattin Özgür A. P. Konya Senatörü Mehmet Varışlı 22 Kasım 1971 de başlıyacak gezi, M. G. P. Kayseri Senatörü Dr. Sami Turan A. P. Sivas Senatörü Nurettin Ertürk 2 Nisan 1972 de başlıyacak gezi, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Prof. Dr. Ragıp Üner BAŞKAN — Tezkerede ismi yazılı sayın üye­ lerin seyahatlerini tasviplerinize arz ediyorum Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. — 580 —
Sayfa 5 -
G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 BAŞKAN — Y u t a k Heyetin bilgilerine sunulur. 5. — 18 - 25 Eylül 1971 'tarihleri arasında Londra'da yapılacak Atlantik An di aşması Der­ neği Genel Kurul toplantısına katılacak €. Se­ natosu üyelerinin 10 gün süreyle görevlendi­ rilmelerine dair Başbakanlık tezkeresi BAŞKAN — Bir Başbakanlık teskeresi var, okutuyorum: Cumhuriyet İSenatosu Bakanlığına 18 - 25 Eylül 1971 'tarihleri arasında Lon­ dra'da yapılacak Atlantik Andlaşması Demeği Genel Kurul toplantısına katılacak Parlâmento üyelerimiz hakkında Dışişleri Bakanlığından alınan 2 . © . 1971 tarih ve MÜGİ: 1540/71 - Sİ - 4539 sayılı yazının sureti ilişik olarak su­ nulmuştur. Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere­ ğinin yapılmasını Ve sonucunun bildirilmesini müsaadelerine 'sayğiyle arz ederim. Prof. Dr. Nihat Erim Başbakan Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığına Türk Atlantik Andlaşması Derneğinden alı­ nan Ibir yazıda, ATA Dernekleri Genel Kurul toplantısının 18 - !25 Eylül 1971 tarihleri ara­ sında Londra'da yapılacağı, anılan toplantıya Türk Atlantik Andlaşması Derneği Başkanı Kontenjan Senatörü Feridun Cemal Erkin ile Demek Muhasibi ve Adana Senatörü Mu­ kadder öztekin'in katılacağı bildirilmektedir. Görev seyahati on p-ün sürecektir. Keyfiyeti gereği için bilgilerine arz ederim. Osman Olcay Dışişleri Bakanı BAŞKAN — Tezkerede ismi geçen iki sayın üyenin vazife ile yurt dışına gitmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi- yenler... Kabul edilmiştir. 6. — Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) nın daveti üzerine, «Dünya Nüfus Sorunu ve Aile Plânlaması Metotları Teknolojisi» Ko­ nularında incelemeler yapmak üzere 20 Parlâ­ mento üyesinin takriben dört hafta süreyle görevlendirilmelerine dair Başbakanlık tezke­ resi, BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi daha var, okutuyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) nm daveti üzerine, «Dünya Nüfus iSorunu ve Aile Plânlaması Metodları Teknolojisi» konu­ larında yevmiye, harcırah ve diğer bütün mas­ rafları anılan teşkilâtça ödenmek (suretiyle Amerika Birleşik Devletlerinde ve muhtemelen bâzı Avrupa memleketlerinde incelemeler yap­ mak üzere, ilişik listede beşer kişilik 4 grup halinde isimleri yazılı 20 Parlâmento üyemizin aynı listede Igösterilen tarihlerde takriben 4 hafta süreyle görevlendirilmeleri (hakkında Dışişleri Bakanlığından alman 2 . 9 . 1971 tarih ve BATI/312 - 245 - 1/846 sayılı yazısı sureti ilişik olarak sunulmuştur. Anayamızın 78 nci maddesine göre gereği­ nin yapılmasını ve sonucundan Başbakanlığa bilgi verilmesini sayğiyle arz ederim. Prof. Dr. Nihat Erim Başbakan 4 Ekim 1971 de başlıyacak gezi, C. H. P. içel Senatörü Dr. Lütfi Bilgen M. B. G. Tabiî Senatör Selâhattin Özgür A. P. Konya Senatörü Mehmet Varışlı 22 Kasım 1971 de başlıyacak gezi, M. G. P. Kayseri Senatörü Dr. Sami Turan A. P. Sivas Senatörü Nurettin Ertürk 2 Nisan 1972 de başlıyacak gezi, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Prof. Dr. Ragıp Üner BAŞKAN — Tezkerede ismi yazılı sayın üye­ lerin seyahatlerini tasviplerinize arz ediyorum Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. — 580 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad­ deler dilenmesi ka-klunda Anayasa değişikliği teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/558; Cum­ huriyet Senatosu 2/342) (S. Sayısı : 1661) (1) BAŞKAN — Gruplar tarafından verilmiş önergeler var, okutuyorum. Yüksek Başkanlığa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 'hakkındaki teklifin, ikinci görüşülme­ si sırasında, şahısları adına yapılacak konuşma­ ların 10 ar dakika ile sınırlandırılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. A. P. C. H. P. Grup Başkanı Grup Başkanvekili A. Nusret Tuna Fikret Gündoğan M. G. P. M. B. G. Grup Başkanvekili Başkanı Y. i. Etem Karakapıcı Haydar Tunçkanat BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo­ rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil­ miştir. BAŞKAN — ikinci bir takrir var okutuyo­ rum : Yüksek Başkanlığa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki teklifin ikinci görüşülme­ si sırasında, her maddenin açık oya tabi tutul­ masına karar verilmesini arz ve teklif ederiz, A. P. C. H. P. Grup Başkanı Grup Başkanvekili A. Nusret Tuna Fikret Gündoğan M. G. P. M. B. G. Grup Başkanvekili Başkanı Y. i. Ebem Karakapıcı Haydar Tunçkanat BAŞKAN — Gruplar tarafından arzu edil­ miş olmakla beraber, içtüzüğe uygun telâkki olunarak açık oylama yapılacaktır. (1) 1661 S. Sayılı basmayazı 113 ncü Birle­ şim Tutanağının sonundadır. Yüksek Başkanlığa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki teklifin ikinci görüşül­ mesi sırasında tümünün açık oya tabi tutulma­ sına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. Adalet Partisi C. Halk Partisi Grup Başkanı Grup Başkanvekili A. Nusret Tuna Fikret Gündoğan Millî Güven Partisi Millî Birlik Grupu Grup Başkanvekili Başkanı Y. î . Etem Karakapıcı Haydar Tunçkanat BAŞKAN — Gruplar adına verilmiş önerge dolayısiyle açık oylama yapılacaktır. İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, yalnız grup başkanları değil, üyeler de imza et­ miştir. BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüze göre muayyen sayıda üyenin açık oy istiyebileceği hükmünün, bu önergelerle sabit olduğunu be­ yan ettim. Bu itibarla, açık oya arz edileceğini tefhim ettim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek­ lifinin birinci müzakeresi tamamlanmış ve İç­ tüzüğümüzün 75 nci maddesi uyarınca bir önerge verilmemiş olduğu cihetle, 5 gün sonra ikinci görüşmesine başlanacaktır. Bu 5 günlük müddet geçmiş bulunmaktadır. Gene, İçtüzüğü­ müzün 75 nci maddesi uyarınca, ikinci görüşme tümü üzerinde yapılmayıp, yalnız üzerinde önerge verilmiş maddeler üzerinde müzakere açılacaktır. Bu itibarla, yalnız önerge veril­ miş olan maddeler üzerinde müzakere açılıp, önerge verilmemiş olan diğer maddeler okunup, açık oya arz edilmek suretiyle, ikinci müzake­ re tamamlanacaktır. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad­ deler eklenmesi hakkındaki Anayasa değişikli­ ğinin ikinci müzakeresine başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı madde­ lerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa­ sının, 11, 15, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 38, 46, 60, — 581 —
Sayfa 6 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad­ deler dilenmesi ka-klunda Anayasa değişikliği teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/558; Cum­ huriyet Senatosu 2/342) (S. Sayısı : 1661) (1) BAŞKAN — Gruplar tarafından verilmiş önergeler var, okutuyorum. Yüksek Başkanlığa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 'hakkındaki teklifin, ikinci görüşülme­ si sırasında, şahısları adına yapılacak konuşma­ ların 10 ar dakika ile sınırlandırılmasına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. A. P. C. H. P. Grup Başkanı Grup Başkanvekili A. Nusret Tuna Fikret Gündoğan M. G. P. M. B. G. Grup Başkanvekili Başkanı Y. i. Etem Karakapıcı Haydar Tunçkanat BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo­ rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil­ miştir. BAŞKAN — ikinci bir takrir var okutuyo­ rum : Yüksek Başkanlığa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki teklifin ikinci görüşülme­ si sırasında, her maddenin açık oya tabi tutul­ masına karar verilmesini arz ve teklif ederiz, A. P. C. H. P. Grup Başkanı Grup Başkanvekili A. Nusret Tuna Fikret Gündoğan M. G. P. M. B. G. Grup Başkanvekili Başkanı Y. i. Ebem Karakapıcı Haydar Tunçkanat BAŞKAN — Gruplar tarafından arzu edil­ miş olmakla beraber, içtüzüğe uygun telâkki olunarak açık oylama yapılacaktır. (1) 1661 S. Sayılı basmayazı 113 ncü Birle­ şim Tutanağının sonundadır. Yüksek Başkanlığa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki teklifin ikinci görüşül­ mesi sırasında tümünün açık oya tabi tutulma­ sına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. Adalet Partisi C. Halk Partisi Grup Başkanı Grup Başkanvekili A. Nusret Tuna Fikret Gündoğan Millî Güven Partisi Millî Birlik Grupu Grup Başkanvekili Başkanı Y. î . Etem Karakapıcı Haydar Tunçkanat BAŞKAN — Gruplar adına verilmiş önerge dolayısiyle açık oylama yapılacaktır. İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, yalnız grup başkanları değil, üyeler de imza et­ miştir. BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüze göre muayyen sayıda üyenin açık oy istiyebileceği hükmünün, bu önergelerle sabit olduğunu be­ yan ettim. Bu itibarla, açık oya arz edileceğini tefhim ettim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek­ lifinin birinci müzakeresi tamamlanmış ve İç­ tüzüğümüzün 75 nci maddesi uyarınca bir önerge verilmemiş olduğu cihetle, 5 gün sonra ikinci görüşmesine başlanacaktır. Bu 5 günlük müddet geçmiş bulunmaktadır. Gene, İçtüzüğü­ müzün 75 nci maddesi uyarınca, ikinci görüşme tümü üzerinde yapılmayıp, yalnız üzerinde önerge verilmiş maddeler üzerinde müzakere açılacaktır. Bu itibarla, yalnız önerge veril­ miş olan maddeler üzerinde müzakere açılıp, önerge verilmemiş olan diğer maddeler okunup, açık oya arz edilmek suretiyle, ikinci müzake­ re tamamlanacaktır. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad­ deler eklenmesi hakkındaki Anayasa değişikli­ ğinin ikinci müzakeresine başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı madde­ lerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa­ sının, 11, 15, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 38, 46, 60, — 581 — O. Senatosu B : 116 61, 04, 89, 110, 111, 114, 119, 120, 121, 124, 127, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151 ve 152 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. [BAŞKAN — Değişikliğin 1 nci maddesini teşkil eden metinlerin oylamasından sonra 1 nci maddenin tümü üzerinde açık oylama yapıla­ caktır. II. Temel hak ve hürriyetlerin özü, sınır­ lanması ve kötüye kullanılmaması. Madde 11. — Temel hak ve hürriyetler, Dev­ letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhu­ riyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ka­ mu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anaya­ sanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak ka­ nunla sınırlanabilir.. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do­ kunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetler­ den hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerinî veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak, nitelikleri Anayasada be­ lirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın Başjkanlığa Anayasanın 11 nci maddesindeki değişikli­ ğin değiştirilerek, maddenin evvelki haliyle mu­ hafazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için ba­ na söz verilmesini saygılarımla rica ederim. Diyarbakır Senatörü iSelâhattin Cizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu tarafından verilmiş olan önerge, değişiklik istenen hali ha­ zırdaki Anayasa hükmünün oylanmasını iste­ mekte. Yani, birinci müzakerede müzakeresi ya­ pılmış ve kabul edilmiş maddelerin reddini ta- zammun etmektedir. Aslında, usulüne uygun bir önerge sayılmamakla beraber, müzakeremize her hangi bir gölge düşmemesi için önergeyi mua­ meleye koyuyorum. Sayın Cizrelioğlu, buyurun efendim. 20 . 9 . 1971 O : 1 SELÂHATTîH CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) Saym Başkan, muhterem senatörler,.. BAŞKAN — Saym Cizrelioğlu, 10 dakika ile mukayyet olduğunuzu hatırlatayım. Buyurun efendim. SSLÂHATTİH CİZRELİOĞLU (Devamla) — Mersi efendim. Anayasa değiştirilemez ciiyo bir iddiada bulunulamaz. Değişen şartlar, Ana­ yasanın değiştirilmesini gerektirebilir, Ancak değişiklikler, geligen hayata ve şartlara uygun olarak ileriye doğru, yapılırsa isabetli ve fayda­ lı olabilirler. Aksi takdirde, isabetli ve fay&ılı olamazlar. Anayasanın 11 nci maddesi: «Te:r;el hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhim a uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü­ şeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep­ lerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne do- kunamaa.» demektedir. Buna göre Anayasa, temel hak ve hürriyetle­ rin, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak sınırlanabileceğini, esasen kabul etmektedir. Anayasanın kabul etmediği; bu hak ve hürriyet­ lerin, bâzı sebepler bahane edilerek sınırlanması yoluna gidilmesidir. Sınırlanmalara, tatbikatçıla­ rın kolaylıkla gidebilecekleri tarihî tecrübe ve kuvvetli ihtimali noktasından hareket eden Ana­ yasa, maddede zikrettiği mühim sebeplerin da­ hi bahane edilemiyeceğini işaret etmek zarureti­ ni hissetmiştir. Halbuki, değişiklikle bu sebeplere ilâve edi­ len bir kısım sebeplerle de, temel hak ve hürri­ yetlerin özüne kolaylıkla dokunahilme ve sınır­ lama imkânı sağlanmaktadır ki; bu,Anayasa­ nın söz ve ruhuna uygun değildir. Bu değişikli­ ğe Anayasanın 1, 3 ve 9 ncu maddeleri muvace­ hesinde bir lüsurn ve zaruret de yoktur. Anayasanın, «Türkiye Devleti bir Cumhuri­ yettir.» diyen 1 nci maddesi; «Türkiye Devleti. ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» di­ yen S ncü maddesi ve «Devlet şeklinin Cumhu­ riyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiş­ tirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.» di­ yen 9 ncu maddesiyle; Cumhuriyete, ülke ve milletin bölünmezliğine vermiş bulunduğu ala­ kayı, dikkati, hassasiyeti, titizliği açıkça tes*:ii etmiştir. Su maddeleriyle Anayasa, temel hak va hürriyetlerin Cumhuriyete, ülkenin ve milletin
Sayfa 7 -
O. Senatosu B : 116 61, 04, 89, 110, 111, 114, 119, 120, 121, 124, 127, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151 ve 152 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. [BAŞKAN — Değişikliğin 1 nci maddesini teşkil eden metinlerin oylamasından sonra 1 nci maddenin tümü üzerinde açık oylama yapıla­ caktır. II. Temel hak ve hürriyetlerin özü, sınır­ lanması ve kötüye kullanılmaması. Madde 11. — Temel hak ve hürriyetler, Dev­ letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhu­ riyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ka­ mu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anaya­ sanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak ka­ nunla sınırlanabilir.. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do­ kunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetler­ den hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerinî veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak, nitelikleri Anayasada be­ lirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın Başjkanlığa Anayasanın 11 nci maddesindeki değişikli­ ğin değiştirilerek, maddenin evvelki haliyle mu­ hafazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için ba­ na söz verilmesini saygılarımla rica ederim. Diyarbakır Senatörü iSelâhattin Cizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu tarafından verilmiş olan önerge, değişiklik istenen hali ha­ zırdaki Anayasa hükmünün oylanmasını iste­ mekte. Yani, birinci müzakerede müzakeresi ya­ pılmış ve kabul edilmiş maddelerin reddini ta- zammun etmektedir. Aslında, usulüne uygun bir önerge sayılmamakla beraber, müzakeremize her hangi bir gölge düşmemesi için önergeyi mua­ meleye koyuyorum. Sayın Cizrelioğlu, buyurun efendim. 20 . 9 . 1971 O : 1 SELÂHATTîH CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) Saym Başkan, muhterem senatörler,.. BAŞKAN — Saym Cizrelioğlu, 10 dakika ile mukayyet olduğunuzu hatırlatayım. Buyurun efendim. SSLÂHATTİH CİZRELİOĞLU (Devamla) — Mersi efendim. Anayasa değiştirilemez ciiyo bir iddiada bulunulamaz. Değişen şartlar, Ana­ yasanın değiştirilmesini gerektirebilir, Ancak değişiklikler, geligen hayata ve şartlara uygun olarak ileriye doğru, yapılırsa isabetli ve fayda­ lı olabilirler. Aksi takdirde, isabetli ve fay&ılı olamazlar. Anayasanın 11 nci maddesi: «Te:r;el hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhim a uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü­ şeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep­ lerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne do- kunamaa.» demektedir. Buna göre Anayasa, temel hak ve hürriyetle­ rin, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak sınırlanabileceğini, esasen kabul etmektedir. Anayasanın kabul etmediği; bu hak ve hürriyet­ lerin, bâzı sebepler bahane edilerek sınırlanması yoluna gidilmesidir. Sınırlanmalara, tatbikatçıla­ rın kolaylıkla gidebilecekleri tarihî tecrübe ve kuvvetli ihtimali noktasından hareket eden Ana­ yasa, maddede zikrettiği mühim sebeplerin da­ hi bahane edilemiyeceğini işaret etmek zarureti­ ni hissetmiştir. Halbuki, değişiklikle bu sebeplere ilâve edi­ len bir kısım sebeplerle de, temel hak ve hürri­ yetlerin özüne kolaylıkla dokunahilme ve sınır­ lama imkânı sağlanmaktadır ki; bu,Anayasa­ nın söz ve ruhuna uygun değildir. Bu değişikli­ ğe Anayasanın 1, 3 ve 9 ncu maddeleri muvace­ hesinde bir lüsurn ve zaruret de yoktur. Anayasanın, «Türkiye Devleti bir Cumhuri­ yettir.» diyen 1 nci maddesi; «Türkiye Devleti. ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» di­ yen S ncü maddesi ve «Devlet şeklinin Cumhu­ riyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiş­ tirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.» di­ yen 9 ncu maddesiyle; Cumhuriyete, ülke ve milletin bölünmezliğine vermiş bulunduğu ala­ kayı, dikkati, hassasiyeti, titizliği açıkça tes*:ii etmiştir. Su maddeleriyle Anayasa, temel hak va hürriyetlerin Cumhuriyete, ülkenin ve milletin O. Senatosu B : 116 bölünmezliğine aykırı kullanılamayacağını sarih ] olarak işaret etmektedir. Bu hususta ayrıca, ka­ nunlarda hükümler vardır. Ve bunların tatbi-. kine hiçbir engel yoktur. Yeter ki, hak ve hür­ riyetler bu hükümlere hakikaten aykırı kulla- j nılmış olsun. Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 143 ncü maddeleri vardır ve meridirler ve bütün bunlara rağmen, 11 nci maddede bu şekilde bir değişiklik yoluna gidilmiş olması lüzumsuz ol­ duğu gibi, tatbikatta, temel hak ve hürriyetlere, [ Anayasanın esas söz ve ruhuna aykırı dokunma ve sınırlamalara gidebilme mahzurlu yoluna ga­ yet müsait bulunmaktadır. 1961 Anayasası 27 Mayıs ile birden bire orta­ ya çıkmış, kabul edilmiş bir Anayasa değildir. Bu Anayasa, temel hak ve hürriyetlerin ikti­ dar ve hükümetler tarafından kabulüyle, bun­ lara gereken hürmetin gösterilmesi yolunda mil­ letin uzun seneler boyunca vâki mücadeleleri sonucu meydana gelmiş bir Anayasadır. İktidarı elinde bulunduran kuvvetin, kuvvet sınırlarını hukukî esaslarla çizme mücadelesinin bir eseri olarak 1807 de Senedi İttifak meyda­ na getirilmiştir. Bir müddet sonra da, Büyük Şûrayı Devlet ismiyle 1868 de kurulan Şûranın, idarede iktidara ortak olması temin edilmiştir. Bu yolda devam eden mücadeleler neticesinde ilk Anayasa olan 1876 Kanunu Esasisi yapılmış ve bundan uzun seneler sonra yapılan 1921 Teş­ kilâtı Esasiye Kanununu 1924 Anayasası taki- betmiştir. Bütün bu mücadeleler, milletin temel hak ve hürriyetlerinin iktidar tarafından değil, fakat iktidarın temel hak ve hürriyetlerle sınırlanma­ sı maksadına matuf olarak cereyan etmiştir. An­ cak, demokratik hukuk Devletinin temel pren­ sibi olan bu esas, Meclis Hükümeti sistemini ta­ mamen bertaraf edememiş ve yargı denetimini getirmemiş bulunanl924 Anayasası da hakkiyle cevap verememiş olduğu içindir ki, 1960 hare­ keti vukubulmuş ve 1961 Anayasası meydana gelmiştir. 1961 Anayasası milletin temel hak ve hürri­ yetler yolunda cereyan eden tarihî mücadeleler sonucu, Anayasa sahasında bugün için varılan en başarılı noktadır. Bu Anayasa; iktidarı te­ mel hak ve hürriyetlerin sınırlaması, demokra­ tik hukuk Devletinde Meclis Hükümeti sistemi yerine Anayasa müesseseleri sisteminin esas ol- j — 583 20 . 9 . 1971 O : 1 duğu, yasama yetkisinin Anayasanın çizgileri içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu, hak ve hürriyetlerin sınırlarının Anaya­ sa tarafından tesbiti, Devlet faaliyetlerinin yar­ gı denetimine, yasama faaliyetlerinin Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi bulunduğu gibi temel prensipleri getirmiş bulunmaktadır. Bü­ tün bu prensipler temel hak ve hürriyetler için müesses hukuk Devleti anlayışının anaprensip- leridir. Şimdi yapılan değişikliklerle ise Ana­ yasanın temel prensiplerinden uzaklaşılmakta- dır. Temel hak ve hürriyetlerin Hükümet tara­ fından sınırlanması imkânının yine meydana ge­ tirilmesiyle, yürütmenin tasarruflarının yargı denetiminden çıkarılmasiyle, Anayasanın söz ve ruhuna, milletin bu yoldaki uzun seneler boyu vâki mücadelesinin maksadına aykırı olarak 1924 Anayasasının dahi gerilerine gidilmekte­ dir. Umumiyetle idareciler kendilerini çok iyi ni­ yetli ve hatadan tamamen münezzeh gördükle­ ri ve getirdikleri kanunları ve değişiklikleri ilânihaye kendilerinin tatbik edeceklerini zan­ nettikleri için hatadan bir türlü kurtulunama- maktadır. Kanunlarda ve değişikliklerinde bun­ ların yürütülmesinin ehil ellere de düşebilece­ ğinin muhtemel bulunduğu düşüncesinden hare­ ket edüebilse çok daha isabetli ve faydalı neti­ celere kolaylıkla varmak mümkün olabilecek­ ti!'. Değişikliğin iltifatınıza mazhar olmıyacağı ümidiyle, sözlerime son verir, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Millî Birlik sıralarından, alkış­ lar.) BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa­ yın üye... Yok. Komisyon önergeye katılıyor mu?.. ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKAN— REFET EENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. BAŞKAN — Katılmıyor, önergeyi oylarını­ za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi- yenler... 7 kabule karşı, önerge reddedilmiştir. 11 nci maddenin müzakeresi tamamlanmış­ tır. 11 nci madde ayrıca açık oya sunulacak­ tı.'. Iî - özel hayatın korunması : a) Özel hayatın gizliliği :
Sayfa 8 -
O. Senatosu B : 116 bölünmezliğine aykırı kullanılamayacağını sarih ] olarak işaret etmektedir. Bu hususta ayrıca, ka­ nunlarda hükümler vardır. Ve bunların tatbi-. kine hiçbir engel yoktur. Yeter ki, hak ve hür­ riyetler bu hükümlere hakikaten aykırı kulla- j nılmış olsun. Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 143 ncü maddeleri vardır ve meridirler ve bütün bunlara rağmen, 11 nci maddede bu şekilde bir değişiklik yoluna gidilmiş olması lüzumsuz ol­ duğu gibi, tatbikatta, temel hak ve hürriyetlere, [ Anayasanın esas söz ve ruhuna aykırı dokunma ve sınırlamalara gidebilme mahzurlu yoluna ga­ yet müsait bulunmaktadır. 1961 Anayasası 27 Mayıs ile birden bire orta­ ya çıkmış, kabul edilmiş bir Anayasa değildir. Bu Anayasa, temel hak ve hürriyetlerin ikti­ dar ve hükümetler tarafından kabulüyle, bun­ lara gereken hürmetin gösterilmesi yolunda mil­ letin uzun seneler boyunca vâki mücadeleleri sonucu meydana gelmiş bir Anayasadır. İktidarı elinde bulunduran kuvvetin, kuvvet sınırlarını hukukî esaslarla çizme mücadelesinin bir eseri olarak 1807 de Senedi İttifak meyda­ na getirilmiştir. Bir müddet sonra da, Büyük Şûrayı Devlet ismiyle 1868 de kurulan Şûranın, idarede iktidara ortak olması temin edilmiştir. Bu yolda devam eden mücadeleler neticesinde ilk Anayasa olan 1876 Kanunu Esasisi yapılmış ve bundan uzun seneler sonra yapılan 1921 Teş­ kilâtı Esasiye Kanununu 1924 Anayasası taki- betmiştir. Bütün bu mücadeleler, milletin temel hak ve hürriyetlerinin iktidar tarafından değil, fakat iktidarın temel hak ve hürriyetlerle sınırlanma­ sı maksadına matuf olarak cereyan etmiştir. An­ cak, demokratik hukuk Devletinin temel pren­ sibi olan bu esas, Meclis Hükümeti sistemini ta­ mamen bertaraf edememiş ve yargı denetimini getirmemiş bulunanl924 Anayasası da hakkiyle cevap verememiş olduğu içindir ki, 1960 hare­ keti vukubulmuş ve 1961 Anayasası meydana gelmiştir. 1961 Anayasası milletin temel hak ve hürri­ yetler yolunda cereyan eden tarihî mücadeleler sonucu, Anayasa sahasında bugün için varılan en başarılı noktadır. Bu Anayasa; iktidarı te­ mel hak ve hürriyetlerin sınırlaması, demokra­ tik hukuk Devletinde Meclis Hükümeti sistemi yerine Anayasa müesseseleri sisteminin esas ol- j — 583 20 . 9 . 1971 O : 1 duğu, yasama yetkisinin Anayasanın çizgileri içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu, hak ve hürriyetlerin sınırlarının Anaya­ sa tarafından tesbiti, Devlet faaliyetlerinin yar­ gı denetimine, yasama faaliyetlerinin Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi bulunduğu gibi temel prensipleri getirmiş bulunmaktadır. Bü­ tün bu prensipler temel hak ve hürriyetler için müesses hukuk Devleti anlayışının anaprensip- leridir. Şimdi yapılan değişikliklerle ise Ana­ yasanın temel prensiplerinden uzaklaşılmakta- dır. Temel hak ve hürriyetlerin Hükümet tara­ fından sınırlanması imkânının yine meydana ge­ tirilmesiyle, yürütmenin tasarruflarının yargı denetiminden çıkarılmasiyle, Anayasanın söz ve ruhuna, milletin bu yoldaki uzun seneler boyu vâki mücadelesinin maksadına aykırı olarak 1924 Anayasasının dahi gerilerine gidilmekte­ dir. Umumiyetle idareciler kendilerini çok iyi ni­ yetli ve hatadan tamamen münezzeh gördükle­ ri ve getirdikleri kanunları ve değişiklikleri ilânihaye kendilerinin tatbik edeceklerini zan­ nettikleri için hatadan bir türlü kurtulunama- maktadır. Kanunlarda ve değişikliklerinde bun­ ların yürütülmesinin ehil ellere de düşebilece­ ğinin muhtemel bulunduğu düşüncesinden hare­ ket edüebilse çok daha isabetli ve faydalı neti­ celere kolaylıkla varmak mümkün olabilecek­ ti!'. Değişikliğin iltifatınıza mazhar olmıyacağı ümidiyle, sözlerime son verir, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Millî Birlik sıralarından, alkış­ lar.) BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa­ yın üye... Yok. Komisyon önergeye katılıyor mu?.. ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKAN— REFET EENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. BAŞKAN — Katılmıyor, önergeyi oylarını­ za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi- yenler... 7 kabule karşı, önerge reddedilmiştir. 11 nci maddenin müzakeresi tamamlanmış­ tır. 11 nci madde ayrıca açık oya sunulacak­ tı.'. Iî - özel hayatın korunması : a) Özel hayatın gizliliği : C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Madde 15. — özel hayatın gizliliğine doku­ nulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istis­ nalar saklıdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim karan olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecik­ mede sakınca bulunan hallerde de kanunla yet­ kili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimse­ nin üstü, özel kâğıtlan ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 15 nci maddesindeki değişikliğin değiştirilerek maddenin evvelki hali ile muha­ fazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için bana söz verilmesini saygılarımla rica ederim. Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, buyurunuz. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Takririmi oya koyunuz. BAŞKAN — Sadece oya sunmamı istiyorsu­ nuz, görüşmekten sarfınazar ettiniz. Takrir üzerinde söz istiyen sayın üye var mı?... Yok. Komisyon takrire iştirak ediyor mu efen­ dim?... Etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden­ den... Kabul etmiyenler... 5 kabule karşı, tak­ rir reddedilmiştir. 15 nci maddenin müzakeresi tamamlanmış­ tır ; ayrıca açık oya sunulacaktır. IV. - Düşünce ve inanç hak ve hürriyetle­ ri. a) Vicdan ve din hürriyeti. Madde 19. — Herkes., vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykın olmıyan ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl­ maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin­ den dolayı kınanamaz. Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken­ di isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilci­ lerinin isteğine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku­ rallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çı­ kar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne su­ retle olursa olsun, dini veya din duygularını ya­ hut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede­ mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışma çı­ kan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, kanunun gösterdiği hü­ kümler uygulanır ve siyasi partiler Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır. BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde veril­ miş bir önerge bulunmadığı cihetle, 19 ncu mad­ de sadece açık oya sunulacaktır. VI. - Basın ve yayımla ilgili hükümler. a) Basın hürriyeti : Madde 22. — Basın hürdür; sansür edile­ mez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağ- lıyacak tedbirleri alır. Basın ve haber alma hürriyeti, ancak Devle­ tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, kamu dü­ zenini, millî güvenliği ve millî güvenliğin ge­ rektirdiği gizliliği veya genel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek veya yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getiril­ mesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. Yargı görevinin amacına uygun olarak yeri­ ne getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilecek kararlar sak­ lı olmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı konamaz. Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, kanunun gösterdiği suçların işlenmesi halinde hâkim kararıyle;. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeni­ nin veya genel ahlâkın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kanu­ nun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle top- latılabilir. Toplatma kararını veren yetkili mer­ ci, bu kararını en geç 24 saat içinde mahkeme­ ye bildirir. Mahkeme bu karan en geç üç gün içinde onaylamazsa, toplanma kararı hükümsüz sayılır. Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, millî güvenliğe, kamu düzenine, genel ahlâka, in­ san hak ve hürriyetlerine dayanan millî de­ mokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyet ilkelerine veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezli-
Sayfa 9 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Madde 15. — özel hayatın gizliliğine doku­ nulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istis­ nalar saklıdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim karan olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecik­ mede sakınca bulunan hallerde de kanunla yet­ kili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimse­ nin üstü, özel kâğıtlan ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 15 nci maddesindeki değişikliğin değiştirilerek maddenin evvelki hali ile muha­ fazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için bana söz verilmesini saygılarımla rica ederim. Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, buyurunuz. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Takririmi oya koyunuz. BAŞKAN — Sadece oya sunmamı istiyorsu­ nuz, görüşmekten sarfınazar ettiniz. Takrir üzerinde söz istiyen sayın üye var mı?... Yok. Komisyon takrire iştirak ediyor mu efen­ dim?... Etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden­ den... Kabul etmiyenler... 5 kabule karşı, tak­ rir reddedilmiştir. 15 nci maddenin müzakeresi tamamlanmış­ tır ; ayrıca açık oya sunulacaktır. IV. - Düşünce ve inanç hak ve hürriyetle­ ri. a) Vicdan ve din hürriyeti. Madde 19. — Herkes., vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykın olmıyan ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl­ maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin­ den dolayı kınanamaz. Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken­ di isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilci­ lerinin isteğine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku­ rallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çı­ kar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne su­ retle olursa olsun, dini veya din duygularını ya­ hut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede­ mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışma çı­ kan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, kanunun gösterdiği hü­ kümler uygulanır ve siyasi partiler Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır. BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde veril­ miş bir önerge bulunmadığı cihetle, 19 ncu mad­ de sadece açık oya sunulacaktır. VI. - Basın ve yayımla ilgili hükümler. a) Basın hürriyeti : Madde 22. — Basın hürdür; sansür edile­ mez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağ- lıyacak tedbirleri alır. Basın ve haber alma hürriyeti, ancak Devle­ tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, kamu dü­ zenini, millî güvenliği ve millî güvenliğin ge­ rektirdiği gizliliği veya genel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek veya yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getiril­ mesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. Yargı görevinin amacına uygun olarak yeri­ ne getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilecek kararlar sak­ lı olmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı konamaz. Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, kanunun gösterdiği suçların işlenmesi halinde hâkim kararıyle;. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeni­ nin veya genel ahlâkın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kanu­ nun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle top- latılabilir. Toplatma kararını veren yetkili mer­ ci, bu kararını en geç 24 saat içinde mahkeme­ ye bildirir. Mahkeme bu karan en geç üç gün içinde onaylamazsa, toplanma kararı hükümsüz sayılır. Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, millî güvenliğe, kamu düzenine, genel ahlâka, in­ san hak ve hürriyetlerine dayanan millî de­ mokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyet ilkelerine veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezli- C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 ği temel hükmüne aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde mahkeme karariyle kapatılabilir. BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde veril­ miş bir önerge var, takdim ediyorum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 22 nci maddesindeki değişikli­ ğin değiştirilerek maddenin evvelki hali ile mu­ hafazasını saygılarımla arz ve teklifle, teklifi­ mi izah için bana söz verilmesini rica ederim. Diyarbakır Silâhattin Cizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, söz istiyor musunuz? SELÂHATTÎN CİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Evet, efendim. BAŞKAN — Buyurunuz. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba- lar) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; Anayasanın 22 nci maddesi «Basın hürdür; san­ sür edilemez.. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağ- lıyacak tedbirleri alır» demekle Anayasa., Dev­ letin basma müşkülât çıkarmasını değil, tama­ men aksine ona yardımcı olmasını şart koşmuş­ tur, Basın hürriyeti, bir Devletin idare sistemi­ nin ve milletin hak ve hürriyetlerinin aynası­ dır. Eğer, basın kayıtlamalar ve kısıtlamalar durumu ile karşı karşıya ise, tarzı idare, hak ve hürriyetler aynada ona göre yansıma yaparlar. Demokratik rejimler de, demokrasilerde, hak ve hürriyetlere, hakkı ile hürmetkar sistemler­ de basın hürriyetinden endişe edilmez ve edil­ memelidir. Getirilen değişiklikle, geniş takdire dayana­ cak ve tatbikatta muhtemelen sık sık vukubula- cak değişiklikteki hükmün tatbiki yoluna gidi­ lebileceği ihtimalinin, dahi, halkın gözü, kula­ ğı ve dili mesabesinde olan basın üzerinde yara­ tacağı psikolojik etkinin basın hürriyetini ne dereceye kadar kısıtlıyacağmı her halde ki iza­ ha lüzum olmasa gerekir. Bu hüküm, basın hür­ riyetinin üzerinde Demokles'in kılıcı halinde duracaktır. Bir memlekette basın hürriyeti ne kadar geniş tutulursa, basın hem hak ve hürri­ yetlerin teminatı olma görevini o nisbette yeri­ ne getirebilir, hem de Hükümeti hatalı hareket etmekten uzak kalmaya o nisbette vesile olur. Basın hürriyetinin kısıtlanması ile Hükümet ko­ laylıkla hatalı hareket edebileceği gibi hak ve hürriyetler de kuvvetli bir teminattan yoksun kalmış olurlar. Basın hürriyetinin temin ettiği faydalar hemen her zaman zararlarından çok daha fazla olmuştur. Bu hususta faydalarla muhtemel zarrlar balansı yapılıp öylece bir ne­ ticeye varmak gerekirken, sadece muhtemel za­ rarlar nazara alınmakla, âdeta Hükümetin ba­ sının murakabesi yönünden de rahat çalışması­ nı sağlamak maksadı ile hareket edilmiştir. Fa­ kat, şurası kabul edilmelidir ki, basının kısıtlı hür olması hakkı hür olmasından daha s k u r ­ ludur. Değişiklik bir bakıma hp.?ınm önceden sansüre tabi tutulmasından da dabp, acırdır. De­ ğişiklikteki «sonradan sansür» denebilecek hu­ sus, basını ağır maddi zararlara mâru^ bıraka­ bilecek niteliktedir. Vukubulacak zararların te­ lâfisi ayrıca bir mesele teşkil edecektir. Zira, mesele tamamen takdiridir. Önceden sansür ol­ sa belki bundan ehven kalır. Değişiklik, Anaya­ sanın söz ve ruhuna aykırı bulunduğu kadar fay­ dalı olmaktan da çok uzak bulunmaktadır. Maddenin evvelki halinde muhafazasını te­ menni eder, saygılarımı sunarım, BAŞKAN — Önerge üşerind<3 söz istiyen sa­ yın üye var mı?... Yok. Komisyon iştirak ediyor mu efendim,.. Et­ miyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... ? kabule karşı, önerge reddedilmiştir. Madde acık oya sunulacaktır. e) Basın dışı haberleşme aralarından fay­ dalanma hakkı : Madde 26. — Kişiler ve sivaşi partiler, ka­ mu tüzel kişileri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma hakkına sa­ hiptir. Bu faydalanmanın şartları ve usulleri, demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenbıvr. Kanun, Dev­ letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, in'•an haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın korunması halleri dışında kalan bir se­ bebe dayanarak halkın bu araçlarla haber al­ maşını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve ka­ mu oyunun serbestçe oluşumunu engelleyici ka­ yıtlar koyamaz. _ 585 —
Sayfa 10 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 ği temel hükmüne aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde mahkeme karariyle kapatılabilir. BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde veril­ miş bir önerge var, takdim ediyorum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 22 nci maddesindeki değişikli­ ğin değiştirilerek maddenin evvelki hali ile mu­ hafazasını saygılarımla arz ve teklifle, teklifi­ mi izah için bana söz verilmesini rica ederim. Diyarbakır Silâhattin Cizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, söz istiyor musunuz? SELÂHATTÎN CİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Evet, efendim. BAŞKAN — Buyurunuz. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba- lar) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; Anayasanın 22 nci maddesi «Basın hürdür; san­ sür edilemez.. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağ- lıyacak tedbirleri alır» demekle Anayasa., Dev­ letin basma müşkülât çıkarmasını değil, tama­ men aksine ona yardımcı olmasını şart koşmuş­ tur, Basın hürriyeti, bir Devletin idare sistemi­ nin ve milletin hak ve hürriyetlerinin aynası­ dır. Eğer, basın kayıtlamalar ve kısıtlamalar durumu ile karşı karşıya ise, tarzı idare, hak ve hürriyetler aynada ona göre yansıma yaparlar. Demokratik rejimler de, demokrasilerde, hak ve hürriyetlere, hakkı ile hürmetkar sistemler­ de basın hürriyetinden endişe edilmez ve edil­ memelidir. Getirilen değişiklikle, geniş takdire dayana­ cak ve tatbikatta muhtemelen sık sık vukubula- cak değişiklikteki hükmün tatbiki yoluna gidi­ lebileceği ihtimalinin, dahi, halkın gözü, kula­ ğı ve dili mesabesinde olan basın üzerinde yara­ tacağı psikolojik etkinin basın hürriyetini ne dereceye kadar kısıtlıyacağmı her halde ki iza­ ha lüzum olmasa gerekir. Bu hüküm, basın hür­ riyetinin üzerinde Demokles'in kılıcı halinde duracaktır. Bir memlekette basın hürriyeti ne kadar geniş tutulursa, basın hem hak ve hürri­ yetlerin teminatı olma görevini o nisbette yeri­ ne getirebilir, hem de Hükümeti hatalı hareket etmekten uzak kalmaya o nisbette vesile olur. Basın hürriyetinin kısıtlanması ile Hükümet ko­ laylıkla hatalı hareket edebileceği gibi hak ve hürriyetler de kuvvetli bir teminattan yoksun kalmış olurlar. Basın hürriyetinin temin ettiği faydalar hemen her zaman zararlarından çok daha fazla olmuştur. Bu hususta faydalarla muhtemel zarrlar balansı yapılıp öylece bir ne­ ticeye varmak gerekirken, sadece muhtemel za­ rarlar nazara alınmakla, âdeta Hükümetin ba­ sının murakabesi yönünden de rahat çalışması­ nı sağlamak maksadı ile hareket edilmiştir. Fa­ kat, şurası kabul edilmelidir ki, basının kısıtlı hür olması hakkı hür olmasından daha s k u r ­ ludur. Değişiklik bir bakıma hp.?ınm önceden sansüre tabi tutulmasından da dabp, acırdır. De­ ğişiklikteki «sonradan sansür» denebilecek hu­ sus, basını ağır maddi zararlara mâru^ bıraka­ bilecek niteliktedir. Vukubulacak zararların te­ lâfisi ayrıca bir mesele teşkil edecektir. Zira, mesele tamamen takdiridir. Önceden sansür ol­ sa belki bundan ehven kalır. Değişiklik, Anaya­ sanın söz ve ruhuna aykırı bulunduğu kadar fay­ dalı olmaktan da çok uzak bulunmaktadır. Maddenin evvelki halinde muhafazasını te­ menni eder, saygılarımı sunarım, BAŞKAN — Önerge üşerind<3 söz istiyen sa­ yın üye var mı?... Yok. Komisyon iştirak ediyor mu efendim,.. Et­ miyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... ? kabule karşı, önerge reddedilmiştir. Madde acık oya sunulacaktır. e) Basın dışı haberleşme aralarından fay­ dalanma hakkı : Madde 26. — Kişiler ve sivaşi partiler, ka­ mu tüzel kişileri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma hakkına sa­ hiptir. Bu faydalanmanın şartları ve usulleri, demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenbıvr. Kanun, Dev­ letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, in'•an haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın korunması halleri dışında kalan bir se­ bebe dayanarak halkın bu araçlarla haber al­ maşını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve ka­ mu oyunun serbestçe oluşumunu engelleyici ka­ yıtlar koyamaz. _ 585 — C. Senatosu B : 116 BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde açık oya sunulacak­ tır, b) Dernek kurma hakkı : Madde 29. — Herkes, önceden izin almaksı­ zın dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller ka­ nunda gösterilir. Kanunun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, ka­ mu düzeninin ve genel ahlâkın korunması mak- sadiyîe sınırlar koyabilir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya der­ nekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernekler, kanunun gösterdiği hallerde hâ­ kim karariyle kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması bakımın­ dan gecikmede sakınca bulunan hallerde de hâ­ kim kararına kadar kanunun açıkça yetkili kıl­ dığı merciin emriyle faaliyetten alıkonulabiîir. BAŞKAF — Madde üserinde verilmiş öner­ ge olmadığı için cihetle madde açık oya sunula­ caktır: VIII. - Hakların korunması ile ilgili hüküm­ ler, a) Kişi güvenliği : Madde 30. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı veya de­ lillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini ön­ lemek maksadiyle veya bunlar gibi tutuklama­ yı zorunlu kılan ve kanunla gösterilen diğer hallerde hâkim karariyle tutuklanabilir. Tutuk­ luluğun devamına karar verilebilmesi aynı şart­ lara bağlıdır, Yaka7ama, ancak suçüstü halinde veya ge­ cikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun .gösterir. Yakalanan veya tutuklanan kimselere, ya­ kalama veya tutuklama sebeplerinin ve hakla­ rındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildiril­ mesi gerekir. Yakalanan veya tutuklanan kimse tutul­ ma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç kırksekiz saat ve kanu­ nun asıkça belli ettiği hallerde toplu olarak is­ lenen suçlarda yedi gün içinde hâkin, önüne çı­ karılır ve bu süre geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. Ya­ kalanan veya tutuklanan kimse, hâkim önüne çıkarılınca durum hemen yakınlarına bildirilir. | — 585 20 . 9 . 1971 O : 1 Bu esaslar dışında işleme tabi tutulan kim­ selerin -ağrıyacakları her türlü zararlar kanuna göre Devletçe ödenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner- - ge olmadığı cihetle, madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. e) Kanuni yargı yolu : Madde 32. — Hiç kimse, kanunen tabi oldu­ ğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarı­ lamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkeme­ den başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mer­ ciler kurulamaz. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya sunu­ lacaktır. e) Kamulaştırma : Madde 38. —- Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılık­ larını peşin ödemek şartiyle, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, tamamını veya bir kısmı­ nı kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari ir­ tifaklar kurmaya yetkilidir. Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamı­ nın kamulaştırılması halinde o malın malikinin kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun ola­ rak bildireceği vergi değerini; kısmen kamu­ laştırılan kısma düşen miktarını aşamaz. Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının vergi değerinden az takdir edilmesi halinde ma­ likin itiraz ve dâva hakkı saklıdır. Çiftçinin topraklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariyle kamulaştırılan taşınmaz mal ve kıyıların ko­ runması ve turizm amaciyle kamulaştırılan top­ rak bedellerinin ödeme şekli kanunla gösteri­ lir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü haller­ de çiftçi topraklandırılması, ormanların Devlet­ leştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçeşleştirilmesi için konulacak süı-e yirrni yılı; kıyıların korunması ve turizm amaciyle yapılacak kamulaştırmalarda ise bu süre on yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşi- dolarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz kaide- ! lerine bağlanır. çt
Sayfa 11 -
C. Senatosu B : 116 BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde açık oya sunulacak­ tır, b) Dernek kurma hakkı : Madde 29. — Herkes, önceden izin almaksı­ zın dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller ka­ nunda gösterilir. Kanunun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, ka­ mu düzeninin ve genel ahlâkın korunması mak- sadiyîe sınırlar koyabilir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya der­ nekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernekler, kanunun gösterdiği hallerde hâ­ kim karariyle kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması bakımın­ dan gecikmede sakınca bulunan hallerde de hâ­ kim kararına kadar kanunun açıkça yetkili kıl­ dığı merciin emriyle faaliyetten alıkonulabiîir. BAŞKAF — Madde üserinde verilmiş öner­ ge olmadığı için cihetle madde açık oya sunula­ caktır: VIII. - Hakların korunması ile ilgili hüküm­ ler, a) Kişi güvenliği : Madde 30. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı veya de­ lillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini ön­ lemek maksadiyle veya bunlar gibi tutuklama­ yı zorunlu kılan ve kanunla gösterilen diğer hallerde hâkim karariyle tutuklanabilir. Tutuk­ luluğun devamına karar verilebilmesi aynı şart­ lara bağlıdır, Yaka7ama, ancak suçüstü halinde veya ge­ cikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun .gösterir. Yakalanan veya tutuklanan kimselere, ya­ kalama veya tutuklama sebeplerinin ve hakla­ rındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildiril­ mesi gerekir. Yakalanan veya tutuklanan kimse tutul­ ma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç kırksekiz saat ve kanu­ nun asıkça belli ettiği hallerde toplu olarak is­ lenen suçlarda yedi gün içinde hâkin, önüne çı­ karılır ve bu süre geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. Ya­ kalanan veya tutuklanan kimse, hâkim önüne çıkarılınca durum hemen yakınlarına bildirilir. | — 585 20 . 9 . 1971 O : 1 Bu esaslar dışında işleme tabi tutulan kim­ selerin -ağrıyacakları her türlü zararlar kanuna göre Devletçe ödenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner- - ge olmadığı cihetle, madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. e) Kanuni yargı yolu : Madde 32. — Hiç kimse, kanunen tabi oldu­ ğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarı­ lamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkeme­ den başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mer­ ciler kurulamaz. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya sunu­ lacaktır. e) Kamulaştırma : Madde 38. —- Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılık­ larını peşin ödemek şartiyle, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, tamamını veya bir kısmı­ nı kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari ir­ tifaklar kurmaya yetkilidir. Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamı­ nın kamulaştırılması halinde o malın malikinin kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun ola­ rak bildireceği vergi değerini; kısmen kamu­ laştırılan kısma düşen miktarını aşamaz. Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının vergi değerinden az takdir edilmesi halinde ma­ likin itiraz ve dâva hakkı saklıdır. Çiftçinin topraklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariyle kamulaştırılan taşınmaz mal ve kıyıların ko­ runması ve turizm amaciyle kamulaştırılan top­ rak bedellerinin ödeme şekli kanunla gösteri­ lir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü haller­ de çiftçi topraklandırılması, ormanların Devlet­ leştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçeşleştirilmesi için konulacak süı-e yirrni yılı; kıyıların korunması ve turizm amaciyle yapılacak kamulaştırmalarda ise bu süre on yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşi- dolarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz kaide- ! lerine bağlanır. çt C. Senatosu B : 118 Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru­ dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyet ölçü­ leri içinde geçinebilmesi için zaruri olan ve ka­ nunla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin ka­ mulaştırılan toprağın bedeli her halde pejin ödenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. e) Sendika kurma hakkı < Madde 46. — İşçiler ve işverenler, önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelik­ ten ayrılma hakkına sahiptir. Bu hakların kul­ lanılışında uygulanacak şekil ve usuller kanun­ da gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve mille­ tiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu dü­ şeninin ve genel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar koyabilir. Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükle­ ri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge var, takdim ediyorum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 46 ncı maddesindeki değişikli­ ğin değiştirilerek maddenin evvelki hali ile mu­ hafazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için ba­ na söz verilmesini saygılarımla rica ederim, Diyarbakır Selâhattin Oizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrsüioğlu buyurun, İSELÂHATTÎN •CiZREI.tOĞLU '(Diyarba­ kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; bu maddede zikredilen sendika, kısa tarifi ila mensuplarının hak ve menfaatlerini ariyan ve koruyan bir teşekküldür. Mensuplarının hak ve menfaatlerinin hakkı ile verilmemeli ve hi­ maye edilmemesi hallerinde sendika icrayı faa­ liyette bulunur. Anayasanın 46 ncı maddesi, memur .sendikasının ne şekilde işliye e sğini açık ve kesin bir şekilde belirt .niştir. Memurların hak ve menfaatleri, devlet tarafından gerekliği şekilde temin ve himaye edildiği müddetçe, me­ mur sendikasının bir faaliyette bulunmasına lü­ zum kalmaz. Bu itibarla, menaurların sendika kurma hakkından endişe etmek yersizdir. Kaüdı ki, bu bir hakla müktesep haline gelmiştir. Mük­ tesep halkların bir tarafa itilmesi, ortadan kal- 20 . 9 . 1971 Ö : İ dırılması, müktesep haklara hürmeti gerektiren hukuk kaidelerine aykırı olur. «Memurlara sendika kurma hakla tanınırsa o tannan Orduya da bu hakkı tanımak gerekir' seklindeki bir beyanı yerinde ve isabetli germek mümkün değildir. Evvelâ, ortada memurlara bu hakkı tanımak diye bir husus yoktur. Zira hak, Anayasa ile tanınmıştır, vardır. Mesele, bu hakkın ortadan kaldırılıp 'kaldırılmaması mese­ le :i lir. Saniy;ns ordu disipline müesses bir mü­ essesedir, Ve haklarının tanınmaması korunma­ ması. ihmal edilmesi diye bir husus bahis mev- Ei.nı 'değildir. Ordu, sadece kendisinin değil, dev:: tin ve milletin hak ve menfaatlerimi de zamanı geldiğinde ariyan ve koruyan bir mües­ siredir. Sendikaya ne ihtiyacı olabilir? Hükümet kendisinin, devletin ve milletin haklarını korumak için, bir evvelki hükümetin yerine, ordu tarafından vaki teşebbüs üzerine gelmiş bulunduğunu ya unutuyor yahut da or­ dunun haklarının temin ve himayeden mahrum •bırakılabileceğini zannediyor, her halde. Eğsr bt'yls. bir zan içinde ise, bu hususta bir teşebbüs­ te bulunsun, ordu haklarını arıyamaz ve koru- ı yamassa, o saman Parlâmento, ordunun sendika ! Kurma meselesine har halde ki eğilir. j G-orülüyor ki. ne tarafından bakılırsa bakıl­ sın, memurların sendika kurma haklarının orta­ dan kaldırılmasına haklı ve mukni bir sebep yoktur. Bu itibarla, bu müktesep hakkın muhafaza­ sın da temin eden maddenin evvelki hali ile •muhafazasının daha isabetli olacağını işaretle, ssyjilanmı sunarım. (Millî Birlik Grupu sıra- laıından alkışlar.) BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa­ yın üye?,. Yek, Komisyon önergeye iştirak edi­ yor mu? ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI BEFET EENDECt (Samsun) — Ka­ tılmıyoruz, efendim. BAŞKAN — Katılmıyor, önergeyi oylarınıza ars ediyorum. Kabul edenler... Etmiysnlsr... 9 kabul oyuna karşılık önerge reddedilmiştir. 48 ncı madde ayrıca acık oya sunulacaktır. V, Vatan hizmeti : Madde 60. — Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. 537 —
Sayfa 12 -
C. Senatosu B : 118 Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru­ dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyet ölçü­ leri içinde geçinebilmesi için zaruri olan ve ka­ nunla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin ka­ mulaştırılan toprağın bedeli her halde pejin ödenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. e) Sendika kurma hakkı < Madde 46. — İşçiler ve işverenler, önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelik­ ten ayrılma hakkına sahiptir. Bu hakların kul­ lanılışında uygulanacak şekil ve usuller kanun­ da gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve mille­ tiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu dü­ şeninin ve genel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar koyabilir. Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükle­ ri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge var, takdim ediyorum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 46 ncı maddesindeki değişikli­ ğin değiştirilerek maddenin evvelki hali ile mu­ hafazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için ba­ na söz verilmesini saygılarımla rica ederim, Diyarbakır Selâhattin Oizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrsüioğlu buyurun, İSELÂHATTÎN •CiZREI.tOĞLU '(Diyarba­ kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; bu maddede zikredilen sendika, kısa tarifi ila mensuplarının hak ve menfaatlerini ariyan ve koruyan bir teşekküldür. Mensuplarının hak ve menfaatlerinin hakkı ile verilmemeli ve hi­ maye edilmemesi hallerinde sendika icrayı faa­ liyette bulunur. Anayasanın 46 ncı maddesi, memur .sendikasının ne şekilde işliye e sğini açık ve kesin bir şekilde belirt .niştir. Memurların hak ve menfaatleri, devlet tarafından gerekliği şekilde temin ve himaye edildiği müddetçe, me­ mur sendikasının bir faaliyette bulunmasına lü­ zum kalmaz. Bu itibarla, menaurların sendika kurma hakkından endişe etmek yersizdir. Kaüdı ki, bu bir hakla müktesep haline gelmiştir. Mük­ tesep halkların bir tarafa itilmesi, ortadan kal- 20 . 9 . 1971 Ö : İ dırılması, müktesep haklara hürmeti gerektiren hukuk kaidelerine aykırı olur. «Memurlara sendika kurma hakla tanınırsa o tannan Orduya da bu hakkı tanımak gerekir' seklindeki bir beyanı yerinde ve isabetli germek mümkün değildir. Evvelâ, ortada memurlara bu hakkı tanımak diye bir husus yoktur. Zira hak, Anayasa ile tanınmıştır, vardır. Mesele, bu hakkın ortadan kaldırılıp 'kaldırılmaması mese­ le :i lir. Saniy;ns ordu disipline müesses bir mü­ essesedir, Ve haklarının tanınmaması korunma­ ması. ihmal edilmesi diye bir husus bahis mev- Ei.nı 'değildir. Ordu, sadece kendisinin değil, dev:: tin ve milletin hak ve menfaatlerimi de zamanı geldiğinde ariyan ve koruyan bir mües­ siredir. Sendikaya ne ihtiyacı olabilir? Hükümet kendisinin, devletin ve milletin haklarını korumak için, bir evvelki hükümetin yerine, ordu tarafından vaki teşebbüs üzerine gelmiş bulunduğunu ya unutuyor yahut da or­ dunun haklarının temin ve himayeden mahrum •bırakılabileceğini zannediyor, her halde. Eğsr bt'yls. bir zan içinde ise, bu hususta bir teşebbüs­ te bulunsun, ordu haklarını arıyamaz ve koru- ı yamassa, o saman Parlâmento, ordunun sendika ! Kurma meselesine har halde ki eğilir. j G-orülüyor ki. ne tarafından bakılırsa bakıl­ sın, memurların sendika kurma haklarının orta­ dan kaldırılmasına haklı ve mukni bir sebep yoktur. Bu itibarla, bu müktesep hakkın muhafaza­ sın da temin eden maddenin evvelki hali ile •muhafazasının daha isabetli olacağını işaretle, ssyjilanmı sunarım. (Millî Birlik Grupu sıra- laıından alkışlar.) BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa­ yın üye?,. Yek, Komisyon önergeye iştirak edi­ yor mu? ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI BEFET EENDECt (Samsun) — Ka­ tılmıyoruz, efendim. BAŞKAN — Katılmıyor, önergeyi oylarınıza ars ediyorum. Kabul edenler... Etmiysnlsr... 9 kabul oyuna karşılık önerge reddedilmiştir. 48 ncı madde ayrıca acık oya sunulacaktır. V, Vatan hizmeti : Madde 60. — Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. 537 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği ka­ nunla düzenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın, Başkanlığa Anayasa tadil teklifinin 60 ncı maddesinin 1961 Anayasasındaki -şekli ile ve muhtevası ile muhafazasını arz ve teklif 'ederim 'Saygılarımla. Ankara Turgut Cebe BAŞKAN — Sayın Cebe?.. Yok. önerge üze­ rinde sos istiyen sayın üye?.. Yok. önergeye ko­ misyon katılıyor mu efendim? ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ka­ tılmıyoruz efendim. BAŞKAN — Katılmıyorlar, önergeyi oyları­ nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- ler... önerge reddedilmiştir. 60 ncı madde ayrıca açık oya sunulacaktır. VI, Vergi ödevi. Madde 61. — Herkes, kamu giderlerini kar­ şılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemek­ le yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü­ kümler ancak kanunla konulur. Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartiyle, vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnalariyle nhbet ve hail erine ilişkin hüküm­ lerde değişiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu yet­ kili kılmaMlir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. II. T. B. M. M. nin görev ve yetkileri : a) Genel olarak : Madde 64. — Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap ka­ nun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, pa­ ra basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahke­ melerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının ye­ rine getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmün­ de kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanunda, çıkarılacak kararnamele­ rin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kul­ lanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak ka­ nun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi ka­ nunla verilmiş olduğunun belirtilmesi lâzımdır. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlan­ dıkları gün yürürlüğe girerler, Ancak, karar­ namede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmî Ga­ zetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Mil­ let Meclisine sunulur. Yetki kanunları ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kararnameler, Anayasanın ve yasama meclisleri içtüzüklerinin kanunların gö­ rüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve genel kurullarda diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görü­ şülüp karara bağlanır. Yayımlandıkları gvm Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulnııyan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayım­ landığı tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirile­ rek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnaimekrle dü­ zenlenemez. Anayasa Mahkemesi, bu kararna­ melerin Anayasaya uygunluğunu da denetler. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın Başkanlığa !64 ncü maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkrala­ rının çıkartılmasını saygı ile arz ve teklif ede­ rim. İstanbul Rifat öztürkçine BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, takririnizi izah için buyurun. FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — iSen parti­ li değil misin RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; sayın bir se­ natör arkadaşımız «Sen partili değil misin?» di­ ye bir konuşma yapmamış olsa idi..
Sayfa 13 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği ka­ nunla düzenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın, Başkanlığa Anayasa tadil teklifinin 60 ncı maddesinin 1961 Anayasasındaki -şekli ile ve muhtevası ile muhafazasını arz ve teklif 'ederim 'Saygılarımla. Ankara Turgut Cebe BAŞKAN — Sayın Cebe?.. Yok. önerge üze­ rinde sos istiyen sayın üye?.. Yok. önergeye ko­ misyon katılıyor mu efendim? ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ka­ tılmıyoruz efendim. BAŞKAN — Katılmıyorlar, önergeyi oyları­ nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- ler... önerge reddedilmiştir. 60 ncı madde ayrıca açık oya sunulacaktır. VI, Vergi ödevi. Madde 61. — Herkes, kamu giderlerini kar­ şılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemek­ le yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü­ kümler ancak kanunla konulur. Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartiyle, vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnalariyle nhbet ve hail erine ilişkin hüküm­ lerde değişiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu yet­ kili kılmaMlir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. II. T. B. M. M. nin görev ve yetkileri : a) Genel olarak : Madde 64. — Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap ka­ nun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, pa­ ra basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahke­ melerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının ye­ rine getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmün­ de kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanunda, çıkarılacak kararnamele­ rin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kul­ lanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak ka­ nun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi ka­ nunla verilmiş olduğunun belirtilmesi lâzımdır. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlan­ dıkları gün yürürlüğe girerler, Ancak, karar­ namede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmî Ga­ zetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Mil­ let Meclisine sunulur. Yetki kanunları ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kararnameler, Anayasanın ve yasama meclisleri içtüzüklerinin kanunların gö­ rüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve genel kurullarda diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görü­ şülüp karara bağlanır. Yayımlandıkları gvm Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulnııyan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayım­ landığı tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirile­ rek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnaimekrle dü­ zenlenemez. Anayasa Mahkemesi, bu kararna­ melerin Anayasaya uygunluğunu da denetler. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın Başkanlığa !64 ncü maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkrala­ rının çıkartılmasını saygı ile arz ve teklif ede­ rim. İstanbul Rifat öztürkçine BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, takririnizi izah için buyurun. FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — iSen parti­ li değil misin RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; sayın bir se­ natör arkadaşımız «Sen partili değil misin?» di­ ye bir konuşma yapmamış olsa idi.. 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 BAŞKAN — Bayın öztürkçine... Sayın öz­ türkçine... RİFAT ÖZTÜBKÇİNE (Devamla) — Sözü- îîi3 bu şekille başlamıyacaktım. Biz partiliyiz ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisini Hükü­ met s devrederken, daha henüz devir muamelesi ikmal 'edilmeden, bâzı Hükümet sözcüleri bizim ümidettiğimiz şeklin dışında, bunu aklına gel­ diği.. BAŞKAN — Sayın öztürkçine, şahsınız adı­ na önergeniz üzerinde konuşuyorsunuz. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — İşte ona geliyorum, efendim. Gelişigüzel bütün ko­ nulan inin o alacak kararnamelerin getirilsbiTe- ceğini ve meri kanunları da yürürlükten kaldı­ racağını beyan ettiler. Simidi, bendeniz endişe duymakta haklıyım. Hükümetimizin değiştirmek istediği kanunlar, bendenize göre vergiyi ilgilendiren, gümrük durumlarını ilgilendiren ve bâzı sırtı terleme­ den bol para kazancı sağlayacak yolları ön­ ler, keser ümidiyle; kanunların Yüce Meclis­ ten çıkıp kabul edilinceye kadar geçecek za­ manda bâzı aracılarım, daha açık deyimle vur­ guncuların daha fazla vurgun vurmaması ne­ deni ile böyle bir kanun kuvvetinde kararname' çıkarmak yetkisi Hükümete verilecek ise, bu­ nunla beraberim. Yok, bunun dışında her önü­ ne gelen bir işi kararnameye bağlayıp, mer'i kanunları kaldıracak ise, o zaman bunun kar­ şısında olduğumu da arz etmek isterimi. Bu nedenle önergemi verdim; Hükümetten istirha­ mım, buradaki kararnamelerin hududunu çi­ zip, zabıtlarda teisbitidir ki, önergemi ondan sonra geri alayım. Aksi halde, önergeme müs­ pet oy kullanmanızı rica edeceğim. Çünkü, önergem Anayasanın 64 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına tamamen uygundur. Kanun koyma ve kanunu yürürlükten kaldırtma ancak Türki­ ye Büyük Millet Meclisinin yetkisi dahilinde­ dir. Bu yetki hiçbir organa devredilemiyece- ğine göre, bizim aynı maddeye eklediğimiz fık­ ralar ile çelişki halinde bulunduğumuzdan do­ layı önergemin kabulünü arz ederim. EKREM ÖZDEN (istanbul) — 1 nci mü­ zakerede oy verdin, nasıl değiştirilmesini isti­ yorsun? RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Oyu­ mu geri alıyorum. BAŞKAN — Sayım Tuna, önergenin aleyhin­ de. ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH­ MET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh­ terem arkadaşlar, 64 ncü madde üzerinde Sa­ yın öztürkçine'nin verdiği önerge ve önerge dölayısiyle beyan ettiği hususlar hakkında Grup adına söz almaya mecbur kaldığımı arz etmek isterim. BAŞKAN — Sayın Tuna, Grup adına söz alamazsınız, önergenin aleyhinde söz aldınız, efendim. ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH­ MET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi tekrar müzakere mevzuu yapmıyahm; evet, ben ne şekilde telâkki ederseniz, bu görüşün aleyhinde söz aldım, bunu arz ediyorum. Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz vaktiy­ le bunu niçin kabul ettik? Sayın öztürkçine beyanımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sa­ lâhiyetlerini Hükümete devretmiş ise, bem bu maddenin aleyhindeyim, şu metinler çıksın, de­ mektedir. Bu mevzu daha evvelki müzakere­ lerde, partiler arası komisyonda arız ve amik konuşulmuştur. Vaktiyle bu madde teklif edil­ diği zaman, 107 nci madde ile yani, Hüküme­ tin yaptığı tasarruflarla ilgili olarak verilmiş­ ti. Bilâhara, bu 64 ncü maddeye kondu. 64 ncü madde, Meclislerim salâhiyetlerinden bah­ seden bir maddedir. Bunun taşıdığı mâna mü­ himdir. Bâzı ecnebi devletlerin de, kanun kuvvetinde kararnameleri kabul eden devlet­ lerde, meclislerin muayyen hususlarda yetkile­ rini icraya devretme salâhiyeti açıkça kabul edilmiştir. Biz, bu salâhiyeti 107 nci madde­ den 64 ncü maddeye getirmek suretiyle yine Anayasanın umumi esaslarımdaki maddeyi ya­ ni, «Yasama yetkisi devrolunamaz.» maddesi­ ni muhafaza etmek suretiyle, kanun hükmünde, kanun kuvvetimde kararname çıkarma tasarru­ funun, Meclisin yeltJkisini devretme olmadığı mânasında aldıfk ve ona göre tanzim edildi. Yani, ilk defa tasrih etmek istediğim husus, ka­ nun kuvvetindeki kararnamelerle Meclis salâ­ hiyetimi icraya deivretmıemektedir. Bu konuşul- muiş, müzakere edilmiş ve sureti katiyede red­ dedilmiş bir husustur. Bunu tasrih etmek iste­ rim. Ne yapıldı? Muhterem arkadaşlar... — 589 —
Sayfa 14 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 BAŞKAN — Bayın öztürkçine... Sayın öz­ türkçine... RİFAT ÖZTÜBKÇİNE (Devamla) — Sözü- îîi3 bu şekille başlamıyacaktım. Biz partiliyiz ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisini Hükü­ met s devrederken, daha henüz devir muamelesi ikmal 'edilmeden, bâzı Hükümet sözcüleri bizim ümidettiğimiz şeklin dışında, bunu aklına gel­ diği.. BAŞKAN — Sayın öztürkçine, şahsınız adı­ na önergeniz üzerinde konuşuyorsunuz. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — İşte ona geliyorum, efendim. Gelişigüzel bütün ko­ nulan inin o alacak kararnamelerin getirilsbiTe- ceğini ve meri kanunları da yürürlükten kaldı­ racağını beyan ettiler. Simidi, bendeniz endişe duymakta haklıyım. Hükümetimizin değiştirmek istediği kanunlar, bendenize göre vergiyi ilgilendiren, gümrük durumlarını ilgilendiren ve bâzı sırtı terleme­ den bol para kazancı sağlayacak yolları ön­ ler, keser ümidiyle; kanunların Yüce Meclis­ ten çıkıp kabul edilinceye kadar geçecek za­ manda bâzı aracılarım, daha açık deyimle vur­ guncuların daha fazla vurgun vurmaması ne­ deni ile böyle bir kanun kuvvetinde kararname' çıkarmak yetkisi Hükümete verilecek ise, bu­ nunla beraberim. Yok, bunun dışında her önü­ ne gelen bir işi kararnameye bağlayıp, mer'i kanunları kaldıracak ise, o zaman bunun kar­ şısında olduğumu da arz etmek isterimi. Bu nedenle önergemi verdim; Hükümetten istirha­ mım, buradaki kararnamelerin hududunu çi­ zip, zabıtlarda teisbitidir ki, önergemi ondan sonra geri alayım. Aksi halde, önergeme müs­ pet oy kullanmanızı rica edeceğim. Çünkü, önergem Anayasanın 64 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına tamamen uygundur. Kanun koyma ve kanunu yürürlükten kaldırtma ancak Türki­ ye Büyük Millet Meclisinin yetkisi dahilinde­ dir. Bu yetki hiçbir organa devredilemiyece- ğine göre, bizim aynı maddeye eklediğimiz fık­ ralar ile çelişki halinde bulunduğumuzdan do­ layı önergemin kabulünü arz ederim. EKREM ÖZDEN (istanbul) — 1 nci mü­ zakerede oy verdin, nasıl değiştirilmesini isti­ yorsun? RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Oyu­ mu geri alıyorum. BAŞKAN — Sayım Tuna, önergenin aleyhin­ de. ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH­ MET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh­ terem arkadaşlar, 64 ncü madde üzerinde Sa­ yın öztürkçine'nin verdiği önerge ve önerge dölayısiyle beyan ettiği hususlar hakkında Grup adına söz almaya mecbur kaldığımı arz etmek isterim. BAŞKAN — Sayın Tuna, Grup adına söz alamazsınız, önergenin aleyhinde söz aldınız, efendim. ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH­ MET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi tekrar müzakere mevzuu yapmıyahm; evet, ben ne şekilde telâkki ederseniz, bu görüşün aleyhinde söz aldım, bunu arz ediyorum. Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz vaktiy­ le bunu niçin kabul ettik? Sayın öztürkçine beyanımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sa­ lâhiyetlerini Hükümete devretmiş ise, bem bu maddenin aleyhindeyim, şu metinler çıksın, de­ mektedir. Bu mevzu daha evvelki müzakere­ lerde, partiler arası komisyonda arız ve amik konuşulmuştur. Vaktiyle bu madde teklif edil­ diği zaman, 107 nci madde ile yani, Hüküme­ tin yaptığı tasarruflarla ilgili olarak verilmiş­ ti. Bilâhara, bu 64 ncü maddeye kondu. 64 ncü madde, Meclislerim salâhiyetlerinden bah­ seden bir maddedir. Bunun taşıdığı mâna mü­ himdir. Bâzı ecnebi devletlerin de, kanun kuvvetinde kararnameleri kabul eden devlet­ lerde, meclislerin muayyen hususlarda yetkile­ rini icraya devretme salâhiyeti açıkça kabul edilmiştir. Biz, bu salâhiyeti 107 nci madde­ den 64 ncü maddeye getirmek suretiyle yine Anayasanın umumi esaslarımdaki maddeyi ya­ ni, «Yasama yetkisi devrolunamaz.» maddesi­ ni muhafaza etmek suretiyle, kanun hükmünde, kanun kuvvetimde kararname çıkarma tasarru­ funun, Meclisin yeltJkisini devretme olmadığı mânasında aldıfk ve ona göre tanzim edildi. Yani, ilk defa tasrih etmek istediğim husus, ka­ nun kuvvetindeki kararnamelerle Meclis salâ­ hiyetimi icraya deivretmıemektedir. Bu konuşul- muiş, müzakere edilmiş ve sureti katiyede red­ dedilmiş bir husustur. Bunu tasrih etmek iste­ rim. Ne yapıldı? Muhterem arkadaşlar... — 589 — C. Senatosu B : 116 BAŞKAN — Sayım Tuna bir dakika efen- I dim, bir hususu te&bit edelim. Siz, bana önergenin aleyhinde söz istediği­ niz kin ben grup adına olmaz, dedim. Bura­ da önerge aleyhinde olduğu yazılı. Ama, üze- ricnjde önerge verilmiş olan bir madde hakkında müzakere açılacağına göre, grup adına söz al­ mak hakkınız. O hakkınızı mı kullanıyorsu­ nuz? Onun için ben o hususu tasrih ettim. Grup adına konuşuyorsunuz?... ADALET PARTİSİ G.RUPU ADINA AH­ MET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, Sayın Başkan. Şimdi muhterem arkadaşlar, meselâ; Türk Parasımın Kıymetini Koruma hakkında bir Kanun vardır. Bu kanun, çerçeve bir kanun­ du. Bu kanunun içerisindeki boşlukları Hü­ kümet kararnamelerle doldurmakta idi. Bu on­ dan ileri fakat, Meclis yetkisinin icraya devre­ dilmesi gibi bir hal sureti katiyede mevzuu bahis değildir. Bunu tasrih etmek istiyorum. Üçüncüsü muhterem arkadaşlar, bu kanun kuvvetinde kararname mevzuu anayasalarımız­ da geçen, bizim için, yeni bir mevzudur. Yeni bir mevzu olması dolayısiyle. daha henüz yü­ rürlüğe girmeden bu mevzularda ihtilâflar doğdu. Messîâ, Hükümet Başkanının vsrgi re­ formu,, toprak reformu, ve saire gibi 7-8 ana reformlardan bahseden, bu mevzularda yetki talebedeeeğini ve bu reformların kararnameler suretiyle yapılacağına delâlet eden bir be- j yan çıktı. Bu bize resmen intikal eden, mü­ zakere mevsim oîan bir husus olmamakla bera­ ber, bir sayın arkadaşımın tereddüde düştü­ ğünü ve bu tereddüt dolayısiyle de yeni tadil­ lerin metinden çıkarılmasını istediğini görü­ yoruz, Bu itibarla, şu hususları da, yeni bir müessesenin kavranması baldırımdan, belirt­ mekte fayda görmekteyim. Muhterem arkadaşlar, yasama organının yetkisini devretmesi mevzuubahis değildir. Hü­ kümet, kanun kuvvetinde kararname çıkar­ mak için evvelâ bir yetki kanunu istiyecek- j tir. Bu daha evvelki teklifinde, acele olan ah- j valde, yetki istemeden de kararname çıkar­ ması ve bu çıkan kararnamenin Meclisin tas- ! dikine sunulması hususu vardı. Fakat, Parti- ı ler arasındaki Komisyonda yapılan müzakere ] pîs'nen yetki alınmadan kararname çıkarma • 20 ! 9 . 1971 O : i hususu kabul edilmemiş ve metinden çıkarıl- rnigtır. Binaenaleyh, kanun kuvvetinde karar­ namenin çıkması için peşinen bir yetki kanu­ nunun olması lâzımdır. Bu yetki kanununda dikkat edilecek hususlar su şekilde tesbit olun­ muştur. Kararnameler, bir kanunu tadil veya imhal Üdememelidir. Yetki Kanununda bir kanunun tadili veya imhali düşünülebilir ama, bir karar- nams ile Meclisten çıkan bir kanunu tatbik etmeme veya bir mehilden sonra tatbik et­ mek üsere uzağa atmak halinin kabul edilme­ mesi müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. Metne giren bir kayıt var; diyoruz ki, yet­ ki kanunu belli ve muayyen bir konuya taal­ lûk etmelidir. Muhterem arkadaşlar, bu bir iki gündür yapılan münakaşaların da buradan çık­ tığını anlamaktayız. Belli ve muayyen kenuya taallûk emıeci hususu, 64 ncü maddede geç­ miştir. Bunun taşıdığı mâna, geniş bir sahayı tanzim etmek üaere yetki kanununun istene- nıiyeceğinî tasrih etmek için konmuştur ve bu r i'^: kerabrdö arkadaşlar şu misalleri vermiş­ lerdir ; toprak reformu için, malî reform için, pii.nlarm tatbikatım temin etmek için, millî eğitim reformu için gibi umumi, şümullü mev­ zular için yetki kanunlarının istenemiyeceği de tekarrür etmiştir. Çimdi kararnamelerin Resmî Gazetede ya- ymlaiiChğı gün meclislere verilmeni hususu mo-inde vardır. Bir arkadaşım dedi ki, «Mec- îkiçr tatilde iken bir kararname çıkarsa, ne olur»? r.Tuhterem arkadaşlar, bu mevzu da ko- ı:u~ulmu;.tuı\ Bir nüjietin, zannederim, Alman, İ3tiisüğünde tatilde kararname çıktığı za­ man, meclislerin toplantıya çağırılacağı kay­ dı vardır. Bu mevzu da müzakere edildi ve den­ di ki, kararname ehemmiyetli olur, ehemmiyet­ siz olur; Meclisin toplantısını icabettiren olur, icabettirmiyen olur. Bu itibarla, lüzum görülü­ yorsa, hakikaten yürürlükte kalacağı mahzur­ lu olarak düşünülüyorsa meclislerin ehemmi­ yetine güre tatilden mesaie davet olunacağı hükmü kabul edilmiştir. Alman İçtüzüğü gibi mihanikî olarak meclisin daveti bırakılmıştır. Fakat, îüsum görülürse ehemmiyetine binaen meclislerin toplantıya davet edilmesi hususu da teşekkür edilmiştir. Bir arkadaşım burada tereddüde düştüğü için arz etmiş bulunuyorum.
Sayfa 15 -
C. Senatosu B : 116 BAŞKAN — Sayım Tuna bir dakika efen- I dim, bir hususu te&bit edelim. Siz, bana önergenin aleyhinde söz istediği­ niz kin ben grup adına olmaz, dedim. Bura­ da önerge aleyhinde olduğu yazılı. Ama, üze- ricnjde önerge verilmiş olan bir madde hakkında müzakere açılacağına göre, grup adına söz al­ mak hakkınız. O hakkınızı mı kullanıyorsu­ nuz? Onun için ben o hususu tasrih ettim. Grup adına konuşuyorsunuz?... ADALET PARTİSİ G.RUPU ADINA AH­ MET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, Sayın Başkan. Şimdi muhterem arkadaşlar, meselâ; Türk Parasımın Kıymetini Koruma hakkında bir Kanun vardır. Bu kanun, çerçeve bir kanun­ du. Bu kanunun içerisindeki boşlukları Hü­ kümet kararnamelerle doldurmakta idi. Bu on­ dan ileri fakat, Meclis yetkisinin icraya devre­ dilmesi gibi bir hal sureti katiyede mevzuu bahis değildir. Bunu tasrih etmek istiyorum. Üçüncüsü muhterem arkadaşlar, bu kanun kuvvetinde kararname mevzuu anayasalarımız­ da geçen, bizim için, yeni bir mevzudur. Yeni bir mevzu olması dolayısiyle. daha henüz yü­ rürlüğe girmeden bu mevzularda ihtilâflar doğdu. Messîâ, Hükümet Başkanının vsrgi re­ formu,, toprak reformu, ve saire gibi 7-8 ana reformlardan bahseden, bu mevzularda yetki talebedeeeğini ve bu reformların kararnameler suretiyle yapılacağına delâlet eden bir be- j yan çıktı. Bu bize resmen intikal eden, mü­ zakere mevsim oîan bir husus olmamakla bera­ ber, bir sayın arkadaşımın tereddüde düştü­ ğünü ve bu tereddüt dolayısiyle de yeni tadil­ lerin metinden çıkarılmasını istediğini görü­ yoruz, Bu itibarla, şu hususları da, yeni bir müessesenin kavranması baldırımdan, belirt­ mekte fayda görmekteyim. Muhterem arkadaşlar, yasama organının yetkisini devretmesi mevzuubahis değildir. Hü­ kümet, kanun kuvvetinde kararname çıkar­ mak için evvelâ bir yetki kanunu istiyecek- j tir. Bu daha evvelki teklifinde, acele olan ah- j valde, yetki istemeden de kararname çıkar­ ması ve bu çıkan kararnamenin Meclisin tas- ! dikine sunulması hususu vardı. Fakat, Parti- ı ler arasındaki Komisyonda yapılan müzakere ] pîs'nen yetki alınmadan kararname çıkarma • 20 ! 9 . 1971 O : i hususu kabul edilmemiş ve metinden çıkarıl- rnigtır. Binaenaleyh, kanun kuvvetinde karar­ namenin çıkması için peşinen bir yetki kanu­ nunun olması lâzımdır. Bu yetki kanununda dikkat edilecek hususlar su şekilde tesbit olun­ muştur. Kararnameler, bir kanunu tadil veya imhal Üdememelidir. Yetki Kanununda bir kanunun tadili veya imhali düşünülebilir ama, bir karar- nams ile Meclisten çıkan bir kanunu tatbik etmeme veya bir mehilden sonra tatbik et­ mek üsere uzağa atmak halinin kabul edilme­ mesi müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. Metne giren bir kayıt var; diyoruz ki, yet­ ki kanunu belli ve muayyen bir konuya taal­ lûk etmelidir. Muhterem arkadaşlar, bu bir iki gündür yapılan münakaşaların da buradan çık­ tığını anlamaktayız. Belli ve muayyen kenuya taallûk emıeci hususu, 64 ncü maddede geç­ miştir. Bunun taşıdığı mâna, geniş bir sahayı tanzim etmek üaere yetki kanununun istene- nıiyeceğinî tasrih etmek için konmuştur ve bu r i'^: kerabrdö arkadaşlar şu misalleri vermiş­ lerdir ; toprak reformu için, malî reform için, pii.nlarm tatbikatım temin etmek için, millî eğitim reformu için gibi umumi, şümullü mev­ zular için yetki kanunlarının istenemiyeceği de tekarrür etmiştir. Çimdi kararnamelerin Resmî Gazetede ya- ymlaiiChğı gün meclislere verilmeni hususu mo-inde vardır. Bir arkadaşım dedi ki, «Mec- îkiçr tatilde iken bir kararname çıkarsa, ne olur»? r.Tuhterem arkadaşlar, bu mevzu da ko- ı:u~ulmu;.tuı\ Bir nüjietin, zannederim, Alman, İ3tiisüğünde tatilde kararname çıktığı za­ man, meclislerin toplantıya çağırılacağı kay­ dı vardır. Bu mevzu da müzakere edildi ve den­ di ki, kararname ehemmiyetli olur, ehemmiyet­ siz olur; Meclisin toplantısını icabettiren olur, icabettirmiyen olur. Bu itibarla, lüzum görülü­ yorsa, hakikaten yürürlükte kalacağı mahzur­ lu olarak düşünülüyorsa meclislerin ehemmi­ yetine güre tatilden mesaie davet olunacağı hükmü kabul edilmiştir. Alman İçtüzüğü gibi mihanikî olarak meclisin daveti bırakılmıştır. Fakat, îüsum görülürse ehemmiyetine binaen meclislerin toplantıya davet edilmesi hususu da teşekkür edilmiştir. Bir arkadaşım burada tereddüde düştüğü için arz etmiş bulunuyorum. C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Muhterem arkadaşlar, bu gerek kararname- ı ler ve gerekse yetki talebeden kanunlar, «Ka­ nunların tabi olacağı esaslara tabi olacaktır,» kaydi konulmuştur. Bunun taşıdığı mâna, yet­ ki talebinin kabulü veya reddi ile iktifa olun- mayıp, icabında bu taleplerim değiştirilebi­ leceği hususu da kabul edilmiştir. Yani Hü­ kümet bir yetki talebinde bulunduğunda ya kabul edeceğiz veya etmiyeceğiz değil, lüzum görülen yetki talebinde yahut tasdike sunulan kararnamede değişiklik yapılmasının kabul edilmesi esası dolayısıyledir ki, «Kanunların ta­ bi oldukları esasa tabidir» denmiştir. Şimdi, bir arkadaşını da, «Çıkan kararname­ den zarar görürsek, ne olur?» demiştir. Muhte­ rem arkadaşlarım, yetki kanunundan zarar gör­ me hali mevzuuibaihis değildir. Yani, umumi hü^ kümlere tabidir. Kanunlardan zarar gören ne cins yollara başvuruyorsa, ki Anayasa Mah­ kemesine müracaat etme hakkı da verilmiştir; kararnamelerden yetki kanununa Anayasaya uygun olmıyanlannın çıkmasından dolayı, şa­ hısların duçar kalabileceği zararların idarece tazmin edilmesi esası da müzakere edilmiştir. Ş:nıd;. şu noktaya varmak istiyorum: Muhterem arkadaşlar, kanım kuvvetinde kararnamenin Adalet Partisi olarak, 1989 seçim­ lerine takaddümeden zamanlarda talebinde bu­ lunmuş bi: partiyiz. Bu metne giren kısımda partimden olan sayın arkadaşımın endişe etti­ ği gibi bir mahcur yeklur. Meclislerin yetki­ sinin devredilmesi mevzuujbaMs değildir. Ka­ nun kuvvetinde kararnamenin çıkması için peşinen Meclisin muvafakatinin güdülmesi ve o yetki kanununu şümulü ile tetkik edip, yet­ ki vermesi lâzımdır. Bu yetki, parlömanter yet­ kinin devri mânasında değildir. Gerekli tetki- ıkat yapılır ve gerekli hassasiyeti gösterilir. Kendi buyurduğu mahzurlar mevzuubahsolmaz. Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum. Biz, kanun kuvvetinde kararnamenin lehin- deyiz. Bu şartlara riayet olunmak suretiyle hiç mahzur yoktur, icraya kuvvet verecektir. Böy­ le reformlar gibi anamevzuların bu şekMeki kararnamelerle halli mümkün olmaz ama, pekâ­ lâ gündelik tatbikatı ve kanunun cevaz verdi­ ği hususların kararnamelerle halli mümkün­ dür. İcraya bir yetki verecektir, bir seyyali- yet verecektir. Bu itibarla, vaktiyb kabul ve teklif ettiğimiz metni aynen kabul edeceğimizi ve arkadaşımızın verdiği önergenin de reddini istediğimizi saygılarımla arz e der im. BAŞKAN — Başka sos istiyen s?.vın üye?.. Buyurun Sayın Karaman. RİFAT ÖSTÜ&KÇÎNE (istanbul) — Saym Başkan, önergemi geri alıyorum. BAŞKAN — Müzakere açıldı, efendim. , SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Anayasanın 64 ncü maddesinde değişikliği öngören metin için beş gün evvelki görüşmelerde bu metne olumlu oy kullanmış bir arkadaşınız tarafından, şimdi de­ ğiştirme önergesi getirmekle ibret verici bir du­ rum meydana çıkmış bulunmaktadır. Beş gün evvelki Anayasa değişikliklerinin ilk görüşme­ leri sırasında bizler grupumuz olarak ve ben şahsan bu maddenin aleyhindeydim. Getirilen değişikliğin ve kanun yetkisi niteliğinde karar­ namelerin verilmesinin aleyhindeydik. Beş gün evvel buna olumlu oy veren bir arkadaşımızın, şimdi bizimle bir olmuş olmasını görmekten şah­ san sevinç duyuyorum. Anayasa değişiklikleri için birkaç aydan be­ ri kamu oyunda işlenen sloganlardan bir tane­ si de bu idi. Aslında bu slogan, 12 Mart öncesi, Adalet Partisi İktidarının da 1969 seçim bildir­ gesinde ortaya koyduğu bir husustu. Bu bir is­ tekti. Bu maddenin Anayasa değişikliklerinde bu haliyle getirilmiş olmasıyla Adalet Partisi iktidarının 1969 daki isteği yerine getirilmiş olmaktadır. Türkiye ̂ de kuvvetler dengesine dayalı bir Anayasanın zorunluğu Türk demokrasisinin ge­ lişmesi için şart olarak görüldüğünden ötürü 1961 Anayasasında Meclislerin yasama yetkileri ilk metindeki gibi kabul edilmişti. Aslında, ka­ nun niteliğinde kararname» verme yetkisinin yürütmeyi hızlandıracağı inancı, belki Batı ül­ kelerinde vardır. Ama, Türk demokrasisi bir bocalama devrinde olduğu için, kuvvetler ayrı­ lığı dengesinin gayet sağlam esaslar üzerinde oturtulması fikri de zarurîdir. Maddenin İkinci fıkrasından itibaren, sonu­ na kadar olan kısım değiştirilen metindir. 1 nci fıkrası eski Anayasa metninin aynıdır. Bu mad­ de 37 kelimeden 222 kelimeye çıkarılmak sure­ tiyle Anayasa değişikleri metninde en geniş, yani yüzde bin oranında bir metin genişlemesi- — 591 ~
Sayfa 16 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Muhterem arkadaşlar, bu gerek kararname- ı ler ve gerekse yetki talebeden kanunlar, «Ka­ nunların tabi olacağı esaslara tabi olacaktır,» kaydi konulmuştur. Bunun taşıdığı mâna, yet­ ki talebinin kabulü veya reddi ile iktifa olun- mayıp, icabında bu taleplerim değiştirilebi­ leceği hususu da kabul edilmiştir. Yani Hü­ kümet bir yetki talebinde bulunduğunda ya kabul edeceğiz veya etmiyeceğiz değil, lüzum görülen yetki talebinde yahut tasdike sunulan kararnamede değişiklik yapılmasının kabul edilmesi esası dolayısıyledir ki, «Kanunların ta­ bi oldukları esasa tabidir» denmiştir. Şimdi, bir arkadaşını da, «Çıkan kararname­ den zarar görürsek, ne olur?» demiştir. Muhte­ rem arkadaşlarım, yetki kanunundan zarar gör­ me hali mevzuuibaihis değildir. Yani, umumi hü^ kümlere tabidir. Kanunlardan zarar gören ne cins yollara başvuruyorsa, ki Anayasa Mah­ kemesine müracaat etme hakkı da verilmiştir; kararnamelerden yetki kanununa Anayasaya uygun olmıyanlannın çıkmasından dolayı, şa­ hısların duçar kalabileceği zararların idarece tazmin edilmesi esası da müzakere edilmiştir. Ş:nıd;. şu noktaya varmak istiyorum: Muhterem arkadaşlar, kanım kuvvetinde kararnamenin Adalet Partisi olarak, 1989 seçim­ lerine takaddümeden zamanlarda talebinde bu­ lunmuş bi: partiyiz. Bu metne giren kısımda partimden olan sayın arkadaşımın endişe etti­ ği gibi bir mahcur yeklur. Meclislerin yetki­ sinin devredilmesi mevzuujbaMs değildir. Ka­ nun kuvvetinde kararnamenin çıkması için peşinen Meclisin muvafakatinin güdülmesi ve o yetki kanununu şümulü ile tetkik edip, yet­ ki vermesi lâzımdır. Bu yetki, parlömanter yet­ kinin devri mânasında değildir. Gerekli tetki- ıkat yapılır ve gerekli hassasiyeti gösterilir. Kendi buyurduğu mahzurlar mevzuubahsolmaz. Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum. Biz, kanun kuvvetinde kararnamenin lehin- deyiz. Bu şartlara riayet olunmak suretiyle hiç mahzur yoktur, icraya kuvvet verecektir. Böy­ le reformlar gibi anamevzuların bu şekMeki kararnamelerle halli mümkün olmaz ama, pekâ­ lâ gündelik tatbikatı ve kanunun cevaz verdi­ ği hususların kararnamelerle halli mümkün­ dür. İcraya bir yetki verecektir, bir seyyali- yet verecektir. Bu itibarla, vaktiyb kabul ve teklif ettiğimiz metni aynen kabul edeceğimizi ve arkadaşımızın verdiği önergenin de reddini istediğimizi saygılarımla arz e der im. BAŞKAN — Başka sos istiyen s?.vın üye?.. Buyurun Sayın Karaman. RİFAT ÖSTÜ&KÇÎNE (istanbul) — Saym Başkan, önergemi geri alıyorum. BAŞKAN — Müzakere açıldı, efendim. , SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Anayasanın 64 ncü maddesinde değişikliği öngören metin için beş gün evvelki görüşmelerde bu metne olumlu oy kullanmış bir arkadaşınız tarafından, şimdi de­ ğiştirme önergesi getirmekle ibret verici bir du­ rum meydana çıkmış bulunmaktadır. Beş gün evvelki Anayasa değişikliklerinin ilk görüşme­ leri sırasında bizler grupumuz olarak ve ben şahsan bu maddenin aleyhindeydim. Getirilen değişikliğin ve kanun yetkisi niteliğinde karar­ namelerin verilmesinin aleyhindeydik. Beş gün evvel buna olumlu oy veren bir arkadaşımızın, şimdi bizimle bir olmuş olmasını görmekten şah­ san sevinç duyuyorum. Anayasa değişiklikleri için birkaç aydan be­ ri kamu oyunda işlenen sloganlardan bir tane­ si de bu idi. Aslında bu slogan, 12 Mart öncesi, Adalet Partisi İktidarının da 1969 seçim bildir­ gesinde ortaya koyduğu bir husustu. Bu bir is­ tekti. Bu maddenin Anayasa değişikliklerinde bu haliyle getirilmiş olmasıyla Adalet Partisi iktidarının 1969 daki isteği yerine getirilmiş olmaktadır. Türkiye ̂ de kuvvetler dengesine dayalı bir Anayasanın zorunluğu Türk demokrasisinin ge­ lişmesi için şart olarak görüldüğünden ötürü 1961 Anayasasında Meclislerin yasama yetkileri ilk metindeki gibi kabul edilmişti. Aslında, ka­ nun niteliğinde kararname» verme yetkisinin yürütmeyi hızlandıracağı inancı, belki Batı ül­ kelerinde vardır. Ama, Türk demokrasisi bir bocalama devrinde olduğu için, kuvvetler ayrı­ lığı dengesinin gayet sağlam esaslar üzerinde oturtulması fikri de zarurîdir. Maddenin İkinci fıkrasından itibaren, sonu­ na kadar olan kısım değiştirilen metindir. 1 nci fıkrası eski Anayasa metninin aynıdır. Bu mad­ de 37 kelimeden 222 kelimeye çıkarılmak sure­ tiyle Anayasa değişikleri metninde en geniş, yani yüzde bin oranında bir metin genişlemesi- — 591 ~ O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 0 : 1 ne tabi tutulmuş ve 2 nci fıkrasından itibaren geriye kalan bütün fıkralar sadece Anayasanın içerisinde sanki bir tüzük eleştirmesi yapmıştır. 2 nci fıkrasında, «T. B. M. M. kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmün­ de kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir» di­ yor. Şimdi T. B. M. M. bu yetkiyi demekki ka­ nunla verecek. İkincisi, belli konularda olacak. Kanunla ve­ recek, belli konularda olacak. Şu halde, demek­ ki, yasama görevinin devri diye aslında bir şey yok, kanun hükmünde kararnameye ilişkin. Ya­ sama görevini yine kanunla düzenliyor. Türki­ ye'de demokrasinin yürümesi ve kuvvetler den­ gesinin savunulabilmesi, için, eski metinde olmı- yan bu durum, yeni metinde, her ne kadar ya­ sama yetkisi verilmemiş olmasına rağmen, yine bu şekilde devredilmiş olması, ilerde çoğunluk diktasına kayması muhtemel iktidarların elinde memleketin demokrasisini, düzenini bozacak bir imkân yaratır endişesi içerisinde biz buna karşı gelmiştik. 4 - 5 günlük bir arada görül- düki bu yetkiyi 1969 seçim bildirgesine alan­ lar, Anayasada böyle bir değişikliğin olmasını istiyenler, demekki, yalnız kendi iktidarları için bunu istiyorlarmış. Aslında reform hükümeti diye işbaşında bulunan bugünkü hükümete, özellikle en büyük görevi bu olan bugünkü hü­ kümete, bu yetkiyi vermeye karşı koydular. Türkiye'de 3 - 4 günlük olay budur. Ve Sayın Başbakamn ifade ettikleri gibi, arı kovanına ço­ mak sokulduğu derhal belli oldu. Yani, bu mad­ de ile Adalet Partili arkadaşlarımız, arı kova­ nına reformlar yönünde bir çomağın sokuldu­ ğunu kavradılar ve derhal karşı çıktılar. Biz o zamanki müzakerelerde, bu yetkinin bu hükü­ mete geçici olarak verilmesini, geçici maddeler arasında bulunmasını savunmuştuk. Fikrimizde ne kadar isabetli olduğumuz bugün ortaya çık­ mıştır; Şu halde, benden evvel konuşan A. P. Grup Sözcüsü arkadaşımızın izah tarzı ile bu Anava- sa derişikliklerinin gerekçesinden olan bu hü­ kümlerin de - aynı zamanda arkadaşımız komis­ yon üyesidir - birbirini tutmadısı kanısındayım. Demek M, 3 - 4 günlük bir duruma göre yani bir izah tarzı ile karşı karşıya kalmış bulunuyo- ruz. Eğer bu madde kabul edilecekse - biz buna karşıyız -, özellikle bu yetkinin de parlâmento­ ların tatilde bulunduğu sürece verilmesinde za­ ruret vardır. Ama, yok yalnız bu dönem için ise zaten bizim dediğimiz noktaya geliyoruz ki, o zaman bu metnin, yani kanun kuvvetinde ka­ rarname verme yetkisinin tüm metinden çıkarıl­ masının zorunluğuna inanıyoruz. Saygılarımı sunarım. BAŞKAN — Sayın Özden buyurunuz. EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş­ kan, değerli, arkadaşlarım; Sayın Nusret Tuna söz almasaydı ve bâzı açıklamalarda bulunma- saydı ben söz alacak değildim. Çünkü, daha ev­ vel bu madde, birinci müzakeresinde esaslı bir şekilde eleştirilmiş ve verilen takrirler redde­ dilmiş, muhalefet partisi ve Adalet Partisinin oylariyle kabul edilmişti. Şimdi, basında çıkan bâzı mütalâalar, Sa­ yın Hükümet Başkanının beyanları ve temas­ larından çıkan sonuçlar bu madde üzerinde te­ reddütleri vücuda getirmiş bulunuyor. Aslında, bence tereddüde decek bir nokta yoktur. Sayın Nusret Tuna, «önemli ve önemsiz» diye bâzı ko­ nuları ileri sürdü. Önemli kanun, önemli teklif veya tasarı diye birşey yoktur. Kanun yapma işi mühim iştir ve şüphesiz teklif olsun, tasarı olsun bir maddeyi de ihtiva etse önemli sayı­ lır. Çünkü, bu bir millet işidir, böyle bir ayırı­ ma tahammülü yoktur. Burada gelen yeni mad­ de gayet sarihtir. «T. B. M. M. kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hük­ münde kararname çıkarmak yetkisi» veriyor. Konu belli olacak ve ne vakit yürürlüğe girece­ ği, ne vakit yürürlükten kalkacağı v. s. tama­ men dört bir tarafı toplanmış bir şekilde ola­ cak. Bir kanun yapma yetkisi evvelâ bir ka­ nunla verilecek, ondan sonra o çerçeve içinde; önemli veya önemsiz değil, önemli de olabilir, önemsiz de olabilir, kanun kuvvetinde kararna­ me çıkarma hakkı Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunacak. Binaenaleyh, ne bileyim su işlerine taallûk eden bir kanun, tarım işine taallûk eden bir kanun, içişlerine taallûk eden bir ka­ nun çıkarılabileceği gibi, yani böyle bir yetki verilebileceği gibi bir büyük reformun yapıl­ ması için de, o yetki kanununda tasrih edilecek salâhiyetler çerçevesi içinde pekâlâ böyle bir yetki de verilebilir. Yani, sayın Nusret Tuna'- uiE bu fikrinde beraber değilim. Bugün pekâlâ yetkiyi Hükümete vermek istiyorsak, bunu te- for-ruatiyle tespit eder, bir yetki kanunu çıka­ rırız; şu şekilde yapacaksın, bu şekilde yapa-
Sayfa 17 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 0 : 1 ne tabi tutulmuş ve 2 nci fıkrasından itibaren geriye kalan bütün fıkralar sadece Anayasanın içerisinde sanki bir tüzük eleştirmesi yapmıştır. 2 nci fıkrasında, «T. B. M. M. kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmün­ de kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir» di­ yor. Şimdi T. B. M. M. bu yetkiyi demekki ka­ nunla verecek. İkincisi, belli konularda olacak. Kanunla ve­ recek, belli konularda olacak. Şu halde, demek­ ki, yasama görevinin devri diye aslında bir şey yok, kanun hükmünde kararnameye ilişkin. Ya­ sama görevini yine kanunla düzenliyor. Türki­ ye'de demokrasinin yürümesi ve kuvvetler den­ gesinin savunulabilmesi, için, eski metinde olmı- yan bu durum, yeni metinde, her ne kadar ya­ sama yetkisi verilmemiş olmasına rağmen, yine bu şekilde devredilmiş olması, ilerde çoğunluk diktasına kayması muhtemel iktidarların elinde memleketin demokrasisini, düzenini bozacak bir imkân yaratır endişesi içerisinde biz buna karşı gelmiştik. 4 - 5 günlük bir arada görül- düki bu yetkiyi 1969 seçim bildirgesine alan­ lar, Anayasada böyle bir değişikliğin olmasını istiyenler, demekki, yalnız kendi iktidarları için bunu istiyorlarmış. Aslında reform hükümeti diye işbaşında bulunan bugünkü hükümete, özellikle en büyük görevi bu olan bugünkü hü­ kümete, bu yetkiyi vermeye karşı koydular. Türkiye'de 3 - 4 günlük olay budur. Ve Sayın Başbakamn ifade ettikleri gibi, arı kovanına ço­ mak sokulduğu derhal belli oldu. Yani, bu mad­ de ile Adalet Partili arkadaşlarımız, arı kova­ nına reformlar yönünde bir çomağın sokuldu­ ğunu kavradılar ve derhal karşı çıktılar. Biz o zamanki müzakerelerde, bu yetkinin bu hükü­ mete geçici olarak verilmesini, geçici maddeler arasında bulunmasını savunmuştuk. Fikrimizde ne kadar isabetli olduğumuz bugün ortaya çık­ mıştır; Şu halde, benden evvel konuşan A. P. Grup Sözcüsü arkadaşımızın izah tarzı ile bu Anava- sa derişikliklerinin gerekçesinden olan bu hü­ kümlerin de - aynı zamanda arkadaşımız komis­ yon üyesidir - birbirini tutmadısı kanısındayım. Demek M, 3 - 4 günlük bir duruma göre yani bir izah tarzı ile karşı karşıya kalmış bulunuyo- ruz. Eğer bu madde kabul edilecekse - biz buna karşıyız -, özellikle bu yetkinin de parlâmento­ ların tatilde bulunduğu sürece verilmesinde za­ ruret vardır. Ama, yok yalnız bu dönem için ise zaten bizim dediğimiz noktaya geliyoruz ki, o zaman bu metnin, yani kanun kuvvetinde ka­ rarname verme yetkisinin tüm metinden çıkarıl­ masının zorunluğuna inanıyoruz. Saygılarımı sunarım. BAŞKAN — Sayın Özden buyurunuz. EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş­ kan, değerli, arkadaşlarım; Sayın Nusret Tuna söz almasaydı ve bâzı açıklamalarda bulunma- saydı ben söz alacak değildim. Çünkü, daha ev­ vel bu madde, birinci müzakeresinde esaslı bir şekilde eleştirilmiş ve verilen takrirler redde­ dilmiş, muhalefet partisi ve Adalet Partisinin oylariyle kabul edilmişti. Şimdi, basında çıkan bâzı mütalâalar, Sa­ yın Hükümet Başkanının beyanları ve temas­ larından çıkan sonuçlar bu madde üzerinde te­ reddütleri vücuda getirmiş bulunuyor. Aslında, bence tereddüde decek bir nokta yoktur. Sayın Nusret Tuna, «önemli ve önemsiz» diye bâzı ko­ nuları ileri sürdü. Önemli kanun, önemli teklif veya tasarı diye birşey yoktur. Kanun yapma işi mühim iştir ve şüphesiz teklif olsun, tasarı olsun bir maddeyi de ihtiva etse önemli sayı­ lır. Çünkü, bu bir millet işidir, böyle bir ayırı­ ma tahammülü yoktur. Burada gelen yeni mad­ de gayet sarihtir. «T. B. M. M. kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hük­ münde kararname çıkarmak yetkisi» veriyor. Konu belli olacak ve ne vakit yürürlüğe girece­ ği, ne vakit yürürlükten kalkacağı v. s. tama­ men dört bir tarafı toplanmış bir şekilde ola­ cak. Bir kanun yapma yetkisi evvelâ bir ka­ nunla verilecek, ondan sonra o çerçeve içinde; önemli veya önemsiz değil, önemli de olabilir, önemsiz de olabilir, kanun kuvvetinde kararna­ me çıkarma hakkı Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunacak. Binaenaleyh, ne bileyim su işlerine taallûk eden bir kanun, tarım işine taallûk eden bir kanun, içişlerine taallûk eden bir ka­ nun çıkarılabileceği gibi, yani böyle bir yetki verilebileceği gibi bir büyük reformun yapıl­ ması için de, o yetki kanununda tasrih edilecek salâhiyetler çerçevesi içinde pekâlâ böyle bir yetki de verilebilir. Yani, sayın Nusret Tuna'- uiE bu fikrinde beraber değilim. Bugün pekâlâ yetkiyi Hükümete vermek istiyorsak, bunu te- for-ruatiyle tespit eder, bir yetki kanunu çıka­ rırız; şu şekilde yapacaksın, bu şekilde yapa- C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 çaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın fi­ lân denir ve o çerçeve içinde de Hükümet karar­ name çıkarabilir. Buma göre hiçbir sakınca yok­ tur. Yani biz Hükümete vâsi bir salâhiyet ver- miyoruz. Hükümete kendi haklarımızı tefviz et­ miyoruz. Onun mukayyet bir şart ve muayyen bir çerçeve içinde vazife görmesini tesbilt etmek istiyoruz. Ben, öteden beri bilirsiniz, bu kürsü­ lerde bu noktai nazarları hiçbir zaman kabul etmsmisirndir. Ama madem ki, bu şekle girımiş- tiv, bunda hiçbir sakınca görmüyorum. Onun içiıa ana'kanun, büyük kanun, küçük kanun di­ ye bir ayrım yapılmasına imkân olmadığını ve Yasama Meclislerinin vereceği salâhiyetlerle her türlü kararnamenin çıkarılabileceğini ve bil­ hassa bugün ihtiyacı çok önemli olan ve hepi­ nizi ve bütün milleti ilgilendiren reform işleri­ nin biran evvel yapılması gayesiyle pekâlâ partiler bir araya gelirler, bu yetki verilecek kanunun esaslarım tesbit edebilirler. Birinci misali, Anayasanın tadili işinde partiler göster­ mişlerdir. Demckrasinin iyi bir hamlesi olmuş­ tur. Bunu buradan övdük ve övmekte devanı öleceğiz. Bundan sonra da milleitimizi, memle- ketiımizi ilgilendiren, hakikaten ihtiyaçlara te­ kabül edecek kararname çıkartma yetkisinin, yine çerçeve kanunu içinde Hükümetimize ve- rilm-esi hususunda partilerin el ele vererek bir sonuca varmalarını temenni ederim. Saygılar sunarım. BAŞKAN — Sayın Tuna buyurunuz. KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sıram geldiğinde komisyondan bir sual sormak istiyorum. AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Karaman'm par­ timize olan ithamı olmasaydı tekrar huzuru­ nuzu işgal etmiyecektim. Benim sözlerimden ya­ hut arkadaşımın takririnden nasıl bu mânayı çıkarttı, bilmiyorum. Talebedilmiş, yapılmış, imzalanmış, huzurunuza gelmiş bir madde var. Bu madde üzerinde birkaç günlük bir müna­ kaşa var. 'Bu münakaşaların sonunda bir par­ tili arkadaşım tütüyor «bu metinden ilâve edi­ len kısımlar çıksın» diyor. Ben tutuyorum gru- pum adına bu fikre iştirak etmediğimizi be­ lirtmek üzere söz alıyorum, bu beyanda bulu­ nuyorum. iBir iki gün evvel Adalet Partisinin neşret­ miş olduğu bildiri dolayısıyla Bayın Kara­ man'in Ibu ithamda bulunması için haklı bir sebebolmadığını ifade etmek liçin huzurunuza çıktım. Ne diyor o bildiri, «Biz reformların tarafta­ rıyız, reform gibi millet hayatına istikâmet verecek anakanunlar...» VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Ciddî konu­ lar. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — «... anakanunlar Meclislerde enine boyuna mü­ zakere edilmelidir, bu suretle bunların esasları tesbit olunmalıdır.» Denen bu. Reformlar yapıl­ sın, reformların yapılmasının takipçisi, taraf­ tarı olacağız. Ancak, bir kararname ile Hükü­ metin halledeceği mevzu olmasın, sizin huzur­ larınıza gelsin, Meclis karar versin, esasını hu­ dudunu Meclis 'tesbit etsin. Muhterem arkadaşlar, eğer parlamenter ni­ zamın samimî taraftarı isek, Meclislerin üstün­ lüğünü kabul etmeye 'mecburuz. Denen de bu. Reform gibi bir millet hayatında müessir istikamet çizecek (bir kanun, kararnamelerle tanzim olunmasın. Meclislere gelsin, Meclisler­ de enine boyuna müzakere edilsin, Meclis kara­ rını versin ve kanunu çıkarsın. Mevzu bu. Bu itibarla, «efendim, Adalet Partisi bunu istedi ama kendisi için istemiş» Arkadaşlar, tâdil, bir Anayasa tadilidir. Elbet bu Meclisin güven 'oyunu kim kazanmışsa, o gelecektir, mu­ vaffak olacaktır. «Reformun aleyhinde olmamız dolayısıyle». Hayır Tekrar arz ediyorum, reformların taraf­ tarıyız, reformların takipçisiyiz, ama şunun da, taraftarıyız, millî iradeye saygılı, Meclislerin üstünlüğüne bağlı bir teşekkülüz. Milletlerin haaytma istikamet veren anamevzular Meclis­ lerde kemâli ile müzakere edilsin diyoruz. Mec- lislerdeki müzakerenin daha iyi neticeye vara­ cağı inancını iman şeklinde muhafaza ediyoruz. Mâruzâtım budur, teşekkür ederim. BAŞKAN — ISayın iKaravelioğlu. KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — Sayın Başkan, 64 ncü maddenin grupça aley­ hinde olduğumuzu beyan etmeye 'ihtiyaç duy­ muyorum. ibretle tesbit ediyorum M, Sayın A. P. iG-rup (Başkanının ağzından M. ncü mad­ denin ret gerekçesini dinlemek fırsatını bulu­ yoruz. BAŞKAN — 'Grup sözcüsü değil efendim, şahsı adına konuşan bir arkadaş. — 593 —
Sayfa 18 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 çaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın fi­ lân denir ve o çerçeve içinde de Hükümet karar­ name çıkarabilir. Buma göre hiçbir sakınca yok­ tur. Yani biz Hükümete vâsi bir salâhiyet ver- miyoruz. Hükümete kendi haklarımızı tefviz et­ miyoruz. Onun mukayyet bir şart ve muayyen bir çerçeve içinde vazife görmesini tesbilt etmek istiyoruz. Ben, öteden beri bilirsiniz, bu kürsü­ lerde bu noktai nazarları hiçbir zaman kabul etmsmisirndir. Ama madem ki, bu şekle girımiş- tiv, bunda hiçbir sakınca görmüyorum. Onun içiıa ana'kanun, büyük kanun, küçük kanun di­ ye bir ayrım yapılmasına imkân olmadığını ve Yasama Meclislerinin vereceği salâhiyetlerle her türlü kararnamenin çıkarılabileceğini ve bil­ hassa bugün ihtiyacı çok önemli olan ve hepi­ nizi ve bütün milleti ilgilendiren reform işleri­ nin biran evvel yapılması gayesiyle pekâlâ partiler bir araya gelirler, bu yetki verilecek kanunun esaslarım tesbit edebilirler. Birinci misali, Anayasanın tadili işinde partiler göster­ mişlerdir. Demckrasinin iyi bir hamlesi olmuş­ tur. Bunu buradan övdük ve övmekte devanı öleceğiz. Bundan sonra da milleitimizi, memle- ketiımizi ilgilendiren, hakikaten ihtiyaçlara te­ kabül edecek kararname çıkartma yetkisinin, yine çerçeve kanunu içinde Hükümetimize ve- rilm-esi hususunda partilerin el ele vererek bir sonuca varmalarını temenni ederim. Saygılar sunarım. BAŞKAN — Sayın Tuna buyurunuz. KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sıram geldiğinde komisyondan bir sual sormak istiyorum. AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Karaman'm par­ timize olan ithamı olmasaydı tekrar huzuru­ nuzu işgal etmiyecektim. Benim sözlerimden ya­ hut arkadaşımın takririnden nasıl bu mânayı çıkarttı, bilmiyorum. Talebedilmiş, yapılmış, imzalanmış, huzurunuza gelmiş bir madde var. Bu madde üzerinde birkaç günlük bir müna­ kaşa var. 'Bu münakaşaların sonunda bir par­ tili arkadaşım tütüyor «bu metinden ilâve edi­ len kısımlar çıksın» diyor. Ben tutuyorum gru- pum adına bu fikre iştirak etmediğimizi be­ lirtmek üzere söz alıyorum, bu beyanda bulu­ nuyorum. iBir iki gün evvel Adalet Partisinin neşret­ miş olduğu bildiri dolayısıyla Bayın Kara­ man'in Ibu ithamda bulunması için haklı bir sebebolmadığını ifade etmek liçin huzurunuza çıktım. Ne diyor o bildiri, «Biz reformların tarafta­ rıyız, reform gibi millet hayatına istikâmet verecek anakanunlar...» VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Ciddî konu­ lar. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — «... anakanunlar Meclislerde enine boyuna mü­ zakere edilmelidir, bu suretle bunların esasları tesbit olunmalıdır.» Denen bu. Reformlar yapıl­ sın, reformların yapılmasının takipçisi, taraf­ tarı olacağız. Ancak, bir kararname ile Hükü­ metin halledeceği mevzu olmasın, sizin huzur­ larınıza gelsin, Meclis karar versin, esasını hu­ dudunu Meclis 'tesbit etsin. Muhterem arkadaşlar, eğer parlamenter ni­ zamın samimî taraftarı isek, Meclislerin üstün­ lüğünü kabul etmeye 'mecburuz. Denen de bu. Reform gibi bir millet hayatında müessir istikamet çizecek (bir kanun, kararnamelerle tanzim olunmasın. Meclislere gelsin, Meclisler­ de enine boyuna müzakere edilsin, Meclis kara­ rını versin ve kanunu çıkarsın. Mevzu bu. Bu itibarla, «efendim, Adalet Partisi bunu istedi ama kendisi için istemiş» Arkadaşlar, tâdil, bir Anayasa tadilidir. Elbet bu Meclisin güven 'oyunu kim kazanmışsa, o gelecektir, mu­ vaffak olacaktır. «Reformun aleyhinde olmamız dolayısıyle». Hayır Tekrar arz ediyorum, reformların taraf­ tarıyız, reformların takipçisiyiz, ama şunun da, taraftarıyız, millî iradeye saygılı, Meclislerin üstünlüğüne bağlı bir teşekkülüz. Milletlerin haaytma istikamet veren anamevzular Meclis­ lerde kemâli ile müzakere edilsin diyoruz. Mec- lislerdeki müzakerenin daha iyi neticeye vara­ cağı inancını iman şeklinde muhafaza ediyoruz. Mâruzâtım budur, teşekkür ederim. BAŞKAN — ISayın iKaravelioğlu. KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — Sayın Başkan, 64 ncü maddenin grupça aley­ hinde olduğumuzu beyan etmeye 'ihtiyaç duy­ muyorum. ibretle tesbit ediyorum M, Sayın A. P. iG-rup (Başkanının ağzından M. ncü mad­ denin ret gerekçesini dinlemek fırsatını bulu­ yoruz. BAŞKAN — 'Grup sözcüsü değil efendim, şahsı adına konuşan bir arkadaş. — 593 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 KÂMİL KARAVELİO&LU (Tabiî üye) — Daha evvelki görüşmesi grup sözcüsü olarak idi ve 20 dakika görüşmüştü. !Siz de Osunu bili­ yorsunuz. BAŞKAN — Yani Sayın Tuna'dan mı bah- sediyorsunuz efendim? KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — Evet efendim. Şimdi ıben şu gelişmeyi teshic etmek istiyorum. BAŞKADA — ISaym Karavelioğlu, eğer ko­ nuşmak istiyorsanız kürsüde söz vereyim. Sual sormak için söz istediniz. Çünkü sualiniz ko­ nuşma şeklinde oldu. îSaym Karaveliğolu. KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Zamanı tasarruf etmek kasdı ile yerimden beyanatta bulunmak istemiştim. Arkadaşlar, sayın Genel Kurul bilirler ki, bizim grupumuz 64 ncü maddede reform Hü­ kümetine, reform yapabilmesi için çeşitli yet­ kiler tanımak tezini savunmuş ve bunun için mücadelesini yapmıştı. Bizim tezimiz kabul edil­ medi. 64 ncü madde önemli bir konudur. Çünkü Anayasa değişikliğinin başlıca gerçeklerinden biridir. Geçici Hükümete, 12 Martın getirdiği Hükümeue,, reform yapabilmek için, geçici yet­ kiler verelim diye Anayasa değişikliği ko­ nusu tezgâhlandı, ilk temel sebep budur. Her­ kesin katıldığı iki - üç maddeden biri ve en başındaki 64 ncü maddedir, Ne gariptir ki /e ibretle tesbit edilecek bir konudur ki, 64 ncü madde değişikliği bugün iflâs etti. Anayasa değişikliği konusu tekemmül etmeden, 64 ncü madde gerekçesi ve kendisi bugün iflâs etti, OSMAN SALİHOĞLTJ (Sakarya) — Ne­ den? KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Devamla) — Neden; işte şimdi Sayın Başkanı dinledik. Öyle bir fiili noktaya geldik ki, A. P. derki, 12 Mart Hükümeti reform yapmasın, 64 ncü madde yetkisini kullanmasın. Bu ancak, bana saklansın, benim iktidarıma kalsın. Bugün arkadaşlar, son üç günde ortaya çı­ kan münakaşa ile, reform Hükümetinin tasar­ rufları ambargolanmıştır. A. P. isterse, reform Hükümetine yetki kanunu verecekler, is­ terse kanun kuvvetinde kararname çıkaracak­ lar, istemezse 12 Mart Hükümeti sadece ikti­ darda oturacaktır, hiçbir tasarruf yapanıı- yapacaktır. Bakın şunu tesbit ediyorum; Sayın Grup Başkam Tuna dediler ki. «belli konuda ola­ cak.» Elbette belli konuda olacak. Belli konu­ da yetki verdiğimiz halde, reform Hükü­ meti, kanun kuvvetinde kararname çıkar&bil- seler bile, yürürlükteki bir maddeyi değiştire- miyecekler. Daha evvel Parlâmentodan çıkmış. olan bir kanunun, yürürlükteki bir maddesini değiştirmemelidirler, değiştiremiyeçekler. Yü­ rürlükteki bir kanunun, yürürlüğünü, yürür­ lükten kalkmasını sağlamıyacaklar. Arkadaşlar, ben bu beyanatları, 64 ncü maddenin ortak komisyonda tesbit edilmiş şekli ile çelişki halinde buluyorum ve ko­ misyona sual soruyorum. Lütfen açıklasınlar, bu ne biçim çelişik beyanlardır, bunun hangi­ sine inanacağız? Bizim tezimiz bellidir, ama bu konudaki kavga nedir? Reform Hükümeti ne derecede yetkili olacak, ne iş yapabilecek­ tir? Reform Hükümetinin yetkilerini, yetki ver­ mek için getirdiğimiz maddeyi bugün niye kısıtlıyoruz? Fiilen kısıtladınız ama. nazari olarak nasıl kısıtlıyoruz? Ben, komisyonun izahını merakla bekliyo­ rum. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. BAŞKAN — Sayın Tuna. AHMET NTJSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlarım, saym Millî Birlik Grupundan olan arkadaşlarımın bu müzake­ rede hiç de mevzuu ile mütenasip olmayacak şekilde A.P. ne çatmak ister tavırlarını hoş gör­ mediğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi mevzua.. KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — Bir şeyi öğrenmek istiyorum. BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, siz konuşurken kimse müdahale etmedi. AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — [Mevzua nüfus edilmeden, benim E'izler imin no mânaya geldiği düşünülmeden, bana bir fikir­ ler izafe edildi. Efendim, A.P. .bugün reformlar için kararname çıkmasını istemiyor dendi, Arkadaşlarım, benim islerim irayet acil Sen ilk konuşmamda ne dedim; mua'/yen, cır konula yet-Ki ı Bn müzakerelerde .".enen aecL's?:. ue-ı Dır Konu, isimlerini okudum. Toprak rnıu için yetki istiyorum, yetki verilmesini talebe derim; böyle olmaz dendi, boyla oimas diyoruz. Personel reformu için yetki istiyorum; — 594 —
Sayfa 19 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 KÂMİL KARAVELİO&LU (Tabiî üye) — Daha evvelki görüşmesi grup sözcüsü olarak idi ve 20 dakika görüşmüştü. !Siz de Osunu bili­ yorsunuz. BAŞKAN — Yani Sayın Tuna'dan mı bah- sediyorsunuz efendim? KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — Evet efendim. Şimdi ıben şu gelişmeyi teshic etmek istiyorum. BAŞKADA — ISaym Karavelioğlu, eğer ko­ nuşmak istiyorsanız kürsüde söz vereyim. Sual sormak için söz istediniz. Çünkü sualiniz ko­ nuşma şeklinde oldu. îSaym Karaveliğolu. KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Zamanı tasarruf etmek kasdı ile yerimden beyanatta bulunmak istemiştim. Arkadaşlar, sayın Genel Kurul bilirler ki, bizim grupumuz 64 ncü maddede reform Hü­ kümetine, reform yapabilmesi için çeşitli yet­ kiler tanımak tezini savunmuş ve bunun için mücadelesini yapmıştı. Bizim tezimiz kabul edil­ medi. 64 ncü madde önemli bir konudur. Çünkü Anayasa değişikliğinin başlıca gerçeklerinden biridir. Geçici Hükümete, 12 Martın getirdiği Hükümeue,, reform yapabilmek için, geçici yet­ kiler verelim diye Anayasa değişikliği ko­ nusu tezgâhlandı, ilk temel sebep budur. Her­ kesin katıldığı iki - üç maddeden biri ve en başındaki 64 ncü maddedir, Ne gariptir ki /e ibretle tesbit edilecek bir konudur ki, 64 ncü madde değişikliği bugün iflâs etti. Anayasa değişikliği konusu tekemmül etmeden, 64 ncü madde gerekçesi ve kendisi bugün iflâs etti, OSMAN SALİHOĞLTJ (Sakarya) — Ne­ den? KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Devamla) — Neden; işte şimdi Sayın Başkanı dinledik. Öyle bir fiili noktaya geldik ki, A. P. derki, 12 Mart Hükümeti reform yapmasın, 64 ncü madde yetkisini kullanmasın. Bu ancak, bana saklansın, benim iktidarıma kalsın. Bugün arkadaşlar, son üç günde ortaya çı­ kan münakaşa ile, reform Hükümetinin tasar­ rufları ambargolanmıştır. A. P. isterse, reform Hükümetine yetki kanunu verecekler, is­ terse kanun kuvvetinde kararname çıkaracak­ lar, istemezse 12 Mart Hükümeti sadece ikti­ darda oturacaktır, hiçbir tasarruf yapanıı- yapacaktır. Bakın şunu tesbit ediyorum; Sayın Grup Başkam Tuna dediler ki. «belli konuda ola­ cak.» Elbette belli konuda olacak. Belli konu­ da yetki verdiğimiz halde, reform Hükü­ meti, kanun kuvvetinde kararname çıkar&bil- seler bile, yürürlükteki bir maddeyi değiştire- miyecekler. Daha evvel Parlâmentodan çıkmış. olan bir kanunun, yürürlükteki bir maddesini değiştirmemelidirler, değiştiremiyeçekler. Yü­ rürlükteki bir kanunun, yürürlüğünü, yürür­ lükten kalkmasını sağlamıyacaklar. Arkadaşlar, ben bu beyanatları, 64 ncü maddenin ortak komisyonda tesbit edilmiş şekli ile çelişki halinde buluyorum ve ko­ misyona sual soruyorum. Lütfen açıklasınlar, bu ne biçim çelişik beyanlardır, bunun hangi­ sine inanacağız? Bizim tezimiz bellidir, ama bu konudaki kavga nedir? Reform Hükümeti ne derecede yetkili olacak, ne iş yapabilecek­ tir? Reform Hükümetinin yetkilerini, yetki ver­ mek için getirdiğimiz maddeyi bugün niye kısıtlıyoruz? Fiilen kısıtladınız ama. nazari olarak nasıl kısıtlıyoruz? Ben, komisyonun izahını merakla bekliyo­ rum. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. BAŞKAN — Sayın Tuna. AHMET NTJSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlarım, saym Millî Birlik Grupundan olan arkadaşlarımın bu müzake­ rede hiç de mevzuu ile mütenasip olmayacak şekilde A.P. ne çatmak ister tavırlarını hoş gör­ mediğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi mevzua.. KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — Bir şeyi öğrenmek istiyorum. BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, siz konuşurken kimse müdahale etmedi. AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — [Mevzua nüfus edilmeden, benim E'izler imin no mânaya geldiği düşünülmeden, bana bir fikir­ ler izafe edildi. Efendim, A.P. .bugün reformlar için kararname çıkmasını istemiyor dendi, Arkadaşlarım, benim islerim irayet acil Sen ilk konuşmamda ne dedim; mua'/yen, cır konula yet-Ki ı Bn müzakerelerde .".enen aecL's?:. ue-ı Dır Konu, isimlerini okudum. Toprak rnıu için yetki istiyorum, yetki verilmesini talebe derim; böyle olmaz dendi, boyla oimas diyoruz. Personel reformu için yetki istiyorum; — 594 — 0. Senatosu B : 116 olmaz, 5 Yıllık Plânı tatbik etmek üzere yetki isityorum; olmaz, Bunlar belli konular değil­ dir, şümullü mevzulardır, büyük mevzulardır, Ama, reformu alâkadar eden, meselâ toprak re­ formunu alâkadar eden bir mevzuda, muayyen bir sahada yetki islenmesi ve ona muvazi ka­ rarname çıkması mümkündür. Şimdi, bu benim seslerimle, A.P. si reformu istemiyor mânasını nasıl çıkarıyorlar, onu anla­ mıyorum. Benini dediğim, Meclisler açık bono veremez, onu diyorum. Acık bono verirse, sa­ lâhiyetlerin devri olur, yasama yetkisinin devri olur. Muayyen konu olacak, belli konu olacak. Metindeki belli konunun mahiyeti bu. NEJAT SARUCAU (Balıkesir) — Meselâ diyorsunuz Sayın Tuna, BAŞKAN — istirham edeceğim, lütfen mü­ dahale etmejdn efendim. AHMET NUSSET TUNA (Devamla) — Me­ selâ, toprak reformu için geldi, anakanunu çı­ karttık. Diyelim M, tapu sicillerine bâzı kayıt­ lar koymak istiyor. Gelecektir, diyecektir ki, ben tapu sicillerine kayıt konmak üzere karar­ namelerle hareket etmek istiyorum. Toprak re­ formunun içerisinde tapu siciiliği üe ilgili mu­ ayyen bir mevzudur. İşte bu konu dediğimiz bu. Yoksa, «Efendim ben üniversite reformu yapacağım, bana yetki verilmesini rica ede­ rim.» Meclis toplanıyor, «Evet, Hükümet üni­ versite reformunu yapsın, yetkiyi verdim.» Bu­ nu demeyeceğiz arkadaşlarım. Bunu dediğimiz zaman, Meclisin yetkisini devretmesi olur; ya­ sama organının yetkisini devredemeyeceği Ana­ yasanın 4 ncü maddesinde sarih olarak yazılı­ dır. Benim dediğim bu. Binaenaleyh, niçin böyle, su kadar masum beyanlar içerisinde, A,P. si reformun taraftarı değil diye takdim edilmek istenir? Niçin böyle görülür, bilmiyorum. Tekrar ifade ediyorum, biz reformun taraf­ tarıyız, ama Meclislerin yetkisinin devretme;;! taraftan değiliz. Şimdi, muhterem, arkadaşlarım, ikinci bir mevzua daha temas ettim. Sen, dedim ki, ka­ rarnamelerle, kanunlar tadil edilmesin, karar­ namelerle kanunlar imfcal edilemez, Bir Türki­ ye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak, saym ar­ kadaşım bunu istiyor mu? Ben burada Meclis olacağım, kanun çıkaracağım; faraza, Hükümet 20 , 9 . 1971 O : 1 bir kararname ile ben bunu tatbik etmiyorum diyecek. Bunu istiyor musunuz? Ne diyorum ben? Kararname ile kanunlar tadil ve imhal edilemez. Ne ile edilir? Yetki kanunu ile edilir. Yetki kanunu istiyor, başlangıçta, O ye iki ka­ nununda derki, ben şöyle, şöyle bir reform ya­ pacağım; reformun su kısmını yapacağım. Bu kanun Medeni Kanunun falan maddesine muha­ liftir, fakat şu gerekçelerle bunun dışında tat­ bikat yapmak istiyorum. Neyi değiştirmek isti­ yorsa, sarih olarak nerede gösterecek? Yetki kanununda gösterecek. Bu heyecan niçin? Bu, efendim reformları ortadan kaldırırmış telâşı niçin, arakadaşlarım. İster misin sen, Meclisten çıkmış bir kanun, Hükümetin bir kararnamesi ile ortadan kalk­ sın? Benim dediğim, bu. Ama, mevcut mevzua­ tın dışında teklif elmaz mı? Olur. Ne zaman olur? Yetki kanununda olur, diyorum. Yetin kanunu ile talebedebilir. Falan mevzuatın dı­ şına çıkıp, şu işi yapmak istiyorum diye yetki kanununda ister. Yetki kanunu verdikten son­ ra, kararname çıkararak, Türkiye Büyük Mil­ let Meclisinden çıkmış bir kanunu, Hükümet imhal etsin, Hükümet tatbik etmesin, Hükümet tadil etsin. Bu olur mu arkadaşlarını? Benim dediğim, bu. Bu itibarla, telâşa mahal olmadığı kanaatm- claymı. Milliyetperverlik, vatanperverlik kimse­ nin inhisarında değildir. İnandığımız yolda, bu milletin hayrına olduğuna inandığımız her yol­ da, her öncüyü destekleme kararındayız. Bunu saygılarımla arz ederim. (A.P. sıra­ larından a Haşlar). BAŞKAN — Sayın Haser. MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka­ daşlarım, olmuş, tamamlanmış bir konunun, bir hususi maksatla tahrif edildiğini gördüğüm için söz aldım. Sayın Öztürkçine, hususi maksatlı ve tama- miyle parti ve şahsi gayretine dayanan bir is­ tekle Yüce Heyetinizi meşgul etmektedir. Eğer, samimî olsa idî bu arkadaşım, bu metni daha evvelde okumuş, inanmış olarak oy vermezdi, bir. İkincisi, şimdi bile, takririne rağmen gön­ lü ile ret oyu vereceğini zannetmiyorum. Bina­ enaleyh, ne samimidir, ne de iyi bir incelemeye, haklı bir talebe dayanan bir istekle gelmiştir. Lüzumsuz bir hava yaratmış, haksız yere müna­ kaşa açmıştır.
Sayfa 20 -
0. Senatosu B : 116 olmaz, 5 Yıllık Plânı tatbik etmek üzere yetki isityorum; olmaz, Bunlar belli konular değil­ dir, şümullü mevzulardır, büyük mevzulardır, Ama, reformu alâkadar eden, meselâ toprak re­ formunu alâkadar eden bir mevzuda, muayyen bir sahada yetki islenmesi ve ona muvazi ka­ rarname çıkması mümkündür. Şimdi, bu benim seslerimle, A.P. si reformu istemiyor mânasını nasıl çıkarıyorlar, onu anla­ mıyorum. Benini dediğim, Meclisler açık bono veremez, onu diyorum. Acık bono verirse, sa­ lâhiyetlerin devri olur, yasama yetkisinin devri olur. Muayyen konu olacak, belli konu olacak. Metindeki belli konunun mahiyeti bu. NEJAT SARUCAU (Balıkesir) — Meselâ diyorsunuz Sayın Tuna, BAŞKAN — istirham edeceğim, lütfen mü­ dahale etmejdn efendim. AHMET NUSSET TUNA (Devamla) — Me­ selâ, toprak reformu için geldi, anakanunu çı­ karttık. Diyelim M, tapu sicillerine bâzı kayıt­ lar koymak istiyor. Gelecektir, diyecektir ki, ben tapu sicillerine kayıt konmak üzere karar­ namelerle hareket etmek istiyorum. Toprak re­ formunun içerisinde tapu siciiliği üe ilgili mu­ ayyen bir mevzudur. İşte bu konu dediğimiz bu. Yoksa, «Efendim ben üniversite reformu yapacağım, bana yetki verilmesini rica ede­ rim.» Meclis toplanıyor, «Evet, Hükümet üni­ versite reformunu yapsın, yetkiyi verdim.» Bu­ nu demeyeceğiz arkadaşlarım. Bunu dediğimiz zaman, Meclisin yetkisini devretmesi olur; ya­ sama organının yetkisini devredemeyeceği Ana­ yasanın 4 ncü maddesinde sarih olarak yazılı­ dır. Benim dediğim bu. Binaenaleyh, niçin böyle, su kadar masum beyanlar içerisinde, A,P. si reformun taraftarı değil diye takdim edilmek istenir? Niçin böyle görülür, bilmiyorum. Tekrar ifade ediyorum, biz reformun taraf­ tarıyız, ama Meclislerin yetkisinin devretme;;! taraftan değiliz. Şimdi, muhterem, arkadaşlarım, ikinci bir mevzua daha temas ettim. Sen, dedim ki, ka­ rarnamelerle, kanunlar tadil edilmesin, karar­ namelerle kanunlar imfcal edilemez, Bir Türki­ ye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak, saym ar­ kadaşım bunu istiyor mu? Ben burada Meclis olacağım, kanun çıkaracağım; faraza, Hükümet 20 , 9 . 1971 O : 1 bir kararname ile ben bunu tatbik etmiyorum diyecek. Bunu istiyor musunuz? Ne diyorum ben? Kararname ile kanunlar tadil ve imhal edilemez. Ne ile edilir? Yetki kanunu ile edilir. Yetki kanunu istiyor, başlangıçta, O ye iki ka­ nununda derki, ben şöyle, şöyle bir reform ya­ pacağım; reformun su kısmını yapacağım. Bu kanun Medeni Kanunun falan maddesine muha­ liftir, fakat şu gerekçelerle bunun dışında tat­ bikat yapmak istiyorum. Neyi değiştirmek isti­ yorsa, sarih olarak nerede gösterecek? Yetki kanununda gösterecek. Bu heyecan niçin? Bu, efendim reformları ortadan kaldırırmış telâşı niçin, arakadaşlarım. İster misin sen, Meclisten çıkmış bir kanun, Hükümetin bir kararnamesi ile ortadan kalk­ sın? Benim dediğim, bu. Ama, mevcut mevzua­ tın dışında teklif elmaz mı? Olur. Ne zaman olur? Yetki kanununda olur, diyorum. Yetin kanunu ile talebedebilir. Falan mevzuatın dı­ şına çıkıp, şu işi yapmak istiyorum diye yetki kanununda ister. Yetki kanunu verdikten son­ ra, kararname çıkararak, Türkiye Büyük Mil­ let Meclisinden çıkmış bir kanunu, Hükümet imhal etsin, Hükümet tatbik etmesin, Hükümet tadil etsin. Bu olur mu arkadaşlarını? Benim dediğim, bu. Bu itibarla, telâşa mahal olmadığı kanaatm- claymı. Milliyetperverlik, vatanperverlik kimse­ nin inhisarında değildir. İnandığımız yolda, bu milletin hayrına olduğuna inandığımız her yol­ da, her öncüyü destekleme kararındayız. Bunu saygılarımla arz ederim. (A.P. sıra­ larından a Haşlar). BAŞKAN — Sayın Haser. MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka­ daşlarım, olmuş, tamamlanmış bir konunun, bir hususi maksatla tahrif edildiğini gördüğüm için söz aldım. Sayın Öztürkçine, hususi maksatlı ve tama- miyle parti ve şahsi gayretine dayanan bir is­ tekle Yüce Heyetinizi meşgul etmektedir. Eğer, samimî olsa idî bu arkadaşım, bu metni daha evvelde okumuş, inanmış olarak oy vermezdi, bir. İkincisi, şimdi bile, takririne rağmen gön­ lü ile ret oyu vereceğini zannetmiyorum. Bina­ enaleyh, ne samimidir, ne de iyi bir incelemeye, haklı bir talebe dayanan bir istekle gelmiştir. Lüzumsuz bir hava yaratmış, haksız yere müna­ kaşa açmıştır. C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Arkadaşlar, partilerin uzun zaman üzerinde uğraştıkları, ittifaka vardıkları ve böylece met­ ne giren bir konunun, şu veya bu istikamette tefsiri ile maddenin tatbikatının maksadı değiş­ mez. Tatbikatçılar maddenin metnini uygulrya- caklardır. Ne Sayın Tuna'nm buradaki ifade­ lerine, ne de başka arkadaşlarımızın tefsirlerini nazara almıyacaktır. Komisyonca müştereken hazırlanan tasarının gerekçesinde, 64 ncü mad­ denin gerekçesinde, neyin kabul edildiğini itti­ fakla ifade etmişlerdir. 64 ncü maddenin gerek­ çesinin (e) fıkrasında, bu sarahaten yazılmış­ tır. Orada deniyor ki, «Anayasanın birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve hür­ riyetlerle dördüncü bölümünde yer alan siyasi hak ve ödevleri düzenlenemiyecektir.» Demek ki, bunun dışında kalan bütün hususlarda, di­ ğer hususlarda kararname tanzim olunabilecek­ tir. Mesele, şimdi partiler arasında basma inti­ kal eden bir konunun buraya aktarılması sure­ tiyle izah edilmek istenmiştir. Ben. ne Başbaka­ nın, ne diğer parti başkanlarının açık. sarih da­ ha bu konuda ne söylediklerini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Başbakan demiştir kî, Meclisler burada bulunduğu müddetçe, biz ka­ rarname ile iş görmek arzusunda değiliz. Ama, Meclisler tatile giderse, işler gerektirirse karar­ name çıkaracağız. Bu, hem Anayasanın metnine uygundur, hem maksada uygundur. Yani, bir kararname ile, bir reform meselesi ele alındığı zaman, işte hududu şu olacak, o ne ise, Anaya­ sada yazılmış, madde metninde vardır. Beyhude münakaşa ediyoruz, beyhude emek sarfediyo- ruz ve beyhude yere vakit öldürüyoruz. Her şey açıktır, sarihtir; inananlar, madde metnini kabul ediyorlar, şu veya bu arkadasın tefsirini değil Madde metni sarihtir; maddenin gerekçesi de sarihtir. Bunun dışındaki mütalâa­ lar indîdir, şahsidir ve son zamanların siyasi ha­ vasının tesiri ile dile getirilmiş arzulardır. 0 itibarla, hiçbir endişe duymadan reformlara da tatbik olunacak bir yetki kanununun çıkabile­ ceğini kabul ediyoruz ve Anayasaya bunun için de olumlu oy kullanacağız, kullanıyoruz, Gön­ lümle veriyorum bu oyu ben; inanarak veriyo­ rum, lüzumuna kaani olduğum için veriyorum; ne kanunları derecelendirmek için, ne de ka­ nunlar arasında başka türlü bir tefrik yapmak için. Anayasanın metnine giren hususlarda ka­ nun mahiyetinde, kuvvetinde kararname çıkarı­ lacaktır. Bu gayet tabiîdir. Bu itibarla başka münakaşalara lüzum yoktur. Esasen bu tatbikat başından itibaren yanlış yürütülmüştür. İçtü­ zükte, belki bir müzakere açılmasına müsait hüküm vardır. Ama, her partinin iştirak ettiği Danışma Kurulunun müşterek karan, gereğince bu gibi tekliflerde değişiklik teklifi yapanlar­ dan başkasının konuşmaması lâzımgelirdi. Bina­ enaleyh, müzakereyi burada keserek maddenin oylanması lâzımgeldiği inancındayım. Teşekkür ederim. BAŞKAN — Danışma Kurulunun kararın­ da böyle bir hüküm yoktur, efendim. Sayın Öztürkçine, buyurun. İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz sırası bende idi. BAŞKAN — Sayın Ege siz söz istemediniz; ben farkında değilim, İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İste­ dim ve söz sırası bende idi. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterom arkadaşlarım; ben önergemi şartlı vermiş idim. Gazetelerdeki son beyanlara göre, ki bu doğru ise. Hükümetin tutumunun Anayasanın 64 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına tamamen aykırı düşeceğini, 6 ncı maddesine ta­ mamen aykırı düşeceğini beyan etmiştim. Yok, esası böyle değil de bizim anladığımız şekilde Hükümet yetki arzuluyor ise, o zaman burada beyanda bulunsunlar önergemi geri alacağım, dedim.. Demek İd, ben burada Cumhuriyet Senato­ sunun faydalı çalışmalarını önleyici veya mü­ nakaşayı uzatmak bakımlarından değil, anlama­ dığım bir konuda, rahatlıkla oyumu kullanabil­ mek için, Hükümetten izahat istedim. Sonra bi­ zim Hükümete devrettiğimiz hususlar yeni bir şey değildir. Çıkarttığımız kanunlar ile pekâlâ iktisadi anlaşmaları diğer devletlerle yapabil­ me imkânını hükümetlere verdik. Yalnız, malî hükümlerin, izlenilen hususların T. B. M. M. ne I sunulduktan sonra hüküm ifade edebileceğini | beyan ettik. Nitekim, Avrupa Ekonomik Toplu­ luğuna girme kararını bu kanuna dayanarak Hükümet kararname ile evvelâ karar altına al- | di ve ondan sonra da bunun onayını T. B. M. M. j ne sundu. Bunlar verilmiş yetkiler ve alışılmış j işlerdir. _ 596 —
Sayfa 21 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 Arkadaşlar, partilerin uzun zaman üzerinde uğraştıkları, ittifaka vardıkları ve böylece met­ ne giren bir konunun, şu veya bu istikamette tefsiri ile maddenin tatbikatının maksadı değiş­ mez. Tatbikatçılar maddenin metnini uygulrya- caklardır. Ne Sayın Tuna'nm buradaki ifade­ lerine, ne de başka arkadaşlarımızın tefsirlerini nazara almıyacaktır. Komisyonca müştereken hazırlanan tasarının gerekçesinde, 64 ncü mad­ denin gerekçesinde, neyin kabul edildiğini itti­ fakla ifade etmişlerdir. 64 ncü maddenin gerek­ çesinin (e) fıkrasında, bu sarahaten yazılmış­ tır. Orada deniyor ki, «Anayasanın birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve hür­ riyetlerle dördüncü bölümünde yer alan siyasi hak ve ödevleri düzenlenemiyecektir.» Demek ki, bunun dışında kalan bütün hususlarda, di­ ğer hususlarda kararname tanzim olunabilecek­ tir. Mesele, şimdi partiler arasında basma inti­ kal eden bir konunun buraya aktarılması sure­ tiyle izah edilmek istenmiştir. Ben. ne Başbaka­ nın, ne diğer parti başkanlarının açık. sarih da­ ha bu konuda ne söylediklerini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Başbakan demiştir kî, Meclisler burada bulunduğu müddetçe, biz ka­ rarname ile iş görmek arzusunda değiliz. Ama, Meclisler tatile giderse, işler gerektirirse karar­ name çıkaracağız. Bu, hem Anayasanın metnine uygundur, hem maksada uygundur. Yani, bir kararname ile, bir reform meselesi ele alındığı zaman, işte hududu şu olacak, o ne ise, Anaya­ sada yazılmış, madde metninde vardır. Beyhude münakaşa ediyoruz, beyhude emek sarfediyo- ruz ve beyhude yere vakit öldürüyoruz. Her şey açıktır, sarihtir; inananlar, madde metnini kabul ediyorlar, şu veya bu arkadasın tefsirini değil Madde metni sarihtir; maddenin gerekçesi de sarihtir. Bunun dışındaki mütalâa­ lar indîdir, şahsidir ve son zamanların siyasi ha­ vasının tesiri ile dile getirilmiş arzulardır. 0 itibarla, hiçbir endişe duymadan reformlara da tatbik olunacak bir yetki kanununun çıkabile­ ceğini kabul ediyoruz ve Anayasaya bunun için de olumlu oy kullanacağız, kullanıyoruz, Gön­ lümle veriyorum bu oyu ben; inanarak veriyo­ rum, lüzumuna kaani olduğum için veriyorum; ne kanunları derecelendirmek için, ne de ka­ nunlar arasında başka türlü bir tefrik yapmak için. Anayasanın metnine giren hususlarda ka­ nun mahiyetinde, kuvvetinde kararname çıkarı­ lacaktır. Bu gayet tabiîdir. Bu itibarla başka münakaşalara lüzum yoktur. Esasen bu tatbikat başından itibaren yanlış yürütülmüştür. İçtü­ zükte, belki bir müzakere açılmasına müsait hüküm vardır. Ama, her partinin iştirak ettiği Danışma Kurulunun müşterek karan, gereğince bu gibi tekliflerde değişiklik teklifi yapanlar­ dan başkasının konuşmaması lâzımgelirdi. Bina­ enaleyh, müzakereyi burada keserek maddenin oylanması lâzımgeldiği inancındayım. Teşekkür ederim. BAŞKAN — Danışma Kurulunun kararın­ da böyle bir hüküm yoktur, efendim. Sayın Öztürkçine, buyurun. İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz sırası bende idi. BAŞKAN — Sayın Ege siz söz istemediniz; ben farkında değilim, İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İste­ dim ve söz sırası bende idi. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterom arkadaşlarım; ben önergemi şartlı vermiş idim. Gazetelerdeki son beyanlara göre, ki bu doğru ise. Hükümetin tutumunun Anayasanın 64 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına tamamen aykırı düşeceğini, 6 ncı maddesine ta­ mamen aykırı düşeceğini beyan etmiştim. Yok, esası böyle değil de bizim anladığımız şekilde Hükümet yetki arzuluyor ise, o zaman burada beyanda bulunsunlar önergemi geri alacağım, dedim.. Demek İd, ben burada Cumhuriyet Senato­ sunun faydalı çalışmalarını önleyici veya mü­ nakaşayı uzatmak bakımlarından değil, anlama­ dığım bir konuda, rahatlıkla oyumu kullanabil­ mek için, Hükümetten izahat istedim. Sonra bi­ zim Hükümete devrettiğimiz hususlar yeni bir şey değildir. Çıkarttığımız kanunlar ile pekâlâ iktisadi anlaşmaları diğer devletlerle yapabil­ me imkânını hükümetlere verdik. Yalnız, malî hükümlerin, izlenilen hususların T. B. M. M. ne I sunulduktan sonra hüküm ifade edebileceğini | beyan ettik. Nitekim, Avrupa Ekonomik Toplu­ luğuna girme kararını bu kanuna dayanarak Hükümet kararname ile evvelâ karar altına al- | di ve ondan sonra da bunun onayını T. B. M. M. j ne sundu. Bunlar verilmiş yetkiler ve alışılmış j işlerdir. _ 596 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 64 ncü maddede «T. B. M. M. kanunla belli konularda..» diyor; sayın arkadaşlarımızın izah ettikleri şekilde değil. Burada madde fevkalâde yerindedir ve açıktır. Evvelâ yetki kanununu hangi konular üzerinde verebileceğimin sınırını çizmem lâzım kanunla. Ondan sonra da bu ka­ nun çerçevesi içerisinde, Hükümetin bu çerçe­ ve dâhilinde hareket etme zorunluğu vardır, kararnameleri ancak bu şekilde çıkarabilir. Tıp­ kı devletler arası anlaşmalarda olduğu gibi. Böyle mi olacaktır diye soru sordum. Maalesef Hükümetten bir cevap alamadığım için müna­ kaşalar uzun sürdü. Özür dilerim. Konu aydın­ lanmıştır; esasen önergemi de geri alıyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır. An­ cak Sayın Ege daha evvel söz İstemişler, ama hen görmedim. Kendimi kusurlu sayıyorum, sa­ yın arkadaşlarım da haber vermediler. Bu ba­ kımdan Sayın Ege'ye söz vereceğim. Ondan sonra kifayeti oylayacağım ve Komisyona sos vereceğim efendim. Sayın Ege, buyurunuz. («önerge geri alin­ di.» seıleri.) EKEEH ÖZDEN (İstanbul) — önerge geri alındığına güre hukukî durun ne olacak? tSKEITDSÜ CENAP EGE (Aydın) — Efen­ dini, önerge daha evvel de geri alınmak isten­ mişti, müzakere açıldığı için müzakerenin deva­ nı?. gerektiği ifade edildi. Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; mü­ zakere etmekte olduğumuz hususu ben ele hay­ retle karşıladım. Anayasanın 04 ncü maddesi T. E. M. M. ne verilen yetkileri ihtiva eden bir maddedir. Biz yeni madde ile de bunu genişlet­ meye çalışmışızdır. Yeni maddede, bu yetki me­ selesi gayet sarih muhterem arkadaşlar. «T. B. M. M. kanunla, belli konularda, Ba­ kanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname­ ler çıkarma yetkisi verebilir.» Şimdi, gelelim bunun Hükümetten sorulma­ sına; zaten, Anayasa müzakerelerinde Hükü­ metten sual sormak diye bir şey mevzııubaîrh elaman. İkincisi, bu meselede eğer bir tereddüt var­ sa, ki hiçbir tereddüt görmüyorum ben, doğru­ dan doğruya Komisyona sual tevcih edilecekti. Kaldıki, böyle bir mesele de mevzuubahis de­ ğildir. Muhterem arkadaşlar, bu şuradan geliyor; )Âz hepimiz birbirimize karşı bir itimatsızlığın içerisinde çalkalanıyoruz, buradan geliyor. Yap­ mış olduğumus ve gayet sarih olarak, muhkem olarak ortaj-a koymuş olduğumuz bir esas üze­ rinde dahi, acaba arkasından, affedersiniz, bir Çapanoğlu çıkar mı diye bir çekingenliğin içeri­ sine giriyoruz; hattâ bir nevi şüphenin içerisi­ ne giriyorus. işte buradan oluyor. I7e olmuştur? Hükümet haklı olarak bir ta­ lepte bulunmuştur. Demiştir ki,eğer Meclisler tatile girecekse, ben zaten muayyen meseleleri halletmek için gelmiş bir Hükümetim, bunları halledinceye kadar bana kanun kuvvetinde ka­ rarname yetkisini vermenizi rica ederim. Bu ne­ rede söylenmiştir? Resmî, olarak söylenmemiş­ tir; sadece bası müzakereleri icabettiren partiler arasındaki görüşmelerde böyle bir şey geçmiş­ tir. Şimdi, böyle bir meselede, hem Hükümet, hem de Parlâmento, Parlâmentonun yetkilerine gölge düşürmemek istiyen üyeleri tarafından, senatöründen milletvekiline kadar, bütün parti liderleri bu meselenin karsısında olmuştur ve Hükümet de büyük bir anlayışla, «Eğer çalışa- caksa Parlâmento, biz bu meselede İsrarlı ve inatçı değiliz.» demişlerdir. Kaldı ki, Hükümet böyle bir ısrarın içinde dahi olsa, (A) hüküme­ ti, (E) hükümeti, bugünkü Hükümetten gayri başka Hükümet dahi olsa yetki elinde midir Hükümetin? Bu yetkiyi kim verecektir? Parlâ­ mento verecektir; Senato verecektir, Meclis verecektir, Bunun müzakeresini şimdi burada uzatıp da, âdeta biz 64 ncü madde ile hükü­ metlere vâsi bir salâhiyet vermişiz ve onun kuş­ kusu içinde imişiz gibi konuşmak bence zaman israf etmekten başka bir şey değildir. Metin ga­ yet açıktır, gayet sarihtir. Hiçbir zaman Par­ lâmento, yani T, B. M. M. haklarını, yetkileri­ ni kimseye devretmez, etmemiştir, etmiyor, öyle ise, yapmış olduğumuz müzakereleri ben zaman kaybından başka bir şey olarak kabul edemiyo­ rum. Sayın önerge sahibi de önergesini, iki de­ fa, geri aldım şeklinde beyanda bulundular. Bunun karşısında ben dahi konuşmayı zait gör­ düm ; fakat kendimi tutamadım, konuşmak mec­ buriyetinde kaldım, özür diler, hürmetlerimi su­ narım. BAŞKAN — Kifayeti okutuyorum efendim. — 597 —
Sayfa 22 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 64 ncü maddede «T. B. M. M. kanunla belli konularda..» diyor; sayın arkadaşlarımızın izah ettikleri şekilde değil. Burada madde fevkalâde yerindedir ve açıktır. Evvelâ yetki kanununu hangi konular üzerinde verebileceğimin sınırını çizmem lâzım kanunla. Ondan sonra da bu ka­ nun çerçevesi içerisinde, Hükümetin bu çerçe­ ve dâhilinde hareket etme zorunluğu vardır, kararnameleri ancak bu şekilde çıkarabilir. Tıp­ kı devletler arası anlaşmalarda olduğu gibi. Böyle mi olacaktır diye soru sordum. Maalesef Hükümetten bir cevap alamadığım için müna­ kaşalar uzun sürdü. Özür dilerim. Konu aydın­ lanmıştır; esasen önergemi de geri alıyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır. An­ cak Sayın Ege daha evvel söz İstemişler, ama hen görmedim. Kendimi kusurlu sayıyorum, sa­ yın arkadaşlarım da haber vermediler. Bu ba­ kımdan Sayın Ege'ye söz vereceğim. Ondan sonra kifayeti oylayacağım ve Komisyona sos vereceğim efendim. Sayın Ege, buyurunuz. («önerge geri alin­ di.» seıleri.) EKEEH ÖZDEN (İstanbul) — önerge geri alındığına güre hukukî durun ne olacak? tSKEITDSÜ CENAP EGE (Aydın) — Efen­ dini, önerge daha evvel de geri alınmak isten­ mişti, müzakere açıldığı için müzakerenin deva­ nı?. gerektiği ifade edildi. Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; mü­ zakere etmekte olduğumuz hususu ben ele hay­ retle karşıladım. Anayasanın 04 ncü maddesi T. E. M. M. ne verilen yetkileri ihtiva eden bir maddedir. Biz yeni madde ile de bunu genişlet­ meye çalışmışızdır. Yeni maddede, bu yetki me­ selesi gayet sarih muhterem arkadaşlar. «T. B. M. M. kanunla, belli konularda, Ba­ kanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname­ ler çıkarma yetkisi verebilir.» Şimdi, gelelim bunun Hükümetten sorulma­ sına; zaten, Anayasa müzakerelerinde Hükü­ metten sual sormak diye bir şey mevzııubaîrh elaman. İkincisi, bu meselede eğer bir tereddüt var­ sa, ki hiçbir tereddüt görmüyorum ben, doğru­ dan doğruya Komisyona sual tevcih edilecekti. Kaldıki, böyle bir mesele de mevzuubahis de­ ğildir. Muhterem arkadaşlar, bu şuradan geliyor; )Âz hepimiz birbirimize karşı bir itimatsızlığın içerisinde çalkalanıyoruz, buradan geliyor. Yap­ mış olduğumus ve gayet sarih olarak, muhkem olarak ortaj-a koymuş olduğumuz bir esas üze­ rinde dahi, acaba arkasından, affedersiniz, bir Çapanoğlu çıkar mı diye bir çekingenliğin içeri­ sine giriyoruz; hattâ bir nevi şüphenin içerisi­ ne giriyorus. işte buradan oluyor. I7e olmuştur? Hükümet haklı olarak bir ta­ lepte bulunmuştur. Demiştir ki,eğer Meclisler tatile girecekse, ben zaten muayyen meseleleri halletmek için gelmiş bir Hükümetim, bunları halledinceye kadar bana kanun kuvvetinde ka­ rarname yetkisini vermenizi rica ederim. Bu ne­ rede söylenmiştir? Resmî, olarak söylenmemiş­ tir; sadece bası müzakereleri icabettiren partiler arasındaki görüşmelerde böyle bir şey geçmiş­ tir. Şimdi, böyle bir meselede, hem Hükümet, hem de Parlâmento, Parlâmentonun yetkilerine gölge düşürmemek istiyen üyeleri tarafından, senatöründen milletvekiline kadar, bütün parti liderleri bu meselenin karsısında olmuştur ve Hükümet de büyük bir anlayışla, «Eğer çalışa- caksa Parlâmento, biz bu meselede İsrarlı ve inatçı değiliz.» demişlerdir. Kaldı ki, Hükümet böyle bir ısrarın içinde dahi olsa, (A) hüküme­ ti, (E) hükümeti, bugünkü Hükümetten gayri başka Hükümet dahi olsa yetki elinde midir Hükümetin? Bu yetkiyi kim verecektir? Parlâ­ mento verecektir; Senato verecektir, Meclis verecektir, Bunun müzakeresini şimdi burada uzatıp da, âdeta biz 64 ncü madde ile hükü­ metlere vâsi bir salâhiyet vermişiz ve onun kuş­ kusu içinde imişiz gibi konuşmak bence zaman israf etmekten başka bir şey değildir. Metin ga­ yet açıktır, gayet sarihtir. Hiçbir zaman Par­ lâmento, yani T, B. M. M. haklarını, yetkileri­ ni kimseye devretmez, etmemiştir, etmiyor, öyle ise, yapmış olduğumuz müzakereleri ben zaman kaybından başka bir şey olarak kabul edemiyo­ rum. Sayın önerge sahibi de önergesini, iki de­ fa, geri aldım şeklinde beyanda bulundular. Bunun karşısında ben dahi konuşmayı zait gör­ düm ; fakat kendimi tutamadım, konuşmak mec­ buriyetinde kaldım, özür diler, hürmetlerimi su­ narım. BAŞKAN — Kifayeti okutuyorum efendim. — 597 — 0. Senatosu B : 116 ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kendi adıma kifa­ yet önergesinin aleyhinde söz rica ediyorum, BAŞKAN — Okutayım da efendim. Sayın Başkanlığa 64 ncü madde hakkında yapılan konuşmalar­ la mevzu açığa kavuşmuş bulunmaktadır. Ki­ fayetin oylanmasını arz ve teklif ederim. Antalya Akif Tekin 'BAŞKAN — Saym Betil, kifayetin aleyhin­ de.- Komisyon adına ayrıca söz vereceğim, efen­ dim. ZİHNÎ BETİL (Tokat) — O halde Komisyon adına. 'BAŞKAN — Peki. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir. Buyurun, Komisyon adına Saym Betil. RÎFAT öZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Öner­ gemi geri aldıktan sonra artık lüzum var mı? BAŞKAN — Sualler var efendim. Komisyon adına Sayın Betil, buyurun, ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — .Savın Başkan, sayın senatörler; evvelâ metin ile metin hakkında ileri sürülen görüşlerin uygula­ mada taşıyacağı âeğer üzerinde bir - iki cümle ile maruzatta bulunmak istiyorum. Zamanımızda anayasa metninden, kanunla­ rın metinlerinden uygulama yetkisine sahibolan- - lar, hangi anlamı .anlariarsa ona göre uygulama­ da bulunurlar. Binaenaleyh, burada Yasama Mec­ lisi üyelerinden birinin ben bu maddeyi şu an­ lamda anlıyorum, diğerinin ben o maddenin şu fıkrasını bu anlamda anlıyorum demiş olması­ nın, Yasama (Meclislerince kabul edilen kanunla­ rı uygulama yetkisine sahibolanların o metin­ den telâkki edecekleri mânayı sınırlarnıyaoağı zamanımızda bir temel hukuk kuralı halinde bütün dünyada kabul edilmiş bulunmaktadır. Bunu bilhassa belirtmek isterim. Saym senatörler, ben Yasama Meclislerinde grupları bulunan 4 partiden teşekkül eden Par- tilerarası Komisyonda C.H.P. nin 3 temsilcisin­ den biri olarak faaliyet gösterdim, vazife ifa e Kim. Bu Bartilerarası Komisyon 64 ncü mad­ deyi huzurunuza getirildiği üzere tesbit. etti. Bu madde için bir de gerekçe yazdı. O, 4 parti bu 20 . 9 . 1971 O : 1 metni ve o gerekçeyi yetkili organlarında gö­ rüştü, benimsedi; onun üzerine 430 senatör ve milletvekili metni Yasama Meclisleri Başkanlık­ larına sundu; gerekçeyi de ekliyerek, 64 ncü madde Millet Meclisinde iki defa gö­ rüşülmüştür. Millet Meclisi 64 ncü maddeyi, teklifte olduğu gibi kabul etmiştir. O. Senatosu­ nun Anayasa ve Adalet Komisyonuna gelince, o da raporunda aynen : «Komisyonumuz; Millet Meclisince aynen kabul edilen maddeleri, teklif sahipleri tarafın­ dan hasırlanıp teklife eklenen gerekçelerle bir­ likte incelemiş, gerekçeleri uygun görmüş ve madde metinlerim de aynen kabul etmiştir» de­ mektedir. Binaenaleyh, metin hakkında, gerekçesini de nazara almak suretiyle, metnin ifade ettiği mâ­ na, anlam üzerinde duracak olursak, o gerek­ çenin şüphesiz taşıdığı bir değer vardır ve o de­ ğer ne ise, ki teklif sahipleri taraf nidan benim­ senmiş, MiKet Meclisindeki iki görüşmede bu madde aynen kabul edildiği için uygun sayılır, sayılmış addolunur; burada da birinci görüş­ mede aynen metin kabul edilmiş idi. Simdi. Partilerarası Komisyonca hazırlanıp teklif sahipleri tarafından .aynen benimsenen ge­ rekçeyi ben huzurunuzda okumakla yetineceğim. «Parlöm.anter rejimlerde, kanım yapmanın bel7! usullere uyulmak zorunluluğu sebebiyle, bir saman aldığı ve geoikmeler meydana getirdiği bir gerçektir. Değişen iktisadi ve sosyal şartla­ rın gsreği olarak, bâzı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi çağdaş Devlet anlayışının tabiî bir sonucu olarak kar­ şımıza çıkmaktadır. Anayasanın 5 nci maddesi hükmünün pren­ sibini bozmamak ve her halde önceden yasama meclislerince esasları bir kanunla tesbit olunan sınırlar içerisinde kalmak kaydiyle Hükümete kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi­ nin verilmesi ve bu yetkiyi düzenliyen hük­ mün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel olarak görev ve yetkilerini belirliyen 64 ncü maddesine eklenmesi uygun görülmüştür. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bir «Yetki Kanunu» ile belli konularda Bakanlar Kurulu­ na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilecektir. Yetki Kanununda çıkarılacak ka­ rarnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu
Sayfa 23 -
0. Senatosu B : 116 ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kendi adıma kifa­ yet önergesinin aleyhinde söz rica ediyorum, BAŞKAN — Okutayım da efendim. Sayın Başkanlığa 64 ncü madde hakkında yapılan konuşmalar­ la mevzu açığa kavuşmuş bulunmaktadır. Ki­ fayetin oylanmasını arz ve teklif ederim. Antalya Akif Tekin 'BAŞKAN — Saym Betil, kifayetin aleyhin­ de.- Komisyon adına ayrıca söz vereceğim, efen­ dim. ZİHNÎ BETİL (Tokat) — O halde Komisyon adına. 'BAŞKAN — Peki. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir. Buyurun, Komisyon adına Saym Betil. RÎFAT öZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Öner­ gemi geri aldıktan sonra artık lüzum var mı? BAŞKAN — Sualler var efendim. Komisyon adına Sayın Betil, buyurun, ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — .Savın Başkan, sayın senatörler; evvelâ metin ile metin hakkında ileri sürülen görüşlerin uygula­ mada taşıyacağı âeğer üzerinde bir - iki cümle ile maruzatta bulunmak istiyorum. Zamanımızda anayasa metninden, kanunla­ rın metinlerinden uygulama yetkisine sahibolan- - lar, hangi anlamı .anlariarsa ona göre uygulama­ da bulunurlar. Binaenaleyh, burada Yasama Mec­ lisi üyelerinden birinin ben bu maddeyi şu an­ lamda anlıyorum, diğerinin ben o maddenin şu fıkrasını bu anlamda anlıyorum demiş olması­ nın, Yasama (Meclislerince kabul edilen kanunla­ rı uygulama yetkisine sahibolanların o metin­ den telâkki edecekleri mânayı sınırlarnıyaoağı zamanımızda bir temel hukuk kuralı halinde bütün dünyada kabul edilmiş bulunmaktadır. Bunu bilhassa belirtmek isterim. Saym senatörler, ben Yasama Meclislerinde grupları bulunan 4 partiden teşekkül eden Par- tilerarası Komisyonda C.H.P. nin 3 temsilcisin­ den biri olarak faaliyet gösterdim, vazife ifa e Kim. Bu Bartilerarası Komisyon 64 ncü mad­ deyi huzurunuza getirildiği üzere tesbit. etti. Bu madde için bir de gerekçe yazdı. O, 4 parti bu 20 . 9 . 1971 O : 1 metni ve o gerekçeyi yetkili organlarında gö­ rüştü, benimsedi; onun üzerine 430 senatör ve milletvekili metni Yasama Meclisleri Başkanlık­ larına sundu; gerekçeyi de ekliyerek, 64 ncü madde Millet Meclisinde iki defa gö­ rüşülmüştür. Millet Meclisi 64 ncü maddeyi, teklifte olduğu gibi kabul etmiştir. O. Senatosu­ nun Anayasa ve Adalet Komisyonuna gelince, o da raporunda aynen : «Komisyonumuz; Millet Meclisince aynen kabul edilen maddeleri, teklif sahipleri tarafın­ dan hasırlanıp teklife eklenen gerekçelerle bir­ likte incelemiş, gerekçeleri uygun görmüş ve madde metinlerim de aynen kabul etmiştir» de­ mektedir. Binaenaleyh, metin hakkında, gerekçesini de nazara almak suretiyle, metnin ifade ettiği mâ­ na, anlam üzerinde duracak olursak, o gerek­ çenin şüphesiz taşıdığı bir değer vardır ve o de­ ğer ne ise, ki teklif sahipleri taraf nidan benim­ senmiş, MiKet Meclisindeki iki görüşmede bu madde aynen kabul edildiği için uygun sayılır, sayılmış addolunur; burada da birinci görüş­ mede aynen metin kabul edilmiş idi. Simdi. Partilerarası Komisyonca hazırlanıp teklif sahipleri tarafından .aynen benimsenen ge­ rekçeyi ben huzurunuzda okumakla yetineceğim. «Parlöm.anter rejimlerde, kanım yapmanın bel7! usullere uyulmak zorunluluğu sebebiyle, bir saman aldığı ve geoikmeler meydana getirdiği bir gerçektir. Değişen iktisadi ve sosyal şartla­ rın gsreği olarak, bâzı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi çağdaş Devlet anlayışının tabiî bir sonucu olarak kar­ şımıza çıkmaktadır. Anayasanın 5 nci maddesi hükmünün pren­ sibini bozmamak ve her halde önceden yasama meclislerince esasları bir kanunla tesbit olunan sınırlar içerisinde kalmak kaydiyle Hükümete kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi­ nin verilmesi ve bu yetkiyi düzenliyen hük­ mün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel olarak görev ve yetkilerini belirliyen 64 ncü maddesine eklenmesi uygun görülmüştür. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bir «Yetki Kanunu» ile belli konularda Bakanlar Kurulu­ na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilecektir. Yetki Kanununda çıkarılacak ka­ rarnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu O. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 1 yetkiyi ıkullanaıa süresinin ve yürürlükten kal­ dırılacak kanun hükümlerinin aç7.kça gösteril­ me;:;! gerekir. b) Kararnameler Resmî Gasateie yayınlan­ dığı gün yürürlüğe girecek ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclislinin onamasına sunulacaktır. Yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih do tev:I:it olunabilecektir. c) Ystki kanunları ve bunlara dayanılarak çıkartacak kararnameler iç düşüklerin kanunla­ rın görüşülmesi haldandaıki kurallarına göre ve ancak diğer kanun tasarı ve tekliflerinden ince v3 ivedilikle görüşülüp karara bağlanacktır. d) Yayınlan diki an gün Türkiye Büyük Milisi Meclisinin onamasına sunulmıyan ksrar- nameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Mec­ lisince reddedilen kararnameler ise ret kararı­ nın liasmî Gaastede yayınlandığı tarikte yürür­ lükten kalkacak, değiştirilerek kabul edilen ka­ rarnamelerin değiştirilmiş hükümleri ise bu de­ ğişikliklerin Resmî Gazetede yayınlandığı talih­ te yürürlüğe girecektir. e) Kanun hükmüne kararnamelerle Ana­ ya? amn birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan Temel hak ve hürriyetlerle dördünsü bölümünde yer alan siyasi hak ve ödevleri düzenkr-emiyc- f.) Kanun hükmünde kararnameler do; k::?.- 3Taria, I^alıkemednm denetimine ta'a ok "aklara :3ayın senatörler, sözlerimi bitirirken iki nok­ ta üzerinde birer, ikişer cümle ile duracağım. :Xanun hüknünde kararname çıkarabilmek için, evvelâ kanun hükmünde kararnameye ko­ nu olacak husus haklımda yasama meclislerin­ den. bir yetki kanununun kabul edilmiş olman şarttır. Binaenaleyh, yasama meclisleri Hükü- mat tarafından tekif edilen konu üzerinde ka­ nun hükmünde kararname çıkarılmayıp, kanun­ ların tabi olduğu usule taM olarak kanun çıka­ rılmasını daha uygun gördüğü takdirde o konu şüphesiz kanun hükmünde kararnameyle değil, kanunla halledilse ektir. Metinde diğer hususlar gayet açık. Yetki kanununda, kararnamenin amacı, kapsamı, il­ keleri, yetkiyi kullanma süresi, yürürlükten kal­ dırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösteril­ mesi şarttır. Yetki kanunu çıktı, yetki kanunu­ na istinaden Hükümet de kararnameyi çıkardı, Resmî Gazetede yayınlandığı gün yasama mec­ lislerine sunacak. Yasama meclisleri içtima ha­ linde ise, hemen görüşecek. Yasama meclisleri içtima halinde değil ise, - Sıkıyönetimde olduğu gibi, Meclisler toplanık değilse, olağanüstü top­ lantıya çağrılır şeklinde bir hüküm yok ama - yasama .meclislerinin olağanüstü toplantıya ça­ ğırılmasına imkân veren mekanizmanın isletil­ mesi suretiyle, şayet yasama meclisleri tatil- deyse yasama meclisleri toplantıya da çağrıla­ bilir, ivedilikle görüşülebilir, bütün işlere ter­ cihen görüşülecektir, kanunların müzakeresi usulüne uygun olarak görüşülecektir yani, ön­ ce Mîllet Meclisinde sonra Cumhuriyet Senato­ sunda. Kanun hükmündeki kararnameyi yaşama meclisleri aynen kabul edebilir, tümünü redde­ debilir, değiştirerek kabul edebilir; hüküm ga­ yet sarih. Ancak, reform gibi temel konularda kanun hükmünde kararname çıkarılamaz. Böy­ le bir hal bahis konusu değildir ve böyle bir gö­ rüş 64 noü, maddenin son fıkrası karşısında hiç bir değer taşımaz. Zira, 64 ncü maddenin son fıkrasında, «Anayasanın 1 nci ve 2 nci bölümle­ rinde yer alan temel hak ve hürriyetlerle 4 ncü 'bölümünde yer alan siyasi hak ve ödevler ka­ nun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez; Anayasa Mahhkemesi bu kararnamelerin Ana­ yasaya uygunluğunu da denetler» şeklinde ga­ yr-1 sarih hüküm var üç bölümde yazılı hususlar hariç, hükümet her konu üzerinde kanun hük­ münde kararname çıkarma arzusunu izhar ede­ bilir ve bu arzusunun gerçekleşmesi için yasama meclislerine yetki kanunu tasarısı tevdi edebi­ lir, Meclisler uygun görürse, bu üç konu hariç, yetki kanununu çıkarır; çıkan yetki kanununa uygun olarak da Hükümet kanun hükmünde ka­ rarname çıkarabilir. Bâzı arkadaşlar vergi konusuna da temas et­ tiler. Vergi konusu için 61 nci maddeye fıkra eklendi ve bu ikinci görüşülmesinde de açık oya sunuldu, değiştirge önergesi verilmedi. Ha­ tırlatmak isterim; «Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartiyle, vergi, resim ve harçla­ rın muafiyet ve istisnalariyle nisbet ve hadleri­ ne ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, Ba­ kanlar Kurulu yetkili kılınabilir» Hüküm ga­ yet açıktır ve madde metninden anlaşılacak mâ­ na budur. 599 —
Sayfa 24 -
O. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 1 yetkiyi ıkullanaıa süresinin ve yürürlükten kal­ dırılacak kanun hükümlerinin aç7.kça gösteril­ me;:;! gerekir. b) Kararnameler Resmî Gasateie yayınlan­ dığı gün yürürlüğe girecek ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclislinin onamasına sunulacaktır. Yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih do tev:I:it olunabilecektir. c) Ystki kanunları ve bunlara dayanılarak çıkartacak kararnameler iç düşüklerin kanunla­ rın görüşülmesi haldandaıki kurallarına göre ve ancak diğer kanun tasarı ve tekliflerinden ince v3 ivedilikle görüşülüp karara bağlanacktır. d) Yayınlan diki an gün Türkiye Büyük Milisi Meclisinin onamasına sunulmıyan ksrar- nameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Mec­ lisince reddedilen kararnameler ise ret kararı­ nın liasmî Gaastede yayınlandığı tarikte yürür­ lükten kalkacak, değiştirilerek kabul edilen ka­ rarnamelerin değiştirilmiş hükümleri ise bu de­ ğişikliklerin Resmî Gazetede yayınlandığı talih­ te yürürlüğe girecektir. e) Kanun hükmüne kararnamelerle Ana­ ya? amn birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan Temel hak ve hürriyetlerle dördünsü bölümünde yer alan siyasi hak ve ödevleri düzenkr-emiyc- f.) Kanun hükmünde kararnameler do; k::?.- 3Taria, I^alıkemednm denetimine ta'a ok "aklara :3ayın senatörler, sözlerimi bitirirken iki nok­ ta üzerinde birer, ikişer cümle ile duracağım. :Xanun hüknünde kararname çıkarabilmek için, evvelâ kanun hükmünde kararnameye ko­ nu olacak husus haklımda yasama meclislerin­ den. bir yetki kanununun kabul edilmiş olman şarttır. Binaenaleyh, yasama meclisleri Hükü- mat tarafından tekif edilen konu üzerinde ka­ nun hükmünde kararname çıkarılmayıp, kanun­ ların tabi olduğu usule taM olarak kanun çıka­ rılmasını daha uygun gördüğü takdirde o konu şüphesiz kanun hükmünde kararnameyle değil, kanunla halledilse ektir. Metinde diğer hususlar gayet açık. Yetki kanununda, kararnamenin amacı, kapsamı, il­ keleri, yetkiyi kullanma süresi, yürürlükten kal­ dırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösteril­ mesi şarttır. Yetki kanunu çıktı, yetki kanunu­ na istinaden Hükümet de kararnameyi çıkardı, Resmî Gazetede yayınlandığı gün yasama mec­ lislerine sunacak. Yasama meclisleri içtima ha­ linde ise, hemen görüşecek. Yasama meclisleri içtima halinde değil ise, - Sıkıyönetimde olduğu gibi, Meclisler toplanık değilse, olağanüstü top­ lantıya çağrılır şeklinde bir hüküm yok ama - yasama .meclislerinin olağanüstü toplantıya ça­ ğırılmasına imkân veren mekanizmanın isletil­ mesi suretiyle, şayet yasama meclisleri tatil- deyse yasama meclisleri toplantıya da çağrıla­ bilir, ivedilikle görüşülebilir, bütün işlere ter­ cihen görüşülecektir, kanunların müzakeresi usulüne uygun olarak görüşülecektir yani, ön­ ce Mîllet Meclisinde sonra Cumhuriyet Senato­ sunda. Kanun hükmündeki kararnameyi yaşama meclisleri aynen kabul edebilir, tümünü redde­ debilir, değiştirerek kabul edebilir; hüküm ga­ yet sarih. Ancak, reform gibi temel konularda kanun hükmünde kararname çıkarılamaz. Böy­ le bir hal bahis konusu değildir ve böyle bir gö­ rüş 64 noü, maddenin son fıkrası karşısında hiç bir değer taşımaz. Zira, 64 ncü maddenin son fıkrasında, «Anayasanın 1 nci ve 2 nci bölümle­ rinde yer alan temel hak ve hürriyetlerle 4 ncü 'bölümünde yer alan siyasi hak ve ödevler ka­ nun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez; Anayasa Mahhkemesi bu kararnamelerin Ana­ yasaya uygunluğunu da denetler» şeklinde ga­ yr-1 sarih hüküm var üç bölümde yazılı hususlar hariç, hükümet her konu üzerinde kanun hük­ münde kararname çıkarma arzusunu izhar ede­ bilir ve bu arzusunun gerçekleşmesi için yasama meclislerine yetki kanunu tasarısı tevdi edebi­ lir, Meclisler uygun görürse, bu üç konu hariç, yetki kanununu çıkarır; çıkan yetki kanununa uygun olarak da Hükümet kanun hükmünde ka­ rarname çıkarabilir. Bâzı arkadaşlar vergi konusuna da temas et­ tiler. Vergi konusu için 61 nci maddeye fıkra eklendi ve bu ikinci görüşülmesinde de açık oya sunuldu, değiştirge önergesi verilmedi. Ha­ tırlatmak isterim; «Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartiyle, vergi, resim ve harçla­ rın muafiyet ve istisnalariyle nisbet ve hadleri­ ne ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, Ba­ kanlar Kurulu yetkili kılınabilir» Hüküm ga­ yet açıktır ve madde metninden anlaşılacak mâ­ na budur. 599 — O. Senatosu B : 116 Fazla vaktinizi almak istemiyorum, saygılar sunarım, BAŞKAN — Son söz, sırada bulunan Sayın Nafiz Ergeneli'nin. Buyurunuz Sayın Ergeneli. (A. P. sıralarından «Müzakere açıldı» sesleri) BAŞKAN — Müzakereyi ben açmıyorum efendim içtüzük açıyor. MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) -^ Sayın Başkan, muihtereım arkadaşlarım; görü­ şülmekte olan Anayasa değişikliği teklifinin 64 ncü maddesinde bilhassa para basılması yetkisi doğrudan doğruya Yasama organına, Meclisle­ re aittir. Fakat 40 sene evvel çıkan Türk Para­ sını Koruma Kanunu gereğince, paranın değe­ rini tâyin etmek, ecnebi paralara göre ayarla mak yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Bu da 1934 de, 1946, 1943 de, 1970 de çıkan Ba­ kanlar Kurulu karariyle paramızın kıymeti muhtelif zamanlarda ve muhtelif değerlerde bu­ günkü, hale gelmiştir. Paranın basılması yet­ kisi doğrudan doğruya yasama organına aittir. Eğer, bunu bir kanun hükmünde çı­ karılacak kararnameye Bakanlar Kuruluna vermek bahis konusu ise, o halde değeri üze­ rinde de kanun kuvvetinde kararname çıkar­ mak doğru olabilir. Ancak, bu 84 ncü mad­ dedeki, kayıtlara göre para basılmasına yetki vermek bahis konusu olamıyacaktır. Şu halde, paranın değeri üzerinde de yetki vermek asla mevzuubahsolmamalıdır. Ama bugüne kadar, 1934 ten beri gelen iktidarlar, hükümetler dik­ kat buyurulursa hep Meclislerin tatile girdiği zamanlar da kararnameler çıkarmışlardır. Mü­ nakaşa olmasın, paranın değeri üzerinde Ba­ kanlar Kurulu serbest kalsın, tahmin ediyorum ki, bu zihniyetle hareket edilmiştir. Bina­ enaleyh, bu sahada çok dikkatli olmamız lâ­ zım. Umumi, şümullü ve devamlı yetki verme­ mek hususunda hassasiyet göstermeliyiz. Say­ gılarımı sunarım. -BAŞKAN — 64 ncü madde üzerindeki mü­ zakereler tamamlanmıştır, 64 ncü madde acık oya sunulacaktır. Sayın Cizrelioğlu, 73 ncü madde hakkın­ da bir önergeniz var. 73 ncü maddenin deği­ şikliği diye metinde bir şey yok. Bu itibarla, usulsüz verilmiş bir önerge olarak muameleye koymuyorum. Şayet, geçici 12 nci madde ile ilgili ise değiştirmenizi rica ediyorum, iade ediyorum. 20 . 9 . 1971 O : 1 | SELÂHATTİH OÎSEELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Sayın Başkanım, ara edeyim. Lütfedip tetkik buyurursanız, bir hususu... BAŞKAN — Madde 89 u okutuyorum. b) Gensoru : Madde 89. — Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir, Gensoru önergesi bir siyasi parti grupu adına veya en az 10 milletvekilinin imızasiyle verilir. i Gensoru önergesinin gündeme alınıp alm- I mıyacağını, verilişinden sonraki üç birleşim. i içinde görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge î sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adı­ na birer milletvekili Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir Bakan konuşabilir. Gansoru önergelerinin gerektiğinde önceden basılıp dağıiıhnasını ve Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesini düzenleyici hü­ kümler İçtüzükte gösterilir. •Gündeme alma karariyle birlikte genso­ runun görüşme günü de belli edilir. Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma karan tarihinden başlayarak iki gün geçme­ dikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bıra­ kılamaz. | Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin ve­ recekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geştikben sonra oylanır. Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın dü­ şürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunlu­ ğuyla olur. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde acık oya sunula­ caktır. VIII. Millî savunma : a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Baş­ kanlığı. Madde 110. — Başkomutanlık, Türkiye Bü­ yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ay­ rılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olu­ nur. Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Ku­ rulu sorumludur. Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin i komutanıdır. 600 —
Sayfa 25 -
O. Senatosu B : 116 Fazla vaktinizi almak istemiyorum, saygılar sunarım, BAŞKAN — Son söz, sırada bulunan Sayın Nafiz Ergeneli'nin. Buyurunuz Sayın Ergeneli. (A. P. sıralarından «Müzakere açıldı» sesleri) BAŞKAN — Müzakereyi ben açmıyorum efendim içtüzük açıyor. MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) -^ Sayın Başkan, muihtereım arkadaşlarım; görü­ şülmekte olan Anayasa değişikliği teklifinin 64 ncü maddesinde bilhassa para basılması yetkisi doğrudan doğruya Yasama organına, Meclisle­ re aittir. Fakat 40 sene evvel çıkan Türk Para­ sını Koruma Kanunu gereğince, paranın değe­ rini tâyin etmek, ecnebi paralara göre ayarla mak yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Bu da 1934 de, 1946, 1943 de, 1970 de çıkan Ba­ kanlar Kurulu karariyle paramızın kıymeti muhtelif zamanlarda ve muhtelif değerlerde bu­ günkü, hale gelmiştir. Paranın basılması yet­ kisi doğrudan doğruya yasama organına aittir. Eğer, bunu bir kanun hükmünde çı­ karılacak kararnameye Bakanlar Kuruluna vermek bahis konusu ise, o halde değeri üze­ rinde de kanun kuvvetinde kararname çıkar­ mak doğru olabilir. Ancak, bu 84 ncü mad­ dedeki, kayıtlara göre para basılmasına yetki vermek bahis konusu olamıyacaktır. Şu halde, paranın değeri üzerinde de yetki vermek asla mevzuubahsolmamalıdır. Ama bugüne kadar, 1934 ten beri gelen iktidarlar, hükümetler dik­ kat buyurulursa hep Meclislerin tatile girdiği zamanlar da kararnameler çıkarmışlardır. Mü­ nakaşa olmasın, paranın değeri üzerinde Ba­ kanlar Kurulu serbest kalsın, tahmin ediyorum ki, bu zihniyetle hareket edilmiştir. Bina­ enaleyh, bu sahada çok dikkatli olmamız lâ­ zım. Umumi, şümullü ve devamlı yetki verme­ mek hususunda hassasiyet göstermeliyiz. Say­ gılarımı sunarım. -BAŞKAN — 64 ncü madde üzerindeki mü­ zakereler tamamlanmıştır, 64 ncü madde acık oya sunulacaktır. Sayın Cizrelioğlu, 73 ncü madde hakkın­ da bir önergeniz var. 73 ncü maddenin deği­ şikliği diye metinde bir şey yok. Bu itibarla, usulsüz verilmiş bir önerge olarak muameleye koymuyorum. Şayet, geçici 12 nci madde ile ilgili ise değiştirmenizi rica ediyorum, iade ediyorum. 20 . 9 . 1971 O : 1 | SELÂHATTİH OÎSEELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Sayın Başkanım, ara edeyim. Lütfedip tetkik buyurursanız, bir hususu... BAŞKAN — Madde 89 u okutuyorum. b) Gensoru : Madde 89. — Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir, Gensoru önergesi bir siyasi parti grupu adına veya en az 10 milletvekilinin imızasiyle verilir. i Gensoru önergesinin gündeme alınıp alm- I mıyacağını, verilişinden sonraki üç birleşim. i içinde görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge î sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adı­ na birer milletvekili Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir Bakan konuşabilir. Gansoru önergelerinin gerektiğinde önceden basılıp dağıiıhnasını ve Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesini düzenleyici hü­ kümler İçtüzükte gösterilir. •Gündeme alma karariyle birlikte genso­ runun görüşme günü de belli edilir. Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma karan tarihinden başlayarak iki gün geçme­ dikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bıra­ kılamaz. | Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin ve­ recekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geştikben sonra oylanır. Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın dü­ şürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunlu­ ğuyla olur. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde acık oya sunula­ caktır. VIII. Millî savunma : a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Baş­ kanlığı. Madde 110. — Başkomutanlık, Türkiye Bü­ yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ay­ rılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olu­ nur. Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Ku­ rulu sorumludur. Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin i komutanıdır. 600 — 0. Senatosu B : 116 Genelkurmay Başkanı, Bakanlar 'Kurulu­ nun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca ata­ nır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Ge­ nelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. Millî Savunma Bakanlığının görev ve yet­ kileri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet ko- Tüutaniıklanyle ilişkileri kanunla düzenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner- ve olmadığı cihetle madde açık oya sunu­ lacaktır. Madde 111. b) Millî Güvenlik Kurulu. Madde 111. — Millî Güvenlik Kurulu, Baş­ bakan, Genelkurmay Başkanı ve kanunun gös­ terdiği Bakanlar ile Kuvvet Komutanların­ dan kururundur. Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı •Başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi Başbakan yapar. Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyo­ nun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye eder. BAŞKAN — 111 nci madde üzerinde veril­ miş bir önerge var, takdim ediyorum. ıSayın Başkanlığa Anayasanın 111 nci maddesindeki değişik­ liğin değiştirilerek maddenin evvelki, haliyle muhafazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için bana söz verilmesini saygılarımla rica ede­ rini. Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğlıı BAŞKAN — Sayın Oizreîioğlu. SELAEATTİN OİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; Anayasanın 111 nci maddesinde ki, değişik­ likle Millî Güvenlik Kurulu, Anayasanın 111 nci maddesi ve Kurulun kendi kuruluş kanununun maksadı dışına çıkarılarak, istişarı organlıktan tavsiye organı haline getirilmekte ve bu suretle de siyasetten hoşlanmıyan Ordu Anayasa ile, siyasetin içine itilmektedir. Devletin ve milletin hariçte ve dâhilde hak ve menfaatlerinin tehlikeye girmesi halinde Ordunun müdahalesi esas görevidir, ister is- tişârî organ olsun, ister tavsiye organı haline getirilsin, bu değişnıeız. 20 . 9 . 1971 O : 1 i Ancak, Orduyu tavsiye kurulu durumuna getirmek. Onu daimî olarak siyasetin içinde bu­ lunmakla karşı karşıya bırakmaktır, ki bu hem Atatürk'ün, Ordu siyasetin dışındadır, görüşü ile, hem Ordunun bu görüşe tamamen uygun olarak ve 27 Mayıs - 12 Mart hareketleriyle de açıkça göstermiş bulunduğu, siyasetten hoş­ lanmama tutumu ile, hem de demokratik sis­ tem anlayışı ile tezat teşkil eden bir durumdur. Bırakılsın, Ordu, yine istişarî bir kurul ola­ rak kalsın. Bu, memleketin iç meselelerinde de Ordunun gerektiğinde ve zamanı geldiğin­ de görevini yerine getirmesine engel değildir. Bu mevzuda şurasını da işaret etmek lâzım­ dır ki, zaman zaman imâ yoluyla da olsa, Or­ duyu meselelerin içinde ve bâzı meseleleri Or­ du istiyor, şeklinde göstermek anlamına gele­ bilecek gayretlerden saknnılmahdır. Hükümet­ ler, Orduyu Hükümetin yanı başında göster­ mek ve meseleleri Ordunun empoze ettiği inti­ baına vesile olabilecek tutum ve beyanlardan ne kadar uzak kalırlarsa o kadar iyi olur ve bundan da en büyük memnuniyeti her halde ki Ordu duyar. Ordu, sadece ve sadece Devle­ tin ve milletin yanındadır. Çünkü, o, mille­ tin sinesinden çıkmıştır ve Devletin Ordusudur, Bunun dışında, hiçbir kimsenin ve hiçbir orga­ nın Orduyu kendi yanında göstermiye hakkı yoktur ve olamam. Bu yoldaki beyhude gay­ retler en önce ve en çok Orduyu rencide eder. Anayasanın değiştirilmesi hususunda Ordu­ nun bir arzusunun ve bir isteğinin olacağı tah­ min edilemez. Zira, bu Anayasaya herkesten çok Ordu bağlıdır. Evvelce olduğu gibi, 12 Mart Muhtırasiyle de bunu açıkça ortaya koy­ muştur. 12 Mart Muhtırasının 2 nci madde­ sinde, «Anayasanın öngördüğü reformları Ata­ türk'cü bir görüş ile ele alarak ve inkılâp ka­ nunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir Hükümetin demokratik kurallar içinde teş­ kili zaruri görülmektedir.» denmektedir. 12 Mart Muhturasındaki bu ifadelerle Or­ du, her zaman olduğu gibi, bir defa daha Ata­ türk ilkelerine, Anayasaya ve demokratik ku­ rallara olan derin ve samimî bağlılığını açık şe­ kilde tüm olarak ortaya koymuştur. 12 Mart Muhtırasının diğer maddelerinden de Ordunun arzusunun, Anayasanın hakkiyle I uygulanması ve Anayasanın öngördüğü- reform- 601 —
Sayfa 26 -
0. Senatosu B : 116 Genelkurmay Başkanı, Bakanlar 'Kurulu­ nun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca ata­ nır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Ge­ nelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. Millî Savunma Bakanlığının görev ve yet­ kileri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet ko- Tüutaniıklanyle ilişkileri kanunla düzenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner- ve olmadığı cihetle madde açık oya sunu­ lacaktır. Madde 111. b) Millî Güvenlik Kurulu. Madde 111. — Millî Güvenlik Kurulu, Baş­ bakan, Genelkurmay Başkanı ve kanunun gös­ terdiği Bakanlar ile Kuvvet Komutanların­ dan kururundur. Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı •Başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi Başbakan yapar. Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyo­ nun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye eder. BAŞKAN — 111 nci madde üzerinde veril­ miş bir önerge var, takdim ediyorum. ıSayın Başkanlığa Anayasanın 111 nci maddesindeki değişik­ liğin değiştirilerek maddenin evvelki, haliyle muhafazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için bana söz verilmesini saygılarımla rica ede­ rini. Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğlıı BAŞKAN — Sayın Oizreîioğlu. SELAEATTİN OİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; Anayasanın 111 nci maddesinde ki, değişik­ likle Millî Güvenlik Kurulu, Anayasanın 111 nci maddesi ve Kurulun kendi kuruluş kanununun maksadı dışına çıkarılarak, istişarı organlıktan tavsiye organı haline getirilmekte ve bu suretle de siyasetten hoşlanmıyan Ordu Anayasa ile, siyasetin içine itilmektedir. Devletin ve milletin hariçte ve dâhilde hak ve menfaatlerinin tehlikeye girmesi halinde Ordunun müdahalesi esas görevidir, ister is- tişârî organ olsun, ister tavsiye organı haline getirilsin, bu değişnıeız. 20 . 9 . 1971 O : 1 i Ancak, Orduyu tavsiye kurulu durumuna getirmek. Onu daimî olarak siyasetin içinde bu­ lunmakla karşı karşıya bırakmaktır, ki bu hem Atatürk'ün, Ordu siyasetin dışındadır, görüşü ile, hem Ordunun bu görüşe tamamen uygun olarak ve 27 Mayıs - 12 Mart hareketleriyle de açıkça göstermiş bulunduğu, siyasetten hoş­ lanmama tutumu ile, hem de demokratik sis­ tem anlayışı ile tezat teşkil eden bir durumdur. Bırakılsın, Ordu, yine istişarî bir kurul ola­ rak kalsın. Bu, memleketin iç meselelerinde de Ordunun gerektiğinde ve zamanı geldiğin­ de görevini yerine getirmesine engel değildir. Bu mevzuda şurasını da işaret etmek lâzım­ dır ki, zaman zaman imâ yoluyla da olsa, Or­ duyu meselelerin içinde ve bâzı meseleleri Or­ du istiyor, şeklinde göstermek anlamına gele­ bilecek gayretlerden saknnılmahdır. Hükümet­ ler, Orduyu Hükümetin yanı başında göster­ mek ve meseleleri Ordunun empoze ettiği inti­ baına vesile olabilecek tutum ve beyanlardan ne kadar uzak kalırlarsa o kadar iyi olur ve bundan da en büyük memnuniyeti her halde ki Ordu duyar. Ordu, sadece ve sadece Devle­ tin ve milletin yanındadır. Çünkü, o, mille­ tin sinesinden çıkmıştır ve Devletin Ordusudur, Bunun dışında, hiçbir kimsenin ve hiçbir orga­ nın Orduyu kendi yanında göstermiye hakkı yoktur ve olamam. Bu yoldaki beyhude gay­ retler en önce ve en çok Orduyu rencide eder. Anayasanın değiştirilmesi hususunda Ordu­ nun bir arzusunun ve bir isteğinin olacağı tah­ min edilemez. Zira, bu Anayasaya herkesten çok Ordu bağlıdır. Evvelce olduğu gibi, 12 Mart Muhtırasiyle de bunu açıkça ortaya koy­ muştur. 12 Mart Muhtırasının 2 nci madde­ sinde, «Anayasanın öngördüğü reformları Ata­ türk'cü bir görüş ile ele alarak ve inkılâp ka­ nunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir Hükümetin demokratik kurallar içinde teş­ kili zaruri görülmektedir.» denmektedir. 12 Mart Muhturasındaki bu ifadelerle Or­ du, her zaman olduğu gibi, bir defa daha Ata­ türk ilkelerine, Anayasaya ve demokratik ku­ rallara olan derin ve samimî bağlılığını açık şe­ kilde tüm olarak ortaya koymuştur. 12 Mart Muhtırasının diğer maddelerinden de Ordunun arzusunun, Anayasanın hakkiyle I uygulanması ve Anayasanın öngördüğü- reform- 601 — 0. Senatosu B : 116 ların gerçekleştirilmesi olduğu açıkça anlaşıl­ maktadır. Hükümetin, Anayasayı hakMyle uygula­ masına bir engel bulunmadığı gibi, Anayasa­ nın öngördüğü reformları tahakkuk ettirmesine de bu Anayasanın mâni olan her hangi bir hükmü de yoktur. Aksine, bizzat Anayasa re­ formları öngörmektedir. Bu itibarla, bu maddenin de aynem muhafa­ zasını ümit ve temenni ile saygılarımı sunarım. BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyem sayın üye?. Yok. Komisyon önergeye katılıyor mu efendim. ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor­ lar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 2 kabul oyuna karşı, önerge reddedilmiştir. Madde açık oya sunulacaktır. c) yargı yolu : Madde 114. — idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlar­ da gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlıyacak tarzda kulla­ nılamaz. idari eylem ve işlem niteliğinde yar­ gı kararı verilemez. İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâ­ valarda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden başlar. idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bdr önerge olmadığı cihetle madde açık oylarınıza sunulacaktır. c) Memurların siyasi partilere ve sendika­ lara girememesi : Madde 119. — Memurlar ve Kamu iktisa­ di Teşebbüslerinin yönetim ve denetim işle­ rinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan der­ neklerden özel gelir kaynakları ve özel imkân­ ları kanunla sağlanmış olanların merkez kurul­ larında görev alanlar, siyasi partilere ve sen­ dikalara üye olamazlar. Memurlar ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar, görevlerimi 20 . S . 1971 O : 1 i yerine getirirken, vatandaşlar arasında, siyasi 1 kanaatlerinden dolayı her hangi bir ayırım ya- : pamazlar. I Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme J hükmüyle sabit olanlar, kamu hizmetinden te- i melli çıkarılır. [ işçi niteliği taşımıyan kamu hizmetlilerimin ! .meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek I aınacını güden kuruluşların bağlı olacakları | hükümler kanunla düzenlenir. İ | BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir ] önerge olmadığı cihetle madde açık oylarınıza [ sunulacaktır. S IV. özerk üniversite, tarafsız radyo - te- | levizyon, haber ajansları. I a) Üniversiteler. Madde 120. — Üniversiteler, ancak Devlet i eliyle ve kanunla kurulu, üniversiteler, özerk- • lige sahip kamu tüzel kişileridir, üniversite özerkliği, bu maddede belirtilen hükümler için- I de uygulanır ve bu özerklik, üniversite binala- I rında ve eklerinde suçların ve suçluların kovuş- turulmasma engel olmaz. j üniversiteler, Devletin gözetimi ve deneti- J mi altında, kendileri tarafından seçilen organ- | lan eliyle yönetilir, özel kanuna göre kurulan j Devlet üniversiteleri hakkındaki hükümler sak- | lıdır. j üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, üniversite dışındaki makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Son fıkra hükümleri sak­ lıdır. üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler. Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organ­ ları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri, üniversiteler üzerimde Devletin gözetim ve de­ netim hakkını kullanma usulleri ve üniversite organlarının sorumluluğu, öğrenim ve öğretim hürriyetlerini engelleyici eylemleri önleme ted­ birleri, üniversiteler arasında ihtiyaca göre öğ­ retim üyeleri ve yardımcılarınım görevlendiril­ mesinin sağlanması, öğrenim ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve kalkınma plânı ilkele­ rine göre yürütülmesi esasları kanunla düzen­ lenir. _ 602 —
Sayfa 27 -
0. Senatosu B : 116 ların gerçekleştirilmesi olduğu açıkça anlaşıl­ maktadır. Hükümetin, Anayasayı hakMyle uygula­ masına bir engel bulunmadığı gibi, Anayasa­ nın öngördüğü reformları tahakkuk ettirmesine de bu Anayasanın mâni olan her hangi bir hükmü de yoktur. Aksine, bizzat Anayasa re­ formları öngörmektedir. Bu itibarla, bu maddenin de aynem muhafa­ zasını ümit ve temenni ile saygılarımı sunarım. BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyem sayın üye?. Yok. Komisyon önergeye katılıyor mu efendim. ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor­ lar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 2 kabul oyuna karşı, önerge reddedilmiştir. Madde açık oya sunulacaktır. c) yargı yolu : Madde 114. — idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlar­ da gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlıyacak tarzda kulla­ nılamaz. idari eylem ve işlem niteliğinde yar­ gı kararı verilemez. İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâ­ valarda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden başlar. idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bdr önerge olmadığı cihetle madde açık oylarınıza sunulacaktır. c) Memurların siyasi partilere ve sendika­ lara girememesi : Madde 119. — Memurlar ve Kamu iktisa­ di Teşebbüslerinin yönetim ve denetim işle­ rinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan der­ neklerden özel gelir kaynakları ve özel imkân­ ları kanunla sağlanmış olanların merkez kurul­ larında görev alanlar, siyasi partilere ve sen­ dikalara üye olamazlar. Memurlar ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar, görevlerimi 20 . S . 1971 O : 1 i yerine getirirken, vatandaşlar arasında, siyasi 1 kanaatlerinden dolayı her hangi bir ayırım ya- : pamazlar. I Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme J hükmüyle sabit olanlar, kamu hizmetinden te- i melli çıkarılır. [ işçi niteliği taşımıyan kamu hizmetlilerimin ! .meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek I aınacını güden kuruluşların bağlı olacakları | hükümler kanunla düzenlenir. İ | BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir ] önerge olmadığı cihetle madde açık oylarınıza [ sunulacaktır. S IV. özerk üniversite, tarafsız radyo - te- | levizyon, haber ajansları. I a) Üniversiteler. Madde 120. — Üniversiteler, ancak Devlet i eliyle ve kanunla kurulu, üniversiteler, özerk- • lige sahip kamu tüzel kişileridir, üniversite özerkliği, bu maddede belirtilen hükümler için- I de uygulanır ve bu özerklik, üniversite binala- I rında ve eklerinde suçların ve suçluların kovuş- turulmasma engel olmaz. j üniversiteler, Devletin gözetimi ve deneti- J mi altında, kendileri tarafından seçilen organ- | lan eliyle yönetilir, özel kanuna göre kurulan j Devlet üniversiteleri hakkındaki hükümler sak- | lıdır. j üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, üniversite dışındaki makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Son fıkra hükümleri sak­ lıdır. üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler. Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organ­ ları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri, üniversiteler üzerimde Devletin gözetim ve de­ netim hakkını kullanma usulleri ve üniversite organlarının sorumluluğu, öğrenim ve öğretim hürriyetlerini engelleyici eylemleri önleme ted­ birleri, üniversiteler arasında ihtiyaca göre öğ­ retim üyeleri ve yardımcılarınım görevlendiril­ mesinin sağlanması, öğrenim ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve kalkınma plânı ilkele­ rine göre yürütülmesi esasları kanunla düzen­ lenir. _ 602 — O. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 1 Üniversitelerim, bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe konulur ve denetlendir. Üniversitelerle onlara bağlı fakülte, kurum ve kuruluşlarda öğrenim ve öğretim hürriyet­ lerimin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üni­ versite organlarınca giderilmemesi halinde Ba­ kanlar Kurulu, ilgili üniversitelerin veya bu üniversiteye bağlı fakülte, kurum ve kuruluş­ ların idaresine el koyar ve bu kararım hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan­ tısının onamasına sunar. Hangi hallerin el koymayı gerektireceği, el koyma kararının ilân ve uygulanma usulleri ile süresi ve devamınca Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nitelik ve kap­ samı kanunla düzenlenir. BAŞKAN — Yüksek Heyete bir hususu açıklamak istiyorum. 121 nci madde dâhil, müzakeresi tamamlan­ mış olan maddelerin oylamasına geçilecektir. Ondan sonraki kısım da, 153 ncü maddeye ka­ dar ve 1 nci maddenin metni içerisinde bulunan maddeler öğleden sonraki müzakerelerden son­ ra oylanacak ve bunun neticesinde de 1 nci maddenin tümü oylandıktan sonra 2 nci mad­ denin metni ve bu metne bağlı diğer madde metinleri müzakere edildikten sonra madde me­ tinlerinin oylanması ve onun neticesinde 2 nci maddenin tümünün oylanması yapılacak ve on­ dan sonra 3 ncü ve nihayet, tümü üzerindeki oy­ lama yapılacaktır. Bu hususu böylelikle açıklamış oldum. 120 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 129 nci maddesindeki değişikli­ ğin değiştirilerek maddenin evvelki haliyle mu­ hafazasını arz ve teklif ile, teklifimi izah için bana söz verilmesini saygılarımla rica ederim Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, buyurunuz. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; bu asırda üniversite özerkliğinin önemi artık b:r tarafta anlaşılmıştır. Bu özerkliğin kısıtlanma­ sının mahzurları, izaha lüzum dahi hissettirme­ yecek kadar açıktır. Üniversite özerkliğini kı­ sıtlama yerine, üniversiteleri hakkıyla araştın c?. müesseseler haline getirmek yolunda üniver­ sitelere mümkün nisbette yardım olmak çok faydalı olur. Devletin görevi, üniversiteye her takımdan yardımcı olmaktır, ona engsller çı­ karmak değildir. Yarının ilim adamları, politikacıları, idare­ cileri, memurları gençler ancak tam özerkliğe sahip üniversiteleride hakkıyle yetişmiş olabi­ lirler. Hâdiseler, üniversite özerkliğinden ziyade memleketin sosyal, ekonomik ve kültürel ne­ denleri, yürütmenin tarzı ve ihmali ve üniversi­ te ile koordinasyon kuramaması gibi seboplsr- dsn ileri gelmiş bulunmaktadır. Eğer Hükümet, üniversite ile karşılıklı an­ layış içinde, üniversitenin talebi üzerine yerin­ de, zamanında, kanunlar çerçevesinde üniversi­ teye yardımcı olabilir ve üniversite ile koordi­ nasyon ve kollaborasyon kurabilirsa birçok me­ selelerin. kolaylıkla halli mümkün olabilir Üniversite özerkliğinde yapılan değişiklik, çıkar yol olmadığı gibi, meselelerin halline me­ dar olabileceği de muhtemel değildir. Üniversi­ te özerkliği hususundaki değişiklik, Atatürk'ün «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» vecizesi ile açık olarak belirttiği serbest ilim görüş ve anlayışına da aykırı bulunmaktadır. Atatürk bu sözleriyle, nasıl yapılmış olursa clsun, bir ilmî değil, fakat her bakımdan serbest olarak iktisabetmiş bir ilmî işaret etmektedir, İd, bu ise ancak özerk üniversitelerde elde edilebilecek ilimdir, özerkliği sınırlanmış bir üniversitede ilim yapılması pek mümkün olamaz, Türkiye'­ nin ilim adamı ihtiyacının giderilmiş olduğu herhalde ki iddia edilemez. Aksine, Türkiye'nin daha çok ilim adamına iht'yacı vardır, ilim özerklik, idari özerklikle daim bulunduğu ci- betle, yapılan değişiklik ile ilim adamlarını zevk ve sevk ile yetiştiricilikten ve ileride ilim adamı olabilecekleri de bu imkândan mahrum bırakılabilecek bir yola girilmektedir ki, bunun­ la Türkiye'de ilmin duraklama devresi başlamış olacaktır. Bunun da herhalde lüzumlu ve fay­ dalı olduğu söylenemez. Değişikliğin getireceği mahzurlar nazara alınarak maddede yapılan değişikliğin bir tara­ fa itilip, maddenin evvelki hali ile muhafazası­ nı arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım.
Sayfa 28 -
O. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 1 Üniversitelerim, bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe konulur ve denetlendir. Üniversitelerle onlara bağlı fakülte, kurum ve kuruluşlarda öğrenim ve öğretim hürriyet­ lerimin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üni­ versite organlarınca giderilmemesi halinde Ba­ kanlar Kurulu, ilgili üniversitelerin veya bu üniversiteye bağlı fakülte, kurum ve kuruluş­ ların idaresine el koyar ve bu kararım hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan­ tısının onamasına sunar. Hangi hallerin el koymayı gerektireceği, el koyma kararının ilân ve uygulanma usulleri ile süresi ve devamınca Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nitelik ve kap­ samı kanunla düzenlenir. BAŞKAN — Yüksek Heyete bir hususu açıklamak istiyorum. 121 nci madde dâhil, müzakeresi tamamlan­ mış olan maddelerin oylamasına geçilecektir. Ondan sonraki kısım da, 153 ncü maddeye ka­ dar ve 1 nci maddenin metni içerisinde bulunan maddeler öğleden sonraki müzakerelerden son­ ra oylanacak ve bunun neticesinde de 1 nci maddenin tümü oylandıktan sonra 2 nci mad­ denin metni ve bu metne bağlı diğer madde metinleri müzakere edildikten sonra madde me­ tinlerinin oylanması ve onun neticesinde 2 nci maddenin tümünün oylanması yapılacak ve on­ dan sonra 3 ncü ve nihayet, tümü üzerindeki oy­ lama yapılacaktır. Bu hususu böylelikle açıklamış oldum. 120 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 129 nci maddesindeki değişikli­ ğin değiştirilerek maddenin evvelki haliyle mu­ hafazasını arz ve teklif ile, teklifimi izah için bana söz verilmesini saygılarımla rica ederim Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğlu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, buyurunuz. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; bu asırda üniversite özerkliğinin önemi artık b:r tarafta anlaşılmıştır. Bu özerkliğin kısıtlanma­ sının mahzurları, izaha lüzum dahi hissettirme­ yecek kadar açıktır. Üniversite özerkliğini kı­ sıtlama yerine, üniversiteleri hakkıyla araştın c?. müesseseler haline getirmek yolunda üniver­ sitelere mümkün nisbette yardım olmak çok faydalı olur. Devletin görevi, üniversiteye her takımdan yardımcı olmaktır, ona engsller çı­ karmak değildir. Yarının ilim adamları, politikacıları, idare­ cileri, memurları gençler ancak tam özerkliğe sahip üniversiteleride hakkıyle yetişmiş olabi­ lirler. Hâdiseler, üniversite özerkliğinden ziyade memleketin sosyal, ekonomik ve kültürel ne­ denleri, yürütmenin tarzı ve ihmali ve üniversi­ te ile koordinasyon kuramaması gibi seboplsr- dsn ileri gelmiş bulunmaktadır. Eğer Hükümet, üniversite ile karşılıklı an­ layış içinde, üniversitenin talebi üzerine yerin­ de, zamanında, kanunlar çerçevesinde üniversi­ teye yardımcı olabilir ve üniversite ile koordi­ nasyon ve kollaborasyon kurabilirsa birçok me­ selelerin. kolaylıkla halli mümkün olabilir Üniversite özerkliğinde yapılan değişiklik, çıkar yol olmadığı gibi, meselelerin halline me­ dar olabileceği de muhtemel değildir. Üniversi­ te özerkliği hususundaki değişiklik, Atatürk'ün «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» vecizesi ile açık olarak belirttiği serbest ilim görüş ve anlayışına da aykırı bulunmaktadır. Atatürk bu sözleriyle, nasıl yapılmış olursa clsun, bir ilmî değil, fakat her bakımdan serbest olarak iktisabetmiş bir ilmî işaret etmektedir, İd, bu ise ancak özerk üniversitelerde elde edilebilecek ilimdir, özerkliği sınırlanmış bir üniversitede ilim yapılması pek mümkün olamaz, Türkiye'­ nin ilim adamı ihtiyacının giderilmiş olduğu herhalde ki iddia edilemez. Aksine, Türkiye'nin daha çok ilim adamına iht'yacı vardır, ilim özerklik, idari özerklikle daim bulunduğu ci- betle, yapılan değişiklik ile ilim adamlarını zevk ve sevk ile yetiştiricilikten ve ileride ilim adamı olabilecekleri de bu imkândan mahrum bırakılabilecek bir yola girilmektedir ki, bunun­ la Türkiye'de ilmin duraklama devresi başlamış olacaktır. Bunun da herhalde lüzumlu ve fay­ dalı olduğu söylenemez. Değişikliğin getireceği mahzurlar nazara alınarak maddede yapılan değişikliğin bir tara­ fa itilip, maddenin evvelki hali ile muhafazası­ nı arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 0. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 1 BAŞKAN — Müzakerelerin basında da arz ettiğim gibi, Sayın Cizrelioğlu tarafından veril­ miş bulunan bu önergeler bir önceki müzakere­ lerde kabul edilmiş olan metnin reddi mahiye­ tinde olduğu için, müzakereyi sadece önerge iiserinde, lehte, bir aleyhte konuşma yapılmak şeklinde aşmak mecburiyetindeyim. 48 ncı mad­ dede yaptığım gj.bi, değişiklik mahiyetini arz et­ mediği için. sadece önerge üzerinde müzakere açıyorum. Sayın S ekmen, buyurunuz, efendim. Sayın Sekmen 10 dakika ile mukayyedsiniz. Konuş­ mamış. önergenin aleyhinde değil mi? TAYFUR SöKMEH (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet Sayın Başkan, sayın senatör arka­ daşlarını; Türkiye'mizin bünyesine uymadığı ne­ deniyle zaman zaman bir kısım maddeleri değiş­ tirilen 1961 Anayasasının bu defa değiştirilmek­ te olan üniversitenin özerkliğine ait 120 nci maddesinin değiştirilmesine mâni olmak istiyen- lere Sayın Başvekil Prof. Erim'in yerinde ve çok haklı olarak verdiği cevap üzerine söz söy­ lemeyi istemediğim cihetle, ilk oturumda buna ait bir fikir dermeyan etmemiştim. Gördüm ki, hâlâ bu özerkliğin üzerinde konuşulmaktadır. Hattâ bir de takrir verilmiştir. Özerklik mura­ kabe ve müdahale edilmiyen semavî bir varlık ve ilâhi bir otorite midir ki müdahale edilme­ mesi isteniyor. Böyle olsa dahi Allah bile zamaaı zaman gönderdiği âyetleri bile değiştiriyor. Öyle ise insanların acele ile yaptığı Anayasa ve özerk­ lik değiştirilemez mi? Arkadaşlarım, bu mukaddes ilim yuvası, anarşi merkezi olur, o makamı nıualîâ memle­ ketin huzur ve emniyetini bozmakla iktifa etmi- yen kimselerin sığmağı haline gelir veya geti­ rilirse bu murakabesiz veya müdahalesiz mi kal­ malıdır? Halka, memlekete zarar veren teşekküller ve fert murakabe ve müdahaleye istihkak kes- beder. Ve hâdise neyi emrederse, yapılması ica- beder. Arkadaşlarım, hepinizin malûmudur ki, bi­ zim üniversitelerimizin bir kısım ilim ve irfan merkezi halinden şehir eşkiyası yetiştiren bir yuva haline gelmişti. Mahkemelerce tutuklu | olanların ekseriyetini maalesef üniversite tale­ beleri teşkil etmektedir. Arkadaşlarım, ağzı, diîi yok hareketten mah­ rum olan üniversiteler mesul ve günahkârdırlar da; ağzı, dili olarak hareket halinde bulunan ilim yuvalarında çalışanlar mesul değil midir­ ler? Profesör, doçent, asistan suçlu günahkâr değil midir? Gerek müesseselerin ve gerek bi­ dayette masum olan çocukların bu hale gelme­ lerinin başlıca sebep ve âmili profesör, doçent ve asistan ve idareciler değil midirler? Daha önce de arz etmiştim, profesörlük nev- sııhur politikacılık gibi havadarı bir meslek ol­ mayıp, 10 sene, 20 sene dirsek çürütüp, kafa yorduktan sonra ancak elde edilen bir ulvi mes­ lek, mümtaz bir unvandır. Bu ilvî meslekî elde etmiş kimselerin kirli sapık fikir ve ideolojile­ re kendilerini kaptırmamaları lâzımdı. Zira vatan, millet duygusu, yetişmiş ve ol­ gun kafalarda bir hazinedirler. Bu hazine, baş­ kasının hesabına heder edilmemelidir. Muhterem arkadaşlarım, ne acı bir hakikati bizim profesörlerimizin içinde satılmış sapık­ lar vardır. Bunlar lâik oldukları cezayı gör­ melidirler. Üniversite ve üniversite yurtlarında disiplin tesis edilmemiş; nasıl olurdu, hocalar. profesörler mektebin idare adamları elleri ta­ bancalı, dinamitli çocukların tavır ve hareket­ lerinden habersiz kalmışlardır. Bunlar ya âciz­ dirler veya çocukları kendileri tahrik ve teşvik etmişlerdir. Bunun bundan başka bir ifadesi var mıdır? Tahrik ettiklerinin en bariz delili, Siyasal Bilgiler - bizim eski tâbirle mülkiye mektep­ leri - fakültesinde intişar eden bir mecmuada Atatürk'ten bahis yok, buna mukabil Lenin ve Mao'dan uzun uzun bahisler bulunmaktadır. Böyle bir üniversite murakabe edilme­ meli midir? Bu (durumda olan üniver­ sitenin özrekliğine müdahale erilmemeli diye­ rek feryadedenlerin Atatürk Türkiye'sinde böy­ le bir halin devamını nasıl tasvip ve tecviz et­ tiklerine hayret ediyorum. Saygılarımla. (Al­ kışlar.) BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?,,. Yok, Önergeye katılıyor mu Komisyon? A.NAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZÖÜBÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka­ tılmıyoruz.
Sayfa 29 -
0. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 1 BAŞKAN — Müzakerelerin basında da arz ettiğim gibi, Sayın Cizrelioğlu tarafından veril­ miş bulunan bu önergeler bir önceki müzakere­ lerde kabul edilmiş olan metnin reddi mahiye­ tinde olduğu için, müzakereyi sadece önerge iiserinde, lehte, bir aleyhte konuşma yapılmak şeklinde aşmak mecburiyetindeyim. 48 ncı mad­ dede yaptığım gj.bi, değişiklik mahiyetini arz et­ mediği için. sadece önerge üzerinde müzakere açıyorum. Sayın S ekmen, buyurunuz, efendim. Sayın Sekmen 10 dakika ile mukayyedsiniz. Konuş­ mamış. önergenin aleyhinde değil mi? TAYFUR SöKMEH (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet Sayın Başkan, sayın senatör arka­ daşlarını; Türkiye'mizin bünyesine uymadığı ne­ deniyle zaman zaman bir kısım maddeleri değiş­ tirilen 1961 Anayasasının bu defa değiştirilmek­ te olan üniversitenin özerkliğine ait 120 nci maddesinin değiştirilmesine mâni olmak istiyen- lere Sayın Başvekil Prof. Erim'in yerinde ve çok haklı olarak verdiği cevap üzerine söz söy­ lemeyi istemediğim cihetle, ilk oturumda buna ait bir fikir dermeyan etmemiştim. Gördüm ki, hâlâ bu özerkliğin üzerinde konuşulmaktadır. Hattâ bir de takrir verilmiştir. Özerklik mura­ kabe ve müdahale edilmiyen semavî bir varlık ve ilâhi bir otorite midir ki müdahale edilme­ mesi isteniyor. Böyle olsa dahi Allah bile zamaaı zaman gönderdiği âyetleri bile değiştiriyor. Öyle ise insanların acele ile yaptığı Anayasa ve özerk­ lik değiştirilemez mi? Arkadaşlarım, bu mukaddes ilim yuvası, anarşi merkezi olur, o makamı nıualîâ memle­ ketin huzur ve emniyetini bozmakla iktifa etmi- yen kimselerin sığmağı haline gelir veya geti­ rilirse bu murakabesiz veya müdahalesiz mi kal­ malıdır? Halka, memlekete zarar veren teşekküller ve fert murakabe ve müdahaleye istihkak kes- beder. Ve hâdise neyi emrederse, yapılması ica- beder. Arkadaşlarım, hepinizin malûmudur ki, bi­ zim üniversitelerimizin bir kısım ilim ve irfan merkezi halinden şehir eşkiyası yetiştiren bir yuva haline gelmişti. Mahkemelerce tutuklu | olanların ekseriyetini maalesef üniversite tale­ beleri teşkil etmektedir. Arkadaşlarım, ağzı, diîi yok hareketten mah­ rum olan üniversiteler mesul ve günahkârdırlar da; ağzı, dili olarak hareket halinde bulunan ilim yuvalarında çalışanlar mesul değil midir­ ler? Profesör, doçent, asistan suçlu günahkâr değil midir? Gerek müesseselerin ve gerek bi­ dayette masum olan çocukların bu hale gelme­ lerinin başlıca sebep ve âmili profesör, doçent ve asistan ve idareciler değil midirler? Daha önce de arz etmiştim, profesörlük nev- sııhur politikacılık gibi havadarı bir meslek ol­ mayıp, 10 sene, 20 sene dirsek çürütüp, kafa yorduktan sonra ancak elde edilen bir ulvi mes­ lek, mümtaz bir unvandır. Bu ilvî meslekî elde etmiş kimselerin kirli sapık fikir ve ideolojile­ re kendilerini kaptırmamaları lâzımdı. Zira vatan, millet duygusu, yetişmiş ve ol­ gun kafalarda bir hazinedirler. Bu hazine, baş­ kasının hesabına heder edilmemelidir. Muhterem arkadaşlarım, ne acı bir hakikati bizim profesörlerimizin içinde satılmış sapık­ lar vardır. Bunlar lâik oldukları cezayı gör­ melidirler. Üniversite ve üniversite yurtlarında disiplin tesis edilmemiş; nasıl olurdu, hocalar. profesörler mektebin idare adamları elleri ta­ bancalı, dinamitli çocukların tavır ve hareket­ lerinden habersiz kalmışlardır. Bunlar ya âciz­ dirler veya çocukları kendileri tahrik ve teşvik etmişlerdir. Bunun bundan başka bir ifadesi var mıdır? Tahrik ettiklerinin en bariz delili, Siyasal Bilgiler - bizim eski tâbirle mülkiye mektep­ leri - fakültesinde intişar eden bir mecmuada Atatürk'ten bahis yok, buna mukabil Lenin ve Mao'dan uzun uzun bahisler bulunmaktadır. Böyle bir üniversite murakabe edilme­ meli midir? Bu (durumda olan üniver­ sitenin özrekliğine müdahale erilmemeli diye­ rek feryadedenlerin Atatürk Türkiye'sinde böy­ le bir halin devamını nasıl tasvip ve tecviz et­ tiklerine hayret ediyorum. Saygılarımla. (Al­ kışlar.) BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?,,. Yok, Önergeye katılıyor mu Komisyon? A.NAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZÖÜBÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka­ tılmıyoruz. O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 ' BAŞKAN — Katılmıyor. Önergeyi oylarını­ za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi- yenler... 6 kabule karşı, önerge reddedilmiştir. Maddenin müzakeresi tamamlanmıştır. Madde açık oya sunulacaktır. b) Radyo ve televizyonun idaresi ve ha­ ber ajansları : Madde 121. — Sadyo ve televizyon istasyon­ ları, ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanımla düzenlenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının kuruluşunda tarafsızlık il­ kesini bozacak hükümler koyamaz. Haber ve programların seçilmesinde işlen­ mesinde ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesinde Dev­ letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması, haberlerin doğ­ ruluğunun sağlanması esasları ile organların seçimi, yetki, görev ve sorumlulukları kanunla düzenlenir. Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajanslarının tarafsızlı­ ğı esastır. BAŞKAN — Madde üzerimde verilmiş bir önerge olmadığı cihetle madde açık oya sunu­ lacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin. ikinci müzakeresinde, 121 nci madde dâ­ hil, 121 nci maddeye kadar yapılmış olan mü­ zakereler tamamlanmış ve oylamaya geçilecek­ tir. Ancak, oylama neticelerimin bildirilmesi, sa­ at 13,00 ü geçmesi ihtimalinle binaen, oylama neticelerimin bildirimine kadar G-enel Kurul toplantısının devamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi.yenler... Kabul edilmiştir. Şimdiye kadar 20 madde müzakere edilmiş­ tir. Bu itibarla kürsüye 20 adet hıer maddenim numarasıııu gösteren küre konulmuştur. Beyaz oy kabulü, yeşil oy çekimseri, kırmızı oy reddi tazammun etmektedir. Şim'di oylamaya nereden başlanılacağına dair ad çekiyorum. Sayın Aksoley... Lütfen isimi okunan her sayın üye, 20 adet açık oy pusulası ile kürsüye teşrif etsinler. Açık oylamaya başlıyoruz efendim, (istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'den başlanarak ad okunarak oylar toplandı.) BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı?... Yek. Oylama işlemi bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkımda Anayasa değişikliği tekli­ finin 11 nci maddesinin açık oylamasını (151) sa­ yım üye iştirak etmiş, (134) kabul, (16) ret, (1) çekinser oy çıkmış, madde kalbul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finim 15 nci maddesinin açık oylamasına (151) sayın üye iştirak etmiş, (147) kalbul (4) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 15 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 19 ncu maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş, (147) kabuk (4) ret, (2) çekinser oy çıkmışı 19 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkımda Anayasa değişikliği tekli­ finin 22 nci maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş, (137) kabul, (15) ret, (1). çekinser oy çıkmış, 22 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 26 ncı maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş, (147) kabul, (4) ret, (2) çe­ kinser oy çıkmış, 28 ncı madde kabul edilmiş- + :,v> ul i . Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bası mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 29 ncu maddesinin acık oylamasına (152) sa­ yın üye iştirak etmiş, (135) kabul, (16) ret, (İ) çekinser oy çıkmış, 29 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi vs geçici maddeler di­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin — 605 —
Sayfa 30 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 1 ' BAŞKAN — Katılmıyor. Önergeyi oylarını­ za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi- yenler... 6 kabule karşı, önerge reddedilmiştir. Maddenin müzakeresi tamamlanmıştır. Madde açık oya sunulacaktır. b) Radyo ve televizyonun idaresi ve ha­ ber ajansları : Madde 121. — Sadyo ve televizyon istasyon­ ları, ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanımla düzenlenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının kuruluşunda tarafsızlık il­ kesini bozacak hükümler koyamaz. Haber ve programların seçilmesinde işlen­ mesinde ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesinde Dev­ letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması, haberlerin doğ­ ruluğunun sağlanması esasları ile organların seçimi, yetki, görev ve sorumlulukları kanunla düzenlenir. Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajanslarının tarafsızlı­ ğı esastır. BAŞKAN — Madde üzerimde verilmiş bir önerge olmadığı cihetle madde açık oya sunu­ lacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin. ikinci müzakeresinde, 121 nci madde dâ­ hil, 121 nci maddeye kadar yapılmış olan mü­ zakereler tamamlanmış ve oylamaya geçilecek­ tir. Ancak, oylama neticelerimin bildirilmesi, sa­ at 13,00 ü geçmesi ihtimalinle binaen, oylama neticelerimin bildirimine kadar G-enel Kurul toplantısının devamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi.yenler... Kabul edilmiştir. Şimdiye kadar 20 madde müzakere edilmiş­ tir. Bu itibarla kürsüye 20 adet hıer maddenim numarasıııu gösteren küre konulmuştur. Beyaz oy kabulü, yeşil oy çekimseri, kırmızı oy reddi tazammun etmektedir. Şim'di oylamaya nereden başlanılacağına dair ad çekiyorum. Sayın Aksoley... Lütfen isimi okunan her sayın üye, 20 adet açık oy pusulası ile kürsüye teşrif etsinler. Açık oylamaya başlıyoruz efendim, (istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'den başlanarak ad okunarak oylar toplandı.) BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı?... Yek. Oylama işlemi bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkımda Anayasa değişikliği tekli­ finin 11 nci maddesinin açık oylamasını (151) sa­ yım üye iştirak etmiş, (134) kabul, (16) ret, (1) çekinser oy çıkmış, madde kalbul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finim 15 nci maddesinin açık oylamasına (151) sayın üye iştirak etmiş, (147) kalbul (4) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 15 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 19 ncu maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş, (147) kabuk (4) ret, (2) çekinser oy çıkmışı 19 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkımda Anayasa değişikliği tekli­ finin 22 nci maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş, (137) kabul, (15) ret, (1). çekinser oy çıkmış, 22 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 26 ncı maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş, (147) kabul, (4) ret, (2) çe­ kinser oy çıkmış, 28 ncı madde kabul edilmiş- + :,v> ul i . Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bası mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 29 ncu maddesinin acık oylamasına (152) sa­ yın üye iştirak etmiş, (135) kabul, (16) ret, (İ) çekinser oy çıkmış, 29 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi vs geçici maddeler di­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin — 605 — O. Senatosu B : 116 30 ncu maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş, (Î37) kabul, (16) ret, oy çık­ mış, 30 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bası maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 32 nci maddesinin açık oylamasına (153) saym üye iştirak etmiş, (137) kabul, (15) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 32 nci madde kabul edil­ miştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 38 nci maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş, (136) kabul, (13) ret, (3) çekinser oy çıkmış, 38 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 46 nci maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş; (134) kabul, (17) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 46 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 60 noı maddesinin açık oylamasına (153) sa­ yın üye iştirak etmiş; (143) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, 60 nci madde kabul ediimiş- Cli1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 61 nci maddesinin aeıkoyl amasına (153) sa­ yın üye iştirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 61 nci madde kabul edilmiş­ tir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 64 neti maddesinin açık oylamasına (149) sayın üye iştirak etmiş; (133) kabul, (15) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 64 neü madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bası maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi- 20 . 9 . 1971 O : 1 nin 89 ncu maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş; (148) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış 89 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 110 ncu maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş; (148) kabul, (3) ret, (2) çe kinser oy çıkmış, 110 ncu madde kabul edilmiş­ tir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin i l i nci maddesinin açık oylamasına (153) saym üye iştirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, (1) çe­ kinser oy çıkmış, 111 nci madde kabul edilmiş­ tir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 114 neü maddesinin açık oylamasına (152) sa­ ym üye iştirak etmiş; (138) kabul, (14) ret, oy çıkmış, 114 neü madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 119 incu maddesinin açık oylamasına (152) sa yın üye iştirak etmiş; (135) kabul, (16) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 119 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 120 nci maddesinin açık oylamasına (151) sa­ yın üye iştirak etmiş; (145) kabul, (5) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 120 nci madde kabul edil­ miştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek- leriiı'iC'Jİ hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 121 nci maddesinin açık oylamasına (151) sa­ yın ûys iştirak etmiş; (134) kabul, (16) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 121 nci madde kabul edilmiktir. Saat 15,00 t e tekrar toplanmak üzere Bir- bşime ara veriyorum. Kapanma saati : 13,17 — 606 —
Sayfa 31 -
O. Senatosu B : 116 30 ncu maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş, (Î37) kabul, (16) ret, oy çık­ mış, 30 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bası maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 32 nci maddesinin açık oylamasına (153) saym üye iştirak etmiş, (137) kabul, (15) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 32 nci madde kabul edil­ miştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 38 nci maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş, (136) kabul, (13) ret, (3) çekinser oy çıkmış, 38 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 46 nci maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş; (134) kabul, (17) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 46 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 60 noı maddesinin açık oylamasına (153) sa­ yın üye iştirak etmiş; (143) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, 60 nci madde kabul ediimiş- Cli1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 61 nci maddesinin aeıkoyl amasına (153) sa­ yın üye iştirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 61 nci madde kabul edilmiş­ tir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 64 neti maddesinin açık oylamasına (149) sayın üye iştirak etmiş; (133) kabul, (15) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 64 neü madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bası maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi- 20 . 9 . 1971 O : 1 nin 89 ncu maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş; (148) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış 89 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 110 ncu maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş; (148) kabul, (3) ret, (2) çe kinser oy çıkmış, 110 ncu madde kabul edilmiş­ tir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin i l i nci maddesinin açık oylamasına (153) saym üye iştirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, (1) çe­ kinser oy çıkmış, 111 nci madde kabul edilmiş­ tir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 114 neü maddesinin açık oylamasına (152) sa­ ym üye iştirak etmiş; (138) kabul, (14) ret, oy çıkmış, 114 neü madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 119 incu maddesinin açık oylamasına (152) sa yın üye iştirak etmiş; (135) kabul, (16) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 119 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek­ lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 120 nci maddesinin açık oylamasına (151) sa­ yın üye iştirak etmiş; (145) kabul, (5) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 120 nci madde kabul edil­ miştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad­ delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek- leriiı'iC'Jİ hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 121 nci maddesinin açık oylamasına (151) sa­ yın ûys iştirak etmiş; (134) kabul, (16) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 121 nci madde kabul edilmiktir. Saat 15,00 t e tekrar toplanmak üzere Bir- bşime ara veriyorum. Kapanma saati : 13,17 — 606 — 0. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 2 ÎEÎNÖÎ OTURUM Açılma saati : 15,00 B i p L m d — Başkanveklli Mehmet Ünaldı KÂTİPLER : Orhan Eürüınoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) BAŞKAN — 116 ncı Birleşimin İMnci Oturu munu açıyorum. aö-i-üŞüLSî* ÎBLEB, (Devam) 1. — Türkiye Cv.v.ihvsiydi .J»m/mr<m;m ba­ zı maddd erklin değiştirilmesi ve gerici maddeler eklcmacsi nakdeırda Anayasa değişikliği teklifi­ nin kik-e Meclisince kabul olunan metni t Adudoav, Arayasa ve Adcdeet E O- mhyo-.i.u- ropni-u (llillet Meclisi 2/558, Cnmlm- riyrf Aer:dosu 2/342) (S. Sayısı : MCI.) 3AcjEAIT — Müzakerelere devam ediyoruz. b) SÜDyöımüm ve savaş hali : Madde 124, — Savaş hali, savaşı gerektire­ cek :bir drrunıun başgös termesi, ayakkınma ol­ ması veya vartan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylerdi bir kaîk-şrmmn veya ülkenin vo miîlarm bcdümrıa'diadri, lalen v s m d-stan tehli­ keye düşüren veya Anavasamn tamdığı hür dsmokraük düaem veya temel bak v.3 hürri­ yetleri ortadan kaldırmaya ymelen yaygm şid­ det hareketleri hakkında kesin bokrtilerin orta­ ya, C'knası "dbmiyle Bakanlar Kurulu, süresi iki avı ağnamak üzere, yurdun bir veya birden faala bölgesinde veya her verinde sıkıyor: e tün eae |V.r v mm; hemen. Türkiye Büyük oramasma sunar, Âmeli':, ge­ rekli gördüğü zaman, sdnymetim sürecini kısal- tabilamği gibi, tamam'yîe de kaldırabilir. Hee- mlar temlamk değilse, hamim, toplantıya çağı­ rılır. Sıkıyor etimin her def asır da iki ayı aşma­ mak umre uzatdarası, Türkiye 'Büyük Millet Moclbirrm kararıra bağlıdır. Bu kararlar Hm- lislerin Birleşik toplantısında alınır. Sıkrymetim veya ger el olarak savaş halinde, hangi hükÜ7!İerkı nvamlarmcağı vo iskmlerin naııî yürütüleceği hürriyetlerin nasıl kayıtla­ nacağı veya durdurulasağı vo savaş veya sa­ vaşı gerektirecek bir durumun başgestermesi halinde vatambaşlar lam konulabilecek yüküm- ler kanunla gösterilir. BAŞKAM — Madde üzerinde verilmiş öneT- g-e olmadığı cihetle madde açık oya sunulacak­ tır. II - Sayıştay; Silâhlı Kuvvetlerin malları­ nın ve kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlen­ mesi : Hadde 127. — Sayıştay, genel ve katma büt­ çeli dairelerin kütün gelir ve giderleri ile mal­ larım Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de­ netlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayış t ayın kuruluşu, işleyişi, denetim usul­ leri, raonmplarnnn nitelikleri, atanma.-arı, ödev ve yetkileri, haklan ve yükümleri ve diğer öz­ lük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanun­ la düzenlenir. Silahlı Kuvvetler elinde bulunan devlet mal­ larının Türkiye 'Büyük' Millet Meclisi adına de­ netlenmesi usulleri, millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği-gizlilik esaslarına uygun olarak ka­ nımla, düzenlenir. Kanın İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü­ yük Mil.'et Meclisince denetlenmesi kanunla dü­ zenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge ohnsAığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. î l î - Hâkimlik mesleği : mmîde 134. — Hâkinledn nitelikleri, atan­ maları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştiril­ mesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi., görevleriyle ilgili suçlarında:! dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yeteomz- — 607
Sayfa 32 -
0. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 2 ÎEÎNÖÎ OTURUM Açılma saati : 15,00 B i p L m d — Başkanveklli Mehmet Ünaldı KÂTİPLER : Orhan Eürüınoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) BAŞKAN — 116 ncı Birleşimin İMnci Oturu munu açıyorum. aö-i-üŞüLSî* ÎBLEB, (Devam) 1. — Türkiye Cv.v.ihvsiydi .J»m/mr<m;m ba­ zı maddd erklin değiştirilmesi ve gerici maddeler eklcmacsi nakdeırda Anayasa değişikliği teklifi­ nin kik-e Meclisince kabul olunan metni t Adudoav, Arayasa ve Adcdeet E O- mhyo-.i.u- ropni-u (llillet Meclisi 2/558, Cnmlm- riyrf Aer:dosu 2/342) (S. Sayısı : MCI.) 3AcjEAIT — Müzakerelere devam ediyoruz. b) SÜDyöımüm ve savaş hali : Madde 124, — Savaş hali, savaşı gerektire­ cek :bir drrunıun başgös termesi, ayakkınma ol­ ması veya vartan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylerdi bir kaîk-şrmmn veya ülkenin vo miîlarm bcdümrıa'diadri, lalen v s m d-stan tehli­ keye düşüren veya Anavasamn tamdığı hür dsmokraük düaem veya temel bak v.3 hürri­ yetleri ortadan kaldırmaya ymelen yaygm şid­ det hareketleri hakkında kesin bokrtilerin orta­ ya, C'knası "dbmiyle Bakanlar Kurulu, süresi iki avı ağnamak üzere, yurdun bir veya birden faala bölgesinde veya her verinde sıkıyor: e tün eae |V.r v mm; hemen. Türkiye Büyük oramasma sunar, Âmeli':, ge­ rekli gördüğü zaman, sdnymetim sürecini kısal- tabilamği gibi, tamam'yîe de kaldırabilir. Hee- mlar temlamk değilse, hamim, toplantıya çağı­ rılır. Sıkıyor etimin her def asır da iki ayı aşma­ mak umre uzatdarası, Türkiye 'Büyük Millet Moclbirrm kararıra bağlıdır. Bu kararlar Hm- lislerin Birleşik toplantısında alınır. Sıkrymetim veya ger el olarak savaş halinde, hangi hükÜ7!İerkı nvamlarmcağı vo iskmlerin naııî yürütüleceği hürriyetlerin nasıl kayıtla­ nacağı veya durdurulasağı vo savaş veya sa­ vaşı gerektirecek bir durumun başgestermesi halinde vatambaşlar lam konulabilecek yüküm- ler kanunla gösterilir. BAŞKAM — Madde üzerinde verilmiş öneT- g-e olmadığı cihetle madde açık oya sunulacak­ tır. II - Sayıştay; Silâhlı Kuvvetlerin malları­ nın ve kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlen­ mesi : Hadde 127. — Sayıştay, genel ve katma büt­ çeli dairelerin kütün gelir ve giderleri ile mal­ larım Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de­ netlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayış t ayın kuruluşu, işleyişi, denetim usul­ leri, raonmplarnnn nitelikleri, atanma.-arı, ödev ve yetkileri, haklan ve yükümleri ve diğer öz­ lük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanun­ la düzenlenir. Silahlı Kuvvetler elinde bulunan devlet mal­ larının Türkiye 'Büyük' Millet Meclisi adına de­ netlenmesi usulleri, millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği-gizlilik esaslarına uygun olarak ka­ nımla, düzenlenir. Kanın İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü­ yük Mil.'et Meclisince denetlenmesi kanunla dü­ zenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge ohnsAığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. î l î - Hâkimlik mesleği : mmîde 134. — Hâkinledn nitelikleri, atan­ maları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştiril­ mesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi., görevleriyle ilgili suçlarında:! dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yeteomz- — 607 C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Tık halleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin. bağımmshğı esasıma göre, kanımla düzenler ir, Hâkimler altnıışheş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askerî hâldmlerhı yaş haddi, yükeelme 7e emeklilikleri kanunla belli edilir. Hâkimler, kamınla belirtilenlerden başka, genol ve össl hiçbir görev alamazlar. BAŞKAN ge olmadığı •• bulacaktır, ifiMfi rnn.ı' ^ P P- T^I*-! irmiş enc-r- acık oya su- ¥1 - Savcılık : Madde 137. — Cumhuriyet savcıları, idesi g-örsvlerî yönünden Adal&t Bakanlığına bağlı­ dır, Cumhuriyet saveıîarmm Yargıtay üyeliğine seçilmeleri dışında kalan bütün özlük ieleri ve disiplin cezaları ile meslekten e-karılmalan hak­ kında karar verme yetkiei Yüksek Savcılar Ku­ rulunundur. Bu Kurulun kararları kesin olup bunlar aleyhine başka bir mercie basvurulamas. Ancak disiplin vo meslekten çıkarma cesaiarı ile ilgili kararların bir defa dana incelenmesini Adalet Bakanı ve hakkımla karar verilen Cum­ huriyet Savcısı istiyebilir. Yülmak Savcılar Emmin, Adalet Bakanının J-van lığında, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay O 22a Daireleri Genel Kurulunca seçilen üc asıl b üye Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ösmk Meri &enel Müdürüııden kurallıdır. îp.h Takanı bulunmadığı saman Kurula Cum- va iki yeds > Ü : S U ^y.. huriyet Başsavcısı Başkanlık eder. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Adalet Bakanlığı Cumhuriyet savcılarını geçici yetki ile görevlendirerek bu kararı ilk toplan­ tısında Kurulun onamasına sunar. Bakanlık merkez kurulusunda geçici veya sürekli olarak ça-h? tırılacak Cumhuriyet savcılarını, muvafa- katmumı alarak, atama yetkisi Adal&t Bakanına aittir. u umr.ur rındaki ser Isri veya m le yapılır. Yüksek ma usulleri git ay Cesa asıl ve yed êt savcılarının denetimi ştırrma Adalet Bakanlığı dereceli Cumhuriyet savc ;İV- iavcılar Kurulunun kuruluşu, e-alış- toplaeıtı ve karar yeter sayısı, Yar­ sel 'TZTSTc:-lr.r1-ş,-»q: p.r-r-M,?-.^^ meremrı «eı amruıuıı Kanunla . U i î J i i U i i Cumhuriyet Başsavcısı, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hükümlere tabidir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca a-cuk oya su­ nulacaktır. VII - Askeri Yargı : Madde 138. — Askerî yargı, askerî mahke­ meler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürü­ tülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin -askerî olan suçlan ile, bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak isledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler. Askerî mahkemeler asker olmıyan kişilerin özei kanunda belirtilen askerî suçları ile ka­ nunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde as­ kerlere karşı isledikleri suçlama bakmakla gö­ revlidirler. Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakı­ mından yetkili olduğu kanunla gösterilir. Askerî mahkemelerde üyelerin çoğuluğunun hâkimlik niteliğine sabibolması şarttır. Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin refakatinde bulundukları komutanlarla ilişkileri mahkeme­ lerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve asker­ lik hismetlerinin gereklerine göre kanunla dü­ zenler ir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. I. Yargıtay : Madde 139. — Yargıtay, adliye mahkeme­ lerince verilen karar ve hükümlerin son incele­ me merdidir. Kanunla gösterilen belli dâvalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış hâ­ kim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekler­ den sayılanlar arasından Yüksek Hâkimler Ku­ rulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay, Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısını, kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. Yargıtay Birinci Başkanıyla ikinci başkan­ larının ve Cumhuriyet Başsavcısının görev sü- - 808 -
Sayfa 33 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Tık halleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin. bağımmshğı esasıma göre, kanımla düzenler ir, Hâkimler altnıışheş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askerî hâldmlerhı yaş haddi, yükeelme 7e emeklilikleri kanunla belli edilir. Hâkimler, kamınla belirtilenlerden başka, genol ve össl hiçbir görev alamazlar. BAŞKAN ge olmadığı •• bulacaktır, ifiMfi rnn.ı' ^ P P- T^I*-! irmiş enc-r- acık oya su- ¥1 - Savcılık : Madde 137. — Cumhuriyet savcıları, idesi g-örsvlerî yönünden Adal&t Bakanlığına bağlı­ dır, Cumhuriyet saveıîarmm Yargıtay üyeliğine seçilmeleri dışında kalan bütün özlük ieleri ve disiplin cezaları ile meslekten e-karılmalan hak­ kında karar verme yetkiei Yüksek Savcılar Ku­ rulunundur. Bu Kurulun kararları kesin olup bunlar aleyhine başka bir mercie basvurulamas. Ancak disiplin vo meslekten çıkarma cesaiarı ile ilgili kararların bir defa dana incelenmesini Adalet Bakanı ve hakkımla karar verilen Cum­ huriyet Savcısı istiyebilir. Yülmak Savcılar Emmin, Adalet Bakanının J-van lığında, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay O 22a Daireleri Genel Kurulunca seçilen üc asıl b üye Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ösmk Meri &enel Müdürüııden kurallıdır. îp.h Takanı bulunmadığı saman Kurula Cum- va iki yeds > Ü : S U ^y.. huriyet Başsavcısı Başkanlık eder. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Adalet Bakanlığı Cumhuriyet savcılarını geçici yetki ile görevlendirerek bu kararı ilk toplan­ tısında Kurulun onamasına sunar. Bakanlık merkez kurulusunda geçici veya sürekli olarak ça-h? tırılacak Cumhuriyet savcılarını, muvafa- katmumı alarak, atama yetkisi Adal&t Bakanına aittir. u umr.ur rındaki ser Isri veya m le yapılır. Yüksek ma usulleri git ay Cesa asıl ve yed êt savcılarının denetimi ştırrma Adalet Bakanlığı dereceli Cumhuriyet savc ;İV- iavcılar Kurulunun kuruluşu, e-alış- toplaeıtı ve karar yeter sayısı, Yar­ sel 'TZTSTc:-lr.r1-ş,-»q: p.r-r-M,?-.^^ meremrı «eı amruıuıı Kanunla . U i î J i i U i i Cumhuriyet Başsavcısı, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hükümlere tabidir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca a-cuk oya su­ nulacaktır. VII - Askeri Yargı : Madde 138. — Askerî yargı, askerî mahke­ meler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürü­ tülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin -askerî olan suçlan ile, bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak isledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler. Askerî mahkemeler asker olmıyan kişilerin özei kanunda belirtilen askerî suçları ile ka­ nunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde as­ kerlere karşı isledikleri suçlama bakmakla gö­ revlidirler. Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakı­ mından yetkili olduğu kanunla gösterilir. Askerî mahkemelerde üyelerin çoğuluğunun hâkimlik niteliğine sabibolması şarttır. Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin refakatinde bulundukları komutanlarla ilişkileri mahkeme­ lerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve asker­ lik hismetlerinin gereklerine göre kanunla dü­ zenler ir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. I. Yargıtay : Madde 139. — Yargıtay, adliye mahkeme­ lerince verilen karar ve hükümlerin son incele­ me merdidir. Kanunla gösterilen belli dâvalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış hâ­ kim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekler­ den sayılanlar arasından Yüksek Hâkimler Ku­ rulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay, Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısını, kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. Yargıtay Birinci Başkanıyla ikinci başkan­ larının ve Cumhuriyet Başsavcısının görev sü- - 808 - O. Senatosu B : 116 releri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçi­ lebilirler. Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, Başkan ve ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri ve ikinci başkanların seçim usulleri kanunla düzenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. II. Danıştay : Madde 140. — Danıştay, kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare mah­ kemesidir. Danıştay, 'idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşünce­ sini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanun­ la gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile Da­ nıştay Genel Kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar gösterilecek adaylar arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla se­ çilir. tik iki oylamada bu çoğunluk sağlana­ mazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Danıştay, Başkanını ve Başkanunsözcüsünü, kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. Başkan, daire başkanları ve Başkanunsözcüsünün görev süre­ leri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçile­ bilirler. Daniştaym kuruluşu, işleyişi, yargılama ve daire başkanlarının seçimi usulleri, mensupları­ nın nitelikleriyle atanmaları, hakları ve ödev­ leri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulanması, mahkemelerin ba­ ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Asker kişilerle ilgili idari eylem v: alemle­ rin yargı denetimi Askerî Yüksek İdare Mahke­ mesince yapılır. Askerî Yüksek İdare Mahke­ mesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmaları, disiplin ve Özlük işleri; hâkimlik teminatı ve as­ kerlik hizmetlerinin gereklerine göre, kanunla düzenlenir. 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunula­ caktır. III. Askerî Yargıtay : Madde 141. — Askerî Yargıtay, askerî mah­ kemelerden verilen karar ve hükümlerin son in­ celeme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanun­ la gösterilen belli dâvalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Askerî Yargıtay üyeleri en az albay rütbe­ sinde birinci sınıf askerî hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sa­ yısının salt çoğunluğu ile her bos yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhur­ başkanınca seçilir. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. Askerî Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, yargı­ lama usulleri ve üyeler hakkındaki disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkim­ lik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerekle­ rine göre kanunla düzenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunula­ caktır. O) Yüksek Hâkimler Kurulu : I. Kuruluş : Madde 143. — Yüksek Hâkimler Kurulu, onbir asıl ve üç yedek üyeden kuruludur. Üye­ ler, Yargıtay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasından ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir. Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, kendi içinden Başkanını ve bölüm başkanlarını seçer. Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçi­ lebilirler. Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince başka bir iş ve görev alamazlar. Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluşu, ça­ lışma usulleri, bölümleri ve bu bölümlerin gö­ revleriyle toplantı ve karar yeter sayıları, Baş­ kan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenir. Adalet Bakanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına baş­ kanlık eder, 609 —
Sayfa 34 -
O. Senatosu B : 116 releri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçi­ lebilirler. Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, Başkan ve ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri ve ikinci başkanların seçim usulleri kanunla düzenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde ayrıca açık oya su­ nulacaktır. II. Danıştay : Madde 140. — Danıştay, kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece idare mah­ kemesidir. Danıştay, 'idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşünce­ sini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanun­ la gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile Da­ nıştay Genel Kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar gösterilecek adaylar arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla se­ çilir. tik iki oylamada bu çoğunluk sağlana­ mazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Danıştay, Başkanını ve Başkanunsözcüsünü, kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. Başkan, daire başkanları ve Başkanunsözcüsünün görev süre­ leri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçile­ bilirler. Daniştaym kuruluşu, işleyişi, yargılama ve daire başkanlarının seçimi usulleri, mensupları­ nın nitelikleriyle atanmaları, hakları ve ödev­ leri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulanması, mahkemelerin ba­ ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Asker kişilerle ilgili idari eylem v: alemle­ rin yargı denetimi Askerî Yüksek İdare Mahke­ mesince yapılır. Askerî Yüksek İdare Mahke­ mesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmaları, disiplin ve Özlük işleri; hâkimlik teminatı ve as­ kerlik hizmetlerinin gereklerine göre, kanunla düzenlenir. 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunula­ caktır. III. Askerî Yargıtay : Madde 141. — Askerî Yargıtay, askerî mah­ kemelerden verilen karar ve hükümlerin son in­ celeme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanun­ la gösterilen belli dâvalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Askerî Yargıtay üyeleri en az albay rütbe­ sinde birinci sınıf askerî hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sa­ yısının salt çoğunluğu ile her bos yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhur­ başkanınca seçilir. Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. Askerî Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, yargı­ lama usulleri ve üyeler hakkındaki disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkim­ lik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerekle­ rine göre kanunla düzenlenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunula­ caktır. O) Yüksek Hâkimler Kurulu : I. Kuruluş : Madde 143. — Yüksek Hâkimler Kurulu, onbir asıl ve üç yedek üyeden kuruludur. Üye­ ler, Yargıtay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasından ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir. Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, kendi içinden Başkanını ve bölüm başkanlarını seçer. Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçi­ lebilirler. Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince başka bir iş ve görev alamazlar. Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluşu, ça­ lışma usulleri, bölümleri ve bu bölümlerin gö­ revleriyle toplantı ve karar yeter sayıları, Baş­ kan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenir. Adalet Bakanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına baş­ kanlık eder, 609 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunulacak­ tır. II. Görev ve yetkileri. Madde 144. — Yüksek Hâkimler Kurulu, adliye mahkemeleri hâkimlerinin özlük işleri hakkında kesin karar verir. Bu kararlar aleyhi­ ne başka mercilere başvurulamaz. Ancak, disip­ lin ve meslekten çıkarma cezaları ile ilgili ka­ rarların bir defa daha incelenmesini, Adalet Ba­ kanı veya hakkında karar verilen hâkim istiye- bilir. Bir hâkimin her ne söbeple olursa olsun, meslekten çıkarılması hakkındaki karar Yük­ sek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun salt ço­ ğunluğu ile alınır. Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde, bir hâkim hakkında disiplin kovuşturması açılma­ sını Yüksek Hâkimler Kurulundan istiyebilir. Bir mahkemenin veya bir hâkimin kadrosu­ nun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi, Yüksek Hâkimler Ku­ rulunun uygun görmesine bağlıdır. Hâkimlerin denetimi ve haklarındaki soruş­ turma, Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı ve sü­ rekli. olarak görevli müfettiş hâkimler eliyle ya­ pılır. Müfettiş hâkimler, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu mesleklerden sayılanlar arasın­ dan Yüksek Hâkimler Kurulunca atanır. Mü­ fettiş hâkimlerin nitelikleri ile atanma usulleri, haklan, ödevleri, ödenek ve yollukları, meslek­ te ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturma­ sı yapılması ve disiplin cezası uygulaması, hâ­ kimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzen­ lenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunula­ caktır. D) ANAYASA MAHKEMESİ : I. Kuruluş. a) Üyelerin seçimi : Madde 145. — Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Asıl üye­ lerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay Genel Ku­ rullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Cumhuri­ yet Başsavcısı ve Başkanunsözcüsü arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye Sayıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından aynı usulle seçilir. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da iki üye se­ çilir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, As­ kerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısı­ nın salt çoğunluğu ile ve gizli oyla göstereceği üç aday arasından seçer. Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar. Yasama Meclislerince yapılacak seçimlerde, adaylığa başvurma ve se­ çim esas ve usulleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasın­ dan, gizli oyla ve salt çoğunlukla, dört yıl için (bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer; yeniden seçilmek caizdir. Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye olabilmek için, kırk yaşını doldurmuş bulun­ mak ve Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve­ ya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danış­ tay ile Yasama Meclislerinin her biri birer ye­ dek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usul uygulanır. Anayasa Mahkmesi üyeleri, resmî veya özel hiç/bir görev alamazlar. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunulacaktır. II. Görev ve yetkileri : ' Madde 147. — Anayasa Mahkemesi, kanun­ ların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük­ lerinin Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunlu­ ğunu denetler. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyele­ rini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yük­ sek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanun- sözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan do­ layı Yüce Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirir. Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiy­ le yargılamasında savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı yapar. 610 —
Sayfa 35 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunulacak­ tır. II. Görev ve yetkileri. Madde 144. — Yüksek Hâkimler Kurulu, adliye mahkemeleri hâkimlerinin özlük işleri hakkında kesin karar verir. Bu kararlar aleyhi­ ne başka mercilere başvurulamaz. Ancak, disip­ lin ve meslekten çıkarma cezaları ile ilgili ka­ rarların bir defa daha incelenmesini, Adalet Ba­ kanı veya hakkında karar verilen hâkim istiye- bilir. Bir hâkimin her ne söbeple olursa olsun, meslekten çıkarılması hakkındaki karar Yük­ sek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun salt ço­ ğunluğu ile alınır. Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde, bir hâkim hakkında disiplin kovuşturması açılma­ sını Yüksek Hâkimler Kurulundan istiyebilir. Bir mahkemenin veya bir hâkimin kadrosu­ nun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi, Yüksek Hâkimler Ku­ rulunun uygun görmesine bağlıdır. Hâkimlerin denetimi ve haklarındaki soruş­ turma, Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı ve sü­ rekli. olarak görevli müfettiş hâkimler eliyle ya­ pılır. Müfettiş hâkimler, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu mesleklerden sayılanlar arasın­ dan Yüksek Hâkimler Kurulunca atanır. Mü­ fettiş hâkimlerin nitelikleri ile atanma usulleri, haklan, ödevleri, ödenek ve yollukları, meslek­ te ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturma­ sı yapılması ve disiplin cezası uygulaması, hâ­ kimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzen­ lenir. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunula­ caktır. D) ANAYASA MAHKEMESİ : I. Kuruluş. a) Üyelerin seçimi : Madde 145. — Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Asıl üye­ lerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay Genel Ku­ rullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Cumhuri­ yet Başsavcısı ve Başkanunsözcüsü arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye Sayıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından aynı usulle seçilir. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da iki üye se­ çilir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, As­ kerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısı­ nın salt çoğunluğu ile ve gizli oyla göstereceği üç aday arasından seçer. Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar. Yasama Meclislerince yapılacak seçimlerde, adaylığa başvurma ve se­ çim esas ve usulleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasın­ dan, gizli oyla ve salt çoğunlukla, dört yıl için (bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer; yeniden seçilmek caizdir. Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye olabilmek için, kırk yaşını doldurmuş bulun­ mak ve Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve­ ya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danış­ tay ile Yasama Meclislerinin her biri birer ye­ dek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usul uygulanır. Anayasa Mahkmesi üyeleri, resmî veya özel hiç/bir görev alamazlar. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde ayrıca açık oya sunulacaktır. II. Görev ve yetkileri : ' Madde 147. — Anayasa Mahkemesi, kanun­ ların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük­ lerinin Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunlu­ ğunu denetler. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyele­ rini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yük­ sek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanun- sözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan do­ layı Yüce Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirir. Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiy­ le yargılamasında savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı yapar. 610 — G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır. Ayrı ayrı muameleye arz ediyo­ rum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 147 nci maddesindeki değişikli­ ğin, değiştirilerek maddenin evvelki haliyle mu­ hafazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için ba­ na söz verilmesini saygılarımla rica ederim. Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğiu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğiu buyurun efendim. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Saym Başkan, muhterem senatörler; Anayasanın 147 nci maddesinde yapılan değişik­ lik, Anayasanın söz ve ruhuna aykırı bulun­ maktadır. Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uy­ gun hareketin bir teminatıdır. Anayasa Mahke­ mesinin, Anayasa tadili de dâhil olmak üzere, kanunları esas bakımından tetkik yetkisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama yetki­ sini birbiri ile karıştırmamak lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi, Anayasanın hudutları içerisinde yasama yetkisi­ dir. Anayasa Mahkemesinin yetkisi ise, yasala­ rın Anayasaya uygun olup olmadığının kazai de­ netimi yetkisidir. Yasa yapmanın prosedürü başka, yapılan bir yasayı denetimin prosedürü başkadır. Organla­ rı, mahiyetleri ve prosedürleri birbirinden tama­ men ayrı olan yetkileri aynı göstermek, hukuk ve mantıkla bağdaşmaz. Anayasanın modern demokratik Devlet anlayışı ile kurduğu mües­ seseler sistemine göre Anayasa Mahkemesi, bütün yasaların esas bakımından da tetkik ve denetim organıdır. Denebilir ki, «sistem budur ama, Anayasayı değiştiriyoruz.» Anayasanın değiştirilemiyeceği iddiası yok. Fakat değişikliğin, Anayasanın söz ve ruhuna uygun olması gerektiği iddiası var­ dır. işte bunu da Anayasa Mahkemesi denetim yetkisi ile halleder. «Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasa­ ya uygunluğunu tetkik edebilir. Fakat, Anayasa tadillerini esastan tetkik edemez.» denmekte- dir.Anayasa Mahkemesi, Anayasa tadilini tet­ kik ederken, esasında bir kanunun tetkikinden başka bir şey yapmış olmuyor ki. Yine bir ka­ nun tetkik ediyor demektir, Yasa, kanundur. I Anayasa, anakanun demektir. Yani bir kanun­ dur. Kanun, ancak bir kanunla tadil edilebilir. Kanun tasarıları ve teklifleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkıncaya kadar tasarı ve tek­ liftirler, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çı­ kınca kanun olurlar. Anayasa değişikliğine mü- taallik bu teklif kabul edilince, artık bir teklif değil, Anayasanın bâzı maddelerini tadil eden bir kanun olur. Buna olmaz deniyorsa, şimdi teklif denilen bu metnin, kabulünden sonra is­ minin ne olacağı söylensin. Anayasanın tadilinin teklif, müzakere ve ka­ bulü hususunda diğer kanunlardan ayrı bir pro­ sedüre tabi tutulmuş olmasının sebebi, sık sık Anayasa tadiline gidilmemesi içindir. Zira, bu Anayasadır, anakanundur. Kolaylıkla tadil edi­ lebilirse, hukuk nizamı temelinden sarsılır. Yok­ sa bu prosedür, Anayasa Mahkemesinin, Anaya­ sa tadilini esastan tetkik edemiyeceği mânasına gelmem. Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasaya uygun olup olmadığını, usul, şekil ve esas ba­ kımından tetkik eden bir merci olduğuna ve ta­ dil teklifi kabulü halinde bir tadil kanunu ola­ cağına göre, Anayasa Mahkemesinin, Anayasa­ yı tadil eden bir kanunu, esas bakımından tet­ kik edemiyeceği iddiasının, Anayasal, hukukî ve mantıki bir sebep ve mesnedi elbetteki olamaz. «Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı bir Anayasa tadilini 15 kişilik bir heyet olan Anayasa Mahkemesi nasıl denetliyebilir?» şek­ lindeki iddianın kabul edilsinki, tutar tarafı yoktur ve olamaz. Zira. bütün kanunları Tür­ kiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. O halele, Anayasa Mahkemesinin hiçbir kanunu tetkik edememesi gerekir. Fakat, Anayasa «eder» di­ yor. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin de, Anayasa Mahkemesinin de adedlerini, teşek­ kül tarzlarını ve yetkilerini tesbit ve tanzim eder. de yine aynı Anayasadır, Türkiye Büyük Millet Meclisi, mahiyeti siya­ si olan teşriî bir organdır, yasama organıdır. Anayasa Mahkemesi, mahiyeti hukukî olan ka-. zai denetim müessesesidir. Kanun yapmak, teşriî yetkiye, kanunları denetlemek ise, kazai yetki­ ye girer. Anayasa, bütün müesseseleri ile millet tara­ fından referandum ile kabul edilmiş bir Anaya- 1 sa olduğuna gere, Anayasada hem de böyle ge-
Sayfa 36 -
G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır. Ayrı ayrı muameleye arz ediyo­ rum. Sayın Başkanlığa Anayasanın 147 nci maddesindeki değişikli­ ğin, değiştirilerek maddenin evvelki haliyle mu­ hafazasını arz ve teklifle, teklifimi izah için ba­ na söz verilmesini saygılarımla rica ederim. Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğiu BAŞKAN — Sayın Cizrelioğiu buyurun efendim. SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba­ kır) — Saym Başkan, muhterem senatörler; Anayasanın 147 nci maddesinde yapılan değişik­ lik, Anayasanın söz ve ruhuna aykırı bulun­ maktadır. Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uy­ gun hareketin bir teminatıdır. Anayasa Mahke­ mesinin, Anayasa tadili de dâhil olmak üzere, kanunları esas bakımından tetkik yetkisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama yetki­ sini birbiri ile karıştırmamak lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi, Anayasanın hudutları içerisinde yasama yetkisi­ dir. Anayasa Mahkemesinin yetkisi ise, yasala­ rın Anayasaya uygun olup olmadığının kazai de­ netimi yetkisidir. Yasa yapmanın prosedürü başka, yapılan bir yasayı denetimin prosedürü başkadır. Organla­ rı, mahiyetleri ve prosedürleri birbirinden tama­ men ayrı olan yetkileri aynı göstermek, hukuk ve mantıkla bağdaşmaz. Anayasanın modern demokratik Devlet anlayışı ile kurduğu mües­ seseler sistemine göre Anayasa Mahkemesi, bütün yasaların esas bakımından da tetkik ve denetim organıdır. Denebilir ki, «sistem budur ama, Anayasayı değiştiriyoruz.» Anayasanın değiştirilemiyeceği iddiası yok. Fakat değişikliğin, Anayasanın söz ve ruhuna uygun olması gerektiği iddiası var­ dır. işte bunu da Anayasa Mahkemesi denetim yetkisi ile halleder. «Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasa­ ya uygunluğunu tetkik edebilir. Fakat, Anayasa tadillerini esastan tetkik edemez.» denmekte- dir.Anayasa Mahkemesi, Anayasa tadilini tet­ kik ederken, esasında bir kanunun tetkikinden başka bir şey yapmış olmuyor ki. Yine bir ka­ nun tetkik ediyor demektir, Yasa, kanundur. I Anayasa, anakanun demektir. Yani bir kanun­ dur. Kanun, ancak bir kanunla tadil edilebilir. Kanun tasarıları ve teklifleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkıncaya kadar tasarı ve tek­ liftirler, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çı­ kınca kanun olurlar. Anayasa değişikliğine mü- taallik bu teklif kabul edilince, artık bir teklif değil, Anayasanın bâzı maddelerini tadil eden bir kanun olur. Buna olmaz deniyorsa, şimdi teklif denilen bu metnin, kabulünden sonra is­ minin ne olacağı söylensin. Anayasanın tadilinin teklif, müzakere ve ka­ bulü hususunda diğer kanunlardan ayrı bir pro­ sedüre tabi tutulmuş olmasının sebebi, sık sık Anayasa tadiline gidilmemesi içindir. Zira, bu Anayasadır, anakanundur. Kolaylıkla tadil edi­ lebilirse, hukuk nizamı temelinden sarsılır. Yok­ sa bu prosedür, Anayasa Mahkemesinin, Anaya­ sa tadilini esastan tetkik edemiyeceği mânasına gelmem. Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasaya uygun olup olmadığını, usul, şekil ve esas ba­ kımından tetkik eden bir merci olduğuna ve ta­ dil teklifi kabulü halinde bir tadil kanunu ola­ cağına göre, Anayasa Mahkemesinin, Anayasa­ yı tadil eden bir kanunu, esas bakımından tet­ kik edemiyeceği iddiasının, Anayasal, hukukî ve mantıki bir sebep ve mesnedi elbetteki olamaz. «Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı bir Anayasa tadilini 15 kişilik bir heyet olan Anayasa Mahkemesi nasıl denetliyebilir?» şek­ lindeki iddianın kabul edilsinki, tutar tarafı yoktur ve olamaz. Zira. bütün kanunları Tür­ kiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. O halele, Anayasa Mahkemesinin hiçbir kanunu tetkik edememesi gerekir. Fakat, Anayasa «eder» di­ yor. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin de, Anayasa Mahkemesinin de adedlerini, teşek­ kül tarzlarını ve yetkilerini tesbit ve tanzim eder. de yine aynı Anayasadır, Türkiye Büyük Millet Meclisi, mahiyeti siya­ si olan teşriî bir organdır, yasama organıdır. Anayasa Mahkemesi, mahiyeti hukukî olan ka-. zai denetim müessesesidir. Kanun yapmak, teşriî yetkiye, kanunları denetlemek ise, kazai yetki­ ye girer. Anayasa, bütün müesseseleri ile millet tara­ fından referandum ile kabul edilmiş bir Anaya- 1 sa olduğuna gere, Anayasada hem de böyle ge- 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 niş çapta bir tadilât yapılırken, bu tadilleri re­ ferandum yolu ile millete arz etmek en isabetli bir yol olurdu her halde. Teklifte bu yolda ilâve bir madde ile gelin­ memiş olması, cây-i teemmüldür. ileri sürülebilir ki, referandum ile kabul edilen bu Anayasada, Anayasanın tadil edile­ bileceği kaydı vardır. Evet, vardır. Referan­ dum ile kabul edilen bu Anayasada, Anayasa Mahkemesinin denetim yetkisi de vardır. Me­ murların sendika kurma hakları da vardır. Ve daha birçok hususlar da vardır. Fakat, getirilen değişikliklerle bu varların bir kıs mı ortadan kaldırılıyor, bir kısmı da geniş kı­ sıtlamalara tabi tutuluyor. işte referandum bunu tesbit ederli. Anayasa Mahkemesinin 12 Mart Muhtıra­ sının verilmesini geciktiren sebelerden birisi olduğu her halde M teslim edilir. Dikkat edi­ lirse, 12 Mart muhtırasında, «Anayasaya ay­ kırı hareket edilmiştir» şeklinde bir ifade yok tur. Zira, Anayasaya aykırı tasarrufları denetli- yen bir Anayasa Mahkemesi vardır. Ve Anaya­ saya aykırı bulduğu tasarrufları da iptal et­ miştir. 1950 - 1880 arasında bir Anayasa Mahkeme­ si olsa idi, belki de 1960 hareketi, 12 Mart Muhtırası gibi bir hareketten ibaret kalırdı. Anayasa Mahkemesinin denetim, yetkisine dokunulmasın, Anayasa Mahkemesi, şimdiye kadar olduğu gibi, Anayasa tadillerini esastan tetkik yetkisine haiz bulunsun. Bundan mem­ lekete zarar gelmez. Tamamen aksine çok fay­ dalı olur. Bu maddedeki tadilât ile, bir taraftan Anayasanın söz ve ruhuna aykırı olduğundan endişe edilen bu değişikliklerin, Anayasa Mah­ kemesince iptali ihtimalini bertaraf etmek, di­ ğer taraftan, bundan böyle Anayasanın söz ve ruhuna aykırı değişiklikleri rahatlıkla ge­ tirebilme imkânını temin etmek maksadı gü­ dülüyor gibi görünmektedir ki, bu çok mah­ zurlu bir yoldur. Mahzurları nazarı itibara alınarak, böyle hakikaten çok mahzurlu bir yolun açılmasına imkân verilmiyeceğini ümit ve temenni ile öd­ lerime son verir, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Millî Birlik Grupu sıralarından alkışlar) BASK AK" — Sayın Karaman, bu önergen lehinde konuşacaksınız. Buyurun efendim. SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Anayasa değişiklik­ leri ile ilgili bu madde 147 de, eski metin, 1961 Anayasadaki metin aynen muhafaza edilmek­ te, içerisine 7 kelimelik bir ek yapılmaktadır. «Anayasa değişikliklerinin de, Anayasada gös­ terilen şekil şartlarına uygunluğu denetlenir» denmektedir. Bu maddenin bu şekilde değiştirilmiş olma­ sı, 1961 -1971 uygulamasında, olduğu kibi, ̂ Ana­ yasa değişikliklerinin de kanunlar gibi aynı prosedür içerisinde Anayasa Mahkemesinde denetlenmesi hususu bertaraf edilmiş oluyor. Teorik olarak şu durum vardır; bizim Ana­ yasamızda yalnız 1 nci maddenin değiştirile- miyeceği «Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu» hükmünün değiştirilemiyeceği Ana­ yasanın 9 ucu maddesinde açıklanmıştır. Onun dışında her maddenin değiştirilebileceği kesin dir ve yasama organlarının yetkileri içerisine girebilir. Ama, bir toplumun da alışkanlıkları vardır, gelenekleri vardır. 1920 lerdenberi oluşan yeni Türk toplumunun yönetim biçimi içeri­ sinde bir lâik Cumhuriyet vardır, 1961 Ana­ yasasının getirdiği bir hukuk devleti vardır, bir sosyal devlet vardır. Demek ki, Anayasanın 9 ncu maddesinde sarahatan yalnız 1 nci mad­ denin değiştirilemiyeceği hükme bağlandığına göre, diğer bütün maddelerinin, meselâ, Anaya­ sanın 2 nci maddesinin de pekâlâ meclislerce değiştirilebileceği kabul edilmiştir, teorik ola rak bu böyledir. Ama, arkadaşlarım, kolaymı- dır 2 nci maddeyi yasama organlarının yetki­ si her ne kadar böyle olsa da, ele alıp da de­ ğiştirmeleri mümkün müdür? Lâik Cumhu­ riyeti kaldırmak mümkün müdür, hukuk dev­ letini kaldırmak mümkün müdür? - En tipik örnek 2 nci madde de oradan misal veriyorum ve bunun gibi daha pek çok madde vardır ki, bu toplumun 50 senelik bir tarih çizgisi içeri­ sinde vardığı noktalardır. Bunlar değiştirile­ mez. Teorik olarak değiştirme yetkisi yasa­ ma Meclislerine verilse bile değiştirilemez. Bundan 13 - 14 sene evvel bir Başbakan «Sizler isterseniz Hilâfeti bile geriye getire­ bilirsiniz» demişlerdir. Ve bu sc-3 1960 a giden en büyük bunalımı yaratmıştır. 1961 Anayasamızda 147 BCI madde ile as­ lında, Anayasanın seldi şartları bakımından değil Anayasa değisikliklerininde diğer ka 61:
Sayfa 37 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 niş çapta bir tadilât yapılırken, bu tadilleri re­ ferandum yolu ile millete arz etmek en isabetli bir yol olurdu her halde. Teklifte bu yolda ilâve bir madde ile gelin­ memiş olması, cây-i teemmüldür. ileri sürülebilir ki, referandum ile kabul edilen bu Anayasada, Anayasanın tadil edile­ bileceği kaydı vardır. Evet, vardır. Referan­ dum ile kabul edilen bu Anayasada, Anayasa Mahkemesinin denetim yetkisi de vardır. Me­ murların sendika kurma hakları da vardır. Ve daha birçok hususlar da vardır. Fakat, getirilen değişikliklerle bu varların bir kıs mı ortadan kaldırılıyor, bir kısmı da geniş kı­ sıtlamalara tabi tutuluyor. işte referandum bunu tesbit ederli. Anayasa Mahkemesinin 12 Mart Muhtıra­ sının verilmesini geciktiren sebelerden birisi olduğu her halde M teslim edilir. Dikkat edi­ lirse, 12 Mart muhtırasında, «Anayasaya ay­ kırı hareket edilmiştir» şeklinde bir ifade yok tur. Zira, Anayasaya aykırı tasarrufları denetli- yen bir Anayasa Mahkemesi vardır. Ve Anaya­ saya aykırı bulduğu tasarrufları da iptal et­ miştir. 1950 - 1880 arasında bir Anayasa Mahkeme­ si olsa idi, belki de 1960 hareketi, 12 Mart Muhtırası gibi bir hareketten ibaret kalırdı. Anayasa Mahkemesinin denetim, yetkisine dokunulmasın, Anayasa Mahkemesi, şimdiye kadar olduğu gibi, Anayasa tadillerini esastan tetkik yetkisine haiz bulunsun. Bundan mem­ lekete zarar gelmez. Tamamen aksine çok fay­ dalı olur. Bu maddedeki tadilât ile, bir taraftan Anayasanın söz ve ruhuna aykırı olduğundan endişe edilen bu değişikliklerin, Anayasa Mah­ kemesince iptali ihtimalini bertaraf etmek, di­ ğer taraftan, bundan böyle Anayasanın söz ve ruhuna aykırı değişiklikleri rahatlıkla ge­ tirebilme imkânını temin etmek maksadı gü­ dülüyor gibi görünmektedir ki, bu çok mah­ zurlu bir yoldur. Mahzurları nazarı itibara alınarak, böyle hakikaten çok mahzurlu bir yolun açılmasına imkân verilmiyeceğini ümit ve temenni ile öd­ lerime son verir, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Millî Birlik Grupu sıralarından alkışlar) BASK AK" — Sayın Karaman, bu önergen lehinde konuşacaksınız. Buyurun efendim. SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Anayasa değişiklik­ leri ile ilgili bu madde 147 de, eski metin, 1961 Anayasadaki metin aynen muhafaza edilmek­ te, içerisine 7 kelimelik bir ek yapılmaktadır. «Anayasa değişikliklerinin de, Anayasada gös­ terilen şekil şartlarına uygunluğu denetlenir» denmektedir. Bu maddenin bu şekilde değiştirilmiş olma­ sı, 1961 -1971 uygulamasında, olduğu kibi, ̂ Ana­ yasa değişikliklerinin de kanunlar gibi aynı prosedür içerisinde Anayasa Mahkemesinde denetlenmesi hususu bertaraf edilmiş oluyor. Teorik olarak şu durum vardır; bizim Ana­ yasamızda yalnız 1 nci maddenin değiştirile- miyeceği «Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu» hükmünün değiştirilemiyeceği Ana­ yasanın 9 ucu maddesinde açıklanmıştır. Onun dışında her maddenin değiştirilebileceği kesin dir ve yasama organlarının yetkileri içerisine girebilir. Ama, bir toplumun da alışkanlıkları vardır, gelenekleri vardır. 1920 lerdenberi oluşan yeni Türk toplumunun yönetim biçimi içeri­ sinde bir lâik Cumhuriyet vardır, 1961 Ana­ yasasının getirdiği bir hukuk devleti vardır, bir sosyal devlet vardır. Demek ki, Anayasanın 9 ncu maddesinde sarahatan yalnız 1 nci mad­ denin değiştirilemiyeceği hükme bağlandığına göre, diğer bütün maddelerinin, meselâ, Anaya­ sanın 2 nci maddesinin de pekâlâ meclislerce değiştirilebileceği kabul edilmiştir, teorik ola rak bu böyledir. Ama, arkadaşlarım, kolaymı- dır 2 nci maddeyi yasama organlarının yetki­ si her ne kadar böyle olsa da, ele alıp da de­ ğiştirmeleri mümkün müdür? Lâik Cumhu­ riyeti kaldırmak mümkün müdür, hukuk dev­ letini kaldırmak mümkün müdür? - En tipik örnek 2 nci madde de oradan misal veriyorum ve bunun gibi daha pek çok madde vardır ki, bu toplumun 50 senelik bir tarih çizgisi içeri­ sinde vardığı noktalardır. Bunlar değiştirile­ mez. Teorik olarak değiştirme yetkisi yasa­ ma Meclislerine verilse bile değiştirilemez. Bundan 13 - 14 sene evvel bir Başbakan «Sizler isterseniz Hilâfeti bile geriye getire­ bilirsiniz» demişlerdir. Ve bu sc-3 1960 a giden en büyük bunalımı yaratmıştır. 1961 Anayasamızda 147 BCI madde ile as­ lında, Anayasanın seldi şartları bakımından değil Anayasa değisikliklerininde diğer ka 61: C. Senatosu B : 116 runlarda olduğu gibi, Anayasanın ruhuna uy­ gunluğunu sağlama bağlamak yönünden de­ netlenmesi hükmünün getirilmesi ile bu türlü karışıklıklar - teorik olarak hak olsa bile - bu türlü karışıklıkların önlenmesi teminata bağ­ lanmıştı. Yasama organlarını bu denetimden ayrı tut­ mak mümkün değildir. Olabilir ki, bâzan bir çoğunluk bir dikta hevesine, aşırı bir hevese, meselâ Türk Devletini aşırı şu veya bu uçtaki bir düzene sokma çabasına girebilirler, işte bunun da yapılamaması için 147 nci madde ile, icabında böyle bir değişiklik, Anayasanın ruhuna aykırılık nedeniyle denetlenir ve reddedilebi­ lirdi. Anayasa değişikliklerinin yalnız şekil şart­ larına uygunluğu gibi bir yönde denetlenmesi yoluna gidilecek olursa, ileride, yakın günler­ de, Anayasa da çok daha köklü değişiklikler yapılacağı intibaını uyandırır. Ve tabiî Ana­ yasada böyle çok köklü değişiklikler de toplu­ mu son derece rahatsız eder. Arkadaşlar, ben bu 147 nci maddenin al­ tında aynen, 64 ncü maddede olduğu gibi, na­ sıl ki, üç gün sonra bunalım yarattı Hüküme­ tin bir isteği üzerine derhal bir bunalım baş­ ladı. Karşı koymalar başladı, biz öyle anlamı­ yoruz diye. Oysa Anayasa ile o yetkiyi veriyo­ ruz. Pekâlâ yapabilir. 147 nci maddeyi değiştirirseniz, eski met­ ni muhafaza edemez isek, çok yakın zamanda Türkiye köklü Anayasa değişiklikleriyle baş- başa kalacaktır. Bünye değişiklikleri, yapı de ğişiklikleri, strüktür değişiklikleriyle karşı kar­ şıya kalacağız ve toplumda çok büyük buna­ lımlar meydana gelecektir. Bu Anayasa değişiklikleri içerisinde şu ve­ ya bu maddeye, bizler gibi kırmızı yada aksi­ ne beyaz oy verebilirsiniz. Fakat, yalnız 147 nci maddenin değiştirilmesine kırmızı oy verenler, bence tarihî en büyük görevini yapmış olurlar 147 nci madde ile getirilen husus bu kadar önemlidir. Bu maddenin bu hali ile çıkması, göreceksiniz yakın günlerde daha büyük buna­ lıma hem de bu maddeye büyük istekle olum­ lu oy veren parti grupları arasında, siyasi grup­ lar arasında daha büyük bunalımlara yol aça­ caktır. Çünkü onun hızıriığını da yakında gö­ receğiz. — 613 20 . 9 . 1971 O : 2 Bu yönden, benden evvel konuşan ferge sahibi arkadaşımın bütün mütalâalarına ka­ tılarak, önergenin kabulünü ve Türk Toplu­ munun yakm günlerde en büyük bunalımla­ ra sürüklenmemesi için bu tarihî fırsatın ka­ çırılmamasını Yüce Senatodan istirham eder saygılarımı sunarım. BAŞKAN — Önergenin aleyhinde söz isti- yeı?. Sayın Üye?.. Yok. Önergeye Komisyon ka­ tılıyor ınu efendim?. ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz efendim. BAŞKAN —• Katılmıyor. Önergeyi oyları­ nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- lei'... 13 kabule karşı önerge reddedilmiştir. ikinci önergeyi okutuyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Birinci müzakerede arz ettiğimiz ve aöslü olarak arz edeceğim gerekçe ile 147 nci madde 1 nci paragrafının aşağıdaki şekilde düzel i l­ mesini öneririm. Tabiî üye Vehbi Ersü Madde 147. — Anayasa Mahkemesi, kalma­ ların ve T. B. M. M. içtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetler. BAŞKAN — Sayın Ersü, önergenizi izah .«adedinle söz istiyor sunuz? VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Evet efradım, grup adına. BAŞKAN — Sayın Ataklı, Grup adına ko nuşuyor değil mi efendim?.. MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Evet, efen­ dim. BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Değerli arkadaşlarım, şimdi okunan 147 nci madde üzerindeki deği­ şiklik önergemizin Millî Birlik Grupu adına ge­ rekçelerini arz etmek üzere huzurlarınızda bu­ lunuyorum. Bu konu üzerinde bütün müzakereler boyun­ ca ısrarla durmamızın nedeni; tarih önünde so rumluluğumuzu kesinlikle orta yere koymak ve mümkün olursa - ki, düşünmüyoruz; - madde­ nin esk:i halini muhafaza etmesinin temini için sarf edilecek gayretlerimizin, başka şekilde ni- telendirilmemesini bilhassa rica ediyorum.
Sayfa 38 -
C. Senatosu B : 116 runlarda olduğu gibi, Anayasanın ruhuna uy­ gunluğunu sağlama bağlamak yönünden de­ netlenmesi hükmünün getirilmesi ile bu türlü karışıklıklar - teorik olarak hak olsa bile - bu türlü karışıklıkların önlenmesi teminata bağ­ lanmıştı. Yasama organlarını bu denetimden ayrı tut­ mak mümkün değildir. Olabilir ki, bâzan bir çoğunluk bir dikta hevesine, aşırı bir hevese, meselâ Türk Devletini aşırı şu veya bu uçtaki bir düzene sokma çabasına girebilirler, işte bunun da yapılamaması için 147 nci madde ile, icabında böyle bir değişiklik, Anayasanın ruhuna aykırılık nedeniyle denetlenir ve reddedilebi­ lirdi. Anayasa değişikliklerinin yalnız şekil şart­ larına uygunluğu gibi bir yönde denetlenmesi yoluna gidilecek olursa, ileride, yakın günler­ de, Anayasa da çok daha köklü değişiklikler yapılacağı intibaını uyandırır. Ve tabiî Ana­ yasada böyle çok köklü değişiklikler de toplu­ mu son derece rahatsız eder. Arkadaşlar, ben bu 147 nci maddenin al­ tında aynen, 64 ncü maddede olduğu gibi, na­ sıl ki, üç gün sonra bunalım yarattı Hüküme­ tin bir isteği üzerine derhal bir bunalım baş­ ladı. Karşı koymalar başladı, biz öyle anlamı­ yoruz diye. Oysa Anayasa ile o yetkiyi veriyo­ ruz. Pekâlâ yapabilir. 147 nci maddeyi değiştirirseniz, eski met­ ni muhafaza edemez isek, çok yakın zamanda Türkiye köklü Anayasa değişiklikleriyle baş- başa kalacaktır. Bünye değişiklikleri, yapı de ğişiklikleri, strüktür değişiklikleriyle karşı kar­ şıya kalacağız ve toplumda çok büyük buna­ lımlar meydana gelecektir. Bu Anayasa değişiklikleri içerisinde şu ve­ ya bu maddeye, bizler gibi kırmızı yada aksi­ ne beyaz oy verebilirsiniz. Fakat, yalnız 147 nci maddenin değiştirilmesine kırmızı oy verenler, bence tarihî en büyük görevini yapmış olurlar 147 nci madde ile getirilen husus bu kadar önemlidir. Bu maddenin bu hali ile çıkması, göreceksiniz yakın günlerde daha büyük buna­ lıma hem de bu maddeye büyük istekle olum­ lu oy veren parti grupları arasında, siyasi grup­ lar arasında daha büyük bunalımlara yol aça­ caktır. Çünkü onun hızıriığını da yakında gö­ receğiz. — 613 20 . 9 . 1971 O : 2 Bu yönden, benden evvel konuşan ferge sahibi arkadaşımın bütün mütalâalarına ka­ tılarak, önergenin kabulünü ve Türk Toplu­ munun yakm günlerde en büyük bunalımla­ ra sürüklenmemesi için bu tarihî fırsatın ka­ çırılmamasını Yüce Senatodan istirham eder saygılarımı sunarım. BAŞKAN — Önergenin aleyhinde söz isti- yeı?. Sayın Üye?.. Yok. Önergeye Komisyon ka­ tılıyor ınu efendim?. ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz efendim. BAŞKAN —• Katılmıyor. Önergeyi oyları­ nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- lei'... 13 kabule karşı önerge reddedilmiştir. ikinci önergeyi okutuyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Birinci müzakerede arz ettiğimiz ve aöslü olarak arz edeceğim gerekçe ile 147 nci madde 1 nci paragrafının aşağıdaki şekilde düzel i l­ mesini öneririm. Tabiî üye Vehbi Ersü Madde 147. — Anayasa Mahkemesi, kalma­ ların ve T. B. M. M. içtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetler. BAŞKAN — Sayın Ersü, önergenizi izah .«adedinle söz istiyor sunuz? VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Evet efradım, grup adına. BAŞKAN — Sayın Ataklı, Grup adına ko nuşuyor değil mi efendim?.. MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Evet, efen­ dim. BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Değerli arkadaşlarım, şimdi okunan 147 nci madde üzerindeki deği­ şiklik önergemizin Millî Birlik Grupu adına ge­ rekçelerini arz etmek üzere huzurlarınızda bu­ lunuyorum. Bu konu üzerinde bütün müzakereler boyun­ ca ısrarla durmamızın nedeni; tarih önünde so rumluluğumuzu kesinlikle orta yere koymak ve mümkün olursa - ki, düşünmüyoruz; - madde­ nin esk:i halini muhafaza etmesinin temini için sarf edilecek gayretlerimizin, başka şekilde ni- telendirilmemesini bilhassa rica ediyorum. C. Senatosu B : 116 Bilindiği gibi anayasalar, devletlerin temel kuruluş ve işleyişlerini düzenleyen yine temel yasalardır. Bu nedenle, ulusal zorunluklar ol­ madan değiştirilmesi hiçbir zaman söz konusu olmamalıdır. Bu değişiklikler bir zorunluk ha­ lini aldığı zaman da hepinizin huzurunda ve ka­ muoyunda çok ciddî ve inandırıcı gerçeklerin bizzat bulunması gerekir. Bİ£, bu konuda Anayasa müzakerelerinden ence yaptığımız çalışmalar sırasında sunu cid­ diyetle tesbit ettik ki, Anayasanın değiştirilme­ sini gerektiren sebeplerin mevcut olmadığı bir yana, şayet çoğunluk buna karar verirse, Ana­ yasada özellikle 147 nci ve 145 nci maddelerin büyük bir ağırlık taşıdığını tesbit etmiş bulu­ nuyoruz. Terazinin bir tarafına bütün değişiklikleri koysanız, bir tarafa da 147 nci maddeyi; Ana­ yasanın ruhu, özü, esprisi bakımından tek mad­ denin Anayasaya tamanıiyle aykırı bir değişik­ lik istikametine yöneldiğini rahatça görürüz. Zaten komisyon başkanının bundan evvelki mü­ zakerelerde ve zabıtlardaki ifadeleri ile bu ye­ ni ruh ve yeni espriyi komisyon başkanı da ifa­ de buyururlar. Bilindiği gibi, yapılan değişiklik Anayasa değişiklerinin de bundan önce Anayasa Mahke­ mesinin içtihadlaştırdiğı bir hususa belki de karşılık olarak değişiklikleri denetliyemenıesi için Anayasaya özel bir hüküm ilâve edilmekte­ dir. Değişiklik bundan ibarettir. Madde gerekçelinde gördüğümüz ve öne sü­ rülen hususlar başlıca şu noktalarda toplanmak­ tadır : Anayasa değişikliği 155 nci madde ile dü­ zenlenmiş, özel şart ve şekilleri ortaya konmuş bir husustur. O halde, bu bir yasa değildir, bu nedenle de Anayasa değişikliğinden başka bir şey değildir. Bu gerekçeye katılmak mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım, ismi üstünde Lir yan­ dan Anayasa, temel yasa diyoruz, öte yandan bunun üzerinde yapılan bir değişiklik yasa de­ ğil, bir yasa parçası da değil, bir değişikliktir, adını vereceğiz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir iddiaya şahsan ilk defa raslıyorum. Bu nedenle mantıkî bulmadığım bu gerekçeyi daha fazla eleştirmek istemiyorum. 20 . 9 . 1971 0 : 2 özellikle, Anayasamızda özel prosedürlerle tesbit edilmiş olan birçok konular vardır. Mi­ sâl olarak şunu arz etmek isterim ki, dokunul­ mazlık müessesesi bir Anayasa müessesesi ola­ rak öteden beri ve sımsıkı yerine oturmuştur. Böyle bir müessese ne olursa olsun, hangi şekil­ de olursa olsun, hakkında dokunulmazlığının kaldır ilin asma karar verilen bir üye veya bir başka üye Anayasa Mahkemesine rahatça baş­ vurabiliyor. Bütçe Kanununun görüşülmesi özel prose­ dürlerle Anayasada tesbit edilmiştir. Ama, bu özel prosedüre rağmen, Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı açıktır. Nasıl oluyor da, şekil ve yön bakımından 155 nci madde bir sarahat getirmiştir, bu nedenle de Anayasa Mahkeme sine başvurulamaz, esasen böyle bir yetki yok­ tur ki, değiştirelim, denilebilir. Bunu da inan­ dırıcı ve mantıkî bulmadığımız için daiha fazla üzerinde durmuyorum. Bir başka gerekçe de şöyle öne sürülüyor : Anayasa değişikliği Yüce Mahkemenin de­ netim yetkisine girse idi, daha önce bu da Ana­ yasa Mahkemesinin yetki ve görev maddesinde sarahatle öne sürülebilir ve yerine oturabilir- miş Halbuki, böyle bir şey olmadığıma göre, cir hakkın kısıtlanması veya bir değişikliğin yapıldığı da söz konusu olamaz, diyorlar. Halbuki, 147 nci madde özellikle kanunla­ rın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzükle­ rinin denetlenmesi görevini ve bilâhara gelen hususları da sıralıyarak diğer görevlerini de tadadetmektsdir. Çok istirham ediyorum, dere- catı sayın hukukçular benden çok iyi takdir ederler*. Anayasa, yasa, tüzük bu derecatı böy­ lece tesbit ettikten sonra, Yüce Mahkemeye tü­ züklerin denetlenmesi yetkisini veriyoruz ama, Anayasanın denetktnmesini veremiyeceğiz. Bu­ na niçin temas ediyorum, arkadaşlarım? Tüzük­ leri Anayasa Mahkemesi niçin denetliyor? Ço­ ğunluk iradeleri, çoğunluk idareleri parlâmen­ tolara oturduğu zaman, yeter çoğunlukları sağ­ ladığı zaman demokratik usuller dışında tan­ zim edecekleri içtüzüklerle azınlığın yasama hakkını kullanmasını, azınlığın denetim göre­ vini yapmasını dahi sımrlıyarak, kısıtlıyarak, ortadan kaldırarak, «Dikensiz gül bahçesi...» yaratılabilir. İşte bunun içindir ki, içtüzüklerin demokratik usullerle hazırlanıp, hazırlanmadı­ ğını 1981 Anayasası Anayasa Mahkemesinin de­ netimine terk etmiş bulunuyor.
Sayfa 39 -
C. Senatosu B : 116 Bilindiği gibi anayasalar, devletlerin temel kuruluş ve işleyişlerini düzenleyen yine temel yasalardır. Bu nedenle, ulusal zorunluklar ol­ madan değiştirilmesi hiçbir zaman söz konusu olmamalıdır. Bu değişiklikler bir zorunluk ha­ lini aldığı zaman da hepinizin huzurunda ve ka­ muoyunda çok ciddî ve inandırıcı gerçeklerin bizzat bulunması gerekir. Bİ£, bu konuda Anayasa müzakerelerinden ence yaptığımız çalışmalar sırasında sunu cid­ diyetle tesbit ettik ki, Anayasanın değiştirilme­ sini gerektiren sebeplerin mevcut olmadığı bir yana, şayet çoğunluk buna karar verirse, Ana­ yasada özellikle 147 nci ve 145 nci maddelerin büyük bir ağırlık taşıdığını tesbit etmiş bulu­ nuyoruz. Terazinin bir tarafına bütün değişiklikleri koysanız, bir tarafa da 147 nci maddeyi; Ana­ yasanın ruhu, özü, esprisi bakımından tek mad­ denin Anayasaya tamanıiyle aykırı bir değişik­ lik istikametine yöneldiğini rahatça görürüz. Zaten komisyon başkanının bundan evvelki mü­ zakerelerde ve zabıtlardaki ifadeleri ile bu ye­ ni ruh ve yeni espriyi komisyon başkanı da ifa­ de buyururlar. Bilindiği gibi, yapılan değişiklik Anayasa değişiklerinin de bundan önce Anayasa Mahke­ mesinin içtihadlaştırdiğı bir hususa belki de karşılık olarak değişiklikleri denetliyemenıesi için Anayasaya özel bir hüküm ilâve edilmekte­ dir. Değişiklik bundan ibarettir. Madde gerekçelinde gördüğümüz ve öne sü­ rülen hususlar başlıca şu noktalarda toplanmak­ tadır : Anayasa değişikliği 155 nci madde ile dü­ zenlenmiş, özel şart ve şekilleri ortaya konmuş bir husustur. O halde, bu bir yasa değildir, bu nedenle de Anayasa değişikliğinden başka bir şey değildir. Bu gerekçeye katılmak mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım, ismi üstünde Lir yan­ dan Anayasa, temel yasa diyoruz, öte yandan bunun üzerinde yapılan bir değişiklik yasa de­ ğil, bir yasa parçası da değil, bir değişikliktir, adını vereceğiz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir iddiaya şahsan ilk defa raslıyorum. Bu nedenle mantıkî bulmadığım bu gerekçeyi daha fazla eleştirmek istemiyorum. 20 . 9 . 1971 0 : 2 özellikle, Anayasamızda özel prosedürlerle tesbit edilmiş olan birçok konular vardır. Mi­ sâl olarak şunu arz etmek isterim ki, dokunul­ mazlık müessesesi bir Anayasa müessesesi ola­ rak öteden beri ve sımsıkı yerine oturmuştur. Böyle bir müessese ne olursa olsun, hangi şekil­ de olursa olsun, hakkında dokunulmazlığının kaldır ilin asma karar verilen bir üye veya bir başka üye Anayasa Mahkemesine rahatça baş­ vurabiliyor. Bütçe Kanununun görüşülmesi özel prose­ dürlerle Anayasada tesbit edilmiştir. Ama, bu özel prosedüre rağmen, Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı açıktır. Nasıl oluyor da, şekil ve yön bakımından 155 nci madde bir sarahat getirmiştir, bu nedenle de Anayasa Mahkeme sine başvurulamaz, esasen böyle bir yetki yok­ tur ki, değiştirelim, denilebilir. Bunu da inan­ dırıcı ve mantıkî bulmadığımız için daiha fazla üzerinde durmuyorum. Bir başka gerekçe de şöyle öne sürülüyor : Anayasa değişikliği Yüce Mahkemenin de­ netim yetkisine girse idi, daha önce bu da Ana­ yasa Mahkemesinin yetki ve görev maddesinde sarahatle öne sürülebilir ve yerine oturabilir- miş Halbuki, böyle bir şey olmadığıma göre, cir hakkın kısıtlanması veya bir değişikliğin yapıldığı da söz konusu olamaz, diyorlar. Halbuki, 147 nci madde özellikle kanunla­ rın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzükle­ rinin denetlenmesi görevini ve bilâhara gelen hususları da sıralıyarak diğer görevlerini de tadadetmektsdir. Çok istirham ediyorum, dere- catı sayın hukukçular benden çok iyi takdir ederler*. Anayasa, yasa, tüzük bu derecatı böy­ lece tesbit ettikten sonra, Yüce Mahkemeye tü­ züklerin denetlenmesi yetkisini veriyoruz ama, Anayasanın denetktnmesini veremiyeceğiz. Bu­ na niçin temas ediyorum, arkadaşlarım? Tüzük­ leri Anayasa Mahkemesi niçin denetliyor? Ço­ ğunluk iradeleri, çoğunluk idareleri parlâmen­ tolara oturduğu zaman, yeter çoğunlukları sağ­ ladığı zaman demokratik usuller dışında tan­ zim edecekleri içtüzüklerle azınlığın yasama hakkını kullanmasını, azınlığın denetim göre­ vini yapmasını dahi sımrlıyarak, kısıtlıyarak, ortadan kaldırarak, «Dikensiz gül bahçesi...» yaratılabilir. İşte bunun içindir ki, içtüzüklerin demokratik usullerle hazırlanıp, hazırlanmadı­ ğını 1981 Anayasası Anayasa Mahkemesinin de­ netimine terk etmiş bulunuyor. C. Senatosu B : 116 20 . 9 , 1971 O : 2 Yeter çoğunluğu sağlıyan bir siyasi parti veya bir siyasi çoğunluk Anayasa Mankemesi- rtiin denetim yetkisi oltadan kaldırıldıktan sfon- ra her istediği kanunu çılkarmaya yetkilidir. Benden evvel konuşan arkadaşlar bunu rahat­ lıkla orta yere koydular. Denetleme söz konu­ su değildir. Yalnız, Cumhuriyetten gayri mad­ deleri... Kaldı ki, bu anlayışla onun da orta yerden kaldırılması işten bile değildir. O halde, yapılmak istenen değişiklikle otomatikman bi­ raz da bizler, topyeikûn Millet Meclisi ve Cum­ huriyet Senatosunu büyük bir hatanın içine gi­ rerek, - kararlarını nasıl verdiklerini bilmiyo­ rum ama - bundan sonraki çoğunluk iktidar­ larını diktaya itmenin hevesi, çabası içinde gö­ rüyorum. Hiçbir denetime tabi tutulmıyan bü­ yük bir çoğnluk elbette diktaya da kayar, bas­ kıya da kayaır ve rejimden de sapar beyler. Bu­ na hiç birimizin hakkı olmaması lâzımdır, işte bu nedenlerle gerekçede öne sürülen bu hususu da mantıki, inandırıcı, makûl bulmuyorum. Özellikle Kurucu Meclisin yani, o dönemde­ ki kanun koyucunun gerekçesi ile birlikte in­ celersek yine öne sürülen; «Zaten bu Anayasa değişikliğini denetliyemez.» hükmü kendiliğin­ den ortadan kalkar Çünkü, 147 nci madde ge­ rekçesinde Anayasa değişikliklerinim de denet­ leneceği yönündeki gerekçeler herkesin göz­ leri önündedir. Yalnız üzülerek burada bir noktayı daha tesbit etmek istiyorum. Sayın gruplar ve komisyonun sözcüleri defa­ larca ifade buyurdular ki, «Kanunlar metinle­ riyle anlam kazanır, gerekçeler bir anlam taşı­ maz.» Esefle belirtmek isterim ki, şu müzake­ reler sırasında defalarca bu kürsüden sakıncalı bulduğumuz maddeleri öne sürdüğümüzde, «Ge­ rekçede gösterilen istikametten başka yönde kullanılamaz» buyurdular. Demek ki, bir taraf­ ta gerekçe öne geçiyor, bir tarafta kanunun metni öne geçiyor. Bunu anlamak da bizim için mümkün olmamıştır. Başka bir husus da şu arkadaşlarım : «Demokrasilerin tümünde Anayasa mahke­ melerine, Anayasa değişikliklerinin denetim yetkisi verilmemiştir.» deniyor, özür dileyerek beyan edeyim ki, biz belki değerli arkadaşlarımız kadar derinliğine bir araştırma yapamadığımız içindir, böyle bir hükme hiçbir anayasada ras- lıyamadık. Varsa, bizi aydınlatırlarsa memnun kalırız. Aksine, demokrasilerdeki bütün anayasa­ lar, Anayasanın değişikliğini 1961 Anayasasından çok daha ileri, çok daha güç, çok daha zor de­ ğiştirilebilir hale getirmektedirler. Üç aylık fa­ sılalarla görüştürmek suretiyle, gerekirse se­ çimlere gitmek suretiyle ve bizatihi anayasala­ rına yalnız rejimin adı değil, birçok temel hak ve özgürlüklerin sınırlanamıyacağı, kısıtlana- mıyacağı hükümlerini vazetmek suretiyle Ana­ yasa değişikliklerinde bizden daha titiz dav­ randıkları gerekçenin hilâfına ortada durmak­ tadır. Yine önümüze sürülen gerekçelerden bâzıla­ rı da şunlar oluyor : Yirmi yılda Alman Anayasası altı defa, bil­ mem na kadar değişmiş. Değerli arkadaşlarım, bir defa konuyu de­ jenere etmek hiç birimizin hakkı ve görevi de­ ğildir. Bunu yapmaya hakkımız yoktur. Bura­ da tartışılan konu, Anayasa değiştirilir ya da değiştirilmez, konusu değildir. 147 nci madde, Anayasa Mahkemesinin denetim yetkisidir. O halde, böyle bir maddede denetim yetkisinden söz etmek gerekirken, anayasalar sık sık değiş­ mektedir, demek konuyu başka tarafa çekmek anlamına gelir. Kaldı ki, bunun tersini de söy­ leyebiliriz. örneğin; Alman Anayasası hariç, - Almanların özel şartları var, - diğer bacı de­ mokrasilerinde anayasaların sık sık değişmediği hattâ, çok uzun süreli yaşadığı ve hattâ anaya- sasız veya birkaç maddeli anayasalarda dahi temel, oturmuş hükümler ve haklar içerisinde yürütüldüğünü, bu nedenle, Anayasa değişikli­ ğinde bunlar cevaz vermediği için bizim Anaya­ samız değişemez dersek, biz haklı mı oluruz ar­ kadaşlarım? Bu nedenle, konuyu kendi kaide­ leri ve kendi kuralları İçerisinde münakaşa et­ mek zorundayız, işte bu nedenle, bu gerekçeyi de, bu hususu da çürük bulduğumuzu belirtmek isterim. Bir başka husus olarak da şu karşımıza çı­ kıyor : özlükle sözcü arkadaşlardan veya özel olarak konuştuğumuz arkadaşlardan dinledim ve za­ bıtlarda da bunları görmenin üzüntüsüne mâ­ ruz kalmış bulunuyorum. «600 kişilik parlâmentolar hata edermiş de, onbeş kişilik, hattâ bunlar da çoğunlukla ka­ rar vereceklerine göre, sekiz kişilik bir heyetin 615 —
Sayfa 40 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 , 1971 O : 2 Yeter çoğunluğu sağlıyan bir siyasi parti veya bir siyasi çoğunluk Anayasa Mankemesi- rtiin denetim yetkisi oltadan kaldırıldıktan sfon- ra her istediği kanunu çılkarmaya yetkilidir. Benden evvel konuşan arkadaşlar bunu rahat­ lıkla orta yere koydular. Denetleme söz konu­ su değildir. Yalnız, Cumhuriyetten gayri mad­ deleri... Kaldı ki, bu anlayışla onun da orta yerden kaldırılması işten bile değildir. O halde, yapılmak istenen değişiklikle otomatikman bi­ raz da bizler, topyeikûn Millet Meclisi ve Cum­ huriyet Senatosunu büyük bir hatanın içine gi­ rerek, - kararlarını nasıl verdiklerini bilmiyo­ rum ama - bundan sonraki çoğunluk iktidar­ larını diktaya itmenin hevesi, çabası içinde gö­ rüyorum. Hiçbir denetime tabi tutulmıyan bü­ yük bir çoğnluk elbette diktaya da kayar, bas­ kıya da kayaır ve rejimden de sapar beyler. Bu­ na hiç birimizin hakkı olmaması lâzımdır, işte bu nedenlerle gerekçede öne sürülen bu hususu da mantıki, inandırıcı, makûl bulmuyorum. Özellikle Kurucu Meclisin yani, o dönemde­ ki kanun koyucunun gerekçesi ile birlikte in­ celersek yine öne sürülen; «Zaten bu Anayasa değişikliğini denetliyemez.» hükmü kendiliğin­ den ortadan kalkar Çünkü, 147 nci madde ge­ rekçesinde Anayasa değişikliklerinim de denet­ leneceği yönündeki gerekçeler herkesin göz­ leri önündedir. Yalnız üzülerek burada bir noktayı daha tesbit etmek istiyorum. Sayın gruplar ve komisyonun sözcüleri defa­ larca ifade buyurdular ki, «Kanunlar metinle­ riyle anlam kazanır, gerekçeler bir anlam taşı­ maz.» Esefle belirtmek isterim ki, şu müzake­ reler sırasında defalarca bu kürsüden sakıncalı bulduğumuz maddeleri öne sürdüğümüzde, «Ge­ rekçede gösterilen istikametten başka yönde kullanılamaz» buyurdular. Demek ki, bir taraf­ ta gerekçe öne geçiyor, bir tarafta kanunun metni öne geçiyor. Bunu anlamak da bizim için mümkün olmamıştır. Başka bir husus da şu arkadaşlarım : «Demokrasilerin tümünde Anayasa mahke­ melerine, Anayasa değişikliklerinin denetim yetkisi verilmemiştir.» deniyor, özür dileyerek beyan edeyim ki, biz belki değerli arkadaşlarımız kadar derinliğine bir araştırma yapamadığımız içindir, böyle bir hükme hiçbir anayasada ras- lıyamadık. Varsa, bizi aydınlatırlarsa memnun kalırız. Aksine, demokrasilerdeki bütün anayasa­ lar, Anayasanın değişikliğini 1961 Anayasasından çok daha ileri, çok daha güç, çok daha zor de­ ğiştirilebilir hale getirmektedirler. Üç aylık fa­ sılalarla görüştürmek suretiyle, gerekirse se­ çimlere gitmek suretiyle ve bizatihi anayasala­ rına yalnız rejimin adı değil, birçok temel hak ve özgürlüklerin sınırlanamıyacağı, kısıtlana- mıyacağı hükümlerini vazetmek suretiyle Ana­ yasa değişikliklerinde bizden daha titiz dav­ randıkları gerekçenin hilâfına ortada durmak­ tadır. Yine önümüze sürülen gerekçelerden bâzıla­ rı da şunlar oluyor : Yirmi yılda Alman Anayasası altı defa, bil­ mem na kadar değişmiş. Değerli arkadaşlarım, bir defa konuyu de­ jenere etmek hiç birimizin hakkı ve görevi de­ ğildir. Bunu yapmaya hakkımız yoktur. Bura­ da tartışılan konu, Anayasa değiştirilir ya da değiştirilmez, konusu değildir. 147 nci madde, Anayasa Mahkemesinin denetim yetkisidir. O halde, böyle bir maddede denetim yetkisinden söz etmek gerekirken, anayasalar sık sık değiş­ mektedir, demek konuyu başka tarafa çekmek anlamına gelir. Kaldı ki, bunun tersini de söy­ leyebiliriz. örneğin; Alman Anayasası hariç, - Almanların özel şartları var, - diğer bacı de­ mokrasilerinde anayasaların sık sık değişmediği hattâ, çok uzun süreli yaşadığı ve hattâ anaya- sasız veya birkaç maddeli anayasalarda dahi temel, oturmuş hükümler ve haklar içerisinde yürütüldüğünü, bu nedenle, Anayasa değişikli­ ğinde bunlar cevaz vermediği için bizim Anaya­ samız değişemez dersek, biz haklı mı oluruz ar­ kadaşlarım? Bu nedenle, konuyu kendi kaide­ leri ve kendi kuralları İçerisinde münakaşa et­ mek zorundayız, işte bu nedenle, bu gerekçeyi de, bu hususu da çürük bulduğumuzu belirtmek isterim. Bir başka husus olarak da şu karşımıza çı­ kıyor : özlükle sözcü arkadaşlardan veya özel olarak konuştuğumuz arkadaşlardan dinledim ve za­ bıtlarda da bunları görmenin üzüntüsüne mâ­ ruz kalmış bulunuyorum. «600 kişilik parlâmentolar hata edermiş de, onbeş kişilik, hattâ bunlar da çoğunlukla ka­ rar vereceklerine göre, sekiz kişilik bir heyetin 615 — Û. Senatosu B : 116 hissî davranıp davranmıyaeağı ve hatalı karar­ lar veremiyeceğini nasıl iddia edebilir misiz», öne sürülen gerekçelerden bir tanesi de bu olu­ yor. Çok değerli arkadaşlarım, eğer konuyu ma­ tematik yenden, sayı yönünden ele alacak olur­ sak, bu mantığa söyliyecek hiçbir şey yoktur. Ancak, mesele bir Anayasa Mahkemesi ve onun yetkileri prensibi ise, bu sayı konusunu öne sü­ ren arkadaşlarımız evvelâ prensibe karşıdır de­ mektir. Eğer prensibe karşılarsa bunu açıkça söylemelidirler. «Biz 600 kişilik parlâmentola­ rın memleketi çok daha iyi idare ettiğini, bu nedenle Anayasa Mahkemesine ihtiyacolmadığı- ili» söylemelidirler. Bu rakam mantığının sonu­ cu buraya varır değerli arkadaşlarım. Kaldı ki, bizim de bir sorumuz olur bu mantık karşısın­ daki arkadaşlarımızdan : 27 Mayıs 1960 ta, 12 Mart 1971 ele 600 ki­ şilik porlâmentolarda çoğunluğu ellerinde bu­ lunduranlar niçin bu patlamaları önliyernediler? Kötü yönetimleri, murakabeyi, denetimi hiçe sa­ yan zihniyctleriyle bu patlamalara sebebiyet ver­ diler. Eğer daha başka şeyler söylemek lâzım- gelirse konunun dışma çıkmamak için söylemi­ yorum. Nitekim içine düşürüldüğümüz bu dönemde kötü yönetimi ve yeteneksizliği bir tarafa iter­ sek, şaibelerin şahikasına çıkıldığı bir dönemde dahi çoğunluk grupu kendi iktidarlarım mura­ kabe edebilmişler midir? Onun dışında Yüce Parlâmento icrayı murakabe edebilmiş midir? Bunların çirkin örneklerini, çirkin engelleme usullerini bu kürsüden sizlere tadadedeeek deği­ lim. Hep beraber bunları yaşadık. Bu nedenle, rejimin emniyet sababı olan bir madde olarak telâkki ettiğimiz 147 nci madde­ ye lütfen dokunmayınız. Biz öteden beri kamu­ oyunun karşısında da açıkça arz ettik, duyur­ duk ki, «olağanüstü bir dönemi yaşıyoruz». Ola­ ğanüstü bir dönemin gerektirdiği özel şartlar vardır. Bunlar da olağanüstü yetkilerle gideri­ lebilir. Ama Anayasa değişikliği buna yetmez ve esas sebep de bu değildir, öyle bir değişik­ lik yapıyorsunuz ki, olağanüstü dönemin gerek­ tirdiği şart ve yetkileri 12 Mart hükümetleri ve 12 Mart yönetimi ne zaman çekilirse çekilsin Anayasa yürürlükte kalacağına göre, olağan üs­ tü şartların gerektirdiği yetki ve hükümleri nor­ mal düzene intikal ettiriyorsunuz. 20 . 9 . 1971 O : 2 Değerli arkadaşlarım, normal düzenler ola­ ğanüstü şart ve düzenlerle yürütülemez. Bunun için fasla misale lüzum yoktur, öğleden evvel yapılan tartışmada çok çetin, çok kırıcı karşı­ lıklı tartışmaların gerekçesi saten burada yat­ maktadır. Bizde olduğu gibi, demokrasilerde anayasa güvenceleri siyasi baskılara ve sapmalara kar­ şıdır. Bütün demokratik ülkelerin anayasaların­ da güvence müessesesi, teminat müessesesi siya­ si otoritenin gasp, baskı ve sapmasına karşı ko­ nulmuştur. Anayasalar temel hak ve özgürlük­ leri tadadeder ama, bunun güvencesi yoksa, bu­ nu kullanma imkânı olamaz. Ana3rasalar yönetenlere yetkiler tanır ama, bunun sınırlarını da beraber çizer. Çoğunluk idareleri bu yetki cimrini aştığı zaman muhale­ fetler ve kamuoyları bunları murakabe eder. Lütfedin her vesileyle, her zaman üzerinde durulduğu gibi; zaten içinde bulunduğumuz du­ rumun sebepleri belli, Türkiye'de yeteri kadar güçlü bir kamuoyunun yaratılamamış olmasın­ dan ıstırap ve sıkıntı çekiyoruz. O halde Tür­ kiye'nin gerçekleri nelerdir arkadaşlarım? Tür­ kiye ııin gerçekleri, 1961 Anayasasında yerini aldığı gibi, bir Anayasa Mahkemesi murakabesi­ nin mutlak olduğu noktasında toplanmıştır. BAŞKAN — Sayın Ersü, gruplar arasında yapılmış olan anlaşmaya göre müddetinizi bitir­ diniz. Kısa elmasını rica edeceğim. VEHBİ EHSÜ (Devamla) — Evet bitiyor efendini. Parlâmentoda üçte iki çoğunluğu veya buna yakın bir çoğunluğu eline geçiren ve bu döneme kadar da izlediğiniz gibi bu sayıların çeşitli metotlarla - T ürk siyasi hayatında - daha da artırılabilme imkânları - kanser olmasına rağ­ men - olduğuna göre, bu gerçek vâki olduğuna göre, yarın böyle birçoğunluk Anayasayı ite ite nihayet bir noktada A3iayasasız bir döneme ka- . vuşma imkânlarını kendilerine bu şekilde ver­ miş olmuyor muyuz arkadaşlarım? Ve o takdir­ de kanunları Anayasanın denetimine tabi olma­ dan parti programları istikametinde değiştire değiştire ve hiçbir murakabe de görmediği için Anayasaya gerek kalır mı? Anayasa orta yerde kalır mı? G-ayet tabiî olarak Anayasa gider, ye­ rine bir parti programı hâkim olur. Eğer göre­ vimiz bu ise. düşüncelerimiz bu ise, düşünceleri­ miz bu ise, Anayasayı ve Anayasa Mahkemesini 616 —
Sayfa 41 -
Û. Senatosu B : 116 hissî davranıp davranmıyaeağı ve hatalı karar­ lar veremiyeceğini nasıl iddia edebilir misiz», öne sürülen gerekçelerden bir tanesi de bu olu­ yor. Çok değerli arkadaşlarım, eğer konuyu ma­ tematik yenden, sayı yönünden ele alacak olur­ sak, bu mantığa söyliyecek hiçbir şey yoktur. Ancak, mesele bir Anayasa Mahkemesi ve onun yetkileri prensibi ise, bu sayı konusunu öne sü­ ren arkadaşlarımız evvelâ prensibe karşıdır de­ mektir. Eğer prensibe karşılarsa bunu açıkça söylemelidirler. «Biz 600 kişilik parlâmentola­ rın memleketi çok daha iyi idare ettiğini, bu nedenle Anayasa Mahkemesine ihtiyacolmadığı- ili» söylemelidirler. Bu rakam mantığının sonu­ cu buraya varır değerli arkadaşlarım. Kaldı ki, bizim de bir sorumuz olur bu mantık karşısın­ daki arkadaşlarımızdan : 27 Mayıs 1960 ta, 12 Mart 1971 ele 600 ki­ şilik porlâmentolarda çoğunluğu ellerinde bu­ lunduranlar niçin bu patlamaları önliyernediler? Kötü yönetimleri, murakabeyi, denetimi hiçe sa­ yan zihniyctleriyle bu patlamalara sebebiyet ver­ diler. Eğer daha başka şeyler söylemek lâzım- gelirse konunun dışma çıkmamak için söylemi­ yorum. Nitekim içine düşürüldüğümüz bu dönemde kötü yönetimi ve yeteneksizliği bir tarafa iter­ sek, şaibelerin şahikasına çıkıldığı bir dönemde dahi çoğunluk grupu kendi iktidarlarım mura­ kabe edebilmişler midir? Onun dışında Yüce Parlâmento icrayı murakabe edebilmiş midir? Bunların çirkin örneklerini, çirkin engelleme usullerini bu kürsüden sizlere tadadedeeek deği­ lim. Hep beraber bunları yaşadık. Bu nedenle, rejimin emniyet sababı olan bir madde olarak telâkki ettiğimiz 147 nci madde­ ye lütfen dokunmayınız. Biz öteden beri kamu­ oyunun karşısında da açıkça arz ettik, duyur­ duk ki, «olağanüstü bir dönemi yaşıyoruz». Ola­ ğanüstü bir dönemin gerektirdiği özel şartlar vardır. Bunlar da olağanüstü yetkilerle gideri­ lebilir. Ama Anayasa değişikliği buna yetmez ve esas sebep de bu değildir, öyle bir değişik­ lik yapıyorsunuz ki, olağanüstü dönemin gerek­ tirdiği şart ve yetkileri 12 Mart hükümetleri ve 12 Mart yönetimi ne zaman çekilirse çekilsin Anayasa yürürlükte kalacağına göre, olağan üs­ tü şartların gerektirdiği yetki ve hükümleri nor­ mal düzene intikal ettiriyorsunuz. 20 . 9 . 1971 O : 2 Değerli arkadaşlarım, normal düzenler ola­ ğanüstü şart ve düzenlerle yürütülemez. Bunun için fasla misale lüzum yoktur, öğleden evvel yapılan tartışmada çok çetin, çok kırıcı karşı­ lıklı tartışmaların gerekçesi saten burada yat­ maktadır. Bizde olduğu gibi, demokrasilerde anayasa güvenceleri siyasi baskılara ve sapmalara kar­ şıdır. Bütün demokratik ülkelerin anayasaların­ da güvence müessesesi, teminat müessesesi siya­ si otoritenin gasp, baskı ve sapmasına karşı ko­ nulmuştur. Anayasalar temel hak ve özgürlük­ leri tadadeder ama, bunun güvencesi yoksa, bu­ nu kullanma imkânı olamaz. Ana3rasalar yönetenlere yetkiler tanır ama, bunun sınırlarını da beraber çizer. Çoğunluk idareleri bu yetki cimrini aştığı zaman muhale­ fetler ve kamuoyları bunları murakabe eder. Lütfedin her vesileyle, her zaman üzerinde durulduğu gibi; zaten içinde bulunduğumuz du­ rumun sebepleri belli, Türkiye'de yeteri kadar güçlü bir kamuoyunun yaratılamamış olmasın­ dan ıstırap ve sıkıntı çekiyoruz. O halde Tür­ kiye'nin gerçekleri nelerdir arkadaşlarım? Tür­ kiye ııin gerçekleri, 1961 Anayasasında yerini aldığı gibi, bir Anayasa Mahkemesi murakabesi­ nin mutlak olduğu noktasında toplanmıştır. BAŞKAN — Sayın Ersü, gruplar arasında yapılmış olan anlaşmaya göre müddetinizi bitir­ diniz. Kısa elmasını rica edeceğim. VEHBİ EHSÜ (Devamla) — Evet bitiyor efendini. Parlâmentoda üçte iki çoğunluğu veya buna yakın bir çoğunluğu eline geçiren ve bu döneme kadar da izlediğiniz gibi bu sayıların çeşitli metotlarla - T ürk siyasi hayatında - daha da artırılabilme imkânları - kanser olmasına rağ­ men - olduğuna göre, bu gerçek vâki olduğuna göre, yarın böyle birçoğunluk Anayasayı ite ite nihayet bir noktada A3iayasasız bir döneme ka- . vuşma imkânlarını kendilerine bu şekilde ver­ miş olmuyor muyuz arkadaşlarım? Ve o takdir­ de kanunları Anayasanın denetimine tabi olma­ dan parti programları istikametinde değiştire değiştire ve hiçbir murakabe de görmediği için Anayasaya gerek kalır mı? Anayasa orta yerde kalır mı? G-ayet tabiî olarak Anayasa gider, ye­ rine bir parti programı hâkim olur. Eğer göre­ vimiz bu ise. düşüncelerimiz bu ise, düşünceleri­ miz bu ise, Anayasayı ve Anayasa Mahkemesini 616 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 açıkça bir tarafa itmeyi itiraf etmekte yarar vardır. Söyle bir döneme girildikten sonra daha hızlı bir mücadelenin, daha hızlı boğuşmaların ve sürtüşmelerin içine düşüldüğünde bunun ça­ resini nerede bulacağız, bunun emniyet sübabı- m nereden bulacağız? Yoksa boğuşmalara gide gide, iç mücadelelere giri gire devamlı surette Türk Silâhlı Kuvvetlerine müdahaleci alışkanlı­ ğını kazandırmak için mi bu değişiklikleri yapı­ yoruz? Bu. nokta, hepimizin hassas olması, üze­ rinde dikkatle durması gereken noktalardan bi- risiclii'. Değerli arkadaşlarım, ars ettiğim gibi, konu­ nun ta basından beri yanlış ele alındığını ifade etmiştim. Türkiye'de olaylar oldu, fecî olaylar oldu, yıkıcı, bölücü olaylar oldu, birçok evlât­ larımızı kaybettik. Kusur, asayiş, güvenlik, hiç­ bir şey kalmadı, nihayet bir patlama noktasına geldik vel2 Martta bunu fiilen hep beraber id­ rak ettik. Ancak, bu noktadan itibaren, - daha önce Anayasa değişikliklerinden yana olanların gerekçelerini arz etmiyorum. O görüş 1961 den beri «bu Anayasa değişmelidir.» der. - 1971 12 Martından sonra bir suçîu arandı, olayların suçlusu arandı ve bu nihayet bulundu; Anaya­ sa. Değerli arkadaşlarım, sebep - sonuç ilişkisi­ ne hiç kimse dikkat etmeden, yalnız olayları sı­ ralamakla sade vatandaşı da kandırmanın yolu­ nu bulabiliyor. Hattâ aydın vatandaşı da kan­ dırmanın yolunu bulabiliyoruz çok zaman, As­ lında temelde yatan bataklığı kurutmadıkça sizin, bizim, hiçbirimizin sivrisinek mücadelesi yapma hakkımız, imkânımız ve yetkimiz yoktur. Önemli olan bu kaypak temeldeki hastalıkları düzeltmek gerektir. O halde sonuçlara bakarak hüküm verme değil, temeldeki müesseselere eğil­ memiz gerekiyor. Bu temeldeki müesseseler Tür­ kiye'nin sosyoekonomik sorunlarıdır. Ve nite­ kim bugün bu sorunlara eğilmek için, Hüküme­ tin hızlı çalışabilmesi için, reformları süratle gerçekleştirebilmek için 12 Mart Muhtırasının verdiği yöncle görevlendirilmiş bir Hükümet iş başındadır. Burada şu noktayı ars etmek istedim. 12 Mart şekil yönünden nasıl nitelendirilirse nite­ lendirilsin, bir müdahaledir. Bu askerî müdaha­ le arzu etseydi yönetim usullerini, yönetim ku­ rallarını tamamiyle müdahalenin kurallarına uygun olarak talebedebilir, istiyebilir ve yerine getirebilirdi, özellikle 1960 27 Mayısından bu yana nihayet 12 Mart 1971 de de Türk Silâhlı Kuvvetleri bir dikta heveslisi, bir siyasi iktidar olma heveslisi olmadığını 2 defa ispatlamış ve nihayet siz seçkin memleket evlâtlarına beni bu durumdan kurtarın, siz düzeltin, ben sizin gücü­ nüz ve kuvvetiniz oluyorum demiştir. Direktifi­ ni verirken de 1961 Anayasası istikametinde, Atatürk'çü yönde reformların süratle gerçekleş­ tirilmesini talebetrniştir. Durum bu olmasına rağmen acaba bu görüşte, bu muhtırada, Türki­ ye'nin kaderine hâkim olan bugünkü bu görüş­ te bir değişme mi vardır ki, biz de o değişmeyi bilmiyoruz? 27 Mayıs Anayasası, Atatürk'çülük yönündeki gelişmesi, reformların yapılması he­ def olarak gösterilirken bundan sapıp Anayasa­ yı suçlamak ve bunu da ispatlamak için Anaya­ sayı değiştirme yoluna gidiyoruz? Bunda büyük bir isabetsizlik yapıldığını da tesbit etmiş olu­ yorum. BAŞKAN — Sayın Ersü, gruplar arasında bir centilmen anlaşması yapılmış. Fakat bu ta­ raflara iktiran etmemiş olduğu için sözünüzü kesmek hakkım değil, ama bunu size hatırlatı­ yorum. Bu müddeti 5 dakika da geçtiniz efen­ dim. VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Teşekkür ede­ rim, sözlerimi bağlıyorum Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlarım, biz Anayasa değişik­ liğinde şu noktalara katıldık. Toplumu daha ileri götürecek, toplumun sosyal ekonomik so­ runlarını çözecek mekanizmaları getiren deği­ şikliklere katılıyoruz. Daha doğrusu bu meka­ nizmaları gönülden arzuluyoruz. Ancak, toplu­ mu geriye götürecek, yönetenle yönetilen arasın­ daki sürtüşmeleri artıracak, Anayasa kurumla­ rı arasındaki çekişmeyi artıracak değişikliklere şiddetle karşı oluyoruz. Bunun en hassas değiş­ me noktasını da 147 nci maddede bulduğumuz için bir defa daha huzurlarınızı işgal etmiş ol­ duk ve bir değişiklik önergesi takdim etmiş bu­ lunuyoruz. İltifat buyurmanısı rica eder, saygı­ larımla hepinizi selâmlanın. (M. B. G. sırala­ rından alkışlar.) BAŞKAN — Sayın Tuna buyurunuz. AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, Millî Birlik Grupu adına konuşan arkadaşımızın Anayasa değişikliğine — 617 —
Sayfa 42 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 açıkça bir tarafa itmeyi itiraf etmekte yarar vardır. Söyle bir döneme girildikten sonra daha hızlı bir mücadelenin, daha hızlı boğuşmaların ve sürtüşmelerin içine düşüldüğünde bunun ça­ resini nerede bulacağız, bunun emniyet sübabı- m nereden bulacağız? Yoksa boğuşmalara gide gide, iç mücadelelere giri gire devamlı surette Türk Silâhlı Kuvvetlerine müdahaleci alışkanlı­ ğını kazandırmak için mi bu değişiklikleri yapı­ yoruz? Bu. nokta, hepimizin hassas olması, üze­ rinde dikkatle durması gereken noktalardan bi- risiclii'. Değerli arkadaşlarım, ars ettiğim gibi, konu­ nun ta basından beri yanlış ele alındığını ifade etmiştim. Türkiye'de olaylar oldu, fecî olaylar oldu, yıkıcı, bölücü olaylar oldu, birçok evlât­ larımızı kaybettik. Kusur, asayiş, güvenlik, hiç­ bir şey kalmadı, nihayet bir patlama noktasına geldik vel2 Martta bunu fiilen hep beraber id­ rak ettik. Ancak, bu noktadan itibaren, - daha önce Anayasa değişikliklerinden yana olanların gerekçelerini arz etmiyorum. O görüş 1961 den beri «bu Anayasa değişmelidir.» der. - 1971 12 Martından sonra bir suçîu arandı, olayların suçlusu arandı ve bu nihayet bulundu; Anaya­ sa. Değerli arkadaşlarım, sebep - sonuç ilişkisi­ ne hiç kimse dikkat etmeden, yalnız olayları sı­ ralamakla sade vatandaşı da kandırmanın yolu­ nu bulabiliyor. Hattâ aydın vatandaşı da kan­ dırmanın yolunu bulabiliyoruz çok zaman, As­ lında temelde yatan bataklığı kurutmadıkça sizin, bizim, hiçbirimizin sivrisinek mücadelesi yapma hakkımız, imkânımız ve yetkimiz yoktur. Önemli olan bu kaypak temeldeki hastalıkları düzeltmek gerektir. O halde sonuçlara bakarak hüküm verme değil, temeldeki müesseselere eğil­ memiz gerekiyor. Bu temeldeki müesseseler Tür­ kiye'nin sosyoekonomik sorunlarıdır. Ve nite­ kim bugün bu sorunlara eğilmek için, Hüküme­ tin hızlı çalışabilmesi için, reformları süratle gerçekleştirebilmek için 12 Mart Muhtırasının verdiği yöncle görevlendirilmiş bir Hükümet iş başındadır. Burada şu noktayı ars etmek istedim. 12 Mart şekil yönünden nasıl nitelendirilirse nite­ lendirilsin, bir müdahaledir. Bu askerî müdaha­ le arzu etseydi yönetim usullerini, yönetim ku­ rallarını tamamiyle müdahalenin kurallarına uygun olarak talebedebilir, istiyebilir ve yerine getirebilirdi, özellikle 1960 27 Mayısından bu yana nihayet 12 Mart 1971 de de Türk Silâhlı Kuvvetleri bir dikta heveslisi, bir siyasi iktidar olma heveslisi olmadığını 2 defa ispatlamış ve nihayet siz seçkin memleket evlâtlarına beni bu durumdan kurtarın, siz düzeltin, ben sizin gücü­ nüz ve kuvvetiniz oluyorum demiştir. Direktifi­ ni verirken de 1961 Anayasası istikametinde, Atatürk'çü yönde reformların süratle gerçekleş­ tirilmesini talebetrniştir. Durum bu olmasına rağmen acaba bu görüşte, bu muhtırada, Türki­ ye'nin kaderine hâkim olan bugünkü bu görüş­ te bir değişme mi vardır ki, biz de o değişmeyi bilmiyoruz? 27 Mayıs Anayasası, Atatürk'çülük yönündeki gelişmesi, reformların yapılması he­ def olarak gösterilirken bundan sapıp Anayasa­ yı suçlamak ve bunu da ispatlamak için Anaya­ sayı değiştirme yoluna gidiyoruz? Bunda büyük bir isabetsizlik yapıldığını da tesbit etmiş olu­ yorum. BAŞKAN — Sayın Ersü, gruplar arasında bir centilmen anlaşması yapılmış. Fakat bu ta­ raflara iktiran etmemiş olduğu için sözünüzü kesmek hakkım değil, ama bunu size hatırlatı­ yorum. Bu müddeti 5 dakika da geçtiniz efen­ dim. VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Teşekkür ede­ rim, sözlerimi bağlıyorum Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlarım, biz Anayasa değişik­ liğinde şu noktalara katıldık. Toplumu daha ileri götürecek, toplumun sosyal ekonomik so­ runlarını çözecek mekanizmaları getiren deği­ şikliklere katılıyoruz. Daha doğrusu bu meka­ nizmaları gönülden arzuluyoruz. Ancak, toplu­ mu geriye götürecek, yönetenle yönetilen arasın­ daki sürtüşmeleri artıracak, Anayasa kurumla­ rı arasındaki çekişmeyi artıracak değişikliklere şiddetle karşı oluyoruz. Bunun en hassas değiş­ me noktasını da 147 nci maddede bulduğumuz için bir defa daha huzurlarınızı işgal etmiş ol­ duk ve bir değişiklik önergesi takdim etmiş bu­ lunuyoruz. İltifat buyurmanısı rica eder, saygı­ larımla hepinizi selâmlanın. (M. B. G. sırala­ rından alkışlar.) BAŞKAN — Sayın Tuna buyurunuz. AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, Millî Birlik Grupu adına konuşan arkadaşımızın Anayasa değişikliğine — 617 — C. Senatosu B : 116 verdiği ve bilhassa 147 nci maddeye verdiği mâna hakikaten calibi dikkattir. Ben şimdi ken­ dilerinin son sözü ile sözlerime başlamak istiyo­ rum. Sözünü nasıl bitirdi? Anayasanın bir hay­ li ınethüsenası yapıldıktan sonra dedi ki, «Ana­ yasanın bir kısım maddeleri var, bunların değiş­ mesine olumlu oy kullanıyoruz, bir kısmına da olumlu oy kullanmıyoruz.» Şimdi bunun mâna­ sı ne oluyor? Demek oluyor ki Anayasada değiş­ mesi icabeden bâzı hususlar vardır. Bunun bir ikrarı oluyor, bir kabulü oluyor. Zatıâlilerinin kabul ettiği 5 - 10 maddeye diğer siyasi parti­ ler bir kısım madde daha ilâve ediyor. Siz bâzı değişikliklere g'önül rızası ile oyumuzu kullanı­ yoruz derken, 1961 Anayasasının bâzı noksanla­ rının bulunduğunu kabul ediyorsunuz demektir. Bu noktadan başlıyarak diğer kısımları cevap­ landıracağım. Yani, Anayasalarda noksanlık olabilir, za­ manla bâzı hususların noksan olduğu gözüke­ bilir. Hele hele çok ideal Anayasalar cemiyetin bünyesine müsaidolmadığı için değişmesi lâ- zımgelebilir. Bir Anayasanın değişmesi mutla­ ka onun kötü olduğu, mutlaka onun fena oldu­ ğu mânasına gelmez. Bâzı boşluklar bulunduğu mânasına gelebilir. Bazan da cemiyetin sosyal seviyesinden, içtimai seviyesinden çok ileri ol­ duğu için bol bir elbise gibi üstte durur ve bu, o bünyeye uydurulur. Şimdi, beyanıma, arkadaşımızın konuşması­ nın en sonundaki beyanı ile, «bir kısmını ka­ bul ediyoruz, bir kısmını kabul etmiyoruz» de­ mek suretiyle bizlere yaklaştığı noktadan başlı­ yorum. Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu 147 nci mad­ dede Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliği­ ni tetkik edemez sözünün gerekçesi şu: Anaya­ samızın başında 5 nci maddesi diyor ki «Yasama yetkisi T. B. M. M, nindir. Bu yetki devredile­ mez.» Anaprensip bu. Tanzim etme, nizam koy­ ma, yani yasama sıfatını, yasama vazifesini kul­ lanma hakkı T. B. M. M. nindir. Şimdi ne yap­ mışız, diğer ilerideki maddelerle bir Anayasa Mahkemesi kurmuşuz, bu Anayasa Mahkemesi de çıkan kanunların ve İçtüzüklerin Anayasa­ ya uygunluğunu tetkik etsin, demişiz. Şimdi buraya dikkatlerinizi arz etmek istiyorum, bi­ zim gerekçemizin mânası burada, demek ki tanzim etme yetkisi Meclislerin. Ne yapmışız? Bu tanzim edilen, bir Kurucu Meclisin kurup — 618 20 . 9 . 1971 O : 2 ortaya getirdiği Anayasaya, çıkan kanun uygun mu, değil mi, bunu Anayasa Mahkemesi tetki­ ke memur. O halde, ne var orta yerde, yasama organının çıkarttığı objektif bir şey var. Mey­ danda müşahhas bir Anayasa var. Yeni bir ka­ nun çıkıyor, bu ona uyuyor mu? Yasarca orga­ nının fikri kemâli ile ayakta mı, bu yasama or­ ganının fikrine muhalif bir tutum mu var diye, anafikriyle kıyas edilir. Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzü­ ğün, Anayasa uygun olup olma lığında, evvelâ Anayasayı ele alıyor, ölçü bu, mihenk bu. Çı­ kan kanuna bakıyoruz, buna uyuyor mu, uy­ muyor mu? Niçin yapıyoruz bunu? Yasama or­ ganının başyasa dediği, Anayasa dedı>' hüküm­ ler ayakta mıdır, değil midir, bunu anlamak için. Şimdi bu, böyle bir kanun olmaz da, yapılan yasa Anayasa olursa; Anayasayı yaphk. Hangi kuralla bunun uyup uymadığını, dolayısiyle T. B. M. M. iradesinin ne halde bulunduğunu ne ile kıyas ederek tesbit edeceğiz. Var mı başka bir kıyas? Muhterem arkadaşlarım, işte Anayasa Mah­ kemeleri, Anayasa değişikliği tetkik edemez der­ ken ve dört siyasi parti bu mevzuda ittifak eder­ ken, ele aldığı anagerekçe budur. Çıkan normal kanunlar, tüzükleri, elimizde bir Anayasa var, ona uyuyor mu uymuyor mu tetkikatını yapıyo­ ruz, dolayısiyle yasama organının anakanımu- nun hâkimiyeti temin edilmiş oluyor. Ama, ya­ pılan Anayasa ise, bu Anayasa neye uyuyor, neye uymuyor, bunun tetkiki yargı organının görevinin dışındadır. Şimdi, bu mevzuda bizden gayrı bir hayli ec­ nebi Devletler var. Anayasalar yapmışlar. Bun­ ların hiçbirisinde yasama organlarının yapmış olduğu tadilleri, Anayasa değişikliklerini, Ana­ yasanın diğer prensiplerine uyup, uymadığı mevzuunun tetkiki, yetkisi verilmemiştir. Parti- lerarası komisyonda da, bizim Anayasa Mah­ kememiz de bu zamana kadar yapılan deği­ şikliklerin Anayasaya uyup uymadığını tetkik etmemiştir. Ne yapmıştır? Bir karar almıştır, tetkik edeceğim demiştir. Fakat tetkikat yap­ mamıştır. Bu itibarla kayıt koymak doğru ol­ maz. Şimdi muhterem arkadaşlar, Anayasa deği­ şikliklerinin, Anayasa Mahkemesi tarafından
Sayfa 43 -
C. Senatosu B : 116 verdiği ve bilhassa 147 nci maddeye verdiği mâna hakikaten calibi dikkattir. Ben şimdi ken­ dilerinin son sözü ile sözlerime başlamak istiyo­ rum. Sözünü nasıl bitirdi? Anayasanın bir hay­ li ınethüsenası yapıldıktan sonra dedi ki, «Ana­ yasanın bir kısım maddeleri var, bunların değiş­ mesine olumlu oy kullanıyoruz, bir kısmına da olumlu oy kullanmıyoruz.» Şimdi bunun mâna­ sı ne oluyor? Demek oluyor ki Anayasada değiş­ mesi icabeden bâzı hususlar vardır. Bunun bir ikrarı oluyor, bir kabulü oluyor. Zatıâlilerinin kabul ettiği 5 - 10 maddeye diğer siyasi parti­ ler bir kısım madde daha ilâve ediyor. Siz bâzı değişikliklere g'önül rızası ile oyumuzu kullanı­ yoruz derken, 1961 Anayasasının bâzı noksanla­ rının bulunduğunu kabul ediyorsunuz demektir. Bu noktadan başlıyarak diğer kısımları cevap­ landıracağım. Yani, Anayasalarda noksanlık olabilir, za­ manla bâzı hususların noksan olduğu gözüke­ bilir. Hele hele çok ideal Anayasalar cemiyetin bünyesine müsaidolmadığı için değişmesi lâ- zımgelebilir. Bir Anayasanın değişmesi mutla­ ka onun kötü olduğu, mutlaka onun fena oldu­ ğu mânasına gelmez. Bâzı boşluklar bulunduğu mânasına gelebilir. Bazan da cemiyetin sosyal seviyesinden, içtimai seviyesinden çok ileri ol­ duğu için bol bir elbise gibi üstte durur ve bu, o bünyeye uydurulur. Şimdi, beyanıma, arkadaşımızın konuşması­ nın en sonundaki beyanı ile, «bir kısmını ka­ bul ediyoruz, bir kısmını kabul etmiyoruz» de­ mek suretiyle bizlere yaklaştığı noktadan başlı­ yorum. Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu 147 nci mad­ dede Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliği­ ni tetkik edemez sözünün gerekçesi şu: Anaya­ samızın başında 5 nci maddesi diyor ki «Yasama yetkisi T. B. M. M, nindir. Bu yetki devredile­ mez.» Anaprensip bu. Tanzim etme, nizam koy­ ma, yani yasama sıfatını, yasama vazifesini kul­ lanma hakkı T. B. M. M. nindir. Şimdi ne yap­ mışız, diğer ilerideki maddelerle bir Anayasa Mahkemesi kurmuşuz, bu Anayasa Mahkemesi de çıkan kanunların ve İçtüzüklerin Anayasa­ ya uygunluğunu tetkik etsin, demişiz. Şimdi buraya dikkatlerinizi arz etmek istiyorum, bi­ zim gerekçemizin mânası burada, demek ki tanzim etme yetkisi Meclislerin. Ne yapmışız? Bu tanzim edilen, bir Kurucu Meclisin kurup — 618 20 . 9 . 1971 O : 2 ortaya getirdiği Anayasaya, çıkan kanun uygun mu, değil mi, bunu Anayasa Mahkemesi tetki­ ke memur. O halde, ne var orta yerde, yasama organının çıkarttığı objektif bir şey var. Mey­ danda müşahhas bir Anayasa var. Yeni bir ka­ nun çıkıyor, bu ona uyuyor mu? Yasarca orga­ nının fikri kemâli ile ayakta mı, bu yasama or­ ganının fikrine muhalif bir tutum mu var diye, anafikriyle kıyas edilir. Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzü­ ğün, Anayasa uygun olup olma lığında, evvelâ Anayasayı ele alıyor, ölçü bu, mihenk bu. Çı­ kan kanuna bakıyoruz, buna uyuyor mu, uy­ muyor mu? Niçin yapıyoruz bunu? Yasama or­ ganının başyasa dediği, Anayasa dedı>' hüküm­ ler ayakta mıdır, değil midir, bunu anlamak için. Şimdi bu, böyle bir kanun olmaz da, yapılan yasa Anayasa olursa; Anayasayı yaphk. Hangi kuralla bunun uyup uymadığını, dolayısiyle T. B. M. M. iradesinin ne halde bulunduğunu ne ile kıyas ederek tesbit edeceğiz. Var mı başka bir kıyas? Muhterem arkadaşlarım, işte Anayasa Mah­ kemeleri, Anayasa değişikliği tetkik edemez der­ ken ve dört siyasi parti bu mevzuda ittifak eder­ ken, ele aldığı anagerekçe budur. Çıkan normal kanunlar, tüzükleri, elimizde bir Anayasa var, ona uyuyor mu uymuyor mu tetkikatını yapıyo­ ruz, dolayısiyle yasama organının anakanımu- nun hâkimiyeti temin edilmiş oluyor. Ama, ya­ pılan Anayasa ise, bu Anayasa neye uyuyor, neye uymuyor, bunun tetkiki yargı organının görevinin dışındadır. Şimdi, bu mevzuda bizden gayrı bir hayli ec­ nebi Devletler var. Anayasalar yapmışlar. Bun­ ların hiçbirisinde yasama organlarının yapmış olduğu tadilleri, Anayasa değişikliklerini, Ana­ yasanın diğer prensiplerine uyup, uymadığı mevzuunun tetkiki, yetkisi verilmemiştir. Parti- lerarası komisyonda da, bizim Anayasa Mah­ kememiz de bu zamana kadar yapılan deği­ şikliklerin Anayasaya uyup uymadığını tetkik etmemiştir. Ne yapmıştır? Bir karar almıştır, tetkik edeceğim demiştir. Fakat tetkikat yap­ mamıştır. Bu itibarla kayıt koymak doğru ol­ maz. Şimdi muhterem arkadaşlar, Anayasa deği­ şikliklerinin, Anayasa Mahkemesi tarafından C. Senatosu B : 116 tetkik olunamamasımn anagerekçesi, Anayasa­ mızın 5 nci maddesidir. Şimdi diyorlar ki, bir ekseriyet meydana gelir de, Anayasanın değişmez hükümlerini, Cumhuriyeti, Cumhuriyetin niteliklerini değiş­ tirmeye kalkarsa ne olur?.. Muhterem arkadaşlarım, hukuk ilminde bu da tetkik olunmuş. 27 Mayısta Anayasanın ya­ pılmasında emeği geçen Hüseyin Naili Kübalı diyor ki; Anayasa bir yasama organı ekseriye­ tine dayanıktır. Anayasanın, değişmez hüküm­ lerini değiştirirse ne olur. Meselâ lâyikliği kaldırırsa, meselâ «Cumhuriyet değildir Hilâ­ fettir» demiş - yani bir misal olarak arz edi- yirum- «bunun adı Anayasa değişikliği değil­ dir, bu hukukî bir ihtilâldir» diyor. Evet, bu bir ihtilâldir. Eğer onun (tatbikatını takibedem uyanık evlâtları, bu tadile razı ise, o ta­ dil o milletin Anayasası olur. Ama, uyanık evlatları Cumhuriyetin anavasıflarını değiştire­ cek şekilde büyük bir tadilât karşısında sus­ muyor, ayağa kalkması lâzımgeliyor, ancak on­ lar bunu düzeltir, reaksiyon da düzeltemez. Binaenaleyh, nazari olarak akla gelen mevzu için, ilim adamlarımızın gösterdiği yol da bu­ dur. Bunlar değişemez, bir ekseriyet gelip ıböyle normal değiştirmeler gibi, bu anaumde- leri değiştiremez. Müsterih olmanız lâzım. Anayasanın değişikliklerinde siz de buyuruyor­ sunuz, diyorsunuz ki, «bir kısımları var onla­ ra müspet oy verdik, bir kısımları var bunlara karşıyız.» Demek ki; bu eserin sizin tarafınız­ dan da tamir edilmesi lâzımgelen bâzı kısım­ ları olduğunu kabul ediyorsunuz. Netice itibariyle, «bu değişiklikler cemiyeti geriye götürüyor» diyorlar. Hayır arkadaşlar, buna itimat buyurun. Daha evvel verilmiş bir taslak var bunun üzerinde çalışılırken - ken­ di partim için söylemiyorum- bütün partiler ittifakla vasıl olduğumuz bu merhaleden Ana­ yasayı geriye götürmemek için gerekli çabayı sarf etmiştir. Çünkü, onlar da müdriktir M, milletler vâsıl olduğu hürriyett merhalesinden geriye götürüldüğü zaman bir reaksiyon doğar. O hakkı tekrar alma çabası doğar. Bu cemi­ yeti huzursuz kılar. Bu itibarla, Anayasa (değişikliğinde tam, ca­ nı yürekten emin olduğumuz ve İnşallah tadil ve tashihi sonunda memlekete bâzı sahalarda 20 . 9 . 1971 O : 2 1 huzur geleceğine kaani bulunduğumuz maddeler tadil edilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, tadil hakkındaki fikrimizin anadayanağını arz ettim. Anadaya- nak, Anayasa gereğince mahkemelere, Yaşatma Organının görüşleri dışında bir görüş getirme ve Yasama Organına yargı organını hâkim kıl­ ma yetkisi verilmemişltir. Anayasa bu hakkı vermemiştir. Kimin fikri hâkim olacaktır? Tabiatiyle Yasama Organının fikri hâkim ola­ caktır. Anayasanın üstünde yasa olmadığına göre, mukayesesi mümkün olmadığından 147 nci maddesi sarahat koymuştur ve Anayasa ta- dillreini mahkemelerin tetkik etmemesi esasını da getirmiştir. 155 nci maddede usule mütaallik hükümler var. Elbet tetkikinden ötürü buna dair sara­ hat vardır. BAŞKAN — Sayın Tuna, vaktiniz dolmuş­ tur efendim. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi Muhterem Başkanım, bendeniz mâruzâ­ tımı ikmal etmeden evvel, şu kısma temas ede­ ceğim. Arkadaşlar, ne zaman bâzı arkadaşlammiLz, kemdilerine konuşma imkânı verilse, şu hususu ileri sürmektedirler. Kötü yönetim ve sosyo ekonomik tedbirlerin alınmamış olması dola- yısıyle 12 Marttan evvelki merhaleye vardık. Şimdi, işin bu devresinde bu yönetim kötü müydü, iyi miydi, değil miydi, bunun bâzı ar­ kadaşlarımızın takdirine bırakılmadığını kendi­ lerinim de kabul etmesini rioa ederim. Bunu tarih kaydedecektir. VEHBİ ERSÜ (Tabiî tiye) — Zatıâlinizin de takdirine bırakmamak lâzım. BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et­ meyiniz. Efendim zatıâliniz konuşurken, kim­ se müdahale etmedi, istirham ediyorum efen­ dim güçleştirmeyin. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi, bunu tarih teferruatla kaydedecektir. Beş - altı ay evvelki bir hâdisenin burada tah­ lilini yapacak değilim. Yalnız sosyo ekonomik tedbirler için bir plân vardır. Bu plânda ya­ pılacak işler sizlerin direktiflerinizle kabul edil­ mektedir, Altı yıl gibi kısa bir zamanda 130 milyar lira bu yatırımlarla Devletin ekonomik I durumunun tashihi cihetine gidilmiştir: 619 —
Sayfa 44 -
C. Senatosu B : 116 tetkik olunamamasımn anagerekçesi, Anayasa­ mızın 5 nci maddesidir. Şimdi diyorlar ki, bir ekseriyet meydana gelir de, Anayasanın değişmez hükümlerini, Cumhuriyeti, Cumhuriyetin niteliklerini değiş­ tirmeye kalkarsa ne olur?.. Muhterem arkadaşlarım, hukuk ilminde bu da tetkik olunmuş. 27 Mayısta Anayasanın ya­ pılmasında emeği geçen Hüseyin Naili Kübalı diyor ki; Anayasa bir yasama organı ekseriye­ tine dayanıktır. Anayasanın, değişmez hüküm­ lerini değiştirirse ne olur. Meselâ lâyikliği kaldırırsa, meselâ «Cumhuriyet değildir Hilâ­ fettir» demiş - yani bir misal olarak arz edi- yirum- «bunun adı Anayasa değişikliği değil­ dir, bu hukukî bir ihtilâldir» diyor. Evet, bu bir ihtilâldir. Eğer onun (tatbikatını takibedem uyanık evlâtları, bu tadile razı ise, o ta­ dil o milletin Anayasası olur. Ama, uyanık evlatları Cumhuriyetin anavasıflarını değiştire­ cek şekilde büyük bir tadilât karşısında sus­ muyor, ayağa kalkması lâzımgeliyor, ancak on­ lar bunu düzeltir, reaksiyon da düzeltemez. Binaenaleyh, nazari olarak akla gelen mevzu için, ilim adamlarımızın gösterdiği yol da bu­ dur. Bunlar değişemez, bir ekseriyet gelip ıböyle normal değiştirmeler gibi, bu anaumde- leri değiştiremez. Müsterih olmanız lâzım. Anayasanın değişikliklerinde siz de buyuruyor­ sunuz, diyorsunuz ki, «bir kısımları var onla­ ra müspet oy verdik, bir kısımları var bunlara karşıyız.» Demek ki; bu eserin sizin tarafınız­ dan da tamir edilmesi lâzımgelen bâzı kısım­ ları olduğunu kabul ediyorsunuz. Netice itibariyle, «bu değişiklikler cemiyeti geriye götürüyor» diyorlar. Hayır arkadaşlar, buna itimat buyurun. Daha evvel verilmiş bir taslak var bunun üzerinde çalışılırken - ken­ di partim için söylemiyorum- bütün partiler ittifakla vasıl olduğumuz bu merhaleden Ana­ yasayı geriye götürmemek için gerekli çabayı sarf etmiştir. Çünkü, onlar da müdriktir M, milletler vâsıl olduğu hürriyett merhalesinden geriye götürüldüğü zaman bir reaksiyon doğar. O hakkı tekrar alma çabası doğar. Bu cemi­ yeti huzursuz kılar. Bu itibarla, Anayasa (değişikliğinde tam, ca­ nı yürekten emin olduğumuz ve İnşallah tadil ve tashihi sonunda memlekete bâzı sahalarda 20 . 9 . 1971 O : 2 1 huzur geleceğine kaani bulunduğumuz maddeler tadil edilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, tadil hakkındaki fikrimizin anadayanağını arz ettim. Anadaya- nak, Anayasa gereğince mahkemelere, Yaşatma Organının görüşleri dışında bir görüş getirme ve Yasama Organına yargı organını hâkim kıl­ ma yetkisi verilmemişltir. Anayasa bu hakkı vermemiştir. Kimin fikri hâkim olacaktır? Tabiatiyle Yasama Organının fikri hâkim ola­ caktır. Anayasanın üstünde yasa olmadığına göre, mukayesesi mümkün olmadığından 147 nci maddesi sarahat koymuştur ve Anayasa ta- dillreini mahkemelerin tetkik etmemesi esasını da getirmiştir. 155 nci maddede usule mütaallik hükümler var. Elbet tetkikinden ötürü buna dair sara­ hat vardır. BAŞKAN — Sayın Tuna, vaktiniz dolmuş­ tur efendim. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi Muhterem Başkanım, bendeniz mâruzâ­ tımı ikmal etmeden evvel, şu kısma temas ede­ ceğim. Arkadaşlar, ne zaman bâzı arkadaşlammiLz, kemdilerine konuşma imkânı verilse, şu hususu ileri sürmektedirler. Kötü yönetim ve sosyo ekonomik tedbirlerin alınmamış olması dola- yısıyle 12 Marttan evvelki merhaleye vardık. Şimdi, işin bu devresinde bu yönetim kötü müydü, iyi miydi, değil miydi, bunun bâzı ar­ kadaşlarımızın takdirine bırakılmadığını kendi­ lerinim de kabul etmesini rioa ederim. Bunu tarih kaydedecektir. VEHBİ ERSÜ (Tabiî tiye) — Zatıâlinizin de takdirine bırakmamak lâzım. BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et­ meyiniz. Efendim zatıâliniz konuşurken, kim­ se müdahale etmedi, istirham ediyorum efen­ dim güçleştirmeyin. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi, bunu tarih teferruatla kaydedecektir. Beş - altı ay evvelki bir hâdisenin burada tah­ lilini yapacak değilim. Yalnız sosyo ekonomik tedbirler için bir plân vardır. Bu plânda ya­ pılacak işler sizlerin direktiflerinizle kabul edil­ mektedir, Altı yıl gibi kısa bir zamanda 130 milyar lira bu yatırımlarla Devletin ekonomik I durumunun tashihi cihetine gidilmiştir: 619 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Bugüm A. P. iktidarı devrettiği zaman, Mer­ kez Bankasındaki döviz miktarı 500 milyon do­ lardı. BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim Sa­ yın Turna. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi bir hususa daha temas edeyim. Arkadaş­ lar; komünistler, cemiyetin nizamını bozmak istiyen kimseler, daima Devletin büyüklerini kötülemek suretiyle Itahribat yapmak isterler. Bir konuşmamda yine arz etaniştim, Cumhuri­ yet detvrimi ele almıştım, Atatürk için kısmı! geçmiştim, inönü için neler söylemdi deklim, arkasından Celâl Bayar için neler söylendi de­ dim, Menderes için neler söylendi dedim. Ve sizin ihtilâlim başı için ve onun oğlu için neler söylendi dedim. Son Reisicumhur için söyle­ nen sözleri, yine grupunuz söylemiştir, Se­ nato zabıtlarında bunlar da mündemiçtir. Arakadaşlar, hizmete talilbolan memleket evlâtlarını tahribetmek için bir faaliyet var­ ıdır. Şunu söylüyorum, A. P. altı aydan beri iktidarda değildir. Devletin bütün arşivleri, başka kimselerin, tarafsız bir idarenin elinde­ dir. DemireTin kardeşlerinin teşriî masuniyeti yoktur. Eğer ima edilen husus bu ise, bunla­ rın Devletten kanunsuz, nizamsız menfaat te^ min ettiği iddia ediliyorsa, bugün Hükümet her surette müessir olacak ellerdedir. Hak­ kında dâvayı açar, adlî makamlar kararını ve­ rir. BAŞKAN — Sayın Tuna, eğer grup adına konuşuyorsanız müddet verebilirim. Ama, be­ ni müşkil vaziyet/be bırakmayınız. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Grup adına komuşuyorum. BAŞKAN — G-rup adına konuştuğunuzu başından söylemeli idiniz, o zaman buyurun efendim. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — «Efendim, şaibeli iktidar, 12 Martın evveline getirmiştir» Arkadaşlar, Shakespeare şöyle diyor, «hır­ sızların en âdisi, en şerefsizi, şeref ve haysiyet hırsızlarıdır. Benim malımı çalan, onun da işi­ ne yarar bir sahada kullanabilir, onun da bel­ ki bir ihtiyacını giderebilir, Ama, benim şe­ ref ve haysiyetimi çalan, sadece beni ondam mahrum eder, kendisinin hiçbir işine yaramaz. Bunun ahlâki redaeti, öbüründen 10 kat faz­ ladır.» Muhterem arkadaşlar, başkalarının şerefi­ ne, kemdi şereflerimiz kadar sahibolalım. Kö­ tülemek istediğiniz kimsenin maddî delilini or­ taya korsunuz. Adalet Partisi Grupu hiçbir şekilde, hiçbir kötülüğün müdafii değildir, hiç­ bir kötülüğün yanında değildir. Ama, bir şe­ yin yanındadır. Memleket evlâtlarını bilmeden taihrijbeden kimselerin şiddetle karşısuıdadır. Bu ispat edilir, diyeceğimiz yoktur. Daima böyle imalarla, tahriklerle bu memleket evlât­ larının tahribine artık bu memleketin durumu müsait değildir. Başkalarının şerefine, em az kendi şerefimiz kadar saygı gösterdiğimiz an­ da, şu kubbemin mehabetine uygun bir hareket­ te bulunmuş oluruz. Bununla hiçbir zaman fa­ lan zatı himaye edin, tutun demiyorum. Ama onun hakiknıda bir şey dediğiniz zaman bunu tevsik edin. Hükümet vazife başındadır, her türlü taki­ batın, tahkikatın yapılması mümkündür. Bun­ lar yapılmaz, daima imalarla, daima telkinlerle ve tesirlerle bu sözler söylenir. Arkadaşlar, bu kaJbîl kötüleme mücadelesi suretiyle tahribat memleketin hayrına neticeler vermez. Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum. Yapılan değişiklikler hakikaten içten katıldığı­ mız değişikliklerdir. Her birisinin, arz ettiğim şekilde, inandırıcı gerekçeleri vardır; bu inanç­ la tadilini rica ediyoruz ve önergenin reddini, metnin huzurlarınıza gelen sekli ile kabulünü istirham ediyorum. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış­ lar.) BAŞKAN -— Saym Özden. EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş­ kan, muhterem arkadaşlar; A. P. Grupu adına görüşen saym arkadaşımız Nusret Tuna'nm son beyanalrı, hakikaten beni ciddî olarak üzmüş­ tür. Anayasanın 147 nci maddesinin ilim bakı­ mından, memleket ihtiyacı bakımından müza­ keresi güzelce giderken, eski Başbakana ve onun kardeşlerine tevcih edilen bâzı dedikodu­ yu bu kürsüye getirerek, meseleyi bu çapta mü­ zakere rayından kaydırmak hakikaten üzücü olmuştur. 620 —
Sayfa 45 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Bugüm A. P. iktidarı devrettiği zaman, Mer­ kez Bankasındaki döviz miktarı 500 milyon do­ lardı. BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim Sa­ yın Turna. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi bir hususa daha temas edeyim. Arkadaş­ lar; komünistler, cemiyetin nizamını bozmak istiyen kimseler, daima Devletin büyüklerini kötülemek suretiyle Itahribat yapmak isterler. Bir konuşmamda yine arz etaniştim, Cumhuri­ yet detvrimi ele almıştım, Atatürk için kısmı! geçmiştim, inönü için neler söylemdi deklim, arkasından Celâl Bayar için neler söylendi de­ dim, Menderes için neler söylendi dedim. Ve sizin ihtilâlim başı için ve onun oğlu için neler söylendi dedim. Son Reisicumhur için söyle­ nen sözleri, yine grupunuz söylemiştir, Se­ nato zabıtlarında bunlar da mündemiçtir. Arakadaşlar, hizmete talilbolan memleket evlâtlarını tahribetmek için bir faaliyet var­ ıdır. Şunu söylüyorum, A. P. altı aydan beri iktidarda değildir. Devletin bütün arşivleri, başka kimselerin, tarafsız bir idarenin elinde­ dir. DemireTin kardeşlerinin teşriî masuniyeti yoktur. Eğer ima edilen husus bu ise, bunla­ rın Devletten kanunsuz, nizamsız menfaat te^ min ettiği iddia ediliyorsa, bugün Hükümet her surette müessir olacak ellerdedir. Hak­ kında dâvayı açar, adlî makamlar kararını ve­ rir. BAŞKAN — Sayın Tuna, eğer grup adına konuşuyorsanız müddet verebilirim. Ama, be­ ni müşkil vaziyet/be bırakmayınız. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Grup adına komuşuyorum. BAŞKAN — G-rup adına konuştuğunuzu başından söylemeli idiniz, o zaman buyurun efendim. AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — «Efendim, şaibeli iktidar, 12 Martın evveline getirmiştir» Arkadaşlar, Shakespeare şöyle diyor, «hır­ sızların en âdisi, en şerefsizi, şeref ve haysiyet hırsızlarıdır. Benim malımı çalan, onun da işi­ ne yarar bir sahada kullanabilir, onun da bel­ ki bir ihtiyacını giderebilir, Ama, benim şe­ ref ve haysiyetimi çalan, sadece beni ondam mahrum eder, kendisinin hiçbir işine yaramaz. Bunun ahlâki redaeti, öbüründen 10 kat faz­ ladır.» Muhterem arkadaşlar, başkalarının şerefi­ ne, kemdi şereflerimiz kadar sahibolalım. Kö­ tülemek istediğiniz kimsenin maddî delilini or­ taya korsunuz. Adalet Partisi Grupu hiçbir şekilde, hiçbir kötülüğün müdafii değildir, hiç­ bir kötülüğün yanında değildir. Ama, bir şe­ yin yanındadır. Memleket evlâtlarını bilmeden taihrijbeden kimselerin şiddetle karşısuıdadır. Bu ispat edilir, diyeceğimiz yoktur. Daima böyle imalarla, tahriklerle bu memleket evlât­ larının tahribine artık bu memleketin durumu müsait değildir. Başkalarının şerefine, em az kendi şerefimiz kadar saygı gösterdiğimiz an­ da, şu kubbemin mehabetine uygun bir hareket­ te bulunmuş oluruz. Bununla hiçbir zaman fa­ lan zatı himaye edin, tutun demiyorum. Ama onun hakiknıda bir şey dediğiniz zaman bunu tevsik edin. Hükümet vazife başındadır, her türlü taki­ batın, tahkikatın yapılması mümkündür. Bun­ lar yapılmaz, daima imalarla, daima telkinlerle ve tesirlerle bu sözler söylenir. Arkadaşlar, bu kaJbîl kötüleme mücadelesi suretiyle tahribat memleketin hayrına neticeler vermez. Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum. Yapılan değişiklikler hakikaten içten katıldığı­ mız değişikliklerdir. Her birisinin, arz ettiğim şekilde, inandırıcı gerekçeleri vardır; bu inanç­ la tadilini rica ediyoruz ve önergenin reddini, metnin huzurlarınıza gelen sekli ile kabulünü istirham ediyorum. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış­ lar.) BAŞKAN -— Saym Özden. EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş­ kan, muhterem arkadaşlar; A. P. Grupu adına görüşen saym arkadaşımız Nusret Tuna'nm son beyanalrı, hakikaten beni ciddî olarak üzmüş­ tür. Anayasanın 147 nci maddesinin ilim bakı­ mından, memleket ihtiyacı bakımından müza­ keresi güzelce giderken, eski Başbakana ve onun kardeşlerine tevcih edilen bâzı dedikodu­ yu bu kürsüye getirerek, meseleyi bu çapta mü­ zakere rayından kaydırmak hakikaten üzücü olmuştur. 620 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Kim getiriyor sayın Özden? (A. P. sıralarından gü­ rültüler.) SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen ge­ tirdin. BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben şimdi bu safhalara girecek değilim. Girersek, çok bü­ yük meseleler ortaya çıkacağı için, bu tatlı ha­ vayı bozmayı arzu etmiyorum. (A. P. sıraların­ dan gürültüler ve «korkumuz yok.» «Esasında bir şey de yok.» sesleri) EKREM ÖZDEN (Devamla) — Peki, ma­ dem bir şey yok da niçin itiraz ediyorsunuz? Ben bu kürsüden bir şey söylüyor muyum? (A. P. sıralarından gürültüler) 'BAŞKAN — Sayın Özden, Sayın Özden mü­ dahale celbedecek şekilde konuşmamanızı istir­ ham edeceğim efendim. Lütfen efendim, müda­ hale etmeyin. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bir şey söy­ lemiyorum; siz yine üzülüyorsunuz. (A. P. sıra­ larından gürültüler) SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sadet dışı konuşurken A. Nusret Tuna, ona bir şey de­ mediniz Sayın Başkan. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Saym Baş­ kan, siz ve arkadaşlarınız iyi bilir ki, bu mese­ lenin içine girersek çok meseleler çıkar. İçine girmiyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler ve «tehdit mi ediyorsun.» sesleri) girmek arzu et­ miyoruz. Bırakın bizi de, tatlı tatlı şu meseleyi bitirelim. Tehdidediyor muyuz, etmiyor muyuz, altından ne türlü Çapanoğlu çıkacak, onu siz daha iyi takdir edersiniz. (A. P. sıralarından gürültüler ve «işte Çapanoğlu çıktı.» sesleri) BAŞKAN — Lütfen efendim cevap verme­ yin, lütfen. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş­ kan, devam edeyim mi, yoksa cevap mı vere­ yim? (A. P. sıralarından gülüşmeler) BAŞKAN — Şimdi, Başkan cellbetmiyor mü­ dahaleleri, Müdahaleleri konuşmanızla celbedi- yorsunuz; ben lüzumu kadar, hem oturan arka­ daşlara müdahale etmemelerini, hem de zatıâli- nize müdahaleyi celbedecek şekilde hitabette bu­ lunmamanızı rica ettim. Benim vazifem bu ka­ dar. Onun için istirham edeceğim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben bir şey söylemiyorum ki, aleyhte bir şey söylemiyorum ki, arkadaşlarınızı ikaz ediyorum. BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ede­ rim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade bu­ yurun da ilmî cephede kalalım diyorum. Ben bir şey demiyorum. BAŞKAN — Evet efendim, tamam. Müdaha­ le etmiyorlar, buyurun efendim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Şimdi, muh­ terem arkadaşlarım, Anayasa değişikliği olur mu, olmaz mı? Bu ilmî bir münakaşa halinde. Bir kısım arkadaşlarımız, Anayasanın mütema­ diyen değiştirilmesinin doğru olamıyacağmı, bir kısım arkadaşlarımız da Anayasanın ihtiyaçlara ve icaplara göre değiştirilmesi hakkının mevcu- dolduğunu ileri sürüyorlar. Bence, Komisyonda da arz ettim, anayasalar ihtiyaçlara göre, za­ man ve mekânın gösterdiği lüzuma göre, daima değiştirilebilir. Bu kitap semavî bir kitap de­ ğildir. Yukardan aşağıya İnmiş <bir kitap değil­ dir, kul yapısıdır. Kulların İcaplarına göre bu değişir. Esasen 9 ncu madde, Anayasamızın 9 ncu maddesi gayet sarihtir. Bunun mefhumu muhalifinden mesele meydana çıkmaktadır. «Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkında­ ki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştiril­ mesi teklif edilemez.» diyor. Demek ki, diğer konular değiştirilebilir ve teklif edilebilir, yal­ nız, idarenin Cumhuriyet olduğuna dair olan madde değiştirilemez; bunun mefhumu muhali­ finden bu çıkmaktadır. Muhterem arkadaşlar bâzı memleketlerde anayasa kurucu meclisler tarafından değiştiri­ lir. Yıpranmış meclislerin anayasa değişikliğine gitmeyip, doğrudan doğruya ya kendilerini ye­ nilemek veya bir kurucu meclis teşkil etmek su­ retiyle bunun halli cihetine gittikleri görülmüş­ tür; vardır bunlar. Biz kurucu meclis miyiz? Arkadaşlar, kurucu meclis toplanmıştır, 27 Ma­ yıs İhtilâlinden sonra Kurucu Meclis toplanmış­ tır; Anayasa yapmıştır, seçim kanunu yapmış­ tır ve o günkü mevzuları ele almıştır. Şimdi, bir kurucu meclis olmadığına göre Anayasayı kim tebdil edecek, kim hükümlerini tağyir ede­ cek veyahut yeni hükümler getirecek, Bunu, hiç şüphe yok ki, kurucu meclis vasıf ve salâ­ hiyetinde olduğu mııhakkaik bulunan T.B.M.M. — 621 —
Sayfa 46 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Kim getiriyor sayın Özden? (A. P. sıralarından gü­ rültüler.) SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen ge­ tirdin. BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben şimdi bu safhalara girecek değilim. Girersek, çok bü­ yük meseleler ortaya çıkacağı için, bu tatlı ha­ vayı bozmayı arzu etmiyorum. (A. P. sıraların­ dan gürültüler ve «korkumuz yok.» «Esasında bir şey de yok.» sesleri) EKREM ÖZDEN (Devamla) — Peki, ma­ dem bir şey yok da niçin itiraz ediyorsunuz? Ben bu kürsüden bir şey söylüyor muyum? (A. P. sıralarından gürültüler) 'BAŞKAN — Sayın Özden, Sayın Özden mü­ dahale celbedecek şekilde konuşmamanızı istir­ ham edeceğim efendim. Lütfen efendim, müda­ hale etmeyin. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bir şey söy­ lemiyorum; siz yine üzülüyorsunuz. (A. P. sıra­ larından gürültüler) SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sadet dışı konuşurken A. Nusret Tuna, ona bir şey de­ mediniz Sayın Başkan. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Saym Baş­ kan, siz ve arkadaşlarınız iyi bilir ki, bu mese­ lenin içine girersek çok meseleler çıkar. İçine girmiyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler ve «tehdit mi ediyorsun.» sesleri) girmek arzu et­ miyoruz. Bırakın bizi de, tatlı tatlı şu meseleyi bitirelim. Tehdidediyor muyuz, etmiyor muyuz, altından ne türlü Çapanoğlu çıkacak, onu siz daha iyi takdir edersiniz. (A. P. sıralarından gürültüler ve «işte Çapanoğlu çıktı.» sesleri) BAŞKAN — Lütfen efendim cevap verme­ yin, lütfen. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş­ kan, devam edeyim mi, yoksa cevap mı vere­ yim? (A. P. sıralarından gülüşmeler) BAŞKAN — Şimdi, Başkan cellbetmiyor mü­ dahaleleri, Müdahaleleri konuşmanızla celbedi- yorsunuz; ben lüzumu kadar, hem oturan arka­ daşlara müdahale etmemelerini, hem de zatıâli- nize müdahaleyi celbedecek şekilde hitabette bu­ lunmamanızı rica ettim. Benim vazifem bu ka­ dar. Onun için istirham edeceğim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben bir şey söylemiyorum ki, aleyhte bir şey söylemiyorum ki, arkadaşlarınızı ikaz ediyorum. BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ede­ rim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade bu­ yurun da ilmî cephede kalalım diyorum. Ben bir şey demiyorum. BAŞKAN — Evet efendim, tamam. Müdaha­ le etmiyorlar, buyurun efendim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — Şimdi, muh­ terem arkadaşlarım, Anayasa değişikliği olur mu, olmaz mı? Bu ilmî bir münakaşa halinde. Bir kısım arkadaşlarımız, Anayasanın mütema­ diyen değiştirilmesinin doğru olamıyacağmı, bir kısım arkadaşlarımız da Anayasanın ihtiyaçlara ve icaplara göre değiştirilmesi hakkının mevcu- dolduğunu ileri sürüyorlar. Bence, Komisyonda da arz ettim, anayasalar ihtiyaçlara göre, za­ man ve mekânın gösterdiği lüzuma göre, daima değiştirilebilir. Bu kitap semavî bir kitap de­ ğildir. Yukardan aşağıya İnmiş <bir kitap değil­ dir, kul yapısıdır. Kulların İcaplarına göre bu değişir. Esasen 9 ncu madde, Anayasamızın 9 ncu maddesi gayet sarihtir. Bunun mefhumu muhalifinden mesele meydana çıkmaktadır. «Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkında­ ki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştiril­ mesi teklif edilemez.» diyor. Demek ki, diğer konular değiştirilebilir ve teklif edilebilir, yal­ nız, idarenin Cumhuriyet olduğuna dair olan madde değiştirilemez; bunun mefhumu muhali­ finden bu çıkmaktadır. Muhterem arkadaşlar bâzı memleketlerde anayasa kurucu meclisler tarafından değiştiri­ lir. Yıpranmış meclislerin anayasa değişikliğine gitmeyip, doğrudan doğruya ya kendilerini ye­ nilemek veya bir kurucu meclis teşkil etmek su­ retiyle bunun halli cihetine gittikleri görülmüş­ tür; vardır bunlar. Biz kurucu meclis miyiz? Arkadaşlar, kurucu meclis toplanmıştır, 27 Ma­ yıs İhtilâlinden sonra Kurucu Meclis toplanmış­ tır; Anayasa yapmıştır, seçim kanunu yapmış­ tır ve o günkü mevzuları ele almıştır. Şimdi, bir kurucu meclis olmadığına göre Anayasayı kim tebdil edecek, kim hükümlerini tağyir ede­ cek veyahut yeni hükümler getirecek, Bunu, hiç şüphe yok ki, kurucu meclis vasıf ve salâ­ hiyetinde olduğu mııhakkaik bulunan T.B.M.M. — 621 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 yapacaktır, yani, Millet Meclisi ve C. Senato­ su. (Bunda şüphe yoktur, ilim (böyledir. Yalnız, Ikorku vardır. 'Korku şudur: Biz bir takım 'tad'iller yapıyoruz, bu tadiller üzerinde yeni iktidarlar, iktidarı ele geçirecekler, acaba bu rejimimizi tamamen ortadan kaldırıcı ve­ yahut kısmen tebdil edici, yasama meclislerinin haklarını feshedici ve idarecilere büyük salâ­ hiyet verici kanunlar çıkarmaya teşebbüs eder­ lerse ne yapacağız? !Bu mesele vardır, arkadaş­ lar. Şu meseleyi 'açıkça ifade edelim ki, «San­ dıktan çıktık, Iher şeyi yapabiliriz, istediğimiz kanunları, istediğimiz şekilde tatbik edebiliriz. Siz de iktidara geliniz yapınız» diye bir fikir Türkiye'de bundan Sonra yürümez ve yürümi- yecektir. Bunu iyi (bilmek lâzım. SALİM KAZERDAĞLI (Elâzığ) — Her se­ çilen lâyık değildir. EKREM ÖZDEN (Devamla) — İktidara ge­ len hangi parti olursa 'olsun arkadaşlar, Türki­ ye'de insan haklarına, insanların tabiî hakları­ na ve memleketin demokratik düşüncelerine ve getirdiğimiz (Anayasanın özgürlüklerine mu­ halif bir harekete bundan sonra asla teşebbüs edemez; hiç bir 'surette teşebbüs edemez. Çün­ kü, 10 sene içinde iki kesin ve ibretâmiz hâ­ dise Türlüye'de cereyan etmiştir. Bir kere Anayasanın değiştirilmesi için bir teklif nisabı vardır; bir de kabul nisabı vardır. Bu teklif ve kabul nisabı tekevvün etmedikçe hiç bir surette Anayasa değiştirilemez. (Bunun için korkmaya lüzum yoktur. 'Bu bir. İkincisi, misal olmuştur, 'her vakit övdük, bugün sabahleyin de 'övdüm, partiler arasın­ daki münasebet.. Arkadaşlar, demincek bana söz atan muhterem, sevgili kardeşlerim, bir meseleyi müzakere ederken, bir millet mesele­ sini, bir devlet meselesini müzakere edeceğimiz sırada partilerin elele vererek bu memleket ihtiyaçlarının ne türlü halledileceği neticesine varmaları, Türk Demokrasisinin vardığı bir so­ nuçtur ve bu yürek kabartıcı, göğüs kabartıcı yüreğe ferahlık verici bir sonuçtur. Onun için, üzülmeyiniz bundan sonraki 'değişiklikler de hep böyle olacaktır. BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın öz­ den. 't /f EKREM ÖZDEN (Davamla) — Sayın Baş­ kan, bir noktaya daha müsaade ederseniz te­ mas etmek istiyorum. Türkiye'de bir Meclis vardır; kanun yapacak bir meclis vardır ve Anayasayı yapacak yine bir meclis vardır, baş­ ka yer yoktur. Egemenlik, bilâkaydüşart mec­ lislerin ise, meclislerin yapacağı Anayasayı esas bakımından başka bir makamın tetkik et­ mesi mümkün değildir. Benim şahsi kanaatim bu. Ancak ve ancak kendi bünyesi içinde çıka­ racağı kanunların 'o meclislerin yapmış olduğu anayasaya muhalif olup olmadığını, esasından ve usulünden, tetkik etmek yetkisine Anaya­ sa Maihkemetsi sahibolmalıdır. Bunda hiç şek'i şüphe yoktur. 'Ben kanun yapacağım, kanun usulüne uygun mudur, değil midir; denetliye- cek. Ben kanun yapacağım, Anayasaya muha­ lif midir, değil 'midir; tetkik edecek. Onda şüp­ he yoktur. Ama ben Anayasayı değiştirme ih­ tiyacını duymuşum ve bunda nisabı bulmuşum bütün partilerin arzuları o noktalarda toplan­ mış, ihtilaflı noktalar kalmamış, «Hayır, bu esasında Anayasaya muhaliftir» deniyor. Bunu mümkün bulursanız, o zaman Anayasa Mahke­ mesini T.B.M.M.'nin yanında bir yasama orga­ nı olarak kabul etmemiz lâzım g-elir. Bu fikrimi bundan evvel de 'söyledim, Komisyonda da söy­ ledim, şimdi de söylüyorum; her zaman da mü­ dafaa edeceğim. Yalnız, bir noktada Sayın Tuna'dan ayrılı­ yorum; Türkiye 'Dsvlsti hâkimler devleti de­ ğildir. Türkiye Devleti, her hakkı, Anayasa mucibince, her organına teslim etmiş, bırakmış ve o organlar vasıtasıyle hâkimiyetini idame ettiren bir teşekküldür. Hâkimler bizi muraka­ be eder durumda olamaz. Sayın Tuna ilk görü­ şünüz böyle idi, şimdi biraz o fikirden ayrılmış gördüm, bundan ben de memnun oldum. BAŞKAN — 'Sayın özden vaktiniz doldu efendim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — jSayın Baş­ kan, zaten bitiriyorum. Benim diyeceğim hu­ lasaten şudur: Yapılan tadilât yerindedir. Usulüne uygun­ dur. Anayasa hukukuna da uygun olur ki, bu tadilâtın büyük bir kısmı o'toritelerce, Anayasa otoritelerince kabul edilmiştir, ihtilâf yoktur. Bir arkadaşımız, bir 'Ordinaryüs Profesör iti­ raz etmiştir, bu maddeye. O da sırf eskiden ya­ pılan suiistimalleri düşünerek itirazını yönelt- — 622 —
Sayfa 47 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 yapacaktır, yani, Millet Meclisi ve C. Senato­ su. (Bunda şüphe yoktur, ilim (böyledir. Yalnız, Ikorku vardır. 'Korku şudur: Biz bir takım 'tad'iller yapıyoruz, bu tadiller üzerinde yeni iktidarlar, iktidarı ele geçirecekler, acaba bu rejimimizi tamamen ortadan kaldırıcı ve­ yahut kısmen tebdil edici, yasama meclislerinin haklarını feshedici ve idarecilere büyük salâ­ hiyet verici kanunlar çıkarmaya teşebbüs eder­ lerse ne yapacağız? !Bu mesele vardır, arkadaş­ lar. Şu meseleyi 'açıkça ifade edelim ki, «San­ dıktan çıktık, Iher şeyi yapabiliriz, istediğimiz kanunları, istediğimiz şekilde tatbik edebiliriz. Siz de iktidara geliniz yapınız» diye bir fikir Türkiye'de bundan Sonra yürümez ve yürümi- yecektir. Bunu iyi (bilmek lâzım. SALİM KAZERDAĞLI (Elâzığ) — Her se­ çilen lâyık değildir. EKREM ÖZDEN (Devamla) — İktidara ge­ len hangi parti olursa 'olsun arkadaşlar, Türki­ ye'de insan haklarına, insanların tabiî hakları­ na ve memleketin demokratik düşüncelerine ve getirdiğimiz (Anayasanın özgürlüklerine mu­ halif bir harekete bundan sonra asla teşebbüs edemez; hiç bir 'surette teşebbüs edemez. Çün­ kü, 10 sene içinde iki kesin ve ibretâmiz hâ­ dise Türlüye'de cereyan etmiştir. Bir kere Anayasanın değiştirilmesi için bir teklif nisabı vardır; bir de kabul nisabı vardır. Bu teklif ve kabul nisabı tekevvün etmedikçe hiç bir surette Anayasa değiştirilemez. (Bunun için korkmaya lüzum yoktur. 'Bu bir. İkincisi, misal olmuştur, 'her vakit övdük, bugün sabahleyin de 'övdüm, partiler arasın­ daki münasebet.. Arkadaşlar, demincek bana söz atan muhterem, sevgili kardeşlerim, bir meseleyi müzakere ederken, bir millet mesele­ sini, bir devlet meselesini müzakere edeceğimiz sırada partilerin elele vererek bu memleket ihtiyaçlarının ne türlü halledileceği neticesine varmaları, Türk Demokrasisinin vardığı bir so­ nuçtur ve bu yürek kabartıcı, göğüs kabartıcı yüreğe ferahlık verici bir sonuçtur. Onun için, üzülmeyiniz bundan sonraki 'değişiklikler de hep böyle olacaktır. BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın öz­ den. 't /f EKREM ÖZDEN (Davamla) — Sayın Baş­ kan, bir noktaya daha müsaade ederseniz te­ mas etmek istiyorum. Türkiye'de bir Meclis vardır; kanun yapacak bir meclis vardır ve Anayasayı yapacak yine bir meclis vardır, baş­ ka yer yoktur. Egemenlik, bilâkaydüşart mec­ lislerin ise, meclislerin yapacağı Anayasayı esas bakımından başka bir makamın tetkik et­ mesi mümkün değildir. Benim şahsi kanaatim bu. Ancak ve ancak kendi bünyesi içinde çıka­ racağı kanunların 'o meclislerin yapmış olduğu anayasaya muhalif olup olmadığını, esasından ve usulünden, tetkik etmek yetkisine Anaya­ sa Maihkemetsi sahibolmalıdır. Bunda hiç şek'i şüphe yoktur. 'Ben kanun yapacağım, kanun usulüne uygun mudur, değil midir; denetliye- cek. Ben kanun yapacağım, Anayasaya muha­ lif midir, değil 'midir; tetkik edecek. Onda şüp­ he yoktur. Ama ben Anayasayı değiştirme ih­ tiyacını duymuşum ve bunda nisabı bulmuşum bütün partilerin arzuları o noktalarda toplan­ mış, ihtilaflı noktalar kalmamış, «Hayır, bu esasında Anayasaya muhaliftir» deniyor. Bunu mümkün bulursanız, o zaman Anayasa Mahke­ mesini T.B.M.M.'nin yanında bir yasama orga­ nı olarak kabul etmemiz lâzım g-elir. Bu fikrimi bundan evvel de 'söyledim, Komisyonda da söy­ ledim, şimdi de söylüyorum; her zaman da mü­ dafaa edeceğim. Yalnız, bir noktada Sayın Tuna'dan ayrılı­ yorum; Türkiye 'Dsvlsti hâkimler devleti de­ ğildir. Türkiye Devleti, her hakkı, Anayasa mucibince, her organına teslim etmiş, bırakmış ve o organlar vasıtasıyle hâkimiyetini idame ettiren bir teşekküldür. Hâkimler bizi muraka­ be eder durumda olamaz. Sayın Tuna ilk görü­ şünüz böyle idi, şimdi biraz o fikirden ayrılmış gördüm, bundan ben de memnun oldum. BAŞKAN — 'Sayın özden vaktiniz doldu efendim. EKREM ÖZDEN (Devamla) — jSayın Baş­ kan, zaten bitiriyorum. Benim diyeceğim hu­ lasaten şudur: Yapılan tadilât yerindedir. Usulüne uygun­ dur. Anayasa hukukuna da uygun olur ki, bu tadilâtın büyük bir kısmı o'toritelerce, Anayasa otoritelerince kabul edilmiştir, ihtilâf yoktur. Bir arkadaşımız, bir 'Ordinaryüs Profesör iti­ raz etmiştir, bu maddeye. O da sırf eskiden ya­ pılan suiistimalleri düşünerek itirazını yönelt- — 622 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 mistir. Suiistimal için kuvvetler hazırdır, suiis­ timal hiç bir zaman yapılamaz. Korkulacak bir şey yoktur. Saygılarımı sunarım efendim. BAŞKAN — Sayın Acar. BELÂHADDİN AĞAR (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; bu kısa zamanda şahsi kanaatimi arz ve ifade etmek isterim. Milâttan 5 bin sene evvel yukarı Nil böl­ gesinde bir kanun vardı : Bu kanunda «eğer bir kadın kötü bir suç işlemişse Nil nehrine atınız boğulursa suçludur, boğulmazsa suçsuz­ dur.» denilmekte idi. Usul kanunu. Yüzme bilen kazanıyor. «Eğer erkek suçluysa elinin içine kızgın demiri sokunuz ve deliniz, eğer bağrrıyorsa suçludur, bağırmıyorsa suçsuzdur» diye bir usul kanunu vardı. Yine Asurlar'da bir kanun vardı; o kanun­ da da «eğer kadınlar evli değil uygunsuzsa saçlarını kırkınız; evli ve namuslu kadınlar başları örtülü gezsinler» denilmekte idi. Nite­ kim,, 90 maddelik çivi yazması bir kanun daha vardı; Hamurabi Kanunu. O da «Her kim ki büyük - baş hayvan çalar 100 değnek vurula ve teessüf edile» diye bir hüküm vardı. Yi­ ne buna mümasil Mezopotamya devletlerinin kanunlarında muhtelif hükümler vardı. Konuya kısaca girerken demek istiyorum ki, adalet tarihinde bu merhaleye ve buraya büyük felâketlerle, büyük mücadelerle, bü­ yük savaşlarla gelinmiştir, Bu bakımdan ben meslektaş olarak ağabeyim sayılan Ekrem Özden ağabeyimizin konuşmalarını biraz tuhaf karşıladım. Yani, bir konunun arz ve ifadesin­ de hissiyatın ne derece rolü vardır? Madem ki, varız o halde insanız, onun için ifade tar­ zında böyle hissimize kapılmaya lüzum yok. Eski Roma Senatosunda «Kanun» diye bir adam varmış. «Kanun» her gün kalkar, «Kar- taca yıkılsın» inermiş. Ertesi gün yine gündem dışı söz ister, «Kartaca yıkılacaktır» dermiş. Bu diyalogda olmıyan hissî bir şey, hadi «Kanuna» göre öyle olsun ve bu adam böyle meşhur olmuş. Şimdi, hafızamın ihanetine uğramamak için, Fransız İhtilâlinden sonra bu Robespiyer, Şö­ valye Danton, Mirabo falan filân; zanneder­ sem 1791 meclisine 743 mebus girmiştir, bu­ nun 313 ü montanyörlar, taşralılar, diğerleri yine aristokratlardı. Orada bu Anayasa Mah­ kemesi görüşüldü ve kabul edildi, ondan ev­ vel de yine vardı. Yalnız, Napolyon'un bir farkı vardı. O da bu Anayasa Mahkemesi üye­ lerini Napolyon kendi seçiyordu. Ben geçen sene Adliye Vekâletinin büt­ çesi münasebetiyle bir nebze dokunmuştum. A. P. Grup Başkanının sözleriyle, Ekrem Be­ yin sözlerini bir karşılaştırmak lâzım. Peki, 15 kişi maddei hamurdan zehirlendi, yahut görevini suiistimal etti veyahut da öyle bir hale duçar kı­ lındı, delirdi. Peki, bu adamlar mühim bir ko­ nuda karar verdiler, fakat bunların kararını tetkik edecek daha üstün bir yer var mı? Yok. O zaman metafizik bir duruma doğru gidiyoruz, sonsuza doğru gidiyoruz. Binaenaleyh, Atatürk'­ ün «Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.» il­ kesine bir de tekâmül nazariyesine göre Ana­ yasa mahkemesi koyduk ki, ola ki, Meclis gö­ revini hissî sebeplerle suiistimal edebilir. Ancak, bunu kontrol edecek organ kimdir, var mıdır?.. Yok, Yalnız, bunun tatbikatını gör­ dük. Efendim, mieşhur Alman Filozof Fischer'- in devlet felsefesinden alarak Hitler'i meşru göstermek için Rozemberg'in bir nazariyesi var­ dı, ismi de otolimitasyon, kendi kendini tahdit, ahlâkilik duvarı, emperatif sigası, kendini ahlâ­ kımla tahlidediyorum. Şimdi, ben Anayasanın değişmesi veya de­ ğişmemesi tarzında değil de, Anayasa organının kuruluşunda hata edilmiştir. Neden hata edil­ miştir, kitabî olmuştur, tercüme edilmiştir. Anayasa organının kuruluşunda Anayasa Mah­ kemesini temsil eden kimselerin görev ve yet­ kilerinin hudut ve şümulü tâyin edilmemiştir. Neye göre edilebilir? Madem ki, Anayasa var­ dır, Anayasa kimin Anayasası olur? Daha zi­ yade demokratik devletlerde Anayasa tabiri kullanılu*, halkın seçtiğinin getirdiği, milletin mümessillerinin kurduğu Anayasa. Bu müna­ kaşa edilir. Anayasanın içinde bulunan bu mad­ dede Anayasaya ve demokrasiye uygun ilkele­ rin neden ibaret olacağı belirtilir. Mevzuu da­ ğıtmayayım. Rahmetli Atatürk'ün ilkeleri ne­ dir diye ilk toplantısı yapıldı, mektup yazdım cevap gelmedi. Şimdi, Atatürk diyor ki, «Türk gençliğine emanet ettim» Türk gençliğine emanet ettim dediği zaman, sokakta anasından 550 kuruş 623 —
Sayfa 48 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 mistir. Suiistimal için kuvvetler hazırdır, suiis­ timal hiç bir zaman yapılamaz. Korkulacak bir şey yoktur. Saygılarımı sunarım efendim. BAŞKAN — Sayın Acar. BELÂHADDİN AĞAR (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; bu kısa zamanda şahsi kanaatimi arz ve ifade etmek isterim. Milâttan 5 bin sene evvel yukarı Nil böl­ gesinde bir kanun vardı : Bu kanunda «eğer bir kadın kötü bir suç işlemişse Nil nehrine atınız boğulursa suçludur, boğulmazsa suçsuz­ dur.» denilmekte idi. Usul kanunu. Yüzme bilen kazanıyor. «Eğer erkek suçluysa elinin içine kızgın demiri sokunuz ve deliniz, eğer bağrrıyorsa suçludur, bağırmıyorsa suçsuzdur» diye bir usul kanunu vardı. Yine Asurlar'da bir kanun vardı; o kanun­ da da «eğer kadınlar evli değil uygunsuzsa saçlarını kırkınız; evli ve namuslu kadınlar başları örtülü gezsinler» denilmekte idi. Nite­ kim,, 90 maddelik çivi yazması bir kanun daha vardı; Hamurabi Kanunu. O da «Her kim ki büyük - baş hayvan çalar 100 değnek vurula ve teessüf edile» diye bir hüküm vardı. Yi­ ne buna mümasil Mezopotamya devletlerinin kanunlarında muhtelif hükümler vardı. Konuya kısaca girerken demek istiyorum ki, adalet tarihinde bu merhaleye ve buraya büyük felâketlerle, büyük mücadelerle, bü­ yük savaşlarla gelinmiştir, Bu bakımdan ben meslektaş olarak ağabeyim sayılan Ekrem Özden ağabeyimizin konuşmalarını biraz tuhaf karşıladım. Yani, bir konunun arz ve ifadesin­ de hissiyatın ne derece rolü vardır? Madem ki, varız o halde insanız, onun için ifade tar­ zında böyle hissimize kapılmaya lüzum yok. Eski Roma Senatosunda «Kanun» diye bir adam varmış. «Kanun» her gün kalkar, «Kar- taca yıkılsın» inermiş. Ertesi gün yine gündem dışı söz ister, «Kartaca yıkılacaktır» dermiş. Bu diyalogda olmıyan hissî bir şey, hadi «Kanuna» göre öyle olsun ve bu adam böyle meşhur olmuş. Şimdi, hafızamın ihanetine uğramamak için, Fransız İhtilâlinden sonra bu Robespiyer, Şö­ valye Danton, Mirabo falan filân; zanneder­ sem 1791 meclisine 743 mebus girmiştir, bu­ nun 313 ü montanyörlar, taşralılar, diğerleri yine aristokratlardı. Orada bu Anayasa Mah­ kemesi görüşüldü ve kabul edildi, ondan ev­ vel de yine vardı. Yalnız, Napolyon'un bir farkı vardı. O da bu Anayasa Mahkemesi üye­ lerini Napolyon kendi seçiyordu. Ben geçen sene Adliye Vekâletinin büt­ çesi münasebetiyle bir nebze dokunmuştum. A. P. Grup Başkanının sözleriyle, Ekrem Be­ yin sözlerini bir karşılaştırmak lâzım. Peki, 15 kişi maddei hamurdan zehirlendi, yahut görevini suiistimal etti veyahut da öyle bir hale duçar kı­ lındı, delirdi. Peki, bu adamlar mühim bir ko­ nuda karar verdiler, fakat bunların kararını tetkik edecek daha üstün bir yer var mı? Yok. O zaman metafizik bir duruma doğru gidiyoruz, sonsuza doğru gidiyoruz. Binaenaleyh, Atatürk'­ ün «Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.» il­ kesine bir de tekâmül nazariyesine göre Ana­ yasa mahkemesi koyduk ki, ola ki, Meclis gö­ revini hissî sebeplerle suiistimal edebilir. Ancak, bunu kontrol edecek organ kimdir, var mıdır?.. Yok, Yalnız, bunun tatbikatını gör­ dük. Efendim, mieşhur Alman Filozof Fischer'- in devlet felsefesinden alarak Hitler'i meşru göstermek için Rozemberg'in bir nazariyesi var­ dı, ismi de otolimitasyon, kendi kendini tahdit, ahlâkilik duvarı, emperatif sigası, kendini ahlâ­ kımla tahlidediyorum. Şimdi, ben Anayasanın değişmesi veya de­ ğişmemesi tarzında değil de, Anayasa organının kuruluşunda hata edilmiştir. Neden hata edil­ miştir, kitabî olmuştur, tercüme edilmiştir. Anayasa organının kuruluşunda Anayasa Mah­ kemesini temsil eden kimselerin görev ve yet­ kilerinin hudut ve şümulü tâyin edilmemiştir. Neye göre edilebilir? Madem ki, Anayasa var­ dır, Anayasa kimin Anayasası olur? Daha zi­ yade demokratik devletlerde Anayasa tabiri kullanılu*, halkın seçtiğinin getirdiği, milletin mümessillerinin kurduğu Anayasa. Bu müna­ kaşa edilir. Anayasanın içinde bulunan bu mad­ dede Anayasaya ve demokrasiye uygun ilkele­ rin neden ibaret olacağı belirtilir. Mevzuu da­ ğıtmayayım. Rahmetli Atatürk'ün ilkeleri ne­ dir diye ilk toplantısı yapıldı, mektup yazdım cevap gelmedi. Şimdi, Atatürk diyor ki, «Türk gençliğine emanet ettim» Türk gençliğine emanet ettim dediği zaman, sokakta anasından 550 kuruş 623 — G. Senatosu B : 116 alıp da filitreli sigara içem kimse değilki O za­ man Mehmetçikte Türk gençliğidir. Gençlik Cumhuriyette görev almış, yetki, şuuruna sahip kimselerdir. Atatürk'ün hitabesinde bu un­ sur şarttır. Şiımdi, bir hataya daha evvel düşmüşler, gı­ yabında konuşmak normal ölçüler içinde iyi bir şey değil, ama hata olunca da bunu söyle­ mek suç sayılmaz. Sayın Fuat Sirmen Beyin Meclis Başkanlığı zamanında ve Sayın Suat Hayr] Ürgüplü Beyin Senato Başkanlığı za­ manında bir hata yapılmış. Öşür dilerim benim Babam Zaptiye Nâzın Nâzım Paşanın yeğeniy- mi§, itilâfçıymış Trablussam valiliğine tâyin edilince, bu da Trabzon'a müfettişliğe tâyin ol­ muş ; oradaki bir hukukî hâdisenin tahkiki zımnında, 1316 yılında düzenlenmiş altı mühür­ lü bir vesika var bende. Mühürün altında «Dâ­ hiliye Nâzın Memduh» üstünde «Trabzon Vilâ yeti Âlisine» diye hitabediyor. Şimdi Dâhiliye Nâzın Memduh Paşa gibi kudretli bir adamın mektubundaki resmî yasının ifadesine baktığı­ mızda «Trabzon Vilâyeti Âlisi» tâbirinin kulla­ nılmış olduğunu görürüz. Bizim reislerimiz de şöyle 'bir ifade kullanmışlar : «Anayasa sunulu­ şu..» Kime sunuyor? Size, Hsyeti Umumiyeye, Ne sunuyor? İşte, falan falan karar iptal edil­ miştir, bilgileriniz rica olunur. İcra memuru ya­ zısı gibi bir şey; «falan günü geleceğim hazır ol» der gibi. özür dilerim, ben burada simdi hasbî olarak. •konuşuycrunı; hiçbir kasdım yok, fakat burada­ ki ifadeyi ben edebî lisana, politik lisana uy­ gun bulmuyorum. Şimdi, ben otolimitasyon rr.e- s ^c inden bahsederken tedai olarak buraya da geçtim. O halde biz parlömanter olarak taban­ dan gelirken bilinçli gelmemişiz ve geldiğimiz zaman da kavgadan başka bir şey yapmamışız. Bir noktada, eğer inanıyorsak münasebetlerde asgari fazilet muca3elesin.de birleşmemiz lâzım, Beyle olunca 37 milyonu, 15 kişi idare ediyor cbmsktir. Büyük Millet Meclisi ve onun supabı olarak Anayasa Mahkemesinin esbabı mucibesi bu obnak lâzım. Ona fren unsuru olan Senato­ muzun görevlerinin tâyin ve tesbitinde bizahiti 1C61 Anayasasında tam ve kâmil mânada bir izah tarzı bulunmamaktadır. Şimdi değişiklik, noksanlık nedeniyle veya başka bir maksatla gelmiş olabilir. Anayasa — 624 20 . 9 . 1971 O : 2 Mahkemesinin görev ve yetkilerinin hangi esas­ lar üzerine bina edilmesi lâzım geldiği hususu­ nu bizatihi tetkik etmemiz ve bu tetkik netice­ sinde tâyin vs tesbit edeceğimiz yeni bir solüs­ yonla bu konudaki Anayasa değişikliği teklifi­ ni getirmek har zaman mümkün olabilir; ben buna taraftarım. BAŞKAN — Sayın Acar, iki dakikanız kaldı efendim. iSELÂHATTiN ACAR (Devamla) — Ben za­ ten fasla konuşmıyacağım efendim. Bu münase­ betle benim mâruzâtım leh ve aleyhteki diya- lektiğin iS-sntezini yapmaktır. Suiistimab müsait bir müessess. Vicdanî kanaatlerine göre belki doğru karar veren bir müessese. Ama, verdiği kararlar devamlı olarak kabili münakaşa, Nite­ kim görüştüğüm Maliye Bakanlığı yetkililerin­ den öğrendiğime gere önce «Parlömanter maaş­ larının yükseltilmesi, çıkarılan kanuna göre normaldir.' demişler. Fakat, bilâhara iptal etti­ ler. Şimdi o halde, Anayasa Mahkemesini kim nenetliyeoek? Millî ve maşerî vicdan. Daha başka tabiriyle efkârı umumiye,. Bir müessese efkârı umumiye nezdinds suiistimal yapsın bir müesses e; yahutta görevinde aksaklık, yanlışlık yapar görünür ve o şekilde teşhir edilirce o mü­ esseseyi ıslah etmek bir daha mümkün olmaz. Bunun için eğer bu müesseseyi ayakta tutmak istiyorsak, 1961 Amaya-asm:n hsdefi muvacehe­ sinde yeni formüllerle gelmemiz lâzımdır. Yok- -a 0. Senatosu için «şekil müessesesi baline gelmiş» denebiliyor, Doğru. Komisyon halinde­ dir. Anayasa Mahkemesi bakacak üyeler hangi gün hangi saalte geldi, kaç defa konuştu, kim konuştu, başkan hata yaptı mı? Bu duruma gel­ di. Ama esasına müessir olacak bir hâdise ola­ rak ela aldığımız zaman işte o konuyu yeniden 'gefirnıe imkânına sahibiz; bendeniz bu kanaat­ teyim. Sayg]larımı sunarım. BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.,. SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Söz is­ tiyorum. BAŞKAN — Sayın Karaman SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Anayasa Mahkemesi: Siyasi tarihte Sokrates'e yapılan zulme karşı bir tepkinin sonucu olarak doğmuştur. Bütün siya­ si tarih oradan geliyor. Sokrates'e yapılan zul­ mün örneğinin nasıl bertaraf edileceğini tarih
Sayfa 49 -
G. Senatosu B : 116 alıp da filitreli sigara içem kimse değilki O za­ man Mehmetçikte Türk gençliğidir. Gençlik Cumhuriyette görev almış, yetki, şuuruna sahip kimselerdir. Atatürk'ün hitabesinde bu un­ sur şarttır. Şiımdi, bir hataya daha evvel düşmüşler, gı­ yabında konuşmak normal ölçüler içinde iyi bir şey değil, ama hata olunca da bunu söyle­ mek suç sayılmaz. Sayın Fuat Sirmen Beyin Meclis Başkanlığı zamanında ve Sayın Suat Hayr] Ürgüplü Beyin Senato Başkanlığı za­ manında bir hata yapılmış. Öşür dilerim benim Babam Zaptiye Nâzın Nâzım Paşanın yeğeniy- mi§, itilâfçıymış Trablussam valiliğine tâyin edilince, bu da Trabzon'a müfettişliğe tâyin ol­ muş ; oradaki bir hukukî hâdisenin tahkiki zımnında, 1316 yılında düzenlenmiş altı mühür­ lü bir vesika var bende. Mühürün altında «Dâ­ hiliye Nâzın Memduh» üstünde «Trabzon Vilâ yeti Âlisine» diye hitabediyor. Şimdi Dâhiliye Nâzın Memduh Paşa gibi kudretli bir adamın mektubundaki resmî yasının ifadesine baktığı­ mızda «Trabzon Vilâyeti Âlisi» tâbirinin kulla­ nılmış olduğunu görürüz. Bizim reislerimiz de şöyle 'bir ifade kullanmışlar : «Anayasa sunulu­ şu..» Kime sunuyor? Size, Hsyeti Umumiyeye, Ne sunuyor? İşte, falan falan karar iptal edil­ miştir, bilgileriniz rica olunur. İcra memuru ya­ zısı gibi bir şey; «falan günü geleceğim hazır ol» der gibi. özür dilerim, ben burada simdi hasbî olarak. •konuşuycrunı; hiçbir kasdım yok, fakat burada­ ki ifadeyi ben edebî lisana, politik lisana uy­ gun bulmuyorum. Şimdi, ben otolimitasyon rr.e- s ^c inden bahsederken tedai olarak buraya da geçtim. O halde biz parlömanter olarak taban­ dan gelirken bilinçli gelmemişiz ve geldiğimiz zaman da kavgadan başka bir şey yapmamışız. Bir noktada, eğer inanıyorsak münasebetlerde asgari fazilet muca3elesin.de birleşmemiz lâzım, Beyle olunca 37 milyonu, 15 kişi idare ediyor cbmsktir. Büyük Millet Meclisi ve onun supabı olarak Anayasa Mahkemesinin esbabı mucibesi bu obnak lâzım. Ona fren unsuru olan Senato­ muzun görevlerinin tâyin ve tesbitinde bizahiti 1C61 Anayasasında tam ve kâmil mânada bir izah tarzı bulunmamaktadır. Şimdi değişiklik, noksanlık nedeniyle veya başka bir maksatla gelmiş olabilir. Anayasa — 624 20 . 9 . 1971 O : 2 Mahkemesinin görev ve yetkilerinin hangi esas­ lar üzerine bina edilmesi lâzım geldiği hususu­ nu bizatihi tetkik etmemiz ve bu tetkik netice­ sinde tâyin vs tesbit edeceğimiz yeni bir solüs­ yonla bu konudaki Anayasa değişikliği teklifi­ ni getirmek har zaman mümkün olabilir; ben buna taraftarım. BAŞKAN — Sayın Acar, iki dakikanız kaldı efendim. iSELÂHATTiN ACAR (Devamla) — Ben za­ ten fasla konuşmıyacağım efendim. Bu münase­ betle benim mâruzâtım leh ve aleyhteki diya- lektiğin iS-sntezini yapmaktır. Suiistimab müsait bir müessess. Vicdanî kanaatlerine göre belki doğru karar veren bir müessese. Ama, verdiği kararlar devamlı olarak kabili münakaşa, Nite­ kim görüştüğüm Maliye Bakanlığı yetkililerin­ den öğrendiğime gere önce «Parlömanter maaş­ larının yükseltilmesi, çıkarılan kanuna göre normaldir.' demişler. Fakat, bilâhara iptal etti­ ler. Şimdi o halde, Anayasa Mahkemesini kim nenetliyeoek? Millî ve maşerî vicdan. Daha başka tabiriyle efkârı umumiye,. Bir müessese efkârı umumiye nezdinds suiistimal yapsın bir müesses e; yahutta görevinde aksaklık, yanlışlık yapar görünür ve o şekilde teşhir edilirce o mü­ esseseyi ıslah etmek bir daha mümkün olmaz. Bunun için eğer bu müesseseyi ayakta tutmak istiyorsak, 1961 Amaya-asm:n hsdefi muvacehe­ sinde yeni formüllerle gelmemiz lâzımdır. Yok- -a 0. Senatosu için «şekil müessesesi baline gelmiş» denebiliyor, Doğru. Komisyon halinde­ dir. Anayasa Mahkemesi bakacak üyeler hangi gün hangi saalte geldi, kaç defa konuştu, kim konuştu, başkan hata yaptı mı? Bu duruma gel­ di. Ama esasına müessir olacak bir hâdise ola­ rak ela aldığımız zaman işte o konuyu yeniden 'gefirnıe imkânına sahibiz; bendeniz bu kanaat­ teyim. Sayg]larımı sunarım. BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.,. SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Söz is­ tiyorum. BAŞKAN — Sayın Karaman SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Anayasa Mahkemesi: Siyasi tarihte Sokrates'e yapılan zulme karşı bir tepkinin sonucu olarak doğmuştur. Bütün siya­ si tarih oradan geliyor. Sokrates'e yapılan zul­ mün örneğinin nasıl bertaraf edileceğini tarih C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 binlerce sene araştırmış ve bunun sonunda mo­ dern hukuk Anayasa Mahkemesini en son mer­ ci olarak bulmuş. Sokrates'e yapılan zulüm ikibin sene geride tarihin sayfalarında kalmıştır, ama bir sembol olmuştur. Son ikiyüz yıllık modern tarihte Sok­ rates'e yapılan zulme benziyen zulüm tipleri de her çeşit demokratik bünyenin içerisinde yine de görülmüştür. Rejimler demokrasi oldukları halde bile yine de görülmüştür. Bu nedenle Anavasa Mahkemesi, 1961 Anayasasında da gö­ rü1 düğü gibi, yasaların yargı denetimi vazife­ siyle görevlendirilmiştir. Arkadaşlarım, Anayasanın iki türlü madde­ leri vardır; bir kısım maddeleri bizim Anayasa da olduğu ve özellikle bugün yapılan değişik­ likler de görüldüğü gibi, tüzük niteliğinde, ku­ ruluşların ilişkilerini, münasebetlerini, çalışma­ larını belirten maddelerdir. Aslında veciz ola­ rak kaleme alman Anayasalar da, çeşitli top­ lum sorunlarının bulunmadığı ülkelerde, bu türlü maddelerin Anayasalara geçirilişi çok az olur. kısa olur. Bu türlü usul maddelerinin sık sık değişti­ rilmiş olması hiçbir şey ifade etmez. Günkü, bun­ lara göre toplumda bir gelenek yaratılmış olmaz. Bizim grupumuzun evet bu madde değişebilir dediği maddeler bu tiptendir. Fakat diğer yönden Anayasa maddelerinin bir kısm< da temel hak ve özgürlüklerdir, siya­ si haklardır, rejimin çatkısıdır. Bunlarda sık sık yakılan değişiklikler, toplumu bunalımlara götürür. 1782 de kabul edilmiş olan Amerikan Ana­ yasasının 200 yıl içerisinde sadece 25 maddesi değiştirilmiştir. Bizim 11 yıl içerisinde daha ön­ ce yapılan dört değişiklikten başka - ki, onun bir kısmı da hmc mânasını taşıyan değişiklikler­ di - şimdi 35 maddeyi değiştiriyoruz. Biraz ev­ vel tasnifini yaptığım Anayasanın asıl madde­ leri üzerinde yapılan sık değişiklikler bir toplu­ mu keşmekeşe götürür, bir toplumda eğitim düzenini sarsar. Çünkü, toplumun eğiticileri, toplumu yetiştirirken Anayasal kurallara göre yetiştirirler. O kurallara göre yetişen toplum bir şey yaratır, bir geleneğe sahibolur ve gele­ nekten ötürü de bir hakkın sahibi durumuna feçer, ama bir Anayasanın asıl hükümlerinin sık sık değiştirileceği topluma mal edilirse bü­ tün eğitici kütleler görevlerini yapamazlar. Çün­ kü yaratmak istedikleri geleneklerin köklü ka­ lacaklarına itimatları yoktur. Halka, topluma gençliğe verdikleri bilincin bir süre sonra de­ ğiştirileceği kanısına sahibolurlar. Bir gençlik, bir toplum, bir halk kütlesi bir bilince, vardık­ tan sonra, bir siyasal ya da eğitsel bilince var­ dıktan sonra o bilincin temelinin değiştirilmesi halinde direnci de başlar, Anayasaların sık sık değiştirilmesinin söz konusu olduğu yerde mu­ hafazakâr emeller geriye dönüşün özlemini duyarlar, sık sık. Bâzı haklara sahibolan bi­ linçlenmiş toplumlar da, o haklara sahibolma- nın ve onları korumanın bilincine ve direncine erenler. Dolayısiyle, toplumda sürtüşme şiddet­ lenir, bunalımlar artar. Bu nedenlerle. Anayasalarda hak ve özgür­ lükler gibi temel hüküm değişikliklerinin sık sık olmaması lâzımdır. Anayasanın usul maddeleri­ ne aidolanları demiyorum, ama esas maddeleri­ ne ait, temel maddelerine ait, re i imin bünyesi­ ni, çatkısını meydana getiren hükümlerinin sık sık değiştirilmemesi lâzımdır. Bu havayı, bu /düşünceyi toplumdan kaldırmak lâzımdır. Şimdi 147 nci maddeye geliyorum, arkadaş­ larım; 147 nci madde, toplumu böyle bir ka­ naatten önümüzdeki günlerde mahrum kılacak­ tır. 147 nci madde herkese su bilinci verecek­ tir ki, demek ki Anayasanın 1 nci maddesi ha­ riç, her maddesinin rahatlıkla değiştirilmesi im­ kânı vardır. îste bu, biraz evvel işaret ettiğim, eğiticile­ rin, öğretici kadroların görevlerini yarmıasına en^el olur ve memlekette bir eğitim keşmeke­ şine, bir şuur bozukluğunun teessüsüne yol acar. Arkadaşlarım, demokratik rejimlerde Par­ lâmento içindeki muhalefetin şiddetinden kor­ kulur. Çünkü, demokratik reıimlerde Parlâmen­ toda temsil edilen siyasi kadrolar bütün toplum­ da büyük kütleleri ve milyonları peşinden sü­ rüklerler. Parlâmento dışındaki muhalefet, ha­ ni 1969 dan sonra bir ara söylendi, konuşuldu, Parlâmento dışındaki muhalefet, iste yansa vap- sa 1970 in ve 1971 in bunalımını yakabilir. Ben bundan 3 - 4 srün evvelki bir konuşmamda da söyledim, 1970 ve 1971 in bunalımı, 1960 m bu­ nalımı kadar şiddetli değildir, arkadaşlar. 1960 in bunalımı şiddetli idi. Çünkü, Parlâmento içe­ risinde büyük bir muhalefet mücadelesi vardı ve topluma büyük kütlelere taşıyordu.
Sayfa 50 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 binlerce sene araştırmış ve bunun sonunda mo­ dern hukuk Anayasa Mahkemesini en son mer­ ci olarak bulmuş. Sokrates'e yapılan zulüm ikibin sene geride tarihin sayfalarında kalmıştır, ama bir sembol olmuştur. Son ikiyüz yıllık modern tarihte Sok­ rates'e yapılan zulme benziyen zulüm tipleri de her çeşit demokratik bünyenin içerisinde yine de görülmüştür. Rejimler demokrasi oldukları halde bile yine de görülmüştür. Bu nedenle Anavasa Mahkemesi, 1961 Anayasasında da gö­ rü1 düğü gibi, yasaların yargı denetimi vazife­ siyle görevlendirilmiştir. Arkadaşlarım, Anayasanın iki türlü madde­ leri vardır; bir kısım maddeleri bizim Anayasa da olduğu ve özellikle bugün yapılan değişik­ likler de görüldüğü gibi, tüzük niteliğinde, ku­ ruluşların ilişkilerini, münasebetlerini, çalışma­ larını belirten maddelerdir. Aslında veciz ola­ rak kaleme alman Anayasalar da, çeşitli top­ lum sorunlarının bulunmadığı ülkelerde, bu türlü maddelerin Anayasalara geçirilişi çok az olur. kısa olur. Bu türlü usul maddelerinin sık sık değişti­ rilmiş olması hiçbir şey ifade etmez. Günkü, bun­ lara göre toplumda bir gelenek yaratılmış olmaz. Bizim grupumuzun evet bu madde değişebilir dediği maddeler bu tiptendir. Fakat diğer yönden Anayasa maddelerinin bir kısm< da temel hak ve özgürlüklerdir, siya­ si haklardır, rejimin çatkısıdır. Bunlarda sık sık yakılan değişiklikler, toplumu bunalımlara götürür. 1782 de kabul edilmiş olan Amerikan Ana­ yasasının 200 yıl içerisinde sadece 25 maddesi değiştirilmiştir. Bizim 11 yıl içerisinde daha ön­ ce yapılan dört değişiklikten başka - ki, onun bir kısmı da hmc mânasını taşıyan değişiklikler­ di - şimdi 35 maddeyi değiştiriyoruz. Biraz ev­ vel tasnifini yaptığım Anayasanın asıl madde­ leri üzerinde yapılan sık değişiklikler bir toplu­ mu keşmekeşe götürür, bir toplumda eğitim düzenini sarsar. Çünkü, toplumun eğiticileri, toplumu yetiştirirken Anayasal kurallara göre yetiştirirler. O kurallara göre yetişen toplum bir şey yaratır, bir geleneğe sahibolur ve gele­ nekten ötürü de bir hakkın sahibi durumuna feçer, ama bir Anayasanın asıl hükümlerinin sık sık değiştirileceği topluma mal edilirse bü­ tün eğitici kütleler görevlerini yapamazlar. Çün­ kü yaratmak istedikleri geleneklerin köklü ka­ lacaklarına itimatları yoktur. Halka, topluma gençliğe verdikleri bilincin bir süre sonra de­ ğiştirileceği kanısına sahibolurlar. Bir gençlik, bir toplum, bir halk kütlesi bir bilince, vardık­ tan sonra, bir siyasal ya da eğitsel bilince var­ dıktan sonra o bilincin temelinin değiştirilmesi halinde direnci de başlar, Anayasaların sık sık değiştirilmesinin söz konusu olduğu yerde mu­ hafazakâr emeller geriye dönüşün özlemini duyarlar, sık sık. Bâzı haklara sahibolan bi­ linçlenmiş toplumlar da, o haklara sahibolma- nın ve onları korumanın bilincine ve direncine erenler. Dolayısiyle, toplumda sürtüşme şiddet­ lenir, bunalımlar artar. Bu nedenlerle. Anayasalarda hak ve özgür­ lükler gibi temel hüküm değişikliklerinin sık sık olmaması lâzımdır. Anayasanın usul maddeleri­ ne aidolanları demiyorum, ama esas maddeleri­ ne ait, temel maddelerine ait, re i imin bünyesi­ ni, çatkısını meydana getiren hükümlerinin sık sık değiştirilmemesi lâzımdır. Bu havayı, bu /düşünceyi toplumdan kaldırmak lâzımdır. Şimdi 147 nci maddeye geliyorum, arkadaş­ larım; 147 nci madde, toplumu böyle bir ka­ naatten önümüzdeki günlerde mahrum kılacak­ tır. 147 nci madde herkese su bilinci verecek­ tir ki, demek ki Anayasanın 1 nci maddesi ha­ riç, her maddesinin rahatlıkla değiştirilmesi im­ kânı vardır. îste bu, biraz evvel işaret ettiğim, eğiticile­ rin, öğretici kadroların görevlerini yarmıasına en^el olur ve memlekette bir eğitim keşmeke­ şine, bir şuur bozukluğunun teessüsüne yol acar. Arkadaşlarım, demokratik rejimlerde Par­ lâmento içindeki muhalefetin şiddetinden kor­ kulur. Çünkü, demokratik reıimlerde Parlâmen­ toda temsil edilen siyasi kadrolar bütün toplum­ da büyük kütleleri ve milyonları peşinden sü­ rüklerler. Parlâmento dışındaki muhalefet, ha­ ni 1969 dan sonra bir ara söylendi, konuşuldu, Parlâmento dışındaki muhalefet, iste yansa vap- sa 1970 in ve 1971 in bunalımını yakabilir. Ben bundan 3 - 4 srün evvelki bir konuşmamda da söyledim, 1970 ve 1971 in bunalımı, 1960 m bu­ nalımı kadar şiddetli değildir, arkadaşlar. 1960 in bunalımı şiddetli idi. Çünkü, Parlâmento içe­ risinde büyük bir muhalefet mücadelesi vardı ve topluma büyük kütlelere taşıyordu. C. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 2 Şimdi, Anayasanın esas maddelerinde ve böyle sınırsız bir şekilde değişiklik yapma yet­ kisi yasama organlarına tanınacak olursa, ola­ bilir ki, günün birinde Parlâmentoda bu türlü değişiklik teşebbüslerine karsı içindeki muhale- fetde çok şiddetli olabilir ve Anayasa Mahke­ mesi teminatı da olmadığı için, o zaman top­ lum bunalıma gider. Arkadaşlar, ben bu (147 nci maddenin altın­ da 2 nci Cumhuriyetin, 27 Mayıs Anayasası ile başlıyam 2 nci €umlhuriyet strüktürünün, bün­ yesinin değiştirilmesi tehlikelerini görüyorum, Büyük bunalımlara yol açacaktır ve biz bu 147 nci 'maddeyi değiştirmekle 3 ncü 'Cumhuriyete gider, yolları açmış oluyoruz. Bu nedenlerle, bütün arkadaşlarıma ele 'ge­ çen tarihî fırsatı kullanmalarını, bu madde için bu metnin Millet 'Meclisine iade ©dilmesini say­ gılarımla rica eder ve bir tarihî ıgörev yapma­ nın şuuru iiçerisinde 'hepinizi Ihürmetle selâmla­ rım. BAŞKAN — Sayın Altan, buyurunuz. NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş­ kan, nruhterem senatörler, (konuşulmakta olan mevzu Anayasanın 147 nci maddesindeki Ana­ yasa Mahkemesinin ıgörev ve yetkilerinin tâyini hususlarıdır. 1960 Anayasası Anayasa Mahkemesinin ka­ nunların ve 'T. B; M, İMsclisi içtüzüklerinin Anayasaya aykırı olup, (olmadığını denetliyece- ğin.i ve bu arada bâzı maddelerinde de yine 'is­ tisnai bâzı hususlara bakacağını derpiş etmiş bulunmaktadır. Bunun. Idışında, ihtilaflı olan (nokta, bizi te­ reddüde sevk eden nokta, bir Anayasa değişik­ liği olduğu zaman, Anayasanın bu değişikliği­ ni de 'tetkik edebilir mi, edemez mi? Böyle bir mevzu ortaya 'çıkınca konu 'bununla ilgili Anaya­ sa değişiklik tekliflerinde ve Parlâmentoda grup­ ları bulunan partilerin de ittifakı ile Anayasa Mahkemesinin bunu tetkik edemiyeceği husu- isuna inhisar etmiştir. Bu meseleyi ele almak için evvelâ geçmişe bir göz latmak lâzımdır. Bir toplum teşekkül edince, 'idare edenlerle, idare edilenler diye iki zümre teşekkül etmiştir, idare edenlerin vazi­ fesi, topluma huzuru vermek, refahı temin et­ mek, müsavat ve adaleti sağlamaktır. Toplu­ mun vazifesi, idare -edenlere CDU vazifelerinde yardımcı olmak, gereken maddî ve mânevi yar­ dımda bulunmak ve bu şekilde (karşılıklı ola­ rak huzur içinde toplumun idamesini sağlamak- tır. Tabiat evvelâ toplum idaresinde kuvveti hâ­ kim kılmış; bilâhara, cemiyet tüm münasebet­ lerinde topluma fiilî (kuvvetin 'hâkim olanııya- cağmı, 'bunun yanında (mutlaka diğer yardımcı kuvvetlerin de bulunmasını öngörmüştür. 'Bu­ nun üzerine, idare edenlerle, edilenler arasında doğabilecek suiistimaller dolayısiyle !bu idare tarzı muayyen bâzı kaidelere 'bağlanmış ve her­ kesin hak ve Vazife hudutlarının tâyini ciheti­ ne gidilmiştir. Neticede 'otomatik 'olarak cemi­ yet idareden (kendini korumak, idare ©den de vazife ve salâhiyetlerinin hududunu tâyin et­ mek suretiyle cemiyete karşı mesuliyetlerinin ne olduğunu bilmek (sureti ile ileride cemiyetin tepkisine karşı kendisini (korumak durumuna düşmüştür. Bu, öyle 'hallere gelmiştir M, rejim meselelerini doğurmuştur. 'Evvelâ, fiilî bir re­ jim meydana ıçıkmış, bu fiilî rejim iyi insanla- ım elinde, anayasalar bulunmadığı halde, gü­ zel bir tatbikat neticesi 'cemiyeiti istenilen ga­ yeye götürmüştür. Fakat, bu tür cemiyetler 'şa­ hıslarla kaim 'olduğu için nazariyeeiler bu kö­ tülükleri bertaraf letmek maksadiyle birtakımı tedbirler lortaya atmışlar ve zamanla 'bunlar be­ nimsenmiş ve iktidara gelenler tarafından da o nazariyecilerin koymuş 'olduğu sistemler cemi­ yete tatbik edilmeye 'başlanmıştır. Fakat, (bunun da suiistimal (edilen 'veyahut da düşünülmiyen açık kapıları bulunduğu görülünce, onun da açık kapılarını, ^suiistimal edilecek kapılarımı kapatmak üzere daha başka nazariyeler orta­ ya atılmış ive nazariye tatbikat, nazariye tatbi­ kat bugünkü rejim mevzularını ortaya getir­ miştir. Cemiyet devam eder, fertler fanidir. Onun için, fertlerle kaim olmıyan en garantili ve de­ min de arz etmiş bulunduğum refah, huzur müsavat ve adaleti temin eden bir sistemin bu­ lunması düşünülmüş, ve en iyisi olarak telâkki edilen demokratik rejim nizamı bulunmuş ve bunun tatbikatına gidilmiştir. Öyle ise, demin de arz ettiğim gibî, cemiyet, idarecinin, kendisini idarede hangi prensipler­ le idare edeceğini öğrenmek istiyor. Hâkimiyet de kendisine verilmiş, demokratik idarede. îşte buna dayanarak bir anayasa mevzuu ortaya çıkmış. Anayasa; bir cemiyetin, bir toplumun,
Sayfa 51 -
C. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 2 Şimdi, Anayasanın esas maddelerinde ve böyle sınırsız bir şekilde değişiklik yapma yet­ kisi yasama organlarına tanınacak olursa, ola­ bilir ki, günün birinde Parlâmentoda bu türlü değişiklik teşebbüslerine karsı içindeki muhale- fetde çok şiddetli olabilir ve Anayasa Mahke­ mesi teminatı da olmadığı için, o zaman top­ lum bunalıma gider. Arkadaşlar, ben bu (147 nci maddenin altın­ da 2 nci Cumhuriyetin, 27 Mayıs Anayasası ile başlıyam 2 nci €umlhuriyet strüktürünün, bün­ yesinin değiştirilmesi tehlikelerini görüyorum, Büyük bunalımlara yol açacaktır ve biz bu 147 nci 'maddeyi değiştirmekle 3 ncü 'Cumhuriyete gider, yolları açmış oluyoruz. Bu nedenlerle, bütün arkadaşlarıma ele 'ge­ çen tarihî fırsatı kullanmalarını, bu madde için bu metnin Millet 'Meclisine iade ©dilmesini say­ gılarımla rica eder ve bir tarihî ıgörev yapma­ nın şuuru iiçerisinde 'hepinizi Ihürmetle selâmla­ rım. BAŞKAN — Sayın Altan, buyurunuz. NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş­ kan, nruhterem senatörler, (konuşulmakta olan mevzu Anayasanın 147 nci maddesindeki Ana­ yasa Mahkemesinin ıgörev ve yetkilerinin tâyini hususlarıdır. 1960 Anayasası Anayasa Mahkemesinin ka­ nunların ve 'T. B; M, İMsclisi içtüzüklerinin Anayasaya aykırı olup, (olmadığını denetliyece- ğin.i ve bu arada bâzı maddelerinde de yine 'is­ tisnai bâzı hususlara bakacağını derpiş etmiş bulunmaktadır. Bunun. Idışında, ihtilaflı olan (nokta, bizi te­ reddüde sevk eden nokta, bir Anayasa değişik­ liği olduğu zaman, Anayasanın bu değişikliği­ ni de 'tetkik edebilir mi, edemez mi? Böyle bir mevzu ortaya 'çıkınca konu 'bununla ilgili Anaya­ sa değişiklik tekliflerinde ve Parlâmentoda grup­ ları bulunan partilerin de ittifakı ile Anayasa Mahkemesinin bunu tetkik edemiyeceği husu- isuna inhisar etmiştir. Bu meseleyi ele almak için evvelâ geçmişe bir göz latmak lâzımdır. Bir toplum teşekkül edince, 'idare edenlerle, idare edilenler diye iki zümre teşekkül etmiştir, idare edenlerin vazi­ fesi, topluma huzuru vermek, refahı temin et­ mek, müsavat ve adaleti sağlamaktır. Toplu­ mun vazifesi, idare -edenlere CDU vazifelerinde yardımcı olmak, gereken maddî ve mânevi yar­ dımda bulunmak ve bu şekilde (karşılıklı ola­ rak huzur içinde toplumun idamesini sağlamak- tır. Tabiat evvelâ toplum idaresinde kuvveti hâ­ kim kılmış; bilâhara, cemiyet tüm münasebet­ lerinde topluma fiilî (kuvvetin 'hâkim olanııya- cağmı, 'bunun yanında (mutlaka diğer yardımcı kuvvetlerin de bulunmasını öngörmüştür. 'Bu­ nun üzerine, idare edenlerle, edilenler arasında doğabilecek suiistimaller dolayısiyle !bu idare tarzı muayyen bâzı kaidelere 'bağlanmış ve her­ kesin hak ve Vazife hudutlarının tâyini ciheti­ ne gidilmiştir. Neticede 'otomatik 'olarak cemi­ yet idareden (kendini korumak, idare ©den de vazife ve salâhiyetlerinin hududunu tâyin et­ mek suretiyle cemiyete karşı mesuliyetlerinin ne olduğunu bilmek (sureti ile ileride cemiyetin tepkisine karşı kendisini (korumak durumuna düşmüştür. Bu, öyle 'hallere gelmiştir M, rejim meselelerini doğurmuştur. 'Evvelâ, fiilî bir re­ jim meydana ıçıkmış, bu fiilî rejim iyi insanla- ım elinde, anayasalar bulunmadığı halde, gü­ zel bir tatbikat neticesi 'cemiyeiti istenilen ga­ yeye götürmüştür. Fakat, bu tür cemiyetler 'şa­ hıslarla kaim 'olduğu için nazariyeeiler bu kö­ tülükleri bertaraf letmek maksadiyle birtakımı tedbirler lortaya atmışlar ve zamanla 'bunlar be­ nimsenmiş ve iktidara gelenler tarafından da o nazariyecilerin koymuş 'olduğu sistemler cemi­ yete tatbik edilmeye 'başlanmıştır. Fakat, (bunun da suiistimal (edilen 'veyahut da düşünülmiyen açık kapıları bulunduğu görülünce, onun da açık kapılarını, ^suiistimal edilecek kapılarımı kapatmak üzere daha başka nazariyeler orta­ ya atılmış ive nazariye tatbikat, nazariye tatbi­ kat bugünkü rejim mevzularını ortaya getir­ miştir. Cemiyet devam eder, fertler fanidir. Onun için, fertlerle kaim olmıyan en garantili ve de­ min de arz etmiş bulunduğum refah, huzur müsavat ve adaleti temin eden bir sistemin bu­ lunması düşünülmüş, ve en iyisi olarak telâkki edilen demokratik rejim nizamı bulunmuş ve bunun tatbikatına gidilmiştir. Öyle ise, demin de arz ettiğim gibî, cemiyet, idarecinin, kendisini idarede hangi prensipler­ le idare edeceğini öğrenmek istiyor. Hâkimiyet de kendisine verilmiş, demokratik idarede. îşte buna dayanarak bir anayasa mevzuu ortaya çıkmış. Anayasa; bir cemiyetin, bir toplumun, 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Tbir milletin hak ve vazifelerini tâyin eden ve kendini idare edenlere verilen salâhiyetleri ve mesuliyetleri belirten bir anasistemdir. Şimdi burada prensip nedir? Prensip, idare edenler nerelere kadar salâhiyetini yürütecek, idare edilenler neler yapacak ve bunlar ne şe­ kilde ayarlanacak? Anayasa, demin de arz ettiğim gibi, ismi üze­ rinde, diğer bîr tâbir ile, yasaların anası, yani yasaları doğuran diyebiliriz. Öyle ise, yasaları Mm yapacak? Şimdi Anayasa bu bakımdan ev­ velâ bir vazife vermiş. Kime? Parlâmentoya, millî iradeyi temsilen. Anayasayı mihenk taşı gîbi alarak, bir miyar alarak bir kanun, çıkara­ caksınız. Bu çıkardığınız kanun Anayasanın anaprensiplerine uygun mudur, değil midir? Böyle bir mevzu ortaya çıkıyor ve Anayasa bu­ nun denetlenmesini de Anayasa Mahkemesine vazife olarak veriyor. Anayasa Mahkemesi o va­ kit anayasanın, yani temel yasanın prensipleri­ ne uygun kanun çıkmış mı, çıkmamış mı? Bunu inceliyecek. Bunu incelerken bizatihi, millî ira­ denin esas temsilcisi olan parlâmentonun, ka­ nun koyucu olan parlâmentonun yerine geçemi- yecektir. Geçtiği takdirde, o zaman demin de arz etmiş olduğum gibi, demokratik idarenin prensiplerine aykırı hareket edilmiş olur.. Çün­ kü, parlâmentonun üstünde hiçbir prensip ka­ bul edilemez, hiçbir müesesse kabul edilemez. O zaman demokrasiye aykırı olur. Çünkü, Ana­ yasa Mahkemesinin teşekkül tarzı Anayasada tadadedllmiş olup, yasama meclislerince çıkarı­ lan Anayasaya göre bir kısım bâzı müesseseler­ den seçimle geliyor, bir kısmı da yine 2 meclis tarafından seçiliyor. Hem kendiniz seçeceksiniz, hem sizi muraka­ be ettireceksiniz. Aksine, biz bunu böyle yapmı­ yoruz, meselâ, hükümeti biz burada tasvibedi- yoruz, Reisicumhuru biz seçiyoruz, ama hiçbir zaman murakabe hakkı onlara ait değil, bize düşüyor. Seçtiğimizi biz murakabe ediyoruz, millet de bizi murakabe ediyor. Demek ki, evvelâ kendisine yasa yapmak vazifesi verilen parlâmento yasaları yaparken kendisine mihenk taşı olarak anayasayı göz önünde tutacak ve yasaların Anayasaya uygun­ luk derecesini denetleme işlemini de Anayasa Mahkemesi yapacaktır. Millet Meclisinin ve Senatonun çıkarmış ol­ duğu bu kanunların tatbikçjsi olan icra organı- | nın icraatında ve bu kanunları tatbikatında de- recat ona göre ayarlanıyor ve icranın hatası olursa, yanlışlık yaparsa, ona aykırı bir tatbi­ kata girerse onun denetimi de Danıştaya ve­ riliyor. îşte, Danıştay da hiçbir zaman bir icra organı yerine geçemiyeceği gibi, Anayasa da hiçbir zaman bir parlâmentonun yerine geçip de bir kanun koyucu mevkiine giremez. Mevzuu bu açıdan ele alacak olursak, arka­ daşlarımızın da iddia ettikleri gibi, Anayasa Mahkemesi bir kanun koyucu hüviyetine geçer. Çünkü, kendisinin elinde anayasaya aykırı i olup, olmadığı hususunda, anayasa değişikliği bakımından inceleme hakkı olarak, bu yetkiyi kullanacak olsa o vakit elinde bir mihenk taşı yoktur. Yani, o zaman anayasanın kendisine vermiş olduğu vazife ve salâhiyetlerin dışına çı­ kar. Anayasanın hangi hususlarının değiştiril­ mesi lâzımgelip gelmediğini kontrol edecektir ki, neye göre kontrol edecektir, neye göre de- netliyecektir? Elinde, anayasanın üstünde bir Anayasa ve Anayasanın üstünde kendisine verilmiş bir hak yoktur. Bunu verdiğimiz takdirde, böyle bir hakkı bu, demokrasiye ay­ kırı olur, Parlâmentonun vazife ve salâhi­ yetlerine müdahale olur. ve millî hâkimiyet «egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» pren­ sibine aykırı olur, cemiyetin tekâmülüne de aykırı olur. Bu bakımdan bu maddenin bu şe­ kilde değişikliğe uğraması yerindedir. Esa­ sen, anayasaların değişmiyeceği hususu hiçbir zaman iddia edilemez, Nitekim, kendileri daha iyi bilirler, 27 Mayıs 1960 tarirvndsn sonra 1924 Anayasasını değiştirmişlerdir. Esbabı mucibesi, tatbikattaki eksiklikler, boşluklar ve bu ce­ miyetin terâkkisi dolayısıyle ihtiyaca kâfi gelmemesi, olmak lâzımdır. Eğer kendilerinin bugün Anayasanın değişmesini bir suçlu aranması ve bu suçlunun da Anayasa olması gibi bir mütalâa verecek olursak o zaman 1924 Anayasasının değiştirilmesi, acaba 1924 Ana­ yasasının suçlu olduğundan dolayı mı yapıl­ mıştır, diyebir sual sormak icabeder, Cemiyet elbette ilerliyecektir. Yalnız bura­ da mühim olan nokta, Türkiyemizde görülen bir hakikattir ki, 'biz her hareksti iffet ve I tefrit ile değerlendirmekteyiz. Nitekim, 1980 j Anayasası, da reaksiyonel bir Anayasa olarak 1 karşımıza gelmiş. İhtiyaçları kâfi olarak kar- — 627 —
Sayfa 52 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Tbir milletin hak ve vazifelerini tâyin eden ve kendini idare edenlere verilen salâhiyetleri ve mesuliyetleri belirten bir anasistemdir. Şimdi burada prensip nedir? Prensip, idare edenler nerelere kadar salâhiyetini yürütecek, idare edilenler neler yapacak ve bunlar ne şe­ kilde ayarlanacak? Anayasa, demin de arz ettiğim gibi, ismi üze­ rinde, diğer bîr tâbir ile, yasaların anası, yani yasaları doğuran diyebiliriz. Öyle ise, yasaları Mm yapacak? Şimdi Anayasa bu bakımdan ev­ velâ bir vazife vermiş. Kime? Parlâmentoya, millî iradeyi temsilen. Anayasayı mihenk taşı gîbi alarak, bir miyar alarak bir kanun, çıkara­ caksınız. Bu çıkardığınız kanun Anayasanın anaprensiplerine uygun mudur, değil midir? Böyle bir mevzu ortaya çıkıyor ve Anayasa bu­ nun denetlenmesini de Anayasa Mahkemesine vazife olarak veriyor. Anayasa Mahkemesi o va­ kit anayasanın, yani temel yasanın prensipleri­ ne uygun kanun çıkmış mı, çıkmamış mı? Bunu inceliyecek. Bunu incelerken bizatihi, millî ira­ denin esas temsilcisi olan parlâmentonun, ka­ nun koyucu olan parlâmentonun yerine geçemi- yecektir. Geçtiği takdirde, o zaman demin de arz etmiş olduğum gibi, demokratik idarenin prensiplerine aykırı hareket edilmiş olur.. Çün­ kü, parlâmentonun üstünde hiçbir prensip ka­ bul edilemez, hiçbir müesesse kabul edilemez. O zaman demokrasiye aykırı olur. Çünkü, Ana­ yasa Mahkemesinin teşekkül tarzı Anayasada tadadedllmiş olup, yasama meclislerince çıkarı­ lan Anayasaya göre bir kısım bâzı müesseseler­ den seçimle geliyor, bir kısmı da yine 2 meclis tarafından seçiliyor. Hem kendiniz seçeceksiniz, hem sizi muraka­ be ettireceksiniz. Aksine, biz bunu böyle yapmı­ yoruz, meselâ, hükümeti biz burada tasvibedi- yoruz, Reisicumhuru biz seçiyoruz, ama hiçbir zaman murakabe hakkı onlara ait değil, bize düşüyor. Seçtiğimizi biz murakabe ediyoruz, millet de bizi murakabe ediyor. Demek ki, evvelâ kendisine yasa yapmak vazifesi verilen parlâmento yasaları yaparken kendisine mihenk taşı olarak anayasayı göz önünde tutacak ve yasaların Anayasaya uygun­ luk derecesini denetleme işlemini de Anayasa Mahkemesi yapacaktır. Millet Meclisinin ve Senatonun çıkarmış ol­ duğu bu kanunların tatbikçjsi olan icra organı- | nın icraatında ve bu kanunları tatbikatında de- recat ona göre ayarlanıyor ve icranın hatası olursa, yanlışlık yaparsa, ona aykırı bir tatbi­ kata girerse onun denetimi de Danıştaya ve­ riliyor. îşte, Danıştay da hiçbir zaman bir icra organı yerine geçemiyeceği gibi, Anayasa da hiçbir zaman bir parlâmentonun yerine geçip de bir kanun koyucu mevkiine giremez. Mevzuu bu açıdan ele alacak olursak, arka­ daşlarımızın da iddia ettikleri gibi, Anayasa Mahkemesi bir kanun koyucu hüviyetine geçer. Çünkü, kendisinin elinde anayasaya aykırı i olup, olmadığı hususunda, anayasa değişikliği bakımından inceleme hakkı olarak, bu yetkiyi kullanacak olsa o vakit elinde bir mihenk taşı yoktur. Yani, o zaman anayasanın kendisine vermiş olduğu vazife ve salâhiyetlerin dışına çı­ kar. Anayasanın hangi hususlarının değiştiril­ mesi lâzımgelip gelmediğini kontrol edecektir ki, neye göre kontrol edecektir, neye göre de- netliyecektir? Elinde, anayasanın üstünde bir Anayasa ve Anayasanın üstünde kendisine verilmiş bir hak yoktur. Bunu verdiğimiz takdirde, böyle bir hakkı bu, demokrasiye ay­ kırı olur, Parlâmentonun vazife ve salâhi­ yetlerine müdahale olur. ve millî hâkimiyet «egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» pren­ sibine aykırı olur, cemiyetin tekâmülüne de aykırı olur. Bu bakımdan bu maddenin bu şe­ kilde değişikliğe uğraması yerindedir. Esa­ sen, anayasaların değişmiyeceği hususu hiçbir zaman iddia edilemez, Nitekim, kendileri daha iyi bilirler, 27 Mayıs 1960 tarirvndsn sonra 1924 Anayasasını değiştirmişlerdir. Esbabı mucibesi, tatbikattaki eksiklikler, boşluklar ve bu ce­ miyetin terâkkisi dolayısıyle ihtiyaca kâfi gelmemesi, olmak lâzımdır. Eğer kendilerinin bugün Anayasanın değişmesini bir suçlu aranması ve bu suçlunun da Anayasa olması gibi bir mütalâa verecek olursak o zaman 1924 Anayasasının değiştirilmesi, acaba 1924 Ana­ yasasının suçlu olduğundan dolayı mı yapıl­ mıştır, diyebir sual sormak icabeder, Cemiyet elbette ilerliyecektir. Yalnız bura­ da mühim olan nokta, Türkiyemizde görülen bir hakikattir ki, 'biz her hareksti iffet ve I tefrit ile değerlendirmekteyiz. Nitekim, 1980 j Anayasası, da reaksiyonel bir Anayasa olarak 1 karşımıza gelmiş. İhtiyaçları kâfi olarak kar- — 627 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 şılamıyan ve suiistimale müsait veyahut da ekseriyetin takdirinin başka tarafa 'gitmesi halinde yanlış tefsir edilebilecek bir Anayasa­ nın mevcudiyeti dolayısıyle değiştirilen Ana­ yasa da bu sefer cemiyetin çok ilerisine git­ miş, dolayısıyle o da ihtiyaca kâfi gelmemiş­ tir. Çünkü, ifrat ile tefrit arasında bir hal olmuştur. Bugün bu Anayasa tekrar cemiyete uygun bir hale getirilmek istenmektedir. Cemi­ yetler bünyelerine göre kaide isterler. Dün­ yanın hiçbir tarafında, aynı rejim ismi altında bulunan memleketlerde dahi kanunlar, Ana­ yasa ve prensipler aynı değildirler. Bugün ingiltere'deki demokratik idareye bakın, kı- ral vardır, parlâmento vardır. Amerika'daki sistem başkadır, orası da demokrasi ile idare edilir. Yunanistan aynı şekilde. Fransa, Almanya keza. Ama, bunların ne anayasaları, ne prensip­ leri ne de çıkardığımız kanunlar aynıdır. Olamaz. Bunların, cemiyetlerin yaşayış tarzına, sosyal ve ekonomik durumuna, ahlâki durumuna, ta­ rihine, coğrafyasına ve hattâ jeopolitik du­ rumlarına göre değişmesi icabeder. Aynı şe­ kilde tatbiki mümkün olamaz. Her bir ka­ nun, her bir Anayasa ve her bir prensip bütün milletlere tatbik edilebilir, diye hiçbir kaide yoktur, dünyada. Binaenaleyh, biz kendimize göre en uy- ıgununu bulmuş durumdayız, şimdilik, ileride cemiyet bunu da beğenmiyebilir, daha ileriye gidebilir. O bakımdan değişiklik yerindedir, aynen oylanması memleketin hayrına olur. Hürmetlerimle. BAŞKAN — Kifayet takrirleri var, okutu­ yorum. 'Sayın Başkanlığa Anayasa değişikliği teklifinin 147 nci mad­ desi üzerinde yapılan müzakerenin kifayetine karar verilmesini arz ve teklif ederim. Saygı­ larımla. istanbul Osman Gümüş oğlu Yüksek Başkanlığa Anayasa değişikliği ile ilgili teklifin 1 nci maddesine göre, değiştirilmesi istenen 147 nci madde üzerindeki görüşmelerin ye­ terliğini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. Artvin Fehmi Alpaslan HAMDİ ÖZER (Malatya) — Aleyhinde. BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Anayasa gibi çok önemli bir konu üzerinde müzakerede bulunuyoruz. Binae­ naleyh, bu 147 nci madde üzerinde hiç konuşma; niyetim yoktu, hattâ hiçbir madde üzerimde ko­ nuşmak istemiyordum. Biraz evvel Sayın Baş­ kandan müsaade isterim ve ismimi yazdırmış­ tım. Bu önergelerin benim talebimden evvel mi, sonra mı geldiğini bilemiyorum.. Ancak... BAŞKAN — Sonra geldi Sayın özer, söyli- yim efendim. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şu halde lüt­ federseniz Sayın Başkan, çok ta kısa olmak üze­ re arz edeceğim; mademki benim talebimden sonra gelmiştir. Beş dakika konuşmama müsaa­ de ediniz. BAŞKAN — Aleyhinde konuşuyorsunuz, mü­ zakerenin ne sebeple uzaması gerektiğini söy­ leyin efendim. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki. Muhterem arkadaşlar, bir parlâmento, bir yasama organı meselesi var. Anayasa Mahkeme­ si meselesi, bir de Parlâmento meselesi var. Anayasanın 9 ncu maddesi Yüce Parlâmentoya yalnız Cumhuriyetin şekli, Devletin şekli olan Cumhuriyetin değiştirilmesinden başka her tür­ lü yetkiyi vermiştir. Şu halde onun karşısına bir Anayasa Mahkemesini gelip - gidip dikmek, her halde bunun arkasında başka şeyler um­ maktan öteye gitmiyor. O halde Anayasa Mahkemesi varsa, Parlâ­ mentoya lüzum da yoktur. Muhterem arkadaşlar, Parlâmento hata ya­ par da, Anayasa Mahkemesi yapmaz mı? OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bravo Hamdi Özer. HAMDİ ÖZER (Devamla) — ...Karşı sorun budur. Anayasa Mahkemesine sual soracak kim­ dir? OSMAN SALtHOĞLU (Sakarya) — Doğru. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Anayasa Mah­ kemesi sokaklarda cübbelerini dolaştıraraktan... BAŞKAN — Sayın özer, Sayın özer, bu sa­ det içerisinde konuşun "başka taraflara intikal etmeyin, istirham edeceğim. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki.
Sayfa 53 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 şılamıyan ve suiistimale müsait veyahut da ekseriyetin takdirinin başka tarafa 'gitmesi halinde yanlış tefsir edilebilecek bir Anayasa­ nın mevcudiyeti dolayısıyle değiştirilen Ana­ yasa da bu sefer cemiyetin çok ilerisine git­ miş, dolayısıyle o da ihtiyaca kâfi gelmemiş­ tir. Çünkü, ifrat ile tefrit arasında bir hal olmuştur. Bugün bu Anayasa tekrar cemiyete uygun bir hale getirilmek istenmektedir. Cemi­ yetler bünyelerine göre kaide isterler. Dün­ yanın hiçbir tarafında, aynı rejim ismi altında bulunan memleketlerde dahi kanunlar, Ana­ yasa ve prensipler aynı değildirler. Bugün ingiltere'deki demokratik idareye bakın, kı- ral vardır, parlâmento vardır. Amerika'daki sistem başkadır, orası da demokrasi ile idare edilir. Yunanistan aynı şekilde. Fransa, Almanya keza. Ama, bunların ne anayasaları, ne prensip­ leri ne de çıkardığımız kanunlar aynıdır. Olamaz. Bunların, cemiyetlerin yaşayış tarzına, sosyal ve ekonomik durumuna, ahlâki durumuna, ta­ rihine, coğrafyasına ve hattâ jeopolitik du­ rumlarına göre değişmesi icabeder. Aynı şe­ kilde tatbiki mümkün olamaz. Her bir ka­ nun, her bir Anayasa ve her bir prensip bütün milletlere tatbik edilebilir, diye hiçbir kaide yoktur, dünyada. Binaenaleyh, biz kendimize göre en uy- ıgununu bulmuş durumdayız, şimdilik, ileride cemiyet bunu da beğenmiyebilir, daha ileriye gidebilir. O bakımdan değişiklik yerindedir, aynen oylanması memleketin hayrına olur. Hürmetlerimle. BAŞKAN — Kifayet takrirleri var, okutu­ yorum. 'Sayın Başkanlığa Anayasa değişikliği teklifinin 147 nci mad­ desi üzerinde yapılan müzakerenin kifayetine karar verilmesini arz ve teklif ederim. Saygı­ larımla. istanbul Osman Gümüş oğlu Yüksek Başkanlığa Anayasa değişikliği ile ilgili teklifin 1 nci maddesine göre, değiştirilmesi istenen 147 nci madde üzerindeki görüşmelerin ye­ terliğini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. Artvin Fehmi Alpaslan HAMDİ ÖZER (Malatya) — Aleyhinde. BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Anayasa gibi çok önemli bir konu üzerinde müzakerede bulunuyoruz. Binae­ naleyh, bu 147 nci madde üzerinde hiç konuşma; niyetim yoktu, hattâ hiçbir madde üzerimde ko­ nuşmak istemiyordum. Biraz evvel Sayın Baş­ kandan müsaade isterim ve ismimi yazdırmış­ tım. Bu önergelerin benim talebimden evvel mi, sonra mı geldiğini bilemiyorum.. Ancak... BAŞKAN — Sonra geldi Sayın özer, söyli- yim efendim. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şu halde lüt­ federseniz Sayın Başkan, çok ta kısa olmak üze­ re arz edeceğim; mademki benim talebimden sonra gelmiştir. Beş dakika konuşmama müsaa­ de ediniz. BAŞKAN — Aleyhinde konuşuyorsunuz, mü­ zakerenin ne sebeple uzaması gerektiğini söy­ leyin efendim. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki. Muhterem arkadaşlar, bir parlâmento, bir yasama organı meselesi var. Anayasa Mahkeme­ si meselesi, bir de Parlâmento meselesi var. Anayasanın 9 ncu maddesi Yüce Parlâmentoya yalnız Cumhuriyetin şekli, Devletin şekli olan Cumhuriyetin değiştirilmesinden başka her tür­ lü yetkiyi vermiştir. Şu halde onun karşısına bir Anayasa Mahkemesini gelip - gidip dikmek, her halde bunun arkasında başka şeyler um­ maktan öteye gitmiyor. O halde Anayasa Mahkemesi varsa, Parlâ­ mentoya lüzum da yoktur. Muhterem arkadaşlar, Parlâmento hata ya­ par da, Anayasa Mahkemesi yapmaz mı? OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bravo Hamdi Özer. HAMDİ ÖZER (Devamla) — ...Karşı sorun budur. Anayasa Mahkemesine sual soracak kim­ dir? OSMAN SALtHOĞLU (Sakarya) — Doğru. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Anayasa Mah­ kemesi sokaklarda cübbelerini dolaştıraraktan... BAŞKAN — Sayın özer, Sayın özer, bu sa­ det içerisinde konuşun "başka taraflara intikal etmeyin, istirham edeceğim. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki. 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 ISUPttfc KARAMAN (Tabiî Üye) — Anaya­ sa Mahkemesi o yürüyüşe katılmadı. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şu halde... BAŞKAN — Müsaade buyurun. İHAMDI ÖZER (Devamla) — ...Muhterem arkadaşlar, eğer bir nizamsızlık devam edecek­ se, buna Anayasa Mahkemesi bir şey yapamaz. Eğer Anayasa Mahkemesi dirayetli bir mües­ sese ise, 12 Marta niçin engel olamadı... (Gürül­ tüler) IBAŞKAN — Sayın özer, Sayın özer, Sayın özer... (Gürültüler) HAMDİ ÖZER (Devamla) — O halde Parlâ­ mentoya itimat buyurunuz... (Gürültüler) BAŞKAN — Sayın Özer, (Sayın Özer, müsaa­ de buyurun efendim. Sayın özer, şimdi bir mad­ denin müzakeresi yapılıyor. Bu madde üzerinde kifayet takriri verildi, bu kifayetin aleyhinde konuşuyorsunuz. Konuşurken ne sebeple aley­ hinde olduğunuzu söylemek hakkınızdır ama, bunu vesile ederek bir başka müesseseye hücum etmek hakkına haiz değilsiniz. Bu itibarla ko­ nuşmanızı o isadet içerisinde yapmanızı, bir da­ ha ihtar etmeme meydan bırakmamanızı rica ediyorum. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Parlâmentonun yetkisini tebarüz ettirmek istiyorum. Atatürk'ün bir ilkesi vardı; «Egemenlik ka­ yıtsız şartsız milletindir ve millet namına Yüce Parlâmentonundur.» Şu halde biz... SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Kaza da mil­ let namına... BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et­ meyin Sayın Türkmen. SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bilmediğin şe­ yi konuşma. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Beyefendi çok bildiğini iddia eden hiçbir şey bilmez. BAŞKAN — Siz de cevap vermeyin Sayın özer. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Hiçbir şey bil­ mez... SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Siz de çizme­ den yukarı çıkıyorsunuz. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şu halde Yüce Parlâmentonun yetkisini kısıtlamak değil, ma­ dem ki siz de bnnu arzu ettiniz, bu madde bu­ raya gelmiş konuşuluyor, mütemadiyen karşımı­ za Anayasa Mahkemesini dikmekle, mütemadi­ yen Parlâmentonun karşısında bir kılıç dikmek suretiyle Yüce Parlâmentonun mehabetini gölge altına sokmakta hiçbir şey kazanmadınız, ve kazanamıyacaksınız. BAŞKAN — Lütfen Sayın özer, lütfen hiç­ bir tarafa hücum etmeden... HAMDİ ÖZER (Devamla) — Madem M Ana­ yasa konusunda üçte iki çoğunlukla Yüce Par­ lâmento karar almak suretiyle bir değişikliğe varabiliyor. Anayasa Mahkemesi niçin üçte iki çoğunluğu hesaba katmıyor? Bütün bunlar tar­ tışılması llâzım gelirken, yok siz şöyle yaptınız, biz böyle yaptık, yok arkadaşlar ne yapacaksak onu konuşalım... BAŞKAN — Yani, bunu konuşmak için ki­ fayetin aleyhinde bulunuyor sunuz. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Kifayetin aley­ hinde bulunuyorum. Mümkünse fikirleri olan ar­ kadaşlarım burada beyan etsinler. Saygılar su­ narım. BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo­ rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil­ miştir. Önergeye komisyon katılıyor mu efendim? ANAYASA VE ADALET KOMİSYON SÖZ­ CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, maddenin birinci müzakeresi sırasın­ da bugünkü müzakerenin benzeri bütün arka- daşlarımızca ileriye sürüldü. Maddenin birinci fıkrasına ilâve edilen metin, ortak komisyonla­ rın malı olarak Millet Meclisinden geçerek Ko­ misyonumuza geldi ve birinci müzakeresi sıra­ sında arkadaşımız gereken cevabı verdi. Bugün­ kü müzakereyi de başından sonuna kadar Ko­ misyon olarak takibettik, hiçbir değişiklik... BAŞKAN — Yani bir yenilik gelmediği ge­ rekçesiyle katılmıyorsunuz. ANAYASA VE ADALET KOMİSYON SÖZ­ CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Katılmı­ yoruz. IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo­ rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 9 ka­ bule karşı önerge reddedilmiştir. Bu suretle 147 nci maddenin müzakeresi tamamlanmıştır, 147 nci madde açık oya sunulacaktır. — 629 —
Sayfa 54 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 ISUPttfc KARAMAN (Tabiî Üye) — Anaya­ sa Mahkemesi o yürüyüşe katılmadı. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şu halde... BAŞKAN — Müsaade buyurun. İHAMDI ÖZER (Devamla) — ...Muhterem arkadaşlar, eğer bir nizamsızlık devam edecek­ se, buna Anayasa Mahkemesi bir şey yapamaz. Eğer Anayasa Mahkemesi dirayetli bir mües­ sese ise, 12 Marta niçin engel olamadı... (Gürül­ tüler) IBAŞKAN — Sayın özer, Sayın özer, Sayın özer... (Gürültüler) HAMDİ ÖZER (Devamla) — O halde Parlâ­ mentoya itimat buyurunuz... (Gürültüler) BAŞKAN — Sayın Özer, (Sayın Özer, müsaa­ de buyurun efendim. Sayın özer, şimdi bir mad­ denin müzakeresi yapılıyor. Bu madde üzerinde kifayet takriri verildi, bu kifayetin aleyhinde konuşuyorsunuz. Konuşurken ne sebeple aley­ hinde olduğunuzu söylemek hakkınızdır ama, bunu vesile ederek bir başka müesseseye hücum etmek hakkına haiz değilsiniz. Bu itibarla ko­ nuşmanızı o isadet içerisinde yapmanızı, bir da­ ha ihtar etmeme meydan bırakmamanızı rica ediyorum. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Parlâmentonun yetkisini tebarüz ettirmek istiyorum. Atatürk'ün bir ilkesi vardı; «Egemenlik ka­ yıtsız şartsız milletindir ve millet namına Yüce Parlâmentonundur.» Şu halde biz... SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Kaza da mil­ let namına... BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et­ meyin Sayın Türkmen. SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bilmediğin şe­ yi konuşma. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Beyefendi çok bildiğini iddia eden hiçbir şey bilmez. BAŞKAN — Siz de cevap vermeyin Sayın özer. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Hiçbir şey bil­ mez... SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Siz de çizme­ den yukarı çıkıyorsunuz. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şu halde Yüce Parlâmentonun yetkisini kısıtlamak değil, ma­ dem ki siz de bnnu arzu ettiniz, bu madde bu­ raya gelmiş konuşuluyor, mütemadiyen karşımı­ za Anayasa Mahkemesini dikmekle, mütemadi­ yen Parlâmentonun karşısında bir kılıç dikmek suretiyle Yüce Parlâmentonun mehabetini gölge altına sokmakta hiçbir şey kazanmadınız, ve kazanamıyacaksınız. BAŞKAN — Lütfen Sayın özer, lütfen hiç­ bir tarafa hücum etmeden... HAMDİ ÖZER (Devamla) — Madem M Ana­ yasa konusunda üçte iki çoğunlukla Yüce Par­ lâmento karar almak suretiyle bir değişikliğe varabiliyor. Anayasa Mahkemesi niçin üçte iki çoğunluğu hesaba katmıyor? Bütün bunlar tar­ tışılması llâzım gelirken, yok siz şöyle yaptınız, biz böyle yaptık, yok arkadaşlar ne yapacaksak onu konuşalım... BAŞKAN — Yani, bunu konuşmak için ki­ fayetin aleyhinde bulunuyor sunuz. HAMDİ ÖZER (Devamla) — Kifayetin aley­ hinde bulunuyorum. Mümkünse fikirleri olan ar­ kadaşlarım burada beyan etsinler. Saygılar su­ narım. BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo­ rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil­ miştir. Önergeye komisyon katılıyor mu efendim? ANAYASA VE ADALET KOMİSYON SÖZ­ CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, maddenin birinci müzakeresi sırasın­ da bugünkü müzakerenin benzeri bütün arka- daşlarımızca ileriye sürüldü. Maddenin birinci fıkrasına ilâve edilen metin, ortak komisyonla­ rın malı olarak Millet Meclisinden geçerek Ko­ misyonumuza geldi ve birinci müzakeresi sıra­ sında arkadaşımız gereken cevabı verdi. Bugün­ kü müzakereyi de başından sonuna kadar Ko­ misyon olarak takibettik, hiçbir değişiklik... BAŞKAN — Yani bir yenilik gelmediği ge­ rekçesiyle katılmıyorsunuz. ANAYASA VE ADALET KOMİSYON SÖZ­ CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Katılmı­ yoruz. IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo­ rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 9 ka­ bule karşı önerge reddedilmiştir. Bu suretle 147 nci maddenin müzakeresi tamamlanmıştır, 147 nci madde açık oya sunulacaktır. — 629 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 IV. İptal dâvası : a) Dâva hakkı : Madde 149. — Cumhurbaşkanı; Yasama Mec- lislerindeki siyasi parti grupları ve Türkiye Bü­ yük Millet Meclisinde grupu bulunan siyasi par­ tiler ile son milletvekili genel seçimlerinde mu­ teber oy sayısının en az yüzde onunu alan siya­ si partiler; Yasama Meclislerinden birinin üye tamsayısının en az altıda biri tutarındaki üye­ leri; kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve üniversiteler, ka­ nunların veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açabilirler. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde açık oya sunulacak­ tır. e) Anayasaya aykırılığın diğer mahkeme­ lerde ileri sürülmesi. Madde 151. — Bir dâvaya bakmakta olan mahkemeye, uygulanacak bir kanunun hüküm­ lerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflar­ dan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahke­ mesinin bu konuda vereceği karara kadar dâ­ vayı geri bırakır. Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını cid­ dî görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hü­ kümle birlikte karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişin­ den başlamak üzere altı ay içinde kararını ve­ rir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına göre cözümliyerek dâvayı yürütür. Ancak, Ana­ yasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme­ ler buna uymak zorundadır. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. V. Anayasa Mahkemesinin kararları. Madde 152. — Anayasa Mahkemesinin ka­ rarlan (kesindir. Kararlar, gerekçesi yazılma­ dan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya içtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri, gerekçeli kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlü­ ğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın Resmî Gazetede yayımlandığı gün­ den başlıyarak bir yılı geçemez. iptal kararı geriye yürümez, Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine ver­ diği hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız tarafla­ rı bağlayıcı olacağına da karar verebilir. Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gazete de hemen yayımlanır ve Devletin yasama, yü­ rütme ve yargı organlarını, idare makamlarım, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Bu suretle oylaması yapılan 121 nci madde­ den sonra 124, 127, 134, 137, 138, 139, 140, 141. 143, 144, 145, 147, 149, 151, 152 yani ceman 15 maddenin açık oylamasına geçiyoruz. Küreler konulsun. Daha önce arz ettiğim gibi beyaz oy kabulü, yeşil çekinseri, kırmızı reddi tazammum eder. Müzakeresi tamamlanan 15 maddenin numa­ ralarını havi küreler kürsüye konulmuştur. Her sayın üye 15 oy kullanacağına göre, 15 tane oy pusulası ile kürsüye gelmesini rica ediyorum. Şimdi açık oylamanın nereden başlanacağına dair ad çekiyorum. Sayın Gürhan Titrek. (Gürhan Titrek'ten başlanarak oylar top­ landı) . BAŞKAN — Sayın üyeler, bundan başka daha beş oylamamız vardır. Salonu terkebme- menizi rica ederim. isimleri okunduğu zaman salonda bulunmı- yan ve sonradan gelen sayın üyelerin oylarını kullanmalarına fırsat bırakmak için 1 nci mad­ denin tümünün oylaması ile 2 nci maddenin metinlerini teşkil eden geçici maddelerin oyla­ masını beraber yapacağım efendim. Küreler kür­ sü üzerinde bekletilecektir. Madde 2, — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa­ sına aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : Geçici Madde 12. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden üçte birinin yenilenmesi ve Cum­ huriyet Senatosu ile Millet Meclisinde boş bulu­ nan üyelikler için 10 Ekim 1971 gününde yapı- — 630 —
Sayfa 55 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 IV. İptal dâvası : a) Dâva hakkı : Madde 149. — Cumhurbaşkanı; Yasama Mec- lislerindeki siyasi parti grupları ve Türkiye Bü­ yük Millet Meclisinde grupu bulunan siyasi par­ tiler ile son milletvekili genel seçimlerinde mu­ teber oy sayısının en az yüzde onunu alan siya­ si partiler; Yasama Meclislerinden birinin üye tamsayısının en az altıda biri tutarındaki üye­ leri; kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve üniversiteler, ka­ nunların veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açabilirler. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge olmadığı cihetle madde açık oya sunulacak­ tır. e) Anayasaya aykırılığın diğer mahkeme­ lerde ileri sürülmesi. Madde 151. — Bir dâvaya bakmakta olan mahkemeye, uygulanacak bir kanunun hüküm­ lerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflar­ dan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahke­ mesinin bu konuda vereceği karara kadar dâ­ vayı geri bırakır. Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını cid­ dî görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hü­ kümle birlikte karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişin­ den başlamak üzere altı ay içinde kararını ve­ rir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına göre cözümliyerek dâvayı yürütür. Ancak, Ana­ yasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme­ ler buna uymak zorundadır. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. V. Anayasa Mahkemesinin kararları. Madde 152. — Anayasa Mahkemesinin ka­ rarlan (kesindir. Kararlar, gerekçesi yazılma­ dan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya içtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri, gerekçeli kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlü­ ğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın Resmî Gazetede yayımlandığı gün­ den başlıyarak bir yılı geçemez. iptal kararı geriye yürümez, Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine ver­ diği hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız tarafla­ rı bağlayıcı olacağına da karar verebilir. Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gazete de hemen yayımlanır ve Devletin yasama, yü­ rütme ve yargı organlarını, idare makamlarım, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Bu suretle oylaması yapılan 121 nci madde­ den sonra 124, 127, 134, 137, 138, 139, 140, 141. 143, 144, 145, 147, 149, 151, 152 yani ceman 15 maddenin açık oylamasına geçiyoruz. Küreler konulsun. Daha önce arz ettiğim gibi beyaz oy kabulü, yeşil çekinseri, kırmızı reddi tazammum eder. Müzakeresi tamamlanan 15 maddenin numa­ ralarını havi küreler kürsüye konulmuştur. Her sayın üye 15 oy kullanacağına göre, 15 tane oy pusulası ile kürsüye gelmesini rica ediyorum. Şimdi açık oylamanın nereden başlanacağına dair ad çekiyorum. Sayın Gürhan Titrek. (Gürhan Titrek'ten başlanarak oylar top­ landı) . BAŞKAN — Sayın üyeler, bundan başka daha beş oylamamız vardır. Salonu terkebme- menizi rica ederim. isimleri okunduğu zaman salonda bulunmı- yan ve sonradan gelen sayın üyelerin oylarını kullanmalarına fırsat bırakmak için 1 nci mad­ denin tümünün oylaması ile 2 nci maddenin metinlerini teşkil eden geçici maddelerin oyla­ masını beraber yapacağım efendim. Küreler kür­ sü üzerinde bekletilecektir. Madde 2, — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa­ sına aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : Geçici Madde 12. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden üçte birinin yenilenmesi ve Cum­ huriyet Senatosu ile Millet Meclisinde boş bulu­ nan üyelikler için 10 Ekim 1971 gününde yapı- — 630 — Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 lacaik seçimler 12 Ekim 1973 de yapılması gere­ ken milletvekilleri genel -seçimiyle birlikte ya­ pılmak üzere, ertelenmiştir. Cumhuriyet (Senato­ su üyelerinden süresi dolanların üyelik (sıfatları, seçim yapılıncaya kadar devam eder . Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden süresi dolanlar hakkında 73 ncü maddenin 5 nci fıkra­ sı hükmü uygulanmaya devam olunur. 'BAŞKAN — Madde 2 üzerinde verilmiş önerge yoktur. Madde metinlerini teşkil eden geçici maddelerin müzakeresine geçiyorum. 2. Madde geçici maddelerin görüşülmesin­ den sonra açık oya sunulacaktır. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : Sayın Başkanlığa Anayasa tadil teklifinde yer alan Gerici 12 nci maddenin, 2 nci fıkrasının metinden çıkarıl­ masını saygılarımızla arz ve teklif ederim. Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğlu 'BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa­ yın üye?.. Yok. önergeye komisyon (katılıyor mu efendim? ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka­ tılmıyoruz. BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy­ larınıza arz ediyorum : Kabul edenler,.. Etmi- yenler... 5 kabul oya karşı önerge reddedilmiştir. Geçici 12 nci madde açık oya sunulacaktır. Geçici Madde 13. — Bu Anayasa değişiklik­ lerinin yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay Bi­ rinci Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı gö­ revlerinde bulunanlardan 'bu görevlerde 4 yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük ta­ rihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim ya­ pılır. 'Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üye­ lerinin ve diğer mensuplarınım nitelikleri ve İMncî Başkanlarının Seçim usulleri hakkındaki Kanun, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe gir­ diği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay İkinci Başkanlığında dört yılını doldurmuş olan­ ların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapilır. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Geçici Madde 14. — Bu Anayasa delişiklik- lerinin yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay Baş­ kanlığı ile Başkanunsözcülüğü görevlerinde bu­ lunanlardan bu görevlerde dört yılını doldur­ muş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapılır. Anayasanın 114 ve 140 nci maddelerinde ya­ pılan değişiklik gereğince, 521 sayılı Danıştay Kanunu, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştiri­ lir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danış­ tay Daire Başkanlığında dört yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itiba­ ren bir ay içinde seçim yapılır. Danıştay Başkanlığı ile Başkanunsözcülüğü- ne ve daire başkanlıklarına yeniden seçilemi- yenler Danıştay üyesi olurlar. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Geçici Madde 15. — Bu Anayasa değişikliği­ nin yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay ikinci Cumhuriyet Başsavcılığı veya Yargıtay Cumhu­ riyet Savcılığı görevlerinde 'bulunanlar Yargı­ tay üyesi olurlar. Bunlara ait kadrolar da Yargıtaya, üye kad­ rosu olarak geçer. 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu­ nunda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, Cumhuriyet Başsavcılığı bölümleriyle Yüksek Savcılar Genel Kurulu ve bölümleri ve bunla­ ra mensurbolanlar görevlerine devam ©derler. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Geçici Madde 16. — Anayasanın 46 ve 119 ncü maddelerinde yapılan değişikliklerin yü­ rürlüğe girdiği tarihte 624 sayılı Kanuna daya­ nılarak kurulmuş olan kamu hizmetleri sendika­ larının faaliyeti «ona erer. Kamu hizmetlileri kuruluşlarının kuruluşu­ na ve sendikaların varlıklarının bu kuruluşlara intikaline ait hükümler kanunla düzenlenir. Ka­ nım, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdi­ ği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. Sayıp, Başkanlığa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici •maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi- — 631 - ,
Sayfa 56 -
Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 lacaik seçimler 12 Ekim 1973 de yapılması gere­ ken milletvekilleri genel -seçimiyle birlikte ya­ pılmak üzere, ertelenmiştir. Cumhuriyet (Senato­ su üyelerinden süresi dolanların üyelik (sıfatları, seçim yapılıncaya kadar devam eder . Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden süresi dolanlar hakkında 73 ncü maddenin 5 nci fıkra­ sı hükmü uygulanmaya devam olunur. 'BAŞKAN — Madde 2 üzerinde verilmiş önerge yoktur. Madde metinlerini teşkil eden geçici maddelerin müzakeresine geçiyorum. 2. Madde geçici maddelerin görüşülmesin­ den sonra açık oya sunulacaktır. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : Sayın Başkanlığa Anayasa tadil teklifinde yer alan Gerici 12 nci maddenin, 2 nci fıkrasının metinden çıkarıl­ masını saygılarımızla arz ve teklif ederim. Diyarbakır Selâhattin Cizrelioğlu 'BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa­ yın üye?.. Yok. önergeye komisyon (katılıyor mu efendim? ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka­ tılmıyoruz. BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy­ larınıza arz ediyorum : Kabul edenler,.. Etmi- yenler... 5 kabul oya karşı önerge reddedilmiştir. Geçici 12 nci madde açık oya sunulacaktır. Geçici Madde 13. — Bu Anayasa değişiklik­ lerinin yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay Bi­ rinci Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı gö­ revlerinde bulunanlardan 'bu görevlerde 4 yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük ta­ rihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim ya­ pılır. 'Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üye­ lerinin ve diğer mensuplarınım nitelikleri ve İMncî Başkanlarının Seçim usulleri hakkındaki Kanun, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe gir­ diği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay İkinci Başkanlığında dört yılını doldurmuş olan­ ların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapilır. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Geçici Madde 14. — Bu Anayasa delişiklik- lerinin yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay Baş­ kanlığı ile Başkanunsözcülüğü görevlerinde bu­ lunanlardan bu görevlerde dört yılını doldur­ muş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapılır. Anayasanın 114 ve 140 nci maddelerinde ya­ pılan değişiklik gereğince, 521 sayılı Danıştay Kanunu, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştiri­ lir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danış­ tay Daire Başkanlığında dört yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itiba­ ren bir ay içinde seçim yapılır. Danıştay Başkanlığı ile Başkanunsözcülüğü- ne ve daire başkanlıklarına yeniden seçilemi- yenler Danıştay üyesi olurlar. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Geçici Madde 15. — Bu Anayasa değişikliği­ nin yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay ikinci Cumhuriyet Başsavcılığı veya Yargıtay Cumhu­ riyet Savcılığı görevlerinde 'bulunanlar Yargı­ tay üyesi olurlar. Bunlara ait kadrolar da Yargıtaya, üye kad­ rosu olarak geçer. 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu­ nunda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, Cumhuriyet Başsavcılığı bölümleriyle Yüksek Savcılar Genel Kurulu ve bölümleri ve bunla­ ra mensurbolanlar görevlerine devam ©derler. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Geçici Madde 16. — Anayasanın 46 ve 119 ncü maddelerinde yapılan değişikliklerin yü­ rürlüğe girdiği tarihte 624 sayılı Kanuna daya­ nılarak kurulmuş olan kamu hizmetleri sendika­ larının faaliyeti «ona erer. Kamu hizmetlileri kuruluşlarının kuruluşu­ na ve sendikaların varlıklarının bu kuruluşlara intikaline ait hükümler kanunla düzenlenir. Ka­ nım, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdi­ ği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. Sayıp, Başkanlığa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici •maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi- — 631 - , Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 nin Geçici Madde 16. Birinci fiıkrasının aşağıda­ ki gibi değiştirilmesini teklif ve arz ederim. Tabiî üye ıSuphi Karaman «Anayasanın 46 ve 119 ncu maddelerinde ya­ pılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 624 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş olan kamu hizmetlileri sendikalarının, sendika hak­ larına ilişkin faaliyeti sona erer.» BAŞKAN — Sayın Karaman buyurun. SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Anayasanın asıl met­ ni üzerinde yapılan değişikliklerde 46 ve 119 ncu maddelerle memur sendikalarının hukukî varlıkları sona ermiş bulunuyor. Geçici 16 ncı madde ile de bu sendikaların diğer kuruluşlara intikalini tanzim eden hüküm­ ler getiriliyor. Burada «Anayasanın 46 ve 119 ncu maddelerinde yapılan değişikliklerin yürür­ lüğe girdiği tarihte 624 sayılı Kanuna dayanı­ larak kurulmuş olan kamu hizmetlileri sendika­ larının faaliyeti sona erer» deniyor. Ve buna ait yeni kuruluşların faaliyetlerini düzenliyecek kanunların da 6 ay içerisinde çıkarılacağı hu­ susu 2 nci fıkrasında hükme bağlanıyor. Arkadaşlarım, kurulmuş olan memur sen­ dikalarının faaliyetleri arasında; sendika faa­ liyetleri ve onun dışında başka türlü faaliyetleri de var. Meselâ sosyal faaliyetleri var: Hastane açmış, bir hastaneye ortak olmuş, personeline bâzı sosyal haklar tanımış, özellikle şu günler­ de binlerce yaşlı memur emekli olmakta, bâzı sendikalar bu emekli olan memurlarına 3 - 5 bin lira ikramiye vereceğini taahhüdetmiş ve ona ait bir aidat alıyor. Bu Anayasa değişik­ likleri 3 - 5 gün sonra Resmî Gazetede ilân edi­ lip yürürlüğe girdiği andan itibaren «Sendika faaliyetleri durur» deyince, bütün bu çeşitli faaliyetler sebebiyle bir hayli karışıklıklar mey­ dana gelecektir. 6 ay içinde bir kanun düzen­ lenecek. Belki kanunda bunlar düşünülecek ama 6 ay için her şey duruyor; sendikaya iliş­ kin faaliyetlerin dışında sosyal faaliyetler du­ ruyor. Geçici 16 ncı maddenin gerekçesinin son fıkrasında şu yazılı: «Birinci fıkra hükmüne uygun olarak, mevcut kamu personeli sendika­ larının faaliyeti, bu Anayasa değişikliğinin yü­ rürlüğe girdiği tarihte sona erecektir.» ve de­ vam ediyor, son cümle çok önemlidir. «Bu sona eriş ile düzenleyici kanunun yürürlüğe girmesi arasında geçecek süre içinde, kamu personeli sendikalarının varlıklarının muhafazası ve di­ ğer konularda Medeni Kanunun hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınacaktır.» deniyor. Birçok sendikaların varlıkları var; para varlı­ ğı var, mal varlığı var. Şimdi, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Sendika faaliyetleri durduğu vakit sendika var­ lıkları ne olacaktır? Bir derneğin kapatılmasın­ da mallarına el konuluyordu. Anayasanın bu hükmünün yürürlüğe girmesi ile sendika faali­ yetleri durdurulunca sendikaların varlıkları ve diğer sendikaya ilişkin olmayan sosyal faaliyet­ leri ne olacaktır? Biraz evvel misalini verdiğim gibi böyle sendikalar vardır. Benim bildiğim Ulaştırma Bakanlığıma bağlı birçok sendika­ lar vardır. Bu sendikalar personeline emekli ik­ ramiyesinin yanı sıra birkaç bin lira öedemeyi kararlaştırmıştır. Sendikalar şimdi bu parayı ödiyeceklerdir. Bu haklar iki gün sonra du­ runca, iki gün evvel bu hakkı alanlarla almı- yanların farkı nasıl düzenlenecek? Gerekçede bahsedildiği gibi «Medeni Kanunun hükümleri­ ne göre uygulama yapılır» dendiğine göre, bu hükümler nedir ne olacaktır? Belki 6 ay içeri­ sinde çıkarılacak düzenleyici kanunla bunları ayarlamak mümkün olacaktır, ama 6 ay için­ de bu iş nasıl yürüyecektir. Komisyonun bu yönde açıklamada bulunmasını istirham ediyo­ rum. Benim teklifim, sadece 3 kelimenin ilâve­ sinden ibarettir. Geçici 16 ncı maddenin birinci fıkrasının sonunda «624 sayılı Kanuna dayanı­ larak kurulmuş olan kamu hizmetlileri sendi­ kalarının faaliyeti sona erer» deniyor. Ben bu­ raya «Kamu hizmetlileri sendikalarının» sö­ zünden sonra «Sendika haklarına ilişkin» deyi­ minin eklenmesini teklif ediyorum. Buraya 3 kelimesinin eklenmesini istirham ediyorum, saygılarımla. BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş­ tir. Geçici 16 ncı madde üzerinde başka söz isti- yen sayın üye var mı efendim?... Yok. Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka­ tılmıyoruz. i — 632 —
Sayfa 57 -
Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 nin Geçici Madde 16. Birinci fiıkrasının aşağıda­ ki gibi değiştirilmesini teklif ve arz ederim. Tabiî üye ıSuphi Karaman «Anayasanın 46 ve 119 ncu maddelerinde ya­ pılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 624 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş olan kamu hizmetlileri sendikalarının, sendika hak­ larına ilişkin faaliyeti sona erer.» BAŞKAN — Sayın Karaman buyurun. SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Anayasanın asıl met­ ni üzerinde yapılan değişikliklerde 46 ve 119 ncu maddelerle memur sendikalarının hukukî varlıkları sona ermiş bulunuyor. Geçici 16 ncı madde ile de bu sendikaların diğer kuruluşlara intikalini tanzim eden hüküm­ ler getiriliyor. Burada «Anayasanın 46 ve 119 ncu maddelerinde yapılan değişikliklerin yürür­ lüğe girdiği tarihte 624 sayılı Kanuna dayanı­ larak kurulmuş olan kamu hizmetlileri sendika­ larının faaliyeti sona erer» deniyor. Ve buna ait yeni kuruluşların faaliyetlerini düzenliyecek kanunların da 6 ay içerisinde çıkarılacağı hu­ susu 2 nci fıkrasında hükme bağlanıyor. Arkadaşlarım, kurulmuş olan memur sen­ dikalarının faaliyetleri arasında; sendika faa­ liyetleri ve onun dışında başka türlü faaliyetleri de var. Meselâ sosyal faaliyetleri var: Hastane açmış, bir hastaneye ortak olmuş, personeline bâzı sosyal haklar tanımış, özellikle şu günler­ de binlerce yaşlı memur emekli olmakta, bâzı sendikalar bu emekli olan memurlarına 3 - 5 bin lira ikramiye vereceğini taahhüdetmiş ve ona ait bir aidat alıyor. Bu Anayasa değişik­ likleri 3 - 5 gün sonra Resmî Gazetede ilân edi­ lip yürürlüğe girdiği andan itibaren «Sendika faaliyetleri durur» deyince, bütün bu çeşitli faaliyetler sebebiyle bir hayli karışıklıklar mey­ dana gelecektir. 6 ay içinde bir kanun düzen­ lenecek. Belki kanunda bunlar düşünülecek ama 6 ay için her şey duruyor; sendikaya iliş­ kin faaliyetlerin dışında sosyal faaliyetler du­ ruyor. Geçici 16 ncı maddenin gerekçesinin son fıkrasında şu yazılı: «Birinci fıkra hükmüne uygun olarak, mevcut kamu personeli sendika­ larının faaliyeti, bu Anayasa değişikliğinin yü­ rürlüğe girdiği tarihte sona erecektir.» ve de­ vam ediyor, son cümle çok önemlidir. «Bu sona eriş ile düzenleyici kanunun yürürlüğe girmesi arasında geçecek süre içinde, kamu personeli sendikalarının varlıklarının muhafazası ve di­ ğer konularda Medeni Kanunun hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınacaktır.» deniyor. Birçok sendikaların varlıkları var; para varlı­ ğı var, mal varlığı var. Şimdi, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Sendika faaliyetleri durduğu vakit sendika var­ lıkları ne olacaktır? Bir derneğin kapatılmasın­ da mallarına el konuluyordu. Anayasanın bu hükmünün yürürlüğe girmesi ile sendika faali­ yetleri durdurulunca sendikaların varlıkları ve diğer sendikaya ilişkin olmayan sosyal faaliyet­ leri ne olacaktır? Biraz evvel misalini verdiğim gibi böyle sendikalar vardır. Benim bildiğim Ulaştırma Bakanlığıma bağlı birçok sendika­ lar vardır. Bu sendikalar personeline emekli ik­ ramiyesinin yanı sıra birkaç bin lira öedemeyi kararlaştırmıştır. Sendikalar şimdi bu parayı ödiyeceklerdir. Bu haklar iki gün sonra du­ runca, iki gün evvel bu hakkı alanlarla almı- yanların farkı nasıl düzenlenecek? Gerekçede bahsedildiği gibi «Medeni Kanunun hükümleri­ ne göre uygulama yapılır» dendiğine göre, bu hükümler nedir ne olacaktır? Belki 6 ay içeri­ sinde çıkarılacak düzenleyici kanunla bunları ayarlamak mümkün olacaktır, ama 6 ay için­ de bu iş nasıl yürüyecektir. Komisyonun bu yönde açıklamada bulunmasını istirham ediyo­ rum. Benim teklifim, sadece 3 kelimenin ilâve­ sinden ibarettir. Geçici 16 ncı maddenin birinci fıkrasının sonunda «624 sayılı Kanuna dayanı­ larak kurulmuş olan kamu hizmetlileri sendi­ kalarının faaliyeti sona erer» deniyor. Ben bu­ raya «Kamu hizmetlileri sendikalarının» sö­ zünden sonra «Sendika haklarına ilişkin» deyi­ minin eklenmesini teklif ediyorum. Buraya 3 kelimesinin eklenmesini istirham ediyorum, saygılarımla. BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş­ tir. Geçici 16 ncı madde üzerinde başka söz isti- yen sayın üye var mı efendim?... Yok. Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka­ tılmıyoruz. i — 632 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oy­ larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi- yenler... 4 kabul oya karşı önerge reddedilmiş­ tir. SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, ne kadar da güzel sayıyorsunuz. BAŞKAN — özür dilerim 3 tane görülme­ miş efendim. 7 Kabule karşı önerge reddedil­ miştir. Geçici 16 nci madde açık oya sunulacaktır. Geçici madde 17. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 134, 138, 140 ve 141 nci madde­ leri gereğince, askerî yargı ile ilgili kanunlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ay içinde değiştirilir. Yukardaki fıkraya göre çıkarılacak yeni kanunların gerektirdiği seçim ve atanmalar, bu kanunların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir içinde yapılır. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur, madde açık oya sunulacaktır. Geçici madde 18. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 137 nci maddesinde sözü geçen Yüksek Savcılar Kurulunun kuruluşu ve çalış­ ma usulleri ile ilgili kanun, bu Anayasa deği­ şikliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren altı altı ay içinde değiştirilir. Yukardaki fıkrada belirtilen kanunun yü­ rürlüğe girmesine kadar 2556 ve 45 sayılı ka­ nunların değişiklik ve ekleriyle birlikte uygu­ lanmasına devam olunur. BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş önerge yoktur. Madde açık oya arz edilecek­ tir. Geçici madde 19. — 45 sayılı Yüksek Hâ­ kimler Kurulu Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 ve 144 ncü maddelerinde ya­ pılan değişiklik gereğince, bu değişikliğin yü­ rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştirilir. Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut üye­ lerinin görev süresi, 45 sayılı Yüksek Hâkim­ ler Kurulu Kanununun değişik şekline göre ya­ pılacak seçim sonuçlarının kesinleşmesi tarihi­ ne kadar devam eder. BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş önerge yoktur. Madde açık oya arz edilecek­ tir. Geçici madde 20. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler veya bu Anayasaya eklenen hükümler gereğince ka­ nunlarda yapılması zorunlu olan ve geçici 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddelerin kapsa­ mı dışında kalan diğer kanunlar ve kanun de­ ğişiklikleri, bu Anayasa değişikliklerinin yü­ rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanır. BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş önerge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Şimdi, 2 nci maddenin metinlerini teşkil eden geçici 12, geçici 13, geçici 14, geçici 15, geçici 16, geçici 17, geçici 18, geçici 19 ve geçici 20 nci maddelerin müzakeresi tamamlanmış olup, açık oylarınıza arz edilcektir. Bu numara­ larını okuduğum geçici maddelerin numaraları­ nı havi küreler kürsüye konacaktır. Sayın üye­ ler sırasiyle oylarını kullanacaktır. 1 nci maddenin tümüne ait oyların atılacağı küreyi ayrıca kürsüye koyuyoruz. EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 2 nci mad­ de de var. BAKSAN — Birinci efendim... ikinci mad­ denin tümünü bu metinlerin kabulünden sonra oya arz edeceğim. Yalnız, geçici maddeler 1 nci madde ile bir­ likte oylanacağı için, sayın üyelerden biraz mü­ saade rica edeceğim. Çünkü, daha önce oylan­ mış olan 1 nci madde ile ilgili olan madde me­ tinlerinin oylama neticesini arz ettikten sonra oylamaya geçeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 124 ncü maddesinim açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (150) kabul, (3) ret, (1) çekinşehr oy çıkmış, 124 ncü madde kalbul edilmiştir. Türkiye Cumihurryeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi ihakkmda Anayasa değişikliği tekli­ finin 127 nci maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (150) kalbul, (3) ret, (1) çekimser oy çıkmış, 127 nci madde kabul eJdilm'iştdr. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 134 ncü maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, 633 —
Sayfa 58 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oy­ larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi- yenler... 4 kabul oya karşı önerge reddedilmiş­ tir. SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, ne kadar da güzel sayıyorsunuz. BAŞKAN — özür dilerim 3 tane görülme­ miş efendim. 7 Kabule karşı önerge reddedil­ miştir. Geçici 16 nci madde açık oya sunulacaktır. Geçici madde 17. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 134, 138, 140 ve 141 nci madde­ leri gereğince, askerî yargı ile ilgili kanunlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ay içinde değiştirilir. Yukardaki fıkraya göre çıkarılacak yeni kanunların gerektirdiği seçim ve atanmalar, bu kanunların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir içinde yapılır. BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner­ ge yoktur, madde açık oya sunulacaktır. Geçici madde 18. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 137 nci maddesinde sözü geçen Yüksek Savcılar Kurulunun kuruluşu ve çalış­ ma usulleri ile ilgili kanun, bu Anayasa deği­ şikliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren altı altı ay içinde değiştirilir. Yukardaki fıkrada belirtilen kanunun yü­ rürlüğe girmesine kadar 2556 ve 45 sayılı ka­ nunların değişiklik ve ekleriyle birlikte uygu­ lanmasına devam olunur. BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş önerge yoktur. Madde açık oya arz edilecek­ tir. Geçici madde 19. — 45 sayılı Yüksek Hâ­ kimler Kurulu Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 ve 144 ncü maddelerinde ya­ pılan değişiklik gereğince, bu değişikliğin yü­ rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştirilir. Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut üye­ lerinin görev süresi, 45 sayılı Yüksek Hâkim­ ler Kurulu Kanununun değişik şekline göre ya­ pılacak seçim sonuçlarının kesinleşmesi tarihi­ ne kadar devam eder. BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş önerge yoktur. Madde açık oya arz edilecek­ tir. Geçici madde 20. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler veya bu Anayasaya eklenen hükümler gereğince ka­ nunlarda yapılması zorunlu olan ve geçici 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddelerin kapsa­ mı dışında kalan diğer kanunlar ve kanun de­ ğişiklikleri, bu Anayasa değişikliklerinin yü­ rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanır. BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş önerge yoktur. Madde açık oya sunulacaktır. Şimdi, 2 nci maddenin metinlerini teşkil eden geçici 12, geçici 13, geçici 14, geçici 15, geçici 16, geçici 17, geçici 18, geçici 19 ve geçici 20 nci maddelerin müzakeresi tamamlanmış olup, açık oylarınıza arz edilcektir. Bu numara­ larını okuduğum geçici maddelerin numaraları­ nı havi küreler kürsüye konacaktır. Sayın üye­ ler sırasiyle oylarını kullanacaktır. 1 nci maddenin tümüne ait oyların atılacağı küreyi ayrıca kürsüye koyuyoruz. EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 2 nci mad­ de de var. BAKSAN — Birinci efendim... ikinci mad­ denin tümünü bu metinlerin kabulünden sonra oya arz edeceğim. Yalnız, geçici maddeler 1 nci madde ile bir­ likte oylanacağı için, sayın üyelerden biraz mü­ saade rica edeceğim. Çünkü, daha önce oylan­ mış olan 1 nci madde ile ilgili olan madde me­ tinlerinin oylama neticesini arz ettikten sonra oylamaya geçeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 124 ncü maddesinim açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (150) kabul, (3) ret, (1) çekinşehr oy çıkmış, 124 ncü madde kalbul edilmiştir. Türkiye Cumihurryeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi ihakkmda Anayasa değişikliği tekli­ finin 127 nci maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (150) kalbul, (3) ret, (1) çekimser oy çıkmış, 127 nci madde kabul eJdilm'iştdr. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 134 ncü maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, 633 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 (Ö) çekinser oy çıkmış, 134 ncü madde kaibul i edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 'hakkında Anayasa değişikliği tekli- finin 137 nci maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş; (149) kabul, (4) ret, i (0) çekinser oy çıkmış, 137 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasinın bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi baklanda Anayasa değişikliği tekli­ finin 138 nci maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (151) kabul, (3) ret, (0) çekinser oy çıkmış, 138 inci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ flinin 139 ncu maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, (0) çekinser oy çıkmış, 139 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 140 ncı maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (138) kabul, (16) ret, (0) çekinser oy çıkmış, 140 ncı madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 141 nci maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye itşirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 141 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklif finin 143 ncü maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (150) kabul, (3) ret, (1) çekinser oy çıkmış, (143) ncü madde kabul edilmiştir. I Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici (maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin (144) ncü maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (150) kabul, I — 63< (3) ret, (1) çekinser oy çıkmış, (144) ncü mad­ de (kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vAnay as asının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin (145) nci maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş; (138) kabul, (16) ret, (1) çekinser oy çıkmış, (145) nci mad­ de kaibul edilmiştir. 'Türkiye fCumhuriyeti 'Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eMnemesi Ihakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin (147) nci maddesinin açık »oylamasına (151) sayın üye iştirak etmiş; (132) kabul, (18) ret, (1) çekinser oy çıkmış, (147) nci mad­ de kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâ­ zı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de­ ğişikliği teklifinin (149) ncu maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (136) kabul, (16) ret, (2) çekinser oy çıkmış, (149) ncu imadde kabul edilmiştir. Tüıkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâ­ zı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişik­ liği teklifinin (151) nci maddesinin açık oyla­ masına (153) sayın üye iştirak etmiş; (146) kabul, (5) ret, (2) çekinser oy çıkmış, (151) nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâ­ zı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin (152) nci maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş; (136) kabul, (15) ret, (1) çekinser oy çıkbış, (152) nci madde kabul edilmiştir. Şimdi, oylaması tamamlanmış olan metin­ leri ihtiva eden 1 nci maddenin tümü ile, 2 nci maddenin metinlerini teşkil eden geçici madde­ lerin açık oylamasına geçiyoruz. 'Oylamanın nereden başlanacağına dair ad çekiyorum.. Sa­ yın Hayri Dener. 1 nci maddenin tümü dâhil '9 geçici madde ile birlikte 10 tane küre vardır, sayın üyeler 10 tane oy kullanacaklardır. (Sayın Hayri Bener'den başlamak suretiyle açık oyların toplanmasına başlandı).
Sayfa 59 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 (Ö) çekinser oy çıkmış, 134 ncü madde kaibul i edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 'hakkında Anayasa değişikliği tekli- finin 137 nci maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş; (149) kabul, (4) ret, i (0) çekinser oy çıkmış, 137 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasinın bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi baklanda Anayasa değişikliği tekli­ finin 138 nci maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (151) kabul, (3) ret, (0) çekinser oy çıkmış, 138 inci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ flinin 139 ncu maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, (0) çekinser oy çıkmış, 139 ncu madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 140 ncı maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (138) kabul, (16) ret, (0) çekinser oy çıkmış, 140 ncı madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 141 nci maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye itşirak etmiş; (149) kabul, (3) ret, (1) çekinser oy çıkmış, 141 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklif finin 143 ncü maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (150) kabul, (3) ret, (1) çekinser oy çıkmış, (143) ncü madde kabul edilmiştir. I Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici (maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin (144) ncü maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (150) kabul, I — 63< (3) ret, (1) çekinser oy çıkmış, (144) ncü mad­ de (kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vAnay as asının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin (145) nci maddesinin açık oylamasına (153) sayın üye iştirak etmiş; (138) kabul, (16) ret, (1) çekinser oy çıkmış, (145) nci mad­ de kaibul edilmiştir. 'Türkiye fCumhuriyeti 'Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eMnemesi Ihakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin (147) nci maddesinin açık »oylamasına (151) sayın üye iştirak etmiş; (132) kabul, (18) ret, (1) çekinser oy çıkmış, (147) nci mad­ de kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâ­ zı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de­ ğişikliği teklifinin (149) ncu maddesinin açık oylamasına (154) sayın üye iştirak etmiş; (136) kabul, (16) ret, (2) çekinser oy çıkmış, (149) ncu imadde kabul edilmiştir. Tüıkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâ­ zı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişik­ liği teklifinin (151) nci maddesinin açık oyla­ masına (153) sayın üye iştirak etmiş; (146) kabul, (5) ret, (2) çekinser oy çıkmış, (151) nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâ­ zı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin (152) nci maddesinin açık oylamasına (152) sayın üye iştirak etmiş; (136) kabul, (15) ret, (1) çekinser oy çıkbış, (152) nci madde kabul edilmiştir. Şimdi, oylaması tamamlanmış olan metin­ leri ihtiva eden 1 nci maddenin tümü ile, 2 nci maddenin metinlerini teşkil eden geçici madde­ lerin açık oylamasına geçiyoruz. 'Oylamanın nereden başlanacağına dair ad çekiyorum.. Sa­ yın Hayri Dener. 1 nci maddenin tümü dâhil '9 geçici madde ile birlikte 10 tane küre vardır, sayın üyeler 10 tane oy kullanacaklardır. (Sayın Hayri Bener'den başlamak suretiyle açık oyların toplanmasına başlandı). 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzıları, 1 nci maddenin tümü için oy kullanmayı unutuyor­ lar; dikkat Duyurulmasını rica ederim. (Açık oyların toplanmasına devam edildi). BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üyeler lütfen acele etsinler efendim. Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen­ dini? Yok.. Oylama işlemi bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi (hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 1 nci maddesinin tümü üzerinde yapılan açık 'oylamaya (153) Sayın üye iştirak etmiş (135) kabul, (16) ret (2) çekinser oy kullanıl­ mış ve 1 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçici 12 nci (maddesinin açık oylamasına (151) sayın üye iştirak etmiş, (133) kabul, (16) ret, (2) çekinser. Oy çıkmış, geçici 12 nci mad­ de kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişiklik tek­ lifinin geçici 13 ncü maddesinin açık oylaması­ na (151) sayın üye iştirak etmiş (146) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 13 ncü madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi halikında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçici 14 ncü maddesinin açık oylamasına (150) sayın üye iştira ketmiş, (144) kabul, (4) ret, (2) çekinser oy çıkmış geçici 14 ncü madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerini değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişiklik tekli­ finin geçici 18 nci maddesinin açık oylamasına (150) sayın üye iştirak etmiş (145) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 15 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçic 16 nci 'maddesinin açık oylamasına 153 sayın üye iştirak etmiş, (134) kabul, (17) ret, (2) çekinser oy çıkmış geçici 16 nci mad­ de kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçici 17 nci maddesinin açık oylamasına 151 sayın üye iştirak etmiş (146) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 17 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği 'tekli­ finin geçici 18 nci maddesinin açık oylamasına 152 sayın üye iştirak etmiş, (147) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 18 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği 'tekli­ finin geçici 19 ncu maddesinin açık oylamasına 152 sayın üye iştirak etmiş (147) kabul, (3) ret, (2 )çekinser oy çıkmış, geçici 19 ncu mad­ de kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçici 20 nci maddesinin açık oylama­ sına 152 sayın üye iştirak etmiş, (147) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 20 nci madde kabul edilmiştir. Madde 3. — Bu Anayasa değişiklikleri ve eklenen geçici maddeler yayımı tarihinde yü­ rürlüğe girer. BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok­ tur. Madde açık oya sunulacaktır. Şimdi, metinlerinin oylama neticelerini bil­ dirdiğim 2 nci maddenin tümü ile 3 ncü mad­ denin tümü açık oylarınıza arz 'edilecektir. 2 küre kürsüye konulacaktır. Ad çekmeyi yapıyorum efendim. Sayın Halıcı. Efendim, bâzı sayın üyelerin tereddüdünü izale sadedinde bir açıklama yapmak zorunda­ yım. Değişiklik teklifinin 2 nci ve 3 ncü mad­ desi 'oylandıktan sonra, kati oylamaya yani tü­ münün oylamasına geçmeden önce Tüzüğümü­ zün 74 ncü maddesi gereğince söz isteyenlerden 1 lehte, 1 aleyhte 2 kişiye söz verilecek, ondan
Sayfa 60 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzıları, 1 nci maddenin tümü için oy kullanmayı unutuyor­ lar; dikkat Duyurulmasını rica ederim. (Açık oyların toplanmasına devam edildi). BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üyeler lütfen acele etsinler efendim. Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen­ dini? Yok.. Oylama işlemi bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi (hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin 1 nci maddesinin tümü üzerinde yapılan açık 'oylamaya (153) Sayın üye iştirak etmiş (135) kabul, (16) ret (2) çekinser oy kullanıl­ mış ve 1 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçici 12 nci (maddesinin açık oylamasına (151) sayın üye iştirak etmiş, (133) kabul, (16) ret, (2) çekinser. Oy çıkmış, geçici 12 nci mad­ de kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişiklik tek­ lifinin geçici 13 ncü maddesinin açık oylaması­ na (151) sayın üye iştirak etmiş (146) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 13 ncü madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi halikında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçici 14 ncü maddesinin açık oylamasına (150) sayın üye iştira ketmiş, (144) kabul, (4) ret, (2) çekinser oy çıkmış geçici 14 ncü madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerini değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişiklik tekli­ finin geçici 18 nci maddesinin açık oylamasına (150) sayın üye iştirak etmiş (145) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 15 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçic 16 nci 'maddesinin açık oylamasına 153 sayın üye iştirak etmiş, (134) kabul, (17) ret, (2) çekinser oy çıkmış geçici 16 nci mad­ de kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçici 17 nci maddesinin açık oylamasına 151 sayın üye iştirak etmiş (146) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 17 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği 'tekli­ finin geçici 18 nci maddesinin açık oylamasına 152 sayın üye iştirak etmiş, (147) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 18 nci madde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği 'tekli­ finin geçici 19 ncu maddesinin açık oylamasına 152 sayın üye iştirak etmiş (147) kabul, (3) ret, (2 )çekinser oy çıkmış, geçici 19 ncu mad­ de kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli­ finin geçici 20 nci maddesinin açık oylama­ sına 152 sayın üye iştirak etmiş, (147) kabul, (3) ret, (2) çekinser oy çıkmış, geçici 20 nci madde kabul edilmiştir. Madde 3. — Bu Anayasa değişiklikleri ve eklenen geçici maddeler yayımı tarihinde yü­ rürlüğe girer. BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok­ tur. Madde açık oya sunulacaktır. Şimdi, metinlerinin oylama neticelerini bil­ dirdiğim 2 nci maddenin tümü ile 3 ncü mad­ denin tümü açık oylarınıza arz 'edilecektir. 2 küre kürsüye konulacaktır. Ad çekmeyi yapıyorum efendim. Sayın Halıcı. Efendim, bâzı sayın üyelerin tereddüdünü izale sadedinde bir açıklama yapmak zorunda­ yım. Değişiklik teklifinin 2 nci ve 3 ncü mad­ desi 'oylandıktan sonra, kati oylamaya yani tü­ münün oylamasına geçmeden önce Tüzüğümü­ zün 74 ncü maddesi gereğince söz isteyenlerden 1 lehte, 1 aleyhte 2 kişiye söz verilecek, ondan C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Sonra tümü üzerinde açık oylamaya (geçilecek­ tir. Tümü üzerinde açık oylama yapılmadan önce 108 nci maddeye göre de söz istemiş 2 sayın üye vardır onlara da söz verilecek. On­ dan sonra tümü oylanacaktır. HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Söz istiyenlerin adını açıklamak imkânı var mıdır acaba? BAŞKAN — Açıkkyacağım efendim. Açık oylamaya geçiyoruz. (Fevzi ülalıcı'dan (başlanılmak suretiyle ad okunarak oylamaya geçildi.) BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye­ ler lütfen acele etsinler, efendim. Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı, efen­ dim?... Yok. Oy verme işlemi (bitmiştir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad­ deler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 2 nci maddesinin ikinci açık oylama­ sına 148 sayın üye iştirak etmiş; 134 kabul, 12 ret, 2 çekinser oy çıkmış ve 2 nci madde kahul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 3 ncü maddesinin ikinci açık oylamasına 148 sayın üye iştirak etmiş: 134 kahul, 12 ret, 2 çe­ kinser oy çıkmış, 3 ncü madde de kabul edil­ miştir. Şimdi, tüzüğümüzün 74 ncü maddesine göre tümü üzerinde söz istemiş ve kaydedilmiş olan sayın üyelerin söz isteyiş tarihlerini ve saatleri­ ni okuyorum : Sayın Kalpaklıoğlu; 12 . 9 . 1971 tarihin­ de, saat 23,40 da tümü üzerinde, aleyhte söz is­ temiş, Sayın Rifat Öztürkçine, 13 . 9 .1971 ta­ rihinde, saat 10,57 de oyunun rengini belli et­ mek yani, 108 nci maddeye göre söz istemiş, sa­ yın Kasım G-ülek; 13.9 .1971 tarihinde, saat 22,30 da 108 nci maddeye göre söz istemiş, sa­ yın Nurettin Ertürk; 15.9.1971 de, saati ya­ zılmamış, lehte tümü üzerinde söz istemiş, Sa­ yın Mucip Ataklı; 18 . 9 .1971 de, saat 12,40 da aleyhte tümü üzerinde söz istemiş. Tüzüğümüzün 74 ncü maddesine göre, «Eğer lehte ve aleyhte söz istiyenlerin adedi fazla olursa, yalnız hirer kişiye söz Yerilir.» der. Bu itiharla, Tüzüğümüze (göre, aleyhte sayın Kal- paklıoğlu'na, lehte Sayın Ertürk'e söz verile­ cektir. Buyurun Sayın... HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Efendim, hu sıraya hizim itirazımız vardır, bu­ nu arz etmek için üç dakikalık süz rica edece­ ğim. BAŞKAN — Sıraya itirazınızı helli edecek­ siniz, buyurun efendim. HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın arkadaşlarım, hundan evvel de Anayasa .değişiklikleri görüşülürken hu husus burada müzakere konusu oldu. Bâzı arkadaşlarımız ta­ rih okunuş sırasına göre söylüyorum, 12 sinde istemişler yani, henüz daha birinci görüşme ya­ pılırken ikinci görüşme için sıra istemişler. Hal- huki, İçtüzüğe göre ancak gündem yapıldıktan sonra söz istenir, der. Bu kadar erken olmaz. Hattâ Sayın Kasım (aülekde geçen sefer söz alamadığı için itiraz etmişti. Bu şekilde erken müracaatlara orada karşı çıkmışlardı. Şimdi yi­ ne görüyoruz ki, 12 sinde istenmiş. Halbuki gündem 18 . 9 . 1971, Cumartesi günü neşre­ dilmiştir, arkadaşlar. Bu durum karşışsmda Başkanlık Divanından şunu istirham ediyorum : Ya (bu heş kişinin hepsine hirden geçen sefer olduğu gibi söz verilsin, veyahut da hu gündem neşredilmeden söz istemiş olanlar oradan haşla­ mak üzere, hir 'geriye atılmak suretiyle bu sıra yeniden tanzim edilsin. Mâruzâtım hu kadar, teşekkür ederim. BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 12.9.1971 tarihinde yani, Anayasa değişikliğini tazammun eden teklifin müzakeresi sırasında Sayın Gülek hir itirazda hulunmuş ve Başkanlığa bir takrir vermiş ve hu takrirlerinde demişler 'ki, «Söz al­ ma, konunun gündeme alındığı tarihten iti­ baren haşlar. Bu yolda oylanmasını rica ede­ rim.» demişler. Yani, Sayın Tunçkanat'ın itira­ zı şeklinde itirazda bulunmuşlar ve hu önerge oylanmış, reddedilmiş, Yüksek Heyetiniz demiş ki, biz hu görüşte değiliz, söz her zaman istene­ bilir şeklinde iradesini izhar etmiştir. Yani, hu- nun reddi o mânayı tazammun eder. Bu şekilde Yüksek Heyetiniz hir karar vermiş. Bu elimde bulunduğu müddetçe hen ancak 74 ncü madde­ nin aynen tathiki yolunda muamele yapmak zo- | rundayım. Bu itibarla, itiraz daha önce Yüksek 636 —
Sayfa 61 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Sonra tümü üzerinde açık oylamaya (geçilecek­ tir. Tümü üzerinde açık oylama yapılmadan önce 108 nci maddeye göre de söz istemiş 2 sayın üye vardır onlara da söz verilecek. On­ dan sonra tümü oylanacaktır. HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Söz istiyenlerin adını açıklamak imkânı var mıdır acaba? BAŞKAN — Açıkkyacağım efendim. Açık oylamaya geçiyoruz. (Fevzi ülalıcı'dan (başlanılmak suretiyle ad okunarak oylamaya geçildi.) BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye­ ler lütfen acele etsinler, efendim. Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı, efen­ dim?... Yok. Oy verme işlemi (bitmiştir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad­ deler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 2 nci maddesinin ikinci açık oylama­ sına 148 sayın üye iştirak etmiş; 134 kabul, 12 ret, 2 çekinser oy çıkmış ve 2 nci madde kahul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi­ nin 3 ncü maddesinin ikinci açık oylamasına 148 sayın üye iştirak etmiş: 134 kahul, 12 ret, 2 çe­ kinser oy çıkmış, 3 ncü madde de kabul edil­ miştir. Şimdi, tüzüğümüzün 74 ncü maddesine göre tümü üzerinde söz istemiş ve kaydedilmiş olan sayın üyelerin söz isteyiş tarihlerini ve saatleri­ ni okuyorum : Sayın Kalpaklıoğlu; 12 . 9 . 1971 tarihin­ de, saat 23,40 da tümü üzerinde, aleyhte söz is­ temiş, Sayın Rifat Öztürkçine, 13 . 9 .1971 ta­ rihinde, saat 10,57 de oyunun rengini belli et­ mek yani, 108 nci maddeye göre söz istemiş, sa­ yın Kasım G-ülek; 13.9 .1971 tarihinde, saat 22,30 da 108 nci maddeye göre söz istemiş, sa­ yın Nurettin Ertürk; 15.9.1971 de, saati ya­ zılmamış, lehte tümü üzerinde söz istemiş, Sa­ yın Mucip Ataklı; 18 . 9 .1971 de, saat 12,40 da aleyhte tümü üzerinde söz istemiş. Tüzüğümüzün 74 ncü maddesine göre, «Eğer lehte ve aleyhte söz istiyenlerin adedi fazla olursa, yalnız hirer kişiye söz Yerilir.» der. Bu itiharla, Tüzüğümüze (göre, aleyhte sayın Kal- paklıoğlu'na, lehte Sayın Ertürk'e söz verile­ cektir. Buyurun Sayın... HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Efendim, hu sıraya hizim itirazımız vardır, bu­ nu arz etmek için üç dakikalık süz rica edece­ ğim. BAŞKAN — Sıraya itirazınızı helli edecek­ siniz, buyurun efendim. HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın arkadaşlarım, hundan evvel de Anayasa .değişiklikleri görüşülürken hu husus burada müzakere konusu oldu. Bâzı arkadaşlarımız ta­ rih okunuş sırasına göre söylüyorum, 12 sinde istemişler yani, henüz daha birinci görüşme ya­ pılırken ikinci görüşme için sıra istemişler. Hal- huki, İçtüzüğe göre ancak gündem yapıldıktan sonra söz istenir, der. Bu kadar erken olmaz. Hattâ Sayın Kasım (aülekde geçen sefer söz alamadığı için itiraz etmişti. Bu şekilde erken müracaatlara orada karşı çıkmışlardı. Şimdi yi­ ne görüyoruz ki, 12 sinde istenmiş. Halbuki gündem 18 . 9 . 1971, Cumartesi günü neşre­ dilmiştir, arkadaşlar. Bu durum karşışsmda Başkanlık Divanından şunu istirham ediyorum : Ya (bu heş kişinin hepsine hirden geçen sefer olduğu gibi söz verilsin, veyahut da hu gündem neşredilmeden söz istemiş olanlar oradan haşla­ mak üzere, hir 'geriye atılmak suretiyle bu sıra yeniden tanzim edilsin. Mâruzâtım hu kadar, teşekkür ederim. BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 12.9.1971 tarihinde yani, Anayasa değişikliğini tazammun eden teklifin müzakeresi sırasında Sayın Gülek hir itirazda hulunmuş ve Başkanlığa bir takrir vermiş ve hu takrirlerinde demişler 'ki, «Söz al­ ma, konunun gündeme alındığı tarihten iti­ baren haşlar. Bu yolda oylanmasını rica ede­ rim.» demişler. Yani, Sayın Tunçkanat'ın itira­ zı şeklinde itirazda bulunmuşlar ve hu önerge oylanmış, reddedilmiş, Yüksek Heyetiniz demiş ki, biz hu görüşte değiliz, söz her zaman istene­ bilir şeklinde iradesini izhar etmiştir. Yani, hu- nun reddi o mânayı tazammun eder. Bu şekilde Yüksek Heyetiniz hir karar vermiş. Bu elimde bulunduğu müddetçe hen ancak 74 ncü madde­ nin aynen tathiki yolunda muamele yapmak zo- | rundayım. Bu itibarla, itiraz daha önce Yüksek 636 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Heyetçe halledilmiş olduğundan, yeni bir takrir gelinceye kadar bir muamele yapmıyorum. Şimdi Sayın Kalpaklıoğlu, tümü üzerinde aleyhte. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Ben tümü üzerinde dedim Sayın Başkan. BAŞKAN — Üüzerinde olmaz efendim. Mad­ de sarih. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — O zaman lehinde konuşurum, çünkü beyaz rey verdim. Özür dilerim, o zaman nasıl aleyhinde [konuşabilirim, çelişki olur. iSiz bana lehinde mi, aleyhinde mi, üzerinde mi diye sormadınız. BAŞKAN — Başkanlık size sormuş efendini. Aleyhte diye cevap vermişsiniz ve buraya da aleyhte diye geçmiş. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Benim yazımda böyle bir şey yok. BAŞKAN — Sayın Bedia hanım sormuşlar, «aleyhte» demişsiniz, buraya da «aleyhte» diye şerh koymuşlar. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Ben lehinde konuşabilirim, çünkü beyaz oy ver­ dim. BAŞKAN — Söz sırası sizindir, lehinde ko­ nuşabilirsiniz. Buyurunuz efendim. NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — O zaman bizim hakkımız zail oluyor. BAŞKAN — O zaman durum değişiyor. Sa­ yın Ertürk lehte istemişlerdi, Sayın Ataklı aleyhte konuşacaklar. Söz sırası Sayın Ataklı'- ya geçiyor. Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Ben zaten çok kısa konuşacağım. Bir iki cümle ile bitireceğim. Üzerinde konuşmama izin verirseniz... BAŞKAN — Veremem efendim. Çünkü tü­ zük bu izni vermez. Buyurunuz efendim. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, Anayasanın değişikliği­ ne mütödair maddelerin 2 sefer müzakeresi bitti, şu anda kabul edilmek üzere ve bitmek üzere. Memleket için hayırlı uğurlu olsun. 38 nci maddenin dışındaki maddelere ve tü­ mü üzerine beyaz rey verdik. Binaenaleyh, umu­ miyetle faydalı olacağına, cemiyetin bâzı dert­ lerini bu değişikliğin halledeceğine kanaat ge­ tirdiğim için beyaz rey verdim. Ve hakikaten de inanışım şu güne kadar vâki hâdiselerin birçok­ larının dert ve devasına böylece çare bulunaca­ ğına kaaniim. Ancak gönül isterdi ki, bu kadar geniş bir tadilin yapılması halinde ve hele hele her zaman ele almmıyacak ibir mevzuu olarak eski siyasilerin affının cemiyete ve memlekete, siyasi hayatımızın bundan sonraki geleceklerine çok fayda getireceğini ve kanayan bir yaranın tedavi edileceğine de kaani olduğum için bu ka­ dar geniş bir operasyon içinde bunun da ele alınması ve bu meselenin de artık bir daha kür­ sülere gelmemesi ve bundan sonra bir dertli mevzu olarak ikide birde matbuatta, şurada, burada bahis mevzuu edilmeden kati olarak bir hallifasl edilmesinde zaruret vardı. O kadar vardı ki, arkadaşlarım, şahsi inanışıma göre bugün olmasa ilerde, tasfiye edilecek ve parlâ­ mentonun tasfiye etmeye mecbur olduğu bîr hu­ sus olarak yine atiye terk edilmiş bulunmakta­ dır. Yine gönül isterdi ki, bu değişiklik yapılır­ ken Senato - Hükümet ilişkileri, Meclis - Hükü­ met ilişkileri ve Senato ile Meclis ilişkilerine ait maddelerin de ele alınıp, parlâmento - Mec­ lis münasebetlerinin düzenlenmesi keza çok fay­ dalı olurdu. Şu madde böyle, bu madde şöyle şeklinde detaylarına girmiyorum. Bu da yapıl­ mamıştır, bu da eksiğidir. Üçüncü husus; çok muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin fonksiyonunu ve parlâ­ mentolardan çıkan kanunun müzakere ve bu­ nun neticesine mütedair vermiş oldukları karar­ ların nasıl bir ekseriyetle verileceği, murafaa yapılıp yapılmıyacağı ve hangi ölçüde bu karar­ ların parlâmentoyu bağlayıp bağlamıyacağmı, yani Reisicumhura karşı parlâmentoların yap­ mış olduğu - kanundaki ısrar hakkı gibi - bir hakkın düşünülüp düşünülemiyeceği yolunda da vazıh hükümler getirilmesinde fayda mülâ­ haza ettim. Sözüme başlarken arz ettiğim gibi bu deği­ şen maddelerin, 38 cnci madde dışındakileri, kendi görüşüme göre cemiyetin bir ihtiyacı ola­ rak çıkmış ve bunların kabulü ve bu kabulden sonra buna bağlı olarak kanunların da kendi meclislerimizde müzakere ile çıkmasında fayda var. Cemiyetimize bugüne kadar açılmış olan rahlelerin de bu değişik maddelerle düzeltilece­ ğine ve memlekete faydalı olacağına da kaanum.
Sayfa 62 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Heyetçe halledilmiş olduğundan, yeni bir takrir gelinceye kadar bir muamele yapmıyorum. Şimdi Sayın Kalpaklıoğlu, tümü üzerinde aleyhte. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Ben tümü üzerinde dedim Sayın Başkan. BAŞKAN — Üüzerinde olmaz efendim. Mad­ de sarih. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — O zaman lehinde konuşurum, çünkü beyaz rey verdim. Özür dilerim, o zaman nasıl aleyhinde [konuşabilirim, çelişki olur. iSiz bana lehinde mi, aleyhinde mi, üzerinde mi diye sormadınız. BAŞKAN — Başkanlık size sormuş efendini. Aleyhte diye cevap vermişsiniz ve buraya da aleyhte diye geçmiş. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Benim yazımda böyle bir şey yok. BAŞKAN — Sayın Bedia hanım sormuşlar, «aleyhte» demişsiniz, buraya da «aleyhte» diye şerh koymuşlar. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Ben lehinde konuşabilirim, çünkü beyaz oy ver­ dim. BAŞKAN — Söz sırası sizindir, lehinde ko­ nuşabilirsiniz. Buyurunuz efendim. NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — O zaman bizim hakkımız zail oluyor. BAŞKAN — O zaman durum değişiyor. Sa­ yın Ertürk lehte istemişlerdi, Sayın Ataklı aleyhte konuşacaklar. Söz sırası Sayın Ataklı'- ya geçiyor. Buyurunuz Sayın Kalpaklıoğlu. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Ben zaten çok kısa konuşacağım. Bir iki cümle ile bitireceğim. Üzerinde konuşmama izin verirseniz... BAŞKAN — Veremem efendim. Çünkü tü­ zük bu izni vermez. Buyurunuz efendim. HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, Anayasanın değişikliği­ ne mütödair maddelerin 2 sefer müzakeresi bitti, şu anda kabul edilmek üzere ve bitmek üzere. Memleket için hayırlı uğurlu olsun. 38 nci maddenin dışındaki maddelere ve tü­ mü üzerine beyaz rey verdik. Binaenaleyh, umu­ miyetle faydalı olacağına, cemiyetin bâzı dert­ lerini bu değişikliğin halledeceğine kanaat ge­ tirdiğim için beyaz rey verdim. Ve hakikaten de inanışım şu güne kadar vâki hâdiselerin birçok­ larının dert ve devasına böylece çare bulunaca­ ğına kaaniim. Ancak gönül isterdi ki, bu kadar geniş bir tadilin yapılması halinde ve hele hele her zaman ele almmıyacak ibir mevzuu olarak eski siyasilerin affının cemiyete ve memlekete, siyasi hayatımızın bundan sonraki geleceklerine çok fayda getireceğini ve kanayan bir yaranın tedavi edileceğine de kaani olduğum için bu ka­ dar geniş bir operasyon içinde bunun da ele alınması ve bu meselenin de artık bir daha kür­ sülere gelmemesi ve bundan sonra bir dertli mevzu olarak ikide birde matbuatta, şurada, burada bahis mevzuu edilmeden kati olarak bir hallifasl edilmesinde zaruret vardı. O kadar vardı ki, arkadaşlarım, şahsi inanışıma göre bugün olmasa ilerde, tasfiye edilecek ve parlâ­ mentonun tasfiye etmeye mecbur olduğu bîr hu­ sus olarak yine atiye terk edilmiş bulunmakta­ dır. Yine gönül isterdi ki, bu değişiklik yapılır­ ken Senato - Hükümet ilişkileri, Meclis - Hükü­ met ilişkileri ve Senato ile Meclis ilişkilerine ait maddelerin de ele alınıp, parlâmento - Mec­ lis münasebetlerinin düzenlenmesi keza çok fay­ dalı olurdu. Şu madde böyle, bu madde şöyle şeklinde detaylarına girmiyorum. Bu da yapıl­ mamıştır, bu da eksiğidir. Üçüncü husus; çok muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin fonksiyonunu ve parlâ­ mentolardan çıkan kanunun müzakere ve bu­ nun neticesine mütedair vermiş oldukları karar­ ların nasıl bir ekseriyetle verileceği, murafaa yapılıp yapılmıyacağı ve hangi ölçüde bu karar­ ların parlâmentoyu bağlayıp bağlamıyacağmı, yani Reisicumhura karşı parlâmentoların yap­ mış olduğu - kanundaki ısrar hakkı gibi - bir hakkın düşünülüp düşünülemiyeceği yolunda da vazıh hükümler getirilmesinde fayda mülâ­ haza ettim. Sözüme başlarken arz ettiğim gibi bu deği­ şen maddelerin, 38 cnci madde dışındakileri, kendi görüşüme göre cemiyetin bir ihtiyacı ola­ rak çıkmış ve bunların kabulü ve bu kabulden sonra buna bağlı olarak kanunların da kendi meclislerimizde müzakere ile çıkmasında fayda var. Cemiyetimize bugüne kadar açılmış olan rahlelerin de bu değişik maddelerle düzeltilece­ ğine ve memlekete faydalı olacağına da kaanum. O. Senatosu B : İİ6 20 . 9 . 1971 O : 2 Sözlerimi fazla uzatmryacağim, zaten yorul­ dunuz. Memleketimize tekrar hayırlı olsun, mü- faarek olsun. Hepinize teşekkür ederim muhte­ rem arkadaşlarım. (M. B. Gr. sıralan hariç diğer sıralardan alkışlar.) BAŞKAN' — Sayın Ertürk, -Sayın Kalpaklı- oğlu fikrini değiştirdikleri için zatıâlinizin leh­ te beyanı dolayısiyle söz vermem 74 ncü madde­ ye göre mümkün değil. Bu azizliği elbette ben­ deniz yapmadım. Sayın Kalpaklıoğlu fikir de­ ğiştirdiler. Onun için... NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sayın Baş­ kan, fikir değişikliği olamaz. 1 nci sıradaydım. Arkadaşımız «üzerinde» söz aldı, ben lehinde almıştım. BAŞKAN — Efendim «üzerinde» olmaz, tü­ zük fauna müsaade etmiyor. Sayın Ataklı aleyhte buyurunuz. MUCÎP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş­ kan, sayın senatörler; milletlerin siyasi tarihle­ rinde önemli dönüm noktaları vardır. Ulusumu­ zun siyasi tarihi de hu dönem noktalarından geçerek oluşmuş ve olgunlaşmıştır. Geçen yüz­ yıldan hu yana fairfairinl izliyen tarihî ve sosyal olaylar ulus olarak faizi daima devrimci çizgi üzerinde tutmuş ve ileriye doğru atılımların ne­ deni olmuştur. G-ülhane Hattını, 1 nci Meşruti­ yet, 2 nci Meşrutiyet izlemiş ve Atatürk'ün Sam­ sun'a çıkmasından sonra da Anadolu ihtilâli­ nin Kemalist ilke ve devrimleri bugünkü bağım­ sız ve millî devletimizin temeli olmuştur. Kısaca değindiğimiz bu siyasi, hukukî ve sosyal olu­ şumlar hep kendinden sonraki gelişimleri etki­ lemiş ve daima ileriye dönük atılımları gerçek­ leştirmiştir, Bütün faunların hepsi de 27 Mayıs devriminin ürünü olan 1961 Anayasasının temel felsefesini hazırlamıştır. 1961 Anayasası tarihi­ mizde milletçe varmış olduğumuz ileri atılımla­ rın en faüyük belgelerinden birisidir. Çünkü, 1961 Anayasası Türk halkının topyekûn kalkın­ ması, aydınlığa, huzura ve refaha kavuşması amaoiyla hazırlanmış, milliyetçi, sosyal devrim­ ci, halkçı, lâik, cumhuriyetçi, 'bağımsızlık ülkü­ süne dayalı, sömürüye kapalı, komünizmi, fa­ şizmi, teokratik devlet özlemini önliyen bir hu­ kuk 'belgesidir. Siyasi iktidarlara amaca ulaşmanın anahtar­ larını da veren 1961 Anayasası Türkiye'nin tan- zimattan hu yana devam eden siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin, evrim ve dev­ rimlerinin en önemli eseridir. Gerçekten bu Anayasa klâsik demokrasinin gereği olan bütün kurumları ve onları kapsıyan ileri toplumsal bir düzeni öngörmekle, bundan daha önemlisi çağ­ daş uygar fair Türkiye ülküsünü gerçekleştire­ cek, sosyo - ekonomik çözümleri de içermekte ve 'bunları görev olarak devlete vermektedir. Her türlü maddi ve mânevi baskılardan uzak olarak ilim ve siyaset adamîariyle, yardımları­ nı esirgemiyen yurtseverlerin katkılariyle ha­ zırlanmış olan 1961 Anayasası üzerinde Senato­ muzun bugünkü toplantısı ile tasarlanmış olan değişikliklere son şeklini vermek üzeredir. Sayın senatörler, Anayasa değişikliklerinin tartışıldığı, komisyonda ve genel kurulumuzda görüşlerimizi çok önemli gördüğümüz bu konu-v da gelecek kuşaklara doğru ile eğriyi değerlen­ dirmek imkânını vermek için sunduğumuzu, ar­ kadaşlarımızın aracılığı ile arz etmiştik. Bu ko­ nuşmamda da görüşümüzü şekil ve esastan ol­ mak üzere 2 noktada belirtmeye çalışacağım : Anayasamıza göre anayasada değişiklik yapma yetkisi parlâmentoya verilmişti. 12 Mart­ tan sonra Başbakan olan Sayın Erim en ve­ rimli geçmesi gereken 6 ayını Anayasada deği­ şikler yapma uğruna sarf etmiş ve bu yüzden de Türkiye'nin daha büyük atılımlara geçmesi imkânını yok etmiş bulunmaktadır. Olağanüstü şartlar içerisinde Anayasa değişikliği, vicdani kanaatlerin şek ve şüpheden âri olarak tecelli ettiği kanısını yaratamaz. Hükümet teklifi ola­ rak partilere sunulan gizli ve uzun toplantılar sonunda bir anlaşmanın eseri diye parlâmento­ ya takdim edilen bu teklif zabıtlara intikal etti- riîmiyen tartışmalar nedeniyle daima eleştirme konusu olarak demokraside açıklık prensibinin ihlalinin bir belgesi halinde gelecek kuşaklara intikal edecektir. 1961 Anayasasını tepki anayasası diye nite­ ler, direnlerin, bulunulan ortamda, anayasada yapmış oldukları değişiklikler nedeniyle ne gibi yargılara hedef olacaklarını, sosyal bilimlerin ve tarihin değişmez yargısına ve vicdanlarının sesine terk ediyoruz. Esas bakımından ise; konuşmamın, arz et­ tiğim temel görüşe dayanarak, yani yurdumuz­ da yasalarda yapılacak her değişikliğin bir ön­ cekinden daha ileri, devrimci atılımlar yönünde olması gerektiği inancı İle arz etmek isterim ki, — 638 —
Sayfa 63 -
O. Senatosu B : İİ6 20 . 9 . 1971 O : 2 Sözlerimi fazla uzatmryacağim, zaten yorul­ dunuz. Memleketimize tekrar hayırlı olsun, mü- faarek olsun. Hepinize teşekkür ederim muhte­ rem arkadaşlarım. (M. B. Gr. sıralan hariç diğer sıralardan alkışlar.) BAŞKAN' — Sayın Ertürk, -Sayın Kalpaklı- oğlu fikrini değiştirdikleri için zatıâlinizin leh­ te beyanı dolayısiyle söz vermem 74 ncü madde­ ye göre mümkün değil. Bu azizliği elbette ben­ deniz yapmadım. Sayın Kalpaklıoğlu fikir de­ ğiştirdiler. Onun için... NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sayın Baş­ kan, fikir değişikliği olamaz. 1 nci sıradaydım. Arkadaşımız «üzerinde» söz aldı, ben lehinde almıştım. BAŞKAN — Efendim «üzerinde» olmaz, tü­ zük fauna müsaade etmiyor. Sayın Ataklı aleyhte buyurunuz. MUCÎP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş­ kan, sayın senatörler; milletlerin siyasi tarihle­ rinde önemli dönüm noktaları vardır. Ulusumu­ zun siyasi tarihi de hu dönem noktalarından geçerek oluşmuş ve olgunlaşmıştır. Geçen yüz­ yıldan hu yana fairfairinl izliyen tarihî ve sosyal olaylar ulus olarak faizi daima devrimci çizgi üzerinde tutmuş ve ileriye doğru atılımların ne­ deni olmuştur. G-ülhane Hattını, 1 nci Meşruti­ yet, 2 nci Meşrutiyet izlemiş ve Atatürk'ün Sam­ sun'a çıkmasından sonra da Anadolu ihtilâli­ nin Kemalist ilke ve devrimleri bugünkü bağım­ sız ve millî devletimizin temeli olmuştur. Kısaca değindiğimiz bu siyasi, hukukî ve sosyal olu­ şumlar hep kendinden sonraki gelişimleri etki­ lemiş ve daima ileriye dönük atılımları gerçek­ leştirmiştir, Bütün faunların hepsi de 27 Mayıs devriminin ürünü olan 1961 Anayasasının temel felsefesini hazırlamıştır. 1961 Anayasası tarihi­ mizde milletçe varmış olduğumuz ileri atılımla­ rın en faüyük belgelerinden birisidir. Çünkü, 1961 Anayasası Türk halkının topyekûn kalkın­ ması, aydınlığa, huzura ve refaha kavuşması amaoiyla hazırlanmış, milliyetçi, sosyal devrim­ ci, halkçı, lâik, cumhuriyetçi, 'bağımsızlık ülkü­ süne dayalı, sömürüye kapalı, komünizmi, fa­ şizmi, teokratik devlet özlemini önliyen bir hu­ kuk 'belgesidir. Siyasi iktidarlara amaca ulaşmanın anahtar­ larını da veren 1961 Anayasası Türkiye'nin tan- zimattan hu yana devam eden siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin, evrim ve dev­ rimlerinin en önemli eseridir. Gerçekten bu Anayasa klâsik demokrasinin gereği olan bütün kurumları ve onları kapsıyan ileri toplumsal bir düzeni öngörmekle, bundan daha önemlisi çağ­ daş uygar fair Türkiye ülküsünü gerçekleştire­ cek, sosyo - ekonomik çözümleri de içermekte ve 'bunları görev olarak devlete vermektedir. Her türlü maddi ve mânevi baskılardan uzak olarak ilim ve siyaset adamîariyle, yardımları­ nı esirgemiyen yurtseverlerin katkılariyle ha­ zırlanmış olan 1961 Anayasası üzerinde Senato­ muzun bugünkü toplantısı ile tasarlanmış olan değişikliklere son şeklini vermek üzeredir. Sayın senatörler, Anayasa değişikliklerinin tartışıldığı, komisyonda ve genel kurulumuzda görüşlerimizi çok önemli gördüğümüz bu konu-v da gelecek kuşaklara doğru ile eğriyi değerlen­ dirmek imkânını vermek için sunduğumuzu, ar­ kadaşlarımızın aracılığı ile arz etmiştik. Bu ko­ nuşmamda da görüşümüzü şekil ve esastan ol­ mak üzere 2 noktada belirtmeye çalışacağım : Anayasamıza göre anayasada değişiklik yapma yetkisi parlâmentoya verilmişti. 12 Mart­ tan sonra Başbakan olan Sayın Erim en ve­ rimli geçmesi gereken 6 ayını Anayasada deği­ şikler yapma uğruna sarf etmiş ve bu yüzden de Türkiye'nin daha büyük atılımlara geçmesi imkânını yok etmiş bulunmaktadır. Olağanüstü şartlar içerisinde Anayasa değişikliği, vicdani kanaatlerin şek ve şüpheden âri olarak tecelli ettiği kanısını yaratamaz. Hükümet teklifi ola­ rak partilere sunulan gizli ve uzun toplantılar sonunda bir anlaşmanın eseri diye parlâmento­ ya takdim edilen bu teklif zabıtlara intikal etti- riîmiyen tartışmalar nedeniyle daima eleştirme konusu olarak demokraside açıklık prensibinin ihlalinin bir belgesi halinde gelecek kuşaklara intikal edecektir. 1961 Anayasasını tepki anayasası diye nite­ ler, direnlerin, bulunulan ortamda, anayasada yapmış oldukları değişiklikler nedeniyle ne gibi yargılara hedef olacaklarını, sosyal bilimlerin ve tarihin değişmez yargısına ve vicdanlarının sesine terk ediyoruz. Esas bakımından ise; konuşmamın, arz et­ tiğim temel görüşe dayanarak, yani yurdumuz­ da yasalarda yapılacak her değişikliğin bir ön­ cekinden daha ileri, devrimci atılımlar yönünde olması gerektiği inancı İle arz etmek isterim ki, — 638 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 yapılan değişiklikler asla ileriye değil, genellik­ le geriye dönük'bulunmaktadır. Aslında değişiklik tekliflerini 'haklı kılacak bir genel gerekçe ortaya konamadığı gibi, de­ ğişikliklerin amacı da belli 'değildir. Gerekçe di­ ye öne sürülen g'örüşler de yakın geçmişimizin gerçekçi 'değerlendirilmesinden uzak ve peşin değerlendirmeye dayanmaktadır. Ülkemizin bir uçurumun kenarına itilişinin ve Cumhuriyetimizin ağır 'bir tehlikeye düşürü­ lüşünün vebalini Anayasaya yüklemek ne dere­ ce tutarsız ise, bu Anayasa ile devletin yönetile- miyeceğini savunmak da o derece dayanaktan yoksundur. Nitekim, 12 Marttan sonra mevcut Anayasa ve kanunlarla hem devlet yönetilmiş, hem de anarşik ortama son verilmiştir. 'BAŞKAN — Sayın Ataklı bir dakikanızı rica edeceğim. Bir takrir var okutuyorum. Şahsınız adına konuştuğunuz için 10 dakika ile mukayyetsiniz, 3 dakikanız var efendim. Bu oylandıktan sonra 3 dakika daha konuşacaksı­ nız. Yüksek Başkanlığa Mesai saati bitmek üzeredir. Anayasa deği­ şikliği işlemlerinin bitimine kadar Senato mesa­ isinin devamına karar verilmesini arz ve teklif ederim. Akif Tekin Antalya BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo­ rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil­ miştir. Sayın Ataklı 3 dakika konuşacaksınız efen­ dim. MUCİP ATAKLI (Devamla) — Yurt ger­ çeklerine ve çağın koşullarına aykırı tutum için­ de olan iktidarların memleketi uçurumun kena­ rına getirmesi olağandır. 1961 Anayasası dü­ rüstçe uygulansa, tarafsız bir yönetimle reform­ lar gerçekleştirilseydi 12 Mart ortamına gelin­ mezdi. Oy çoğunluğu ile sorumluluklardan kurtul­ manın ve keyfi idarenin geteerii olduğu bir ül­ kede, Ihuzur ve refaha kavuşmak muhalidir. Ge­ ri kalmış !bir ülkenin sorumlu kişileri olarak, ıgerçeklere eğilmenin bir şeref borcu, millî bir görev olduğu bilincine varmanın şartı içerisin­ de bulunuyoruz. Yapılan değişikliklerin ne ge­ tireceği, neyi götüreceği, hangi amacı gerçek­ leştirdiği henüz belli değildir. Ama, gerçek olan bir şey vardır M, belirsiz bir amaca yö­ nelen bu değişiklikler, memleketimizin gele­ ceği için endişe verici durumlar yaratacaktır. Bugün bunun yanında olanlar, yarın bu de­ ğişiklikleri getirenlerin karşısında olacaklardır. Bunun yakın misallerini de çok kısa bir zaman içerisinde görmüş bulunuyoruz. Değişiklik istiyen iyi niyetlere karşı, asıl istek sahipleri, toplumu mutlu 'kılacak çözümlerin tümünü kap­ sayan 27 Mayıs Anayasasını çıkarlarına aykırı bulanlardır. Bu mücadele ton yönde cereyan etmektedir ve etmeye devam edecektir. Bütün bunlara rağmen, Anayasanın değiş­ mez olduğunu iddia ötmedik ve etmeye de kim­ senin hakkı yoktur. Çünkü, mevcut Anayasa ıbunun yolunu göstermiş bulunmaktadur. Ama, Anayasada değişiklik yaparken daima ileriye dönük esasların getirilmesi bir genel kuraldır, bunu kabul etmek gerektir. Sayın Erim, Anayasamız mükemmel ve ile­ ricidir. Bunda düşündüğümüz değişiklikler 1961 Türkiyesi'nin kavuştuğu hakları pekişti­ recektir onun için istiyoruz, amacımız budur demişlerdi. Getirilen değişiklikleri bu amaca göre değerlendirirsek, amaca uygun bir so­ nuç almanın mümkün olamıyacağı görülür. Çünkü, teklif 12 Mart öncesi dönemini yaratan gerçek nedenleri giderecek ve gelecekte de böy­ le (bir ortamın yaratılmasını önleyecek, Devlet organlarına itibar kazandıracak ve politika ala­ nındaki olumsuzluklara çözüm getirecek hiçbir değişiklik getirmemiştir. Reform istiyen muhtıraya rağmen, çok sa­ kıncalı saydığımız değişikliklere dört elle sarı­ lan kimi çevrelerin, reformları kolaylaştırıcı, ileriye dönük değişikliklere karşı açtıkları kampanya çok ilginçtir. Sayın Erim, -göreve başladıktan sonra, mev­ cut güçlükleri yenmek için, sonuçlara göre de­ ğil, temel nedenlere çare bulacak hedeflere yö­ nelmiş olsa idi, bugün çok daha iyi bir durum­ da olurdu kanısındayız. Selbep, sonuç ilişkile­ rine programında yer verdiği halde, Sayın Erim'in sonuçlara göre İhtiyar ettiği hareket tarzı kendileri daha iyi takdir ederler ki, sos­ yal bilimlere de aylandır. Mecfbur olurama- dıkça olaylar, sonuçlara göre yorumlanamaz. Böyle bir yorum, geçmiş iktidar mantığı ile bir — 639 —
Sayfa 64 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 yapılan değişiklikler asla ileriye değil, genellik­ le geriye dönük'bulunmaktadır. Aslında değişiklik tekliflerini 'haklı kılacak bir genel gerekçe ortaya konamadığı gibi, de­ ğişikliklerin amacı da belli 'değildir. Gerekçe di­ ye öne sürülen g'örüşler de yakın geçmişimizin gerçekçi 'değerlendirilmesinden uzak ve peşin değerlendirmeye dayanmaktadır. Ülkemizin bir uçurumun kenarına itilişinin ve Cumhuriyetimizin ağır 'bir tehlikeye düşürü­ lüşünün vebalini Anayasaya yüklemek ne dere­ ce tutarsız ise, bu Anayasa ile devletin yönetile- miyeceğini savunmak da o derece dayanaktan yoksundur. Nitekim, 12 Marttan sonra mevcut Anayasa ve kanunlarla hem devlet yönetilmiş, hem de anarşik ortama son verilmiştir. 'BAŞKAN — Sayın Ataklı bir dakikanızı rica edeceğim. Bir takrir var okutuyorum. Şahsınız adına konuştuğunuz için 10 dakika ile mukayyetsiniz, 3 dakikanız var efendim. Bu oylandıktan sonra 3 dakika daha konuşacaksı­ nız. Yüksek Başkanlığa Mesai saati bitmek üzeredir. Anayasa deği­ şikliği işlemlerinin bitimine kadar Senato mesa­ isinin devamına karar verilmesini arz ve teklif ederim. Akif Tekin Antalya BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo­ rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil­ miştir. Sayın Ataklı 3 dakika konuşacaksınız efen­ dim. MUCİP ATAKLI (Devamla) — Yurt ger­ çeklerine ve çağın koşullarına aykırı tutum için­ de olan iktidarların memleketi uçurumun kena­ rına getirmesi olağandır. 1961 Anayasası dü­ rüstçe uygulansa, tarafsız bir yönetimle reform­ lar gerçekleştirilseydi 12 Mart ortamına gelin­ mezdi. Oy çoğunluğu ile sorumluluklardan kurtul­ manın ve keyfi idarenin geteerii olduğu bir ül­ kede, Ihuzur ve refaha kavuşmak muhalidir. Ge­ ri kalmış !bir ülkenin sorumlu kişileri olarak, ıgerçeklere eğilmenin bir şeref borcu, millî bir görev olduğu bilincine varmanın şartı içerisin­ de bulunuyoruz. Yapılan değişikliklerin ne ge­ tireceği, neyi götüreceği, hangi amacı gerçek­ leştirdiği henüz belli değildir. Ama, gerçek olan bir şey vardır M, belirsiz bir amaca yö­ nelen bu değişiklikler, memleketimizin gele­ ceği için endişe verici durumlar yaratacaktır. Bugün bunun yanında olanlar, yarın bu de­ ğişiklikleri getirenlerin karşısında olacaklardır. Bunun yakın misallerini de çok kısa bir zaman içerisinde görmüş bulunuyoruz. Değişiklik istiyen iyi niyetlere karşı, asıl istek sahipleri, toplumu mutlu 'kılacak çözümlerin tümünü kap­ sayan 27 Mayıs Anayasasını çıkarlarına aykırı bulanlardır. Bu mücadele ton yönde cereyan etmektedir ve etmeye devam edecektir. Bütün bunlara rağmen, Anayasanın değiş­ mez olduğunu iddia ötmedik ve etmeye de kim­ senin hakkı yoktur. Çünkü, mevcut Anayasa ıbunun yolunu göstermiş bulunmaktadur. Ama, Anayasada değişiklik yaparken daima ileriye dönük esasların getirilmesi bir genel kuraldır, bunu kabul etmek gerektir. Sayın Erim, Anayasamız mükemmel ve ile­ ricidir. Bunda düşündüğümüz değişiklikler 1961 Türkiyesi'nin kavuştuğu hakları pekişti­ recektir onun için istiyoruz, amacımız budur demişlerdi. Getirilen değişiklikleri bu amaca göre değerlendirirsek, amaca uygun bir so­ nuç almanın mümkün olamıyacağı görülür. Çünkü, teklif 12 Mart öncesi dönemini yaratan gerçek nedenleri giderecek ve gelecekte de böy­ le (bir ortamın yaratılmasını önleyecek, Devlet organlarına itibar kazandıracak ve politika ala­ nındaki olumsuzluklara çözüm getirecek hiçbir değişiklik getirmemiştir. Reform istiyen muhtıraya rağmen, çok sa­ kıncalı saydığımız değişikliklere dört elle sarı­ lan kimi çevrelerin, reformları kolaylaştırıcı, ileriye dönük değişikliklere karşı açtıkları kampanya çok ilginçtir. Sayın Erim, -göreve başladıktan sonra, mev­ cut güçlükleri yenmek için, sonuçlara göre de­ ğil, temel nedenlere çare bulacak hedeflere yö­ nelmiş olsa idi, bugün çok daha iyi bir durum­ da olurdu kanısındayız. Selbep, sonuç ilişkile­ rine programında yer verdiği halde, Sayın Erim'in sonuçlara göre İhtiyar ettiği hareket tarzı kendileri daha iyi takdir ederler ki, sos­ yal bilimlere de aylandır. Mecfbur olurama- dıkça olaylar, sonuçlara göre yorumlanamaz. Böyle bir yorum, geçmiş iktidar mantığı ile bir — 639 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 özdeşlik doğurur. Biz böyle bir özdeşliği hak­ lı görmüyoruz. Anayasa değişikliği için büyük gerekçe olan kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi­ nin, bugünden kısır kalmış olması ve bu yetki­ yi tanıyanların kendileri için bir imkân hazır­ lamış olmaları, değişiklik gerekçesinin şimdi­ den iflâsı demektir. BAŞKAN — Saym Ataklı vaktiniz doldu efendim, bağlamanızı istirham edeceğim. MUCİP ATAKLI (Devamla) — iki dakika rica edeceğim. Felsefesinde reforma yer ver- miyen A. P. iktidarının, kanun kuvvetinde karraname istemini ve (değişikliği benimsemesi­ ni samimiyetle bağdaşitırmak mümkün değildir. Beş yıl iktidarda ve her iki Mecliste de çoğun­ luğu elinde bulunduranların istediği her şeyi yapma gücü var iken, reform kanunlarını ele almamış olması, üstelik bu gücüne rağmen kararname yetkisi talebi, onun ne gibi tehlikeli bir zihniyet içerisinde olduğunu göstermekte­ dir. Biz, bu yetkinin reform yapmak niyetinde olan ve Parlâmentoda belirli bir dayanağı bu­ lunmayan Sayın Erim Hükümetime, geçici ola­ rak verilmesini önerirken, reformist olmıyan bir zihniyetin ambargo koymak tehlikesine da­ yanmıştık. Olayları tahlil ettiğimizde görüyoruz ki, bizim meselemiz rejim ve Anayasa meselesi ya­ nında, Türk Ulusunum çıkarına uygun bir ik­ tidar meselesidir. A. P. nin yeni tutumu ile, Sayın Erim Hükümetinin icraatına bir ambar­ go konulmuştur. Bu demektir ki, A. P. Erim iktidarına müsaade ettiği ölçüde icraat yapıla­ cak, müsaade etmediği takdirde yerinde saya­ cak yahut pazarlığa girişilecektir. TRT özerkliğinin kaldırılması gerekçesime iştirak etmek mümkün değildir, özerkliği kal­ dırmak ve yalnız tarafsızlığı esas almakla, TRT gelecek iktidarlarım oy çokluğunun idaresine ve iradesine, daha bugünden terk edilmiş ola­ caktır. 147 nci maddede yapılan değişiklik ise, de­ mokratik rejimi, hak ve hürriyetleri, sömürüyü, her türlü baskıyı Parlâmentoda çoğunluğu ka­ zanan siyasi iktidarların lûtfuma terk etmiş bu­ lunmaktadır. Sayın senatörler, yapılan değişikliklerin de­ mokrasimiz ve halikımız için umut ©dilen ya­ rarlan geitirmiyeceği inancındayız. Bu inanç­ la, başından beri uyarmaları yapmaya çalış­ tık. Netice almıyacağımızı bilmemize rağmen, görevimizim gereğine uymanın, sorumluluğu­ nun idraki içinde olarak, görüşlerimizi arz et­ tik. Getirilen değişikliklerde olumlu karşılan­ ması mümkün olan hususlar bulunmajkla bera­ ber, temelden değişiklikler getiren çok sakın­ calı maddeler yüzünden bu değişikliklere karşı ret oyu kulanmayı bir görev saymaktayız. Sözlerime son verirken, 12 Marttan sonra­ ki Anayasa değişikliği ve aydınlara karşı tu­ tumu, tarihin eleştireceğini ve gelecek kuşak­ lar için ibret sayfaları teşkil edeceğine inanı­ yoruz. Saygılar sunarım. (M. B. Gr. sıralarından al­ kışlar).. BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anaya­ sasının bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve ge­ çici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de­ ğişikliği teklifinin tümü ve maddeleri üzerinde­ ki müzakereler tamamlanmıştır. Şimdi, teklifin tümünün açık oylaması işle­ mine başlıyoruz. 108 nci maddeye göre söz is­ temiş olan Sayım öztürkçine'ye söz veriyorum. Buyurun sSayın öztürkçine. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir sayım üye, Sayın Nihat Erimle, A. P. nin anlaşma yaptığını ileri sürüyor. FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kendi oyumu söyle sen. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ken­ di oyumu söylüyorum şimdi. A. P. hiçbir za­ man, Anayasanın geçici 4 ncü maddesinin zır­ hına bürünmemiştir, A. P. nin hesabı ve kita­ bı meydandadır. Eğer A. P. nin.. BAŞKAN — Sayım öztürkçine, oyunuzun rengi hakkında konusun lütfen efendim. Müsaa­ de edin, müdahale etmeyin de kısa bitirelim işi efendim. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — A. P. Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak, 10 yıllık yapılan mücadelenin, bugün bu mücadelemin fecrini görüyorum. Ve bu nedenle de şafağın söktüğü her yerde, sabah olur, Anayasamın değişikliği bize bu fecri ve bu sabahı müjdele­ diği için, Anayasanın tümüne müspet - beyaz oy kullanacağımı arz ederim. Teşekkür ederim.
Sayfa 65 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 özdeşlik doğurur. Biz böyle bir özdeşliği hak­ lı görmüyoruz. Anayasa değişikliği için büyük gerekçe olan kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi­ nin, bugünden kısır kalmış olması ve bu yetki­ yi tanıyanların kendileri için bir imkân hazır­ lamış olmaları, değişiklik gerekçesinin şimdi­ den iflâsı demektir. BAŞKAN — Saym Ataklı vaktiniz doldu efendim, bağlamanızı istirham edeceğim. MUCİP ATAKLI (Devamla) — iki dakika rica edeceğim. Felsefesinde reforma yer ver- miyen A. P. iktidarının, kanun kuvvetinde karraname istemini ve (değişikliği benimsemesi­ ni samimiyetle bağdaşitırmak mümkün değildir. Beş yıl iktidarda ve her iki Mecliste de çoğun­ luğu elinde bulunduranların istediği her şeyi yapma gücü var iken, reform kanunlarını ele almamış olması, üstelik bu gücüne rağmen kararname yetkisi talebi, onun ne gibi tehlikeli bir zihniyet içerisinde olduğunu göstermekte­ dir. Biz, bu yetkinin reform yapmak niyetinde olan ve Parlâmentoda belirli bir dayanağı bu­ lunmayan Sayın Erim Hükümetime, geçici ola­ rak verilmesini önerirken, reformist olmıyan bir zihniyetin ambargo koymak tehlikesine da­ yanmıştık. Olayları tahlil ettiğimizde görüyoruz ki, bizim meselemiz rejim ve Anayasa meselesi ya­ nında, Türk Ulusunum çıkarına uygun bir ik­ tidar meselesidir. A. P. nin yeni tutumu ile, Sayın Erim Hükümetinin icraatına bir ambar­ go konulmuştur. Bu demektir ki, A. P. Erim iktidarına müsaade ettiği ölçüde icraat yapıla­ cak, müsaade etmediği takdirde yerinde saya­ cak yahut pazarlığa girişilecektir. TRT özerkliğinin kaldırılması gerekçesime iştirak etmek mümkün değildir, özerkliği kal­ dırmak ve yalnız tarafsızlığı esas almakla, TRT gelecek iktidarlarım oy çokluğunun idaresine ve iradesine, daha bugünden terk edilmiş ola­ caktır. 147 nci maddede yapılan değişiklik ise, de­ mokratik rejimi, hak ve hürriyetleri, sömürüyü, her türlü baskıyı Parlâmentoda çoğunluğu ka­ zanan siyasi iktidarların lûtfuma terk etmiş bu­ lunmaktadır. Sayın senatörler, yapılan değişikliklerin de­ mokrasimiz ve halikımız için umut ©dilen ya­ rarlan geitirmiyeceği inancındayız. Bu inanç­ la, başından beri uyarmaları yapmaya çalış­ tık. Netice almıyacağımızı bilmemize rağmen, görevimizim gereğine uymanın, sorumluluğu­ nun idraki içinde olarak, görüşlerimizi arz et­ tik. Getirilen değişikliklerde olumlu karşılan­ ması mümkün olan hususlar bulunmajkla bera­ ber, temelden değişiklikler getiren çok sakın­ calı maddeler yüzünden bu değişikliklere karşı ret oyu kulanmayı bir görev saymaktayız. Sözlerime son verirken, 12 Marttan sonra­ ki Anayasa değişikliği ve aydınlara karşı tu­ tumu, tarihin eleştireceğini ve gelecek kuşak­ lar için ibret sayfaları teşkil edeceğine inanı­ yoruz. Saygılar sunarım. (M. B. Gr. sıralarından al­ kışlar).. BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anaya­ sasının bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve ge­ çici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa de­ ğişikliği teklifinin tümü ve maddeleri üzerinde­ ki müzakereler tamamlanmıştır. Şimdi, teklifin tümünün açık oylaması işle­ mine başlıyoruz. 108 nci maddeye göre söz is­ temiş olan Sayım öztürkçine'ye söz veriyorum. Buyurun sSayın öztürkçine. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir sayım üye, Sayın Nihat Erimle, A. P. nin anlaşma yaptığını ileri sürüyor. FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kendi oyumu söyle sen. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ken­ di oyumu söylüyorum şimdi. A. P. hiçbir za­ man, Anayasanın geçici 4 ncü maddesinin zır­ hına bürünmemiştir, A. P. nin hesabı ve kita­ bı meydandadır. Eğer A. P. nin.. BAŞKAN — Sayım öztürkçine, oyunuzun rengi hakkında konusun lütfen efendim. Müsaa­ de edin, müdahale etmeyin de kısa bitirelim işi efendim. RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — A. P. Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak, 10 yıllık yapılan mücadelenin, bugün bu mücadelemin fecrini görüyorum. Ve bu nedenle de şafağın söktüğü her yerde, sabah olur, Anayasamın değişikliği bize bu fecri ve bu sabahı müjdele­ diği için, Anayasanın tümüne müspet - beyaz oy kullanacağımı arz ederim. Teşekkür ederim. O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Sayın Gülek, Sayın Gülek, si- zimM ide aleyhte imi efendim? KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca seçi­ len üye) — Lehinde. BAŞKAN — Tüzüğe göre, bir lehte, bir aleyhte söz vermıeye mecburum. Sayım öztüırk- çine sizden evvel söz istemiş, 13 . 9 . 1971 saat 10,57 de, siz de aymı tarilhte 22,30 da söz iste­ mişisiniz. O lehte istemiş, size aleyhte olursa ben tüzük maddesine göre söz verebiHirim. KASIM GÜLEK (Devamla) — Arz edeyim efendim. BAŞKAN — Pazarlıkla olmaz efendim. Müsaade buyurun tüzük maddesini okuyayım. KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayın Baş­ kan, ben İM önerge verdim, bir oyumum rengini belli etmek için, bir de som söz için. Burada siz bana dediniz ki, ikisini birden değil, bir ta­ nesini seç. Ben de peki /dedim, sizle burada ko­ nuştuk. 108 nci madde (gereğince pekâlâ de­ dim, o halde bana daha evvel tümü ürerinde1 söz vermeniz gerekirdi. İM önergem de orada idi ve tümü üzerimde verdiğim önerge, verilen [önergelerin en eskisidir. BAŞKAN — En esMsi değil, yalnız bu ha­ ta şuradan ileri geliyor Sayım Gülek. Bütün önergelerde, ilehte, aleyhte söz istenildiği tas­ hih edilmemiş, yalnız iMnci bir külfet olarak Başkanlığa söz istemiş sayım üyelere sorma kül­ feti tahmil edilmiş. Aslımda söz isterken, leh­ te mi, aleyhte mi istendiğinin yazılması gere­ kiyor. Ben önergelerden birimi tercih edin de­ diğim zaman, bendemiz lehte, aleyhte sözünü hakikaten kullanmadım. Bu itibarla, bilmiyo­ rum yani... KASIM GÜLEK (Devamla) — Yok, izin ve­ rin Sayın Başkan, ben tüzüğüm amir cümlesini aynen yazdım oraya. BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurun efen­ dim iş uzayacak, Hasa kesmek içim ben Sayın Genel Kuruldan özür diliyorum, bir sehiv ol­ muştur, Sayım arkadaşım söz hakM vardı. Bu sebeple kendisime Msa bir konuşana... (Genel Kurul şuralarından böyle şey olamaz, biz de söz istiyoruz sesleri ve itirazlar).. O zamam, Sayım Gülek, Yüksek Heyet, bama bu izni vermedi, özür dileyeceğim. Kusur be­ nimdir, fakat o aaıda sizin lehte, aleyhte söz isteyip, istemediğinizi sormamışım, kusur be­ nimdir, ben sizden özür düiyoruım* Tüzüğü tatbik etmeme imkan vermenizi rica ediyorum. Yüksek Heyet kabul etmedi, omun için size söz vermem mümkün olmuyor. KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayım Baş­ kan, peM aleyhte konuşuyorum diye başlıyo­ rum. BAŞKAN — Güzel, başlıyormm değil, Aleyhte... SAFFET UBAL (Bursa) — Ben gerçekten aleyhte söz İstiyorum. BAŞKAN — Müsaade brulyurıuıı efendim, Sayın Gülek, ben sizden iözür diledim, kuısur benimdir, Yüksek Heyet müsaade etmedi, bu itibarla tüzüğe göre size söz vermem mümkün olmuyor- istirham ediyorum efendim. (Gürül- ıtüler..). KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayım Baş­ kamı, müşkül ıdurumıa sokmak istemem. HaM- katen hakkumdı.. BAŞKAN — Hakkınız, hakkımız ama, sor­ mayı unutmuşuz. KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayım Baş­ kanı, müşkül duruma sokmamak içim Umumi Heyetin de sabrımı kötüye kulammamak içim vaz geçiyorum ihakMmdam, (Alkışlar) BAŞKAN — Teşekkür ederim. Teklifim- tümü açık oya sumulacakftır, küreyi 'kürsüye1 koyduruyorum. (Akif Tekin'dem başlanarak oylar toplantı). BAŞKAN — Oyumu kulanmııyan sayım üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş­ tir. TürMye Cumhuriyeti Anayasaaımım bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve geçici madde­ ler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifimin tümümün açık oylamasına 148 sayım üye iştirak etmiş; 135 kabul, 12 ret ve 1 çe- Mnser oy çıkmıştır. Tümü kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Amayasasımam bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi TürMye Cumhuriyeti Anayasası ve Cumhuri­ yet Senatosu içtüzüğü gereğince müzakere edil­ miş ve yapılan müzakereler neticesinde Anaya­ sanın aradığı şartlarla her İM müzakerede de kabul edilmiştir. — m —
Sayfa 66 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 BAŞKAN — Sayın Gülek, Sayın Gülek, si- zimM ide aleyhte imi efendim? KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca seçi­ len üye) — Lehinde. BAŞKAN — Tüzüğe göre, bir lehte, bir aleyhte söz vermıeye mecburum. Sayım öztüırk- çine sizden evvel söz istemiş, 13 . 9 . 1971 saat 10,57 de, siz de aymı tarilhte 22,30 da söz iste­ mişisiniz. O lehte istemiş, size aleyhte olursa ben tüzük maddesine göre söz verebiHirim. KASIM GÜLEK (Devamla) — Arz edeyim efendim. BAŞKAN — Pazarlıkla olmaz efendim. Müsaade buyurun tüzük maddesini okuyayım. KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayın Baş­ kan, ben İM önerge verdim, bir oyumum rengini belli etmek için, bir de som söz için. Burada siz bana dediniz ki, ikisini birden değil, bir ta­ nesini seç. Ben de peki /dedim, sizle burada ko­ nuştuk. 108 nci madde (gereğince pekâlâ de­ dim, o halde bana daha evvel tümü ürerinde1 söz vermeniz gerekirdi. İM önergem de orada idi ve tümü üzerimde verdiğim önerge, verilen [önergelerin en eskisidir. BAŞKAN — En esMsi değil, yalnız bu ha­ ta şuradan ileri geliyor Sayım Gülek. Bütün önergelerde, ilehte, aleyhte söz istenildiği tas­ hih edilmemiş, yalnız iMnci bir külfet olarak Başkanlığa söz istemiş sayım üyelere sorma kül­ feti tahmil edilmiş. Aslımda söz isterken, leh­ te mi, aleyhte mi istendiğinin yazılması gere­ kiyor. Ben önergelerden birimi tercih edin de­ diğim zaman, bendemiz lehte, aleyhte sözünü hakikaten kullanmadım. Bu itibarla, bilmiyo­ rum yani... KASIM GÜLEK (Devamla) — Yok, izin ve­ rin Sayın Başkan, ben tüzüğüm amir cümlesini aynen yazdım oraya. BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurun efen­ dim iş uzayacak, Hasa kesmek içim ben Sayın Genel Kuruldan özür diliyorum, bir sehiv ol­ muştur, Sayım arkadaşım söz hakM vardı. Bu sebeple kendisime Msa bir konuşana... (Genel Kurul şuralarından böyle şey olamaz, biz de söz istiyoruz sesleri ve itirazlar).. O zamam, Sayım Gülek, Yüksek Heyet, bama bu izni vermedi, özür dileyeceğim. Kusur be­ nimdir, fakat o aaıda sizin lehte, aleyhte söz isteyip, istemediğinizi sormamışım, kusur be­ nimdir, ben sizden özür düiyoruım* Tüzüğü tatbik etmeme imkan vermenizi rica ediyorum. Yüksek Heyet kabul etmedi, omun için size söz vermem mümkün olmuyor. KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayım Baş­ kan, peM aleyhte konuşuyorum diye başlıyo­ rum. BAŞKAN — Güzel, başlıyormm değil, Aleyhte... SAFFET UBAL (Bursa) — Ben gerçekten aleyhte söz İstiyorum. BAŞKAN — Müsaade brulyurıuıı efendim, Sayın Gülek, ben sizden iözür diledim, kuısur benimdir, Yüksek Heyet müsaade etmedi, bu itibarla tüzüğe göre size söz vermem mümkün olmuyor- istirham ediyorum efendim. (Gürül- ıtüler..). KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayım Baş­ kamı, müşkül ıdurumıa sokmak istemem. HaM- katen hakkumdı.. BAŞKAN — Hakkınız, hakkımız ama, sor­ mayı unutmuşuz. KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayım Baş­ kanı, müşkül duruma sokmamak içim Umumi Heyetin de sabrımı kötüye kulammamak içim vaz geçiyorum ihakMmdam, (Alkışlar) BAŞKAN — Teşekkür ederim. Teklifim- tümü açık oya sumulacakftır, küreyi 'kürsüye1 koyduruyorum. (Akif Tekin'dem başlanarak oylar toplantı). BAŞKAN — Oyumu kulanmııyan sayım üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş­ tir. TürMye Cumhuriyeti Anayasaaımım bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve geçici madde­ ler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifimin tümümün açık oylamasına 148 sayım üye iştirak etmiş; 135 kabul, 12 ret ve 1 çe- Mnser oy çıkmıştır. Tümü kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Amayasasımam bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi TürMye Cumhuriyeti Anayasası ve Cumhuri­ yet Senatosu içtüzüğü gereğince müzakere edil­ miş ve yapılan müzakereler neticesinde Anaya­ sanın aradığı şartlarla her İM müzakerede de kabul edilmiştir. — m — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bu (de­ ğişikliği millete ve memlekete hayırlı ve uğnıırlu olsun. (Alkışlar) Bu suretle değişiklik yasa hükmünü ka­ zanmıştır. 21 . 9 . 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan­ mak üzere Birleşimi kapatayioruan. Kapanana, saati : 19,25 6. — SORULAR VE CEVAPLAR B — YAZILI SORULAR YE CEVAPLARİ 1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Uy e-si Hikmet İşmen'in, son olaylara dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan achna Adalet Bakanı İsmail Arar'in cevabı (7/768) T. C. Adalet Bakanlığı 14.9.1971 Ceza İş. G. Müdürlüğü Sayı : 41436 Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in yazılı soru önergesinin cevap- landırıldığı hakkında. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına İlgi: Başbakanlığa yazılan 25 . 5 . 1971 gün ve 11311 - 10534 - 7/768 sayılı yazılarına : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet işmen'in, son olaylar konusunda Sayın Başbakana yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin, Sayın Başbakan adına tarafımızdan cevaplandırılması, Başbakanlığın 2.6.1971 gün ve 77 - 124/7574 sayılı tezkereleri ile tensibe- dilmiş bulunduğundan, önergede sorulan husus­ ların cevapları aşağıda arz olunmuştur. önergede ifade edildiği gibi, bâzı anarşik olayların vesile ittihaz edilerek Anayasanın te­ minatı altında bulunan hak ve hürriyetlerin Hükümetçe askıya alındığı ve vatandaşlar üze­ rinde baskı yapıldığı yolunda ileri sürülen mes­ netten mahrum iddiaların, hakikatle bağdaşır hiçbir yönü bulunmamaktadır. Anayasanın öngördüğü hak ve hürriyetlerin ne şekilde kullanılacağı ve bu hak ve hürriyet­ lerin sınırları ile, hürriyetlerin kötüye kullanıl­ ması sonucu meydana getirilen fiillerin mahiyet ve müeyyideleri de yasalarımızda belli edilmiş­ tir. Yasalara aykırı düşen fiil ve davranışlara, yine yasalarla tâyin edilen yetkili mercilerin gerekli işlemi uygulayacağı, Anayasanın öngör­ düğü ve Hükümetimizin de hassasiyetle izlediği «Hukuk Devleti ilkesi» nin en başta gelen ge­ reği bulunmaktadır. Devletimizin bekasına, Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine yönelmiş ka­ nun dışı fiillere karşı, pek tabiîdir ki bu yetkili merciler yasalarla tâyin edilen görevlerini yeri­ ne getireceklerdir. öte yandan, önergede Hükümet bildirisi ko­ nusunda ifade edilen düşünceler, soru sahibinin şahsi fikirleri olmaktan ileri bir mâna taşıma­ maktadır. Hükümet daima Yüce Meclislerin mu­ rakabesine tabi ve idari bütün işlemler de yar­ gı mercilerinin denetimi altında bulunmakta­ dır. Şimdiye kadar olduğu ve Hükümet yetkilile­ ri tarafından defalarca beyan edildiği gibi, ka­ nunlara aykırı olduğıı ileri sürülerek, olay veya delil gösterilmek suretiyle yapılacak bütün id­ dia ve beyanların, Hükümetçe titizlikle üzerin­ de durulmakta ve sorumluları hakkında kanun­ da gösterilen işlemler anında yerine getirilmek­ tedir. Bu itibarla, mücerret bâzı beyanlarda bulun­ mak yerine, şayet kanunlara aykırı bir hareke­ tin vukuu iddia ediliyorsa, bu takdirde keyfi­ yetin yukarda izah edildiği üzere ve usulüne tevfikan merciine intikal ettirilmesi icabeder. Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de­ lâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. İsmail Arar Adalet Bakanı 642 —
Sayfa 67 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bu (de­ ğişikliği millete ve memlekete hayırlı ve uğnıırlu olsun. (Alkışlar) Bu suretle değişiklik yasa hükmünü ka­ zanmıştır. 21 . 9 . 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan­ mak üzere Birleşimi kapatayioruan. Kapanana, saati : 19,25 6. — SORULAR VE CEVAPLAR B — YAZILI SORULAR YE CEVAPLARİ 1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Uy e-si Hikmet İşmen'in, son olaylara dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan achna Adalet Bakanı İsmail Arar'in cevabı (7/768) T. C. Adalet Bakanlığı 14.9.1971 Ceza İş. G. Müdürlüğü Sayı : 41436 Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in yazılı soru önergesinin cevap- landırıldığı hakkında. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına İlgi: Başbakanlığa yazılan 25 . 5 . 1971 gün ve 11311 - 10534 - 7/768 sayılı yazılarına : Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet işmen'in, son olaylar konusunda Sayın Başbakana yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin, Sayın Başbakan adına tarafımızdan cevaplandırılması, Başbakanlığın 2.6.1971 gün ve 77 - 124/7574 sayılı tezkereleri ile tensibe- dilmiş bulunduğundan, önergede sorulan husus­ ların cevapları aşağıda arz olunmuştur. önergede ifade edildiği gibi, bâzı anarşik olayların vesile ittihaz edilerek Anayasanın te­ minatı altında bulunan hak ve hürriyetlerin Hükümetçe askıya alındığı ve vatandaşlar üze­ rinde baskı yapıldığı yolunda ileri sürülen mes­ netten mahrum iddiaların, hakikatle bağdaşır hiçbir yönü bulunmamaktadır. Anayasanın öngördüğü hak ve hürriyetlerin ne şekilde kullanılacağı ve bu hak ve hürriyet­ lerin sınırları ile, hürriyetlerin kötüye kullanıl­ ması sonucu meydana getirilen fiillerin mahiyet ve müeyyideleri de yasalarımızda belli edilmiş­ tir. Yasalara aykırı düşen fiil ve davranışlara, yine yasalarla tâyin edilen yetkili mercilerin gerekli işlemi uygulayacağı, Anayasanın öngör­ düğü ve Hükümetimizin de hassasiyetle izlediği «Hukuk Devleti ilkesi» nin en başta gelen ge­ reği bulunmaktadır. Devletimizin bekasına, Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine yönelmiş ka­ nun dışı fiillere karşı, pek tabiîdir ki bu yetkili merciler yasalarla tâyin edilen görevlerini yeri­ ne getireceklerdir. öte yandan, önergede Hükümet bildirisi ko­ nusunda ifade edilen düşünceler, soru sahibinin şahsi fikirleri olmaktan ileri bir mâna taşıma­ maktadır. Hükümet daima Yüce Meclislerin mu­ rakabesine tabi ve idari bütün işlemler de yar­ gı mercilerinin denetimi altında bulunmakta­ dır. Şimdiye kadar olduğu ve Hükümet yetkilile­ ri tarafından defalarca beyan edildiği gibi, ka­ nunlara aykırı olduğıı ileri sürülerek, olay veya delil gösterilmek suretiyle yapılacak bütün id­ dia ve beyanların, Hükümetçe titizlikle üzerin­ de durulmakta ve sorumluları hakkında kanun­ da gösterilen işlemler anında yerine getirilmek­ tedir. Bu itibarla, mücerret bâzı beyanlarda bulun­ mak yerine, şayet kanunlara aykırı bir hareke­ tin vukuu iddia ediliyorsa, bu takdirde keyfi­ yetin yukarda izah edildiği üzere ve usulüne tevfikan merciine intikal ettirilmesi icabeder. Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de­ lâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. İsmail Arar Adalet Bakanı 642 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. (19 Mayıs 1971) Saygılarımla. Fatma Hikmet ismen Kocaeli Senatörü 1. — İsrail Başkonsolosunun 17 . 5 . 1971 gü­ nü, istanbul'da bir grup silâhlı adam tarafın­ dan kaçırılması ve bu durum üzerine Hüküme­ tin yayınladığı bildiri, ülkemizin içinde bulun­ duğu durumu göstermesi bakımından son dere­ ce anlamlıdır. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki, biz, Türkiye İşçi Partisi olarak, bugüne kadar, siyasi iktidarların baskı ve şiddet politikaları­ nı olduğu gibi, bu soydan anarşik hareketleri de tasvibetmediğimizi her vesile ile belirttik. Ancak, ülkede bâzı anarşik hareketlerin bu­ lunmasının, bütün hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına, yurttaşlar üzerinde baskı ve yıldır­ ma politikası uygulanmasına gerekçe olarak gösterilemiyeeeği açıktır. Oysa Hükümet ve Sı­ kıyönetim makamlarının son tutum ve uygula­ maları yurttaşların en temel hak ve özgürlük­ lerinin bile, artık tanınmadığını göstermekte­ dir. Gerçekten, Hükümet bildirisi, çağdaş Devlet anlayışiyle bağdaştırılması son derece güç bâzı bölümleri içermektedir. Bütün ilericilerin göz al­ tına alınacağı anlamına gelen paragraf ile me- kabline şâmil yeni cezai hükümler getirileceğini belirten paragrafı; hukuk Devleti anlayışiyle, çağdaş Devlet olmakla, kamu hukukunun «ka­ nunsuz suç ve ceza olmaz», «suçlar ve cezalar şahsidir» ilkeleriyle bağdaştırmak imkânı yok­ tur. Kaldı ki, bu tutum adam kaçıranların dav­ ranış tarzına son derece yaklaşmaktadır. öte yandan, Hükümetin çağdışı ve insan haklarını hiçe sayan bu tutumu, Sıkıyönetim makamlarının açıkladıkları göz altına alma lis­ teleri ile uygulanmaya da geçirilmiştir. Bu çerçeve içinde Hükümet, dünyanın bu ça­ ğında, «sen Başkonsolosu bırakmakzsan, ben de bütün ilericileri toplarım, yeni kanunlar getire­ rek cezaları ağırlaştırır ve geçmişe teşmil ede­ rim» anlamına gelen bir bildiriyle, Devlet ol­ mak ciddiyetini ve Anayasamızın «Hukuk Dev­ leti» ilkesine saygıyı nasıl bağdaştırabilmekte­ dir? 2. — Adam kaçırma ve benzeri olaylar, dün­ yanın birçok ülkelerinde görülmektedir. Bu ül­ kelerde, hükümetler, bu tür olarylara kargı, te­ mel hukuk kavramlarına bağlı kalarak olağan tedbirler almaktadır. Oysa hükümetiniz izahı mümkün olmıyacak bir telâş içindedir ve bu tu­ tumuyla ülkedeki bunalımı ve. huzursuzluğu da­ ha da artırmaktadır. Memlekete huzur getirme­ nin yolu hükümetin bu tutumu olamaz. Hükü­ metin bu tutumundan vazgeçmesi, içinde bu­ lunduğumuz bunalımın daha da derinleşmemesi için başlıca şartlarından biri haline gelmiştir. Durum böyle olduğuna göre, hükümet, yurt­ taşların bütün temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayan ve kamu hukukunun kanunsuz suç ve ce­ za olmıyacağı, suçların ve cezaların şahsiliği il­ kelerine taban tabana zıt olan bu tutumu ve uygulamaları hangi gerekçe ve yetkiyle yürüt­ mektedir? 2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek­ rem Acuner'in, yasama dokunulmalığına dair ya­ zılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevaln (7/807) 25 . 6 . 1971 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma Aşağıda detaylarıyle izah edilen sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olanak ce­ vaplandırılmasına delâlet buyuırulmasmı arz ederim. Tabiî Senatör Ekrem Acuner 1. Yasama dcıkunulmazlığımın kaldırılma­ sı için yurdumuzda, özellikle İstanbul'da ce­ reyan eden olayların benimle ilgi ve ilişkisini kurmak için; Devletin Millî İstihbarat ve Em­ niyet organlarının bâzı elemanları, sıkıyönetim­ ce göz altına alınmış ya da tutuklanmış kişileri yalan beyanda ve şahadette bulunmak için iş­ kenceye tabi tuttuklarını öğrendim. 2. Bu yalan beyan ve şahadet şudur : Anar­ şik olayların benden emir alınarak yapıldığı­ nın imzalı bir belgeyle tetsbit ve tescil ettiril­ mesi ve yargı organları önünde düzmece belge- lerle itham ve mahkûm edilmemin sağlanması­ dır. 3. Olay 4 hafta kadar önce İstanbul'da, ce­ reyan etmiştir. İşkenceyi uygulıyaniar; İstanbul 643 —
Sayfa 68 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. (19 Mayıs 1971) Saygılarımla. Fatma Hikmet ismen Kocaeli Senatörü 1. — İsrail Başkonsolosunun 17 . 5 . 1971 gü­ nü, istanbul'da bir grup silâhlı adam tarafın­ dan kaçırılması ve bu durum üzerine Hüküme­ tin yayınladığı bildiri, ülkemizin içinde bulun­ duğu durumu göstermesi bakımından son dere­ ce anlamlıdır. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki, biz, Türkiye İşçi Partisi olarak, bugüne kadar, siyasi iktidarların baskı ve şiddet politikaları­ nı olduğu gibi, bu soydan anarşik hareketleri de tasvibetmediğimizi her vesile ile belirttik. Ancak, ülkede bâzı anarşik hareketlerin bu­ lunmasının, bütün hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına, yurttaşlar üzerinde baskı ve yıldır­ ma politikası uygulanmasına gerekçe olarak gösterilemiyeeeği açıktır. Oysa Hükümet ve Sı­ kıyönetim makamlarının son tutum ve uygula­ maları yurttaşların en temel hak ve özgürlük­ lerinin bile, artık tanınmadığını göstermekte­ dir. Gerçekten, Hükümet bildirisi, çağdaş Devlet anlayışiyle bağdaştırılması son derece güç bâzı bölümleri içermektedir. Bütün ilericilerin göz al­ tına alınacağı anlamına gelen paragraf ile me- kabline şâmil yeni cezai hükümler getirileceğini belirten paragrafı; hukuk Devleti anlayışiyle, çağdaş Devlet olmakla, kamu hukukunun «ka­ nunsuz suç ve ceza olmaz», «suçlar ve cezalar şahsidir» ilkeleriyle bağdaştırmak imkânı yok­ tur. Kaldı ki, bu tutum adam kaçıranların dav­ ranış tarzına son derece yaklaşmaktadır. öte yandan, Hükümetin çağdışı ve insan haklarını hiçe sayan bu tutumu, Sıkıyönetim makamlarının açıkladıkları göz altına alma lis­ teleri ile uygulanmaya da geçirilmiştir. Bu çerçeve içinde Hükümet, dünyanın bu ça­ ğında, «sen Başkonsolosu bırakmakzsan, ben de bütün ilericileri toplarım, yeni kanunlar getire­ rek cezaları ağırlaştırır ve geçmişe teşmil ede­ rim» anlamına gelen bir bildiriyle, Devlet ol­ mak ciddiyetini ve Anayasamızın «Hukuk Dev­ leti» ilkesine saygıyı nasıl bağdaştırabilmekte­ dir? 2. — Adam kaçırma ve benzeri olaylar, dün­ yanın birçok ülkelerinde görülmektedir. Bu ül­ kelerde, hükümetler, bu tür olarylara kargı, te­ mel hukuk kavramlarına bağlı kalarak olağan tedbirler almaktadır. Oysa hükümetiniz izahı mümkün olmıyacak bir telâş içindedir ve bu tu­ tumuyla ülkedeki bunalımı ve. huzursuzluğu da­ ha da artırmaktadır. Memlekete huzur getirme­ nin yolu hükümetin bu tutumu olamaz. Hükü­ metin bu tutumundan vazgeçmesi, içinde bu­ lunduğumuz bunalımın daha da derinleşmemesi için başlıca şartlarından biri haline gelmiştir. Durum böyle olduğuna göre, hükümet, yurt­ taşların bütün temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayan ve kamu hukukunun kanunsuz suç ve ce­ za olmıyacağı, suçların ve cezaların şahsiliği il­ kelerine taban tabana zıt olan bu tutumu ve uygulamaları hangi gerekçe ve yetkiyle yürüt­ mektedir? 2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek­ rem Acuner'in, yasama dokunulmalığına dair ya­ zılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevaln (7/807) 25 . 6 . 1971 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma Aşağıda detaylarıyle izah edilen sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olanak ce­ vaplandırılmasına delâlet buyuırulmasmı arz ederim. Tabiî Senatör Ekrem Acuner 1. Yasama dcıkunulmazlığımın kaldırılma­ sı için yurdumuzda, özellikle İstanbul'da ce­ reyan eden olayların benimle ilgi ve ilişkisini kurmak için; Devletin Millî İstihbarat ve Em­ niyet organlarının bâzı elemanları, sıkıyönetim­ ce göz altına alınmış ya da tutuklanmış kişileri yalan beyanda ve şahadette bulunmak için iş­ kenceye tabi tuttuklarını öğrendim. 2. Bu yalan beyan ve şahadet şudur : Anar­ şik olayların benden emir alınarak yapıldığı­ nın imzalı bir belgeyle tetsbit ve tescil ettiril­ mesi ve yargı organları önünde düzmece belge- lerle itham ve mahkûm edilmemin sağlanması­ dır. 3. Olay 4 hafta kadar önce İstanbul'da, ce­ reyan etmiştir. İşkenceyi uygulıyaniar; İstanbul 643 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Emniyet Müdür Vekili Salih Bora, Komiser Zekeriya, Mülî İstihbarat Teşkilâtının henüz teşhis edilmiyen elemanlarıdır. 4. Olayın şahitleri halen Ankara Sıkıyöne­ tim Komutanlığında tutuklu bulunan ve iş­ kence, üzerinde tatbik edilen Sarp Kuray. Ba­ na bu »olayı nakleden ve her türlü merci önün­ de şahadete hazır olan Merkez Valisi Enver Kuıray ile Yargıtay Üyesi Ö. Altay Egesel'dir. 5. a) Yasa dışı yalan şahadet ve beyan için işkence, Devletin icra organları eliyle neden tatbik edilmiştir? b) Bu işkencenin tatbik edilmesi için kim­ ler emir vermiştir c) Bu işkenceyi tatbik ettirmede maksat ve niyet nedir? 6. a) Bu olaydan haberiniz var ise, yasa dışı bu hareket için şimdiye kadar tarafınızdan ne gibi bir işlem yapılmıştır? b) Olaydan habersiz iseniz vakayı bu öner­ geden öğrendiğinize güre ne düşünüyor ve so­ rumlular hakkında ne gibi bir işlem yapmak is­ tiyorsunuz? 17 . 9 . 1971 Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl­ masına dair 25.6.1971 tarihli yazılı soru öner­ gesinin cevabıdır. Devletin siyasi, iktisadi, hukukî ve sosyal nizamını yıkmak amacıyle, gizli örgüt kurmak, gayelerine ulaşmak için silâhlı soygun ve adam kaçırmak suçlarından yakalananlarla ilgili ola­ rak İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen tahkikatların ve verilen ifadelerin hiçbirinde isminiz geçmemiştir. Bu nedenle, anılan suçlarla ilgi ve ilişki­ nizi kurmak amacıyle İstanbul Emniyet Müdür Vekili ve diğer görevliler tarafından işkence yapıldığı iddiasının gerçekle ilgisi bulunma­ maktadır. Prof. Dr. Nihat Erim Başbakan 3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan L'yısi Kasım Gülek'in Türkiye îs Bankasına dair ya­ zılı soru Önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı (7/810) 5 . 7 . 1971 C. Senatosu Başkanlığına İlişik soruların, yazılı olarak cevaplandırıl­ ması ricasıyle Başbakanlığa sunulmak üzere gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. Saygı­ larımla. Kontenjan fjyesi Kasım Gülek Tüılkiye İş Banlkası son on sene zarfında, 1. Hazine mevduatı, 2. İktisadi Devlet Teşekkülleri mevduatı ne miktara baliğ olur? Yıllık olarak ve müfre­ datı ile bildirilmesi. 77 - 116/11822 17 . 9 . 1971 Cumhuriyet ıSenatosu Kontenjan Üyesi Ka­ sım Grülek'in, Türkiye İş Bankasına dair 5.7.1971 tarihli yazık soru önergesinin cevabıdır. Hazine ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1961 - 1971 yılları arasında Türkiye İş Ban­ kası nezdindeki mevduatını gösterir çiselgr ili­ şik olarak sunulmuştur. Prof. Dr. ÎT!i•?,[ Z:v"> — 644 - -
Sayfa 69 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Emniyet Müdür Vekili Salih Bora, Komiser Zekeriya, Mülî İstihbarat Teşkilâtının henüz teşhis edilmiyen elemanlarıdır. 4. Olayın şahitleri halen Ankara Sıkıyöne­ tim Komutanlığında tutuklu bulunan ve iş­ kence, üzerinde tatbik edilen Sarp Kuray. Ba­ na bu »olayı nakleden ve her türlü merci önün­ de şahadete hazır olan Merkez Valisi Enver Kuıray ile Yargıtay Üyesi Ö. Altay Egesel'dir. 5. a) Yasa dışı yalan şahadet ve beyan için işkence, Devletin icra organları eliyle neden tatbik edilmiştir? b) Bu işkencenin tatbik edilmesi için kim­ ler emir vermiştir c) Bu işkenceyi tatbik ettirmede maksat ve niyet nedir? 6. a) Bu olaydan haberiniz var ise, yasa dışı bu hareket için şimdiye kadar tarafınızdan ne gibi bir işlem yapılmıştır? b) Olaydan habersiz iseniz vakayı bu öner­ geden öğrendiğinize güre ne düşünüyor ve so­ rumlular hakkında ne gibi bir işlem yapmak is­ tiyorsunuz? 17 . 9 . 1971 Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl­ masına dair 25.6.1971 tarihli yazılı soru öner­ gesinin cevabıdır. Devletin siyasi, iktisadi, hukukî ve sosyal nizamını yıkmak amacıyle, gizli örgüt kurmak, gayelerine ulaşmak için silâhlı soygun ve adam kaçırmak suçlarından yakalananlarla ilgili ola­ rak İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen tahkikatların ve verilen ifadelerin hiçbirinde isminiz geçmemiştir. Bu nedenle, anılan suçlarla ilgi ve ilişki­ nizi kurmak amacıyle İstanbul Emniyet Müdür Vekili ve diğer görevliler tarafından işkence yapıldığı iddiasının gerçekle ilgisi bulunma­ maktadır. Prof. Dr. Nihat Erim Başbakan 3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan L'yısi Kasım Gülek'in Türkiye îs Bankasına dair ya­ zılı soru Önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı (7/810) 5 . 7 . 1971 C. Senatosu Başkanlığına İlişik soruların, yazılı olarak cevaplandırıl­ ması ricasıyle Başbakanlığa sunulmak üzere gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. Saygı­ larımla. Kontenjan fjyesi Kasım Gülek Tüılkiye İş Banlkası son on sene zarfında, 1. Hazine mevduatı, 2. İktisadi Devlet Teşekkülleri mevduatı ne miktara baliğ olur? Yıllık olarak ve müfre­ datı ile bildirilmesi. 77 - 116/11822 17 . 9 . 1971 Cumhuriyet ıSenatosu Kontenjan Üyesi Ka­ sım Grülek'in, Türkiye İş Bankasına dair 5.7.1971 tarihli yazık soru önergesinin cevabıdır. Hazine ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1961 - 1971 yılları arasında Türkiye İş Ban­ kası nezdindeki mevduatını gösterir çiselgr ili­ şik olarak sunulmuştur. Prof. Dr. ÎT!i•?,[ Z:v"> — 644 - -
Sayfa 70 -
Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 1961 1982 1963 1964 1. Genel bütçeli daire ve mües­ seseler "* 30 216 245 04 32 901 970 73 23 897 125 95 32 817 975 16 2. Katma bütçeli daire ve mü­ esseseler 13 497 292 23 36 767 199 29 12 092 310 58 8 517 791 83 3. Kanımla (kurulmuş müteda- vil sermayeli teşekküller 4 213 133 04 6 599 026 06 6 537 388 62 7 527 848 79 4. Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri, tereke hâkimlikleri 1 332 289 06 1 859 679 02 1 819 667 65 1 325 456 23 5. İktisadi Devlet Teşekkülü halindeki işletmeler ve bun­ lara bağlı teşebbüs ve mües­ seseler 54 270 012 41 41 969 376 13 55 657 187 88 64 892 131 11 ANKARA T.C. Başvekili 16 662 388 00 inönü armağanları kaynak akçesi 1 179 428 00 Dışişleri Bakanlığı özel hesabı 489 645 00 Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Fuarı gideri 192 749 00 Şehirlerarası Oto Ter. Yap. ve İşi. Ort, 314 723 00 18 838 933 00 AYASPAŞA Devlet Tiyatrosu 1 280 337 00 BAKIRKÖY Yeşilköy Gümrük Saymanlığı 1? 232 791 00 İZMİR NATO Hlafsee Comptroller 185 877 00 Shape Avrupa Müttefik Kara Kv. Kom. 18 706 165 00 20 522 042 00 57 874 103 00 — 646
Sayfa 71 -
Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 1961 1982 1963 1964 1. Genel bütçeli daire ve mües­ seseler "* 30 216 245 04 32 901 970 73 23 897 125 95 32 817 975 16 2. Katma bütçeli daire ve mü­ esseseler 13 497 292 23 36 767 199 29 12 092 310 58 8 517 791 83 3. Kanımla (kurulmuş müteda- vil sermayeli teşekküller 4 213 133 04 6 599 026 06 6 537 388 62 7 527 848 79 4. Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri, tereke hâkimlikleri 1 332 289 06 1 859 679 02 1 819 667 65 1 325 456 23 5. İktisadi Devlet Teşekkülü halindeki işletmeler ve bun­ lara bağlı teşebbüs ve mües­ seseler 54 270 012 41 41 969 376 13 55 657 187 88 64 892 131 11 ANKARA T.C. Başvekili 16 662 388 00 inönü armağanları kaynak akçesi 1 179 428 00 Dışişleri Bakanlığı özel hesabı 489 645 00 Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Fuarı gideri 192 749 00 Şehirlerarası Oto Ter. Yap. ve İşi. Ort, 314 723 00 18 838 933 00 AYASPAŞA Devlet Tiyatrosu 1 280 337 00 BAKIRKÖY Yeşilköy Gümrük Saymanlığı 1? 232 791 00 İZMİR NATO Hlafsee Comptroller 185 877 00 Shape Avrupa Müttefik Kara Kv. Kom. 18 706 165 00 20 522 042 00 57 874 103 00 — 646 C. Senatosu B : 116 1965 1966 1967 36 221 072 54 45 133 911 90 35 641 362 45 9 201 708 40 4 980 054 05 26 421 183 66 9 085 760 08 12 025 228 33 10 428 124 73 1 135 906 08 602 086 64 460 018 50 82 153 646 60 49 263 455 22 40 462 675 32 20 . 9 . 1971 O : 2 1968 1969 1970 45 032 746 58 33 694 415 37 63 203 629 04 11 297 490 29 19 690 594 71 13 676 612 06 5 930 266 27 6 654 338 44 4 624 913 87 85 764 45 149 474 56 151 857 40 44 278 461 56 80 826 826 81 141717 407 90 647 —
Sayfa 72 -
C. Senatosu B : 116 1965 1966 1967 36 221 072 54 45 133 911 90 35 641 362 45 9 201 708 40 4 980 054 05 26 421 183 66 9 085 760 08 12 025 228 33 10 428 124 73 1 135 906 08 602 086 64 460 018 50 82 153 646 60 49 263 455 22 40 462 675 32 20 . 9 . 1971 O : 2 1968 1969 1970 45 032 746 58 33 694 415 37 63 203 629 04 11 297 490 29 19 690 594 71 13 676 612 06 5 930 266 27 6 654 338 44 4 624 913 87 85 764 45 149 474 56 151 857 40 44 278 461 56 80 826 826 81 141717 407 90 647 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Kasım Gi'dek'irı, Devlet müesseselerinin ve İkti­ sadi Devlet Teşekküllerinin mevduatlarına dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı- (7/812) 13 . 7 . 1971 Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına İlişik soru, yazılı olarak cevaplandırılması ricasiyle, Başbakanlığa sunulmasını saygılarım­ la rioa ederim. Cumhurbaşkanınca S. Ü. IKasım Gülek 1. Devlet daire ve müesseselerinin, 2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1960 - 1970 yılları arasında Yapı - Kredi Bankasına yaptıklain mevduat yıllar ve süre olarak yekûnları nelerdir? 77 - 116/11710 15 . 9 . 1971 Cumhuriyet (Senatosu Kontenjan Üyesi Ka­ sım Gülekıin, Yapı ve Kredi Bankasına dair, yazüı soru önergesi cevabı Devlet daire ve müesseseleriyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1960 - 1970 yıllan ara­ sında Yapı ve Kredi Bankası nezdindeki mev­ duatını gösterir çizelge ilişik olarak sunulmuş­ tur. Prof. Dr. Nihat Erim Başbakan Hazineye ait mevduat Yıllar 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Hazine Genel bütçeli daire ve müessesele 377 862 197 947 185 748 314 006 152 940 195 007 228 981 113 981 92 983 37 961 58 287 r 21 59 67 24 91 57 70 86 12 80 72 Diğer Katma bütçeli daire ve müessesele 470 453 485 102 678 693 632 6Q6 947 137 1 542 538 1 921 686 1 284 581 1 037 621 779 559 1 207 264 r 66 56 36 33 97 51 26 43 49 42 60 1 1 2 1 1 1 Toplam 848 315 683 050 864 442 946 672 100 078 737 546 150 667 393 563 130 604 817 521 265 552 87 15 03 57 88 08 96 29 61 22 32 İktisadi Devlet Teşekkülleri ha­ lindeki isletmeler ve bunlara bağlı teşebbüs ve mü­ esseseler 3 639 953 80 4 868 431 56 5 250 554 81 2 474 198 43 1 963 674 37 14 073 015 43 10 587 600 21 10 983 869 70 17 281 103 48 31 032 572 14 16 496 759 78 — 648 —
Sayfa 73 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Kasım Gi'dek'irı, Devlet müesseselerinin ve İkti­ sadi Devlet Teşekküllerinin mevduatlarına dair, yazılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı- (7/812) 13 . 7 . 1971 Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına İlişik soru, yazılı olarak cevaplandırılması ricasiyle, Başbakanlığa sunulmasını saygılarım­ la rioa ederim. Cumhurbaşkanınca S. Ü. IKasım Gülek 1. Devlet daire ve müesseselerinin, 2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1960 - 1970 yılları arasında Yapı - Kredi Bankasına yaptıklain mevduat yıllar ve süre olarak yekûnları nelerdir? 77 - 116/11710 15 . 9 . 1971 Cumhuriyet (Senatosu Kontenjan Üyesi Ka­ sım Gülekıin, Yapı ve Kredi Bankasına dair, yazüı soru önergesi cevabı Devlet daire ve müesseseleriyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1960 - 1970 yıllan ara­ sında Yapı ve Kredi Bankası nezdindeki mev­ duatını gösterir çizelge ilişik olarak sunulmuş­ tur. Prof. Dr. Nihat Erim Başbakan Hazineye ait mevduat Yıllar 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Hazine Genel bütçeli daire ve müessesele 377 862 197 947 185 748 314 006 152 940 195 007 228 981 113 981 92 983 37 961 58 287 r 21 59 67 24 91 57 70 86 12 80 72 Diğer Katma bütçeli daire ve müessesele 470 453 485 102 678 693 632 6Q6 947 137 1 542 538 1 921 686 1 284 581 1 037 621 779 559 1 207 264 r 66 56 36 33 97 51 26 43 49 42 60 1 1 2 1 1 1 Toplam 848 315 683 050 864 442 946 672 100 078 737 546 150 667 393 563 130 604 817 521 265 552 87 15 03 57 88 08 96 29 61 22 32 İktisadi Devlet Teşekkülleri ha­ lindeki isletmeler ve bunlara bağlı teşebbüs ve mü­ esseseler 3 639 953 80 4 868 431 56 5 250 554 81 2 474 198 43 1 963 674 37 14 073 015 43 10 587 600 21 10 983 869 70 17 281 103 48 31 032 572 14 16 496 759 78 — 648 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve g-eçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 11 nci maddesine verilen oyların sonucu {"Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYE Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı Cyc sayısı : Oy verenler : Kabul edonler : Reddedenler : Oekinserler : Oya katlim ;yanlar : Acık üyelikler : [Kabul edenler] BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit A İt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçetin Safa Yaleuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal 183 151 134 Ki 1 30 2 GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Güm üş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya. Ayrım KASTAMONU Mehmet Camlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen Kİ'TAÎIYA A. Orhan Akça İ. Eteni Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barut çuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bay ar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğîu MUŞ İsa Hisan Bingöl
Sayfa 74 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve g-eçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 11 nci maddesine verilen oyların sonucu {"Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYE Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı Cyc sayısı : Oy verenler : Kabul edonler : Reddedenler : Oekinserler : Oya katlim ;yanlar : Acık üyelikler : [Kabul edenler] BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit A İt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçetin Safa Yaleuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal 183 151 134 Ki 1 30 2 GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Güm üş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya. Ayrım KASTAMONU Mehmet Camlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen Kİ'TAÎIYA A. Orhan Akça İ. Eteni Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barut çuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bay ar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğîu MUŞ İsa Hisan Bingöl C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 NEVŞEHİB I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN II. Enver Işıklar Rıza Isıtan TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı Bşk. V. Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt [Reddedenler] Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Şeref Kayalar Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] URFA I. Etem Karakapıcı [Oya kat ûmıyanlar] ANKARA Yiğit Köker Mahmut Vural BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıbuırun ('Başlkan) KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn i 1 I ^Mfcl • • ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA. SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydıner Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet Işmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydıner Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (I.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü 650 —
Sayfa 75 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 NEVŞEHİB I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN II. Enver Işıklar Rıza Isıtan TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı Bşk. V. Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt [Reddedenler] Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Şeref Kayalar Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] URFA I. Etem Karakapıcı [Oya kat ûmıyanlar] ANKARA Yiğit Köker Mahmut Vural BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıbuırun ('Başlkan) KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn i 1 I ^Mfcl • • ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA. SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydıner Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet Işmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydıner Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (I.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü 650 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teldifinin 15 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) üye. sayısı : 183 Oy verenler : 151 Kabul edenler : 146 Reddedenler : 4 Çekinserler : 1 Oya katılrruyanlar : 30 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenle/r] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Mehmet Özgüneş Selâhattirı Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçiı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekatb. Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural tsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTTIN Fehmi Alpaslan AYDIN İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR ö Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca • Ali Kemal Turgut 1 EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ | Salim Hazerdağlı İ ERZİNCAN i Fehmi Baysoy I ERZURUM Osman Alihoeagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GÎRESUN Sabahattin Orhon ihsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüş oğlu Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ B^ler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeeligiİ! Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi T.unakan — 651
Sayfa 76 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teldifinin 15 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) üye. sayısı : 183 Oy verenler : 151 Kabul edenler : 146 Reddedenler : 4 Çekinserler : 1 Oya katılrruyanlar : 30 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenle/r] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Mehmet Özgüneş Selâhattirı Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçiı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekatb. Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural tsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTTIN Fehmi Alpaslan AYDIN İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR ö Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca • Ali Kemal Turgut 1 EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ | Salim Hazerdağlı İ ERZİNCAN i Fehmi Baysoy I ERZURUM Osman Alihoeagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GÎRESUN Sabahattin Orhon ihsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüş oğlu Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ B^ler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeeligiİ! Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi T.unakan — 651 ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal TABİÎ ÜYE Sami Küçük TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumeuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arglan Bora URFA Hasan Oral I. Etem Karakapıeı UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen [Reddedenler] ANKARA I DİYARBAKIR Turgut Cebe | Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE Osman Kö'ksâl [Oya kattlmıyanlar] ANKARA Yiğit Köker AYDIN Ali Celâlettin Coşkun BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) Fikret Gündoğan KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varisli YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilei Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Lûtfi Akadh Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen NÎĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydıner Cemal Madantoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayra Ürgüplü [Acık Üyelikleri Eskişehir Sivas Yekûn mm*> — 652 —
Sayfa 77 -
ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal TABİÎ ÜYE Sami Küçük TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumeuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arglan Bora URFA Hasan Oral I. Etem Karakapıeı UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen [Reddedenler] ANKARA I DİYARBAKIR Turgut Cebe | Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE Osman Kö'ksâl [Oya kattlmıyanlar] ANKARA Yiğit Köker AYDIN Ali Celâlettin Coşkun BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) Fikret Gündoğan KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varisli YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilei Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Lûtfi Akadh Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen NÎĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydıner Cemal Madantoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayra Ürgüplü [Acık Üyelikleri Eskişehir Sivas Yekûn mm*> — 652 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasu değişikliği teklifinin 19 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavclioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Mazaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Ademoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçh- oğlu Ahmet Kar ay i git Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASY^A Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 147 Reddedenler : 4 Çekinserler : 2 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Aıpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirci Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarhcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yanşar Gülez BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Ç-ağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan T opal oğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil tÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligilı Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer 653
Sayfa 78 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasu değişikliği teklifinin 19 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavclioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Mazaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Ademoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçh- oğlu Ahmet Kar ay i git Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASY^A Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 147 Reddedenler : 4 Çekinserler : 2 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Aıpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirci Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarhcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yanşar Gülez BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Ç-ağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan T opal oğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil tÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligilı Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer 653 G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdiilkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşe oğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR İ. Şevki Atasağun ANKARA Turgut Cebe NİĞDE Kudret Sayhan Hüseyin Avni Göktürk SÜRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydıner Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (î.) Ragıp Ün er ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Meedi Ağım SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayrı Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğbı Ö. Lûtfi Hoca oğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora UEFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Afayurt [Rçddederiler] BOLU Alâettin Yılmaztürk DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinserler] URFA İ. Eteni Karakapıcı CUMHURB A ŞKAN EN- CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal [Oya kaülmıy anlar] Âdil Ünlü Suad Ilayri Ürgüplü İSTANBUL i e ivin A. vı 1 rıt.mrun (Başkan) KARS Sırrı At alay Mehmet Ilazer Halil özrnen ] KONYA ] Sedat Çumralı | Mehmet Varışlı | ANKARA i Yiğit Köker \ BİNGÖL i A. Hikmet Yurtsever I | DİYARBAKIR j Azmi Erdoğan I HAKKÂRİ | Necip Seyhan [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivaı 1 Yekûn 2 VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen HATAY Mustafa Deliveli TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı/Bşk. V ) 654 —
Sayfa 79 -
G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdiilkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşe oğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR İ. Şevki Atasağun ANKARA Turgut Cebe NİĞDE Kudret Sayhan Hüseyin Avni Göktürk SÜRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydıner Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (î.) Ragıp Ün er ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Meedi Ağım SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayrı Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğbı Ö. Lûtfi Hoca oğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora UEFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Afayurt [Rçddederiler] BOLU Alâettin Yılmaztürk DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinserler] URFA İ. Eteni Karakapıcı CUMHURB A ŞKAN EN- CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal [Oya kaülmıy anlar] Âdil Ünlü Suad Ilayri Ürgüplü İSTANBUL i e ivin A. vı 1 rıt.mrun (Başkan) KARS Sırrı At alay Mehmet Ilazer Halil özrnen ] KONYA ] Sedat Çumralı | Mehmet Varışlı | ANKARA i Yiğit Köker \ BİNGÖL i A. Hikmet Yurtsever I | DİYARBAKIR j Azmi Erdoğan I HAKKÂRİ | Necip Seyhan [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivaı 1 Yekûn 2 VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen HATAY Mustafa Deliveli TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı/Bşk. V ) 654 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 ö : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 22 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 137 Reddedenler : 15 Çekinserler : 1 Oya katıl mıyanlar : 2S Açık üyelikler : 2 TABİİ ÜYELER Vehbi Ersü Mehmet ö&güneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAH1SAR M. Kâzını Karaağaçh- oğlıı Ahmet Kara yi git Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfza Oğuz Bekata Turhan Kapanh Mansur Ulu«oy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler [Kabul Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâed'din Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Erfcuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu edenler] Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR C ;ıer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon Ilışan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem özden Rifat Öztürkçine Cem'al Yıldırım IZMÎR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü D i keçi igil Hüseyin Kalpaklıoğlıı Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğ-lu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özletı KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu 655
Sayfa 80 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 ö : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 22 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 137 Reddedenler : 15 Çekinserler : 1 Oya katıl mıyanlar : 2S Açık üyelikler : 2 TABİİ ÜYELER Vehbi Ersü Mehmet ö&güneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAH1SAR M. Kâzını Karaağaçh- oğlıı Ahmet Kara yi git Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfza Oğuz Bekata Turhan Kapanh Mansur Ulu«oy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler [Kabul Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâed'din Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Erfcuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu edenler] Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR C ;ıer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon Ilışan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem özden Rifat Öztürkçine Cem'al Yıldırım IZMÎR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü D i keçi igil Hüseyin Kalpaklıoğlıı Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğ-lu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özletı KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu 655 G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUĞLA 11 yas Kara öz Haldim Menteşeoğlu MUŞ İsa .lisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâh^iin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salilıoğlu Mustafa Tığlı TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Aeuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünal di (Bşk. V.) SAMSUN İL Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Adil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri ]\ hım euoğlu Cemal Tavlan TOKAT Ali ARuntas Zihni Betil TEABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hoca oğlu Reşat Zaioğlu TUNCELİ Arslan Bora ÜRFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Aiayurt YAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu j ANKARA Sami Küçük j Turgut Cebe Selâhattin Özgür j BURSA M. Şükran özkaya \ Saffet Ural ITavdar Tuncka.nat ! DİYARBAKIR Muzaffer Yurdakuler j Selâhattin Cizrelioğlu [Oekinser] URFA İ. Evem Ivarakapıc; [Oya kat-ı Imıy anlar] ANKARA BİNGÖL A. Hikmet Yurt sev DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) | KARS ; Sırrı At alay i Mehmet Hazer | KIRŞEHİR \ Halil özmen i KONYA \ Sedat Cumralı i Mehmet Varışlı ! NİĞDE i Kudret Bavhan I I Hüseyin Avni Göktürk ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Alım et Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç îlehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet Işmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal o i l i n Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğiu Zerin Tüzün (I.) Ragıp üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir S ı v n <s T CKUn
Sayfa 81 -
G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUĞLA 11 yas Kara öz Haldim Menteşeoğlu MUŞ İsa .lisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâh^iin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salilıoğlu Mustafa Tığlı TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Aeuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünal di (Bşk. V.) SAMSUN İL Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Adil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri ]\ hım euoğlu Cemal Tavlan TOKAT Ali ARuntas Zihni Betil TEABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hoca oğlu Reşat Zaioğlu TUNCELİ Arslan Bora ÜRFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Aiayurt YAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu j ANKARA Sami Küçük j Turgut Cebe Selâhattin Özgür j BURSA M. Şükran özkaya \ Saffet Ural ITavdar Tuncka.nat ! DİYARBAKIR Muzaffer Yurdakuler j Selâhattin Cizrelioğlu [Oekinser] URFA İ. Evem Ivarakapıc; [Oya kat-ı Imıy anlar] ANKARA BİNGÖL A. Hikmet Yurt sev DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) | KARS ; Sırrı At alay i Mehmet Hazer | KIRŞEHİR \ Halil özmen i KONYA \ Sedat Cumralı i Mehmet Varışlı ! NİĞDE i Kudret Bavhan I I Hüseyin Avni Göktürk ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Alım et Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç îlehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet Işmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal o i l i n Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğiu Zerin Tüzün (I.) Ragıp üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir S ı v n <s T CKUn O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 26 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 147 Reddedenler : 4 Çekinserler : 2 Oya katılrmyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Er geneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakın HatunoSlu TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Mehmet Öz güneş Selâhattin Özgür M. Şükran Özkftya Haydar Tunçkanat M uza l'fc r Yur d ak u I e r ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaclı- oğlu Ahmet Kara yiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen . AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı M an sur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yretiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun tskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cem alettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS O rh a ti Kürü m oğlu BOLU Turgut Yaşar Gül ez Alâettin Yrılmaztürk BURDUR Ö. Fanık Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Al tan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket öz çetin Safa Yaleuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut Edip S omun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ueuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topal oğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklaı: Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğhı KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Ham di özer MANİSA Doğan Barutçu oğlu Oral Karaosnıanoğlu — 657 —
Sayfa 82 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 26 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 147 Reddedenler : 4 Çekinserler : 2 Oya katılrmyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Er geneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakın HatunoSlu TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Mehmet Öz güneş Selâhattin Özgür M. Şükran Özkftya Haydar Tunçkanat M uza l'fc r Yur d ak u I e r ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaclı- oğlu Ahmet Kara yiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen . AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı M an sur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yretiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun tskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cem alettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS O rh a ti Kürü m oğlu BOLU Turgut Yaşar Gül ez Alâettin Yrılmaztürk BURDUR Ö. Fanık Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Al tan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket öz çetin Safa Yaleuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut Edip S omun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ueuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topal oğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklaı: Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğhı KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Ham di özer MANİSA Doğan Barutçu oğlu Oral Karaosnıanoğlu — 657 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 A. Orhan Süersan Rulıi Tımakan MARAŞ Adnan Karaküeük Hilmi Soydan MARDÎN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA llyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal TABİÎ ÜYE Sami Küeük TABİÎ ÜYELER Ekrem Aeuııcr Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız A D A J N A M. Yuraaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Şevket Koksal RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Işılan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nazım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hoeaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN | Ferid Melen [Reddedenler] ANKARA 1 DİYARBAKIR Turgut Cebe Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinserler] YOZGAT Sadık Artukmae İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Oülek Velıap Güvenç Mehmet İzm en Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen URFA İ. Et em Kara kamçı CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal [Oya katılmıy anlar] ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburmı ''Başkan) [Açık üy Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Ozmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan elikler] 1 1 Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Rasnp Üner Âdi] Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn ^agtefcİKau'p"— » » - 658 —
Sayfa 83 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 A. Orhan Süersan Rulıi Tımakan MARAŞ Adnan Karaküeük Hilmi Soydan MARDÎN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA llyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal TABİÎ ÜYE Sami Küeük TABİÎ ÜYELER Ekrem Aeuııcr Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız A D A J N A M. Yuraaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Şevket Koksal RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Işılan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nazım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hoeaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN | Ferid Melen [Reddedenler] ANKARA 1 DİYARBAKIR Turgut Cebe Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinserler] YOZGAT Sadık Artukmae İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Oülek Velıap Güvenç Mehmet İzm en Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen URFA İ. Et em Kara kamçı CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal [Oya katılmıy anlar] ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburmı ''Başkan) [Açık üy Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Ozmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan elikler] 1 1 Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Rasnp Üner Âdi] Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn ^agtefcİKau'p"— » » - 658 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 29 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİİ ÜYE llehmet Özgüneş ADANA 31. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih l1 ürkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Beka ta Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Yural îsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı Üye SÎ iyisi Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler 183 .152 135 16 1 on Açık üyelikler : 2 [Kabul e BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Alt an Ziya Termen . ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Bay soy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu — i le-nler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA. Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol 0. Zeki Güm üş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım 559 — KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tun akan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl
Sayfa 84 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 29 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİİ ÜYE llehmet Özgüneş ADANA 31. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih l1 ürkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Beka ta Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Yural îsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı Üye SÎ iyisi Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler 183 .152 135 16 1 on Açık üyelikler : 2 [Kabul e BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Alt an Ziya Termen . ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Bay soy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu — i le-nler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA. Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol 0. Zeki Güm üş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım 559 — KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tun akan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RÎZB O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığh SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Acun er Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V ANKARA Yiğit Köker Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SÎVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğiu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Retil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu 'V Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELÎ Arslan Bora UEFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt Kâ tnil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunekanat i I uz a f f e r Yurdakul e r [Reddedenler] ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Sel âhattin Gizrelioğlu [Çekinser] UEFA İ. Eteni Karakapıeı [Oya l;atıImıyanla-'J BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Dclivcli İSTANBUL Tekin Arıhurun (Başkan) [Açık üy Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Ha zer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı MALATYA Hamdı özer NİĞDE Kudret Bayhan elikler] i 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet îzmen Fahri Korutürk Tavfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal Hüseyin Avııi Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURDA ŞlvANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madan oğlu Zerin Tûzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 4 s ^ 680 —
Sayfa 85 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RÎZB O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığh SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Acun er Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V ANKARA Yiğit Köker Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SÎVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğiu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Retil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu 'V Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELÎ Arslan Bora UEFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt Kâ tnil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunekanat i I uz a f f e r Yurdakul e r [Reddedenler] ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Sel âhattin Gizrelioğlu [Çekinser] UEFA İ. Eteni Karakapıeı [Oya l;atıImıyanla-'J BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Dclivcli İSTANBUL Tekin Arıhurun (Başkan) [Açık üy Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Ha zer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı MALATYA Hamdı özer NİĞDE Kudret Bayhan elikler] i 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet îzmen Fahri Korutürk Tavfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal Hüseyin Avııi Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURDA ŞlvANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madan oğlu Zerin Tûzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 4 s ^ 680 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türldye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 30 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 188 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 137 Reddedenler : 10 Çekinserler : 0 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 TABİÎ ÜYE Mehmet Öz güneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaelı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural tsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nnri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı [Kabul BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA t. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrel? ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yaleuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazcrdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Soımunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlan Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE âbbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligii Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lütf i Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canbolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğat Barutçuoğlu Oral Karaosımanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN AMurrahman Bay ar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu — 661 —
Sayfa 86 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türldye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 30 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 188 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 137 Reddedenler : 10 Çekinserler : 0 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 TABİÎ ÜYE Mehmet Öz güneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaelı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural tsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nnri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı [Kabul BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA t. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrel? ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yaleuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazcrdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Soımunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlan Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE âbbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligii Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lütf i Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canbolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğat Barutçuoğlu Oral Karaosımanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN AMurrahman Bay ar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu — 661 — 0. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 2 SAKARYA Osman Salihoğiu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nazını İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR İ. Şevki Ata sağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Afftm TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Urai DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Oya hatılmıy anlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deli veli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) KARS Sırrı Atalay Mehmet Ha zer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demiryüee CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasını Gülek Vahap Güvenç Mehmet İznıen Fahri Koratürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHUEB AŞK A .XL\- OA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANTN- CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Ay diner Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp tiner Âdü Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir Sivas Yekûn 662 —
Sayfa 87 -
0. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 2 SAKARYA Osman Salihoğiu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nazını İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR İ. Şevki Ata sağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Afftm TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Urai DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Oya hatılmıy anlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deli veli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) KARS Sırrı Atalay Mehmet Ha zer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demiryüee CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasını Gülek Vahap Güvenç Mehmet İznıen Fahri Koratürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHUEB AŞK A .XL\- OA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANTN- CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Ay diner Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp tiner Âdü Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir Sivas Yekûn 662 — O. Senatosu fc : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirOmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 32 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 137 Reddedenler : 1 T > Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 TABİÎ ÜYELER Kadri Kaplan Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAH1SAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut. Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDI^ Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler [Kabul Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıealı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihoeagil Sakıp Hatunoğlu edenler] Edip Soınmnoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA , Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligii Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu ' KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu — 663 —
Sayfa 88 -
O. Senatosu fc : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirOmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 32 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 137 Reddedenler : 1 T > Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 TABİÎ ÜYELER Kadri Kaplan Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAH1SAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut. Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDI^ Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler [Kabul Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıealı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihoeagil Sakıp Hatunoğlu edenler] Edip Soınmnoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA , Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligii Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu ' KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu — 663 — G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Alt ay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora UEFA H&saıı Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Fenid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt [Reddedenler] Sami Küçük Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler [Çekr ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu nser] UEFA İ. Etcm I [Oya katıl BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR &zmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık 1 Eskişehir Sivas Carakapıcı mıyanlar] KARS Sırrı Ata]ay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avııi Göktürk Üyelikler] 1 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin T üzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 664
Sayfa 89 -
G. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Alt ay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora UEFA H&saıı Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Fenid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt [Reddedenler] Sami Küçük Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler [Çekr ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu nser] UEFA İ. Etcm I [Oya katıl BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR &zmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık 1 Eskişehir Sivas Carakapıcı mıyanlar] KARS Sırrı Ata]ay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avııi Göktürk Üyelikler] 1 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin T üzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 664 C. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 38 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaeh- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenoeak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kap anlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Y-^tiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin " Üye sayısı : 183 Oy verenler : 152 Kabul edenler : 13(> Reddedenler : !-'> Çckinserler : 3 Oya katılmıyanlar : 2!) Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Cemalettin Tnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez BURDUR Ö. Faruk Kıııaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil ' Şeref Kayalar Cahit Ortae Saffet Urai ÇANAKKALE Nakit Altan ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Ozçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaioğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçinc Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Müımin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Hikmet İsmen Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuioğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük — 665
Sayfa 90 -
C. Senatosu B : 118 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 38 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaeh- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenoeak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kap anlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Y-^tiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin " Üye sayısı : 183 Oy verenler : 152 Kabul edenler : 13(> Reddedenler : !-'> Çckinserler : 3 Oya katılmıyanlar : 2!) Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Cemalettin Tnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez BURDUR Ö. Faruk Kıııaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil ' Şeref Kayalar Cahit Ortae Saffet Urai ÇANAKKALE Nakit Altan ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Ozçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaioğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçinc Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Müımin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Hikmet İsmen Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuioğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük — 665 C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MARDİN Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğhı MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR İ. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu TABİ! ÜYE Selâhattin özgür ANKARA Turgut Cebe BOLU Alâeddin Yılınaztürk Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Reudeci Fethi Tovetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil "'"'* TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt YAN Ferid Melen [Reddedenler] ÇANAKKALE Ziya Termen DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu İSTANBUL Şevket Akvürek KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu MARAŞ Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Renizi Baltan Mehmet Ali Pestilei Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener F. Cemal Erkin Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ORDU Bekir Sıtkı Baykal TEKİRDAĞ Cemal Tarlan TRABZON Ö. Lûtfi Hocaoğlu BALIKESİR Mehmet Güler [ÇeMnserler] URFA İ. Etem Karakapıcı [Oya katilmıyanlar] CUMHURB A ŞIvANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Osûian Koksal TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdü ek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL ! A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKAKİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık uy Eskişehir Sivas Yekv » 1 ^ l KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı , NİĞDE Kudret Bayhan | Hüseyin Avni Göktürk elikler] 1 1 m 2 »B—' »m SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Kasım Gülek Cemal Madanoğhı Zerin Tüzün ( t ) Ragıp Ün er Âdil Ünlü 1 Suad Hayri Ürgüplü — 666
Sayfa 91 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MARDİN Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğhı MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR İ. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu TABİ! ÜYE Selâhattin özgür ANKARA Turgut Cebe BOLU Alâeddin Yılınaztürk Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Reudeci Fethi Tovetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil "'"'* TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt YAN Ferid Melen [Reddedenler] ÇANAKKALE Ziya Termen DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu İSTANBUL Şevket Akvürek KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu MARAŞ Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Renizi Baltan Mehmet Ali Pestilei Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener F. Cemal Erkin Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ORDU Bekir Sıtkı Baykal TEKİRDAĞ Cemal Tarlan TRABZON Ö. Lûtfi Hocaoğlu BALIKESİR Mehmet Güler [ÇeMnserler] URFA İ. Etem Karakapıcı [Oya katilmıyanlar] CUMHURB A ŞIvANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Osûian Koksal TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdü ek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL ! A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKAKİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık uy Eskişehir Sivas Yekv » 1 ^ l KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı , NİĞDE Kudret Bayhan | Hüseyin Avni Göktürk elikler] 1 1 m 2 »B—' »m SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Kasım Gülek Cemal Madanoğhı Zerin Tüzün ( t ) Ragıp Ün er Âdil Ünlü 1 Suad Hayri Ürgüplü — 666 C. Senatosu E : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türldye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 48 ncı maddesinin açık oylamasına verilen oyların sonucu ^ Madde kabul edilmiştir. TABİÎ ÜYE Mehmet Öz gün eş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapantı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâl ettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı Üye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler Oya katılmıyanlar Açık üyelikler 183 152 134 17 1 29 9 [Kabul BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLÜ Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Alt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatun oğlu Edip Somunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GÎRESUN Sabahattin Orhon lssan Topaloğlu GÜMÜŞ ANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım 667 — KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil) Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçmoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersam Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karakügük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu
Sayfa 92 -
C. Senatosu E : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türldye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 48 ncı maddesinin açık oylamasına verilen oyların sonucu ^ Madde kabul edilmiştir. TABİÎ ÜYE Mehmet Öz gün eş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapantı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâl ettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı Üye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler Oya katılmıyanlar Açık üyelikler 183 152 134 17 1 29 9 [Kabul BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLÜ Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Alt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatun oğlu Edip Somunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GÎRESUN Sabahattin Orhon lssan Topaloğlu GÜMÜŞ ANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım 667 — KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil) Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçmoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersam Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karakügük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUŞ îsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal KİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürscytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğiu Sami Küçük TABİİ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdü ek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünal di (Bsk. V Rıza Isıtan Refet Rende ei Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli srvAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Bctil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arşlan Bora UEFA Hasan O rai UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmac . [Reddedenler] Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelicğlu KOCAELİ Hikmet İsmen [Çekinser] URFA İ. Eteni Ivarakapıcı [Oya kafAÎmıy anlar] ANKARA Yiğit Köker * BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa D el i veli İSTANBUL Tekin Arıburun (Balkan KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Baykan Hüseyin Avni Göktürk [Acılı üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 2 İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen SİVAS Hüseyin Öztürk ZONGULDAK Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal SİİRT Abaıırrahnıan Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğiu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Adil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü
Sayfa 93 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUŞ îsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal KİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürscytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğiu Sami Küçük TABİİ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdü ek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünal di (Bsk. V Rıza Isıtan Refet Rende ei Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli srvAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Bctil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arşlan Bora UEFA Hasan O rai UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmac . [Reddedenler] Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelicğlu KOCAELİ Hikmet İsmen [Çekinser] URFA İ. Eteni Ivarakapıcı [Oya kafAÎmıy anlar] ANKARA Yiğit Köker * BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa D el i veli İSTANBUL Tekin Arıburun (Balkan KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Baykan Hüseyin Avni Göktürk [Acılı üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 2 İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen SİVAS Hüseyin Öztürk ZONGULDAK Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal SİİRT Abaıırrahnıan Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğiu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Adil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 60 ncı maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 148 Reddedenler : 3 Çeldnserler : 2 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 TABİİ ÜYELEK Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan ' Suphi Karaman Sami Küçük Mehmet Özgüneş Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunekanat Muzaf f e r Yıır d akille r • ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan [Kabul edenler] AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürüm oğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nalıit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELAZIĞ Celâl Er tuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Som un oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topal oğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligili Hüseyin Kalpaklıoğlu Sana Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih £)zlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoghı Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Sâiersan Ruhi Tunakan 669
Sayfa 94 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 60 ncı maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 148 Reddedenler : 3 Çeldnserler : 2 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 TABİİ ÜYELEK Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan ' Suphi Karaman Sami Küçük Mehmet Özgüneş Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunekanat Muzaf f e r Yıır d akille r • ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan [Kabul edenler] AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürüm oğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nalıit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELAZIĞ Celâl Er tuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Som un oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topal oğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligili Hüseyin Kalpaklıoğlu Sana Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih £)zlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoghı Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Sâiersan Ruhi Tunakan 669 O. Senatosu B : 118 ' 20 . 9 . 1971 O : 2 MAKAS Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdlilkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğiu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Ağım SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin östürk TEKİRDAĞ Hayri Mıımeııoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan O rai UŞAK "Mehmet Faik At a yurt VAN Forid Melon YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestil ci Ahmot Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vahap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinserler] KOCAELİ Hikmet İsmen URFA İ. Eteni Karakapıcı CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal [Oya kahhnıyanlar] TABtî ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kâmil Karavelioğlu Sezai O'Kan Fahri özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli [Açık il Eskişehir Sivas İSTANBUL Tekin Arı burun (Başkan) KARS Sırrı At alay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı yetikler] 1 "5 NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk SÎIRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Ay diner Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (1.) Ra^ıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 670
Sayfa 95 -
O. Senatosu B : 118 ' 20 . 9 . 1971 O : 2 MAKAS Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdlilkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğiu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Ağım SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin östürk TEKİRDAĞ Hayri Mıımeııoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan O rai UŞAK "Mehmet Faik At a yurt VAN Forid Melon YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestil ci Ahmot Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vahap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinserler] KOCAELİ Hikmet İsmen URFA İ. Eteni Karakapıcı CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal [Oya kahhnıyanlar] TABtî ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kâmil Karavelioğlu Sezai O'Kan Fahri özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli [Açık il Eskişehir Sivas İSTANBUL Tekin Arı burun (Başkan) KARS Sırrı At alay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı yetikler] 1 "5 NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk SÎIRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Ay diner Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (1.) Ra^ıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 670 O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Oıımhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 61 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABÎI ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Kara veli oğlu Sami Küçük Mehmet özgüneş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunekanat Muzaffer Yurdakul er ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 158 Kabul edenler : 149 Reddedenler : 3 Çekinserler : L Oya katdnuyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS O rh an Kürümo ğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılımaztürk BURDUR Ö. Faruk Kınaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek CORUM M. Şevki Özçetin Safa Yaleuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somun oğlu ESKİŞEHİR i Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsaın Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligili Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi T ok oğlu KONYA Osman Nuri1 Oanpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça î. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğat Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu 671
Sayfa 96 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Oıımhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 61 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABÎI ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Kara veli oğlu Sami Küçük Mehmet özgüneş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunekanat Muzaffer Yurdakul er ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 158 Kabul edenler : 149 Reddedenler : 3 Çekinserler : L Oya katdnuyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS O rh an Kürümo ğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılımaztürk BURDUR Ö. Faruk Kınaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek CORUM M. Şevki Özçetin Safa Yaleuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somun oğlu ESKİŞEHİR i Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsaın Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligili Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi T ok oğlu KONYA Osman Nuri1 Oanpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça î. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğat Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu 671 A. Orhan Süersan Buhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDÎN Abdurrahman Bayar Abdiilkerinı Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşe oğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Ata sağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Turgut L C. Senatosu B : 116 Şevket Koksal RİZE 0. Mecdi Ağım SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Reııdeci Fethi Tevetoğîu SİNOP Nâzını İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin üztürk 20 . 9 . 1971 0 : 2 TEKİRDAĞ Hayrı Mumeuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altımı aş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağ an oğlu Ö. Lûtfi Hoeaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA î. Etem Karakapıcı Hasan Orai UŞAK Mehmet Faik Atayım VAN Ferid Melen [Reddedenler] NKARA | DİYARBAKIR C ebe 1 Selâhattin Cizrelioğlu YOZGAT Sadık Artnkmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilei Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Koru tür k Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet iş m en [Çekinser] TMİiniBAŞKANlNCA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal fOya katümıyanlaT] TABİÎ ÜYELER Ekrem Acııner Refet x\ksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdile k Ahmet Yrıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan LIAKKÂBI Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık ü Eskişehir Sivas KARS Sırrı At alay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk yetikler] \ 1 SİİRT AbduiTalım an Kavak CUMHURB A ŞKANI>, CA SEÇİLEN ÜYELE Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zoı-üı Tüzim ı'î.1 Ra°rıp Ün er Âdil Ünlü Snad Hayri Ürgüplü Yekûn — 672 —
Sayfa 97 -
A. Orhan Süersan Buhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDÎN Abdurrahman Bayar Abdiilkerinı Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşe oğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Ata sağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Turgut L C. Senatosu B : 116 Şevket Koksal RİZE 0. Mecdi Ağım SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Reııdeci Fethi Tevetoğîu SİNOP Nâzını İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin üztürk 20 . 9 . 1971 0 : 2 TEKİRDAĞ Hayrı Mumeuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altımı aş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağ an oğlu Ö. Lûtfi Hoeaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA î. Etem Karakapıcı Hasan Orai UŞAK Mehmet Faik Atayım VAN Ferid Melen [Reddedenler] NKARA | DİYARBAKIR C ebe 1 Selâhattin Cizrelioğlu YOZGAT Sadık Artnkmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilei Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Koru tür k Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet iş m en [Çekinser] TMİiniBAŞKANlNCA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal fOya katümıyanlaT] TABİÎ ÜYELER Ekrem Acııner Refet x\ksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdile k Ahmet Yrıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan LIAKKÂBI Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık ü Eskişehir Sivas KARS Sırrı At alay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk yetikler] \ 1 SİİRT AbduiTalım an Kavak CUMHURB A ŞKANI>, CA SEÇİLEN ÜYELE Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zoı-üı Tüzim ı'î.1 Ra°rıp Ün er Âdil Ünlü Snad Hayri Ürgüplü Yekûn — 672 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 64 ncü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİİ ÜYELEE Mehmet Özgüneş Selâhattin özgür ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zerer ANKABA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâl ettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Üye sayısı : 183 Oy verenler : 149 Kabul edenler : 133 Reddedenler : 15 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 32 Açık üyelikler : 2 [Kabul Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gül ez Alâeddın Yılmaztüı1k BURDUR 0. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Spmunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY M. Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügilı İÇEL Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan ' Ekrem Özden Rıfat Özıtürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Camlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONY"A Osman Nuri Canpolal Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça ( İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA llyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun — 673 —
Sayfa 98 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 64 ncü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİİ ÜYELEE Mehmet Özgüneş Selâhattin özgür ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zerer ANKABA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâl ettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Üye sayısı : 183 Oy verenler : 149 Kabul edenler : 133 Reddedenler : 15 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 32 Açık üyelikler : 2 [Kabul Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gül ez Alâeddın Yılmaztüı1k BURDUR 0. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Spmunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY M. Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügilı İÇEL Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan ' Ekrem Özden Rıfat Özıtürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Camlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONY"A Osman Nuri Canpolal Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça ( İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA llyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun — 673 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 ORDU 1 Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUM H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeei Fethi Tevetoğlu TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet (İnaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker SİNOP 1 Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu J Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora T T T İ T İ k URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt [Reddedenler] Sami Küçük M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet İsmen [Çekinser] URFA İ. Etem Karakapıcı [Oya katıl BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar ' DİYARBAKIR Azmi Erdoğan GAZİANTEP i Salih Tanyeri HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY | Mustafa Deliveli [Açık ih Eskişehir Sivas mıyanlar] İÇEL Lûtfi Bilgen İSTANBUL Tekin Arı burun (Balkan KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı [ Mehmet Varışlı /elikler] 1 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahımet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Konıtürk Tayfur Sökmen MARAŞ Hilmi Soydan CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn »f><t 674
Sayfa 99 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 ORDU 1 Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUM H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeei Fethi Tevetoğlu TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet (İnaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker SİNOP 1 Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu J Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora T T T İ T İ k URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt [Reddedenler] Sami Küçük M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet İsmen [Çekinser] URFA İ. Etem Karakapıcı [Oya katıl BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar ' DİYARBAKIR Azmi Erdoğan GAZİANTEP i Salih Tanyeri HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY | Mustafa Deliveli [Açık ih Eskişehir Sivas mıyanlar] İÇEL Lûtfi Bilgen İSTANBUL Tekin Arı burun (Balkan KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı [ Mehmet Varışlı /elikler] 1 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahımet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Konıtürk Tayfur Sökmen MARAŞ Hilmi Soydan CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn »f><t 674 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin ncu maddesine ervilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Salâhattin özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul ed( )r,7jer • 148 Reddedenler : 3 Çekinserler : 2 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BlTLlS Orhan Kürünıoğlu BOLÜ Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçetin Safa Yalçuk DENÎZLI Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Er tuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edıip Somuaiıoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügü İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol 0 . Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rıfat Öztürkçine Cemal Yıldırım IZMlR XZJJJ.LJ.JH* Beliğ Beler Mnstafa Bozoklar Nafiz Çağatay Mümin Kırlı OyTum TCOT* Necip Mirkelâmoğlu "KARS JLVX\-JLV*J Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligii Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Toköğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça t Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu 675 —
Sayfa 100 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin ncu maddesine ervilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Salâhattin özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul ed( )r,7jer • 148 Reddedenler : 3 Çekinserler : 2 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BlTLlS Orhan Kürünıoğlu BOLÜ Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçetin Safa Yalçuk DENÎZLI Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Er tuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edıip Somuaiıoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügü İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol 0 . Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rıfat Öztürkçine Cemal Yıldırım IZMlR XZJJJ.LJ.JH* Beliğ Beler Mnstafa Bozoklar Nafiz Çağatay Mümin Kırlı OyTum TCOT* Necip Mirkelâmoğlu "KARS JLVX\-JLV*J Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligii Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Toköğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça t Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu 675 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA llyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ îsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar ANKA Turgut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk [Reddet JRA DÎYARiB TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakır Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen îeriler] AKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekim URFA 1. Etem Karakapıeı [Oya katıh ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL T ekin Arıbu ran (B a ş!k a n) [Açık üy Eskişehir Sivas YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK T^rık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri KJorutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet Işmen serler] CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal mıyanlar] KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan dikler] 1 • t Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (I.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 676 —
Sayfa 101 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA llyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ îsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar ANKA Turgut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk [Reddet JRA DÎYARiB TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakır Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen îeriler] AKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekim URFA 1. Etem Karakapıeı [Oya katıh ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL T ekin Arıbu ran (B a ş!k a n) [Açık üy Eskişehir Sivas YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK T^rık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri KJorutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet Işmen serler] CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal mıyanlar] KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan dikler] 1 • t Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (I.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 676 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 110 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABÎI ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Selâhattin öagür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHISAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 148 Reddedenler : 3 Çekinserler : 2 Oya katılmıyanlar •. 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orbon Tuğrul BlTLlS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayamgil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Narız Ergendi ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon ihsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügii İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım IZMlR Beliğ Beler Mustafa Bozıoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Büsnü Dikeçligilı Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alban KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer — 677 —
Sayfa 102 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 110 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABÎI ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Selâhattin öagür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHISAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 148 Reddedenler : 3 Çekinserler : 2 Oya katılmıyanlar •. 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orbon Tuğrul BlTLlS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayamgil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Narız Ergendi ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon ihsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügii İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım IZMlR Beliğ Beler Mustafa Bozıoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Büsnü Dikeçligilı Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alban KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer — 677 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : â MANİSA Doğan Barutçujoğlu Oral Karaiosmanoğlu Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşcoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Rcfel Rendeei Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demiryüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKAKA Turgut Cebe [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinserler] KOCAELİ Hikmet İsmen URFA 1. Etem Karakapıcı CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal [Oya katılmıyanlar] TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKARİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık iı Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil öz men KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan yelik] 1 1 Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Raerıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn
Sayfa 103 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : â MANİSA Doğan Barutçujoğlu Oral Karaiosmanoğlu Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşcoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Rcfel Rendeei Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demiryüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKAKA Turgut Cebe [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinserler] KOCAELİ Hikmet İsmen URFA 1. Etem Karakapıcı CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal [Oya katılmıyanlar] TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKARİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık iı Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil öz men KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan yelik] 1 1 Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Raerıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen- mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 111 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil KaraveLioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüne-ş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 149 Reddedenler : 3 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri D emir el Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürüm oğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Almaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlr. GÜMUŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligü Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça t. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu
Sayfa 104 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen- mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 111 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil KaraveLioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüne-ş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Kabul edenler : 149 Reddedenler : 3 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri D emir el Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürüm oğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Almaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlr. GÜMUŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligü Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça t. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 A. Orhan Süersaıı Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahnıan Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salih oğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertiirk Hüsejrin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora UEFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Fericl Melen ' YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Osman Koksal Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşjk. V.) ANKARA Yiğit Köker [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] URFA I. Etem Karakapıcı [Oya kaUlmıyanlar] KOCAELİ Hikmet Işmen BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DÎYARDAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıbıırun (Başkan) KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydme^* Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (I.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir Sivas Yekûn — 680
Sayfa 105 -
Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 A. Orhan Süersaıı Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahnıan Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salih oğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertiirk Hüsejrin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora UEFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Fericl Melen ' YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Osman Koksal Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşjk. V.) ANKARA Yiğit Köker [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] URFA I. Etem Karakapıcı [Oya kaUlmıyanlar] KOCAELİ Hikmet Işmen BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DÎYARDAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıbıırun (Başkan) KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydme^* Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (I.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir Sivas Yekûn — 680 Û. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 Ö : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 114 ncü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) TABİİ ÜYE Mehmet Özgüeeş ' ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAB M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif T^kin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı Üye sayısı . 183 Oy verenler : 152 Kabul edenler : 137 Reddedenler : 15 Çekinserler : 0 Oya katlim lyanlar : 29 Açık üyelikler : 2 [Kabul BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Küriimoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kınaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayariıgil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziva Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca ( Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ * Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügü İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligilı Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tun akan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Menıteşeoğlu 631
Sayfa 106 -
Û. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 Ö : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 114 ncü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) TABİİ ÜYE Mehmet Özgüeeş ' ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAB M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif T^kin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı Üye sayısı . 183 Oy verenler : 152 Kabul edenler : 137 Reddedenler : 15 Çekinserler : 0 Oya katlim lyanlar : 29 Açık üyelikler : 2 [Kabul BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Küriimoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kınaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayariıgil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziva Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca ( Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ * Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügü İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligilı Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tun akan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Menıteşeoğlu 631 Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUŞ 1 İsa Hısan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0 . Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Rıza Isıtan 1 Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SÎVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayrı Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON 1 Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA İ. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural ^"DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Oya katılmıyanlar] ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL JTekin Anburun (Başkan) [Açık ü Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen ' KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan 1 Hüseyin Avni Göktürk yetikler] 1 1 İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feruıdun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal 1 SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü 1 Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 682 -
Sayfa 107 -
Ö. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUŞ 1 İsa Hısan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0 . Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Rıza Isıtan 1 Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım İnebeyli SÎVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayrı Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON 1 Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA İ. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural ^"DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Oya katılmıyanlar] ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL JTekin Anburun (Başkan) [Açık ü Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen ' KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan 1 Hüseyin Avni Göktürk yetikler] 1 1 İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feruıdun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal 1 SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü 1 Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 682 - 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 119 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYE Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Ademoğlu Mukadder ÖzJtekin ADİYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlıoğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekats Turhan Kapanh Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı tiye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler Oya katılmıyanlar Açık üyelikler 183 152 135 16 1 29 2 [Kabul BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğiu BOLU Alâeddin Yılmaztürk Turgut Yaşar Gülez BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA t. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Orta", ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özcetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatun oğlu Edip Somunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu ' GUMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY M. Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügilı İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay ( Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat, Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etern Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu — 683 —
Sayfa 108 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 119 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYE Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Ademoğlu Mukadder ÖzJtekin ADİYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlıoğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekats Turhan Kapanh Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı tiye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler Oya katılmıyanlar Açık üyelikler 183 152 135 16 1 29 2 [Kabul BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğiu BOLU Alâeddin Yılmaztürk Turgut Yaşar Gülez BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA t. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Orta", ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özcetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatun oğlu Edip Somunoğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu ' GUMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY M. Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügilı İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay ( Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat, Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etern Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu — 683 — Ö. Senatosu B : İ16 20 . 9 . 1971 O : % MUŞ tsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0 . Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M, Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nazım Înebeyli SlVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Muımcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Feri d Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt [Reddedenler] Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe [Çeki BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet İsmen ıser] URFA 1. Etem Karakapıcı [Oya hatilmıyanlar] ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık üy Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk elikler] 1 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilei Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayrı Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen SlVAS Hüseyin öztürk CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn •»• ^ > m < ^ •<•• — 684
Sayfa 109 -
Ö. Senatosu B : İ16 20 . 9 . 1971 O : % MUŞ tsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE 0 . Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M, Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nazım Înebeyli SlVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Muımcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Feri d Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt [Reddedenler] Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe [Çeki BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet İsmen ıser] URFA 1. Etem Karakapıcı [Oya hatilmıyanlar] ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık üy Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk elikler] 1 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilei Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayrı Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen SlVAS Hüseyin öztürk CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Osman Koksal SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn •»• ^ > m < ^ •<•• — 684 O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 120 nci maddesine verilen oyların sonucu (ıMadde kabul edilmiştir.) TABU ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Öz güneş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAH1SAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şemocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 151 Kabul edenler : 145 Reddedenler : 5 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 30 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BlTLlS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Tâtrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Engeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihoeagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon ihsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügii İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan 685
Sayfa 110 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 120 nci maddesine verilen oyların sonucu (ıMadde kabul edilmiştir.) TABU ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Öz güneş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAH1SAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şemocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 151 Kabul edenler : 145 Reddedenler : 5 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 30 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BlTLlS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Tâtrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Engeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihoeagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon ihsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügii İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan 685 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MAKDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA îlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SÎVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKÎRDAÖ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Giüek • Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Osman Koksal Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet îşmen [Çekinser] URFA 1. Etem Karakapıcı SİVAS Hüseyin Öztürk Hüseyin Avni Göktürk StlRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (1.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Oya KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı MUŞ İsa Hisan Bingöl NİĞDE Kudret Bayhan katılmıy anlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburıın (Başkan' İZMİR Orhan Kor TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) ANKARA Yiğit Köker [Açık Üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 2
Sayfa 111 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MAKDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA îlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SÎVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKÎRDAÖ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadk Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Giüek • Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Osman Koksal Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet îşmen [Çekinser] URFA 1. Etem Karakapıcı SİVAS Hüseyin Öztürk Hüseyin Avni Göktürk StlRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (1.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Oya KARS Sırrı Atalay Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı MUŞ İsa Hisan Bingöl NİĞDE Kudret Bayhan katılmıy anlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli İSTANBUL Tekin Arıburıın (Başkan' İZMİR Orhan Kor TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) ANKARA Yiğit Köker [Açık Üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 2 O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişiikliği teklifinin 121 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYE Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI SaMh Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mahmut Vural Ismaü Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı Üye sayısı : 183 Oy verenler : 151 Kabul edenler : 134 Reddedenler : 16 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 30 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gühan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebıure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozuklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tok oğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu — 687 —
Sayfa 112 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişiikliği teklifinin 121 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYE Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI SaMh Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mahmut Vural Ismaü Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı Üye sayısı : 183 Oy verenler : 151 Kabul edenler : 134 Reddedenler : 16 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 30 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Şeref Kayalar Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gühan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebıure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozuklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tok oğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu — 687 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu TABİİ ÜYELER Ekrem Acun er Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Rıza Isıtan 1 Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON 1 Ali Şakir Ağanoğlu ö. Lûtfi Hoca oğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt | VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt [Reddedenler] Sami Küçük Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler [Çeki ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu nser] URFA İ. Etem Karakapıcı [Oya kaül ANKARA Yiğit Köker Mansur Ulusoy BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli [Açık w Eskişehir Sivas mıyanlar] İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) KARS Sırrı A ta lav Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı 1 Mehmet Varışlı NİĞDE 1 Kudret Bayhan ıjelikler] 1 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet. Ali Pestilci Ahmet Demiryüce CUMHURB A ŞKANTN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen SİVAS Hüseyin Öztürk CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal 1 Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü 1 Suad Hayri Ürgüplü Yekûn — 688 —
Sayfa 113 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal Şevket Koksal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu TABİİ ÜYELER Ekrem Acun er Refet Aksoyoğlu Emanullah Çelebi Kadri Kaplan Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) Rıza Isıtan 1 Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİNOP Nâzım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON 1 Ali Şakir Ağanoğlu ö. Lûtfi Hoca oğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt | VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt [Reddedenler] Sami Küçük Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler [Çeki ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu nser] URFA İ. Etem Karakapıcı [Oya kaül ANKARA Yiğit Köker Mansur Ulusoy BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan HATAY Mustafa Deliveli [Açık w Eskişehir Sivas mıyanlar] İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) KARS Sırrı A ta lav Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı 1 Mehmet Varışlı NİĞDE 1 Kudret Bayhan ıjelikler] 1 1 ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet. Ali Pestilci Ahmet Demiryüce CUMHURB A ŞKANTN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet İsmen SİVAS Hüseyin Öztürk CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Osman Koksal 1 Hüseyin Avni Göktürk SİİRT Abdurrahman Kavak CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hidayet Aydmer Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü 1 Suad Hayri Ürgüplü Yekûn — 688 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 124 ncü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) TABÎI ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Güi'soytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Sclâhattin Özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunçkaııat Muzaffer Ynrdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADTYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaeh- oğlu Ahmet Karayığit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Maeit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata M an sur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yretiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 354 Kabul edenler : 150 Reddedenler : 3 Çckinserler : 1 Oya katılmıyanluf : 27 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâl ettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri D emir el Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yraşar Gülesz Al âed-din Yılımaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip S omun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY M. Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügill İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gümloğan Ekrem Öi,den Rifat Öztürkçinc Cemal Yrıklırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Boz oklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikoçligil Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer 689
Sayfa 114 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 124 ncü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) TABÎI ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Güi'soytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Sclâhattin Özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunçkaııat Muzaffer Ynrdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADTYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaeh- oğlu Ahmet Karayığit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Maeit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata M an sur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yretiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 354 Kabul edenler : 150 Reddedenler : 3 Çckinserler : 1 Oya katılmıyanluf : 27 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâl ettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri D emir el Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yraşar Gülesz Al âed-din Yılımaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip S omun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY M. Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügill İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gümloğan Ekrem Öi,den Rifat Öztürkçinc Cemal Yrıklırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Boz oklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikoçligil Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer 689 O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tuoıakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Kara öz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Muştala Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza İsıtan Refet Reııdeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA î. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vahap Güvene Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur 'Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Reddedenıer] I DİYARBAKIR I Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] ANKARA Turhan Kapanlı [Oya hatılmıy anlar] KOCAELİ Hikmet İsmen TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O "Kan Fahri özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıbnrıın (Başkan) KARS Sırrı Atalav Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadb Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 690 —
Sayfa 115 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tuoıakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Kara öz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Muştala Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza İsıtan Refet Reııdeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA î. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vahap Güvene Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur 'Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Reddedenıer] I DİYARBAKIR I Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] ANKARA Turhan Kapanlı [Oya hatılmıy anlar] KOCAELİ Hikmet İsmen TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O "Kan Fahri özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıbnrıın (Başkan) KARS Sırrı Atalav Mehmet Hazer KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadb Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 690 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 127 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenier : 150 Reddedenler : 3 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 27 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet öz gün eş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ünaldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzını Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Keımal ŞenocaJk AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Ceiâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarhcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürüm oğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA t. Sabri Çağlayanıgil Cahit Ortaç. Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket öızçetin Safa Yalçuk DENÎZLÎ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatun oğlu Edip Somumoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orlıon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL' Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkcine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mir kelâm oğlu KARS Y. Ziya Ayrım ( Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Camlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer 691
Sayfa 116 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 127 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenier : 150 Reddedenler : 3 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 27 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet öz gün eş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ünaldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzını Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Keımal ŞenocaJk AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Ceiâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarhcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürüm oğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA t. Sabri Çağlayanıgil Cahit Ortaç. Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket öızçetin Safa Yalçuk DENÎZLÎ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatun oğlu Edip Somumoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orlıon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL' Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkcine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mir kelâm oğlu KARS Y. Ziya Ayrım ( Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Camlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer 691 O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan İMARDIN . Abri ur rahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA llyas KaraÖz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki At aşağım ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİY AS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mıımcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT i l i Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet. Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tavfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekin ser] ANKARA Turhan Kap anlı [Oya kaülnuyanlar] KOCAELİ Hikmet İsmen TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuııer Refet Aksoyoğlu Sezai O'kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arı burun (Başkan) KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Ak adlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin T üzün (İ.) Racnp Üner Âdil Ünlü Su a d Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas Yekûn — 692
Sayfa 117 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan İMARDIN . Abri ur rahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA llyas KaraÖz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki At aşağım ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİY AS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mıımcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT i l i Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet. Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tavfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekin ser] ANKARA Turhan Kap anlı [Oya kaülnuyanlar] KOCAELİ Hikmet İsmen TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuııer Refet Aksoyoğlu Sezai O'kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arı burun (Başkan) KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Ak adlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin T üzün (İ.) Racnp Üner Âdil Ünlü Su a d Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas Yekûn — 692 C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 134 ncü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) "Üye sayısı : 183 Oy verenler : 152 Kabul edenler : 149 Reddedenler : 3 Çekinserler : 0 Oya katılmıyanlar : 29 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Enıanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüııeş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztökin ADİYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren / ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Uiusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Jemalettin Inkaya Nejat Sarlıcah BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. ;<îeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligili Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Oanpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt MANİSA Doğan Baruteuoğlu — 693
Sayfa 118 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 134 ncü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) "Üye sayısı : 183 Oy verenler : 152 Kabul edenler : 149 Reddedenler : 3 Çekinserler : 0 Oya katılmıyanlar : 29 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Enıanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüııeş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztökin ADİYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren / ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Uiusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Jemalettin Inkaya Nejat Sarlıcah BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. ;<îeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligili Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Oanpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt MANİSA Doğan Baruteuoğlu — 693 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Siiersan Ruhi Tunakan MAKAS Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SÜRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumeuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağan oğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora UEFA I. Eteni Karakapıc: Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Ata yurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Uya kat ılmty anlar] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet Işmen TABİİ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mele Mehmet Ünaldı (Bşk. V.; ANKARA Yiğit Köker [Reddedenler] BİNGÖL 1. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Anburun (Başkan) KARS Sırrı Atal ay KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumra]ı Mehmet Varışlı MALATYA Hamdi özer NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn ORDU Şe vket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜT ELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanojjlu Zerin Tüzün (1.) R a erip Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü 694 —
Sayfa 119 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Siiersan Ruhi Tunakan MAKAS Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SÜRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumeuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağan oğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora UEFA I. Eteni Karakapıc: Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Ata yurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Uya kat ılmty anlar] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet Işmen TABİİ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mele Mehmet Ünaldı (Bşk. V.; ANKARA Yiğit Köker [Reddedenler] BİNGÖL 1. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Anburun (Başkan) KARS Sırrı Atal ay KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumra]ı Mehmet Varışlı MALATYA Hamdi özer NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn ORDU Şe vket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜT ELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanojjlu Zerin Tüzün (1.) R a erip Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü 694 — 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 137 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 158 Kabul edenLer : 149 Eeddedenler : 4 Çekinserler : 0 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgün eş i Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğît Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zereaı ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDİN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gül ez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ur al ÇANAKKALE Nalıit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip S'inmııoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğ'lu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürck Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğar» Ekrem Özden Rifat Öztürkçiııe Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeeligil Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça î. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer — 895
Sayfa 120 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 137 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 158 Kabul edenLer : 149 Eeddedenler : 4 Çekinserler : 0 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgün eş i Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğît Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zereaı ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDİN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gül ez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ur al ÇANAKKALE Nalıit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip S'inmııoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğ'lu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürck Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğar» Ekrem Özden Rifat Öztürkçiııe Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeeligil Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça î. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer — 895 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Siiersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşe oğlu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Snlihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refct Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Reşat Zaloğlu Ali Şakir Ağanoğlu (X Lûtfi Hocaoğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Etem Karakapıeı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestil ci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vahap Güven e Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen SİVAS Hüseyin öztürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madan oğlu Zerin Tüzün (İ.) Raenp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Reddedenler] ANKARA Turgut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri özdü ek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) AıNKARA Yiğit Köker DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet Işmen [Oya katilmıy anlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 2 — 696
Sayfa 121 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuıoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Siiersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşe oğlu MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Snlihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refct Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Reşat Zaloğlu Ali Şakir Ağanoğlu (X Lûtfi Hocaoğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Etem Karakapıeı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestil ci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vahap Güven e Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen SİVAS Hüseyin öztürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madan oğlu Zerin Tüzün (İ.) Raenp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Reddedenler] ANKARA Turgut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri özdü ek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) AıNKARA Yiğit Köker DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet Işmen [Oya katilmıy anlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 2 — 696 0. Senatosu B : 116 20 . 9 .1971 O : 2 Tiirldye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 138 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenler : 151 Reddedenler : 3 Çekinserler : 0 Oya katılmıyanlar : 27 Açık üyelikler : 2 TABİİ ÜRELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karaveliüğlu Sami Küçük Mehmet özgüneş Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakul er ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öziekin Mehmet Ünaldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Kara yiğit Kemal Şemocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş [Kabul ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDİN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalcttin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayan gil Saffet Ural Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Alt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçctin Safa Yalcuk edenler] DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY M. Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrurc Aksoley Şevket Akyürek Halûk Bcııkol O. Zeki Gümüş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğl1- KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Ilazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç — 697 —
Sayfa 122 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 .1971 O : 2 Tiirldye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 138 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenler : 151 Reddedenler : 3 Çekinserler : 0 Oya katılmıyanlar : 27 Açık üyelikler : 2 TABİİ ÜRELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karaveliüğlu Sami Küçük Mehmet özgüneş Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakul er ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öziekin Mehmet Ünaldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Kara yiğit Kemal Şemocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş [Kabul ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDİN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalcttin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayan gil Saffet Ural Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Alt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özçctin Safa Yalcuk edenler] DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY M. Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrurc Aksoley Şevket Akyürek Halûk Bcııkol O. Zeki Gümüş oğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğl1- KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Ilazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç — 697 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA îlyas Kara Öz Haldun Monteışeoğlu MUŞ îsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR İ. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza İsıtan Refet Rencleci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumeuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Mi Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtf'i Hocaoğlu Reşat Z al oğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğîu [Oya katîlmıyanlarj KARS KOCAELİ Hikmet İsmen Sırrı At alay KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüsevin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn _ 698 —
Sayfa 123 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA îlyas Kara Öz Haldun Monteışeoğlu MUŞ îsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR İ. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza İsıtan Refet Rencleci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumeuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Mi Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtf'i Hocaoğlu Reşat Z al oğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğîu [Oya katîlmıyanlarj KARS KOCAELİ Hikmet İsmen Sırrı At alay KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüsevin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn _ 698 — 0. Senatosu B : İ16 20 . 9 . 197İ O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 139 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) Üye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler Oya katılmıyanlar Açık üyelikler 183 152 149 •1 '} 0 29 9 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Enıanullah Çelebi Vehki LYsü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâm.ü Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Selâhattin özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder üztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren, ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâl ettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcah BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket öızçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazcrdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip S omun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügii İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Boz oklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dike çili gil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alban KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Eteni Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer — 699 —
Sayfa 124 -
0. Senatosu B : İ16 20 . 9 . 197İ O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 139 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) Üye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler Oya katılmıyanlar Açık üyelikler 183 152 149 •1 '} 0 29 9 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Enıanullah Çelebi Vehki LYsü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâm.ü Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgüneş Selâhattin özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder üztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren, ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâl ettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcah BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA İ. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket öızçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazcrdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip S omun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügii İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Boz oklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dike çili gil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alban KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Eteni Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer — 699 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçujoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Aear Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT A bdurr a hm an iv a vak SİNOP Nâzım înebeyli SIYAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlıı Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Bctil TRABZON Ali Şakir Ağaııoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA İ. Etem Karakapıeı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atavurt YAN Fcrid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demiryücıe CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen lReddedenler] ANKARA Turgut Cebe TABİİ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai OTCan Fahri Özdilck Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmot Ün aldı (Bşk. V ) ANKARA Yiğit Köker DİYARBAKIR I KOCAELİ Selâhattin Cizrelioğiu J Hikmet İsmen [Oya hatılmıy anlar] BİNGÖL KARS A. Hikmet Yurtsever Sırrı Atalay BURSA KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Şevket Akyürek Tekin Arıburun (Başkan) CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 2 700
Sayfa 125 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçujoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Aear Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT A bdurr a hm an iv a vak SİNOP Nâzım înebeyli SIYAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlıı Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Bctil TRABZON Ali Şakir Ağaııoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA İ. Etem Karakapıeı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atavurt YAN Fcrid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demiryücıe CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vahap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen lReddedenler] ANKARA Turgut Cebe TABİİ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai OTCan Fahri Özdilck Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmot Ün aldı (Bşk. V ) ANKARA Yiğit Köker DİYARBAKIR I KOCAELİ Selâhattin Cizrelioğiu J Hikmet İsmen [Oya hatılmıy anlar] BİNGÖL KARS A. Hikmet Yurtsever Sırrı Atalay BURSA KIRŞEHİR Halil Özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Şevket Akyürek Tekin Arıburun (Başkan) CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 Yekûn 2 700 O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı madde lerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 140 ncı maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYE Mehmet üzgün eş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ünaldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KAR AHİ SAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Akif Tekin Mehmet Pırıltı ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenler : 138 Reddedenler : 16 Çekirıserler : 0 Oya katılmayanlar : 27 Açık üyelikler : 2 [Kabul Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU T. Yaşar Güle? Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit A İt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özletin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip S omun oğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğln GÜMÜŞ ANE A.bbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Delivcli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligill Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersaın Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu — 701 —
Sayfa 126 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı madde lerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nin 140 ncı maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYE Mehmet üzgün eş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ünaldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KAR AHİ SAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Turhan Kapanlı Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Akif Tekin Mehmet Pırıltı ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenler : 138 Reddedenler : 16 Çekirıserler : 0 Oya katılmayanlar : 27 Açık üyelikler : 2 [Kabul Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU T. Yaşar Güle? Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit A İt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket Özletin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip S omun oğlu edenler] ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğln GÜMÜŞ ANE A.bbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Delivcli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligill Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersaın Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu — 701 — MUĞLA llyas Karaöz Haldim Menteşe oğlu . MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki At a sağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal EİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri Özdiiek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A Hikmet Yurtsever C. Senatosu B : 116 SAMSUN II. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan 20 . 9 . 1971 0 : 2 TOKAT 1 Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ A.rslan Bora URFA İ. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen [Reddedenler] Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe [Oya katilmıyanlar] BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBU L Tekin Arıburun (Başkan) KARS | Sırrı Atalay [Açık ıh Eskişehir Sivas KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU [ Şevket Koksal j elikler] 1 1 YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üncr Âdil Ünlü 1 Suad Hayri Ürgüplü Yekûn »>•<€ — 702 —
Sayfa 127 -
MUĞLA llyas Karaöz Haldim Menteşe oğlu . MUŞ Isa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki At a sağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal EİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri Özdiiek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A Hikmet Yurtsever C. Senatosu B : 116 SAMSUN II. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan 20 . 9 . 1971 0 : 2 TOKAT 1 Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ A.rslan Bora URFA İ. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen [Reddedenler] Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe [Oya katilmıyanlar] BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBU L Tekin Arıburun (Başkan) KARS | Sırrı Atalay [Açık ıh Eskişehir Sivas KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU [ Şevket Koksal j elikler] 1 1 YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet İsmen CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üncr Âdil Ünlü 1 Suad Hayri Ürgüplü Yekûn »>•<€ — 702 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 141 nci maddesine verilen oyların sonucu (Maddo kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emamülah Çelebi Vebbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet özgün eş Selâhattin özgür M. Şükran Ö/kaya Haydar Tunçkamat Muzaf er Vurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenoeak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Reddedenler : 149 Kabul edenler : 3 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğhı BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR 0. Faruk Kınaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Alt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Er geneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatun oğlu Edip S omun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan T opal oğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikecligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Et em Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer 703 —
Sayfa 128 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 141 nci maddesine verilen oyların sonucu (Maddo kabul edilmiştir.) TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emamülah Çelebi Vebbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet özgün eş Selâhattin özgür M. Şükran Ö/kaya Haydar Tunçkamat Muzaf er Vurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenoeak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 153 Reddedenler : 149 Kabul edenler : 3 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin Inkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğhı BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR 0. Faruk Kınaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Alt an Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut edenler] EDİRNE Mehmet Nafiz Er geneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatun oğlu Edip S omun oğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan T opal oğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikecligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Et em Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer 703 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşe oğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ANİ Turgut Ce TABİİ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai CTCan Fahri özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rcndeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağaııoğlu Ö. Lûtfi Hoca oğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora, URFA İ. Et em Karakapıeı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt [Reddedenler] :ARA be DFYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOC VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmae İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yrüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen AELI Hikmet İsmen [Çekin ser] ANKARA Turhan Kapanlı [Oya İmtılmıyanlar] BİNGÖL A. Hikmet Yrurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü ı ekûn — 704
Sayfa 129 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşe oğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR 1. Şevki Atasağun ANİ Turgut Ce TABİİ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai CTCan Fahri özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE 0. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rcndeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağaııoğlu Ö. Lûtfi Hoca oğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora, URFA İ. Et em Karakapıeı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt [Reddedenler] :ARA be DFYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOC VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmae İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yrüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen AELI Hikmet İsmen [Çekin ser] ANKARA Turhan Kapanlı [Oya İmtılmıyanlar] BİNGÖL A. Hikmet Yrurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü ı ekûn — 704 O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türlüye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nüı 143 neü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenler : 150 Reddedenler : 3 Çekinserler : 1 Oya katılnııyanlar : 27 Acık üyelikler : 2 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplau Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Öz güneş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ünaldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Örhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kınaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇxVNAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügii İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Güııdo&an Ekrem Özden Rifat Öztürkçinc Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligü Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Eteni Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdı özer 705
Sayfa 130 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türlüye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi nüı 143 neü maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenler : 150 Reddedenler : 3 Çekinserler : 1 Oya katılnııyanlar : 27 Acık üyelikler : 2 [Kabul edenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplau Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Öz güneş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ünaldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Örhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kınaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇxVNAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügii İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Güııdo&an Ekrem Özden Rifat Öztürkçinc Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligü Hüseyin Kalpaklı oğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça 1. Eteni Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdı özer 705 C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O MANİSA Doğan Baruteuoğlu Oral Karaosnıanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahnıan Bay ar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Mcnteşcoğlu MUŞ Isa His an Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağım ORDU Selâhattm Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salih oğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahm an Kav a k SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Oztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali AJtuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hoeaoğlıı Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA İ. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayıırl VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzm en Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKARA Turg-ut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O "Kan Fahri üzdilel» Ahmet Yıldız ADANA M Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arı burun (Başkan) [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattiıı Cizrelioğlu [Çckinscr] ANKARA Turhan KnpanJı [Oya katılnııy anlar] KARC; KOCAELİ Hikmet İsmen Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil Özıııen KONYA Sedat Çnmralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüsevin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Ak adlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (î.) Raep.n Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açılı üyelikler] Eskişehir Sivas Yekûu — 705
Sayfa 131 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O MANİSA Doğan Baruteuoğlu Oral Karaosnıanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahnıan Bay ar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA Ilyas Karaöz Haldun Mcnteşcoğlu MUŞ Isa His an Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağım ORDU Selâhattm Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salih oğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahm an Kav a k SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Oztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali AJtuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hoeaoğlıı Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA İ. Etem Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayıırl VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzm en Fahri Korutürk Tayfur Sökmen ANKARA Turg-ut Cebe TABİÎ ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O "Kan Fahri üzdilel» Ahmet Yıldız ADANA M Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arı burun (Başkan) [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhattiıı Cizrelioğlu [Çckinscr] ANKARA Turhan KnpanJı [Oya katılnııy anlar] KARC; KOCAELİ Hikmet İsmen Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil Özıııen KONYA Sedat Çnmralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüsevin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Ak adlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (î.) Raep.n Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü [Açılı üyelikler] Eskişehir Sivas Yekûu — 705 C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi haikkında Anayasa değişikliği teklifinin 144 ncü maddesine verilen açık oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABtî ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet öz güneş Selâhattin Özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ünakh ADIYAMAN Mehmet S i m Turanlı AFYON KARAHÎSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural tsmail Yretiş Üye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekimserler Oya katümıyanlar Açık üyelikler 183 154 150 _ i 9 ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürüm oğlu BOLU Turgut-Yaşar Gül ez Alâettin Yılmaztürk BURDUR ö. Faruk Kmaytürk BURSA t Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet. Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yalcuk [Kabul edenler] DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagü Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan T opal oğlu GÜMÜŞANB Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa DeliveH İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Güncloğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Ha zer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligill Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lütfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canbolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça î. Etem Erdinç 707 —
Sayfa 132 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi haikkında Anayasa değişikliği teklifinin 144 ncü maddesine verilen açık oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABtî ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet öz güneş Selâhattin Özgür M. Şükran özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ünakh ADIYAMAN Mehmet S i m Turanlı AFYON KARAHÎSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural tsmail Yretiş Üye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekimserler Oya katümıyanlar Açık üyelikler 183 154 150 _ i 9 ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürüm oğlu BOLU Turgut-Yaşar Gül ez Alâettin Yılmaztürk BURDUR ö. Faruk Kmaytürk BURSA t Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet. Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yalcuk [Kabul edenler] DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagü Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan T opal oğlu GÜMÜŞANB Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa DeliveH İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Güncloğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Ha zer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligill Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lütfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canbolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça î. Etem Erdinç 707 — C. Senatosu E : 113 20 . 9 . 1971 O : 2 MALATYA Nurettin Akyurt Haindi Özer MANİSA Doğat Barutçuoğhı Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Sücrsan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN AMurrahman Bayar Abdülkerim. Saraçoğlu MUĞLA İ] yas Kara öz Haldun Menteşeoğlu MUŞ îsa Ilisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rcndcci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nazım İııebevli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Al tu ulaş Zihni Betil TRABZON A]i Şakir Ağanoğlu ö. Lûtfi Hoe.aoğlu Reşat Zaloğru TUNCELİ | Arslan Bora j URFA i 1. Et em Karakapıcı i Hasan Oral UŞAK Möhmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demiryücc CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vahap Güvenç Mehmet İzmcn Fahri Korutürk Tavfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhatfcin Cizrclioğlu [Çek'inser] ANKARA Turhan K-npanlı [Oya katılmıyanlar] KOCAELİ Hikmet İsmen TABİİ ÜYELER Ekrem Aeuner Refet Aksoyoğhı Sezai O'Kan Fahri Özdilck Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıbnrun (Başkan) KARS Sırrı Atalay [Açık üyelikler] Eskişehir Sivas KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURLA ŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydıner Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü • 7 ^ 1 - * i eKiın — 708 —
Sayfa 133 -
C. Senatosu E : 113 20 . 9 . 1971 O : 2 MALATYA Nurettin Akyurt Haindi Özer MANİSA Doğat Barutçuoğhı Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Sücrsan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN AMurrahman Bayar Abdülkerim. Saraçoğlu MUĞLA İ] yas Kara öz Haldun Menteşeoğlu MUŞ îsa Ilisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rcndcci Fethi Tevetoğlu SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nazım İııebevli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Al tu ulaş Zihni Betil TRABZON A]i Şakir Ağanoğlu ö. Lûtfi Hoe.aoğlu Reşat Zaloğru TUNCELİ | Arslan Bora j URFA i 1. Et em Karakapıcı i Hasan Oral UŞAK Möhmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demiryücc CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gül ek Vahap Güvenç Mehmet İzmcn Fahri Korutürk Tavfur Sökmen ANKARA Turgut Cebe [Reddedenler] DİYARBAKIR Selâhatfcin Cizrclioğlu [Çek'inser] ANKARA Turhan K-npanlı [Oya katılmıyanlar] KOCAELİ Hikmet İsmen TABİİ ÜYELER Ekrem Aeuner Refet Aksoyoğhı Sezai O'Kan Fahri Özdilck Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıbnrun (Başkan) KARS Sırrı Atalay [Açık üyelikler] Eskişehir Sivas KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal CUMHURLA ŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydıner Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü • 7 ^ 1 - * i eKiın — 708 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bası madcb İorinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 145 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) üye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler Oya katılmıyanlar Açık üyelikler 183 : 153 : 136 : 16 1 28 . 2 [Kabul edenler] TABİİ ÜYELER Kadri Kaplan Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADİYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağuçh- oğiu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur ülusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri D emir el Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı — 709 — BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gül ez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Famk Kınaytürk BURSA İ. Sabıi Çağlayangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Allan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca &li Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazcrdağh ERZİNCAN Fehmi Baj'soy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim T evlik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞ A NE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrurc Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüsoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Özt ürk cine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Kara küçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İl yas Kara öz Haldun Menteşeoğlu
Sayfa 134 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bası madcb İorinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 145 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) üye sayısı Oy verenler Kabul edenler Reddedenler Çekinserler Oya katılmıyanlar Açık üyelikler 183 : 153 : 136 : 16 1 28 . 2 [Kabul edenler] TABİİ ÜYELER Kadri Kaplan Mehmet Özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADİYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağuçh- oğiu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur ülusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri D emir el Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı — 709 — BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gül ez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Famk Kınaytürk BURSA İ. Sabıi Çağlayangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Allan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca &li Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazcrdağh ERZİNCAN Fehmi Baj'soy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim T evlik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞ A NE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrurc Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüsoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Özt ürk cine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi Özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Kara küçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İl yas Kara öz Haldun Menteşeoğlu 0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUŞ îsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağım ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZJ3 O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğhı Mustafa Tığlı SAMSUN II. Enver Işıklar Rıza Isıtan TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullaiı Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman TABII ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri özdilek Ahmet Yıldız A D A N A M. Y-lraaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker Rcfet Rendeei Fethi Tcvetoğlu SÎÎRT Abdurrahman Kavak SÎNOP Nazım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğhı Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA 1. Etem Karakapıcı Hasan O rai UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] ANKARA Turhan Kapanlı [Oya katîhmytanlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıbıırun (Başkan) KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pesti İçi Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet Işmen CUMIHJRBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYE Feridun Cemal Erkin CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğhı Zerin Tüziin (1.) Ragıp Üner Âdi] Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn r« • » » » 710 —
Sayfa 135 -
0. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 MUŞ îsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR î. Şevki Atasağım ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZJ3 O. Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğhı Mustafa Tığlı SAMSUN II. Enver Işıklar Rıza Isıtan TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullaiı Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Suphi Karaman TABII ÜYELER Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri özdilek Ahmet Yıldız A D A N A M. Y-lraaz Mete Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) ANKARA Yiğit Köker Rcfet Rendeei Fethi Tcvetoğlu SÎÎRT Abdurrahman Kavak SÎNOP Nazım înebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin Öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğhı Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Betil TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA 1. Etem Karakapıcı Hasan O rai UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekinser] ANKARA Turhan Kapanlı [Oya katîhmytanlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıbıırun (Başkan) KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk ORDU Şevket Koksal [Açık üyelikler] Eskişehir 1 Sivas 1 YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pesti İçi Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet İzmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet Işmen CUMIHJRBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYE Feridun Cemal Erkin CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlı Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğhı Zerin Tüziin (1.) Ragıp Üner Âdi] Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn r« • » » » 710 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddeIsrinm değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 147 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 151 Kabul edenler : 132 Reddedenler : 18 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 30 x\çık üyelikler : 2 TABİÎ t i YE Mehmet Özgüncş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADİYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Kara yiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yretiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Çoskun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul [Kabul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayaııgil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nakit Al tan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar edenler] GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Dcliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rıfat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım ( Mehmet Ha zer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusrct Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYrA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATY^A Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Mentcşcoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun — 711 —
Sayfa 136 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddeIsrinm değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 147 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) Üye sayısı : 183 Oy verenler : 151 Kabul edenler : 132 Reddedenler : 18 Çekinserler : 1 Oya katılmıyanlar : 30 x\çık üyelikler : 2 TABİÎ t i YE Mehmet Özgüncş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADİYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Kara yiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yretiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Çoskun İskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin înkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhan Tuğrul [Kabul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâettin Yılmaztürk BURDUR Ö. Faruk Kmaytürk BURSA 1. Sabri Çağlayaııgil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nakit Al tan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevket özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nafiz Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar edenler] GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Dcliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lûtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rıfat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım ( Mehmet Ha zer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusrct Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligil Hüseyin Kalpaklıoğlu Sami Turan KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYrA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATY^A Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Mentcşcoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun — 711 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE 0 . Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlıı Mustafa Tığlı SAMSUN II. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan ' Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Acııner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet ünaldi (Bşk. V.) ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Yiğit Köker SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zilini Betil TRABZON Ali Şakir AğanoğJu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Eteni Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferkl Melen [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekin ser] ANKARA Turhan Kc ıpaniı [Oya katıhnıyanlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan GAZİANTEP Salih Tanyeri HAKKARİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık ü Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk yetikler] 1 1 YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Feridun Cemal Erkin Kasım Gıülek Vahap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet. Işmen StVAS Hüseyin öztürk CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Hayri Dener ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlü Hidayet Aydıner Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (I.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 712 —
Sayfa 137 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE 0 . Mecdi Agun SAKARYA Osman Salihoğlıı Mustafa Tığlı SAMSUN II. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Rendeci Fethi Tevetoğlu TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan ' Suphi Karaman TABİÎ ÜYELER Ekrem Acııner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M. Yılmaz Mete Mehmet ünaldi (Bşk. V.) ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Yiğit Köker SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım İnebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk TEKİRDAĞ Hayri Mumcuoğlu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zilini Betil TRABZON Ali Şakir AğanoğJu Ö. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA I. Eteni Karakapıcı Hasan Oral UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferkl Melen [Reddedenler] Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür M. Şükran Özkaya Haydar Tunçkanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu [Çekin ser] ANKARA Turhan Kc ıpaniı [Oya katıhnıyanlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan GAZİANTEP Salih Tanyeri HAKKARİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık ü Eskişehir Sivas KARS Sırrı Atalay KIRŞEHİR Halil özmen KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk yetikler] 1 1 YOZGAT Sadık Artukmaç ismail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Feridun Cemal Erkin Kasım Gıülek Vahap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tayfur Sökmen KOCAELİ Hikmet. Işmen StVAS Hüseyin öztürk CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYE Hayri Dener ORDU Şevket Koksal CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadlü Hidayet Aydıner Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (I.) Ragıp Ün er Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn 712 — O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi halikında Anayasa değişikliği teklifinin 149 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) TABİÎ ÜYE Mehmet özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ün aldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celfılettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BAMKESlR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı Üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenLer : 13G Reddedenler : 16 Çekinserler : 2 Oya katılmıyanlar : 27 Açık üyelikler : 2 [Kabul BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yümaztürk BURDUR Ö. Faruk Kınaytürk BURSA I. Sabri Çağla yangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal edenler] GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜıMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lfıtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gürudoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Müımin Kırlı Ornan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligill Hüseyin Kalpaklı oğlu KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu ' KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl — 713 —
Sayfa 138 -
O. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi halikında Anayasa değişikliği teklifinin 149 ncu maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edildi.) TABİÎ ÜYE Mehmet özgüneş ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin Mehmet Ün aldı ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHİSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salih Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural İsmail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celfılettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BAMKESlR Nuri Demirel Mehmet Güler Cemalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı Üye sayısı : 183 Oy verenler : 154 Kabul edenLer : 13G Reddedenler : 16 Çekinserler : 2 Oya katılmıyanlar : 27 Açık üyelikler : 2 [Kabul BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yümaztürk BURDUR Ö. Faruk Kınaytürk BURSA I. Sabri Çağla yangil Cahit Ortaç ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI Gürhan Titrek ÇORUM M. Şevki Özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal edenler] GAZİANTEP ibrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜıMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lfıtfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gürudoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Müımin Kırlı Ornan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligill Hüseyin Kalpaklı oğlu KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu ' KONYA Osman Nuri Canpolat Fevzi Halıcı Fakih Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça I. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdi özer MANİSA Doğan Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu A. Orhan Süersan Ruhi Tunakan MARAŞ Adnan Karaküçük Hilmi Soydan MARDİN Abdurrahman Bayar Abdülkerim Saraçoğlu MUĞLA İlyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu MUŞ İsa Hisan Bingöl — 713 — NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Reııdeci Fethi Tevetoğlu C. Senatosu B : 115 SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mıımcuoğiu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Beti! 20 . 9 . 1D71 O : TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu O. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA İ. Eteni Karakapıcı Hasan O rai UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç [Reddedenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak TABİİ ÜYELER Ekrem Aeuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür [Çekim ANKARA Turhan Kapardı M. Şükran Özkaya Haydar Tunekanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe 'erler] KAYSERİ Sami Turan [Oya k atılmıy anlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık Üı Eskişehir Sivas KARS Sırrı A t al av KIRŞEHİR Halil öz m en KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk j elikler] 1 1 İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tavfur Sökmen BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet İsmen ORDU Şevket Koksal C UMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn t>m<&-*~+- — 714 —
Sayfa 139 -
NEVŞEHİR I. Şevki Atasağun ORDU Selâhattin Acar Bekir Sıtkı Baykal RİZE O. Meedi Agun SAKARYA Osman Salihoğlu Mustafa Tığlı SAMSUN H. Enver Işıklar Rıza Isıtan Refet Reııdeci Fethi Tevetoğlu C. Senatosu B : 115 SİİRT Abdurrahman Kavak SİNOP Nâzım Inebeyli SİVAS Âdil Altay Nurettin Ertürk Hüseyin öztürk TEKİRDAĞ Hayri Mıımcuoğiu Cemal Tarlan TOKAT Ali Altuntaş Zihni Beti! 20 . 9 . 1D71 O : TRABZON Ali Şakir Ağanoğlu O. Lûtfi Hocaoğlu Reşat Zaloğlu TUNCELİ Arslan Bora URFA İ. Eteni Karakapıcı Hasan O rai UŞAK Mehmet Faik Atayurt VAN Ferid Melen YOZGAT Sadık Artukmaç [Reddedenler] TABİÎ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak TABİİ ÜYELER Ekrem Aeuner Refet Aksoyoğlu Sezai O'Kan Fahri Özdilek Ahmet Yıldız ADANA M Yılmaz Mete ANKARA Yiğit Köker Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Selâhattin Özgür [Çekim ANKARA Turhan Kapardı M. Şükran Özkaya Haydar Tunekanat Muzaffer Yurdakuler ANKARA Turgut Cebe 'erler] KAYSERİ Sami Turan [Oya k atılmıy anlar] BİNGÖL A. Hikmet Yurtsever BURSA Şeref Kayalar DİYARBAKIR Azmi Erdoğan HAKKÂRİ Necip Seyhan İSTANBUL Tekin Arıburun (Başkan) [Açık Üı Eskişehir Sivas KARS Sırrı A t al av KIRŞEHİR Halil öz m en KONYA Sedat Çumralı Mehmet Varışlı NİĞDE Kudret Bayhan Hüseyin Avni Göktürk j elikler] 1 1 İsmail Yeşilyurt ZONGULDAK Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce CUMHURBAŞKANIN­ CA SEÇİLEN ÜYELER Hayri Dener Feridun Cemal Erkin Kasım Gülek Vehap Güvenç Mehmet Izmen Fahri Korutürk Tavfur Sökmen BURSA Saffet Ural DİYARBAKIR Selâhattin Cizrelioğlu KOCAELİ Hikmet İsmen ORDU Şevket Koksal C UMHURBAŞKANIN- CA SEÇİLEN ÜYELER Lûtfi Akadh Hidayet Aydmer Osman Koksal Cemal Madanoğlu Zerin Tüzün (İ.) Ragıp Üner Âdil Ünlü Suad Hayri Ürgüplü Yekûn t>m<&-*~+- — 714 — C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 151 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgünoş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salâh Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Mehmet Pırıltı Akif Tekin Üye sayısı : 183 Oy verenler : 15:3 Kabul edenler : 146 Reddedenler : 5 Çekinserlcr : 2 Oya katılmayanlar : 28 Açık üyelikler : 2 [Kabul edenler] ARTVİN Fehmi Alpaslan AYDIN Ali Celâlettin Coşkun iskender Cenap Ege Halil Goral BALIKESİR Nuri Demirel Mehmet Güler Cenıalettin İnkaya Nejat Sarlıcalı BİLECİK Mehmet Orhon Tuğrul BİTLİS Orhan Kürümoğlu BOLU Turgut Ya§ar Gül ez Alâeddin Yılımaztürk BURDUR. Ö. Faruk Kmaytürk BURSA I. Sabri Çağlayangil Cahit Ortaç Saffet Ural ÇANAKKALE Nahit Altan Ziya Termen ÇANKIRI crürhan Titrek ÇORUM M. Şevki özçetin Safa Yalçuk DENİZLİ Hüseyin Atmaca Ali Kemal Turgut EDİRNE Mehmet Nazif Ergeneli ELÂZIĞ Celâl Ertuğ Salim Hazerdağlı ERZİNCAN Fehmi Baysoy ERZURUM Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Edip Somunoğlu ESKİŞEHİR Ömer Ucuzal GAZİANTEP İbrahim Tevfik Kutlar Salih Tanyeri GİRESUN Sabahattin Orhon İhsan Topaloğlu GÜMÜŞANE Abbas Cilâra HATAY Enver Bahadırlı Mustafa Deliveli İSPARTA Mustafa Gülcügil İÇEL Lütfi Bilgen Talip Özdolay İSTANBUL Erdoğan Adalı Mebrure Aksoley Şevket Akyürek Halûk Berkol O. Zeki Gümüşoğlu Fikret Gündoğan Ekrem Özden Rifat Öztürkçine Cemal Yıldırım İZMİR Beliğ Beler Mustafa Bozoklar Nazif Çağatay Mümin Kırlı Orhan Kor Necip Mirkelâmoğlu KARS Y. Ziya Ayrım Mehmet Hazer KASTAMONU Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna KAYSERİ Hüsnü Dikeçligilı Hüseyin Kalpaklıoğlu KIRKLARELİ Ali Alkan KOCAELİ Lûtfi Tokoğlu KONYA Osman Nuri; Canpolat Fevzi Halıcı Fakilh Özlen KÜTAHYA A. Orhan Akça İ. Etem Erdinç MALATYA Nurettin Akyurt Hamdı Özer MANİSA Doğat Barutçuoğlu Oral Karaosmanoğlu — 715 —
Sayfa 140 -
C. Senatosu B : 116 20 . 9 . 1971 O : 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen­ mesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 151 nci maddesine verilen oyların sonucu (Madde kabul edilmiştir.) TABİİ ÜYELER Mucip Ataklı Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu Sami Küçük Mehmet Özgünoş Selâhattin özgür M. Şükran Özkaya Muzaffer Yurdakuler ADANA M. Nuri Âdemoğlu Mukadder Öztekin ADIYAMAN Mehmet Sırrı Turanlı AFYON KARAHlSAR M. Kâzım Karaağaçlı- oğlu Ahmet Karayiğit Kemal Şenocak AĞRI Salâh Türkmen AMASYA Macit Zeren ANKARA Hıfzı Oğuz Bekata Mansur Ulusoy Mahmut Vural ismail Yetiş ANTALYA Meh