(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Dönem s 17 Yasama Yıh ; :2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 338 İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 6 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arka­ daşının 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/690, 2/99, 2/226) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 6.5.1985 Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1857/07991 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.5.1985 tarihinde karar­ laştırılan «tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan İCRA VE ÎFLAS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞtŞtlRtLMESlNE DAtR KANUN TA­ SARISI GENEL GEREKÇE 1932 yılında 2004 sayılı Karnımla yürürtüğe girmiş bulunan İcra ve Mas Kanunu, o günden bu yana 2228 sayılı Kanunla 1933 yılında, 3'890 sayılı Kanunla 1940 yılında, 51 sayılı Kanunla 1962 yılında, 538 sayılı Ka­ nunla 1965 yılında, 1045 sayılı Kanunla 1968 yılında ve 2494 sayılı Kanunla 1981 yılında değişiklik gör­ müştür. Bu değişikliklerden "bazıları ayrıntılı ve geniştir. Kanundaki değişik nedenlerinden en önemlisi, alacaklı ile borçlunun karşıt menfaatlerinde uzlaşma sağ­ lamadaki güçlüklerdir. Diğer bir neden de, kaynak İsviçre Federal Kanunu ilkelerinin, memleketimiz şart­ larına giderek uydurulması ihtiyacının duyulmasıdır. Yapılan değişikliklerle Mehaz Kanundan uzaklaşılır- ken ülke gerçeklerine daha çok yakınlaşma sağlanmıştır. 'Buna rağmen, Kanunun, bugün için aksayan yönleri yine de mevcuttur. Ayrıca, dünyanın ve bu arada ülkemizin ekonomisinde önemli değişmeler olmuş ve özellikle hızlı 'bir enflasyon sürecine girilmiştir. Bu süreçte alacaklıların hakları önemli ölçüde kayba uğramış ve sonuçta 'borç ve alacak ilişkilerindeki sağlıklı yapı "bozulmaya yüz tutmuştur.
Sayfa 2 -
Dönem s 17 Yasama Yıh ; :2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 338 İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 6 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arka­ daşının 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/690, 2/99, 2/226) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 6.5.1985 Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1857/07991 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.5.1985 tarihinde karar­ laştırılan «tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan İCRA VE ÎFLAS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞtŞtlRtLMESlNE DAtR KANUN TA­ SARISI GENEL GEREKÇE 1932 yılında 2004 sayılı Karnımla yürürtüğe girmiş bulunan İcra ve Mas Kanunu, o günden bu yana 2228 sayılı Kanunla 1933 yılında, 3'890 sayılı Kanunla 1940 yılında, 51 sayılı Kanunla 1962 yılında, 538 sayılı Ka­ nunla 1965 yılında, 1045 sayılı Kanunla 1968 yılında ve 2494 sayılı Kanunla 1981 yılında değişiklik gör­ müştür. Bu değişikliklerden "bazıları ayrıntılı ve geniştir. Kanundaki değişik nedenlerinden en önemlisi, alacaklı ile borçlunun karşıt menfaatlerinde uzlaşma sağ­ lamadaki güçlüklerdir. Diğer bir neden de, kaynak İsviçre Federal Kanunu ilkelerinin, memleketimiz şart­ larına giderek uydurulması ihtiyacının duyulmasıdır. Yapılan değişikliklerle Mehaz Kanundan uzaklaşılır- ken ülke gerçeklerine daha çok yakınlaşma sağlanmıştır. 'Buna rağmen, Kanunun, bugün için aksayan yönleri yine de mevcuttur. Ayrıca, dünyanın ve bu arada ülkemizin ekonomisinde önemli değişmeler olmuş ve özellikle hızlı 'bir enflasyon sürecine girilmiştir. Bu süreçte alacaklıların hakları önemli ölçüde kayba uğramış ve sonuçta 'borç ve alacak ilişkilerindeki sağlıklı yapı "bozulmaya yüz tutmuştur. — 2 — İcra dairelerinde uygulanan ve Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunundan kaynaklanan % 5 ve % lO l̂uk faiz oranlarının yetersiz olduğu görüşünden hareket eden, faiz oranlarını günün şartlarına uygun hale geti­ ren 3095 sayılı «Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun» 19.12.1984 tarihli Resmî Gazetede yayın­ lanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İcra ve Mas Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair bu Kanun Tasarısı, Kanunun aksayan diğer yönlerinin düzeltilmesi ile günün şartlarına uygunluğunu sağlama amacına yöneliktir. MADDE OEREKÇEUER'l Madde 1. — Kanunun 5 inci maddesinde, icra ve Mas görevlilerinin, kusurlarından meydana gelen za­ rar ve ziyandan mesul oldukları ve haklarında açılan mesuliyet, davasında Devletin de hasım gösterilebile­ ceği hükme 'bağlanmaktadır. 1982 Anayasasının 129 uncu maddesinin beşinci fıkrasında ise, kamu görevlilerimin işledikleri kusurlar­ dan doğan tazminat davalarının, kendilerine rüou edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabileceği ifade edilmektedir. Bu durumda, Kanunun 5 inci maddesi hükmü Anayasanın 1'29 uncu maddesiyle getirilen yeni kurula ay­ kırı düşmektedir. Tasarının 1 inci maddesi ile Kanunun 5 inci maddesi Anayasaya uygun hale getirilmektedir. Bu hale göre, icra ve iflas görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları ancak idare aleyhine açılabilecektir. İdare, tazminat ödemeye mahkûm edilmesi durumunda, ödediği tazminat miktarınca görevliye rücu ede­ cektir. Bu tazminat davaları ile rücu davaları adliye mahkemelerinde bakılacaktır. Madde 2. — Kanunun 6 ncı maddesinde, icra dairesince tahsil edülen paraların ve 88 inci maddede sa­ yılan değerli şeylerin ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, Devletin halk sahiplerine karşı bi­ rinci derecede sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Ancak, bu hüküm yeterli olmamaktadır. §öyle ki, kasada mevcut paraların zimmete geçirilmesi halinde, kasada geri kalan paralar alacaklılar arasında, garameten da­ ğıtılmakta, mesela; kasadaki 400 000 liradan 100 000 lirası zimmete geçirilmişse, 1 000 lıira alacağı olana % 25 noksanı ile 750 lira ödemekte ve ödenmeyen kısım için bir belge verilmektedir. Eğer zimmet makbuz veya defter kayıtlarının tahrifi suretiyle vuku bulmuşsa, zarar belli alacaklı üzerinde kalmakta ve sadece hu alacaklıya ödeme yapılmayıp kendisine alacağını gösterir belge verilmektedir. Alacaklı ise, Devletten bu alacağını alabilmek için, bu belgeyle Devlet aleyhine sorumluluk davası açmak ve bunu hükmen tespit et­ tirmek zorunda kalmaktadır. İcra veznesine alacaklı adına yatırılan para Devletin sorumluluğu altındadır. Bu paranın görevli me­ murca zimmete geçirilmesi halinde, alacaklıyı noksan para almak ve aynı zamanda Devlet aleyhine dava aç­ mak ve alacağını çok geç almak durumunda bırakmak hakkaniyet ilkeleri dle bağdaşmamaktadır. Bu bakımdan, icra ve iflas işlemleri sebebiyle alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçiril­ mesi halinde, zimmete geçMen miktarın hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından icra veznesine öden­ mesi zarurî görülmüş, madde bu nedenle değiştirilmiştir. Madde 3. — Kanunun 13 üncü maddesinde, icra ve iflas görevlilerinin murakabesi fle haklarında verile­ cek disiplin cezaları düzenlenmiştir. İcra ve iflas görevlilerinin disiplin sorumluluğuna ait hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu­ nun 237/b maddesi ile yürürlükten kalktığı ve 657 sayılı Kanunda disiplin hükümlerinin konuyu daha tefer­ ruatlı ve uygun oüarak düzenlediği düşüncesiyle 13 üncü madde ele alınmış ve yeni şekilde Tasarıya dahil edilmiştir. Madde 4. — Bu madde ile Kanunun 59 uncu maddesi değiştirilmektedir. 62 nci maddenin ikinci fıkrasına göre, takibe itiraz eden borçlu itirazla birlikte tebliğ masrafını Ödeme­ miş ise itiraz etmemiş sayılmaktadır. Bû hüküm 538 sayılı Kanunla 1965 yılında kanuna girmiştir. Bu hüküm karşısında, bfflgisizlik nedeniyle itirazla birlikte tebliğ posta masrafını Ödemeyen borçlular, büyük miktar­ ları bulan ve varlığı sabit olmayan alacak iddiaüarının tazyiki altında bırakılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 3 -
— 2 — İcra dairelerinde uygulanan ve Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunundan kaynaklanan % 5 ve % lO l̂uk faiz oranlarının yetersiz olduğu görüşünden hareket eden, faiz oranlarını günün şartlarına uygun hale geti­ ren 3095 sayılı «Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun» 19.12.1984 tarihli Resmî Gazetede yayın­ lanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İcra ve Mas Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair bu Kanun Tasarısı, Kanunun aksayan diğer yönlerinin düzeltilmesi ile günün şartlarına uygunluğunu sağlama amacına yöneliktir. MADDE OEREKÇEUER'l Madde 1. — Kanunun 5 inci maddesinde, icra ve Mas görevlilerinin, kusurlarından meydana gelen za­ rar ve ziyandan mesul oldukları ve haklarında açılan mesuliyet, davasında Devletin de hasım gösterilebile­ ceği hükme 'bağlanmaktadır. 1982 Anayasasının 129 uncu maddesinin beşinci fıkrasında ise, kamu görevlilerimin işledikleri kusurlar­ dan doğan tazminat davalarının, kendilerine rüou edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabileceği ifade edilmektedir. Bu durumda, Kanunun 5 inci maddesi hükmü Anayasanın 1'29 uncu maddesiyle getirilen yeni kurula ay­ kırı düşmektedir. Tasarının 1 inci maddesi ile Kanunun 5 inci maddesi Anayasaya uygun hale getirilmektedir. Bu hale göre, icra ve iflas görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları ancak idare aleyhine açılabilecektir. İdare, tazminat ödemeye mahkûm edilmesi durumunda, ödediği tazminat miktarınca görevliye rücu ede­ cektir. Bu tazminat davaları ile rücu davaları adliye mahkemelerinde bakılacaktır. Madde 2. — Kanunun 6 ncı maddesinde, icra dairesince tahsil edülen paraların ve 88 inci maddede sa­ yılan değerli şeylerin ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, Devletin halk sahiplerine karşı bi­ rinci derecede sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Ancak, bu hüküm yeterli olmamaktadır. §öyle ki, kasada mevcut paraların zimmete geçirilmesi halinde, kasada geri kalan paralar alacaklılar arasında, garameten da­ ğıtılmakta, mesela; kasadaki 400 000 liradan 100 000 lirası zimmete geçirilmişse, 1 000 lıira alacağı olana % 25 noksanı ile 750 lira ödemekte ve ödenmeyen kısım için bir belge verilmektedir. Eğer zimmet makbuz veya defter kayıtlarının tahrifi suretiyle vuku bulmuşsa, zarar belli alacaklı üzerinde kalmakta ve sadece hu alacaklıya ödeme yapılmayıp kendisine alacağını gösterir belge verilmektedir. Alacaklı ise, Devletten bu alacağını alabilmek için, bu belgeyle Devlet aleyhine sorumluluk davası açmak ve bunu hükmen tespit et­ tirmek zorunda kalmaktadır. İcra veznesine alacaklı adına yatırılan para Devletin sorumluluğu altındadır. Bu paranın görevli me­ murca zimmete geçirilmesi halinde, alacaklıyı noksan para almak ve aynı zamanda Devlet aleyhine dava aç­ mak ve alacağını çok geç almak durumunda bırakmak hakkaniyet ilkeleri dle bağdaşmamaktadır. Bu bakımdan, icra ve iflas işlemleri sebebiyle alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçiril­ mesi halinde, zimmete geçMen miktarın hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından icra veznesine öden­ mesi zarurî görülmüş, madde bu nedenle değiştirilmiştir. Madde 3. — Kanunun 13 üncü maddesinde, icra ve iflas görevlilerinin murakabesi fle haklarında verile­ cek disiplin cezaları düzenlenmiştir. İcra ve iflas görevlilerinin disiplin sorumluluğuna ait hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu­ nun 237/b maddesi ile yürürlükten kalktığı ve 657 sayılı Kanunda disiplin hükümlerinin konuyu daha tefer­ ruatlı ve uygun oüarak düzenlediği düşüncesiyle 13 üncü madde ele alınmış ve yeni şekilde Tasarıya dahil edilmiştir. Madde 4. — Bu madde ile Kanunun 59 uncu maddesi değiştirilmektedir. 62 nci maddenin ikinci fıkrasına göre, takibe itiraz eden borçlu itirazla birlikte tebliğ masrafını Ödeme­ miş ise itiraz etmemiş sayılmaktadır. Bû hüküm 538 sayılı Kanunla 1965 yılında kanuna girmiştir. Bu hüküm karşısında, bfflgisizlik nedeniyle itirazla birlikte tebliğ posta masrafını Ödemeyen borçlular, büyük miktar­ ları bulan ve varlığı sabit olmayan alacak iddiaüarının tazyiki altında bırakılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 3 — Yakınmalara neden bu aksaklığı önlemek için, takip talebinde bulunan alacaklının talepte bulunduğu anda diğer masraflarla birlikte borçlunun yapabileceği itirazın töbliğ masrafını da ödemesi zorunluluğu geti­ rilmektedir. Bu halde, borçlunun yapacağı bir masraf alacaklıya yüklenmiştir, ama, alacaklı ilk ödenen pa­ radan masraflarını alabileceği gibi, ayrıca, borçlunun haksız Olarak varlığı sa'bit olmayan alacaklı iddiaları­ nın tazyiki altında bırakılmasından daha az mahzurlu olacaktır. Madde 5. — 4 üncü madde ile değiştirilen 59 uncu madde paralelinde 62 «inci maddede de değişiklik ya­ pılmaktadır. Madde 6. — Kanunun 68 inci maddesi, itirazın tetkik merciince kesin olarak kaldırılması ya da bu ta­ kibin reddi halinde, tazminata hütomölunmasını kabul etmemiştir. Bu olanak, sadece, kambiyo senetlerine mahsus takiplerde öngörülmüştür. Tetkik merciine başvurup haksız itirazda bulunan ve işi uzatan borçludan, alacağı olmadığı halde borç­ lu hakkında haksız olarak takipte bulunan alacaklıdan, tazminat isteme hakkı tanımak kötü niyetle mücadele için yararlı olacaktır. 'Bu yönden, maddeyle, tetkik merciindeki itirazın kaldırılması davasında da tazminata hükmolunması yolu açılmaktadır. Madde 7. — Kanunun '68 inci maddesinde olduğu gibi, 6'8/a maddesinde de, itirazın muvakkaten kaldı­ rılmasında alacaklı ya da borçlu lehine tazminat verilmesi kabul edilmemiştir. 68 inci madde değişiklik gerekçesinde ifade edilen nedenlerle bu maddede de tazminat verilmesi yoluna gidilmektedir. Madde 8. — Kanunun 75 inci maddesinde mal beyanında bulunma süresi gösterilmektedir. Maddede, iti­ razın iptali davası açılması ve bu davanın kalbulü halinde, borçlunun mal beyanında bulunması süresi ko­ nusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, itirazın iptali deyimi eklenmek suretiyle bu boşluk doldurulmaktadır. Madde 9. — Bazı takiplerde, alacaklı ile borçlu icra dairesinde taksit sözleşmesi yapmakta ve bu suretle borcun daha rahat bir şekilde ödenmesi sağlanmaktadır. Taksitle yapılan ödemelerin devamı sırasında ço­ ğu kez kanunun haciz talebi için aradığı bir yıllık süre dolmaktadır. Taksit ödemelerinin borçlu tarafından Mali halinde, süre geçtiği için alacaklı haciz talebinde 'bulunamamakta ve bakiye alacağını tahsilde zorlukla karşılaşmaktadır. Bu mahzurları bertaraf için, 78 inci maddede yapılan değişiklikle, taksit sözleşmesinin ihlaline kadar ge­ çen sürenin, haciz isteme süresinin hesabında nazara alınmayacağı ilkesi getirilmektedir. Madde 10. — 79 uncu maddeye göre, haczedilecek mallar başka bir yerde ise, haciz talebini alan taki­ bin yapıldığı icra dairesi, haczin yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesinden istemekte, yani, o yer icra dairesini istinabe etmektedir. Malların haczi, ancak ıbülundükları yer icra dairesi tarafından yapıl­ maktadır. Bu icra dairesince yapılan hacizde ihtilaf çıkması halinde, örneğin haczedilemeyecek bir malın haczedilmesi durumunda, yapılacak şikâyetin talimatı veren icra dairesinin bağlı olduğu merci tarafından incelenmesi işlerin uzamasına neden olmaktadır. 79 uncu maddede yapılan değişiklik ile hacizden doğan şikâyetller'in istina'be olunan icra dairesinin tabi olduğu tötkik merciince incelenmesine imkân getirilmekte ve 360 inci madde ile de paralellik sağlanmakta­ dır. Madde 11. — Uygulamada, haczedilen malların muhafaza altına alınmasının istenilmesi halinde, mahcuz malların konulacağı depo ve garaj temini büyük güçlükler arzetmektedir. '88 inci maddeye eklenen fıkra ile, Adalet Bakanlığının mahcuz malların muhafaza edilebileceği depo ve garajlar açmasına imkân veril­ mekte ve sorun kısmen çözüme kavuşturulmakıtadır. Bütfün il ve ilçelerde bu nevi yerler açılmasının imkân­ sızlığı nedeniyle depo ve garajlar, Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde açılacaktır. Maddeye eklenen son fıkra ile ayrıca depolardaki malların birikimini önleyecek ve tasfiyesini sağlayacak imkân da getirilmek­ tedir. Madde 12 — Satışın takibi başlıklı 109 uncu maddenin ikinci fıkrası olan «muvakkaten haczedilmiş olan mallarla ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir» hükmü muvakkat haciz halinde başlıklı 108 inci madde ile ilgilidir. Bu hüküm, konusu itibariyle 109 uncu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 4 -
— 3 — Yakınmalara neden bu aksaklığı önlemek için, takip talebinde bulunan alacaklının talepte bulunduğu anda diğer masraflarla birlikte borçlunun yapabileceği itirazın töbliğ masrafını da ödemesi zorunluluğu geti­ rilmektedir. Bu halde, borçlunun yapacağı bir masraf alacaklıya yüklenmiştir, ama, alacaklı ilk ödenen pa­ radan masraflarını alabileceği gibi, ayrıca, borçlunun haksız Olarak varlığı sa'bit olmayan alacaklı iddiaları­ nın tazyiki altında bırakılmasından daha az mahzurlu olacaktır. Madde 5. — 4 üncü madde ile değiştirilen 59 uncu madde paralelinde 62 «inci maddede de değişiklik ya­ pılmaktadır. Madde 6. — Kanunun 68 inci maddesi, itirazın tetkik merciince kesin olarak kaldırılması ya da bu ta­ kibin reddi halinde, tazminata hütomölunmasını kabul etmemiştir. Bu olanak, sadece, kambiyo senetlerine mahsus takiplerde öngörülmüştür. Tetkik merciine başvurup haksız itirazda bulunan ve işi uzatan borçludan, alacağı olmadığı halde borç­ lu hakkında haksız olarak takipte bulunan alacaklıdan, tazminat isteme hakkı tanımak kötü niyetle mücadele için yararlı olacaktır. 'Bu yönden, maddeyle, tetkik merciindeki itirazın kaldırılması davasında da tazminata hükmolunması yolu açılmaktadır. Madde 7. — Kanunun '68 inci maddesinde olduğu gibi, 6'8/a maddesinde de, itirazın muvakkaten kaldı­ rılmasında alacaklı ya da borçlu lehine tazminat verilmesi kabul edilmemiştir. 68 inci madde değişiklik gerekçesinde ifade edilen nedenlerle bu maddede de tazminat verilmesi yoluna gidilmektedir. Madde 8. — Kanunun 75 inci maddesinde mal beyanında bulunma süresi gösterilmektedir. Maddede, iti­ razın iptali davası açılması ve bu davanın kalbulü halinde, borçlunun mal beyanında bulunması süresi ko­ nusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, itirazın iptali deyimi eklenmek suretiyle bu boşluk doldurulmaktadır. Madde 9. — Bazı takiplerde, alacaklı ile borçlu icra dairesinde taksit sözleşmesi yapmakta ve bu suretle borcun daha rahat bir şekilde ödenmesi sağlanmaktadır. Taksitle yapılan ödemelerin devamı sırasında ço­ ğu kez kanunun haciz talebi için aradığı bir yıllık süre dolmaktadır. Taksit ödemelerinin borçlu tarafından Mali halinde, süre geçtiği için alacaklı haciz talebinde 'bulunamamakta ve bakiye alacağını tahsilde zorlukla karşılaşmaktadır. Bu mahzurları bertaraf için, 78 inci maddede yapılan değişiklikle, taksit sözleşmesinin ihlaline kadar ge­ çen sürenin, haciz isteme süresinin hesabında nazara alınmayacağı ilkesi getirilmektedir. Madde 10. — 79 uncu maddeye göre, haczedilecek mallar başka bir yerde ise, haciz talebini alan taki­ bin yapıldığı icra dairesi, haczin yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesinden istemekte, yani, o yer icra dairesini istinabe etmektedir. Malların haczi, ancak ıbülundükları yer icra dairesi tarafından yapıl­ maktadır. Bu icra dairesince yapılan hacizde ihtilaf çıkması halinde, örneğin haczedilemeyecek bir malın haczedilmesi durumunda, yapılacak şikâyetin talimatı veren icra dairesinin bağlı olduğu merci tarafından incelenmesi işlerin uzamasına neden olmaktadır. 79 uncu maddede yapılan değişiklik ile hacizden doğan şikâyetller'in istina'be olunan icra dairesinin tabi olduğu tötkik merciince incelenmesine imkân getirilmekte ve 360 inci madde ile de paralellik sağlanmakta­ dır. Madde 11. — Uygulamada, haczedilen malların muhafaza altına alınmasının istenilmesi halinde, mahcuz malların konulacağı depo ve garaj temini büyük güçlükler arzetmektedir. '88 inci maddeye eklenen fıkra ile, Adalet Bakanlığının mahcuz malların muhafaza edilebileceği depo ve garajlar açmasına imkân veril­ mekte ve sorun kısmen çözüme kavuşturulmakıtadır. Bütfün il ve ilçelerde bu nevi yerler açılmasının imkân­ sızlığı nedeniyle depo ve garajlar, Bakanlıkça uygun görülecek yerlerde açılacaktır. Maddeye eklenen son fıkra ile ayrıca depolardaki malların birikimini önleyecek ve tasfiyesini sağlayacak imkân da getirilmek­ tedir. Madde 12 — Satışın takibi başlıklı 109 uncu maddenin ikinci fıkrası olan «muvakkaten haczedilmiş olan mallarla ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir» hükmü muvakkat haciz halinde başlıklı 108 inci madde ile ilgilidir. Bu hüküm, konusu itibariyle 109 uncu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) _ 4 — maddede yer almaması gereken bir hüküm olması nedeniyle bu maddeden çıkarılmakta ve asıl yeri olan 108 inci maddeye dahil edilmektedir. Madde 13. — Mahcuz malların ihale yoluyla satışında, 'birinci artırmada kıymetinin % 75'ini bulması aranmakta ise de, ikinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılmaktadır. Bunun sonucu, ikinci ar­ tırmada mahcuz 'mallar büyük çoğunlukla çok düşük fiya'tla satılmakta ve borçluların mağduriyetlerine se­ bebiyet verilmektedir. Bu mahzuru bertaraf için, 116 ncı [maddenin ikinci fıkrası değiştirilmekte, ikinci artırmada satışın yapı­ labilmesi için mallın tahmin edilen kıymetinin % 50'sini 'bulması şartı ge'tirimekte ve borçluların aşırı zarar görmesi önlenmektedir, Madde 14. — 119 uncu maddede, muhammen değeri 'bin lirayı geçmeyen mahcuz imaların satışının pa­ zarlık suretiyle yapılmasına imkân verilmektedir. Günün ekonomik şarttan karşısında bin lira bugün için çok düşük kaldığından, maddede yapılan deği­ şiklikle, bu miktar yükseltilmekte ve maddenin işlerliği sağlanmaktadır. Pazarlıkla satışta, 'bundan böyle, haczedillen her bir malın tahmin edilen değeri esas alınacaktır. Madde 15. — Tasarının 13 üncü maddesiyle 116 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 129 uncu madde de ele alınmakta ve aynı gerekçelerle değiştirilmekte, gayrimenkul ihalelerinde ikinci artırmada % 50 şartı getirilmektedir. Madde 16. — Kanunun 133 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, alıcı tarafından ihale bedelinin ödenmeme­ si sonucu ihalenin feshi halinde, yapılan ikinci ihaledeki ihale bedeli ile ilk ihalede teklif edilen bedel ara­ sındaki farktan, ihalenin feshine sebep olan ilk alıcı mesul tutulmuştur. Ancak, kanunun bu hükmü uygulamada karşılaşılan pek çok güçlüğü karşılayacak durumda değildir. Örneğin; satışa çıkarılan mal tahıminî kıymeti olan yüzbin liranın üstünde yüzellibin lira bedelle (A) ya ihale edilmiş, ödenmemesi sebebiyle ihale feshedilmiş, sonradan aynı gayrimenkul (B) ye yüzaltmış bin liraya ihale eil'mişse de ihale, bedelin yatırılmaması nedeniyle yeniden feshedillrniş ve bilahara (C) ve yüzyetmişbin li­ raya ihale edilmiş ve bedel yatırılmadığı için ihale yine feshedilmiş, nihayet yüzotuzlbin liraya (D) ye ihale edilmiş, ihale bedeli yatırılarak ihale "kesinleşmiş ise, kendi teklif ettikleri bedeller ile son ihale bedeli ara­ sındaki farktan alıcılar (A) ve (B) de sorumlu olacaklarmıdır. (A) ihalenin feshine sebep olduktan sonra, ihaleyi uzatmak amacıyla (B) ve (G) ile anlaşıp onları ihaleye sokmuş ve ihale bedelini yatırmamalarını sağ­ lamışsa sorumluluk şekli değişecek midir. Maddede bu ve benzeri sorunlara açık çözüm getirilmiştir. İhaleye girip daha sonra ihale bedelini yatır- mamak şeklindeki davranış Borçlar Kanununun 41 inci maddesine uyan bir haksız fiil sayılması gerektiğinden, karşılaşılan soruna bu açıdan bakılmış ve madde buna uygun yeniden düzenlenmiştir. Madde 17. — İcra marifetiyle satılan gayrimenkullerin alıcısına teslimde güçlüklerle karşılaşılmaması ve borçlu ile gayrimenkulu işgal eden arasında muhtemel suiniyetli anlaşmaları önlemek amacıyla 135 inci mad­ denin ikinci fıkrası değiştirilmekte ve 27 ve 276 ncı maddelere paralel olarak, aktin usulüne uygun bir şekilde hazırlanmış resmî bir belgeye dayanması şartı getirilmektedir. Madde 18. — Kanunun 150 b maddesinde, kiraya verilmiş rehinli gayrimenkul kiracısının işlemiş ki­ raları icra dairesine ödememesi ihtimalini bertaraf için, bu ödemeyi sağlayacak müeyyide getirilmektedir. Madde 19. — Kanunun 162 ncı maddesi değiştirilmekte ve günün ekonomik şartları göz önüne alınarak, borçluların, deftere geçirilmiş malları istenildiği zamanki kıymeti ile ödemeleri sağlanmakta ve enflasyonun aşırı yükselişinden istifadesi önlenmektedir. Madde 20. — Mahkemenin verdiği iflas kararı ilgili yerlere bildirilmekle ve ayrıca gazete ile ilan edilmek­ tedir. Müflisten alacaklı ve borçlu olanların iflasın açıldığını bilmeleri önem arz etmektedir. İlgililerin if­ lastan haberdar olabilmelerini temin amacıyla basın ilan kurumu aracılığı ile yapılan ilanın yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden birinde ve ayrıca mahallî bir gazetede yapılması sağlanmaktadır. Madde 21. — Kanunda, kambiyo senetlerinde yetki itirazının nereye yapılacağı konusunda açık bir hü­ küm yoktur. 168 inci maddenin 5 numaralı bendi değiştirilmekte, Yargıtayın görüşüne uygun olarak yetki itirazının tetkik merciine yapılacağı konusunda açıklık getirilmektedir. .Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 5 -
_ 4 — maddede yer almaması gereken bir hüküm olması nedeniyle bu maddeden çıkarılmakta ve asıl yeri olan 108 inci maddeye dahil edilmektedir. Madde 13. — Mahcuz malların ihale yoluyla satışında, 'birinci artırmada kıymetinin % 75'ini bulması aranmakta ise de, ikinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılmaktadır. Bunun sonucu, ikinci ar­ tırmada mahcuz 'mallar büyük çoğunlukla çok düşük fiya'tla satılmakta ve borçluların mağduriyetlerine se­ bebiyet verilmektedir. Bu mahzuru bertaraf için, 116 ncı [maddenin ikinci fıkrası değiştirilmekte, ikinci artırmada satışın yapı­ labilmesi için mallın tahmin edilen kıymetinin % 50'sini 'bulması şartı ge'tirimekte ve borçluların aşırı zarar görmesi önlenmektedir, Madde 14. — 119 uncu maddede, muhammen değeri 'bin lirayı geçmeyen mahcuz imaların satışının pa­ zarlık suretiyle yapılmasına imkân verilmektedir. Günün ekonomik şarttan karşısında bin lira bugün için çok düşük kaldığından, maddede yapılan deği­ şiklikle, bu miktar yükseltilmekte ve maddenin işlerliği sağlanmaktadır. Pazarlıkla satışta, 'bundan böyle, haczedillen her bir malın tahmin edilen değeri esas alınacaktır. Madde 15. — Tasarının 13 üncü maddesiyle 116 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 129 uncu madde de ele alınmakta ve aynı gerekçelerle değiştirilmekte, gayrimenkul ihalelerinde ikinci artırmada % 50 şartı getirilmektedir. Madde 16. — Kanunun 133 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, alıcı tarafından ihale bedelinin ödenmeme­ si sonucu ihalenin feshi halinde, yapılan ikinci ihaledeki ihale bedeli ile ilk ihalede teklif edilen bedel ara­ sındaki farktan, ihalenin feshine sebep olan ilk alıcı mesul tutulmuştur. Ancak, kanunun bu hükmü uygulamada karşılaşılan pek çok güçlüğü karşılayacak durumda değildir. Örneğin; satışa çıkarılan mal tahıminî kıymeti olan yüzbin liranın üstünde yüzellibin lira bedelle (A) ya ihale edilmiş, ödenmemesi sebebiyle ihale feshedilmiş, sonradan aynı gayrimenkul (B) ye yüzaltmış bin liraya ihale eil'mişse de ihale, bedelin yatırılmaması nedeniyle yeniden feshedillrniş ve bilahara (C) ve yüzyetmişbin li­ raya ihale edilmiş ve bedel yatırılmadığı için ihale yine feshedilmiş, nihayet yüzotuzlbin liraya (D) ye ihale edilmiş, ihale bedeli yatırılarak ihale "kesinleşmiş ise, kendi teklif ettikleri bedeller ile son ihale bedeli ara­ sındaki farktan alıcılar (A) ve (B) de sorumlu olacaklarmıdır. (A) ihalenin feshine sebep olduktan sonra, ihaleyi uzatmak amacıyla (B) ve (G) ile anlaşıp onları ihaleye sokmuş ve ihale bedelini yatırmamalarını sağ­ lamışsa sorumluluk şekli değişecek midir. Maddede bu ve benzeri sorunlara açık çözüm getirilmiştir. İhaleye girip daha sonra ihale bedelini yatır- mamak şeklindeki davranış Borçlar Kanununun 41 inci maddesine uyan bir haksız fiil sayılması gerektiğinden, karşılaşılan soruna bu açıdan bakılmış ve madde buna uygun yeniden düzenlenmiştir. Madde 17. — İcra marifetiyle satılan gayrimenkullerin alıcısına teslimde güçlüklerle karşılaşılmaması ve borçlu ile gayrimenkulu işgal eden arasında muhtemel suiniyetli anlaşmaları önlemek amacıyla 135 inci mad­ denin ikinci fıkrası değiştirilmekte ve 27 ve 276 ncı maddelere paralel olarak, aktin usulüne uygun bir şekilde hazırlanmış resmî bir belgeye dayanması şartı getirilmektedir. Madde 18. — Kanunun 150 b maddesinde, kiraya verilmiş rehinli gayrimenkul kiracısının işlemiş ki­ raları icra dairesine ödememesi ihtimalini bertaraf için, bu ödemeyi sağlayacak müeyyide getirilmektedir. Madde 19. — Kanunun 162 ncı maddesi değiştirilmekte ve günün ekonomik şartları göz önüne alınarak, borçluların, deftere geçirilmiş malları istenildiği zamanki kıymeti ile ödemeleri sağlanmakta ve enflasyonun aşırı yükselişinden istifadesi önlenmektedir. Madde 20. — Mahkemenin verdiği iflas kararı ilgili yerlere bildirilmekle ve ayrıca gazete ile ilan edilmek­ tedir. Müflisten alacaklı ve borçlu olanların iflasın açıldığını bilmeleri önem arz etmektedir. İlgililerin if­ lastan haberdar olabilmelerini temin amacıyla basın ilan kurumu aracılığı ile yapılan ilanın yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden birinde ve ayrıca mahallî bir gazetede yapılması sağlanmaktadır. Madde 21. — Kanunda, kambiyo senetlerinde yetki itirazının nereye yapılacağı konusunda açık bir hü­ küm yoktur. 168 inci maddenin 5 numaralı bendi değiştirilmekte, Yargıtayın görüşüne uygun olarak yetki itirazının tetkik merciine yapılacağı konusunda açıklık getirilmektedir. .Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) _ 5 — Madde 22. — Borçlunun aciz halinde olduğunu bildirerek iflasını istemesi durumunda mahkeme, kendi­ liğinden bir incelemeye giremediği gibi borçludan aciz halinde bulunduğunu isbat etmesini de isteyememekte ve borçlunun beyanına göre onun iflasına karar vermek zorunda kalmaktadır. Bu durum, borçlunun ala­ caklılarına zarar vermek amacıyla iflasını istemesi halinde mahzurlar doğurmaktadır. 178 inci maddede yapılan değişiklikle, bu mahzur ortadan kaldırılmakta ve borçlunun ihtiyarî iflas tale­ binin kabulü, haklı olduğunun ispatı şartına bağlanmaktadır. Madde 23. — Kanunun 206 ncı maddesinde, işçi alacakları ödenmesi sırası bakımından' imtiyazlı ala­ cak olarak kabul edilmiş ve birinci sırada yer almıştır. Ancak, iflasın açılmasından evvelki işçi ücretlerinin yanlızca altı aylığına imtiyaz verilmesi yetersiz kal­ maktadır. İflasın eşiğine gelmiş şirketler altı ayı aşan sürelerde de işçilerine ödeme yapmamaktadırlar. Ay­ rıca, işverenin iflası halinde uzun yıllar o iş yerinde çalışan işçinin, imtiyazlı alacaklar arasında yer verilme­ mesi nedeniyle, kıdem ve ihbar tazminatını da almaması sonucu ortaya çıkmaktadır. İşçi alacaklarının imtiyazsız kalması emekleriyle geçimini sağlayanların büyük mağduriyetlerine se'bep ol­ maktadır. Bu mahzuru bertaraf maksadıyla 206 ncı madde değiştirilmekte, imtiyaz tanınan işçi aylıkları altı aydan bir yıla çıkarılmakta ve ayrıca işçi kıdem ve ihbar tazminatları da imtiyazlı alacaklar arasına alın­ maktadır. Madde 24. — İflasın ilanı yönünden, 20 inci maddeyle kanunun 166 ncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 219 uncu maddede de değişiklik yapılmaktadır. Madde 25. — Tasfiyeyi yapacak iflas idaresi, ilk alacaklılar toplantısında seçilmekte olduğundan bu top­ lantı büyük önem arz etmektedir. İlk alacaklılar toplantısını düzenleyen ve uygulamada zorlukları görülen 221 inci madde yeniden ele alınmaktadır. Alacaklılar toplantısının kararlarında yalnız alacaklılar ekseriyeti yeterli görülmemiş, 'buna alacak ekseriyetide eklenerek ikisinin 'bir arada aranması şartı getirilmiştir. Ayrı­ ca büronun kararlarına karşı şikâyet yolu açılmakta ve maksada uygun hükümlere 'bağlanmaktadır. Madde 26. — Tasfiye, iflas idare memurlarınca yürütülmektedir. Tasfiyenin hızlı, adil, tarafsız ve dü­ rüst bir şekilde sonuçlandırılması, alacaklılar tarafından belirlenen iflas idare memurlarının isabetle seçilmiş olması şaftına bağlıdır. İflas idare memurlarının seçiminde uygulamada görülen aksaklıkları 'bertaraf için, birinci alacaklılar top­ lantısında 'bir misli aday seçilmesi ve idare memurlarının 'bu adaylar arasından icra tetkik merciince belirlen­ mesi yoluna gidilmiş ve İsviçre ve Alman hukuklarına paralel olarak iflas idaresine ödenecek ücretin tarifeye bağlanması uygun görülmüş ve 223 üncü maddede 'bunları sağlayan düzenleme yapılmıştır. Madde 27. — İflas idaresinin sulh olabilme ve tahkim yapabilmede 300 lira olan yetkisi, günün ekonomik şaftları nazara alınarak yükseltilmektedir. Madde 28. — İflas idaresini disipline edebilmek yönünden, icra tetkik merciine, iflas idare memurları üze­ rinde disiplin yetkisi verilmiş ve ayrıca azletme konusunda da yetkili kılınmıştır. Bunun yanında, iflas idare memurları Türk Ceza Kanunu hükümlerinin tatbikinde memur sayılmışlar­ dır. Madde 29. — Sıra cetvelinin ilanında 20 nci maddeyle kanunun 166 ncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, sıra cetvelinin lam ile ilgili hükmü yönünden 234 üncü madde değiştirilmektedir. Madde 30. —Bazı malların pazarlıkla satılması, ikinci alacaklılar toplantısından sonra müflisin konkordato teklif etmesi, görülmekte olan bir davaya ilişkin sulh ve feragat teklifinin görüşülmesi, tasfiyenin altı ay için­ de 'bitirilememesi nedeniyle basit tasfiye usulüne karar vermek gibi belirli konularda alacaklılar, 240 ncı mad­ de uyarınca yeniden toplantıya çağrılabilirler. 240 inci maddede yapüan değişiklikle, belirli konular için yapılan yeniden alacaklılar toplantısına katılma ve oy kullanma yönünden kolaylıklar getirilmektedir. Madde 31. — 288 inci maddedeki ilan şekli diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek­ tedir. Madde 32. — 298 indi madde ile Harçlar Kanununa göre, konkordatonun tasdiki kararı için gerekli olan ilam harcı peşin olarak alınmaktadır. Teklif olunan para ile orantılı olan harç miktarı büyük miktarlara ulaşa- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 6 -
_ 5 — Madde 22. — Borçlunun aciz halinde olduğunu bildirerek iflasını istemesi durumunda mahkeme, kendi­ liğinden bir incelemeye giremediği gibi borçludan aciz halinde bulunduğunu isbat etmesini de isteyememekte ve borçlunun beyanına göre onun iflasına karar vermek zorunda kalmaktadır. Bu durum, borçlunun ala­ caklılarına zarar vermek amacıyla iflasını istemesi halinde mahzurlar doğurmaktadır. 178 inci maddede yapılan değişiklikle, bu mahzur ortadan kaldırılmakta ve borçlunun ihtiyarî iflas tale­ binin kabulü, haklı olduğunun ispatı şartına bağlanmaktadır. Madde 23. — Kanunun 206 ncı maddesinde, işçi alacakları ödenmesi sırası bakımından' imtiyazlı ala­ cak olarak kabul edilmiş ve birinci sırada yer almıştır. Ancak, iflasın açılmasından evvelki işçi ücretlerinin yanlızca altı aylığına imtiyaz verilmesi yetersiz kal­ maktadır. İflasın eşiğine gelmiş şirketler altı ayı aşan sürelerde de işçilerine ödeme yapmamaktadırlar. Ay­ rıca, işverenin iflası halinde uzun yıllar o iş yerinde çalışan işçinin, imtiyazlı alacaklar arasında yer verilme­ mesi nedeniyle, kıdem ve ihbar tazminatını da almaması sonucu ortaya çıkmaktadır. İşçi alacaklarının imtiyazsız kalması emekleriyle geçimini sağlayanların büyük mağduriyetlerine se'bep ol­ maktadır. Bu mahzuru bertaraf maksadıyla 206 ncı madde değiştirilmekte, imtiyaz tanınan işçi aylıkları altı aydan bir yıla çıkarılmakta ve ayrıca işçi kıdem ve ihbar tazminatları da imtiyazlı alacaklar arasına alın­ maktadır. Madde 24. — İflasın ilanı yönünden, 20 inci maddeyle kanunun 166 ncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 219 uncu maddede de değişiklik yapılmaktadır. Madde 25. — Tasfiyeyi yapacak iflas idaresi, ilk alacaklılar toplantısında seçilmekte olduğundan bu top­ lantı büyük önem arz etmektedir. İlk alacaklılar toplantısını düzenleyen ve uygulamada zorlukları görülen 221 inci madde yeniden ele alınmaktadır. Alacaklılar toplantısının kararlarında yalnız alacaklılar ekseriyeti yeterli görülmemiş, 'buna alacak ekseriyetide eklenerek ikisinin 'bir arada aranması şartı getirilmiştir. Ayrı­ ca büronun kararlarına karşı şikâyet yolu açılmakta ve maksada uygun hükümlere 'bağlanmaktadır. Madde 26. — Tasfiye, iflas idare memurlarınca yürütülmektedir. Tasfiyenin hızlı, adil, tarafsız ve dü­ rüst bir şekilde sonuçlandırılması, alacaklılar tarafından belirlenen iflas idare memurlarının isabetle seçilmiş olması şaftına bağlıdır. İflas idare memurlarının seçiminde uygulamada görülen aksaklıkları 'bertaraf için, birinci alacaklılar top­ lantısında 'bir misli aday seçilmesi ve idare memurlarının 'bu adaylar arasından icra tetkik merciince belirlen­ mesi yoluna gidilmiş ve İsviçre ve Alman hukuklarına paralel olarak iflas idaresine ödenecek ücretin tarifeye bağlanması uygun görülmüş ve 223 üncü maddede 'bunları sağlayan düzenleme yapılmıştır. Madde 27. — İflas idaresinin sulh olabilme ve tahkim yapabilmede 300 lira olan yetkisi, günün ekonomik şaftları nazara alınarak yükseltilmektedir. Madde 28. — İflas idaresini disipline edebilmek yönünden, icra tetkik merciine, iflas idare memurları üze­ rinde disiplin yetkisi verilmiş ve ayrıca azletme konusunda da yetkili kılınmıştır. Bunun yanında, iflas idare memurları Türk Ceza Kanunu hükümlerinin tatbikinde memur sayılmışlar­ dır. Madde 29. — Sıra cetvelinin ilanında 20 nci maddeyle kanunun 166 ncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, sıra cetvelinin lam ile ilgili hükmü yönünden 234 üncü madde değiştirilmektedir. Madde 30. —Bazı malların pazarlıkla satılması, ikinci alacaklılar toplantısından sonra müflisin konkordato teklif etmesi, görülmekte olan bir davaya ilişkin sulh ve feragat teklifinin görüşülmesi, tasfiyenin altı ay için­ de 'bitirilememesi nedeniyle basit tasfiye usulüne karar vermek gibi belirli konularda alacaklılar, 240 ncı mad­ de uyarınca yeniden toplantıya çağrılabilirler. 240 inci maddede yapüan değişiklikle, belirli konular için yapılan yeniden alacaklılar toplantısına katılma ve oy kullanma yönünden kolaylıklar getirilmektedir. Madde 31. — 288 inci maddedeki ilan şekli diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek­ tedir. Madde 32. — 298 indi madde ile Harçlar Kanununa göre, konkordatonun tasdiki kararı için gerekli olan ilam harcı peşin olarak alınmaktadır. Teklif olunan para ile orantılı olan harç miktarı büyük miktarlara ulaşa- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 6 — bilmektedir. 290 inci maddeye göre de, mühlet içinde borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisi kaldırıknış bulunduğundan, harcı ödemesi mümkün olamamaktadır. 290 inci maddede yapılan değişiklikle, borçluya, konkordato tasdiki için gerekli olan ilam harcını karşıla­ yacak bir miktar üzerinden mallarında tasarruf yetkisi verilmekte ve harcın ödenmesinde kolaylık getirilmek­ tedir. Madde 33. — 292 nci maddedeki ilan şekli, diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek­ tedir. Madde 34. — 296 ncı maddedeki ilan şekli, diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek­ tedir. Madde 35. — 300 üncü maddedeki ilan şekli diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak değişti­ rilmektedir. Madde 36. — 302 nci maddede, alacağı itiraza uğamış alacaklıya dava açması için verilen sürenin baş­ langıcı belirsizdir. Yapılan değişiklikle, bu müddetin başlangıç tarihi kesin olarak 'belli edilmiştir. Madde 37. — 309 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki tercüme hatası düzeltilmekte, «karar iflas daire­ sine bildirilir.» ibaresi mehaz kanuna uygun olarak «karar iflas idaresine bildirilir» şeklinde değiştirilmektedir. Madde 38. — 311 inci maddede, hileli müflislere verilecek cezalar için Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesinin tam olarak kendi sistemi içerisinde uygulanmasını sağlayacak değişiklik yapılmaktadır. Madde 39. — 337 nci madde metninde yer alan «..bu yüzden zarar gören alacaklı» deyimi, bu madde ile ilgili olarak kabul edilmiş bulunan 11.12.1957 tarih ve 16/28 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı sonucu, su­ çun bir unsuru olarak aranmadığından metinden çıkarılmakta ve hapis cezasının asgarî haddi caydırıcıhğı temin bakımından on günden başlatılmaktadır. Madde 40. — 39 uncu maddedeki gerekçelerle 338 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» deyimi metinden çıkarılmaktadır. Ayrıca, âciz haline düştüğü halde eski yaşamını rahatlıkla sürdüren borçluların mevcudiyeti karşısında, kanun hükümlerinin yeterli hale getirilmesi zarureti duyulmuş, 338 inci madde bu amaçla da ele alınmış­ tır. Aciz vesikası almış olan alacalkılıların birden fazla olabileceği gözönünde tutulmuş ve bunlar arasındaki sırayı tayinde talep tarihi esas alınmıştır. Madde 41. — 39 uncu maddedeki gerekçelerle 340 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» deyi­ mi metinden çıkarılmakta ve caydırıcılığı temin bakımından hapis cezasının asgarî haddi on günden başla­ tılmaktadır. Madde 42. — 30 uncu maddedeki gerekçelerle 341 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» de­ yimi metinden çıkarılmakta ve caydırıcılığı temin bakımından hapis cezasının asgarî haddi on günden baş­ latılmaktadır. Madde 43. — 343 üncü maddedeki hapis cezasının asgarî haddi caydırıcılığı temin bakımından on gü­ ne çıkarılmaktadır. Madde 44. — Kanundaki hafif hapis cezalarının büyük çoğunluğu 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinde yapılan değişiklikler sonucu, zorunlu olarak para cezasına çevrilmekte ve tesirli olmamaktadır. Ceza hükümlerinin tesirli bir işlerliğe kavuşturulması ve kötü niyetli borçlularla daha iyi mücadele edilebilmesi için kanuna 352 a maddesi eklenmekte ve hapis cezaları­ nın para cezasına çevrilmesi önlenmekte ve failler hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uy­ gulanmayacağı hükme bağlanmaktadır. Madde 45. — 363 ncü maddede yapılacak değişiklikle temyiz edilebilirlik sının onbin liradan günün ekonomik şartları gözönünde tutularak yükseltilmektedir. Madde 46. — Yargıtay, 1.2.1984 gün ve 1983/9 E. ve 1984/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı Kanunla değişik 432/4 üncü maddesini yorumlamış ve yasal süre geçtikten sonra temyiz edilen veya temyiz kabiliyeti bulunmayan mahkeme kararlarında, yerel mahke­ mece temyiz isteminin reddine karar verilmeden dosyanın Yargıtaya gönderilmesi durumunda, Yargıtayca inceleme yapılamayacağı sonucuna varmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 7 -
— 6 — bilmektedir. 290 inci maddeye göre de, mühlet içinde borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisi kaldırıknış bulunduğundan, harcı ödemesi mümkün olamamaktadır. 290 inci maddede yapılan değişiklikle, borçluya, konkordato tasdiki için gerekli olan ilam harcını karşıla­ yacak bir miktar üzerinden mallarında tasarruf yetkisi verilmekte ve harcın ödenmesinde kolaylık getirilmek­ tedir. Madde 33. — 292 nci maddedeki ilan şekli, diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek­ tedir. Madde 34. — 296 ncı maddedeki ilan şekli, diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel hale getirilmek­ tedir. Madde 35. — 300 üncü maddedeki ilan şekli diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak değişti­ rilmektedir. Madde 36. — 302 nci maddede, alacağı itiraza uğamış alacaklıya dava açması için verilen sürenin baş­ langıcı belirsizdir. Yapılan değişiklikle, bu müddetin başlangıç tarihi kesin olarak 'belli edilmiştir. Madde 37. — 309 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki tercüme hatası düzeltilmekte, «karar iflas daire­ sine bildirilir.» ibaresi mehaz kanuna uygun olarak «karar iflas idaresine bildirilir» şeklinde değiştirilmektedir. Madde 38. — 311 inci maddede, hileli müflislere verilecek cezalar için Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesinin tam olarak kendi sistemi içerisinde uygulanmasını sağlayacak değişiklik yapılmaktadır. Madde 39. — 337 nci madde metninde yer alan «..bu yüzden zarar gören alacaklı» deyimi, bu madde ile ilgili olarak kabul edilmiş bulunan 11.12.1957 tarih ve 16/28 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı sonucu, su­ çun bir unsuru olarak aranmadığından metinden çıkarılmakta ve hapis cezasının asgarî haddi caydırıcıhğı temin bakımından on günden başlatılmaktadır. Madde 40. — 39 uncu maddedeki gerekçelerle 338 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» deyimi metinden çıkarılmaktadır. Ayrıca, âciz haline düştüğü halde eski yaşamını rahatlıkla sürdüren borçluların mevcudiyeti karşısında, kanun hükümlerinin yeterli hale getirilmesi zarureti duyulmuş, 338 inci madde bu amaçla da ele alınmış­ tır. Aciz vesikası almış olan alacalkılıların birden fazla olabileceği gözönünde tutulmuş ve bunlar arasındaki sırayı tayinde talep tarihi esas alınmıştır. Madde 41. — 39 uncu maddedeki gerekçelerle 340 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» deyi­ mi metinden çıkarılmakta ve caydırıcılığı temin bakımından hapis cezasının asgarî haddi on günden başla­ tılmaktadır. Madde 42. — 30 uncu maddedeki gerekçelerle 341 inci maddede yer alan «bu yüzden zarar gören» de­ yimi metinden çıkarılmakta ve caydırıcılığı temin bakımından hapis cezasının asgarî haddi on günden baş­ latılmaktadır. Madde 43. — 343 üncü maddedeki hapis cezasının asgarî haddi caydırıcılığı temin bakımından on gü­ ne çıkarılmaktadır. Madde 44. — Kanundaki hafif hapis cezalarının büyük çoğunluğu 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinde yapılan değişiklikler sonucu, zorunlu olarak para cezasına çevrilmekte ve tesirli olmamaktadır. Ceza hükümlerinin tesirli bir işlerliğe kavuşturulması ve kötü niyetli borçlularla daha iyi mücadele edilebilmesi için kanuna 352 a maddesi eklenmekte ve hapis cezaları­ nın para cezasına çevrilmesi önlenmekte ve failler hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uy­ gulanmayacağı hükme bağlanmaktadır. Madde 45. — 363 ncü maddede yapılacak değişiklikle temyiz edilebilirlik sının onbin liradan günün ekonomik şartları gözönünde tutularak yükseltilmektedir. Madde 46. — Yargıtay, 1.2.1984 gün ve 1983/9 E. ve 1984/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı Kanunla değişik 432/4 üncü maddesini yorumlamış ve yasal süre geçtikten sonra temyiz edilen veya temyiz kabiliyeti bulunmayan mahkeme kararlarında, yerel mahke­ mece temyiz isteminin reddine karar verilmeden dosyanın Yargıtaya gönderilmesi durumunda, Yargıtayca inceleme yapılamayacağı sonucuna varmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 7 — Bu durum işlerin lüzumsuz uzamasına neden olmaktadır. 365 inci maddeye bir fıkra eklenmekte ve Yar- gıtayın bu gibi dosyalar hakkında karar verebilmesi sağlanmaktadır. Madde 47. — İcra ve îflas işlerine ait Yargıtay kararları «Yargıtay kararları dergisi»nde yayınlanmak­ ta olduğundan halen uygulanmayan 14 üncü maddenin ikinci fıkrası ile Kanunun 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 12 nci madde ile asıl yeri olan 108 inci maddeye alınmış olduğundan 109 uncu maddenin ikinci fıkrası metinlerden çıkarılmaktadır. GEÇİCİ MADDE 1. — Geçici madde, bu tasarıyla tcra ve iflas Kanununun değiştirilen hükümlerinin uygulanacağı zaman belirlenmektedir. Değiştirilen hükümlerin hangi olay ve işlemlerde ve ne zaman uygulanacağı açıkça sayılmak suretiyle gösterilmiştir. Madde 48. — Kanunun yürürlüğünü göstermektedir. Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Madde 49. — Yürütme ile ilgilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkçı Parti Grup Başkanlığı Tarih : 28.5.1984 Sayı : 71 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 2004 Sayılı tcra İflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 nci Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. Feridun Şakir Öğünç İstanbul Salih Güngörmez 'Kocaeli Rıza öner Çakan Zonguldak Sururi Baykal Ankara Muhteşem Vasıf Yücel Zonguldak Abdullah Çakırefe Manisa Kadir Narin Diyarbakır Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 8 -
— 7 — Bu durum işlerin lüzumsuz uzamasına neden olmaktadır. 365 inci maddeye bir fıkra eklenmekte ve Yar- gıtayın bu gibi dosyalar hakkında karar verebilmesi sağlanmaktadır. Madde 47. — İcra ve îflas işlerine ait Yargıtay kararları «Yargıtay kararları dergisi»nde yayınlanmak­ ta olduğundan halen uygulanmayan 14 üncü maddenin ikinci fıkrası ile Kanunun 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 12 nci madde ile asıl yeri olan 108 inci maddeye alınmış olduğundan 109 uncu maddenin ikinci fıkrası metinlerden çıkarılmaktadır. GEÇİCİ MADDE 1. — Geçici madde, bu tasarıyla tcra ve iflas Kanununun değiştirilen hükümlerinin uygulanacağı zaman belirlenmektedir. Değiştirilen hükümlerin hangi olay ve işlemlerde ve ne zaman uygulanacağı açıkça sayılmak suretiyle gösterilmiştir. Madde 48. — Kanunun yürürlüğünü göstermektedir. Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Madde 49. — Yürütme ile ilgilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkçı Parti Grup Başkanlığı Tarih : 28.5.1984 Sayı : 71 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 2004 Sayılı tcra İflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 nci Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. Feridun Şakir Öğünç İstanbul Salih Güngörmez 'Kocaeli Rıza öner Çakan Zonguldak Sururi Baykal Ankara Muhteşem Vasıf Yücel Zonguldak Abdullah Çakırefe Manisa Kadir Narin Diyarbakır Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 8 - G E R E K Ç E 9.6.1932 tarihinde yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra İflas Kanununun «Adi ve Rehinli Alacakların Sırası» matlabı taşıyan 206 ncı maddesi, 3.7.1940 tarih ve 3890 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikle, ilk metindeki (iflasın açılmasından evvelki üç ay içinde gündelik veya parça üzerjne çalışan fabrika işçileriyle sair işçilerin ücretleri) altı aya çıkarılmak suretiyle teminata bağlanmıştır. 1940 yılının hayat şartları ve istihdam politikasıyla uygun bir hale getirilen bu hüküm, günümüzün şart­ larına artık cevap veremez hale gelmiştir. Bugün işinden ayrıldığı takdirde yeni 'bir iş bulması çok güç olan iş­ çi, işverenin iktisadî durumu bozulduğu takdirde ücretinin tamamını alamamakta ve çalıştığı sürenin ücret ola-' rak karşılığından bir kısmı işverenin uhdesinde kalmaktadır. Neticede işveren iflas edince altı ayı geçen sürelere ait alacaklar imtiyazsız kalmaktadır. Bunun yanında, İşverene senelerini vermiş bir işçinin kanundan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan ihbar ve kıdem tazminatlarıyla, işyerinde tatbik edilen örneğin kıdemli işçiliği teşvik ikramiyesi ve sair sosyal yardımlarının da altıncı sıra yerine, birinci sıraya dahil edilerek teminata bağlanması gerekir. Bu şekilde bir değişiklik, işinden işverenin iflası neticesinde ayrılan işçiye yeni 'bir iş bu­ luncaya kadar gerek kendisinin, gerekse aile efradının geçimini .temin etme imkânını verecektir. Bu durum yürürlükte bulunan tş Kanunu ve 2822 sayılı Kanun ile İcra iflas Kanunu arasında bir uyum sağlayacaktır. Ayrıca, yürürlükte bulunan metinde Birinci Gıranın (A) bendinde hizmetçi ücretlerinden 1 senelik olan kı­ sım teminata bağlanmış gerek yazıhanenin memur ve müstahdemleriyle kâtip, daimî çalışan memurlarla gün­ delik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileriyle sair işçilerin alacakları 6 ayla sınırlandırılarak teminata bağlanmıştır. Bu durum tş Kanunlarına, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara tabi olan kimseler arasında bir fark yaratmak­ tadır. Bu farkın giderilmesi ve Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesine uygun bir hale getirilmesi için süre­ nin 1 yıla çıkarılması ve buna tekabül eden gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine sağ­ lanmış olan ücret ve sosyal yardımlarla işçinin işyerinde çalışması neticesinde hak kazandığı ihbar ve kıdem tazminatlarının rüçhanlı olarak ödenmesi ve birinci sıraya alınması gerekir. Değişiklik bu amacı hedef al­ mıştır. İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 3890 Sayın Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi MADDE 1. — 2004 sayılı icra İflas Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 206 ncı maddenin 4 üncü fık­ rasının birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «»Birinci Sıra A) 'İflasın açılmasından bir evvelki sene için hizmetçi ücretleri, B) iflasın açılmasından bir evvelki sene için yazıhanenin memur, kâtip, ve müstahdemleriyle müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri, C) iflasın açılmasından evvelki bir sene için gündelik veya parça üzerine çalışan işçilerin gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmelerinden doğan ücretleri, işyerinde ödenen sair ikramiye ve yardımları ile işye­ rinde hak kazanmış oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, D) Cenaze masrafları, E) ilama müstenit ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ve koca ve çocuk nafakaları.» MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 9 -
— 8 - G E R E K Ç E 9.6.1932 tarihinde yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra İflas Kanununun «Adi ve Rehinli Alacakların Sırası» matlabı taşıyan 206 ncı maddesi, 3.7.1940 tarih ve 3890 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikle, ilk metindeki (iflasın açılmasından evvelki üç ay içinde gündelik veya parça üzerjne çalışan fabrika işçileriyle sair işçilerin ücretleri) altı aya çıkarılmak suretiyle teminata bağlanmıştır. 1940 yılının hayat şartları ve istihdam politikasıyla uygun bir hale getirilen bu hüküm, günümüzün şart­ larına artık cevap veremez hale gelmiştir. Bugün işinden ayrıldığı takdirde yeni 'bir iş bulması çok güç olan iş­ çi, işverenin iktisadî durumu bozulduğu takdirde ücretinin tamamını alamamakta ve çalıştığı sürenin ücret ola-' rak karşılığından bir kısmı işverenin uhdesinde kalmaktadır. Neticede işveren iflas edince altı ayı geçen sürelere ait alacaklar imtiyazsız kalmaktadır. Bunun yanında, İşverene senelerini vermiş bir işçinin kanundan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan ihbar ve kıdem tazminatlarıyla, işyerinde tatbik edilen örneğin kıdemli işçiliği teşvik ikramiyesi ve sair sosyal yardımlarının da altıncı sıra yerine, birinci sıraya dahil edilerek teminata bağlanması gerekir. Bu şekilde bir değişiklik, işinden işverenin iflası neticesinde ayrılan işçiye yeni 'bir iş bu­ luncaya kadar gerek kendisinin, gerekse aile efradının geçimini .temin etme imkânını verecektir. Bu durum yürürlükte bulunan tş Kanunu ve 2822 sayılı Kanun ile İcra iflas Kanunu arasında bir uyum sağlayacaktır. Ayrıca, yürürlükte bulunan metinde Birinci Gıranın (A) bendinde hizmetçi ücretlerinden 1 senelik olan kı­ sım teminata bağlanmış gerek yazıhanenin memur ve müstahdemleriyle kâtip, daimî çalışan memurlarla gün­ delik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileriyle sair işçilerin alacakları 6 ayla sınırlandırılarak teminata bağlanmıştır. Bu durum tş Kanunlarına, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara tabi olan kimseler arasında bir fark yaratmak­ tadır. Bu farkın giderilmesi ve Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesine uygun bir hale getirilmesi için süre­ nin 1 yıla çıkarılması ve buna tekabül eden gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine sağ­ lanmış olan ücret ve sosyal yardımlarla işçinin işyerinde çalışması neticesinde hak kazandığı ihbar ve kıdem tazminatlarının rüçhanlı olarak ödenmesi ve birinci sıraya alınması gerekir. Değişiklik bu amacı hedef al­ mıştır. İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 3890 Sayın Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi MADDE 1. — 2004 sayılı icra İflas Kanununun 3890 sayılı Kanunla değişik 206 ncı maddenin 4 üncü fık­ rasının birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «»Birinci Sıra A) 'İflasın açılmasından bir evvelki sene için hizmetçi ücretleri, B) iflasın açılmasından bir evvelki sene için yazıhanenin memur, kâtip, ve müstahdemleriyle müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri, C) iflasın açılmasından evvelki bir sene için gündelik veya parça üzerine çalışan işçilerin gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmelerinden doğan ücretleri, işyerinde ödenen sair ikramiye ve yardımları ile işye­ rinde hak kazanmış oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, D) Cenaze masrafları, E) ilama müstenit ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ve koca ve çocuk nafakaları.» MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 9 — 11 .4 , 7955 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 3890 saydı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Bi­ rinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. Saygılarımızla*. imren Aykut Fenni tslimyeli Memduh Yaşa İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekii İstanbul Milletvekili G E R E K Ç E 9.6.1932 tarihinde 'yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra İflas Kanununun «Adi ve Rehini Alacakların Sırası» matlabı taşıyan 206 ncı maddesi, 3.7.1940 tarih ve 3890 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikle, ilk metindeki (iflasın açılmasından evvelki üç ay içinde gündelik veya parça üzerine ça­ lışan fabrika işçileriyle sair isçilerin ücretleri) altı aya çıkarılmak suretiyle teminata bağlanmıştır. 1940 yılının hayat şartları ve istihdam politikasıyla uygun ıbir hale getirilen bu hüküm, günümüzün şart­ larına artık cevap veremez hale gelmiştir. Bugün işinden ayrıldığı takdirde yeni bir iş bulması çok güç olan İşçi, işverenin iktisadî durumu 'bozulduğu takdirde ücretinin tamamını alamamakta ve çalıştığı sürenin ücret olarak karşılığından bir kısmı işverenin uhdesinde kalmaktadır. Neticede işveren iflas edince altı ay geçen sürelere ait alacaklar imtiyazsız kalmaktadır. Bunun yanında, işverene senelerini vermiş bir işçinin kanun­ dan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan ihbar ve kıdem tazminatlarıyla, işyerinde tatbik edilen örneğin kıdem 11 işçiliği teşvik ikramiyesi ve sair sosyal yardımlarının da altıncı sıra yerine, birinci sıraya dahil edilerek te­ minata bağlanması gerekir. Bu şekilde bir değişiklik, işinden işverenin iflası neticesinde ayrılan işçiye yeni bir iş buluncaya kadar gerek kendisinin, gerekse aile efradının geçimini (temin etme imkânını verecektir. Bu durum yürürlükte bulunan İş Kanunu ve 2822 sayılı Kanun ile lora İflas Kanunu arasında bir uyum sağlayacaktır. Ayrıca, yürürlükte bulunan metinde birinci sıranın (A) bendinde hizmetçi ücretlerinden 1 senelik olan kı­ sım teminata bağlanmış gerek yazıhanenin memur ve mülstahdemleriyle kâtip, daimî çalışan memurlarla gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileriyle sair işçilerin alacakları 6 ayla sınırlandırılarak temi­ nata bağlanmıştır. Bu durum iş kanunlarına, 2821 ve 2822 saydı kanunlara tabi olan kimseler arasında bir fark yaratmak­ tadır. Bu faı'kın giderilmesi ve Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesine uygun bir hale getirilmesi için sürenin 1 yıla çıkarılması ve buna tekabül eden gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine sağlanmış olan ücret ve sosyal yardımlarla işçinin işyerinde çalışması neticesinde hak kazandığı ihbar ve kıdem tazmi­ natlarının rüçhanlı olarak ödenmesi ve birinci sıraya alınması gerekir. Değişiklik bu amacı hedef almıştır. Rıfat Bayaz.it Kahramanmaraş MMletvekfli Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 10 -
— 9 — 11 .4 , 7955 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 3890 saydı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Bi­ rinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. Saygılarımızla*. imren Aykut Fenni tslimyeli Memduh Yaşa İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekii İstanbul Milletvekili G E R E K Ç E 9.6.1932 tarihinde 'yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra İflas Kanununun «Adi ve Rehini Alacakların Sırası» matlabı taşıyan 206 ncı maddesi, 3.7.1940 tarih ve 3890 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikle, ilk metindeki (iflasın açılmasından evvelki üç ay içinde gündelik veya parça üzerine ça­ lışan fabrika işçileriyle sair isçilerin ücretleri) altı aya çıkarılmak suretiyle teminata bağlanmıştır. 1940 yılının hayat şartları ve istihdam politikasıyla uygun ıbir hale getirilen bu hüküm, günümüzün şart­ larına artık cevap veremez hale gelmiştir. Bugün işinden ayrıldığı takdirde yeni bir iş bulması çok güç olan İşçi, işverenin iktisadî durumu 'bozulduğu takdirde ücretinin tamamını alamamakta ve çalıştığı sürenin ücret olarak karşılığından bir kısmı işverenin uhdesinde kalmaktadır. Neticede işveren iflas edince altı ay geçen sürelere ait alacaklar imtiyazsız kalmaktadır. Bunun yanında, işverene senelerini vermiş bir işçinin kanun­ dan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan ihbar ve kıdem tazminatlarıyla, işyerinde tatbik edilen örneğin kıdem 11 işçiliği teşvik ikramiyesi ve sair sosyal yardımlarının da altıncı sıra yerine, birinci sıraya dahil edilerek te­ minata bağlanması gerekir. Bu şekilde bir değişiklik, işinden işverenin iflası neticesinde ayrılan işçiye yeni bir iş buluncaya kadar gerek kendisinin, gerekse aile efradının geçimini (temin etme imkânını verecektir. Bu durum yürürlükte bulunan İş Kanunu ve 2822 sayılı Kanun ile lora İflas Kanunu arasında bir uyum sağlayacaktır. Ayrıca, yürürlükte bulunan metinde birinci sıranın (A) bendinde hizmetçi ücretlerinden 1 senelik olan kı­ sım teminata bağlanmış gerek yazıhanenin memur ve mülstahdemleriyle kâtip, daimî çalışan memurlarla gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileriyle sair işçilerin alacakları 6 ayla sınırlandırılarak temi­ nata bağlanmıştır. Bu durum iş kanunlarına, 2821 ve 2822 saydı kanunlara tabi olan kimseler arasında bir fark yaratmak­ tadır. Bu faı'kın giderilmesi ve Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesine uygun bir hale getirilmesi için sürenin 1 yıla çıkarılması ve buna tekabül eden gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine sağlanmış olan ücret ve sosyal yardımlarla işçinin işyerinde çalışması neticesinde hak kazandığı ihbar ve kıdem tazmi­ natlarının rüçhanlı olarak ödenmesi ve birinci sıraya alınması gerekir. Değişiklik bu amacı hedef almıştır. Rıfat Bayaz.it Kahramanmaraş MMletvekfli Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 10 — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İMREN AYKUT ¥ E 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 2890 Saydı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi MADDE I» — 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 2890 sayılı Kanunla değişlik 206 ncı maddesinin 4 üncü fıücrasının birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Birinci Sıra A) İflasın açılmasından toir evvelki sene için hizmetçi ücreltlieri, *B) İflasın açılmasından ibir evvelki sene için yazıhanenin memur, kâtip ve müsıtahdemleriyle müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri, C) İflasın açılmasından evvellki bir sene için gündelik veya parça üzerine çalışan işçilerin gerek kanun ve ıgerekise toplu Aş sözleşmelerinden doğan ücretleri, işyerinde ödenen sair ikramiye ve yardımları ile işye­ rinde hak Ikazanmış oldukları ihbar ve kıdem tazminatln, D) Cenaze masrafları, E) İlama müısitenit ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ve kbca ve çoculk nafakaları.» MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3̂ — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürültür.. Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 30 . 5 . 1985 Esas No. : 1/690, 2/99, 2/226 Karar No. : 81 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile istanbul Milletve­ kili Feridun Şakir öğünç ve 6 Arkadaşının 2004 Sayılı icra iflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve istanbul Mil­ letvekili imren Aykut ve 3 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra iflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi birleştirilmek ve tasarı esas alınmak suretiyle ilgili bakanlık temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyo­ numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine, geçilmesi kabul edilmiş ve maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 1. Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 2. Tasarının 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası yeniden redakte edilmiştir. 3. Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 4. Tasarının 6 ve 7 nci maddelerinin son kısmında bulunan «sonuçlanan» kelimesinden sonra maddelere açıklık getirmek üzere «taraf» kelimesi eklenmiştir. 5. Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 6. Tasarının 11 inci maddesinin ilk fıkrasında redaksiyon yapılmış, ikinci fıkrasında yapılan düzenle­ meyle depolarda saklanan ve üzerinden haciz kalkan malların sahiplerine iadesi yanında, bu hal dışındaki nedenlerle de alınmayarak depolarda bırakılan malların iadesi mümkün hale getirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 11 -
— 10 — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İMREN AYKUT ¥ E 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 2890 Saydı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi MADDE I» — 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 2890 sayılı Kanunla değişlik 206 ncı maddesinin 4 üncü fıücrasının birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Birinci Sıra A) İflasın açılmasından toir evvelki sene için hizmetçi ücreltlieri, *B) İflasın açılmasından ibir evvelki sene için yazıhanenin memur, kâtip ve müsıtahdemleriyle müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri, C) İflasın açılmasından evvellki bir sene için gündelik veya parça üzerine çalışan işçilerin gerek kanun ve ıgerekise toplu Aş sözleşmelerinden doğan ücretleri, işyerinde ödenen sair ikramiye ve yardımları ile işye­ rinde hak Ikazanmış oldukları ihbar ve kıdem tazminatln, D) Cenaze masrafları, E) İlama müısitenit ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ve kbca ve çoculk nafakaları.» MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3̂ — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürültür.. Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 30 . 5 . 1985 Esas No. : 1/690, 2/99, 2/226 Karar No. : 81 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile istanbul Milletve­ kili Feridun Şakir öğünç ve 6 Arkadaşının 2004 Sayılı icra iflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve istanbul Mil­ letvekili imren Aykut ve 3 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra iflas Kanununun 3890 Sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi birleştirilmek ve tasarı esas alınmak suretiyle ilgili bakanlık temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyo­ numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine, geçilmesi kabul edilmiş ve maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 1. Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 2. Tasarının 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası yeniden redakte edilmiştir. 3. Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 4. Tasarının 6 ve 7 nci maddelerinin son kısmında bulunan «sonuçlanan» kelimesinden sonra maddelere açıklık getirmek üzere «taraf» kelimesi eklenmiştir. 5. Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 6. Tasarının 11 inci maddesinin ilk fıkrasında redaksiyon yapılmış, ikinci fıkrasında yapılan düzenle­ meyle depolarda saklanan ve üzerinden haciz kalkan malların sahiplerine iadesi yanında, bu hal dışındaki nedenlerle de alınmayarak depolarda bırakılan malların iadesi mümkün hale getirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) - 1 1 - 7. Tasarının 12 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 8. Tasarının 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 9. Tasarının 20 nci maddesine yapılan ilave ile ilgililerin takip ve bilgi edinebilmeleri için iflas kararının Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edileceği hükme bağlanmış ve maddeye açıklık kazandırmak üzere «başka­ ca» kelimesi «mahallî gazetede» olarak değiştirilmiştir. 10. Tasarının 21 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 11. Tasarının 22 nci maddesinde yapılan değişiklikle iflasa tabi bir borçlunun kendi iflasını istemesi halinde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine ekle­ mesi zorunluluğu getirilmiş ve alacaklıların itiraz edebilmelerine imkân sağlamak için bu talebin 20 nci mad­ dede yapılan düzenlemeye uygun olarak ilan edileceği hükme bağlanmışür. 12. Günümüz şartlarında kanun ve sözleşmelerle işçilere ücretlerinin dışında verilen ve parayla ölçülebi­ len hak ve menfaatler de vardır, tflas halinde bunlara da öncelik tanınması, tasarı ile birleştirilen her iki teklifte göz önüne alınarak uygun görülmüş ve tasarının 23 üncü maddesinin C bendinde bu yolda gerekli ila­ ve yapılmıştır. 13. Tasarının 24 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ilan keyfiyeti tasarının 20 nci maddesi ile pa­ ralel hale getirilmiş ve sürelerin hesabında son ilan tarihinin esas alınacağı belirtilmiştir. 14. Tasarının 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle alacak ekseriyeti ile alacaklı ek­ seriyetinin biraraya gelmesinin her zaman mümkün olamayacağı düşünülerek kararların alacak tutarı ekseri­ yeti ile alınacağı hükme bağlanmıştır. 15. Tasarının 26 nci maddesinde yapılan düzenleme ile 25 inci maddeye paralel olarak iflas idaresinin teşkilinde alacak tutarı ekseriyetine ağırlık verilmiş ve iflas idaresi daha sağlıklı şekilde çalışaıbüecek bir yapıya kavuşturulmuştur. 16. Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 17. Tasarının 28 inci maddesi 26 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak düzenlenmiştir. 18. Tasarının 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle ilanın diğer maddelere paralel olarak yapılacağı belirtilmiştir. 19. Tasarının 30 ve 31 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 20. Tasarının 32 nci maddesi ifade düzgünlüğü sağlamak amacıyla redakte edilmiştir. 21. Tasarının 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 22. Tasarının 40 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde redaksiyon yapılmıştır. 23. Tasarının 41, 42 ve 43 üncü maddelerindeki ceza süresi caydırıcılığı temin amacıyla artırılmış ve 43 üncü maddedeki «tahmili» kelimesi «tesisi» şeklinde düzeltilmiştir, 24. Tasarının 44 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 25. Tasarının 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle gayrimenkul ihalelerinin yanında, menkul malla­ rın ihalelerinin feshine dair olan kararlarında temyiz edÜebilmıeleri imkânı getirilmiş, tou amaçla 363 üncü maddenin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi de madde kapsamına alınmıştır. 26. Tasarının 46 nci maddesinde yapılan düzenleme ile temyiz kabiliyeti olmayan bir kararın mahallî mahkemece reddedilmeden doğrudan Yargıtaya gönderilmesi halinde, Yargıtaya tanınan temyiz talebinin geri çevirme imkânı kaldırılmış ve doğrudan karara bağlaması kabul edilmiştir. 27. Tasarının kabul edilen 25 ve 26 nci maddeleri ile iflas idaresinin seçiminde alacak tutarı ekseriyeti esas alınmıştır. 25.4.1985 tarihli 3182 sayılı Bankalar Kanununun 93 üncü maddesinde de iflas masasında banka alacağı bulunduğu halde iflas idaresinin teşkilin le alacak tutarı ekseriyeti esas alınmaktadır. Yine Ban-, kalar Kanununun 92 nci maddesinde borçlunun kendi İflasını talep etmesi faalinde tatbik edilecek hüküm­ lere yer verilmiştir. Tasarının 22 nci maddesinde de aynı konu Bankalar Kanununda ki hükme paralel ola­ rak düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 12 -
- 1 1 - 7. Tasarının 12 nci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 8. Tasarının 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 9. Tasarının 20 nci maddesine yapılan ilave ile ilgililerin takip ve bilgi edinebilmeleri için iflas kararının Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edileceği hükme bağlanmış ve maddeye açıklık kazandırmak üzere «başka­ ca» kelimesi «mahallî gazetede» olarak değiştirilmiştir. 10. Tasarının 21 inci maddesinde redaksiyon yapılmıştır. 11. Tasarının 22 nci maddesinde yapılan değişiklikle iflasa tabi bir borçlunun kendi iflasını istemesi halinde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine ekle­ mesi zorunluluğu getirilmiş ve alacaklıların itiraz edebilmelerine imkân sağlamak için bu talebin 20 nci mad­ dede yapılan düzenlemeye uygun olarak ilan edileceği hükme bağlanmışür. 12. Günümüz şartlarında kanun ve sözleşmelerle işçilere ücretlerinin dışında verilen ve parayla ölçülebi­ len hak ve menfaatler de vardır, tflas halinde bunlara da öncelik tanınması, tasarı ile birleştirilen her iki teklifte göz önüne alınarak uygun görülmüş ve tasarının 23 üncü maddesinin C bendinde bu yolda gerekli ila­ ve yapılmıştır. 13. Tasarının 24 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ilan keyfiyeti tasarının 20 nci maddesi ile pa­ ralel hale getirilmiş ve sürelerin hesabında son ilan tarihinin esas alınacağı belirtilmiştir. 14. Tasarının 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle alacak ekseriyeti ile alacaklı ek­ seriyetinin biraraya gelmesinin her zaman mümkün olamayacağı düşünülerek kararların alacak tutarı ekseri­ yeti ile alınacağı hükme bağlanmıştır. 15. Tasarının 26 nci maddesinde yapılan düzenleme ile 25 inci maddeye paralel olarak iflas idaresinin teşkilinde alacak tutarı ekseriyetine ağırlık verilmiş ve iflas idaresi daha sağlıklı şekilde çalışaıbüecek bir yapıya kavuşturulmuştur. 16. Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 17. Tasarının 28 inci maddesi 26 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak düzenlenmiştir. 18. Tasarının 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle ilanın diğer maddelere paralel olarak yapılacağı belirtilmiştir. 19. Tasarının 30 ve 31 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 20. Tasarının 32 nci maddesi ifade düzgünlüğü sağlamak amacıyla redakte edilmiştir. 21. Tasarının 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 22. Tasarının 40 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde redaksiyon yapılmıştır. 23. Tasarının 41, 42 ve 43 üncü maddelerindeki ceza süresi caydırıcılığı temin amacıyla artırılmış ve 43 üncü maddedeki «tahmili» kelimesi «tesisi» şeklinde düzeltilmiştir, 24. Tasarının 44 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 25. Tasarının 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle gayrimenkul ihalelerinin yanında, menkul malla­ rın ihalelerinin feshine dair olan kararlarında temyiz edÜebilmıeleri imkânı getirilmiş, tou amaçla 363 üncü maddenin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi de madde kapsamına alınmıştır. 26. Tasarının 46 nci maddesinde yapılan düzenleme ile temyiz kabiliyeti olmayan bir kararın mahallî mahkemece reddedilmeden doğrudan Yargıtaya gönderilmesi halinde, Yargıtaya tanınan temyiz talebinin geri çevirme imkânı kaldırılmış ve doğrudan karara bağlaması kabul edilmiştir. 27. Tasarının kabul edilen 25 ve 26 nci maddeleri ile iflas idaresinin seçiminde alacak tutarı ekseriyeti esas alınmıştır. 25.4.1985 tarihli 3182 sayılı Bankalar Kanununun 93 üncü maddesinde de iflas masasında banka alacağı bulunduğu halde iflas idaresinin teşkilin le alacak tutarı ekseriyeti esas alınmaktadır. Yine Ban-, kalar Kanununun 92 nci maddesinde borçlunun kendi İflasını talep etmesi faalinde tatbik edilecek hüküm­ lere yer verilmiştir. Tasarının 22 nci maddesinde de aynı konu Bankalar Kanununda ki hükme paralel ola­ rak düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) Aynı konunun iki ayrı kanunda yer alması uygulamada tereddüt doğuracağından ive konunun esas kanu­ nunda düzenlenmesi kanun tekniği açısından daha uygun olacağından Bankalar Kanununun 92 ve 93 üncü maddelerinin yürürlükten kaldırılması uıgun 'görülmüştür. Bankalar Kanununun özel görevli bankaların ipotekli alacaklarının tahsilini düzenleyen 94 üncü maddesi hükmü, aynı konuda hiçbir tefrike gitmeksizin tcra ve İflas Kanununun genel hükümlerinin uygulanmasının eşit­ lik ilkesine uygun düşeceği sonucuna varıldığından yürürlükten kaldırılmıştır. Evlilik birliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin sulh hâkimi tarafından alınacağına dair Hukuk Usulü Mu­ hakemeleri Kanununun 500 üncü maddesi yürürlülkten kaldırılmak suretiyle daha önce aynı kanunla yapılan değişiklik ile îcra ve iflas Kanunundaki bu değişikliklere paralellik sağlanmış, çocuk teslimi de dahil olmak üzere konu ile ilgili tedbirlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 inci maddesi uyarınca herhangi bir Hukuk Mahkemesinden istenebilmesine imkân tanınmıştır. Yapılan 'bu düzenlemeye paralel olarak Tasarının adı da değiştirilmiştir. 28. — Tasarıma Geçici Maddesi ile 48 ve 49 uncu maddeleri aynen kabıü edilmiştir,- Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Ali Dizdaroğîu Antalya Üye Coşkun Bayram Adana Üy* Sabahattin Eryurt Erzurum (BaşkanveküM 4 ve 5 inci maddeye muhalifim1 Ahmet llhami Kösem Malatya Üye Alpaslan Pehlivanlı Ankara Üye İhsan Nuri Topkaya Ordu Kâtip ibrahim Aydoğan içel Üye Özgür Barutçu Diyarbakır Üye Hasan Al t ay Samsun Türkiye Büyük MiUet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 13 -
Aynı konunun iki ayrı kanunda yer alması uygulamada tereddüt doğuracağından ive konunun esas kanu­ nunda düzenlenmesi kanun tekniği açısından daha uygun olacağından Bankalar Kanununun 92 ve 93 üncü maddelerinin yürürlükten kaldırılması uıgun 'görülmüştür. Bankalar Kanununun özel görevli bankaların ipotekli alacaklarının tahsilini düzenleyen 94 üncü maddesi hükmü, aynı konuda hiçbir tefrike gitmeksizin tcra ve İflas Kanununun genel hükümlerinin uygulanmasının eşit­ lik ilkesine uygun düşeceği sonucuna varıldığından yürürlükten kaldırılmıştır. Evlilik birliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin sulh hâkimi tarafından alınacağına dair Hukuk Usulü Mu­ hakemeleri Kanununun 500 üncü maddesi yürürlülkten kaldırılmak suretiyle daha önce aynı kanunla yapılan değişiklik ile îcra ve iflas Kanunundaki bu değişikliklere paralellik sağlanmış, çocuk teslimi de dahil olmak üzere konu ile ilgili tedbirlerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 inci maddesi uyarınca herhangi bir Hukuk Mahkemesinden istenebilmesine imkân tanınmıştır. Yapılan 'bu düzenlemeye paralel olarak Tasarının adı da değiştirilmiştir. 28. — Tasarıma Geçici Maddesi ile 48 ve 49 uncu maddeleri aynen kabıü edilmiştir,- Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Ali Dizdaroğîu Antalya Üye Coşkun Bayram Adana Üy* Sabahattin Eryurt Erzurum (BaşkanveküM 4 ve 5 inci maddeye muhalifim1 Ahmet llhami Kösem Malatya Üye Alpaslan Pehlivanlı Ankara Üye İhsan Nuri Topkaya Ordu Kâtip ibrahim Aydoğan içel Üye Özgür Barutçu Diyarbakır Üye Hasan Al t ay Samsun Türkiye Büyük MiUet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 14 -
— 14 — HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — İcra ve İflas Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Sorumluluk Madde 5. — İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhi­ ne açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.» MADDE 2. — İcra ve İflas Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Zimmet Madde 6. — İcra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların, ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda bir hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. Devletin asıl so­ rumlulara rücu hakkı saklıdır.» MADDE 3. — İcra ve İflas Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Gözetim ve denetim Madde 13. — İcra ve iflas dairesi, tetkik mercii görevini ifa eden hâkimin daimî gözetimi ve denetimi al­ tındadır. Bu daireler, Cumhuriyet savcısının da gözetimine ve denetimine tabidir. Cumhuriyet savcıları, bu daire­ leri en az yılda bir defa denetlerler. İcra ve iflas dairesi, adalet müfettişleri vasıtasıyla da denetime tabi tutu­ lur. İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Dev­ let Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.» MADDE 4. — İcra ve İflas Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 59. — Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masra­ fını da avans olarak peşinen öder. Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.» MADDE 5. — İcra ve İflas Kanununun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Takibe itiraz edildiği, borçlunun yatırdığı veya 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşı­ lanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğe gönderilir.» MADDE 6. — İcra.ve İflas Kanununun 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın ta­ lebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat da­ vası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» MADDE 7. — İcra ve İflas Kanununun 68 a. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, di­ ğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kur­ tulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan taz- ıTürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 15 -
— 14 — HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — İcra ve İflas Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Sorumluluk Madde 5. — İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhi­ ne açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.» MADDE 2. — İcra ve İflas Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Zimmet Madde 6. — İcra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların, ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda bir hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. Devletin asıl so­ rumlulara rücu hakkı saklıdır.» MADDE 3. — İcra ve İflas Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Gözetim ve denetim Madde 13. — İcra ve iflas dairesi, tetkik mercii görevini ifa eden hâkimin daimî gözetimi ve denetimi al­ tındadır. Bu daireler, Cumhuriyet savcısının da gözetimine ve denetimine tabidir. Cumhuriyet savcıları, bu daire­ leri en az yılda bir defa denetlerler. İcra ve iflas dairesi, adalet müfettişleri vasıtasıyla da denetime tabi tutu­ lur. İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Dev­ let Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.» MADDE 4. — İcra ve İflas Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 59. — Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masra­ fını da avans olarak peşinen öder. Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.» MADDE 5. — İcra ve İflas Kanununun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Takibe itiraz edildiği, borçlunun yatırdığı veya 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşı­ lanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğe gönderilir.» MADDE 6. — İcra.ve İflas Kanununun 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın ta­ lebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat da­ vası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» MADDE 7. — İcra ve İflas Kanununun 68 a. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, di­ ğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kur­ tulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan taz- ıTürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — İ5 — ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 UncU Maddeleri ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl­ masına Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 3. — İcra ve İflas Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Gözetim ve denetim Madde 13. — İcra ve iflas daireleri tetkik mercii hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet Savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet Savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler. İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.» MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 6. — İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacakh, diğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfî tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, faükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» MADDE 7. — İcra ve İflas Kanununun 68/a maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfî tespit veya istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 16 -
— İ5 — ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 UncU Maddeleri ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl­ masına Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 3. — İcra ve İflas Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Gözetim ve denetim Madde 13. — İcra ve iflas daireleri tetkik mercii hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet Savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet Savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler. İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.» MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 6. — İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacakh, diğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfî tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, faükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» MADDE 7. — İcra ve İflas Kanununun 68/a maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfî tespit veya istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 16 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) minatın tahsili, dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» MADDE 8. — İcra ve iflas Kanununun 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 75. — itirazının iptaline veya kati veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunma­ ya mecburdur. İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.» MADDE 9. — İcra ve iflas Kanununun 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer, itiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit söz­ leşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.» MADDE 10. — İcra ve İflas Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş­ tir. «Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen ya­ zar. Bu halde hacizle ilgili şikâyetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu tetkik merciince çözümle­ nir.» MADDE 11. — İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. «Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygar göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. icra dairesi borçluya, depo ve garajlarda saklanıpta üzerinden haciz kalkan malı, vereceği münasip süre içinde geri almasını resen bildirir. Verilen süre içinde borçlu eşyayı almazsa, icra memuru tetkik merciinin ka­ rarı ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış gi­ derleri ödenir. Artan miktar icra dairesinde muhafaza olunur.» MADDE 12. — İcra ve iflas Kanununun 108 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Muvakkaten haczedilmiş olan mallarla ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasın­ da yazılı hallerde satılabilir.» MADDE 13. — icra ve İflas Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş­ tir. «ikinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edi­ len kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır.» MADDE 14. — icra ve İflas Kanununun 119 uncu maddesinin 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişti­ rilmiştir. «5. Mahcuz malın tahmin edilen değeri yüzbin lirayı geçmezse.» MADDE 15. — icra ve iflas Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş­ tir. «Şayet yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kal­ mak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bede­ linin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böy­ le fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 17 -
— 16 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) minatın tahsili, dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.» MADDE 8. — İcra ve iflas Kanununun 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 75. — itirazının iptaline veya kati veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunma­ ya mecburdur. İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.» MADDE 9. — İcra ve iflas Kanununun 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer, itiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit söz­ leşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.» MADDE 10. — İcra ve İflas Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş­ tir. «Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen ya­ zar. Bu halde hacizle ilgili şikâyetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu tetkik merciince çözümle­ nir.» MADDE 11. — İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. «Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygar göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. icra dairesi borçluya, depo ve garajlarda saklanıpta üzerinden haciz kalkan malı, vereceği münasip süre içinde geri almasını resen bildirir. Verilen süre içinde borçlu eşyayı almazsa, icra memuru tetkik merciinin ka­ rarı ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış gi­ derleri ödenir. Artan miktar icra dairesinde muhafaza olunur.» MADDE 12. — İcra ve iflas Kanununun 108 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Muvakkaten haczedilmiş olan mallarla ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasın­ da yazılı hallerde satılabilir.» MADDE 13. — icra ve İflas Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş­ tir. «ikinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edi­ len kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır.» MADDE 14. — icra ve İflas Kanununun 119 uncu maddesinin 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişti­ rilmiştir. «5. Mahcuz malın tahmin edilen değeri yüzbin lirayı geçmezse.» MADDE 15. — icra ve iflas Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş­ tir. «Şayet yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kal­ mak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bede­ linin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böy­ le fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 17 — (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükme­ dilmiş olan tazminat kalkar.» MADDE 8. •— Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 11. — tcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. «Adalet Bakanlığı mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir. Alına­ cak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. İcra dairesi, depo ve garajlarda saklanıpta, hukuken artık depo ve garajda muhafazasına gerek kalma­ yan malı, vereceği münasip süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra memuru tetkik merciinin kararı ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca 'bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar icra dairesinde muhafaza olunur. Bu hükümden ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözümlenir.» MADDE 12. — tcra ve İflas Kanununun 108 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ^Muvakkaten veya ihtiyaten haczedilen! mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir.» MADDE 13. •— Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 14. —(Tasarının il4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. MADDE 15. — Tasaoıun 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 18 -
— 17 — (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükme­ dilmiş olan tazminat kalkar.» MADDE 8. •— Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 11. — tcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. «Adalet Bakanlığı mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabilir. Alına­ cak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. İcra dairesi, depo ve garajlarda saklanıpta, hukuken artık depo ve garajda muhafazasına gerek kalma­ yan malı, vereceği münasip süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra memuru tetkik merciinin kararı ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca 'bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar icra dairesinde muhafaza olunur. Bu hükümden ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözümlenir.» MADDE 12. — tcra ve İflas Kanununun 108 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ^Muvakkaten veya ihtiyaten haczedilen! mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir.» MADDE 13. •— Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 14. —(Tasarının il4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. MADDE 15. — Tasaoıun 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 18 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 16. — İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 133. — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde, parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince me­ sul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin ilk fıkrasına uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle gayrimenkul kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmaz­ sa gayrimenkul icra dairesince hemen artırmaya çkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca sa­ tıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin 129 uncu maddenin ikinci fık­ rasındaki hükürrilere uyulması şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temer­ rüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın daire­ ce tahsil olunur.» MADDE 17. — îcra ve İflas Kanununun 135 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmî bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak' başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya ve­ ya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp gayrimen­ kul alıcıya teslim olunur.» MADDE 18. — İcra ve İflas Kanununun 150 b. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 150 b. — Rehin kiraya verilmiş bir gayrimenkul ise icra' memuru, alacaklının talebi üzerine takibin kesinleşmesini beklemeden kiracıları da takipten haberdar eder ve işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini emreder. Kiracı ihtara rağmen kira paralarını icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı madde hükmü kıyasen uygulanır» MADDE 19. — îcra ve İflas Kanununun 162 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 162. — Borçlunun ve ailesinin idareleri için iflas memurunun bıraktığı maller müstesna ol­ mak üzere borçlu, defteri yapılmış olan malları aynen veya istenildiği zamanki kıymetiyle vermeye mecbur­ dur.» MADDE 20. — İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına ve borsalara ve diğer lazım gelenlere bildirir, Daire ayrıca, ka­ rarı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulundu­ ğu yerdeki bir gazetede ilan eder. Trajı en yüksek gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele mer­ kezi ise başkaca ilan yapılmaz.» MADDE 21. — İcra ve İflas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi aşağı­ daki şekilde değiştirilmiştir, «5. Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itiraz etmek istiyorsa, bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde tetkik merciine bir di* lekçe ile bildirerek merciden itirazın 'kabulüne dair bir karar getirmedikçe cebri icaya devam olunacağa ihtarı.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 19 -
— 18 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 16. — İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 133. — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde, parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince me­ sul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin ilk fıkrasına uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle gayrimenkul kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmaz­ sa gayrimenkul icra dairesince hemen artırmaya çkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca sa­ tıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin 129 uncu maddenin ikinci fık­ rasındaki hükürrilere uyulması şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temer­ rüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın daire­ ce tahsil olunur.» MADDE 17. — îcra ve İflas Kanununun 135 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmî bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak' başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya ve­ ya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp gayrimen­ kul alıcıya teslim olunur.» MADDE 18. — İcra ve İflas Kanununun 150 b. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 150 b. — Rehin kiraya verilmiş bir gayrimenkul ise icra' memuru, alacaklının talebi üzerine takibin kesinleşmesini beklemeden kiracıları da takipten haberdar eder ve işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini emreder. Kiracı ihtara rağmen kira paralarını icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı madde hükmü kıyasen uygulanır» MADDE 19. — îcra ve İflas Kanununun 162 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 162. — Borçlunun ve ailesinin idareleri için iflas memurunun bıraktığı maller müstesna ol­ mak üzere borçlu, defteri yapılmış olan malları aynen veya istenildiği zamanki kıymetiyle vermeye mecbur­ dur.» MADDE 20. — İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına ve borsalara ve diğer lazım gelenlere bildirir, Daire ayrıca, ka­ rarı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulundu­ ğu yerdeki bir gazetede ilan eder. Trajı en yüksek gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele mer­ kezi ise başkaca ilan yapılmaz.» MADDE 21. — İcra ve İflas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi aşağı­ daki şekilde değiştirilmiştir, «5. Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itiraz etmek istiyorsa, bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde tetkik merciine bir di* lekçe ile bildirerek merciden itirazın 'kabulüne dair bir karar getirmedikçe cebri icaya devam olunacağa ihtarı.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 19 — (Adalet Komıisyonıumıın Kaıbul Bbtüği Metlin) MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyo muzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. (MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 20. — îcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. ^Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, mahallî ticaret odalarına) sanayi odalarına ve borsalara ve diğer lazım 'gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş (gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazete ve Ticaret Sicili Gazetesinde Man eder. Trajt en yüksek gazetenin yayınlandığı yer aynı za­ manda muamele merkezi ise mahallî gazetede ilan yapılmaz,» MADDE 21. — îcra ve Mas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi aşağıda­ ki şekilde değiştirilmiştir. 15. Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden iti­ razın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 20 -
— 19 — (Adalet Komıisyonıumıın Kaıbul Bbtüği Metlin) MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyo muzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. (MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 20. — îcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. ^Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, mahallî ticaret odalarına) sanayi odalarına ve borsalara ve diğer lazım 'gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş (gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazete ve Ticaret Sicili Gazetesinde Man eder. Trajt en yüksek gazetenin yayınlandığı yer aynı za­ manda muamele merkezi ise mahallî gazetede ilan yapılmaz,» MADDE 21. — îcra ve Mas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi aşağıda­ ki şekilde değiştirilmiştir. 15. Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden iti­ razın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 20 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 22. — İcra ye İflas Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «iflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Borç-- lu bu isteğinde haklı olduğunu ispat ederse iflasına karar verilir.» MADDE 23. — İcra ve İflas ^Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 'birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «ıBirinci Sıra A) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için hizmetçi ücretleri;) B) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için yazıhanenin memur, kâtip ve müstahdemleri ile müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücreltleri; C) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileri ile sair işçilerin ücretleri; D) Cenaze masrafları; E) ilama mıiistenid ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ikloca ve çocuk; nafakaları; F) İşçi ihlbar ve Kıdem tazminatları.» MADDE 24. — İcra ve İflas Kanununun1 219 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi keyfiyeti yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Ibir gazetede ilan eder. Trajı en yüksek ga­ zetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise başka ilan yapılmaz.» MADDE 25. — İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde ideğişitirilmiştir. «Madde 221. — İlk alacaklılar toplantısında iflas memuru veya yardımcılarından biri 'başkanlık eder. Memur,, alacaklı oldukları tereiıhan ellerinde noter veya ipotek senedi ıgilbi resmî senetle salbit olan kişilerden bir veya iki alacaklı veya mümessilleriyle birilikte bir Ibüro teşkil edef. Kendileri veya mümessilleri (bulunan alacaklılar, rnaîûm alacaklar tutarının en" az dörtte birini temsil etme­ si halinde toplantı nıisalbı hâsıl lofur. Toplantıda bulunanlar Ibeş kişiden1 az ilse bunların, alacak tutarının ya­ rısına sahip olması şarktır. 'Kararların verilmesinde, alacak ekseriyeti ile alacaklı ekseriyetinin bir araya gelmesi şartı aranır.: Başkan. reye iştirak etmez. Ancak, oylar eşit gelirse başkan olyu ile Ibir" tarafa katılır. Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki İhtilafı 'büro halleder. iBüronın işlemlerine karşı ilgililer tiaplanıtı tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciine şikâyette (bulunabilirler. Şikâyet sebebinin yerinde görülmesi ancak karar ekseriyetinin bozulması halinde nazara alınır. Aksi talkdifde şikâyet ret olunur. MADDE 26. — icra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. «Madde 223, — Toplanan alacaklılar, tasfiyenin havale edileceği iflas idaresinin kaç kişiden teşekkül ede­ ceği hakkında karar verirler ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından seçecekleri bir misli adayı icra tetkik merciine ibildirirler. Merci, iflas idaresini oluşturacak olanları gösterilen aidaylar arasından seçer. Ancak, iflas idaresi için tek kişi kararlaştırılmış olsa dahi, merci, iflas idaresini oluşturacaklardan en az hir 'kişiyi kurulca seçilen adaylar dışından da seçebilir. Tasfiye, iflas dairesince, yukarıidaki fıkraya göre teşkil edilen iflas idaresine havale olunur. İflas idare­ sine, Adalelt Bakanlığınca hazırlanan ve tilki yılda bir yenilenen ücret tarifesine ıgöre ücret ödenir. İflas idaresi iflas dairesinin murakabesi altındadır. 'Bu halde iflas dairesi aşağıdaki görevleri yerine getirir: Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 338)
Sayfa 21 -
— 20 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 22. — İcra ye İflas Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «iflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Borç-- lu bu isteğinde haklı olduğunu ispat ederse iflasına karar verilir.» MADDE 23. — İcra ve İflas ^Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 'birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «ıBirinci Sıra A) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için hizmetçi ücretleri;) B) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için yazıhanenin memur, kâtip ve müstahdemleri ile müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücreltleri; C) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileri ile sair işçilerin ücretleri; D) Cenaze masrafları; E) ilama mıiistenid ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı ikloca ve çocuk; nafakaları; F) İşçi ihlbar ve Kıdem tazminatları.» MADDE 24. — İcra ve İflas Kanununun1 219 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi keyfiyeti yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Ibir gazetede ilan eder. Trajı en yüksek ga­ zetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise başka ilan yapılmaz.» MADDE 25. — İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde ideğişitirilmiştir. «Madde 221. — İlk alacaklılar toplantısında iflas memuru veya yardımcılarından biri 'başkanlık eder. Memur,, alacaklı oldukları tereiıhan ellerinde noter veya ipotek senedi ıgilbi resmî senetle salbit olan kişilerden bir veya iki alacaklı veya mümessilleriyle birilikte bir Ibüro teşkil edef. Kendileri veya mümessilleri (bulunan alacaklılar, rnaîûm alacaklar tutarının en" az dörtte birini temsil etme­ si halinde toplantı nıisalbı hâsıl lofur. Toplantıda bulunanlar Ibeş kişiden1 az ilse bunların, alacak tutarının ya­ rısına sahip olması şarktır. 'Kararların verilmesinde, alacak ekseriyeti ile alacaklı ekseriyetinin bir araya gelmesi şartı aranır.: Başkan. reye iştirak etmez. Ancak, oylar eşit gelirse başkan olyu ile Ibir" tarafa katılır. Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki İhtilafı 'büro halleder. iBüronın işlemlerine karşı ilgililer tiaplanıtı tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciine şikâyette (bulunabilirler. Şikâyet sebebinin yerinde görülmesi ancak karar ekseriyetinin bozulması halinde nazara alınır. Aksi talkdifde şikâyet ret olunur. MADDE 26. — icra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. «Madde 223, — Toplanan alacaklılar, tasfiyenin havale edileceği iflas idaresinin kaç kişiden teşekkül ede­ ceği hakkında karar verirler ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından seçecekleri bir misli adayı icra tetkik merciine ibildirirler. Merci, iflas idaresini oluşturacak olanları gösterilen aidaylar arasından seçer. Ancak, iflas idaresi için tek kişi kararlaştırılmış olsa dahi, merci, iflas idaresini oluşturacaklardan en az hir 'kişiyi kurulca seçilen adaylar dışından da seçebilir. Tasfiye, iflas dairesince, yukarıidaki fıkraya göre teşkil edilen iflas idaresine havale olunur. İflas idare­ sine, Adalelt Bakanlığınca hazırlanan ve tilki yılda bir yenilenen ücret tarifesine ıgöre ücret ödenir. İflas idaresi iflas dairesinin murakabesi altındadır. 'Bu halde iflas dairesi aşağıdaki görevleri yerine getirir: Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 338) — 21 — (Ada! et Konııfeyonıulnıun Kabul Ettiği Metin) MADDE 22. — îcra ve lfla_s Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir, «İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir.- Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını Mas talebine eklemek zorundadır. İflas talebi, 166 ncı maddenin 2 nci fıkra sındaki usulle ilan edilir.» MADDE 23. — İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci sırası aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. «iBlrinci Sıra A) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için hizmetçi ücretleri;. B) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için yazıhanenin memur, katip ve müstahdemleri ile müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri; C) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileri ile sair işçilerin kanun ve sözleşmelerden doğan ücret ve para ile ölçülebilen hak ve menfaatleri; D) Cenaze masraf lan; E) İlama müstenid ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı» koca ve Çocuk nafakaları; F) İşçi ihbar ve kıdem tazminatları.» MADDE 24. _— İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti­ rilmiştir. «Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi keyfiyeti, i'66 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usulle, ilan eder. IBU maddedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi esas alınır.» MADDE 25. — İcra ve Mas Kanununun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 22li. — İlk alacaklılar toplantısında iflas memuru veya yardımcılarından biri başkanlık eder. Memur, alacaklı oldukları tercihan ellerinde noter veya ipotek senedi gibi resmi senetle sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı veya mümessilleriyle birlikte bir büro teşkil der. Kendileri veya mümessilleri bulunan alacaklılar, malum alaeaklar tutarının en az dörtte birini temsil etmesi halinde toplantı nisabı hâsıl olur. Toplantıda bulunanlar beş kişiden az ise bunların, alacak tutarının yarısına sahip olması şarttır. Kararlar, alacak tutarı ekseriyeti ile alımı: Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafı büro halleder. Büronun işlemlerine karşı ilgililer, toplantı tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciine şikâyette bulunabilirler. ŞMyet ssbebmin yerinde görülmesi ancak karar ekseriyetinin bozulması halinde nazara alınır. Aksi takdirde şikâyet red olunur. , MADDE 26. — İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değâştkilrniştir. «Madde 223. — İflas idaresi üç kişiden oluşur, Toplanan alacaklılarım yapacağı seçimde, bu sayının iki katı, bu konuda- yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi aday gösterilir. Bu adaylardan dört âdedi alacak tutarı? • na göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki âdedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerse seçilir ve icra tetkik merciine bildirilir. îcra tetkik mercii, iflas idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseri­ yetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı eksedyetiniin göstterdâği i ü (Tasfiye* iflas dairesince, yukarıdaki fıkraya göre teşkil edilen, iflas idaresine havale olunur. İflas idaresi kararlarını çoğunlukla alır. İflas masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar, tebligatı kabulle elverişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ mas- ıTürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 22 -
— 21 — (Ada! et Konııfeyonıulnıun Kabul Ettiği Metin) MADDE 22. — îcra ve lfla_s Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir, «İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir.- Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını Mas talebine eklemek zorundadır. İflas talebi, 166 ncı maddenin 2 nci fıkra sındaki usulle ilan edilir.» MADDE 23. — İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci sırası aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. «iBlrinci Sıra A) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için hizmetçi ücretleri;. B) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için yazıhanenin memur, katip ve müstahdemleri ile müessesede daimî çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri; C) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için gündelik veya parça üzerine çalışan fabrika işçileri ile sair işçilerin kanun ve sözleşmelerden doğan ücret ve para ile ölçülebilen hak ve menfaatleri; D) Cenaze masraf lan; E) İlama müstenid ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı» koca ve Çocuk nafakaları; F) İşçi ihbar ve kıdem tazminatları.» MADDE 24. _— İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti­ rilmiştir. «Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi keyfiyeti, i'66 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usulle, ilan eder. IBU maddedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi esas alınır.» MADDE 25. — İcra ve Mas Kanununun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 22li. — İlk alacaklılar toplantısında iflas memuru veya yardımcılarından biri başkanlık eder. Memur, alacaklı oldukları tercihan ellerinde noter veya ipotek senedi gibi resmi senetle sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı veya mümessilleriyle birlikte bir büro teşkil der. Kendileri veya mümessilleri bulunan alacaklılar, malum alaeaklar tutarının en az dörtte birini temsil etmesi halinde toplantı nisabı hâsıl olur. Toplantıda bulunanlar beş kişiden az ise bunların, alacak tutarının yarısına sahip olması şarttır. Kararlar, alacak tutarı ekseriyeti ile alımı: Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafı büro halleder. Büronun işlemlerine karşı ilgililer, toplantı tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik merciine şikâyette bulunabilirler. ŞMyet ssbebmin yerinde görülmesi ancak karar ekseriyetinin bozulması halinde nazara alınır. Aksi takdirde şikâyet red olunur. , MADDE 26. — İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değâştkilrniştir. «Madde 223. — İflas idaresi üç kişiden oluşur, Toplanan alacaklılarım yapacağı seçimde, bu sayının iki katı, bu konuda- yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi aday gösterilir. Bu adaylardan dört âdedi alacak tutarı? • na göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki âdedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerse seçilir ve icra tetkik merciine bildirilir. îcra tetkik mercii, iflas idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseri­ yetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı eksedyetiniin göstterdâği i ü (Tasfiye* iflas dairesince, yukarıdaki fıkraya göre teşkil edilen, iflas idaresine havale olunur. İflas idaresi kararlarını çoğunlukla alır. İflas masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar, tebligatı kabulle elverişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ mas- ıTürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) _ 22 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 1. Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacakların menfaatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve ida­ rece kabul edilen alacalklar ile İstihkak iddialarının kabulüne dair olan kararlardan kanuna ve hâdiseye uygun görmediklerine karşı yedi 'gün içinde tetkik merciine müracaatla itiraz etmek, 2. iîflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da dahil olmak üzere hesap pusulalarını merciin tasdikine arz etmek», MADDE 27. — İcra ve iflas Kanununun 226 n a maddesinin İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «idare, ikiiyüzfrin liraya kadar olan alacaklardan doğrudan doğruya, daha ziyade alacaklardan alacak­ lılar (toplanmasının1 vereceği yetkiyle sulh olabilir ve tahkim yapabilir.» MADDE 28. — Ücra ve İflas Kanununun 227 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. «Madde 227. — 8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9, 11, V6 ve 359 uncu maddelerin icra daire­ lerine ait bükümleri iflas idaresi hakkında da uygulanır. İcra tetkik mercii, Mas idaresi üzerinde gözetilm yetikisine sahip olup gerektiğinde iflas idaresini teslk.il edenlerin görevine son verebilir. Tetkik mercii, görevine son verilen veya istifa edenin yerine evvelki nam­ zetler arasından veya dışardan yenisini seçer. îflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar, !Bu davalara adliye mah­ kemelerinde bakılır. tflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.» MADDE 29. — (tcra ve tflas Kanununun 234 ün?ü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. «Mas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları yurt sathında itrajı en yüksek beş gazete­ den birinde yaptıracağı ilan yoluyla haberdar eder.» MADDE 30. — İcra ve iflas Kanununun 240 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 240. — Alacaklıların ekseriyeti ister yahut iflas idaresi lüzumuna kani olursa yeniden alacaklı­ lar toplanması için davet yapılabilir. Yeniden alacaklılar toplantısının gündemindeki konular hakkında ala- calklıüann (oyu, kendilerinin1 bilinen adreslerine taahhütlü bir mektupla yazılacak davet üzerine ve imzası no­ terlikçe tasdikli cevap yazısı ile elde edilebilir. Nisap hakkında 22(1 inci madde hükümleri uygulanır.» MADDE 31. — tcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Tetkik merciince mühlet yurit sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan olunur ve icra da­ iresiyle tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret sicili memurluğuna ve demiz ticaretiyle meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir,; 'Borçlunun gemisi sicile (kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru, konkordato menli hakkında sicile şerh verir. Bu şerh Türk Ticaret Kanununun 879 uncu mad- desindelki şerhin hukukî neticesini meydana getirir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 23 -
_ 22 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 1. Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacakların menfaatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve ida­ rece kabul edilen alacalklar ile İstihkak iddialarının kabulüne dair olan kararlardan kanuna ve hâdiseye uygun görmediklerine karşı yedi 'gün içinde tetkik merciine müracaatla itiraz etmek, 2. iîflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da dahil olmak üzere hesap pusulalarını merciin tasdikine arz etmek», MADDE 27. — İcra ve iflas Kanununun 226 n a maddesinin İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «idare, ikiiyüzfrin liraya kadar olan alacaklardan doğrudan doğruya, daha ziyade alacaklardan alacak­ lılar (toplanmasının1 vereceği yetkiyle sulh olabilir ve tahkim yapabilir.» MADDE 28. — Ücra ve İflas Kanununun 227 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. «Madde 227. — 8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9, 11, V6 ve 359 uncu maddelerin icra daire­ lerine ait bükümleri iflas idaresi hakkında da uygulanır. İcra tetkik mercii, Mas idaresi üzerinde gözetilm yetikisine sahip olup gerektiğinde iflas idaresini teslk.il edenlerin görevine son verebilir. Tetkik mercii, görevine son verilen veya istifa edenin yerine evvelki nam­ zetler arasından veya dışardan yenisini seçer. îflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar, !Bu davalara adliye mah­ kemelerinde bakılır. tflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.» MADDE 29. — (tcra ve tflas Kanununun 234 ün?ü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. «Mas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları yurt sathında itrajı en yüksek beş gazete­ den birinde yaptıracağı ilan yoluyla haberdar eder.» MADDE 30. — İcra ve iflas Kanununun 240 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 240. — Alacaklıların ekseriyeti ister yahut iflas idaresi lüzumuna kani olursa yeniden alacaklı­ lar toplanması için davet yapılabilir. Yeniden alacaklılar toplantısının gündemindeki konular hakkında ala- calklıüann (oyu, kendilerinin1 bilinen adreslerine taahhütlü bir mektupla yazılacak davet üzerine ve imzası no­ terlikçe tasdikli cevap yazısı ile elde edilebilir. Nisap hakkında 22(1 inci madde hükümleri uygulanır.» MADDE 31. — tcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Tetkik merciince mühlet yurit sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan olunur ve icra da­ iresiyle tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret sicili memurluğuna ve demiz ticaretiyle meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir,; 'Borçlunun gemisi sicile (kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru, konkordato menli hakkında sicile şerh verir. Bu şerh Türk Ticaret Kanununun 879 uncu mad- desindelki şerhin hukukî neticesini meydana getirir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) - 2 3 - (Adalet KoîmsyoaiMnurı Kabul Ettiği Metin) rafları için avans vermek suretiyle iflas idaresince alına cak kararların kendiHerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflas idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar iflas idaresine, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve iki yılda 'bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret öde­ nir. iflas idaresi iflas dairesinin murakabesi altındadır. Bu halde iflas dairesi aşağıdaki görevleri yerine getirir : 1. Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacaklıların menfaatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve ida­ rece kabul edilen alacaklar ile istihkak iddialarının kabulüne dair olan kararlardan kanuna ve hadiseye uy­ gun görmediklerine yedi gün içinde tetkik merciine müracaatla itiraz etmek, 2« İflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da dahil olmak üzere hesap pusulalarını merciin tasdiki­ ne arz--etmek.» MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 28. — İcra ve iflas Kanununun 227 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 227. — 8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9, 11, 16 ve 359 uncu maddelerin icra daireleri­ ne ait hükümleri iflas idaresi hakkında da uygulanır. İcra tetkik merci'i, iflas idaresi üzerinde gözetim yetkisine sahip olup gerektiğinde iflas idaresini teşkil eden­ lerin görevine son verebilir. Tetkik mercii, görevine son verilen veya istifa edenin yerine, önceki adaylar ara­ sından 223 üncü maddedeki esaslar dairesinde yenisini seçer. İflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar. Bu davalara adliye mahke­ melerinde bakılır. iflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.» MADDE 29. — İcra ve İflas Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «iflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları 166 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki usule göre ilan yoluyla haberdar eder. MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 24 -
- 2 3 - (Adalet KoîmsyoaiMnurı Kabul Ettiği Metin) rafları için avans vermek suretiyle iflas idaresince alına cak kararların kendiHerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflas idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar iflas idaresine, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve iki yılda 'bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret öde­ nir. iflas idaresi iflas dairesinin murakabesi altındadır. Bu halde iflas dairesi aşağıdaki görevleri yerine getirir : 1. Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacaklıların menfaatine uygun görmediği bütün tedbirlere ve ida­ rece kabul edilen alacaklar ile istihkak iddialarının kabulüne dair olan kararlardan kanuna ve hadiseye uy­ gun görmediklerine yedi gün içinde tetkik merciine müracaatla itiraz etmek, 2« İflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da dahil olmak üzere hesap pusulalarını merciin tasdiki­ ne arz--etmek.» MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 28. — İcra ve iflas Kanununun 227 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 227. — 8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9, 11, 16 ve 359 uncu maddelerin icra daireleri­ ne ait hükümleri iflas idaresi hakkında da uygulanır. İcra tetkik merci'i, iflas idaresi üzerinde gözetim yetkisine sahip olup gerektiğinde iflas idaresini teşkil eden­ lerin görevine son verebilir. Tetkik mercii, görevine son verilen veya istifa edenin yerine, önceki adaylar ara­ sından 223 üncü maddedeki esaslar dairesinde yenisini seçer. İflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar. Bu davalara adliye mahke­ melerinde bakılır. iflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.» MADDE 29. — İcra ve İflas Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «iflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları 166 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki usule göre ilan yoluyla haberdar eder. MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) ' • • . — 2 4 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 32. — icra Ve îflas Kanununun 290 inci maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Ancak, borçlu, mühletin ilanından itibaren, konkordato tasdik kararı için gerdeli harcı karşılamak üzere buna yeter miktardaki malları üzerinde komise­ rin nezareti altında tasarrufta 'bulunma yetkisi hariç olmalk üzere, rehin ve ipotek tesis edemez, gayrimenkul satamaz, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi takdirde yapılan akitler (hükümsüzdür.» MADDE 33. — İcra ve îflas Kanununun 292 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Alacaklılar, komiser tarafından ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye yurt sat­ hında trajı en yüksek beş gazeteden birinde yapılacak ilanla davet olunur. Ayrıca, ilanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara'posta ile gönderilir. İlanda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olma­ dıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır,.» MADDE 34. — tora ve İflas Kanununun 296 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir,: «Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda kararını verir. Karar vermek için tayin olunan celse, yurt sathında trajı en yüksek 'beş gazeteden birinde ilan edilir. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için celsede bulunabilecekleri de ilana yazılır.» MADDE 35. — 'İcra ve îflas Kanununun 300 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril- miş'tir. «Hüküm, kesinieşince- yurt sathında tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan edilir; icra dairesi ile tapu dairesine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına ve borsalara ve borçlunun sıfatına ıgöre evvelce ihbar edil­ miş ise ticaret sicili memurluğuna ve gemi sicil memurluğuna tebliğ olunur.» MADDE 36. — İcra ve İflas Kanununun 302 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 302. — Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış olan ala­ caklılara, dava açmak için, konkordatonun tasdiki kararının yüze karşı verilmesi halinde tefhim aksi takdirde tebliğ tarihinden itibaren 'başlamak üzere yedi günlük bîr müddet tayin eder. Bu müddet içerisinde dava açma­ yanların hakları düşer.» MADDE 37s — İcra ve İflas Kanununun 309 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. «Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir.» 'MADDE 38̂ — İcra ve İflas Kanununun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «)Bir numaralı 'bentte yazılı malların kıymetine göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi tatbik olunur.» MADDE 39. — İcra ve İflas Kanununun 337 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazılı beyanda bulunmayan borçlular, alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla mahkûm edilir. Borçlunun haczi kabil mallarını alacaklının bildiği veya bilmesi lazım geldiği ispat olunursa borçluya ceza verilmez.» MADDE 40. — İcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 338. — Bu Kanuna göre istenen beyanı hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgarî ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 25 -
' • • . — 2 4 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 32. — icra Ve îflas Kanununun 290 inci maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Ancak, borçlu, mühletin ilanından itibaren, konkordato tasdik kararı için gerdeli harcı karşılamak üzere buna yeter miktardaki malları üzerinde komise­ rin nezareti altında tasarrufta 'bulunma yetkisi hariç olmalk üzere, rehin ve ipotek tesis edemez, gayrimenkul satamaz, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi takdirde yapılan akitler (hükümsüzdür.» MADDE 33. — İcra ve îflas Kanununun 292 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Alacaklılar, komiser tarafından ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye yurt sat­ hında trajı en yüksek beş gazeteden birinde yapılacak ilanla davet olunur. Ayrıca, ilanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara'posta ile gönderilir. İlanda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olma­ dıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır,.» MADDE 34. — tora ve İflas Kanununun 296 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir,: «Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda kararını verir. Karar vermek için tayin olunan celse, yurt sathında trajı en yüksek 'beş gazeteden birinde ilan edilir. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için celsede bulunabilecekleri de ilana yazılır.» MADDE 35. — 'İcra ve îflas Kanununun 300 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril- miş'tir. «Hüküm, kesinieşince- yurt sathında tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan edilir; icra dairesi ile tapu dairesine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına ve borsalara ve borçlunun sıfatına ıgöre evvelce ihbar edil­ miş ise ticaret sicili memurluğuna ve gemi sicil memurluğuna tebliğ olunur.» MADDE 36. — İcra ve İflas Kanununun 302 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 302. — Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış olan ala­ caklılara, dava açmak için, konkordatonun tasdiki kararının yüze karşı verilmesi halinde tefhim aksi takdirde tebliğ tarihinden itibaren 'başlamak üzere yedi günlük bîr müddet tayin eder. Bu müddet içerisinde dava açma­ yanların hakları düşer.» MADDE 37s — İcra ve İflas Kanununun 309 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. «Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir.» 'MADDE 38̂ — İcra ve İflas Kanununun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «)Bir numaralı 'bentte yazılı malların kıymetine göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi tatbik olunur.» MADDE 39. — İcra ve İflas Kanununun 337 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazılı beyanda bulunmayan borçlular, alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla mahkûm edilir. Borçlunun haczi kabil mallarını alacaklının bildiği veya bilmesi lazım geldiği ispat olunursa borçluya ceza verilmez.» MADDE 40. — İcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 338. — Bu Kanuna göre istenen beyanı hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgarî ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 25 — (AdıaHet Koimıiısıyoınıuınıuın Kaibul Etniği Metlin) MADDE 32. — tcra ve tflas Kanununun 290 inen maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Fakat, 'borçlu, mühletin ilanından . iti'baren, rehin ve ipotek tesis edemez, gayrimenkul satamaz, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi takdirde yapılan akitler hükümsüzdür. Ancak konkordato tasdik kararı için gerekli harcı karşılamak üzere bu­ na yeter miktardaki malları üzerinde komiserin nezareti altında tasarrufta'bulunabilir.» MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. MADDE 40. — tcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 338,— Bu Kanuna göre istenen beyanı hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikayeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgarî ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 26 -
— 25 — (AdıaHet Koimıiısıyoınıuınıuın Kaibul Etniği Metlin) MADDE 32. — tcra ve tflas Kanununun 290 inen maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­ miştir. «Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Fakat, 'borçlu, mühletin ilanından . iti'baren, rehin ve ipotek tesis edemez, gayrimenkul satamaz, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi takdirde yapılan akitler hükümsüzdür. Ancak konkordato tasdik kararı için gerekli harcı karşılamak üzere bu­ na yeter miktardaki malları üzerinde komiserin nezareti altında tasarrufta'bulunabilir.» MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. MADDE 40. — tcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 338,— Bu Kanuna göre istenen beyanı hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikayeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgarî ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 26 — (Hükümetin Teklif Ettiği iMetin) asgarî ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit ede­ ceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun öden­ mesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu bir ay­ dan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hafif hapis cezasının tatbikine başlandıktan sonra borçlu o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. Borçlu yeniden ödemelerini tatil ederse bakiye cezası infaz olunur, an^ak bakiye borcun tamamını öderse cezadan kurtulur. Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgarî ücretin üstünde eline geçen para ve menfaatlerin icra tetkik mercii kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı talep etmiş ise, bunlar talep tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir.» MADDE 41. — İcra ve tflas Kanununun 340 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 340. — 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.» MADDE 42. — İcra ve iflas Kanununun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilamın icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üze­ rine, tetkik mercii tarafından, on günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. MADDE 43. — tera ve İflas Kanununun 343 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 343. — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işlin, yapılması veya 'bir işin yapılmaması yahut bir irtifa hakkının tahmili veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine makbul mazerete müstenit olmaya­ rak muhalefet eden borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler.» MADDE 44. — İcra ve İflas Kanununa 352 nci maddesinden sonra aşağıdaki 352a. maddesi eklenmiş­ tir. «Madde 352. — a) Bu Kanun uyarınca nükmoluna n cezalar tecil edilemez, hürriyeti 'bağlayıcı cezalar 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı para cezasına ve tedbirlere çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanunumun 119 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.» MADDE 45. — icra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki, 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 6, 7, '8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde merci ara kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 10 uncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının yüznin lirayı geçmesi şarttır.» MADDE 46. — İcra ve îflas Kanununun 365 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yargıtay, birinci fıkra kapsamına girdiği halde reddine karar verilmemiş temyiz talebini, bu fıkraya göre incelenmek üzere geri çevireibiieceği gibi doğrudan da karara bağlayabilir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 27 -
— 26 — (Hükümetin Teklif Ettiği iMetin) asgarî ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit ede­ ceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun öden­ mesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu bir ay­ dan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hafif hapis cezasının tatbikine başlandıktan sonra borçlu o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. Borçlu yeniden ödemelerini tatil ederse bakiye cezası infaz olunur, an^ak bakiye borcun tamamını öderse cezadan kurtulur. Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgarî ücretin üstünde eline geçen para ve menfaatlerin icra tetkik mercii kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı talep etmiş ise, bunlar talep tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir.» MADDE 41. — İcra ve tflas Kanununun 340 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 340. — 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.» MADDE 42. — İcra ve iflas Kanununun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilamın icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilâmın icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üze­ rine, tetkik mercii tarafından, on günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. MADDE 43. — tera ve İflas Kanununun 343 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 343. — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işlin, yapılması veya 'bir işin yapılmaması yahut bir irtifa hakkının tahmili veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine makbul mazerete müstenit olmaya­ rak muhalefet eden borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler.» MADDE 44. — İcra ve İflas Kanununa 352 nci maddesinden sonra aşağıdaki 352a. maddesi eklenmiş­ tir. «Madde 352. — a) Bu Kanun uyarınca nükmoluna n cezalar tecil edilemez, hürriyeti 'bağlayıcı cezalar 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı para cezasına ve tedbirlere çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanunumun 119 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.» MADDE 45. — icra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki, 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 6, 7, '8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde merci ara kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 10 uncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının yüznin lirayı geçmesi şarttır.» MADDE 46. — İcra ve îflas Kanununun 365 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yargıtay, birinci fıkra kapsamına girdiği halde reddine karar verilmemiş temyiz talebini, bu fıkraya göre incelenmek üzere geri çevireibiieceği gibi doğrudan da karara bağlayabilir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 27 — (Adalet KomiBiyiomumun 'Kabul Ettiği Motin) asgarî ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit ede­ ceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun öden­ mesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu bir ay­ dan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hafif hapis cezasının tatbikine başlandıktan sonra borçlu o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. Borçlu ödemelerini tekrar keserse, geri kalan cezası infaz olunur, ancak, bakiye borcun tamamını ödediği taktirde cezadan kurtulur. Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgarî ücretin üstünde eline geçen pa­ ra ve menfaatlerin icra tetkik mercii kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini or­ tadan kaldırmaz. İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı talep etmliş ise, bunlar talep tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir.» MADDE 41. — icra ve İflas Kanununun 340 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 340. — 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştı­ rılan borcu ödeme şartını, mak'bul bir sebep olmaksızın i'hlal eden borçlu, alacaklının şikayeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.» MADDE 42. — tcra ve İflas Kanununun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilamın icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilamın icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.» MADDE 43. — İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 343. — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılmaması yahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine mak'bul mazerete müstenit olmayarak muhalefet eden borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin şikayeti üzerine, tetkik mercii ta­ rafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler.» MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 45. — İcra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile bu fıkranın son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «9. Menkul ve gayrimenkul malların ihale kararlarının feshine veya fesih talebinin reddine; İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itiba­ ren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde merci ara kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 10 uncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının yüzbin lirayı geçmesi şarttır.» MADDE 46. — İcra ve İflas Kanununun 365 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yargıtay, birinci fıkra kapsamına girdiği halde reddine karar verilmemiş temyiz talebini, geri çevir- meyip doğrudan karara bağlar.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 28 -
— 27 — (Adalet KomiBiyiomumun 'Kabul Ettiği Motin) asgarî ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit ede­ ceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun öden­ mesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu bir ay­ dan bir seneye kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Hafif hapis cezasının tatbikine başlandıktan sonra borçlu o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. Borçlu ödemelerini tekrar keserse, geri kalan cezası infaz olunur, ancak, bakiye borcun tamamını ödediği taktirde cezadan kurtulur. Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgarî ücretin üstünde eline geçen pa­ ra ve menfaatlerin icra tetkik mercii kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini or­ tadan kaldırmaz. İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı talep etmliş ise, bunlar talep tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir.» MADDE 41. — icra ve İflas Kanununun 340 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 340. — 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştı­ rılan borcu ödeme şartını, mak'bul bir sebep olmaksızın i'hlal eden borçlu, alacaklının şikayeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.» MADDE 42. — tcra ve İflas Kanununun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilamın icrası sırasında çocuğu gizleyen veya ilamın icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.» MADDE 43. — İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 343. — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılmaması yahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine mak'bul mazerete müstenit olmayarak muhalefet eden borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin şikayeti üzerine, tetkik mercii ta­ rafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler.» MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 45. — İcra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile bu fıkranın son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «9. Menkul ve gayrimenkul malların ihale kararlarının feshine veya fesih talebinin reddine; İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ tarihinden itiba­ ren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde takip konusu alacağın; 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde merci ara kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 10 uncu bentte sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının yüzbin lirayı geçmesi şarttır.» MADDE 46. — İcra ve İflas Kanununun 365 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yargıtay, birinci fıkra kapsamına girdiği halde reddine karar verilmemiş temyiz talebini, geri çevir- meyip doğrudan karara bağlar.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) ^ — 28 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 47. — lef a ve İflas Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE — İcra ve İflas Kanununun bu Kanunla değiştirilen hükümleri kanunun yürürlüğe gir­ mesinden önceki olay ve işlemler hakkında da uygulanır, Şu kadar ki, bu Kanunun, İcra ve İflas Kanununun; a) 59, 62, 162 ve 168 inci maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapı­ lacak takipler hakkında, 'b) 68 ve 68a maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak itirazlar hakkında, c) 78 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak taksit sözleşme­ leri hakkında, d) 79 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak şikayetler hak­ kında, e) l'lö, 129 ve- 133 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra vuku bulacak satış talepleri üzerine yapılacak satışlar hakkında, f) 135 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra kesinleşen satışlar hak­ kında, g) 221 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak alacaklılar toplantısı hakkında, h) 223 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak iflas idare memuru seçimleri ile tahakkuk ettirilecek ücretler hakkında, ı) 166, 219, 234, 240, 288, 292, 296 ve 300 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak ilanlar hakkında, j) '302 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra verilecek kararlar hak­ kında» k) 337, 338, 340, 341 ve 343 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile Bu Kanunla getirilen 342a maddesi hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra işlenecek suçlar hakkında, 1) 363 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra verilecek kararlara kar­ şı yapılacak temyiz talepleri hakkında. Uygulanır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 29 -
^ — 28 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 47. — lef a ve İflas Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE — İcra ve İflas Kanununun bu Kanunla değiştirilen hükümleri kanunun yürürlüğe gir­ mesinden önceki olay ve işlemler hakkında da uygulanır, Şu kadar ki, bu Kanunun, İcra ve İflas Kanununun; a) 59, 62, 162 ve 168 inci maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapı­ lacak takipler hakkında, 'b) 68 ve 68a maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak itirazlar hakkında, c) 78 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak taksit sözleşme­ leri hakkında, d) 79 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak şikayetler hak­ kında, e) l'lö, 129 ve- 133 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra vuku bulacak satış talepleri üzerine yapılacak satışlar hakkında, f) 135 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra kesinleşen satışlar hak­ kında, g) 221 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak alacaklılar toplantısı hakkında, h) 223 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak iflas idare memuru seçimleri ile tahakkuk ettirilecek ücretler hakkında, ı) 166, 219, 234, 240, 288, 292, 296 ve 300 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak ilanlar hakkında, j) '302 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra verilecek kararlar hak­ kında» k) 337, 338, 340, 341 ve 343 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile Bu Kanunla getirilen 342a maddesi hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra işlenecek suçlar hakkında, 1) 363 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra verilecek kararlara kar­ şı yapılacak temyiz talepleri hakkında. Uygulanır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) MADDE 47. — a) tcra ve İflas Kanununun 14 ve 109 uncu maddelerinin ikinci fıkraları, Ib) 25.4.1985 gün ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri, c) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü, maddesi, Yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇtOt MADDE — Tasarının Geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 30 -
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) MADDE 47. — a) tcra ve İflas Kanununun 14 ve 109 uncu maddelerinin ikinci fıkraları, Ib) 25.4.1985 gün ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri, c) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü, maddesi, Yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇtOt MADDE — Tasarının Geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) — 30 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tanninden bir ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 49. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 3 . 5 . 1985 T. Özal Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı /. K. Erdem Devlet Bakanı C. Büyükbaş Devlet Bakanı A. Karaevli İçimleri Bakanı Y. Akbulut Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. M. Vt Dinçerler Ulaştırma Bakanı V. Atasoy Sanayi ve Ticaret Bakanı U* C. Aral Devlet Bakanı K. Oksay Devlet Bakanı A. Tenekeci Adalet Bakanı M. N. Eldem Dışişleri Balkanı V. M. Yılmaz Bayındırlık ve İskân Bakanı V. S. NK Türel Tarım' Orman ve Köyişleri Bak. H. H. Doğan Bnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı S. N. Türel Devlet Bakamı A. M. Yılmaz Devlet Bakanı M. T. Titiz Millî Savunma Balkanı V. K. Oksay Maliye ve Gümrük Bakam A. K. Alptemoçin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı M. Aydın Çalışma ve Sosyail Güvenlik Bakam Af. Kalemli Kültür ve Turizm Bakanı M. M. Taşçıoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338)
Sayfa 31 -
— 30 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tanninden bir ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 49. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 3 . 5 . 1985 T. Özal Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı /. K. Erdem Devlet Bakanı C. Büyükbaş Devlet Bakanı A. Karaevli İçimleri Bakanı Y. Akbulut Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. M. Vt Dinçerler Ulaştırma Bakanı V. Atasoy Sanayi ve Ticaret Bakanı U* C. Aral Devlet Bakanı K. Oksay Devlet Bakanı A. Tenekeci Adalet Bakanı M. N. Eldem Dışişleri Balkanı V. M. Yılmaz Bayındırlık ve İskân Bakanı V. S. NK Türel Tarım' Orman ve Köyişleri Bak. H. H. Doğan Bnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı S. N. Türel Devlet Bakamı A. M. Yılmaz Devlet Bakanı M. T. Titiz Millî Savunma Balkanı V. K. Oksay Maliye ve Gümrük Bakam A. K. Alptemoçin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı M. Aydın Çalışma ve Sosyail Güvenlik Bakam Af. Kalemli Kültür ve Turizm Bakanı M. M. Taşçıoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 338) - 31 — (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) MADDE 48. — Tasarının 48 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi • (S. Sayısı ; 338)
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul