İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 532 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sa­ yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaş­ tırma ve Turizm; Anayasa Komisyonları Raporları (1 /114; 1/509) r, c, Başbakanlık 14 . 12 . 1983 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı : K. K. T. D. 18/101 -1/180108694 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA «Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. Gareğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR­ NAME TASARISI GENEL GEREKÇESİ . Ulaştırma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 4770 sayılı Kanunun 38 yıllık uygulama süresi içinde Ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin bütününde gerek teknik gerekse ekonomik bakımlardan büyük gelişmeler olmuş, ulaştırma ve haberleşme hizmeti gören kamu kuruluşlarının hukukî bünyelerinde değişiklikler yapılmış, kamu kuruluşlarının iştirakiyle veya tamamen özel sektör tarafından yeni kuruluşlar meydana getiril­ miş bulunmaktadır. Ancak günün değişen ve gelişen şartlarına uygun bir hizmet götürülebilmesi ve koordinasyon sağlamak için, Bakanlığın yeniden düzenlemesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin kaynak ve ihtiyaçlara uygun olarak tesis edil­ mesi ve geliştirilmesi telsiz işlerinin, kara ulaştırması Sivil Havacılık Liman ve Deniz işleri ile ilgili Bakanlı­ ğın hizmet alanına giren ve benzeri görevleri ve yetkileri düzenlemek amacıyla, Bakanlıkların Merkez Teşkilatı­ nın Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname de gözönünde bulundurularak, Ulaş­ tırma Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnamesi Tasarısı hazırlanmıştır.
Sayfa 2 -
Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 532 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sa­ yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaş­ tırma ve Turizm; Anayasa Komisyonları Raporları (1 /114; 1/509) r, c, Başbakanlık 14 . 12 . 1983 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı : K. K. T. D. 18/101 -1/180108694 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA «Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. Gareğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR­ NAME TASARISI GENEL GEREKÇESİ . Ulaştırma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 4770 sayılı Kanunun 38 yıllık uygulama süresi içinde Ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin bütününde gerek teknik gerekse ekonomik bakımlardan büyük gelişmeler olmuş, ulaştırma ve haberleşme hizmeti gören kamu kuruluşlarının hukukî bünyelerinde değişiklikler yapılmış, kamu kuruluşlarının iştirakiyle veya tamamen özel sektör tarafından yeni kuruluşlar meydana getiril­ miş bulunmaktadır. Ancak günün değişen ve gelişen şartlarına uygun bir hizmet götürülebilmesi ve koordinasyon sağlamak için, Bakanlığın yeniden düzenlemesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin kaynak ve ihtiyaçlara uygun olarak tesis edil­ mesi ve geliştirilmesi telsiz işlerinin, kara ulaştırması Sivil Havacılık Liman ve Deniz işleri ile ilgili Bakanlı­ ğın hizmet alanına giren ve benzeri görevleri ve yetkileri düzenlemek amacıyla, Bakanlıkların Merkez Teşkilatı­ nın Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname de gözönünde bulundurularak, Ulaş­ tırma Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnamesi Tasarısı hazırlanmıştır. — 2 — MADDE GEREKÇELERİ Madde 1. — Bu madde tasarının amaç ve kapsamını göstermektedir. Ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin teknik, ekonomik sosyal ihtiyaçlara uygun olarak kurulup geliştirilmesi bu kanunun esas amacıdır. Madde 2. — Bakanlığın, Karayolu, Demiryolu, Limanlar, Hava Meydanlarının inşaatı ve teçhizatlarının ya­ pılması hariç ülkenin ulaştırma ve haberleşme ile ilgili görevleri ve bu görevlerin esasları düzenlenmektedir. Madde 3. — Bu madde Bakanlık teşkilatını belirlemektedir. Madde 4. — Bu madde Bakanlık merkez teşkilatını belirlemektedir. Madde 5, 6, 7. — Bu maddelerde çerçeve kararnamesine uygun olarak, Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yar­ dımcılarının görev ve yetkileri belirtilmektedir. Madde 8. — Bakanlık anahizmet birimleri bu maddede sayılmaktadır. Madde 9. — 5.4.1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunun 5 inci maddesi ile Bakanlığımız bünyesinde ku­ rulan «Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü» anılan kanunla verilen görevleri yerine getirecektir. Bu görevler genellikle, telsiz iş ve hizmetlerini yürütmek, bunlara ilişkin planları hazırlamak ve uygulamak, elektronik ve elektromanyetik teknolojideki gelişmeleri takip etmektir. Madde 10. — Karayolu taşımacılığını düzenleyici esasların uygulamalarını sağlayıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürekli olarak denetlenip takip edilmesi gerekmektedir. Kara Ulaştırması Daire Başkanlığının görevleri bu amaca dönük olarak bu maddede gösterilmiştir. Madde 11. — Ülkemiz, liman, barınaklar ve iskelelerin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yara­ rına ve millî güvenlik amaçlarına uygun şekilde kuruluş ve işleyiş esaslarını tespit etmek, can ve mal güvenli­ ğini sağlayıcı tedbirlerin belirlenip uygulamasını sağlamak, Gemi adamları ile denizde faaliyet gösteren kişilerden gerekli görülenlerin, nitelik ve yeterliğini tespit edip belgelerini vermek, amacıyla Liman ve Deniz İşleri Daire Başkanlığının görevleri olarak düzenlenmiştir. Madde 12. — Tasarının bu maddesi, Sivil Havacılık Daire Başkanlığının görev ve yetkilerini belirtmektedir. Madde 13. — Yurt sathında yaygın bir çok kuruluşlarla ilgili vatandaşın günlük hayatında yer alan haber­ leşme hizmetlerinin daha düzenli, bir şekilde denetimine imkân vermesi için Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Madde 14. — Bu daire başkanlığı Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının ücret tarifelerini incelemek ve bunlar arasında hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret yapısı kurmak amaçlarıyla Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Madde 15. — Bu maddede Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ile ilgili hüküm bulunmaktadır. Madde 16. — Bu maddede çerçeve kararnamesine göre, Bakanlık Danışma ve Denetim Birimleri sayılmak­ tadır. Madde '17. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri be­ lirtilmektedir. Madde 18. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak, Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koor­ dinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri gösterilmektedir. Madde 19. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak, Hukuk Müşavirliğinin görevleri açıklan­ maktadır. Madde 20. — Bu maddede de on müşavirin görevlendirileceği hususu belirtilmektedir. Madde 21. — Bu maddede çerçeve kararnamesine uygun olarak, Bakanlık Yardımcı Birimleri sayılmakta­ dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 3 -
— 2 — MADDE GEREKÇELERİ Madde 1. — Bu madde tasarının amaç ve kapsamını göstermektedir. Ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin teknik, ekonomik sosyal ihtiyaçlara uygun olarak kurulup geliştirilmesi bu kanunun esas amacıdır. Madde 2. — Bakanlığın, Karayolu, Demiryolu, Limanlar, Hava Meydanlarının inşaatı ve teçhizatlarının ya­ pılması hariç ülkenin ulaştırma ve haberleşme ile ilgili görevleri ve bu görevlerin esasları düzenlenmektedir. Madde 3. — Bu madde Bakanlık teşkilatını belirlemektedir. Madde 4. — Bu madde Bakanlık merkez teşkilatını belirlemektedir. Madde 5, 6, 7. — Bu maddelerde çerçeve kararnamesine uygun olarak, Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yar­ dımcılarının görev ve yetkileri belirtilmektedir. Madde 8. — Bakanlık anahizmet birimleri bu maddede sayılmaktadır. Madde 9. — 5.4.1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunun 5 inci maddesi ile Bakanlığımız bünyesinde ku­ rulan «Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü» anılan kanunla verilen görevleri yerine getirecektir. Bu görevler genellikle, telsiz iş ve hizmetlerini yürütmek, bunlara ilişkin planları hazırlamak ve uygulamak, elektronik ve elektromanyetik teknolojideki gelişmeleri takip etmektir. Madde 10. — Karayolu taşımacılığını düzenleyici esasların uygulamalarını sağlayıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürekli olarak denetlenip takip edilmesi gerekmektedir. Kara Ulaştırması Daire Başkanlığının görevleri bu amaca dönük olarak bu maddede gösterilmiştir. Madde 11. — Ülkemiz, liman, barınaklar ve iskelelerin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yara­ rına ve millî güvenlik amaçlarına uygun şekilde kuruluş ve işleyiş esaslarını tespit etmek, can ve mal güvenli­ ğini sağlayıcı tedbirlerin belirlenip uygulamasını sağlamak, Gemi adamları ile denizde faaliyet gösteren kişilerden gerekli görülenlerin, nitelik ve yeterliğini tespit edip belgelerini vermek, amacıyla Liman ve Deniz İşleri Daire Başkanlığının görevleri olarak düzenlenmiştir. Madde 12. — Tasarının bu maddesi, Sivil Havacılık Daire Başkanlığının görev ve yetkilerini belirtmektedir. Madde 13. — Yurt sathında yaygın bir çok kuruluşlarla ilgili vatandaşın günlük hayatında yer alan haber­ leşme hizmetlerinin daha düzenli, bir şekilde denetimine imkân vermesi için Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Madde 14. — Bu daire başkanlığı Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının ücret tarifelerini incelemek ve bunlar arasında hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret yapısı kurmak amaçlarıyla Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Madde 15. — Bu maddede Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ile ilgili hüküm bulunmaktadır. Madde 16. — Bu maddede çerçeve kararnamesine göre, Bakanlık Danışma ve Denetim Birimleri sayılmak­ tadır. Madde '17. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri be­ lirtilmektedir. Madde 18. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak, Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koor­ dinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri gösterilmektedir. Madde 19. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak, Hukuk Müşavirliğinin görevleri açıklan­ maktadır. Madde 20. — Bu maddede de on müşavirin görevlendirileceği hususu belirtilmektedir. Madde 21. — Bu maddede çerçeve kararnamesine uygun olarak, Bakanlık Yardımcı Birimleri sayılmakta­ dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 3 — Madde 22. — Bu maddede, Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri çerçeve kararnamesine uygun olarak düzenlenmektedir. Madde 23. — Bu maddede çerçeve kararrnamesine uygun olarak, Personel Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. Bu ünite, bağlı ve ilgili kuruluşların işçi ve işverene ilişkin çalışmaları da takip ve koordine edecektir. Madde 24. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak «Eğitim Dairesi Başkanlığı» nın görevle­ ri düzenlenmektedir. Madde 25. — «Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı» nın kuruluşu ve görevleri çerçeve kararnamesine uy­ gun olarak bu madde gösterilmiştir. Madde 26. — Bu maddede, Bakanlığımızda 27.2.1982 tarih ve 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ku­ rulan «Genel Sekreterlik» in görevleri çerçeve kararnamesine uygun olarak düzenlenmektedir. Madde 27. — Bu maddede Savunma Sekreterliğinin görevleri belirtilmektedir. Madde 28. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri be­ lirtilmektedir. Madde 29. — Bakanlıkta sürekli olarak görev yapacak kurulu açıklamaktadır. Madde 30. — Bu maddede Ulaştırma Şûrasının görevleri belirtilmektedir. Madde 31. — Bu madde Taşra Teşkilatı ile ilgilidir. Madde 32, 33, 34, 35, 36. — Bu maddeler çerçeve kararnamesine uygun olarak, yöneticilerin sorumlulu­ ğu, koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu, mahallî idarelerle koordinas­ yon, Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi ve yetki devrine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Madde 37. — Bu madde atama ile ilgili hükmü belirtmektedir. Madde 38. — Bu madde kadrolarla ilgilidir. Madde 39. — Bu madde Yürürlükten Kaldırılan Hükümlerle ilgilidir. Geçici Madde 1. — Bu madde mevcut kadroların kullanımı ile ilgilidir. Geçici Madde 2. — İntibak hükümlerini ihtiva etmektedir. Geçici Madde 3. — Tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması belirtilmektedir. Geçici Madde 4. — Taşra ve yurt dışı teşkilatını düzenleyen mevzuatla ilgili maddedir. Geçici Madde 5. — Bakanlık teşkilatının bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre uygun hale getirilmesi gösterilmiştir. Madde 40. — Yürürlük maddesidir. Madde 41. — Yürütme maddesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.'Sayısı : 532)
Sayfa 4 -
— 3 — Madde 22. — Bu maddede, Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri çerçeve kararnamesine uygun olarak düzenlenmektedir. Madde 23. — Bu maddede çerçeve kararrnamesine uygun olarak, Personel Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. Bu ünite, bağlı ve ilgili kuruluşların işçi ve işverene ilişkin çalışmaları da takip ve koordine edecektir. Madde 24. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak «Eğitim Dairesi Başkanlığı» nın görevle­ ri düzenlenmektedir. Madde 25. — «Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı» nın kuruluşu ve görevleri çerçeve kararnamesine uy­ gun olarak bu madde gösterilmiştir. Madde 26. — Bu maddede, Bakanlığımızda 27.2.1982 tarih ve 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ku­ rulan «Genel Sekreterlik» in görevleri çerçeve kararnamesine uygun olarak düzenlenmektedir. Madde 27. — Bu maddede Savunma Sekreterliğinin görevleri belirtilmektedir. Madde 28. — Bu maddede, çerçeve kararnamesine uygun olarak Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri be­ lirtilmektedir. Madde 29. — Bakanlıkta sürekli olarak görev yapacak kurulu açıklamaktadır. Madde 30. — Bu maddede Ulaştırma Şûrasının görevleri belirtilmektedir. Madde 31. — Bu madde Taşra Teşkilatı ile ilgilidir. Madde 32, 33, 34, 35, 36. — Bu maddeler çerçeve kararnamesine uygun olarak, yöneticilerin sorumlulu­ ğu, koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu, mahallî idarelerle koordinas­ yon, Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi ve yetki devrine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Madde 37. — Bu madde atama ile ilgili hükmü belirtmektedir. Madde 38. — Bu madde kadrolarla ilgilidir. Madde 39. — Bu madde Yürürlükten Kaldırılan Hükümlerle ilgilidir. Geçici Madde 1. — Bu madde mevcut kadroların kullanımı ile ilgilidir. Geçici Madde 2. — İntibak hükümlerini ihtiva etmektedir. Geçici Madde 3. — Tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması belirtilmektedir. Geçici Madde 4. — Taşra ve yurt dışı teşkilatını düzenleyen mevzuatla ilgili maddedir. Geçici Madde 5. — Bakanlık teşkilatının bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre uygun hale getirilmesi gösterilmiştir. Madde 40. — Yürürlük maddesidir. Madde 41. — Yürütme maddesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.'Sayısı : 532) — 4 — T. a Başbakanlık 18 . 6 . 1984 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı : K. K. T. D. 181101-11180/04244 TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA «Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede ya- yımlananış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan GEREKÇE Balkanlar Kurulunca, Bakanakların Kuruluş ve Görevleri Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Ka­ rarnamenin 'bazı maddderinin değiştirilmesine dair hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamede, bazı birimle­ rin fcaldirıllması, 'bazılarının 'ismimin değiştirilımesi ve bazılarının da görevlerinde • değişiklikler yapılması kar­ şısında Ulaştırma Bakanlığının Teşikilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (ilgili maddelerinde de değişiklik yapılması zarurî ıgörülmüşitür. MADDE GEREKÇELERİ 1. Birinci maddede, Kanun Hükmünde Karar namenin Danışma ve Denetim -Birimleri başlıklı 16 ncı maddesi deği^jtaıefc suretiyle, Araştırma, GelişItJirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Bakanlığının adı «Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» şeklinde yenıiden yazılmış, maddeye (e) bendıi altında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ilave edilmiştir. 2.1 îlkıirıci madde Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin değişikliği ile ilgilidir. Söz konusu maddeyle Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulunungörevleri yeniden düzenlenmektedir. 3 - 4. üncü maddede, Yardımcı Hizmetler başlıklı, 21 inci madde değiştirilmek suretiyle, Komptrolöriük Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik bimimleri kaldırılmakta, yeni birim olarak idarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı ilave edilmektedir. 5 nei madde Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde değişikliği öngörmektedir. Bu mad­ dede yeni kurulan İdarî ve Malî İşler Daire Bask anlığının görevleri düzenlenmiştir, 6 ncı madde, Basın ve Halikla İlişkiler Müşavüriiğinin. görevlerini belirtmektedir. 7 nci madde (kaldırılan birimlerin personeli ile ilgili saklı halkları düzenlemektedir, 8 inci madde yürüdük, 9 uncu madde yürütme i e Mgilidıir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 5 -
— 4 — T. a Başbakanlık 18 . 6 . 1984 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı : K. K. T. D. 181101-11180/04244 TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA «Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede ya- yımlananış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Turgut Özal Başbakan GEREKÇE Balkanlar Kurulunca, Bakanakların Kuruluş ve Görevleri Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Ka­ rarnamenin 'bazı maddderinin değiştirilmesine dair hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamede, bazı birimle­ rin fcaldirıllması, 'bazılarının 'ismimin değiştirilımesi ve bazılarının da görevlerinde • değişiklikler yapılması kar­ şısında Ulaştırma Bakanlığının Teşikilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (ilgili maddelerinde de değişiklik yapılması zarurî ıgörülmüşitür. MADDE GEREKÇELERİ 1. Birinci maddede, Kanun Hükmünde Karar namenin Danışma ve Denetim -Birimleri başlıklı 16 ncı maddesi deği^jtaıefc suretiyle, Araştırma, GelişItJirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Bakanlığının adı «Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» şeklinde yenıiden yazılmış, maddeye (e) bendıi altında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ilave edilmiştir. 2.1 îlkıirıci madde Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin değişikliği ile ilgilidir. Söz konusu maddeyle Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulunungörevleri yeniden düzenlenmektedir. 3 - 4. üncü maddede, Yardımcı Hizmetler başlıklı, 21 inci madde değiştirilmek suretiyle, Komptrolöriük Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik bimimleri kaldırılmakta, yeni birim olarak idarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı ilave edilmektedir. 5 nei madde Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde değişikliği öngörmektedir. Bu mad­ dede yeni kurulan İdarî ve Malî İşler Daire Bask anlığının görevleri düzenlenmiştir, 6 ncı madde, Basın ve Halikla İlişkiler Müşavüriiğinin. görevlerini belirtmektedir. 7 nci madde (kaldırılan birimlerin personeli ile ilgili saklı halkları düzenlemektedir, 8 inci madde yürüdük, 9 uncu madde yürütme i e Mgilidıir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 5 — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Esas No. : 11114, 1/509 Karar No. : 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 'Bakanlar Kurulunca kabul edilip Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşkaMıığına sunulan ve Komisyonumu­ zla havale edilen «Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Ka­ rarname 'ile, Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birleştirilmesi suretiyle Komisyonumuzun 18.2:1987 tarih ve 4 üncü bMeşiıminde, Ulaştırma Balkanı Veysel Atasoy ve Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle görüşülüp 'incelenmiştir. 'Bilindiği üzere ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin bütününde gerek teknik, gerekse ekonomik ba- kıımiardan büyük gelişmeler olmuş, ulaştırma ve haberleşme hizmeti gören kamu kuruluşlarının hukukî bün­ yelerinde değişiklikler yapılmış ve ulaştırma hizmetlerinin' plan, 'proje ve 'alt yapı tesislerinin yapımına ilişkin hizmetlerin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunan Demiryolları, 'Limanlar ve Hava Meydan­ ları İnşaatı gibi hizmetlerin 3322 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığı bünyesine 'alınması öngörülmüş, artan ve gelişen ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşısında Ulaştırma Bakanlığının hizmet alanına giren ve ben­ zeri görevleri ve yetkileri düzenlemek amacı ile kuruluşun teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname­ lerin yeniden düzenlenmesıi gerdkrniştir. Kanunun tümü üzerindeki müzakereler sonunda maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 1 indi madde Ulaştırma Bakanlığının amaç ve kapsamını göstermekte olup, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 2 noi maddenin 3322 sayılı Kanunla (a) bendi değiştirilmiştir. Bu değişiklik aynen benimsenmiş, <jg) ben­ di de 2929 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldığından bunun yerine ilgili Kanunlar ibaresi eklenerek kabul edilmiştir. 3 üncü maddeye, ve bağlı kuruluşlar ibaresi eklenmiştir. 4 üncü madde ekli 1 sayılı Cetvelde Müsteşar Yardımcısının 4'e çıkarılması ve bazı daire başkanlıkları­ nın Genel Müdürlüğe dönüştürülmesi, bir Daire Başkanlığı ihdas edilmesi nedeni ile Cetvelde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 5 inci madde 3 üncü maddede yapılan ilaveye paralel olarak düzeltüntiştir. 6 ncı madde Müsteşarın görev yetkilerini belirtmekte olup, aynen benimsenmiştir. Ulaştırma Bakanlığı hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi dikkate alınarak Müsteşar Yardımcı adedi üçten dörde çıkarılmış ve 7 ndi maldde yeniden düzenlenmiştir. 8 inci.-maddede, sayılan Ana Hizmet Birimlerinden, Kara Ulaştırması, Deniz Ulaştırması ve Sivil Havacı­ lık Dairesi Başkanlıklarının görevleri genişletildiğinden, kabul edilen bir önerge ile bu üç Daire Başkanlığı Genel Müdürlük olarak kabul edilmiştir. 3322 sayılı Kanunla 182 sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik Komisyonu­ muzca metne 9 uncu madde olarak alınmış ancak Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge­ nel Müdürlüğüne, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları projelerini ve şartnamelerini incelemek ve ona­ mak görevi verilmesi gerektiğinden ulaşım sistemlerinin standartlaştırılması dolayısı ile kabul edilen önerge doğrultusunda (a) ve (c) bentleri birleştirilmiş ayrıca (b) fıkrasında düzenleme yapılarak 9 uncu madde bu şekliyle kabul edilmiştir. Ülkemizde Karayolu taşımacılığının hızla artması bu kesimdeki teşkilat ve mevzuatın geliştirilmesine ve hizmetlerin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi göz önüne alınarak, Kara Ulaştırma Daire Başkanlığı kabul edilen önerge ile Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve 10 uncu madde bu değişiklik- ' le kabul edilmiştir. • Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 6 -
— 5 — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Esas No. : 11114, 1/509 Karar No. : 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 'Bakanlar Kurulunca kabul edilip Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşkaMıığına sunulan ve Komisyonumu­ zla havale edilen «Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Ka­ rarname 'ile, Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birleştirilmesi suretiyle Komisyonumuzun 18.2:1987 tarih ve 4 üncü bMeşiıminde, Ulaştırma Balkanı Veysel Atasoy ve Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle görüşülüp 'incelenmiştir. 'Bilindiği üzere ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin bütününde gerek teknik, gerekse ekonomik ba- kıımiardan büyük gelişmeler olmuş, ulaştırma ve haberleşme hizmeti gören kamu kuruluşlarının hukukî bün­ yelerinde değişiklikler yapılmış ve ulaştırma hizmetlerinin' plan, 'proje ve 'alt yapı tesislerinin yapımına ilişkin hizmetlerin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunan Demiryolları, 'Limanlar ve Hava Meydan­ ları İnşaatı gibi hizmetlerin 3322 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığı bünyesine 'alınması öngörülmüş, artan ve gelişen ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşısında Ulaştırma Bakanlığının hizmet alanına giren ve ben­ zeri görevleri ve yetkileri düzenlemek amacı ile kuruluşun teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname­ lerin yeniden düzenlenmesıi gerdkrniştir. Kanunun tümü üzerindeki müzakereler sonunda maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 1 indi madde Ulaştırma Bakanlığının amaç ve kapsamını göstermekte olup, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 2 noi maddenin 3322 sayılı Kanunla (a) bendi değiştirilmiştir. Bu değişiklik aynen benimsenmiş, <jg) ben­ di de 2929 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldığından bunun yerine ilgili Kanunlar ibaresi eklenerek kabul edilmiştir. 3 üncü maddeye, ve bağlı kuruluşlar ibaresi eklenmiştir. 4 üncü madde ekli 1 sayılı Cetvelde Müsteşar Yardımcısının 4'e çıkarılması ve bazı daire başkanlıkları­ nın Genel Müdürlüğe dönüştürülmesi, bir Daire Başkanlığı ihdas edilmesi nedeni ile Cetvelde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 5 inci madde 3 üncü maddede yapılan ilaveye paralel olarak düzeltüntiştir. 6 ncı madde Müsteşarın görev yetkilerini belirtmekte olup, aynen benimsenmiştir. Ulaştırma Bakanlığı hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi dikkate alınarak Müsteşar Yardımcı adedi üçten dörde çıkarılmış ve 7 ndi maldde yeniden düzenlenmiştir. 8 inci.-maddede, sayılan Ana Hizmet Birimlerinden, Kara Ulaştırması, Deniz Ulaştırması ve Sivil Havacı­ lık Dairesi Başkanlıklarının görevleri genişletildiğinden, kabul edilen bir önerge ile bu üç Daire Başkanlığı Genel Müdürlük olarak kabul edilmiştir. 3322 sayılı Kanunla 182 sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik Komisyonu­ muzca metne 9 uncu madde olarak alınmış ancak Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge­ nel Müdürlüğüne, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları projelerini ve şartnamelerini incelemek ve ona­ mak görevi verilmesi gerektiğinden ulaşım sistemlerinin standartlaştırılması dolayısı ile kabul edilen önerge doğrultusunda (a) ve (c) bentleri birleştirilmiş ayrıca (b) fıkrasında düzenleme yapılarak 9 uncu madde bu şekliyle kabul edilmiştir. Ülkemizde Karayolu taşımacılığının hızla artması bu kesimdeki teşkilat ve mevzuatın geliştirilmesine ve hizmetlerin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi göz önüne alınarak, Kara Ulaştırma Daire Başkanlığı kabul edilen önerge ile Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve 10 uncu madde bu değişiklik- ' le kabul edilmiştir. • Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 6 — 11 inci maddede, hizmetlerin tek elden yönetilmesini teminen, Başbakanlıktaki Deniz İşleri Başkanlığı da Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan ve bu defa Genel Müdürlüğe dönüştürülmüş olan Daire Başkan­ lığının bünyesine alınarak görevleri genişletilmiştir. 12 nci maddede, Türk Sivil Havacılık sahasındaki hizmetlerin Daire Başkanlığı düzeyinde yürütülmesi mümkün olamayacağından Genel Müdürlüğe dönüştürülmesi gerekli görülmüş ve bu doğrultuda verilen öner­ ge kabul edilerek madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 13 ve 14 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 15 inci maddenin (c) bendinde Bakanlığın kelimesinden sonra gelen virgül anlamı değiştirdiğinden kaldı­ rılmıştır. 16 ncı maddeye, Milletlerarası ilişkilerin yoğunluğu dolayısı ile yen'ibir birim oluşturulması zorunluluğu hâsıl olduğundan madde metnine (f) bendi ile Dış İlişkiler Dalire Başkanlığı ilave edilmiştir. 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 20/A maddesi 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenmiş kanun tekniği yönünden 21 inci mad­ de olarak kabul edilmiştir. 16 ncı maddeye Dış ilişkiler Dairesi eklenmesi nedeni ile bu dairenlin görevlerini belirlemek amacı İle yeni bir maddeye gerek duyulmuş ve metne 22 nci madde olarak yeni bir madde eklenmiştir. . Kanuna yeni 22 nci maddenin eklenmesi nedeni ile 21 inci madde numarası 23 olarak düzeltilmiş ve mad­ dede (b) ve (e) bentlerinin 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılması nedeni ile bent­ ler yeniden sıralanmıştır. 22 nci madde 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 23 üncü maddedeki Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kal­ dırıldığından kanun metninden çıkarılmıştır. 24 üncü madde 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 25 inci madde 26 ncı madde olarak (h) ve (1) bentlerinde yer alan Bakan ve Müsteşarca verilecek görev­ lerin, Bakanlıkça verilecek görevler şeklinde düzenlenmesi ile kabul edilmiştir. 26 ncı madde 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırıldığından metinden çıkarılmıştır. 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 31 inci maddede yer alan «Bölge Valiliği» kanunla kaldırıldığından madde metninden çıkarılmıştır. 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 39 uncu madde, yürürlükten kaldırılan hükümleri belirtmiştir. Ancak Başbakanlık Deniz İşleri Başkanlı­ ğının Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alınması ve 3322 sayılı Kanunun Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili madde­ lerinin bu Kanunda yer alması nedeni ile maddeye bu hükümlerin de ilavesini öngören önerge kabul edilerek yeniden düzenlenmiştir. Geçici 1 inci madde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile işlerliğini kaybettiğin­ den metinden çıkarılmıştır. Geçici 2 nci maddede kadro ve görev Unvanları değişmeyenler yerii kadrolarına atandığından bu hüküm çıkarılmış ve Geçici 1 inci madde olarak kabul edilmiştir. Geçici 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeler, Geçici 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü madde olarak aynen kabul edil- mşitir. Geçici 6 ncı madde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uygulandığından metinden çıkarılmıştır. Başbakanlık bünyesindeki Deniz İşleri Başkanlığı bu Kanun ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alındığın­ dan kadro ve ödeneklerin de devri gerekmiş ve kabul edilen önerge ile Geçici 6 ncı madde olarak metne ilave edilmiştir. * . Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 7 -
— 6 — 11 inci maddede, hizmetlerin tek elden yönetilmesini teminen, Başbakanlıktaki Deniz İşleri Başkanlığı da Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan ve bu defa Genel Müdürlüğe dönüştürülmüş olan Daire Başkan­ lığının bünyesine alınarak görevleri genişletilmiştir. 12 nci maddede, Türk Sivil Havacılık sahasındaki hizmetlerin Daire Başkanlığı düzeyinde yürütülmesi mümkün olamayacağından Genel Müdürlüğe dönüştürülmesi gerekli görülmüş ve bu doğrultuda verilen öner­ ge kabul edilerek madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 13 ve 14 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 15 inci maddenin (c) bendinde Bakanlığın kelimesinden sonra gelen virgül anlamı değiştirdiğinden kaldı­ rılmıştır. 16 ncı maddeye, Milletlerarası ilişkilerin yoğunluğu dolayısı ile yen'ibir birim oluşturulması zorunluluğu hâsıl olduğundan madde metnine (f) bendi ile Dış İlişkiler Dalire Başkanlığı ilave edilmiştir. 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 20/A maddesi 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenmiş kanun tekniği yönünden 21 inci mad­ de olarak kabul edilmiştir. 16 ncı maddeye Dış ilişkiler Dairesi eklenmesi nedeni ile bu dairenlin görevlerini belirlemek amacı İle yeni bir maddeye gerek duyulmuş ve metne 22 nci madde olarak yeni bir madde eklenmiştir. . Kanuna yeni 22 nci maddenin eklenmesi nedeni ile 21 inci madde numarası 23 olarak düzeltilmiş ve mad­ dede (b) ve (e) bentlerinin 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılması nedeni ile bent­ ler yeniden sıralanmıştır. 22 nci madde 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 23 üncü maddedeki Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kal­ dırıldığından kanun metninden çıkarılmıştır. 24 üncü madde 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 25 inci madde 26 ncı madde olarak (h) ve (1) bentlerinde yer alan Bakan ve Müsteşarca verilecek görev­ lerin, Bakanlıkça verilecek görevler şeklinde düzenlenmesi ile kabul edilmiştir. 26 ncı madde 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırıldığından metinden çıkarılmıştır. 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 31 inci maddede yer alan «Bölge Valiliği» kanunla kaldırıldığından madde metninden çıkarılmıştır. 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 39 uncu madde, yürürlükten kaldırılan hükümleri belirtmiştir. Ancak Başbakanlık Deniz İşleri Başkanlı­ ğının Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alınması ve 3322 sayılı Kanunun Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili madde­ lerinin bu Kanunda yer alması nedeni ile maddeye bu hükümlerin de ilavesini öngören önerge kabul edilerek yeniden düzenlenmiştir. Geçici 1 inci madde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile işlerliğini kaybettiğin­ den metinden çıkarılmıştır. Geçici 2 nci maddede kadro ve görev Unvanları değişmeyenler yerii kadrolarına atandığından bu hüküm çıkarılmış ve Geçici 1 inci madde olarak kabul edilmiştir. Geçici 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeler, Geçici 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü madde olarak aynen kabul edil- mşitir. Geçici 6 ncı madde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uygulandığından metinden çıkarılmıştır. Başbakanlık bünyesindeki Deniz İşleri Başkanlığı bu Kanun ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alındığın­ dan kadro ve ödeneklerin de devri gerekmiş ve kabul edilen önerge ile Geçici 6 ncı madde olarak metne ilave edilmiştir. * . Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) tir. — 7 — Yürürlük ve Yürütme maddesfiyle ilgili 40 ve 41 indi maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş- İşbu rapor havelesi gereğince Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu­ lur. Başkan İstanbul Behiç Sadi Abbasoğlu Kâtip Recep Kaya Bilecik Üye Osman Esgin Tipi Aydın Üye Münir Sevinç Eskisen ir (Karşı oyum eklidir.) Üye Halis Soylu Kars Başkam/ekili Ayhan Uysal Çanakkale Üye M. Erdal Durukan Adana Üye Mahmut Sönmez Bingöl Üye Mehmet Kafkaslıgil İstanbul Üye Mustafa Batgün Kocaeli Üye Ali Mazhar Haznedar Ordu (5. Sözcü Hayrettin Elmas İstanbul Üye İsmail Saruhan Ankara Üye Hilmi Nalbantoğlu Erzurum 16 ve 22 rici maddelere muhalifim) Üye lşılay Saygın İzmir Üye Altınok Esen Konya KARŞI OYUMUN GEREKÇESİ : Tasarının eksik kısımları vardır. Bunların genel kurulda tamamlanmasına yardımcı olmak için karşıyım. Münir Sevinç Eskişehir MUHALEFET ŞERHİ 182 sayılı Kamun Hükmünde Kararnamenin; 5, 16 ve 22 maddelerine muhalifim. Bunlar için genel kurulda görüşülmesi sırasında fikirlerimi söyleyeceğim. Hilmi Nalbantoğlu Erzurum Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 8 -
tir. — 7 — Yürürlük ve Yürütme maddesfiyle ilgili 40 ve 41 indi maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş- İşbu rapor havelesi gereğince Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu­ lur. Başkan İstanbul Behiç Sadi Abbasoğlu Kâtip Recep Kaya Bilecik Üye Osman Esgin Tipi Aydın Üye Münir Sevinç Eskisen ir (Karşı oyum eklidir.) Üye Halis Soylu Kars Başkam/ekili Ayhan Uysal Çanakkale Üye M. Erdal Durukan Adana Üye Mahmut Sönmez Bingöl Üye Mehmet Kafkaslıgil İstanbul Üye Mustafa Batgün Kocaeli Üye Ali Mazhar Haznedar Ordu (5. Sözcü Hayrettin Elmas İstanbul Üye İsmail Saruhan Ankara Üye Hilmi Nalbantoğlu Erzurum 16 ve 22 rici maddelere muhalifim) Üye lşılay Saygın İzmir Üye Altınok Esen Konya KARŞI OYUMUN GEREKÇESİ : Tasarının eksik kısımları vardır. Bunların genel kurulda tamamlanmasına yardımcı olmak için karşıyım. Münir Sevinç Eskişehir MUHALEFET ŞERHİ 182 sayılı Kamun Hükmünde Kararnamenin; 5, 16 ve 22 maddelerine muhalifim. Bunlar için genel kurulda görüşülmesi sırasında fikirlerimi söyleyeceğim. Hilmi Nalbantoğlu Erzurum Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 8 — Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Esas No. : 1/114, 1/509 Karar No. : 7 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Başkanlığınızca, 23.2.1987 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev­ leri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilme­ si Hakkında 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzun 26.2.1987 tarihli Birleşiminde, Ulaş­ tırma Bakanı Veysel Atasoy ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir. Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnameleri incelemeye başlamadan önce, ilk Komisyon olan Bayın­ dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun, 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi değiştiren 3322 sayılı Kanunu da dikkate alıp, 182 ve 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri birleştirerek yaptığı düzenle­ meyi uygun bulmuş ve görüşmelere esas alınmasını kabul etmiştir. Kanun Hükmünde Kararnamelerin gerekçeleri olumlu bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. Komisyonumuz, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun kabul ettiği metnin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri ile Geçici 2 nci maddesini aynen kabul etmiştir. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 11 inci madde, (a) bendinde yer alan «Millî Deniz Politikasını tespit ederek...» ibaresi, millî politikaların Genel Müdürlükçe değil hükümetler tarafından tespit edileceği görüşü ile «millî deniz politikasına uygun olarak» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 22 nci maddesi ile Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatına Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığını eklemiştir. Bu durum karşısında Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığını düzenleyen 15 inci maddenin (c) bendinde sayılan görevin 22 nci maddede sayılması gerekmektedir. Bu neden­ le 15 inci madde (c) bendi çıkartılarak ve (d) bendi (c) olarak düzenlemek suretiyle kabul edilmiştir. Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığını düzenleyen 22 nci madde, 15 inci maddede yapılan değişikliğe paralel ola­ rak düzenlenerek ve (e) bendinde geçen «Makamca» ibaresinin «Bakanlıkça» - şeklinde düzeltilmesiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuz, Beşinci Bölüm Başlığının «Sürekli Kurul» olması -nedeniyle ayrıca 29 uncu maddeye gerek görmemiş ve metinden çıkartmıştır. Ulaştırma Şûrasını düzenleyen 30 uncu madde şûranın kuruluşunu ve görevlerini düzenlemektedir. Komis­ yonumuz şûranın kuruluşunu 29 uncu madde görevlerini ise 30 uncu madde olarak kabul etmiştir. Geçici 1 inci maddenin son cümlesi «eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni gö­ revlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.» şeklinde cümleye açıklık getirilerek kabul edil­ miştir. ı Geçici 3 üncü maddenin son fıkrası Geçici 4 üncü maddede de yer aldığından metinden çıkartılmıştır. Geçici 4 üncü madde, birinci fıkrasına «taşra» teşkilatının eklenmesi ve atamalarının nasıl yapılacağını dü­ zenleyen son fıkranın eklenmesi ile kabul edilmiştir. Geçici 5 inci madde, Geçici 1 inci maddede yapılan düzenleme doğrultusunda metinden çıkartılmıştır. •Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 9 -
— 8 — Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Esas No. : 1/114, 1/509 Karar No. : 7 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Başkanlığınızca, 23.2.1987 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev­ leri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilme­ si Hakkında 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzun 26.2.1987 tarihli Birleşiminde, Ulaş­ tırma Bakanı Veysel Atasoy ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir. Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnameleri incelemeye başlamadan önce, ilk Komisyon olan Bayın­ dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun, 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi değiştiren 3322 sayılı Kanunu da dikkate alıp, 182 ve 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri birleştirerek yaptığı düzenle­ meyi uygun bulmuş ve görüşmelere esas alınmasını kabul etmiştir. Kanun Hükmünde Kararnamelerin gerekçeleri olumlu bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. Komisyonumuz, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun kabul ettiği metnin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri ile Geçici 2 nci maddesini aynen kabul etmiştir. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 11 inci madde, (a) bendinde yer alan «Millî Deniz Politikasını tespit ederek...» ibaresi, millî politikaların Genel Müdürlükçe değil hükümetler tarafından tespit edileceği görüşü ile «millî deniz politikasına uygun olarak» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 22 nci maddesi ile Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatına Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığını eklemiştir. Bu durum karşısında Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığını düzenleyen 15 inci maddenin (c) bendinde sayılan görevin 22 nci maddede sayılması gerekmektedir. Bu neden­ le 15 inci madde (c) bendi çıkartılarak ve (d) bendi (c) olarak düzenlemek suretiyle kabul edilmiştir. Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığını düzenleyen 22 nci madde, 15 inci maddede yapılan değişikliğe paralel ola­ rak düzenlenerek ve (e) bendinde geçen «Makamca» ibaresinin «Bakanlıkça» - şeklinde düzeltilmesiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuz, Beşinci Bölüm Başlığının «Sürekli Kurul» olması -nedeniyle ayrıca 29 uncu maddeye gerek görmemiş ve metinden çıkartmıştır. Ulaştırma Şûrasını düzenleyen 30 uncu madde şûranın kuruluşunu ve görevlerini düzenlemektedir. Komis­ yonumuz şûranın kuruluşunu 29 uncu madde görevlerini ise 30 uncu madde olarak kabul etmiştir. Geçici 1 inci maddenin son cümlesi «eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni gö­ revlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.» şeklinde cümleye açıklık getirilerek kabul edil­ miştir. ı Geçici 3 üncü maddenin son fıkrası Geçici 4 üncü maddede de yer aldığından metinden çıkartılmıştır. Geçici 4 üncü madde, birinci fıkrasına «taşra» teşkilatının eklenmesi ve atamalarının nasıl yapılacağını dü­ zenleyen son fıkranın eklenmesi ile kabul edilmiştir. Geçici 5 inci madde, Geçici 1 inci maddede yapılan düzenleme doğrultusunda metinden çıkartılmıştır. •Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 9 — Geçici 6 ncı madde, Geçici 5 inci madde olarak «ve 1987 yılı Bütçe ödenekleri» ibaresinin gerek görülme­ diği için maddeden çıkartılmasıyla kabul edilmiştir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. Başkan Kâmil T. Coşkunoğlu Ankara Kâtlip Mehmet Sezai Pekuslu Anlkara Üye Namık Kemal Sentürk İstanbul 20 nci maddeye karşıyım. Üye Ahmet Turan Soğ Sivas 20 Başkanvekili Münir Fuat Yazıcı Manisa Üye İhsan Tombuş Çorum Üye Fahrettin Uluç Samsun noi maddeye karşıyım. Sözcü Ahmet Remzi Çerçi Adana Üye ancıoğlu Sabahattin Eryurt Erzurum Üye Ünal Yaşar Gaziantep Üye Edip Özgenç içel Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakıkında 'Kanun Hükmünde Kararname KHK/182 Ulaştırma Bakanlığının yeniden düzenlenmesi; 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da­ yanılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde karadaştırıl-mıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat Amaç MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamemin amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığının kurulma­ sına, .teşkilat ve görevlerine İlişkin esasları düzenlemektir. Görev MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığının görevleri şunlardır : a) Ulaştırma ve haberleşme iş ve Mzmetlerinin, karayolu, demiryolu, limanlar ve hava nıeydaniarının ya­ pımları: ve teçhizatları lüle ilgili hususlar hariç ve Karayolları Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hü­ kümleri] saklı 'kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve rnıilî güvenlik amaçla­ rına uygun olarak kurulmasını, geliştiırilmesiıni ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekıilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, c) Ulaştırma ve 'haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve deniz taşıma araçlarınnı teknik nitelik­ leriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının toeılirtilirnesii hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda (koordinasyonu sağlamak, ıTürklye Büyük. Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 10 -
— 9 — Geçici 6 ncı madde, Geçici 5 inci madde olarak «ve 1987 yılı Bütçe ödenekleri» ibaresinin gerek görülme­ diği için maddeden çıkartılmasıyla kabul edilmiştir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. Başkan Kâmil T. Coşkunoğlu Ankara Kâtlip Mehmet Sezai Pekuslu Anlkara Üye Namık Kemal Sentürk İstanbul 20 nci maddeye karşıyım. Üye Ahmet Turan Soğ Sivas 20 Başkanvekili Münir Fuat Yazıcı Manisa Üye İhsan Tombuş Çorum Üye Fahrettin Uluç Samsun noi maddeye karşıyım. Sözcü Ahmet Remzi Çerçi Adana Üye ancıoğlu Sabahattin Eryurt Erzurum Üye Ünal Yaşar Gaziantep Üye Edip Özgenç içel Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakıkında 'Kanun Hükmünde Kararname KHK/182 Ulaştırma Bakanlığının yeniden düzenlenmesi; 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da­ yanılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde karadaştırıl-mıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat Amaç MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamemin amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığının kurulma­ sına, .teşkilat ve görevlerine İlişkin esasları düzenlemektir. Görev MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığının görevleri şunlardır : a) Ulaştırma ve haberleşme iş ve Mzmetlerinin, karayolu, demiryolu, limanlar ve hava nıeydaniarının ya­ pımları: ve teçhizatları lüle ilgili hususlar hariç ve Karayolları Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hü­ kümleri] saklı 'kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve rnıilî güvenlik amaçla­ rına uygun olarak kurulmasını, geliştiırilmesiıni ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekıilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, c) Ulaştırma ve 'haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve deniz taşıma araçlarınnı teknik nitelik­ leriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının toeılirtilirnesii hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda (koordinasyonu sağlamak, ıTürklye Büyük. Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 10 — d) Ulaştırma ve haberleşme üslerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri .saklı kalmak üzere kamu düzenini can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtarak ve uygulanmasını takip et­ mek ve denetlemek, e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak, f) Bakanlıkla iılglii kuruluşların amaçları ve özel kanundan gereğince ve kendilerine verilen hizmetlerin yerine getirilmelerini sağlamak, g) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanun Hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulana­ cak ücret ıtarifderinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanımasını takip emtek, h) Ulaştırma, haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenita ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmeik ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini) vermek, i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5.5.1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin -Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun Hükümleri saklı katarak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve antlaşmaları uygulamak, j) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek, Teşkilat MADDE 3. — Ulaştırma Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından ve ig l i kuruluş­ larından meydana gelir. İKİNCİ KISIM Bakanlık Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı MADDE 4. — Balkanlık merkez teşkilatı, anahiznıet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yar­ dımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı 'Bk-1 sayılı cetvelde gösteriilmiştir. BÎRİNCİ BÖLÜM Bakanlık Makamı Bakan MADDE 5, — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlıik hizmetlerini mevzuata, hükü­ metin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer hakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile igüi kuruluşlarının' faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmötlerioi Bakan adına ve Ba­ kanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık prog­ ramlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu 'amaçla Bakanlık teftiş kurulu hariç, Bakanlık 'birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar, yukarıda 'belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumiluduri Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 11 -
— 10 — d) Ulaştırma ve haberleşme üslerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri .saklı kalmak üzere kamu düzenini can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtarak ve uygulanmasını takip et­ mek ve denetlemek, e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak, f) Bakanlıkla iılglii kuruluşların amaçları ve özel kanundan gereğince ve kendilerine verilen hizmetlerin yerine getirilmelerini sağlamak, g) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanun Hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulana­ cak ücret ıtarifderinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanımasını takip emtek, h) Ulaştırma, haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenita ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmeik ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini) vermek, i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5.5.1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin -Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun Hükümleri saklı katarak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve antlaşmaları uygulamak, j) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek, Teşkilat MADDE 3. — Ulaştırma Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından ve ig l i kuruluş­ larından meydana gelir. İKİNCİ KISIM Bakanlık Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı MADDE 4. — Balkanlık merkez teşkilatı, anahiznıet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yar­ dımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı 'Bk-1 sayılı cetvelde gösteriilmiştir. BÎRİNCİ BÖLÜM Bakanlık Makamı Bakan MADDE 5, — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlıik hizmetlerini mevzuata, hükü­ metin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer hakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile igüi kuruluşlarının' faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmötlerioi Bakan adına ve Ba­ kanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık prog­ ramlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu 'amaçla Bakanlık teftiş kurulu hariç, Bakanlık 'birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar, yukarıda 'belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumiluduri Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 11 — Müsteşar Yardımcıları MADDE 7. — Bakanlıkta anahıizınıet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerinin yönettim ve koor­ dinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM Anahizmet Birimleri Anahizmet Birimleri MADDE 8. — Ulaştırma Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır t a) Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü, b) Kara Ulaştırma Dairesi Başkanlığı, c) Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı, d) Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı, e) Haberleşme Dairesi Başkanlığı, f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, g) 'Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı. Telsiz İşlerhGenel Müdürlüğü MADDE 9. — Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) Telsiz iş ve hizmetlerine ilişkin planları hazırlamak ve uygulamak, ilgili diğer kurum ve kuruluşla- ırın bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmek, b) Telsiz haberleşmesi ve endüstrisi alanlarındaki araştırmacı, imalatçı kuruluşlarla da işbirliği yaparak elektronik ve elektromanyetik: teknolojideki gelişmeleri takip etmek, c) 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince yapılan uygulamaları taklip ve kontrol etmek, incelemek, değer­ lendirmek ve lüzum görülen konularda Haberleşme Yüksek Kuruluna bilgi sunmak, d) Radyo ve televizyon verici istasyonları dahil olmak üzere her nevi frekans, planlama, tahsis ve tes­ cil işlemlerini takat ve yayın sürelerini göz önünde tutarak ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak, su­ retiyle yürütmek, e) Usulsüz yayınları ve enterferansları takip ve tespit eden 'birimlerle karşılıklı işbirliği yaparak gerekli işlemleri yürütmek, f) 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan ve Ulaştırma Bakanlığına verilen görevleri Bakanlık adına yü­ rütmek, her türlü kayıtları tutmak ve mevcut hükümlere uymayanlar hakkında gerekli teknik ve idarî işlem­ leri yapmak, g) Kanunlarla verilen 'benzeri görevleri yapmak, h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Kara Ulaştırması Daire Başkanlığı MADDE 10. — Kara Ulaştırması Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu taşımaları­ nın ekonomik, teknik, sosyal ve millî güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hiz­ metlerin diğer ulaştırma hizmetlerine intibakını sağlayıcı tedbirleri almak, b) Kara ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği milletlerarası münasebetleri yürütmek, anılaş- malıar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara ve demiryolu ulaştırmasında milletlerarası seviyede mevzuatı, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip etmek ve kuralılara uygun yeni çözümler geliştirmek, c) Karayolu taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı, acenta ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını dü­ zenlemek, gereken haillerde yetki belgesi vermek ve denetlemek, d) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu yararı ve pi­ yasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve uygulamayı ıdenetiemek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 12 -
— 11 — Müsteşar Yardımcıları MADDE 7. — Bakanlıkta anahıizınıet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerinin yönettim ve koor­ dinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM Anahizmet Birimleri Anahizmet Birimleri MADDE 8. — Ulaştırma Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır t a) Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü, b) Kara Ulaştırma Dairesi Başkanlığı, c) Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı, d) Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı, e) Haberleşme Dairesi Başkanlığı, f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, g) 'Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı. Telsiz İşlerhGenel Müdürlüğü MADDE 9. — Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) Telsiz iş ve hizmetlerine ilişkin planları hazırlamak ve uygulamak, ilgili diğer kurum ve kuruluşla- ırın bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmek, b) Telsiz haberleşmesi ve endüstrisi alanlarındaki araştırmacı, imalatçı kuruluşlarla da işbirliği yaparak elektronik ve elektromanyetik: teknolojideki gelişmeleri takip etmek, c) 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince yapılan uygulamaları taklip ve kontrol etmek, incelemek, değer­ lendirmek ve lüzum görülen konularda Haberleşme Yüksek Kuruluna bilgi sunmak, d) Radyo ve televizyon verici istasyonları dahil olmak üzere her nevi frekans, planlama, tahsis ve tes­ cil işlemlerini takat ve yayın sürelerini göz önünde tutarak ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak, su­ retiyle yürütmek, e) Usulsüz yayınları ve enterferansları takip ve tespit eden 'birimlerle karşılıklı işbirliği yaparak gerekli işlemleri yürütmek, f) 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan ve Ulaştırma Bakanlığına verilen görevleri Bakanlık adına yü­ rütmek, her türlü kayıtları tutmak ve mevcut hükümlere uymayanlar hakkında gerekli teknik ve idarî işlem­ leri yapmak, g) Kanunlarla verilen 'benzeri görevleri yapmak, h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Kara Ulaştırması Daire Başkanlığı MADDE 10. — Kara Ulaştırması Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu taşımaları­ nın ekonomik, teknik, sosyal ve millî güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hiz­ metlerin diğer ulaştırma hizmetlerine intibakını sağlayıcı tedbirleri almak, b) Kara ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği milletlerarası münasebetleri yürütmek, anılaş- malıar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara ve demiryolu ulaştırmasında milletlerarası seviyede mevzuatı, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip etmek ve kuralılara uygun yeni çözümler geliştirmek, c) Karayolu taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı, acenta ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını dü­ zenlemek, gereken haillerde yetki belgesi vermek ve denetlemek, d) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu yararı ve pi­ yasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve uygulamayı ıdenetiemek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 12 — e) Karayolu ve demriyolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve 'ekonomik hizmet sunmak için tedbirler al­ mak ve veya aldırtmak, f) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı MADDE 11. — Liman ve Deniz İşleri 'Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Demiz ve îçsuılıar Ulaştırması ile liman, barınak ve iıskdelerin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaç­ lara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak yapılmasını, g^Mştirilraıesini ve hizmetlerin birbirini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, b) İşletilmekte veya işletilecek olan liman ve iskelelerin çalışma durumlarını inceleyerek iyileştirilimderi- ni sağlamak, bütün 'limanların tarama, temizleme ve şamıandıralama işlerini tertiplemek ve yaptırmak, c) Liman, kıyı ve içsularida ulaştırmanın düzendi yapılmasını sağlayacaik kanun, ıtüzük ve yönetendik tasarılarını hazırilamak, d) Seyahat, can, mal güvenliğinin sağlanması bakımından, tersane, liman, iskele, fener, radyofar, de­ niz işaretteni, cankurtaran istasyonları diğer tesisleri, kuruluşları inceleyip bunlar hakkında teklifler yapmaik, bunlardan ıgetrekJi olanların yaptırılmasını sağlamak ve kamu kuruluşlarının bu işlerde yapacakları teklifler hakkında görüş bildirmek, e) Türk gemileriyle yurt sularında ve dışında yapılacak ulaştırmaları, ülkemin genel ulaştırma ihtiyaçla­ rına göre düzenlemek ve denetlemek için gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasiaolarını hazırlamak, f) Türk Ticaret Filosunun ülke ihtiyaç ve isteklerine uygun 'Olarak gelişmesini sağlayacak tedbirleri al­ mak ve limanlarımıza 'bağlı deniz araçları ile denizcilerin anakütüğünü tutmak ve denetlemek, g) Tersianeferiin faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek, ih) Ülkenin içsulaırını gend ulaştırma ihtiyaçları 'bakımından incdemek, ıgereken tedbirleri teklif etmek ve denetilemek, i) Deniz yolları ulaştırmasında acentelik ve komisyonculuk işlerini düzenleyip teknik yönden denetlemek, j) Türk gemililerinin yapılışını nitelik ve güvenlik •bakımından düzenlemek ve denetlemek, ticaret gemi­ lerini ölçtürmek ve can ve mal güvenıliği bakımından denetimini yaptırmak, bu konularla ilgili kanun, tü­ zük ve yönetmellik tasarılarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, k) Denizci yetiştirme esaslarını 'incelemek ve belirlemek, denizcilik meslek kurslarının ders ve sınav prog­ ramlarını ilgili bakanlıkların görüşlerini de alarak hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, 1) Deniz kazalarını teknik ve mevzuat yönünden soruşturmak ve takip etmek, m) Deniz ulaştırması ile liman ve iskdelerin çalış maları hakkında da istatistikler tutmak, n) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı MADDE 12. — Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Sivil havacılık faaliyetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelere, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini sağlayacak esasları tespit etmek ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, ib) Türkiye hava sahasında faaliyette bulunan sivil uçakların uçuşa elverişlilik şartlarını tayin etmek ve belgelerini tanzim ederek sicillerini tutmak, mürettebat ehliyetlerini mevzuata göre denetlemek, c) Türk sivil havacılık sahasında görev alan ve ihtisası dolayısı ile gerekli görülen personelin ehliyet şart­ larını tayin etmek ve lisanslarını tanzim ederek sicillerini tutmak, d) Yurt içinde ve dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve yurt içinde ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen yabancı gerçek veya tüzelkişilere verilecek izinlerin esaslarını ve şartlarını ha­ zırlamak, faaliyetlerini denetlemek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 13 -
— 12 — e) Karayolu ve demriyolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve 'ekonomik hizmet sunmak için tedbirler al­ mak ve veya aldırtmak, f) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı MADDE 11. — Liman ve Deniz İşleri 'Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Demiz ve îçsuılıar Ulaştırması ile liman, barınak ve iıskdelerin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaç­ lara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak yapılmasını, g^Mştirilraıesini ve hizmetlerin birbirini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, b) İşletilmekte veya işletilecek olan liman ve iskelelerin çalışma durumlarını inceleyerek iyileştirilimderi- ni sağlamak, bütün 'limanların tarama, temizleme ve şamıandıralama işlerini tertiplemek ve yaptırmak, c) Liman, kıyı ve içsularida ulaştırmanın düzendi yapılmasını sağlayacaik kanun, ıtüzük ve yönetendik tasarılarını hazırilamak, d) Seyahat, can, mal güvenliğinin sağlanması bakımından, tersane, liman, iskele, fener, radyofar, de­ niz işaretteni, cankurtaran istasyonları diğer tesisleri, kuruluşları inceleyip bunlar hakkında teklifler yapmaik, bunlardan ıgetrekJi olanların yaptırılmasını sağlamak ve kamu kuruluşlarının bu işlerde yapacakları teklifler hakkında görüş bildirmek, e) Türk gemileriyle yurt sularında ve dışında yapılacak ulaştırmaları, ülkemin genel ulaştırma ihtiyaçla­ rına göre düzenlemek ve denetlemek için gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasiaolarını hazırlamak, f) Türk Ticaret Filosunun ülke ihtiyaç ve isteklerine uygun 'Olarak gelişmesini sağlayacak tedbirleri al­ mak ve limanlarımıza 'bağlı deniz araçları ile denizcilerin anakütüğünü tutmak ve denetlemek, g) Tersianeferiin faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek, ih) Ülkenin içsulaırını gend ulaştırma ihtiyaçları 'bakımından incdemek, ıgereken tedbirleri teklif etmek ve denetilemek, i) Deniz yolları ulaştırmasında acentelik ve komisyonculuk işlerini düzenleyip teknik yönden denetlemek, j) Türk gemililerinin yapılışını nitelik ve güvenlik •bakımından düzenlemek ve denetlemek, ticaret gemi­ lerini ölçtürmek ve can ve mal güvenıliği bakımından denetimini yaptırmak, bu konularla ilgili kanun, tü­ zük ve yönetmellik tasarılarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, k) Denizci yetiştirme esaslarını 'incelemek ve belirlemek, denizcilik meslek kurslarının ders ve sınav prog­ ramlarını ilgili bakanlıkların görüşlerini de alarak hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, 1) Deniz kazalarını teknik ve mevzuat yönünden soruşturmak ve takip etmek, m) Deniz ulaştırması ile liman ve iskdelerin çalış maları hakkında da istatistikler tutmak, n) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı MADDE 12. — Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Sivil havacılık faaliyetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelere, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini sağlayacak esasları tespit etmek ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, ib) Türkiye hava sahasında faaliyette bulunan sivil uçakların uçuşa elverişlilik şartlarını tayin etmek ve belgelerini tanzim ederek sicillerini tutmak, mürettebat ehliyetlerini mevzuata göre denetlemek, c) Türk sivil havacılık sahasında görev alan ve ihtisası dolayısı ile gerekli görülen personelin ehliyet şart­ larını tayin etmek ve lisanslarını tanzim ederek sicillerini tutmak, d) Yurt içinde ve dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve yurt içinde ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen yabancı gerçek veya tüzelkişilere verilecek izinlerin esaslarını ve şartlarını ha­ zırlamak, faaliyetlerini denetlemek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 13 - e) ıfiigili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türkiye, hava 'sahasında sivil uçakların seyrüseferini, trafik ha'berleşme bizmetlerini 'kamu güvendiği bakımından düzenlemek, denetlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak, f) Hava seyrüsefer güvenliği bakımından hava meydanlarının teknik niteliklerini ve işletme esaslarını tayin etmek ve uygulamaları denetlemek, g) Milletlerarası sivil havacılık sahasındaki gelişmeleri takip ederek ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinde bu gelişmelerin uygulanması iç'in tedbirler almak, sivil ıhavacıhkla ilgili plaMarın hazırlanmasını sağlamak ve uygulaması ile ilgili faaliyetlerde diğer milletlerarası kuruluşlarla iş'biriiği yapmak, h) Türkiye hava sahasında hava arama ve kurtarma 'hizmetlerinin yapılması hususunda ilgili kuruluşlar­ la işbirliği sağlamak ve «ivil havacılık kazalarını tahkik ötmek, tahkikat sonuçlarına göre gerekli tedbirleri al­ mak, i) Sivil havacılık eğitim müesseselerinin kuruluş ve çalışma esaslarını tayin etmek ve denetlemek, j) Sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak konulmuş mevzuat ve kurallara aykırı hareket eden gerçek Ve tüzelkişiler hakkında kanunî yollara başvurmak, k) (Hava ulaştırması konusunda milletlerarası ikili ve çok taraflı andlaşmaların uygulamasını takip etmek, bunlarla ilgili çalışmalara katılmak, 1) Bakanlıkça verilecek ibenzeri görevleri yapmak. Haberleşme Dairesi Başkanlığı MADDE 13. — Haberleşme Dairesi Başkanlığının lörevleri şunlardır : a) Posta ve telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamla­ yıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esas ve prensipleri tespit etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek, b) (Haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, bu konularda koordinasyonu sağlamak, c) Devlet işletmeleriyle iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, özel idareler belediyeler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan ha­ berleşme işlerini kanunlarla Bakanlığa verilen görev esas'arı dairesinde düzenlemek, uygulamasını denetlemek ve koordinasyonu sağlamak, d) Ülkemizin üyesi bulunduğu haberleşme konusu ile ilgili milletlerarası birlik ve kuruluşların çalışma­ larına katılmak ve kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak, haberleşme ilişkilerini düzenlemek, e) Yurt içi ve yurt dışı posta ve telekomünikasyon ücret tarifelerini incelemek, değerlendirmek ve bu hu­ suslara dair yardımcı çalışmalar yapmak, f) Haberleşme cihazları sanayii imalat alanlarını ve kapasiteleri ile bu sanayi ile ilgili gelişmeleri takip etmek, g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı MADDE 14. — Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların ücret tarifelerini incelemek ve bunlar arasında hizmetin niteli­ ğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sistemini kurmak ve konu ile ilgili istatistikleri toplamak, b) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin düzenlenmesini sağlamak, c) 20 Nisan 1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 13 Nisan 1936 tarih ve 3004 sayılı İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine 'Dair Kânuna tabi liman ve iskelelerde uygulanacak ücret tarifelerini incelemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, d) Bakanlıkça verilecek ıbenzeri görevleri yapmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 14 -
— 13 - e) ıfiigili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türkiye, hava 'sahasında sivil uçakların seyrüseferini, trafik ha'berleşme bizmetlerini 'kamu güvendiği bakımından düzenlemek, denetlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak, f) Hava seyrüsefer güvenliği bakımından hava meydanlarının teknik niteliklerini ve işletme esaslarını tayin etmek ve uygulamaları denetlemek, g) Milletlerarası sivil havacılık sahasındaki gelişmeleri takip ederek ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinde bu gelişmelerin uygulanması iç'in tedbirler almak, sivil ıhavacıhkla ilgili plaMarın hazırlanmasını sağlamak ve uygulaması ile ilgili faaliyetlerde diğer milletlerarası kuruluşlarla iş'biriiği yapmak, h) Türkiye hava sahasında hava arama ve kurtarma 'hizmetlerinin yapılması hususunda ilgili kuruluşlar­ la işbirliği sağlamak ve «ivil havacılık kazalarını tahkik ötmek, tahkikat sonuçlarına göre gerekli tedbirleri al­ mak, i) Sivil havacılık eğitim müesseselerinin kuruluş ve çalışma esaslarını tayin etmek ve denetlemek, j) Sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak konulmuş mevzuat ve kurallara aykırı hareket eden gerçek Ve tüzelkişiler hakkında kanunî yollara başvurmak, k) (Hava ulaştırması konusunda milletlerarası ikili ve çok taraflı andlaşmaların uygulamasını takip etmek, bunlarla ilgili çalışmalara katılmak, 1) Bakanlıkça verilecek ibenzeri görevleri yapmak. Haberleşme Dairesi Başkanlığı MADDE 13. — Haberleşme Dairesi Başkanlığının lörevleri şunlardır : a) Posta ve telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamla­ yıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esas ve prensipleri tespit etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek, b) (Haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, bu konularda koordinasyonu sağlamak, c) Devlet işletmeleriyle iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, özel idareler belediyeler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan ha­ berleşme işlerini kanunlarla Bakanlığa verilen görev esas'arı dairesinde düzenlemek, uygulamasını denetlemek ve koordinasyonu sağlamak, d) Ülkemizin üyesi bulunduğu haberleşme konusu ile ilgili milletlerarası birlik ve kuruluşların çalışma­ larına katılmak ve kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak, haberleşme ilişkilerini düzenlemek, e) Yurt içi ve yurt dışı posta ve telekomünikasyon ücret tarifelerini incelemek, değerlendirmek ve bu hu­ suslara dair yardımcı çalışmalar yapmak, f) Haberleşme cihazları sanayii imalat alanlarını ve kapasiteleri ile bu sanayi ile ilgili gelişmeleri takip etmek, g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı MADDE 14. — Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların ücret tarifelerini incelemek ve bunlar arasında hizmetin niteli­ ğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sistemini kurmak ve konu ile ilgili istatistikleri toplamak, b) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin düzenlenmesini sağlamak, c) 20 Nisan 1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 13 Nisan 1936 tarih ve 3004 sayılı İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine 'Dair Kânuna tabi liman ve iskelelerde uygulanacak ücret tarifelerini incelemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, d) Bakanlıkça verilecek ıbenzeri görevleri yapmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 14 — Bağlı ve İlgili Kuruluştur Dairesi Başkanlığı MADDE 15. — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hü­ kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek, b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak, c) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri MADDE 16. — Ulaştırma Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : a) Teftiş İKurulu 'Başkanlığı, b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, c) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri. Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 17. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görev­ leri yapar : a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet işlemleriyle ilgili olarak, tef­ tiş inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan Ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak. d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek, Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MADDE 18. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlar­ dır : a) Bakanlığa; hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve mil­ lî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı olmak, b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü­ len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, c) Bakanlık yıllık çalışma programını hazırlamak, d) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası (seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve me- tod hizmetlerini yürütmek, e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yardım­ cı olmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 15 -
— 14 — Bağlı ve İlgili Kuruluştur Dairesi Başkanlığı MADDE 15. — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hü­ kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek, b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak, c) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri MADDE 16. — Ulaştırma Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : a) Teftiş İKurulu 'Başkanlığı, b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, c) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri. Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 17. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görev­ leri yapar : a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet işlemleriyle ilgili olarak, tef­ tiş inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan Ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak. d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek, Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MADDE 18. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlar­ dır : a) Bakanlığa; hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve mil­ lî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı olmak, b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü­ len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, c) Bakanlık yıllık çalışma programını hazırlamak, d) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası (seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve me- tod hizmetlerini yürütmek, e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yardım­ cı olmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 15 — g) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek, h) Bakanlığın yabancı ülkeler ile olan ulaştırma ve haberleşmede gerekli koordinasyonu sağlamak, yapı­ lacak anlaşma ve andlaşmaları muhafaza etmek ve uygulamalarını takip etmek, i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Hukuk Müşavirliği MADDE 19. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçları doğuracak iş­ lemler hakkında görüş bildirmek, b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş­ ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha­ zırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve iBakana sunmak, e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek Bakanlık görüşlerini bildirmek, f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bakanlık Müşavirleri MADDE 20. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on Bakan­ lık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı Birimler MADDE 21. — Ulaştırma Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, e) Genel Sekreterlik, f) Savunma Sekreterliği, g) özel Kalem Müdürlüğü. Personel Dairesi Başkanlığı MADDE 22. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, c) İşçi - işveren ilişkileri konusunda bağlı ve ilgili kuruluşların çailişmalarını takip ve koordine etmek, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ıTürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 16 -
— 15 — g) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek, h) Bakanlığın yabancı ülkeler ile olan ulaştırma ve haberleşmede gerekli koordinasyonu sağlamak, yapı­ lacak anlaşma ve andlaşmaları muhafaza etmek ve uygulamalarını takip etmek, i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Hukuk Müşavirliği MADDE 19. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçları doğuracak iş­ lemler hakkında görüş bildirmek, b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş­ ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha­ zırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve iBakana sunmak, e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek Bakanlık görüşlerini bildirmek, f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bakanlık Müşavirleri MADDE 20. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on Bakan­ lık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı Birimler MADDE 21. — Ulaştırma Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, e) Genel Sekreterlik, f) Savunma Sekreterliği, g) özel Kalem Müdürlüğü. Personel Dairesi Başkanlığı MADDE 22. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, c) İşçi - işveren ilişkileri konusunda bağlı ve ilgili kuruluşların çailişmalarını takip ve koordine etmek, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ıTürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 16 — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı MADDE 23. — Klomptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin birşckilde yerine getirilmesi için personel, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, c) Bütçe ve malî işler ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek, d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Eğitim Dairesi Başkanlığı MA'DDE 24. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını ta­ kip etmek, b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenle­ mek ve uygulamak, c) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve meslekî örgün eğitim konuları açmak ve yönetmek, d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, kitaplığı yönetmek, e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı MADDE 25. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vetaşıma hizmetlerini yapmak, d) Sosyal tesislerin kurulması ve İdaresi ile ilgili h'zm etleri düzenlemek ve yürütmek, e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, f) ıBakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Genel Sekreterlik . . MAIDDE 26. >— Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır : a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara sunmak, b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, c) Sürekli evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, d) Bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli evrakın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun olarak su­ nulmasını sağlamak, e) Bakanlığı- ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak­ ları tutmak ve yaymak, f) Genel Evrak Arşiv ve Haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, g) 'Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, ı) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, j) Bakan ve Müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak. Savunma Sekreterliği MADDE 27. — Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. (Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 17 -
— 16 — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı MADDE 23. — Klomptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin birşckilde yerine getirilmesi için personel, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, c) Bütçe ve malî işler ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek, d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Eğitim Dairesi Başkanlığı MA'DDE 24. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını ta­ kip etmek, b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenle­ mek ve uygulamak, c) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve meslekî örgün eğitim konuları açmak ve yönetmek, d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, kitaplığı yönetmek, e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı MADDE 25. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vetaşıma hizmetlerini yapmak, d) Sosyal tesislerin kurulması ve İdaresi ile ilgili h'zm etleri düzenlemek ve yürütmek, e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, f) ıBakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Genel Sekreterlik . . MAIDDE 26. >— Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır : a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara sunmak, b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, c) Sürekli evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, d) Bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli evrakın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun olarak su­ nulmasını sağlamak, e) Bakanlığı- ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak­ ları tutmak ve yaymak, f) Genel Evrak Arşiv ve Haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, g) 'Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, ı) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, j) Bakan ve Müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak. Savunma Sekreterliği MADDE 27. — Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. (Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 17 — Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 28. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, c) IBakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, millî ve dinî bayramlarda ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. BEŞİNCt BÖLÜM (Sürekli Kurul Sürekli Kurul MADDE 29. — Ulaştırma Bakanlığının sürekli kurulu Ulaştırma Şûrasıdır. Ulaştırma Şûrası » MADDE 30. — Ulaştırma Şûrası, Ulaştırma Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Devlet Planlama Teşkilatı ile resmî ve özel sektöre mensup iktisadî, malî, meslekî, ilmî, idarî ve hukukî sahalarda yetkili ilim ve işadamları arasından Ulaştırma Bakanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir. Ulaştırma Şûrasının görevleri şunlardır : a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal, ekonomik ve coğrafî yapısınla ve topyekûn savunma ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini Bakanlığa sunmak, b) Bakanlığın çeşitli işlemlerinde kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme ku­ rullarının hazırlayacakları plan ve etütleri inceleyip görüş bildirmek, c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek, d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olmak üzere sunulacak teklifleri inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini Bakanlığa sunmak, e) İncelenmesine Bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek. f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Şûranın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. ÜÇÜNCÜ KISIM Taşra Teşkilatı Taşra Teşkilatı MADDE 31. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve îl îdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin Sorumlulukları MADDE 32. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneti­ cileri yapmakla yükümlü bulunduklan hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 18 -
— 17 — Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 28. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, c) IBakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, millî ve dinî bayramlarda ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. BEŞİNCt BÖLÜM (Sürekli Kurul Sürekli Kurul MADDE 29. — Ulaştırma Bakanlığının sürekli kurulu Ulaştırma Şûrasıdır. Ulaştırma Şûrası » MADDE 30. — Ulaştırma Şûrası, Ulaştırma Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Devlet Planlama Teşkilatı ile resmî ve özel sektöre mensup iktisadî, malî, meslekî, ilmî, idarî ve hukukî sahalarda yetkili ilim ve işadamları arasından Ulaştırma Bakanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir. Ulaştırma Şûrasının görevleri şunlardır : a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal, ekonomik ve coğrafî yapısınla ve topyekûn savunma ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini Bakanlığa sunmak, b) Bakanlığın çeşitli işlemlerinde kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme ku­ rullarının hazırlayacakları plan ve etütleri inceleyip görüş bildirmek, c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek, d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olmak üzere sunulacak teklifleri inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini Bakanlığa sunmak, e) İncelenmesine Bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek. f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Şûranın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. ÜÇÜNCÜ KISIM Taşra Teşkilatı Taşra Teşkilatı MADDE 31. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve îl îdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin Sorumlulukları MADDE 32. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneti­ cileri yapmakla yükümlü bulunduklan hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 18 — Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 33. — Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili 'konulanda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleye­ cek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışma ve gerekli işbirliği - koordinasyonu sağlamaktan sorumlu­ dur. Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu MADDE 34. — Bakanlık, Ihizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur, Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi MADDE 35. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekte görevli ve yetkilidir. Yetki Devri MADDE 36. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça be­ lirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını altlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumlu­ luğunu kaldırmaz. BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Atama MADDE 37. —23.4.1931 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. Kadrolar MADDE 38. — Kadroların tespiti, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadno ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 39. — 27.6.1945 tarih ve 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Ka­ nun ite bu Kanunun da değişiklik yapılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 20.3.1954 tarih ve 6382 sa­ yılı Kanun ve 19.10.1960 tarih ve 101 sayılı Ulaştırma'Bakanlığı Yüksek istişare Kurulu Teşkiline Dair Ka- . nun ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇtCl HÜKÜMLER - GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilince­ ye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe gindiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur. GEÇİCİ MADDE 2. — !Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi.ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadno ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uy­ gun işlerde görevlendirilirler ve kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kal­ dıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 19 -
— 18 — Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 33. — Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili 'konulanda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleye­ cek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışma ve gerekli işbirliği - koordinasyonu sağlamaktan sorumlu­ dur. Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu MADDE 34. — Bakanlık, Ihizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur, Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi MADDE 35. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekte görevli ve yetkilidir. Yetki Devri MADDE 36. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça be­ lirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını altlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumlu­ luğunu kaldırmaz. BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Atama MADDE 37. —23.4.1931 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. Kadrolar MADDE 38. — Kadroların tespiti, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadno ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 39. — 27.6.1945 tarih ve 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Ka­ nun ite bu Kanunun da değişiklik yapılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 20.3.1954 tarih ve 6382 sa­ yılı Kanun ve 19.10.1960 tarih ve 101 sayılı Ulaştırma'Bakanlığı Yüksek istişare Kurulu Teşkiline Dair Ka- . nun ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇtCl HÜKÜMLER - GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve kuruluş, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilince­ ye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe gindiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur. GEÇİCİ MADDE 2. — !Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi.ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadno ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uy­ gun işlerde görevlendirilirler ve kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kal­ dıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 19 — GEÇîCt MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana­ cak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmün­ de Kararnameye aylkırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. GEÇtCÎ MADDE 4. — Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. Bakanlık taşra teşkilatını ve 'kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uy­ gun hale getirir. GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Bakanlık, teeşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Ulaştırma Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli iîgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisin­ de iade edilir. Yürürlük MADDE 40. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 41. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 'Başbakan T. özal Devlet Balkanı ve Başbakan Yrd. /. Kaya Erdem İçişleri Bakanı A. Tanrıyar Millî Eğitiim Bakanı M. V. Dinçerler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M. Aydın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. H. Doğan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı C. Büyükbaş Köy. ve Koop. Bakanı t Özdağlar Adalet Bakanı M. N. Eldem Dışişleri Bakanı V. Halefoğlu 'Bayındırlık ve tskân Bakanı /. S. Giray Gümrük ve Tekel Bakam A. M. Yılmaz Çalışma Bakam M. Kalemli Kültür ve Turizm Bakam M. M. Taşçıoğlu Gençlik ve Spor Bakam A. Tenekeci Kenan Evren Cumhurbaşkanı Millî Savunma Bakanı Z. Yavuztürk Maliye ve Gümrük Bakanı V. Arı kan Ticaret Bakanı K. Oksay Ulaştırma Bakanı V. Atasoy I Sanayi ve Ticaret Bakanı H. C. Aral İmar ve îskân Bakanı S. N. Türel Sosyal Güvenlik Bakam A. K. Alptemoçin Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 20 -
— 19 — GEÇîCt MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana­ cak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmün­ de Kararnameye aylkırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. GEÇtCÎ MADDE 4. — Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. Bakanlık taşra teşkilatını ve 'kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uy­ gun hale getirir. GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Bakanlık, teeşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Ulaştırma Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli iîgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisin­ de iade edilir. Yürürlük MADDE 40. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 41. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 'Başbakan T. özal Devlet Balkanı ve Başbakan Yrd. /. Kaya Erdem İçişleri Bakanı A. Tanrıyar Millî Eğitiim Bakanı M. V. Dinçerler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M. Aydın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. H. Doğan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı C. Büyükbaş Köy. ve Koop. Bakanı t Özdağlar Adalet Bakanı M. N. Eldem Dışişleri Bakanı V. Halefoğlu 'Bayındırlık ve tskân Bakanı /. S. Giray Gümrük ve Tekel Bakam A. M. Yılmaz Çalışma Bakam M. Kalemli Kültür ve Turizm Bakam M. M. Taşçıoğlu Gençlik ve Spor Bakam A. Tenekeci Kenan Evren Cumhurbaşkanı Millî Savunma Bakanı Z. Yavuztürk Maliye ve Gümrük Bakanı V. Arı kan Ticaret Bakanı K. Oksay Ulaştırma Bakanı V. Atasoy I Sanayi ve Ticaret Bakanı H. C. Aral İmar ve îskân Bakanı S. N. Türel Sosyal Güvenlik Bakam A. K. Alptemoçin Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) ) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yrd. Müsteşar Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. Ana Hizmet Birimleri Telsiz işleri Gn. Md. Kara «Ulaştırması D. iBşk. liman ve Deniz İşi. D. Bşk. Sivil Havacılık D. Bşk. Haberleşme D. Bşk. Tarife ve Ticaret D. Bşk. Bağh ve tlgiM Kuruluşlar Daire­ si Başkanlığı Danışma ve Denetim Birimleri 1. Teftiş Kurulu Bşk. 2. A. G. P. K. Kurufcı Bşk. 3. Hukuk Müşavirliği 4. BakanMc Müşavirliği
Sayfa 21 -
) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yrd. Müsteşar Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. Ana Hizmet Birimleri Telsiz işleri Gn. Md. Kara «Ulaştırması D. iBşk. liman ve Deniz İşi. D. Bşk. Sivil Havacılık D. Bşk. Haberleşme D. Bşk. Tarife ve Ticaret D. Bşk. Bağh ve tlgiM Kuruluşlar Daire­ si Başkanlığı Danışma ve Denetim Birimleri 1. Teftiş Kurulu Bşk. 2. A. G. P. K. Kurufcı Bşk. 3. Hukuk Müşavirliği 4. BakanMc Müşavirliği — 21 — s Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayüı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümterinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK./211 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi, 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yeıtkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE 1. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin <b) bendi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir. «b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı!» «e) Basın ve Halkla İlişkiler (Müşavirliği» MADDE 2. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti­ rilmiştir. «Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Madde 18. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararlan ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarım tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü­ len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağla­ mak, bakanın onayım aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şefcEde kullanılmasım sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllik çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıfclararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama, sunmak, organizasyon ve metod hiz­ metlerini yürütmek, f) (Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog­ ramlarının yürütülmesini takip etmek, g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak, h) ^Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, ı) İBakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.» MADDE 3, — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (d) bendindeki «Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı» ibaresi «İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı» olarak değiştirilmiştir. MADDE 4. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 21 imci maddesinin <b) ve <e) bentleri ile 23 ve 26 ncı maddeleri yürür­ lükten kaldırılmıştır. MADDE 5. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. «İdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı 'Madde 25. — İdarî ve 'Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 22 -
— 21 — s Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayüı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümterinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK./211 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi, 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yeıtkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE 1. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin <b) bendi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir. «b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı!» «e) Basın ve Halkla İlişkiler (Müşavirliği» MADDE 2. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti­ rilmiştir. «Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Madde 18. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararlan ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarım tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü­ len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağla­ mak, bakanın onayım aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şefcEde kullanılmasım sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllik çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıfclararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama, sunmak, organizasyon ve metod hiz­ metlerini yürütmek, f) (Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog­ ramlarının yürütülmesini takip etmek, g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak, h) ^Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, ı) İBakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.» MADDE 3, — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (d) bendindeki «Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı» ibaresi «İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı» olarak değiştirilmiştir. MADDE 4. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 21 imci maddesinin <b) ve <e) bentleri ile 23 ve 26 ncı maddeleri yürür­ lükten kaldırılmıştır. MADDE 5. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. «İdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı 'Madde 25. — İdarî ve 'Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 22 — c) Bakanlığın malî işlerle ilgili 'hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile lilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanhk personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, baikanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak­ ları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.» MADDE 6. — 182 sayılı 'Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir. «Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Madde 20/A. — Ulaştırma Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Mü­ şavirliği teşkil edilebilir.» MADDE 7. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 7 noi madde eklenmiştir. «GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname iile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kal­ dıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.» Yürürlük MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Başbakan T. özal Devlet Bakanı Başbakan Yrd. /. K. Erdem Devlet Bakanı S. N. Türel Devlet Bakanı A. K. Alptemoçin İçişleri Bakanı A. Tanrıyar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. M. V. Dinçerler Ulaştırma Bakanı V. A t as oy Sanayi ve Ticaret Bakanı V. C. Büyükbaş Devlet Bakanı K. Oksay Devlet Bakanı A. Tenekeci Adalet Bakanı M. İV. Eldem Dışişleri Bakanı V. Halef oğlu 'Bayındırlık ve İskân Bakanı /. S. Giray Kenan Evren Cumhurbaşkanı Devlet Bakanı A. M. Yılmaz Devlet Bakanı / Özdağlar Millî Savunma Bakanı Z. Yavuztürk Maliye ve Gümrük Bakanı V. Arıkan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M. Aydın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ÇaJkşfma ve Sosyal Güv. Bakam V. H. H. Doğan M. Aydın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı C. Büyükbaş .Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür ve Turizm Bakanı M. M. Taşçıoğlu (S. Sayısı : 532)
Sayfa 23 -
— 22 — c) Bakanlığın malî işlerle ilgili 'hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile lilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanhk personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, baikanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak­ ları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.» MADDE 6. — 182 sayılı 'Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir. «Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Madde 20/A. — Ulaştırma Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Mü­ şavirliği teşkil edilebilir.» MADDE 7. — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 7 noi madde eklenmiştir. «GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname iile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kal­ dıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.» Yürürlük MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Başbakan T. özal Devlet Bakanı Başbakan Yrd. /. K. Erdem Devlet Bakanı S. N. Türel Devlet Bakanı A. K. Alptemoçin İçişleri Bakanı A. Tanrıyar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. M. V. Dinçerler Ulaştırma Bakanı V. A t as oy Sanayi ve Ticaret Bakanı V. C. Büyükbaş Devlet Bakanı K. Oksay Devlet Bakanı A. Tenekeci Adalet Bakanı M. İV. Eldem Dışişleri Bakanı V. Halef oğlu 'Bayındırlık ve İskân Bakanı /. S. Giray Kenan Evren Cumhurbaşkanı Devlet Bakanı A. M. Yılmaz Devlet Bakanı / Özdağlar Millî Savunma Bakanı Z. Yavuztürk Maliye ve Gümrük Bakanı V. Arıkan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M. Aydın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ÇaJkşfma ve Sosyal Güv. Bakam V. H. H. Doğan M. Aydın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı C. Büyükbaş .Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür ve Turizm Bakanı M. M. Taşçıoğlu (S. Sayısı : 532) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. 1. 2. 3. A, 5. 6. 7. Ana Hizmet Birimleri Telsiz İşleri Gn. Md. Kara Ulaştırması Gn. Md. liman ve Deniz îşl. D. Bşk. Sivil Havacılık D. Bşk. Haberleşme D. Bşk. Tarife ve Ticaret D. Bşk. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Daire­ si Başkanlığı Danışma ve Denetim Biriml 1. Teftiş Kurulu Bşk. 2. A. G. P. K. Kurulu Bşk. 3. Hukuk Müşavirliği 4. Bakanlık Müşavirliği 5. Basın ve Halikla İlişkiler M şavirliği
Sayfa 24 -
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. 1. 2. 3. A, 5. 6. 7. Ana Hizmet Birimleri Telsiz İşleri Gn. Md. Kara Ulaştırması Gn. Md. liman ve Deniz îşl. D. Bşk. Sivil Havacılık D. Bşk. Haberleşme D. Bşk. Tarife ve Ticaret D. Bşk. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Daire­ si Başkanlığı Danışma ve Denetim Biriml 1. Teftiş Kurulu Bşk. 2. A. G. P. K. Kurulu Bşk. 3. Hukuk Müşavirliği 4. Bakanlık Müşavirliği 5. Basın ve Halikla İlişkiler M şavirliği - 2 4 - BAYINDIRLIK • İMAR - ULA$TIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanon Hükmünde Kararname ile Bu Kanun • Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna­ menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihti­ yaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma. Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Görev / MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığının Görevleri Şunlardır : a) Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, gelişti­ rilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygu­ lanmasını takip etmek ve denetlemek, b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve deniz taşıma araçlarının teknik nitelikle­ riyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit et­ mek; bu konularda koordinasyonu sağlamak, d) Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu dü­ zenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araş­ tırmaları yapmak ve yaptırmak, f) Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri ye­ rine getirmelerini sağlamak, g) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek, h) Ulaştırma, haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan ger­ çek ve tüzelkişilerin yeterli şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılı­ ğında izin belgelerini vermek, -i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5.5.1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve antlaşmaları uygulamak, j) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun Hükümleri dahilinde yürütmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 25 -
- 2 4 - BAYINDIRLIK • İMAR - ULA$TIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanon Hükmünde Kararname ile Bu Kanun • Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna­ menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihti­ yaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma. Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Görev / MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığının Görevleri Şunlardır : a) Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, gelişti­ rilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygu­ lanmasını takip etmek ve denetlemek, b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve deniz taşıma araçlarının teknik nitelikle­ riyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit et­ mek; bu konularda koordinasyonu sağlamak, d) Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu dü­ zenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araş­ tırmaları yapmak ve yaptırmak, f) Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri ye­ rine getirmelerini sağlamak, g) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek, h) Ulaştırma, haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan ger­ çek ve tüzelkişilerin yeterli şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılı­ ğında izin belgelerini vermek, -i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5.5.1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve antlaşmaları uygulamak, j) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun Hükümleri dahilinde yürütmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) - 2 5 - ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞÎ METİN Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bu Kumul Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayıh Kanun HUkmUnde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı.) BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat Amaç MADDE 1. — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun İ inci maddesi aynen kabul edilmiştir. Görev MADDE 2. — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edil­ miştir., Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 26 -
- 2 5 - ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞÎ METİN Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bu Kumul Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayıh Kanun HUkmUnde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı.) BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat Amaç MADDE 1. — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun İ inci maddesi aynen kabul edilmiştir. Görev MADDE 2. — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edil­ miştir., Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) __ 26 — (Bayındırlık, Umar, ulaştırma ve Tumm Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) Teşkilat MADDE 3. — Ulaştırma Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların­ dan meydana gelir. iKtNCt KISIM Bakanlık Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Bakanlık Makamı Bakan MADDE 5. — Bakan, Bakanlık Kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hüküme­ tin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürüt­ mekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağla­ makla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar . MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık program­ lara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık teftiş kurulu hariç, Bakan­ lık birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. Müsteşar Yardımcıları MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM Anahizmet Birimleri Anahizmet Birimleri " MADDE 8. — Ulaştırma Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır : a) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, b) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, c) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, e) Haberleşme Dairesi Başkanlığı, f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 27 -
__ 26 — (Bayındırlık, Umar, ulaştırma ve Tumm Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) Teşkilat MADDE 3. — Ulaştırma Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların­ dan meydana gelir. iKtNCt KISIM Bakanlık Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Bakanlık Makamı Bakan MADDE 5. — Bakan, Bakanlık Kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hüküme­ tin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürüt­ mekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağla­ makla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar . MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık program­ lara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık teftiş kurulu hariç, Bakan­ lık birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. Müsteşar Yardımcıları MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM Anahizmet Birimleri Anahizmet Birimleri " MADDE 8. — Ulaştırma Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır : a) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, b) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, c) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, e) Haberleşme Dairesi Başkanlığı, f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 27 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Teşkilat MADDE 3. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 3 üncü maddesi aynen kabul edi'limiştir.( İKİNCİ KISIM Bakanlık Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı MADDE 4. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 4 üncü maddesi aynen kaibul edÛm!iştir.ı BİRİNCİ BÖLÜM Bakanlık Makamı Bakan MADDE 5. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.: Müsteşar MADDE 6. —. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 6 ncı maddesi aynen kaibul edilmiştir y Müsteşar Yardımcıları MADDE 7. — Bayındırlık, limar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 7 nci maddesi aynen kaibul edilmiştik İKİNCİ BÖLÜM Ana Hizmet Birimleri Ana Hizmet Birimleri MADDE 8. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırana ve Turizm Komisyonunun 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.! .Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 28 -
— 27 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Teşkilat MADDE 3. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 3 üncü maddesi aynen kabul edi'limiştir.( İKİNCİ KISIM Bakanlık Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı MADDE 4. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 4 üncü maddesi aynen kaibul edÛm!iştir.ı BİRİNCİ BÖLÜM Bakanlık Makamı Bakan MADDE 5. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.: Müsteşar MADDE 6. —. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 6 ncı maddesi aynen kaibul edilmiştir y Müsteşar Yardımcıları MADDE 7. — Bayındırlık, limar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 7 nci maddesi aynen kaibul edilmiştik İKİNCİ BÖLÜM Ana Hizmet Birimleri Ana Hizmet Birimleri MADDE 8. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırana ve Turizm Komisyonunun 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.! .Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) _ 28 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü MADDE 9. — Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlar­ dır : a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı ko­ ruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava meydanlarının ve bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkânları sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak ve­ ya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış olanların bakımı ve onarımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak, b) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, hakikî ve hükmî şahıslarca yaptırılacak (a) ben­ dinde yazılı işler ile teleferik, finiküler, şehiriçi raylı ulaşım sistemleri, metro ve demiryollar, limanlar, hava mey- danlarıyla ilgili tünel gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onamak, şehiriçi raylı ulaşım sistem­ lerinin ülke ihtiyaçlarına uygun standartlaştırılması ve bakım üniteleri ile ilgili düzenleyici tedbirlerin alınması­ nı sağlamak, Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirlenen işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak olanların proje ve şartnamelerini inceleyip tasdik etmek, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü * MADDE 10. — Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır : a) Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu taşımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve millî güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaştırma hizmetlerine intibakını sağlayıcı tedbirleri almak, b) Kana ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği (milletlerarası münasebetleri yürütmek, anlaş­ malar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara ve demiryolu ulaştıırtmasındia milletlerarası seviyede mevzuatı, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip etaııek ve kuralara uygun yeni çözümler geliştirmek, c) Karayolu ıtaşıma faaliyetinde 'bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını düzen­ lemek, gereken haillerde yetki belgesi vermek ve denetlemek, d) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu yararı ve pi­ yasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gerektiğinde taban ve tavan fiy&flarını tespit etmek ve uygulaımayı denetlemek, e) Karayolu ve demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak (için tedbirler al­ mak veya 'aldırtmak, f) Bakanlıkça vertilecek 'benzeri görevleri yapmak. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü MADDE 11. — Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) ıM'illî deniz politikasına uygun olarak tespit edilen deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi sana yıiıinl teşvik edici tedbirleri almak, su altı ve su içi canlı ve cansız kaynaklardan faydalanılması liçin koor­ dinasyonu sağlamak, <b) Uluslararası seviyedeki deniz işleri ile ilgili hukukî, ekonomik, siyasî ve benzeri konuları koordine etmek, c) Deniz konuları ile ilgili hizmet gören kurum ve kuruluşları, Devletin deniz politika ve stratejisi doğrultusunda yönlendiırmek ve koordine etmek, d) Deniz ve içsular ulaştırması 'ile liman, barınak ve (iskelelerin teknik, ekonomik ve sosyal 'İhtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvemlk amaçlarına uygun olarak yapılmasını, ıgdiştMtaes'kıi ve 'hizmetlerin bir- birini tamamlayıcı bliır şekilde yürütülmesini sağlamak, .Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 29 -
_ 28 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü MADDE 9. — Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlar­ dır : a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı ko­ ruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava meydanlarının ve bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkânları sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak ve­ ya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış olanların bakımı ve onarımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak, b) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, hakikî ve hükmî şahıslarca yaptırılacak (a) ben­ dinde yazılı işler ile teleferik, finiküler, şehiriçi raylı ulaşım sistemleri, metro ve demiryollar, limanlar, hava mey- danlarıyla ilgili tünel gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onamak, şehiriçi raylı ulaşım sistem­ lerinin ülke ihtiyaçlarına uygun standartlaştırılması ve bakım üniteleri ile ilgili düzenleyici tedbirlerin alınması­ nı sağlamak, Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirlenen işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak olanların proje ve şartnamelerini inceleyip tasdik etmek, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü * MADDE 10. — Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır : a) Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu taşımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve millî güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaştırma hizmetlerine intibakını sağlayıcı tedbirleri almak, b) Kana ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği (milletlerarası münasebetleri yürütmek, anlaş­ malar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara ve demiryolu ulaştıırtmasındia milletlerarası seviyede mevzuatı, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip etaııek ve kuralara uygun yeni çözümler geliştirmek, c) Karayolu ıtaşıma faaliyetinde 'bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını düzen­ lemek, gereken haillerde yetki belgesi vermek ve denetlemek, d) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu yararı ve pi­ yasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gerektiğinde taban ve tavan fiy&flarını tespit etmek ve uygulaımayı denetlemek, e) Karayolu ve demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak (için tedbirler al­ mak veya 'aldırtmak, f) Bakanlıkça vertilecek 'benzeri görevleri yapmak. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü MADDE 11. — Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) ıM'illî deniz politikasına uygun olarak tespit edilen deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi sana yıiıinl teşvik edici tedbirleri almak, su altı ve su içi canlı ve cansız kaynaklardan faydalanılması liçin koor­ dinasyonu sağlamak, <b) Uluslararası seviyedeki deniz işleri ile ilgili hukukî, ekonomik, siyasî ve benzeri konuları koordine etmek, c) Deniz konuları ile ilgili hizmet gören kurum ve kuruluşları, Devletin deniz politika ve stratejisi doğrultusunda yönlendiırmek ve koordine etmek, d) Deniz ve içsular ulaştırması 'ile liman, barınak ve (iskelelerin teknik, ekonomik ve sosyal 'İhtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvemlk amaçlarına uygun olarak yapılmasını, ıgdiştMtaes'kıi ve 'hizmetlerin bir- birini tamamlayıcı bliır şekilde yürütülmesini sağlamak, .Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 29 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü MADDE 9, — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 9 uncu maddesi aynen kabul edfllmiştirj Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü MADDE 10. — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.! Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü MADDE 11. — Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır : a) Millî deniz politikasına uygun olarak denıiz ticareti, demiz ticaret filosu ve gemi sanayiini teşvik edioi tedbirleri almak, su altı ve su içi canlı ve cansız kaynaıklardan faydalanılması için koordinasyonu sağlamak, b) Uluslararası seviyedeki deniz işleri ile 'ilgili hukukî, ekonomik, siyasî ve benzeri konuları koordine etmek, c) Demiz konulan ile ilgili hizmet gören kurum ve kuruluşları, Devletin deniz politika ve stratejisi doğ­ rultusunda yönlendirmek ve koordine etmek, d) Demiz ve liçsular ulaştırması ile liman, barınak ve iskelelerin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak yapılmasını, geliştirilmesini ve hizmetlerin birbirini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 30 -
— 29 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü MADDE 9, — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 9 uncu maddesi aynen kabul edfllmiştirj Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü MADDE 10. — Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.! Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü MADDE 11. — Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır : a) Millî deniz politikasına uygun olarak denıiz ticareti, demiz ticaret filosu ve gemi sanayiini teşvik edioi tedbirleri almak, su altı ve su içi canlı ve cansız kaynaıklardan faydalanılması için koordinasyonu sağlamak, b) Uluslararası seviyedeki deniz işleri ile 'ilgili hukukî, ekonomik, siyasî ve benzeri konuları koordine etmek, c) Demiz konulan ile ilgili hizmet gören kurum ve kuruluşları, Devletin deniz politika ve stratejisi doğ­ rultusunda yönlendirmek ve koordine etmek, d) Demiz ve liçsular ulaştırması ile liman, barınak ve iskelelerin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak yapılmasını, geliştirilmesini ve hizmetlerin birbirini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 30 — (Bayındırlık, Umar, U'laştulmıa ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) e) İşletilmekte veya işletilecek olan lıiman ve iskelelerin çalışma durumlarımı inceleyerek iyleştirlmele- ırani sağlamak, bütün limanların, barınakların tarama, temizleme ve şamandııralama işileırinıi tertiplemek ve yaptırmak, f) Liman, kıyı ve içsullarda ulaştırımanın düzenıli yapılmasını sağlayacak kanun, tüzük ve yönetmeik taşanlarını hazırlamak, ıg) Seyahat, can, mal (güvenliğinin sağlanması bakımından, tersane, (iman, iskele, fener, radyofar, deniz işaretleri, cankurtaran istasyonları diğer tesisleri, kuruluşları inceleyip bunlar hakkında teklifler yapmak, bun­ lardan gerekli olanların yaptırtmasını sağlamak ve kamu kuruluşlarının bu işlerde yapacakları teklifler hak­ kında görüş bildirmek, ıh) Türk gemileriyle yurt sularında ve dışında yapılacak ulaştırmaları, ülkenin genel ulaştımra ihtiyaçları­ na göre düzenlemek ve denetlemek için gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarlılarını hazırlamak, i) Türk ticaret filosunun ülke ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak gelişmesini sağlayacak tedbirleri al­ mak ve limanlarımıza bağlı deniz araçları ile denizcilerin anakütüğünü tutmak ve denetlemek, j) Tersanelerin faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek, k) Ülkenin liçsularını genel ulaştırma ihtiyaçları bakımından incelemek, gereken tedbirleri teklif etmek ve denetlemek, ' , 1) Denizyolları ulaştırmasında acentelik ve komisyonculuk işlerini düzenleyip teknik yönden' denetlemek, m) Türk gemilerinin yapılışını nitelik ve güvenlik bakımından düzenlemek ve denetlemek, ticaret gemile­ rini ölçtürmek ve can ve mal güvenliği bakımından denetimini yaptırmak, bu konularla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, n) Denizci yetiştirme esaslarını incelemek ve belirlemek, denizcilik meslek kurslarının ders ve sınav prog­ ramlarını ilgil bakanlıkların görüşlerimi de alarak hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, o) Deniz kazalarını teknik ve mevzuat yönünden soruşturmak ve takip etmek, ö) Denz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları hakkında da istatistikler tutmak, p) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü MADDE 12. —• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) Sivil havacılık faaliyetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelere, kamu yararına ve nıilllî güven­ lik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve gdiştirillmesini sağlayacak esasları tespit etmek ve uygulanma­ sını takip etmek ve denetlemek, b) Türkiye hava sahasında faaliyette bulunan sivil uçaklarım uçuşja elverişlilik şartlarını tayin etmek ve belgelerini tanzim ederek isicMlerini tutmak, mürettebat ehliyetlerini mevzuata gör& denetlemek, c) Türk sivil havacılık sahasında görev alan ve ihtisası dolayısı ile gerekli görülen personelin ehliyet şartlarını tayin etmek ve 'lisanslarım tanzim ederek sicillerini tutmak, d) Yurt içinde ve dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve yurt içinde ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen yabancı gerçek veya tüzelkişilere verilecek izinlerin esaslarını ve şartlarını hazırlamak, faaliyetlerimi denetlemek, te) İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türkiye hava sahasında sivil uçakların seyrüseferini, trafik haberleşime hizmetlerini kamu güvendiği bakımından düzenlemek, denetlemek, gerekli tedbirleri almak ve aadırtmak, f) Hava seyrüsefer güvenliği bakımından hava meydanlarının ıteknilk nıiteliklerini ve işletme esaslarını tayin etmek ve uygulamaları denetlemek, g) Milletlerarası sivil havacılık sahasındaki gelişmeleri 'takip ederek ülkemiz sivi havacılık faaliyetle­ rinde bu gelişmelerin uygulanması için tedbirler almak, sivil havacılıkla (ilgili planların hazırlanmasını sağHa- mak ve uygulaması 'ile ilgili faaliyetlerde diğer milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 31 -
— 30 — (Bayındırlık, Umar, U'laştulmıa ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) e) İşletilmekte veya işletilecek olan lıiman ve iskelelerin çalışma durumlarımı inceleyerek iyleştirlmele- ırani sağlamak, bütün limanların, barınakların tarama, temizleme ve şamandııralama işileırinıi tertiplemek ve yaptırmak, f) Liman, kıyı ve içsullarda ulaştırımanın düzenıli yapılmasını sağlayacak kanun, tüzük ve yönetmeik taşanlarını hazırlamak, ıg) Seyahat, can, mal (güvenliğinin sağlanması bakımından, tersane, (iman, iskele, fener, radyofar, deniz işaretleri, cankurtaran istasyonları diğer tesisleri, kuruluşları inceleyip bunlar hakkında teklifler yapmak, bun­ lardan gerekli olanların yaptırtmasını sağlamak ve kamu kuruluşlarının bu işlerde yapacakları teklifler hak­ kında görüş bildirmek, ıh) Türk gemileriyle yurt sularında ve dışında yapılacak ulaştırmaları, ülkenin genel ulaştımra ihtiyaçları­ na göre düzenlemek ve denetlemek için gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarlılarını hazırlamak, i) Türk ticaret filosunun ülke ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak gelişmesini sağlayacak tedbirleri al­ mak ve limanlarımıza bağlı deniz araçları ile denizcilerin anakütüğünü tutmak ve denetlemek, j) Tersanelerin faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek, k) Ülkenin liçsularını genel ulaştırma ihtiyaçları bakımından incelemek, gereken tedbirleri teklif etmek ve denetlemek, ' , 1) Denizyolları ulaştırmasında acentelik ve komisyonculuk işlerini düzenleyip teknik yönden' denetlemek, m) Türk gemilerinin yapılışını nitelik ve güvenlik bakımından düzenlemek ve denetlemek, ticaret gemile­ rini ölçtürmek ve can ve mal güvenliği bakımından denetimini yaptırmak, bu konularla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, n) Denizci yetiştirme esaslarını incelemek ve belirlemek, denizcilik meslek kurslarının ders ve sınav prog­ ramlarını ilgil bakanlıkların görüşlerimi de alarak hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, o) Deniz kazalarını teknik ve mevzuat yönünden soruşturmak ve takip etmek, ö) Denz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları hakkında da istatistikler tutmak, p) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü MADDE 12. —• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) Sivil havacılık faaliyetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelere, kamu yararına ve nıilllî güven­ lik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve gdiştirillmesini sağlayacak esasları tespit etmek ve uygulanma­ sını takip etmek ve denetlemek, b) Türkiye hava sahasında faaliyette bulunan sivil uçaklarım uçuşja elverişlilik şartlarını tayin etmek ve belgelerini tanzim ederek isicMlerini tutmak, mürettebat ehliyetlerini mevzuata gör& denetlemek, c) Türk sivil havacılık sahasında görev alan ve ihtisası dolayısı ile gerekli görülen personelin ehliyet şartlarını tayin etmek ve 'lisanslarım tanzim ederek sicillerini tutmak, d) Yurt içinde ve dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve yurt içinde ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen yabancı gerçek veya tüzelkişilere verilecek izinlerin esaslarını ve şartlarını hazırlamak, faaliyetlerimi denetlemek, te) İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türkiye hava sahasında sivil uçakların seyrüseferini, trafik haberleşime hizmetlerini kamu güvendiği bakımından düzenlemek, denetlemek, gerekli tedbirleri almak ve aadırtmak, f) Hava seyrüsefer güvenliği bakımından hava meydanlarının ıteknilk nıiteliklerini ve işletme esaslarını tayin etmek ve uygulamaları denetlemek, g) Milletlerarası sivil havacılık sahasındaki gelişmeleri 'takip ederek ülkemiz sivi havacılık faaliyetle­ rinde bu gelişmelerin uygulanması için tedbirler almak, sivil havacılıkla (ilgili planların hazırlanmasını sağHa- mak ve uygulaması 'ile ilgili faaliyetlerde diğer milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 31 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) e) İşletilmekte veya işletilecek olan liman ve iskelelerin çalışma durumlarını inceleyerek iyileştirilmeleri­ ni sağlamak, bütün limanların, barınakların tarama, temizleme ve şamandıralama işlerini tertiplemek ve yap­ tırmak, f) Liman, kıyı ve içsularda ulaştırmanın düzenli yapılmasını sağlayacak kanun, tüzük ve yönetmelik ta­ sarılarını hazırlamak, g) Seyahat, can, mal güvenliğimin sağlanması bakımından, tersane, liman, iskele, fener, radyofar, deniz işaretleri, cankurtaran istasyonları diğer tesisleri, kuruluşları inceleyip bunlar hakkında teklifler yapmak, bunlardan gerekli olanlann yaptırılmasını sağlamak ve kamu kuruluşlarının' bu işlerde yapacakları teklifler hakkımda görüş bildirmek, h) Türk gemileriyle yurt sularında ve dışında yapılacak ulaştırmaları, ülkenin genel ulaştırma ihtiyaç­ larına (göre düzenlemek ve denetlemek için gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak, . i) Türk ticaret filosunun ülke ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve limanlarımıza bağlı deniz araçları ile denizcilerim anakütüğünü tutmak ve denetlemek, j) Tersanelerin faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek, k) ÜUlkenin içsuilarını genel ulaştırma ihtiyaçları bakımından incelemek, gereken tedbirleri teklif etmek ve denetlemek, 1) (Denizyolları ulaştırmasında acentelik ve komisyonculuk işlerini düzenleyip teknik yönden denetlemek, m) Türk gemilerinin yapılşını nitelik ve güvenlik bakımından düzenlemek ve denetlemek, ticaret gemi­ lerini ölçtürmek ve can ve mal güvenliği bakımından denetimini yaptırmak, bu konularla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, n) Denizci yetiştirme esaslarını incelemek ve belirlemek, denizdik meslek kurslarının ders ve sınav programlarını ilgili bakanlıkların görüşlerini de alarak hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, o) Deniz kazalarını teknik ve mevzuat yönünden soruşturmak ve takip etmek, ö) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları hakkında da istatistikler tutmak, p) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü MADDE 12. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonumun 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir./ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 32 -
— 31 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) e) İşletilmekte veya işletilecek olan liman ve iskelelerin çalışma durumlarını inceleyerek iyileştirilmeleri­ ni sağlamak, bütün limanların, barınakların tarama, temizleme ve şamandıralama işlerini tertiplemek ve yap­ tırmak, f) Liman, kıyı ve içsularda ulaştırmanın düzenli yapılmasını sağlayacak kanun, tüzük ve yönetmelik ta­ sarılarını hazırlamak, g) Seyahat, can, mal güvenliğimin sağlanması bakımından, tersane, liman, iskele, fener, radyofar, deniz işaretleri, cankurtaran istasyonları diğer tesisleri, kuruluşları inceleyip bunlar hakkında teklifler yapmak, bunlardan gerekli olanlann yaptırılmasını sağlamak ve kamu kuruluşlarının' bu işlerde yapacakları teklifler hakkımda görüş bildirmek, h) Türk gemileriyle yurt sularında ve dışında yapılacak ulaştırmaları, ülkenin genel ulaştırma ihtiyaç­ larına (göre düzenlemek ve denetlemek için gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak, . i) Türk ticaret filosunun ülke ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve limanlarımıza bağlı deniz araçları ile denizcilerim anakütüğünü tutmak ve denetlemek, j) Tersanelerin faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek, k) ÜUlkenin içsuilarını genel ulaştırma ihtiyaçları bakımından incelemek, gereken tedbirleri teklif etmek ve denetlemek, 1) (Denizyolları ulaştırmasında acentelik ve komisyonculuk işlerini düzenleyip teknik yönden denetlemek, m) Türk gemilerinin yapılşını nitelik ve güvenlik bakımından düzenlemek ve denetlemek, ticaret gemi­ lerini ölçtürmek ve can ve mal güvenliği bakımından denetimini yaptırmak, bu konularla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, n) Denizci yetiştirme esaslarını incelemek ve belirlemek, denizdik meslek kurslarının ders ve sınav programlarını ilgili bakanlıkların görüşlerini de alarak hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek, o) Deniz kazalarını teknik ve mevzuat yönünden soruşturmak ve takip etmek, ö) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları hakkında da istatistikler tutmak, p) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü MADDE 12. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonumun 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir./ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) _ 32 — (Bayındırlık, Umar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) fa) Türkiye hava sahasında hava arama ve kurtarima hizmetlerinin yapılması hususunda ilgili kuruluşlar­ la (işhtidiği sağlamak ve sivili havacılık kazalarını tahkik etmek, 'tahkikat sonuçlarınla göre gerekli tedbided al­ mak, i) Sıivil havacılık eğitim müesseselerinin' kuruluş ve çalışma esaslarını (tayin etmek ve denetlemek, j) Sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak konulmuş mevzuat ve kurallara aykırı hareket öden gerçek ve tüzelkişiler hakkında kanunî yollara 'başvurmak, k) Hava ulaştırması konusunda milletlerarası ikili ve çok taraflı antlaşmaların uygulanmasını takip et­ mek, bunlarla ilgili çalışmalara katılmak, 1. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Haberleşme Dairesi Başkanlığı MADDE 13. — Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Posta ve telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin tekn'ik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini ve bu hizmetlerin 'birbirini tamam­ layıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esas ve prensipleri tespit etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek, b) Haberleşme talep ve 'ihtiyaçlarinı tespit etmek ve planlamak, bu konularda koordinasyonu sağlamak, c) Devlet İşletmeleri ile iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, 'bunların müessese, bağlı or­ taklık ve iştirakleri, özel idareler, 'belediyeler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan ha­ berleşme işlerini kanunlarla bakanlığa verilen görev esasları dairesinde düzenlemek, uygulamasını dienetlemek ve koordinasyonu sağlamak, d) Ülkemizin üyesi bulunduğu haberleşme konusu ile ilgili milletlerarası birlik ve kuruluşların çalışmala­ rına katılmak ve kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak, haberleşme ilişkilerini düzenlemek, • e) Yurt içi ve yurt dışı posta ve telekomünikasyon ücret tarifelerini incelemek, değerlendirmek ve hu hu­ suslara dair yardımcı çalışmalar yapmak, f) Haberleşme cihazları sanayii imalat alanlarını, 'kapasiteleri ve 'bu sanayii ile ilgili gelişmeleri takip et­ mek, g) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı MADDE 14. — Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların ücret tarifelerini lincelemek ve bunlar arasında hizmetin niteliği­ ne ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sistemini kurmak konu ile ilgili istatistikleri toplamak, b) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin düzenlenmesini sağlamak, c) 20 'Nisan 1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 13 Nisan 1936 tarih ve 3004 sayılı İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kıanuna tabi liman ve iskelelerde uygulanacak ücret tarifelerini incelemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, d) 'Bakanlikça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı MADDE 15. — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının Görevleri Şunlardır : a) 'Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, Bunların kanun, tüzük ve. yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek, b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi 'için gerekli çalışmaları yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 33 -
_ 32 — (Bayındırlık, Umar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) fa) Türkiye hava sahasında hava arama ve kurtarima hizmetlerinin yapılması hususunda ilgili kuruluşlar­ la (işhtidiği sağlamak ve sivili havacılık kazalarını tahkik etmek, 'tahkikat sonuçlarınla göre gerekli tedbided al­ mak, i) Sıivil havacılık eğitim müesseselerinin' kuruluş ve çalışma esaslarını (tayin etmek ve denetlemek, j) Sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak konulmuş mevzuat ve kurallara aykırı hareket öden gerçek ve tüzelkişiler hakkında kanunî yollara 'başvurmak, k) Hava ulaştırması konusunda milletlerarası ikili ve çok taraflı antlaşmaların uygulanmasını takip et­ mek, bunlarla ilgili çalışmalara katılmak, 1. Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Haberleşme Dairesi Başkanlığı MADDE 13. — Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Posta ve telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin tekn'ik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini ve bu hizmetlerin 'birbirini tamam­ layıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esas ve prensipleri tespit etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek, b) Haberleşme talep ve 'ihtiyaçlarinı tespit etmek ve planlamak, bu konularda koordinasyonu sağlamak, c) Devlet İşletmeleri ile iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, 'bunların müessese, bağlı or­ taklık ve iştirakleri, özel idareler, 'belediyeler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan ha­ berleşme işlerini kanunlarla bakanlığa verilen görev esasları dairesinde düzenlemek, uygulamasını dienetlemek ve koordinasyonu sağlamak, d) Ülkemizin üyesi bulunduğu haberleşme konusu ile ilgili milletlerarası birlik ve kuruluşların çalışmala­ rına katılmak ve kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak, haberleşme ilişkilerini düzenlemek, • e) Yurt içi ve yurt dışı posta ve telekomünikasyon ücret tarifelerini incelemek, değerlendirmek ve hu hu­ suslara dair yardımcı çalışmalar yapmak, f) Haberleşme cihazları sanayii imalat alanlarını, 'kapasiteleri ve 'bu sanayii ile ilgili gelişmeleri takip et­ mek, g) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı MADDE 14. — Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların ücret tarifelerini lincelemek ve bunlar arasında hizmetin niteliği­ ne ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sistemini kurmak konu ile ilgili istatistikleri toplamak, b) Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin düzenlenmesini sağlamak, c) 20 'Nisan 1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 13 Nisan 1936 tarih ve 3004 sayılı İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kıanuna tabi liman ve iskelelerde uygulanacak ücret tarifelerini incelemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, d) 'Bakanlikça verilecek benzeri görevleri yapmak. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı MADDE 15. — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının Görevleri Şunlardır : a) 'Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, Bunların kanun, tüzük ve. yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek, b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi 'için gerekli çalışmaları yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 33 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Haberleşme Dairesi Başkanlığı MADDE. 13. — Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı MADDE 14. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 14 üncü maddesi aynen kabui edilmiştir.ı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı MADDE 15. — Bağlı ve lilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığınım Görevleri Şunlardır : a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetme­ lik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 34 -
— 33 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Haberleşme Dairesi Başkanlığı MADDE. 13. — Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı MADDE 14. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 14 üncü maddesi aynen kabui edilmiştir.ı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı MADDE 15. — Bağlı ve lilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığınım Görevleri Şunlardır : a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetme­ lik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 34 — . (Bayındırlık, Umar, Ulaştırma, ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) c) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ünlülerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim ©Mimleri Danışma ve denetim birimleri MADDE 16. — Ulaştırma 'Bakanlığı Merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, e) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 17. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki gö­ revleri yapar: a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve İlgili kuruluşların her türlü faaliyet işlemleri ile ilgili ola­ rak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek maksadı ile gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, c) özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak, d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek, Teftiş kurulunun ve müfettişlerinin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MADDE 18. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma puanları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve mil­ lî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 'görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit et­ mek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerefclıi gö­ rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağ­ lamak, bakanın onayını aldıktan sonra devlet planlama teşkilatına göndermek, c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi tfçin insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere bakanlık 'bütçesiin'i plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ifgii 'gerekli istatistfikleri top­ lamak ve değerlendirmek, e) Kalkınma plan ve programlan ile 'bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya '.jakanilifclar arası seviyede giderici tedbirleri' tespit ederek makama sunmak, organisazyon ve metot hlîz- metl'ertini yürütmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 35 -
— 34 — . (Bayındırlık, Umar, Ulaştırma, ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) c) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ünlülerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim ©Mimleri Danışma ve denetim birimleri MADDE 16. — Ulaştırma 'Bakanlığı Merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, e) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 17. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki gö­ revleri yapar: a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve İlgili kuruluşların her türlü faaliyet işlemleri ile ilgili ola­ rak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek maksadı ile gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, c) özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak, d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek, Teftiş kurulunun ve müfettişlerinin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MADDE 18. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma puanları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve mil­ lî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 'görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit et­ mek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerefclıi gö­ rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağ­ lamak, bakanın onayını aldıktan sonra devlet planlama teşkilatına göndermek, c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi tfçin insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere bakanlık 'bütçesiin'i plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ifgii 'gerekli istatistfikleri top­ lamak ve değerlendirmek, e) Kalkınma plan ve programlan ile 'bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya '.jakanilifclar arası seviyede giderici tedbirleri' tespit ederek makama sunmak, organisazyon ve metot hlîz- metl'ertini yürütmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 35 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için, gerekli çalışmala­ rı yapmak, c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve denetim birimleri MADDE 16. — Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.! Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 17. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir^ Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MADDE 18, — Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.! Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 36 -
— 35 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için, gerekli çalışmala­ rı yapmak, c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve denetim birimleri MADDE 16. — Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.! Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 17. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir^ Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MADDE 18, — Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.! Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 36 — (Bayındırlık, Umar, Ulaştırma ve, Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma program­ larının yürütülmesini 'takip etmek, g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile 'kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine yar­ dımcı olimak, h) Bakanlığın 'tarihçesini hazırlamak, i) :Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. Hukuk Müşavirliği MADDE 19. — Hukuk Müşaviııfliğirıîn görevleri şunlardır : a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçları doğuracak iş­ lemler hakkında görüş (bildirmek, b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş­ ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılımasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha­ zırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen 'idarî davalarda bakanlığı temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve 'bakana sunmak, e) Bakanlık kuruluşları 'tarafından hazırlanan veya diğer 'bakanlı'klardan yahut Başbakanlıktan gönderi­ len kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek bakanlık görüşlerini 'bildirmek, f) 'Bakanlıkça verilecek "benzeri görevleri yapmak. Bakanlık müşavirleri MADDE 20. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda 'bakana yardımcı olmak üzere on bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği MADDE 21. — Basın ve Haİcla llişkİer Müşavirliğinin görevleri şunlardır : a) (Basın ve 'halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, b) 'Bu faaliyetlerin 'belirlenecek usul ve İlkelere göre yürütülmesini sağlamak, c) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı MADDE 22. — Dış Hşfcler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Milletlerarası ilişkilere a'it konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar ara­ sında koordinasyonu sağlamak, b) Miİetlletraraisı ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptır-. mak, bunları deeğrlendirmek ve teklifleri hazırlamak, ç) Bakanlığın koordinatörlüğünde göreı/leri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak, d) Makamca verilen 'benzeri görevleri yapmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :. 532)
Sayfa 37 -
— 36 — (Bayındırlık, Umar, Ulaştırma ve, Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma program­ larının yürütülmesini 'takip etmek, g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile 'kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine yar­ dımcı olimak, h) Bakanlığın 'tarihçesini hazırlamak, i) :Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. Hukuk Müşavirliği MADDE 19. — Hukuk Müşaviııfliğirıîn görevleri şunlardır : a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçları doğuracak iş­ lemler hakkında görüş (bildirmek, b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş­ ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılımasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha­ zırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen 'idarî davalarda bakanlığı temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve 'bakana sunmak, e) Bakanlık kuruluşları 'tarafından hazırlanan veya diğer 'bakanlı'klardan yahut Başbakanlıktan gönderi­ len kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek bakanlık görüşlerini 'bildirmek, f) 'Bakanlıkça verilecek "benzeri görevleri yapmak. Bakanlık müşavirleri MADDE 20. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda 'bakana yardımcı olmak üzere on bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği MADDE 21. — Basın ve Haİcla llişkİer Müşavirliğinin görevleri şunlardır : a) (Basın ve 'halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, b) 'Bu faaliyetlerin 'belirlenecek usul ve İlkelere göre yürütülmesini sağlamak, c) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı MADDE 22. — Dış Hşfcler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Milletlerarası ilişkilere a'it konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar ara­ sında koordinasyonu sağlamak, b) Miİetlletraraisı ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptır-. mak, bunları deeğrlendirmek ve teklifleri hazırlamak, ç) Bakanlığın koordinatörlüğünde göreı/leri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak, d) Makamca verilen 'benzeri görevleri yapmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :. 532) — 37 — (Anayasa -Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Hukuk Müşavirliği MADDE 19. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 19 uncu maddesi aynen kabul edilimiştir. Bakanlık müşavirleri MADDE 20, — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 20 nci maddesi aynen kabul edillmiştir^ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği MADDE 21. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.; Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı MADDE 22. — Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri Şuıiardır : a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan'meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptır­ mak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak, c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgli konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak, d) «Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının mille lerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak» e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 38 -
— 37 — (Anayasa -Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Hukuk Müşavirliği MADDE 19. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 19 uncu maddesi aynen kabul edilimiştir. Bakanlık müşavirleri MADDE 20, — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 20 nci maddesi aynen kabul edillmiştir^ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği MADDE 21. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.; Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı MADDE 22. — Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri Şuıiardır : a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan'meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptır­ mak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak, c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgli konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak, d) «Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının mille lerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak» e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 38 — (Bayındırlık, Umar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı birimler MADDE 23. — ulaştırma Bakanlığı Merkez kuruluşundaki yardımcı 'birimler şunlardır: a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, c) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, d) Siavumıma iSekreterliği, e) özel Kalem Müdürlüğü. Personel Dairesi Başkanlığı MADDE 24. — Personel Dairesi Başkanlığının göravleri şunlardır : a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel siste­ mlinin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Baikanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, c) işçi - İşveren ilişkileri konusunda bağlı ve ilgili kuruluşların çalışmalarını takip ve koordine etmek, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Eğitim Dairesi Başkanlığı MADDE 25. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır i a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlaımıalk ve uygulanmasını takip etmek, b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenle­ mek ve uygulamak, e) Bakanlık personelini yurt İçinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve meslekî örgün eğitim kursları açmak ve yönetmek, d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek, kitaplığı yönet­ mek, e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. İdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı MADDE 26. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Baikanlık için gerekli araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerimi yürütmek, c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanlık personelimin ve ailelerinin sağlık m'zmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenüeri bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Bakanlıkça verilecek direktif ve emirleri ilgililere duyurmak ve işlemlerimi takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerimi yürütmek, i) Süreli evrakım zaımiamnd^ işleme konulmasını saklamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 39 -
— 38 — (Bayındırlık, Umar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı birimler MADDE 23. — ulaştırma Bakanlığı Merkez kuruluşundaki yardımcı 'birimler şunlardır: a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, c) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, d) Siavumıma iSekreterliği, e) özel Kalem Müdürlüğü. Personel Dairesi Başkanlığı MADDE 24. — Personel Dairesi Başkanlığının göravleri şunlardır : a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel siste­ mlinin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Baikanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, c) işçi - İşveren ilişkileri konusunda bağlı ve ilgili kuruluşların çalışmalarını takip ve koordine etmek, d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Eğitim Dairesi Başkanlığı MADDE 25. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır i a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlaımıalk ve uygulanmasını takip etmek, b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenle­ mek ve uygulamak, e) Bakanlık personelini yurt İçinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve meslekî örgün eğitim kursları açmak ve yönetmek, d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek, kitaplığı yönet­ mek, e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. İdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı MADDE 26. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a) Baikanlık için gerekli araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerimi yürütmek, c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanlık personelimin ve ailelerinin sağlık m'zmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenüeri bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Bakanlıkça verilecek direktif ve emirleri ilgililere duyurmak ve işlemlerimi takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerimi yürütmek, i) Süreli evrakım zaımiamnd^ işleme konulmasını saklamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 39 - (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı birimler . MADDE 23. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Personel Dairesi Başkanlığı MADDE 24. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Eğitim Dairesi Başkanlığı MADDE 25. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 25 inci maddesi aynen kabul edil-' mistir. İdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı MADDE 26. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 26 ncı maddesi aynen kabul edil­ miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 40 -
— 39 - (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı birimler . MADDE 23. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Personel Dairesi Başkanlığı MADDE 24. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Eğitim Dairesi Başkanlığı MADDE 25. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 25 inci maddesi aynen kabul edil-' mistir. İdarî ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı MADDE 26. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 26 ncı maddesi aynen kabul edil­ miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 40 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerti düzenlemek, 'bunlara ait önemdi not ve tutanak­ ları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, 'arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 1) Bakanlılkça verilecek diğer görevleri yapmak, Savunma Sekreterliği MADDE 27.' — Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 28. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, t>) Balkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, mıMî ve dinî 'bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, d) Bakanca verilecek benzerli görevleri yapmak. BEŞİNCİ BÖLÜM Sürekli Kjunıâ MADDE 29. — Ulaştırma Bakanlığının sürekli kurulu Ulaştırma Şûrasıdır Ulaştırma Şûrası MADDE 30. — Ulaştıranla Şûrası, Ulaştırma Bakanının veya müsteşarının başkanlığında devlet planlama (teşkilatı ile resmî ve özel sektöre mensup iktisadî, malî, meslekî, alilim, idarî ve hukulkî sahalarda yetkili ilıin ve işadamları arasından Ulaştırma Balkanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir. Ulaştırma Şûrasının görevleri şunlardır : a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısına ve topyekûn savunma ihtiyaçları­ nla uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini hakanlığa sunmak, h) Bakanlığın çeşitli işlemleırıinde kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme kurularının hazırlayacakları plan ve etüdleri inceleyip görüş bildirmek, c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek, d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olanak üzere sunulacak tek­ lifleri inceleyerek sonuçlarım ve tavsiyelerini bakanlığa sunmak, e) İncelenmesine ıbakaınllkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek, f) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. Şûranın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 532)
Sayfa 41 -
— 40 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerti düzenlemek, 'bunlara ait önemdi not ve tutanak­ ları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, 'arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 1) Bakanlılkça verilecek diğer görevleri yapmak, Savunma Sekreterliği MADDE 27.' — Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 28. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, t>) Balkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, mıMî ve dinî 'bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, d) Bakanca verilecek benzerli görevleri yapmak. BEŞİNCİ BÖLÜM Sürekli Kjunıâ MADDE 29. — Ulaştırma Bakanlığının sürekli kurulu Ulaştırma Şûrasıdır Ulaştırma Şûrası MADDE 30. — Ulaştıranla Şûrası, Ulaştırma Bakanının veya müsteşarının başkanlığında devlet planlama (teşkilatı ile resmî ve özel sektöre mensup iktisadî, malî, meslekî, alilim, idarî ve hukulkî sahalarda yetkili ilıin ve işadamları arasından Ulaştırma Balkanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir. Ulaştırma Şûrasının görevleri şunlardır : a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısına ve topyekûn savunma ihtiyaçları­ nla uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini hakanlığa sunmak, h) Bakanlığın çeşitli işlemleırıinde kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme kurularının hazırlayacakları plan ve etüdleri inceleyip görüş bildirmek, c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek, d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olanak üzere sunulacak tek­ lifleri inceleyerek sonuçlarım ve tavsiyelerini bakanlığa sunmak, e) İncelenmesine ıbakaınllkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek, f) Bakanlıkça verilecek 'benzeri görevleri yapmak. Şûranın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 532) — 41 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Savunma Sekreterliği MADDE 27. — Bayınidırlik - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 27 nci maddesi aynen kabul edil­ miştir. Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 28. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve lurizm Komisyonunun 28 inci maddesi aynen kabul edil­ miştir. BEŞİNCİ BÖLÜM Sürekli Kurul Ulaştırma Şûrası MADDE 29. — Ulaştırma Şûrası, Ulaştırma Bakanının veya müsteşarının başkanlığında Devlet Planlama Teşkilatı ile resmî ve özel sektöre mensup iktisadî, malî, meslekî, ilmî, idarî ve hukukî sahalarda yetkili ilim ve iş adamları arasından Ulaştırma Bakanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir. Ulaştırma Şûrasının görevleri MADDE 30. — Ulaştırma Şûrasının görevleri şunlardır: a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal ekonomik ve coğrafî yapısına ve topyekûn savunma ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini bakanhğa sunmak, t>) Bakanlığın çeşitli işlemlerinde, kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme kurullarının hazırlayacakları plan ve etütleri inceleyip görüş bildirmek, c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye. etmek, d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olmak üzere sunulacak teklifleri inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini bakanlığa sunmak, e) İncelenmesine bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek, f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Şûranın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 42 -
— 41 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Savunma Sekreterliği MADDE 27. — Bayınidırlik - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 27 nci maddesi aynen kabul edil­ miştir. Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 28. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve lurizm Komisyonunun 28 inci maddesi aynen kabul edil­ miştir. BEŞİNCİ BÖLÜM Sürekli Kurul Ulaştırma Şûrası MADDE 29. — Ulaştırma Şûrası, Ulaştırma Bakanının veya müsteşarının başkanlığında Devlet Planlama Teşkilatı ile resmî ve özel sektöre mensup iktisadî, malî, meslekî, ilmî, idarî ve hukukî sahalarda yetkili ilim ve iş adamları arasından Ulaştırma Bakanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir. Ulaştırma Şûrasının görevleri MADDE 30. — Ulaştırma Şûrasının görevleri şunlardır: a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal ekonomik ve coğrafî yapısına ve topyekûn savunma ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini bakanhğa sunmak, t>) Bakanlığın çeşitli işlemlerinde, kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme kurullarının hazırlayacakları plan ve etütleri inceleyip görüş bildirmek, c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye. etmek, d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olmak üzere sunulacak teklifleri inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini bakanlığa sunmak, e) İncelenmesine bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek, f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Şûranın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 42 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) ÜÇÜNCÜ KISIM Taşra Teşkilatı Taşra teşkilatı MADDE 31. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esiasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Ka­ nun Hükmünde Kararnameler ve ti tdaıresi Kamunu bükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı (kurmaya yet­ kilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumlulukları MADDE 32. — Bakanbk merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöne­ ticileri, yapmakla yükümlü ıbuHunduıklan hizmet veya görevleri, Bakanlık emri ve direktifleri yönünde mev­ zuata, plan ve programlara uygun olaralk düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı so­ rumludur. Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 33. — Bakanlık anahizimet ve görevleri dile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve ıkamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esaslaırı, yürürlükteki mevzuata uygun olarak bdlirlemekle kaynak israfım önle­ yecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belir­ lenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan so­ rumludur. Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu MADDE 34. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi MADDE 35. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, teb- . lıiğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Yetki devri MADDE 36. — Bakan, Müsteşar ve her kadamedeikıi bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısimını astlarına devredebilir,, Yetki devri, yetkli devreden amirin so­ rumluluğunu kaldırmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 43 -
— 42 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) ÜÇÜNCÜ KISIM Taşra Teşkilatı Taşra teşkilatı MADDE 31. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esiasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Ka­ nun Hükmünde Kararnameler ve ti tdaıresi Kamunu bükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı (kurmaya yet­ kilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumlulukları MADDE 32. — Bakanbk merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöne­ ticileri, yapmakla yükümlü ıbuHunduıklan hizmet veya görevleri, Bakanlık emri ve direktifleri yönünde mev­ zuata, plan ve programlara uygun olaralk düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı so­ rumludur. Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 33. — Bakanlık anahizimet ve görevleri dile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve ıkamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esaslaırı, yürürlükteki mevzuata uygun olarak bdlirlemekle kaynak israfım önle­ yecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belir­ lenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan so­ rumludur. Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu MADDE 34. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi MADDE 35. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, teb- . lıiğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Yetki devri MADDE 36. — Bakan, Müsteşar ve her kadamedeikıi bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısimını astlarına devredebilir,, Yetki devri, yetkli devreden amirin so­ rumluluğunu kaldırmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 43 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) ÜÇÜNCÜ KISIM Taşra Teşkilatı Taşra teşkilatı MADDE 31. — Bayındırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komsiyonunun 31 inci maddesi aynen kabul edil­ miştir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumlulukları MADDE 32. — Bayındırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 32 inci maddesi aynen kabul edil­ miştir. Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 33. — Bayındırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu MADDE 34. — Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi MADDE 35. — Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 35 inci maddesi aynen kabul edil­ miştir. Yetki devri MADDE 36. — Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 44 -
— 43 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) ÜÇÜNCÜ KISIM Taşra Teşkilatı Taşra teşkilatı MADDE 31. — Bayındırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komsiyonunun 31 inci maddesi aynen kabul edil­ miştir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumlulukları MADDE 32. — Bayındırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 32 inci maddesi aynen kabul edil­ miştir. Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 33. — Bayındırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu MADDE 34. — Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi MADDE 35. — Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 35 inci maddesi aynen kabul edil­ miştir. Yetki devri MADDE 36. — Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 44 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Atama MADDE 37. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Balkan tarafından yapılır. Ancak, Bakan »bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. Bakanlıik Igilıi kürulUşlarınııı kuruluş kanuolaırındalki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. Kadrolar MADDE 38. — Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre düzenlenir. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 39. — 27.6.1945 tarih ve 4770 sayılı Ulaşüırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Ka­ nun ile bu Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 20.3.1954 tarih ve 6382 sayılı Kanun ve 19.10.1960 tarih ve 101 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yükseik İstişare Kurulu Teşkiline Dair Kanun, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (j) bendi ve 17 nci maddesi ile 3056 sayıü Kanuna ekli cetvelin anahizmet birimleri bölümünün 10 uncu sırası, 9.11.1986 tarih ve 3322 sayılı Ka­ nunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 6 nci mad leşinin son fıkrası ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1. — 13.12.1983 tarih ve 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kanun ile ya­ pılan yeni düzenleme sebebi, kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanın­ caya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. Ve kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur. GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelik­ ler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygu­ lanmasına devam olunur. GEÇİCİ MADDE 3. -r- Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 31 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olu­ nur. Bakanlık taşra teşkilatı ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu kanuna uygun hale getirir. GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar bakanlık merkez teşkila­ tında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birim­ ler tarafından yapılmaya devam edilir. Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde fou kanuna uygun hale getirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 45 -
— 44 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Atama MADDE 37. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Balkan tarafından yapılır. Ancak, Bakan »bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. Bakanlıik Igilıi kürulUşlarınııı kuruluş kanuolaırındalki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. Kadrolar MADDE 38. — Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre düzenlenir. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 39. — 27.6.1945 tarih ve 4770 sayılı Ulaşüırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Ka­ nun ile bu Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 20.3.1954 tarih ve 6382 sayılı Kanun ve 19.10.1960 tarih ve 101 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yükseik İstişare Kurulu Teşkiline Dair Kanun, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (j) bendi ve 17 nci maddesi ile 3056 sayıü Kanuna ekli cetvelin anahizmet birimleri bölümünün 10 uncu sırası, 9.11.1986 tarih ve 3322 sayılı Ka­ nunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 6 nci mad leşinin son fıkrası ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1. — 13.12.1983 tarih ve 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kanun ile ya­ pılan yeni düzenleme sebebi, kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanın­ caya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. Ve kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur. GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelik­ ler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygu­ lanmasına devam olunur. GEÇİCİ MADDE 3. -r- Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 31 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olu­ nur. Bakanlık taşra teşkilatı ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu kanuna uygun hale getirir. GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar bakanlık merkez teşkila­ tında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birim­ ler tarafından yapılmaya devam edilir. Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde fou kanuna uygun hale getirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) • — 45 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) BEŞİNCİ KISIM Çeşitli [Hükümler Atama MADDE 37. — Bayındırlık - îmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 37 nci malddesi aynen kabul edil­ miştir. Kadrolar MADDE 38. — Bayındırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 39. — Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 39 uncu maddesi aynen ka­ bul edilmiştir. GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1. — «13.12.1983 tarih ve 182 sayılı, 8.6.1984 tarih ve 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemeler sebebi ile kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilerler. Eski kadroları­ na ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.» GEÇİCİ MADDE 2. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. GEÇİCİ MADDE 3. — Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 31 inci malddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olu­ nur, GEÇİCİ MAİDDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden. düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. «Bu maksatla Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüş­ lerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı .:. 532)
Sayfa 46 -
• — 45 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) BEŞİNCİ KISIM Çeşitli [Hükümler Atama MADDE 37. — Bayındırlık - îmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 37 nci malddesi aynen kabul edil­ miştir. Kadrolar MADDE 38. — Bayındırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 39. — Bayındırlık - tmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 39 uncu maddesi aynen ka­ bul edilmiştir. GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1. — «13.12.1983 tarih ve 182 sayılı, 8.6.1984 tarih ve 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemeler sebebi ile kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilerler. Eski kadroları­ na ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.» GEÇİCİ MADDE 2. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. GEÇİCİ MADDE 3. — Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 31 inci malddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olu­ nur, GEÇİCİ MAİDDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden. düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. «Bu maksatla Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüş­ lerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı .:. 532) — 46 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) GEÇİCİ MADDE 5. — 8.6.1984 tarih ve 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kanun ile kaldı­ rılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlıarın aylık, ek gösterge ve her türlü hakl'arı yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak sakü tutulur. GEÇİCİ MADDE 6. — Başbakanlık bünyesinde bulunan Deniz İşleri Başkanlığının personeli, kadroları ve 1987 yılı bütçe ödenekleri Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir. Bu kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü bu personel hakkında da uygulanır. Yürürlük MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme (MADDE 41. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532)
Sayfa 47 -
— 46 — (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) GEÇİCİ MADDE 5. — 8.6.1984 tarih ve 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kanun ile kaldı­ rılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlıarın aylık, ek gösterge ve her türlü hakl'arı yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak sakü tutulur. GEÇİCİ MADDE 6. — Başbakanlık bünyesinde bulunan Deniz İşleri Başkanlığının personeli, kadroları ve 1987 yılı bütçe ödenekleri Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir. Bu kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü bu personel hakkında da uygulanır. Yürürlük MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme (MADDE 41. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 532) — 47 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) GEÇİCİ MADDE 5. — Başbakanlık bünyesinde bulunan Deniz İşleri Başkanlığının personeli ve kadro­ ları Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir. Bu Kanunun Geçici 1 inci Maddesi hükmü bu personel hakkında da uygulanır. Yürürlük MADDE 40. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 40 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. Yürütme MADDE 41. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 532)
Sayfa 48 -
— 47 — (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metim) GEÇİCİ MADDE 5. — Başbakanlık bünyesinde bulunan Deniz İşleri Başkanlığının personeli ve kadro­ ları Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir. Bu Kanunun Geçici 1 inci Maddesi hükmü bu personel hakkında da uygulanır. Yürürlük MADDE 40. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 40 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. Yürütme MADDE 41. — Bayındırlık - İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 532) Bayındırlık, İmar, Ulaşbrnta ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metne Ba Müsteşar Müsteşar Yrd. Müsteşar Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. (1) SAYILI CETVEL ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 1. Demiryollar, Limanlar ve Ha­ va Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü 2. Kara Ulaştırması Genel Mü­ dürlüğü 3. Deniz Ulaştırması Genel Mü­ dürlüğü « 4. Sivil Havacılık Genel Müdür­ lüğü 5. Haberleşme Dairesi Başkanlığı 6. Tarife ve Ticaret Dairesi Baş­ kanlığı - 7. Bağlı ve İlgili Kuruluşları Dairesi Başkanlığı 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Araştırma, Planlama ve Koor dinasyon Kurulu Başkanlığı 3. Hukuk Müşavirliği 4. (Bakanlık Müşavirleri 5. Basın ve" Halkla İlişkiler Mü­ şavirliği 6. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığ Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Cetve/ Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metnine bağlı cetvel Komisyo edilmiştir.
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul