En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Sıra No 56 ya ilâve Kaçakçılık hakkında 1/213 numaralı kanun lâyihasile Adliye, Dahiliye, Maliye ve Millî Müdafaa encümenlerinden mürekkep muhtelit encümenin ve Bütçe encümeninin tadilleri
Sayfa 2 -
Sıra No 56 ya ilâve Kaçakçılık hakkında 1/213 numaralı kanun lâyihasile Adliye, Dahiliye, Maliye ve Millî Müdafaa encümenlerinden mürekkep muhtelit encümenin ve Bütçe encümeninin tadilleri - 2 - HÜKÛMETİN TEKLİFİ [ Mri lTELİT ENCÜMLNÎN TADİLİ Kaçakçılık kanunu lâyihası Fasıl : 1 Umumî hükümler MADDE 1 — Aşağıda sayılan fiilleri işlemek kaçakçılıktır: A - Her hangi bir maddeyi veya, eşyayı güm­ rük muamelesine tâbi tutmaksızın Türkiyeye it­ hal ve Türkiyeden ihraç ve ithal ve ihraca teşebbüs eylemek, B - Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı memnu olan her hangi bir madde veya eşyayı it­ hal ve Türkiyeden ihraç ve ithal ve ihraca teşebbüs eylemek, C - (A) ve (B) fıkralarında yazdı kaçak eşya­ yı memleket dahilinde bir yerden diğer yere bile­ rek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak veya satılığa arzeylemek veya alınıp satılmasına delâlet eylemek, (Nakliyeciliği sanat ittihaz edenlerden bilerek kaydi aranmaz. ) D - Kanunen Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri mezun veya salahiyetli olmaksızın: 1 - Trkiyeye ithal etmek, 2 - Memleket içinde bir mahalden diğer mahal­ le nakletmek, 3 - Her ne suretle olursa olsun saklamak, 4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, 5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlâk etmek (tütün ve sigara kâğıdı ve it­ hali memnu her nevi kopya kâğıdı mutlak olarak), 6- Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu alât ve edevatı dahilde imal etmek, veya naklet­ mek, veya istimal etmek veya hıfzetmek veya fa­ ilin maksadı istimalini bilerek tedarik etmek. E - Hususî kanunları mucibince rüsumdan mu­ af olarak veya az resimle bazı meslek erbabına muayyen işlerde kullanılmak üzere verilen inhi­ sar maddelerini: 1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak. 2 - Bilerek satfn almak. 3 - Kanunî hakkı olmaksızın veya kanunî hak­ kından fazla olarak almak veya bu hususta be­ yanname doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek. Kavakçılık kanun lâyihası BÎRÎNCÎ FASIL Umumî hükümler MADDL 1 — Aşağıda yazdan fiilleri işlemek kaçakçılıktır. A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tâbi olmaksızın Türkiyeye ithal veya Türkiyeden ihraç veya Türkiyeye ithale teşebbüs etmek. B) Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı memnu olan her hangi bir madde eşyayı ithal veya ihraç, veya bunlara teşebbüs eylemek. C) A. B. fıkralarında yazılı kaçak eşyayı mem­ leket dahilinde bir yerden diğer yere bilerek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak veya satılığa arzetmek ve yahut alınıp satılmasına delâlet eylemek, (»ümrük mıntakası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler ak­ sini bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. Bu hüküm gümrük mıntakası haricinde kalan şehir ve kasaba ve istasyonlarla mutat pazar yer­ lerinden gayri yerlerden yükletilip nakledilen kaçak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakli­ yeciler hakkında da caridir. 1 - Türkiyeye ithal etmek, 2 - Memleket içinde bir yerden, diğer yere sevk ve nakletmek, 3 - Her ne suretle olursa olsun saklamak, 4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, fi - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlâk etmek. 6 - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu alât ve edevatı dahilde imal etmek veya nak­ letmek veya istimal etmek veya hifzetmek veya­ hut failin ne maksatla kullanacağını bilerek te­ darik eylemek. E) Hususî kanunları mucibince resimden muaf olarak veya az resimle bazı meslek erbabına mu­ ayyen işlerde kullanılmak üzere verilen resimle veya inhisara tâbi maddeler: 1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak, 2 - Bilerek satın almak, 3 - Kanunî hakkı almaksızın veya hakkından
Sayfa 3 -
- 2 - HÜKÛMETİN TEKLİFİ [ Mri lTELİT ENCÜMLNÎN TADİLİ Kaçakçılık kanunu lâyihası Fasıl : 1 Umumî hükümler MADDE 1 — Aşağıda sayılan fiilleri işlemek kaçakçılıktır: A - Her hangi bir maddeyi veya, eşyayı güm­ rük muamelesine tâbi tutmaksızın Türkiyeye it­ hal ve Türkiyeden ihraç ve ithal ve ihraca teşebbüs eylemek, B - Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı memnu olan her hangi bir madde veya eşyayı it­ hal ve Türkiyeden ihraç ve ithal ve ihraca teşebbüs eylemek, C - (A) ve (B) fıkralarında yazdı kaçak eşya­ yı memleket dahilinde bir yerden diğer yere bile­ rek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak veya satılığa arzeylemek veya alınıp satılmasına delâlet eylemek, (Nakliyeciliği sanat ittihaz edenlerden bilerek kaydi aranmaz. ) D - Kanunen Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri mezun veya salahiyetli olmaksızın: 1 - Trkiyeye ithal etmek, 2 - Memleket içinde bir mahalden diğer mahal­ le nakletmek, 3 - Her ne suretle olursa olsun saklamak, 4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, 5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlâk etmek (tütün ve sigara kâğıdı ve it­ hali memnu her nevi kopya kâğıdı mutlak olarak), 6- Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu alât ve edevatı dahilde imal etmek, veya naklet­ mek, veya istimal etmek veya hıfzetmek veya fa­ ilin maksadı istimalini bilerek tedarik etmek. E - Hususî kanunları mucibince rüsumdan mu­ af olarak veya az resimle bazı meslek erbabına muayyen işlerde kullanılmak üzere verilen inhi­ sar maddelerini: 1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak. 2 - Bilerek satfn almak. 3 - Kanunî hakkı olmaksızın veya kanunî hak­ kından fazla olarak almak veya bu hususta be­ yanname doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek. Kavakçılık kanun lâyihası BÎRÎNCÎ FASIL Umumî hükümler MADDL 1 — Aşağıda yazdan fiilleri işlemek kaçakçılıktır. A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tâbi olmaksızın Türkiyeye ithal veya Türkiyeden ihraç veya Türkiyeye ithale teşebbüs etmek. B) Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı memnu olan her hangi bir madde eşyayı ithal veya ihraç, veya bunlara teşebbüs eylemek. C) A. B. fıkralarında yazılı kaçak eşyayı mem­ leket dahilinde bir yerden diğer yere bilerek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak veya satılığa arzetmek ve yahut alınıp satılmasına delâlet eylemek, (»ümrük mıntakası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler ak­ sini bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. Bu hüküm gümrük mıntakası haricinde kalan şehir ve kasaba ve istasyonlarla mutat pazar yer­ lerinden gayri yerlerden yükletilip nakledilen kaçak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakli­ yeciler hakkında da caridir. 1 - Türkiyeye ithal etmek, 2 - Memleket içinde bir yerden, diğer yere sevk ve nakletmek, 3 - Her ne suretle olursa olsun saklamak, 4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, fi - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlâk etmek. 6 - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu alât ve edevatı dahilde imal etmek veya nak­ letmek veya istimal etmek veya hifzetmek veya­ hut failin ne maksatla kullanacağını bilerek te­ darik eylemek. E) Hususî kanunları mucibince resimden muaf olarak veya az resimle bazı meslek erbabına mu­ ayyen işlerde kullanılmak üzere verilen resimle veya inhisara tâbi maddeler: 1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak, 2 - Bilerek satın almak, 3 - Kanunî hakkı almaksızın veya hakkından BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ Kaçakçılığın men ve takibine dair karımı lâyihası Birinci fasîl Umumî hükümler MADDE 1 — Aşağıda yazıtı fiilleri işlemek kaçakçılıktır: A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tâbi olmaksızın Türkiyeye ithal veya Türkiyeye ithale teşebbüs etmek, B) Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı memnu olan her hangi bir madde veya eşyayı it­ hal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek, Devletçe ihraç şartile müşterisine satılan eşya ve maddeleri dahilde satmak veya mücbir bir se­ bep olmaksızın muayyen müddet zarfında ihraç etmemek, O) A, B fıkralarında yazılı kaçak eşyayı mem­ leket dahilinde bir yerden diğer bir yere bilerek nakletmek veya satın almak, veya satmak veya saklamak veya satılığa arzetmek veyahut alınıp satılmasına delâlet eylemek, Gümrük mmtakası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler aksini bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. Bu hüküm gümrük mmtakası haricinde kalan şehir ve kasaba ve istasyonlarla mutat pazar yer­ lerinden gayri yerlerden yükletilip nakledilen ka­ çak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakliyeciler hakkında da caridir. İskelelerle vapurlar ve istasyonlar ile trenler arasındaki nakliyatta kapalı balya ve sandıkların, zahirî bir alâmet olmaksızın, içlerinde zuhur ede­ cek kaçak eşya nâkilleri, bilerek naklettikleri sa­ bit olmadıkça kaçakçı •addolunmazlar. Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri me­ zun veya salahiyetli olmaksızın: 1 - Türkiyeye ithal etmek, 2 - Memleket içinde bir yerden, diğer yere sevk ve nakletmek, 3 - Saklamak, 4 - Satılığa çıkarmak veya satmak. 5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlâk etmek, ö - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu alât ve edevatı dahilde imal etmek veya nak­ letmek veya istimal etmek veya hifzetmek veya-
Sayfa 4 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ Kaçakçılığın men ve takibine dair karımı lâyihası Birinci fasîl Umumî hükümler MADDE 1 — Aşağıda yazıtı fiilleri işlemek kaçakçılıktır: A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tâbi olmaksızın Türkiyeye ithal veya Türkiyeye ithale teşebbüs etmek, B) Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı memnu olan her hangi bir madde veya eşyayı it­ hal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek, Devletçe ihraç şartile müşterisine satılan eşya ve maddeleri dahilde satmak veya mücbir bir se­ bep olmaksızın muayyen müddet zarfında ihraç etmemek, O) A, B fıkralarında yazılı kaçak eşyayı mem­ leket dahilinde bir yerden diğer bir yere bilerek nakletmek veya satın almak, veya satmak veya saklamak veya satılığa arzetmek veyahut alınıp satılmasına delâlet eylemek, Gümrük mmtakası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler aksini bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. Bu hüküm gümrük mmtakası haricinde kalan şehir ve kasaba ve istasyonlarla mutat pazar yer­ lerinden gayri yerlerden yükletilip nakledilen ka­ çak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakliyeciler hakkında da caridir. İskelelerle vapurlar ve istasyonlar ile trenler arasındaki nakliyatta kapalı balya ve sandıkların, zahirî bir alâmet olmaksızın, içlerinde zuhur ede­ cek kaçak eşya nâkilleri, bilerek naklettikleri sa­ bit olmadıkça kaçakçı •addolunmazlar. Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri me­ zun veya salahiyetli olmaksızın: 1 - Türkiyeye ithal etmek, 2 - Memleket içinde bir yerden, diğer yere sevk ve nakletmek, 3 - Saklamak, 4 - Satılığa çıkarmak veya satmak. 5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlâk etmek, ö - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu alât ve edevatı dahilde imal etmek veya nak­ letmek veya istimal etmek veya hifzetmek veya- - 4 - Bu kanunda yazdı usul ve ahkâm gümrük ka- fazla olarak almak veya bu hususta beyanname nununun nizama mugayir efal ve harekât fas- doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek, İma şamil değildir. Kaçakçılık yapmak maksadile icra vasıtaları- Askerî şahıslar tarafından askere mahsus es- nııı hazırlanması ve kendi feragati]e olmıyarak liha ve mühimmat üzerinde işlenecek mümasil suç-j ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebile fiilin husule lar hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî gelmemesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüs- eaza kanunu hükümleri mahfuzdur. tür. Askerî şahıslar tarafından askere mahsus silâh ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suç­ lan hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî ceza kanunları ahkâmı mahfuzdur. MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, be­ lediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur ve müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, köy korucuları kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara ihbara mecbur­ durlar. Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri ve korucuları kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bulunduğu yer­ lerde bizzat men ve takip ile de mükelleftirler. MADDE 3 — Her mahallin en büyük mülkiye memuru, bilûmum gümrük memurları, doğrudan doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle inhisar memurları, polis müdürü, merkez memuru komiser, muavin ve memuru, jandarma zabitan ve efradı, hudut ve sahillerde gümrük muhafaza kı­ taları zabitan ve efradı ve memurları, kaçakçılı­ ğı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler. | MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, be- lediyeierilı ve buna ait müesseselerin memur ve müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, koy korucuları, kaçakçılık faillerini, bunların men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara ih­ bara mecburdurlar. Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları mahalle ve kır orman bekçileri ve köy korucuları, kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bulunmadığı yerlerde bizzat men ve takip ile de mükelleftirler. MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen.
Sayfa 5 -
- 4 - Bu kanunda yazdı usul ve ahkâm gümrük ka- fazla olarak almak veya bu hususta beyanname nununun nizama mugayir efal ve harekât fas- doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek, İma şamil değildir. Kaçakçılık yapmak maksadile icra vasıtaları- Askerî şahıslar tarafından askere mahsus es- nııı hazırlanması ve kendi feragati]e olmıyarak liha ve mühimmat üzerinde işlenecek mümasil suç-j ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebile fiilin husule lar hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî gelmemesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüs- eaza kanunu hükümleri mahfuzdur. tür. Askerî şahıslar tarafından askere mahsus silâh ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suç­ lan hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî ceza kanunları ahkâmı mahfuzdur. MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, be­ lediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur ve müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, köy korucuları kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara ihbara mecbur­ durlar. Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri ve korucuları kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bulunduğu yer­ lerde bizzat men ve takip ile de mükelleftirler. MADDE 3 — Her mahallin en büyük mülkiye memuru, bilûmum gümrük memurları, doğrudan doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle inhisar memurları, polis müdürü, merkez memuru komiser, muavin ve memuru, jandarma zabitan ve efradı, hudut ve sahillerde gümrük muhafaza kı­ taları zabitan ve efradı ve memurları, kaçakçılı­ ğı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler. | MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, be- lediyeierilı ve buna ait müesseselerin memur ve müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, koy korucuları, kaçakçılık faillerini, bunların men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara ih­ bara mecburdurlar. Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azaları mahalle ve kır orman bekçileri ve köy korucuları, kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bulunmadığı yerlerde bizzat men ve takip ile de mükelleftirler. MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. hut failin ne maksatla kullanacağını bilerek teda­ rik eylemek. E) Hususî kanunları mucibince muayyen işler için resimden muaf olarak veya az resimle ithal olunan veya Hükümetçe verilen resme veya inhi­ sara tâbi maddeleri: 1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak, 2 - Bilerek satın almak, 3 - Kanunî hakkı olmaksızın veya hakkından fazla olarak almak veya bu hususta beyanname doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek. F) Hususî kanunlara veya müsaadelere isti­ naden her hangi bir ameliye için kabulü muvakkat suretile ithal olunan veya muvakkat ihraç yolile ihraç edilen eşya ve maddelerin tekrar ihraç ve ithalinde kanun ve müsaadelerindekı şartlara riayet etmemek. Kaçakçılık yapmak maksadile icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi feragatile olmıyarak ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebile filin husule gel­ memesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür. Askerî şahıslar tarafından askere mahsus silâh ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suç­ ları hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî ceza kanunları ahkâmı mahfuzdur. MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur ve müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azalan, mahalle ve kır ve orman bekçileri, köy korucuları, kaçakçılık fiillerini bunları men ve takip ve tahkik ile mükellef olan­ lara ihbara mecburdurlar. Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihti­ yar heyeti azalan mahalle ve kır, orman bek­ çileri ve köy korucuları, kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bu­ lunmadığı yerlerde bizzat men ve takip ile mü­ kelleftirler. MADDE 3 — Her mahallin en büyük mülkiye memuru, bilûmum gümrük memurları, doğrudan doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle inhisar memurları, polis müdürü, merkez memu-1 ru, komiser, muavin ve memuru, jandarma kuman­ dan, zabitan ve efradı, hudut ve sahillerde güm­ rük muhafaza kıtaları zabitan ve efradı ve me­ murları, kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler.
Sayfa 6 -
hut failin ne maksatla kullanacağını bilerek teda­ rik eylemek. E) Hususî kanunları mucibince muayyen işler için resimden muaf olarak veya az resimle ithal olunan veya Hükümetçe verilen resme veya inhi­ sara tâbi maddeleri: 1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak, 2 - Bilerek satın almak, 3 - Kanunî hakkı olmaksızın veya hakkından fazla olarak almak veya bu hususta beyanname doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek. F) Hususî kanunlara veya müsaadelere isti­ naden her hangi bir ameliye için kabulü muvakkat suretile ithal olunan veya muvakkat ihraç yolile ihraç edilen eşya ve maddelerin tekrar ihraç ve ithalinde kanun ve müsaadelerindekı şartlara riayet etmemek. Kaçakçılık yapmak maksadile icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi feragatile olmıyarak ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebile filin husule gel­ memesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür. Askerî şahıslar tarafından askere mahsus silâh ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suç­ ları hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî ceza kanunları ahkâmı mahfuzdur. MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur ve müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar heyeti azalan, mahalle ve kır ve orman bekçileri, köy korucuları, kaçakçılık fiillerini bunları men ve takip ve tahkik ile mükellef olan­ lara ihbara mecburdurlar. Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihti­ yar heyeti azalan mahalle ve kır, orman bek­ çileri ve köy korucuları, kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bu­ lunmadığı yerlerde bizzat men ve takip ile mü­ kelleftirler. MADDE 3 — Her mahallin en büyük mülkiye memuru, bilûmum gümrük memurları, doğrudan doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle inhisar memurları, polis müdürü, merkez memu-1 ru, komiser, muavin ve memuru, jandarma kuman­ dan, zabitan ve efradı, hudut ve sahillerde güm­ rük muhafaza kıtaları zabitan ve efradı ve me­ murları, kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler. - fi - MADDE 4 — Kaçakçılığı takip ve men ile mü­ kellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendile­ rine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar ve ayni zamanda keyfiyeti taallûkuna göre gümrük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye me­ muruna bildirirler. Kaçakçılık vukuatı askerî ihtisas mahkemeleri mıntakalannda vukubulmuş ise kaçakçılığı men ve takip ve tahkika memur olanlar gümrük mu­ hafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde ma­ lûmat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi me­ sai ederler. Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olan­ lara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıtaları kuman­ danları tarafından yapılacak tahrirî talep üzerine en yakın askerî kumandanı muktazi askerî kuv­ veti derhal tefrik ve sevkeder. MADDE 5 — Kara, deniz ve hava yollarından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden harice gidecek şahısların ve eşyanın memlekete hangi nok­ tadan girip gümrüğe kadar hangi yolları takip ede­ cekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve tran­ sit ve aktarma olunacak eşya ve şahislar hakkında ne yolda muamele yapılacağı Gümrük umum mü­ dürlüğünden alınacak mütalea üzerine Dahiliye ve Maliye vekâletlerince bir talimatname ile tayin ve ilân olunur. 7 haziran 1926 tarih ve 905 numa­ ralı kanunun 16 inci maddesi hükmü mahfuzdur. Fasıl : 2 Aramalar MADDÎM 6 — Kaçakçılık vakalarını men ve ta­ kip ve tahkik ile mükellef olan memurlar aşağı­ daki maddeler veçhile aramalara da salahiyetlidir. lor. MADDE 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle ha­ dim sair vasıtalarda arama yapılır. MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilât nida arama şu suretle yapılır: A - Mahallin en büyük mülkiye memurunun, kanaat hasıl ederek vereceği yazılı iznile, B - Köylerde, arama izni olmadığı takdirde muhtar veya vekilinin izin ve huzurile, MADDE 4 — Hükümetin teklifi avnoiı. MADDE 5 — Kara, deniz, nehir ve hava yol­ larından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiye­ den harice gidecek şahısların ve eşyanın memle­ kete hangi noktadan girip gümrüğe kadar hangi yolları takip edecekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve transit ve aktarma olunacak eşya ve şahıslar hakkında ne yolda muamele yapılaca­ ğını Dahiliye ve (iümrük ve inhisarlar vekâletlerin­ ce bir talimatname ile tayin ve ilân olunur. 7 - Haziran 1926 tarih ve 905 numaralı kanu­ nun 15 inci maddesi hükmü mahfuzdur. ÎKÎNCÎ FASIL Aramalar MADDE 6 -— Üçüncü maddede sayılan memur­ lar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da sala­ hiyetlidirler. MADDE 7 — Hükümetin teklifi avnen. MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilâtında arama: A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun kanaat hasıl ederek vereceği yazılı izinle. P>) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı hal­ de kövlerde, muhtar veva vekilinin ve bunlar da
Sayfa 7 -
- fi - MADDE 4 — Kaçakçılığı takip ve men ile mü­ kellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendile­ rine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar ve ayni zamanda keyfiyeti taallûkuna göre gümrük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye me­ muruna bildirirler. Kaçakçılık vukuatı askerî ihtisas mahkemeleri mıntakalannda vukubulmuş ise kaçakçılığı men ve takip ve tahkika memur olanlar gümrük mu­ hafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde ma­ lûmat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi me­ sai ederler. Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olan­ lara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıtaları kuman­ danları tarafından yapılacak tahrirî talep üzerine en yakın askerî kumandanı muktazi askerî kuv­ veti derhal tefrik ve sevkeder. MADDE 5 — Kara, deniz ve hava yollarından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden harice gidecek şahısların ve eşyanın memlekete hangi nok­ tadan girip gümrüğe kadar hangi yolları takip ede­ cekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve tran­ sit ve aktarma olunacak eşya ve şahislar hakkında ne yolda muamele yapılacağı Gümrük umum mü­ dürlüğünden alınacak mütalea üzerine Dahiliye ve Maliye vekâletlerince bir talimatname ile tayin ve ilân olunur. 7 haziran 1926 tarih ve 905 numa­ ralı kanunun 16 inci maddesi hükmü mahfuzdur. Fasıl : 2 Aramalar MADDÎM 6 — Kaçakçılık vakalarını men ve ta­ kip ve tahkik ile mükellef olan memurlar aşağı­ daki maddeler veçhile aramalara da salahiyetlidir. lor. MADDE 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle ha­ dim sair vasıtalarda arama yapılır. MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilât nida arama şu suretle yapılır: A - Mahallin en büyük mülkiye memurunun, kanaat hasıl ederek vereceği yazılı iznile, B - Köylerde, arama izni olmadığı takdirde muhtar veya vekilinin izin ve huzurile, MADDE 4 — Hükümetin teklifi avnoiı. MADDE 5 — Kara, deniz, nehir ve hava yol­ larından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiye­ den harice gidecek şahısların ve eşyanın memle­ kete hangi noktadan girip gümrüğe kadar hangi yolları takip edecekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve transit ve aktarma olunacak eşya ve şahıslar hakkında ne yolda muamele yapılaca­ ğını Dahiliye ve (iümrük ve inhisarlar vekâletlerin­ ce bir talimatname ile tayin ve ilân olunur. 7 - Haziran 1926 tarih ve 905 numaralı kanu­ nun 15 inci maddesi hükmü mahfuzdur. ÎKÎNCÎ FASIL Aramalar MADDE 6 -— Üçüncü maddede sayılan memur­ lar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da sala­ hiyetlidirler. MADDE 7 — Hükümetin teklifi avnen. MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilâtında arama: A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun kanaat hasıl ederek vereceği yazılı izinle. P>) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı hal­ de kövlerde, muhtar veva vekilinin ve bunlar da MADDE 4 — Kayakçılığı takip ve men ile mü­ kellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendi­ lerine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar ve ayni. zamanda keyfiyeti taallûkuna göre güm­ rük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye memuruna bildirirler. • Kaçakçılık vukuatı askerî ihtisas mahkeme­ leri mıntakalarıuda vukııbulmuş ise kaçakçılığı men ve takip ve tahkika memur olanlar gümrük muhafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde malûmat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi mesai ederler. Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olan­ lara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıtaları kuman­ danları tarafından yapılacak tahrirî talep üzeri­ ne en yakın askerî kumandanı muktazi askerî kuvveti derhal tefrik ve sevkeder. MADDE 5 — Kara, deniz, nehir ve hava yol­ larından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden harice gidecek şahısların ve eşyanın memlekete hangi noktadan girip gümrüğe kadar hangi yol­ ları takip edecekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve transit ve aktarma olunacak eşya ve şahıslar hakkında ne yolda muamele yapılaca­ ğı ve transit antirepolarmın ithalât ambarlarından icabına göre tefriki Dahiliye, İktisat ve (iümrük ve İnhisarlar vekâletlerince tayin ve ilân olunur. Thaziran 1926 tarih ve 905 numaralı kanunun 15 inci maddesi hükmü mahfuzdur. İkinci fasıl Aramalar MADDE (i — Üçüncü maddede sayılan memur­ lar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da sa­ lahiyetlidirler. MADDE 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle hadim vasıtalarda arama yapılır. MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilâtında arama: A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun vereceği yazılı izinle, B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı hal­ de köylerde, muhtar veya vekilinin ve bunlar da
Sayfa 8 -
MADDE 4 — Kayakçılığı takip ve men ile mü­ kellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendi­ lerine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar ve ayni. zamanda keyfiyeti taallûkuna göre güm­ rük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye memuruna bildirirler. • Kaçakçılık vukuatı askerî ihtisas mahkeme­ leri mıntakalarıuda vukııbulmuş ise kaçakçılığı men ve takip ve tahkika memur olanlar gümrük muhafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde malûmat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi mesai ederler. Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olan­ lara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıtaları kuman­ danları tarafından yapılacak tahrirî talep üzeri­ ne en yakın askerî kumandanı muktazi askerî kuvveti derhal tefrik ve sevkeder. MADDE 5 — Kara, deniz, nehir ve hava yol­ larından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden harice gidecek şahısların ve eşyanın memlekete hangi noktadan girip gümrüğe kadar hangi yol­ ları takip edecekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve transit ve aktarma olunacak eşya ve şahıslar hakkında ne yolda muamele yapılaca­ ğı ve transit antirepolarmın ithalât ambarlarından icabına göre tefriki Dahiliye, İktisat ve (iümrük ve İnhisarlar vekâletlerince tayin ve ilân olunur. Thaziran 1926 tarih ve 905 numaralı kanunun 15 inci maddesi hükmü mahfuzdur. İkinci fasıl Aramalar MADDE (i — Üçüncü maddede sayılan memur­ lar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da sa­ lahiyetlidirler. MADDE 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle hadim vasıtalarda arama yapılır. MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilâtında arama: A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun vereceği yazılı izinle, B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı hal­ de köylerde, muhtar veya vekilinin ve bunlar da 8 O - Muh ta r veya vekili bulunmadığı t akd i rde ih t iyar heyet inin iki kişinin huzuru ile a rama iz­ ni verenler in evlerinde arama icap ettiği t akd i rde a rama mafevk mülkiye memurunun yazılı iznile, D - Kaçak eşya ile giri l irken veya çıkıl ırken görülen ve yahut kaçakçı l ık sayılan her hangi bir işin yapı ldığı zahirî deli l lerde tesbit edilen ma­ hal lerde usulen ve hemen a ramak için gündüz izin almağa lüzum yoktur . 15u hal lerde gece a ramala r ı da caiz olup ancak (A, B, O) f ıkra lar ında zikredilenlerin izinlerde yapıl ır . Hususî ev a ramalar ı men ve t ak ip ile mükellef planlarca ih t iyar heyeti âzasından ve bulunma­ dığı takdirde hariçten en az iki kimsenin huzurile yapılır. M A D D E 9 — Dükkân, mağaza, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, t iyatro, ga­ zino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer yerlerle müştemilâtı umuma açık oldukları müd­ detçe izinsiz aranı r . Bu mahal ler umuma açık bu lunmadık la r ı zaman 8 inci madde hükmüne tâbi tu tu lu r . MADDE 10 — Arama usullerini ve icra su­ ret ler ini tay in etmek üzere Hükümetçe bir tali­ ma tname yapdı r . bulunmadığı t akd i rde iht iyar heyetinden iki kişi­ nin huzurile', (') Arama izni verenlerin evlerinde arama icap ettiği t a k d i r d e mafevk mülkiye memurunun iznile yapdı r . Hususî ev a ramalar ı salahiyetli memurlarca iht iyar heyetleri azasından ve bulunmadığı tak­ dirde mahalle veya köy ha lk ından en az iki k i l i ­ senin huzurile yapıl ır . Muvazzaf ve müstahdem zabitlerle askerî me­ murlar ın kendilerinin o tu rdukla r ı yer lerde ara ma, mafevk veya hemrütbe bir zabitin huzurile yapılır . İzni veren makamın işarı üzerine a ramada bulunacak zabitin izamına askerî merciler mec­ burdur . Arama sırasında te tkikine lüzum görülecek evrak bulunursa mühür lenerek mahallî cumhuri­ yet müddei umumisine ve askere ait olanları da en yakın âmiri adliye gönderil ir . Kaçak eşya ile giri l irken veya çıkı­ lırken görülen veyahut kaçakcıhk sayı­ lan her hangi bir işin yapıldığı zahirî delillerile tesbit edilen yerlerde usulü dairesinde ve hemen a ramak için gündüz izin almıya lüzum yoktur . I>u hallerde a ramala r A, l>, ( \ f ıkralarr hü­ kümleri dairesinde geceleyin de yapılır . MADDE i) — Dükân , mağaza, ticaret ve alış veriş yapılan evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, t iyat ro , gazino, kahvehane, bar, dansig ve buna benzer yerler ve müştemilât ı umuma açık olduklar ı müddetçe ve umuma açık yer ler inde izinsiz aranır . Bu mahal ler umuma açık bulunmadıklar ı zaman sekizinci madde hükmüne tâbi tu tu lur . Tavvedilmist i r . MADDİ'] 10 — ( lümrük kapı lar ında ve gümrük mıntaka lar ı dahi l inde kaçak eşya saklandığında şüphe edilen şahısların üzeri gümrük daireler inde, olımyan yerlerde en yakın bir karakola veya bir Hükümet dairesine veya askerî garnizona götürü­ lerek aranır . Kadınlar ın üzer inde arama, bir kadın mar'l 'e- tile yapılır . Zabitlerle askerî memurlar ın üzerleri­ nin a ranmasında askerî usul ve kaideler caridir .
Sayfa 9 -
8 O - Muh ta r veya vekili bulunmadığı t akd i rde ih t iyar heyet inin iki kişinin huzuru ile a rama iz­ ni verenler in evlerinde arama icap ettiği t akd i rde a rama mafevk mülkiye memurunun yazılı iznile, D - Kaçak eşya ile giri l irken veya çıkıl ırken görülen ve yahut kaçakçı l ık sayılan her hangi bir işin yapı ldığı zahirî deli l lerde tesbit edilen ma­ hal lerde usulen ve hemen a ramak için gündüz izin almağa lüzum yoktur . 15u hal lerde gece a ramala r ı da caiz olup ancak (A, B, O) f ıkra lar ında zikredilenlerin izinlerde yapıl ır . Hususî ev a ramalar ı men ve t ak ip ile mükellef planlarca ih t iyar heyeti âzasından ve bulunma­ dığı takdirde hariçten en az iki kimsenin huzurile yapılır. M A D D E 9 — Dükkân, mağaza, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, t iyatro, ga­ zino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer yerlerle müştemilâtı umuma açık oldukları müd­ detçe izinsiz aranı r . Bu mahal ler umuma açık bu lunmadık la r ı zaman 8 inci madde hükmüne tâbi tu tu lu r . MADDE 10 — Arama usullerini ve icra su­ ret ler ini tay in etmek üzere Hükümetçe bir tali­ ma tname yapdı r . bulunmadığı t akd i rde iht iyar heyetinden iki kişi­ nin huzurile', (') Arama izni verenlerin evlerinde arama icap ettiği t a k d i r d e mafevk mülkiye memurunun iznile yapdı r . Hususî ev a ramalar ı salahiyetli memurlarca iht iyar heyetleri azasından ve bulunmadığı tak­ dirde mahalle veya köy ha lk ından en az iki k i l i ­ senin huzurile yapıl ır . Muvazzaf ve müstahdem zabitlerle askerî me­ murlar ın kendilerinin o tu rdukla r ı yer lerde ara ma, mafevk veya hemrütbe bir zabitin huzurile yapılır . İzni veren makamın işarı üzerine a ramada bulunacak zabitin izamına askerî merciler mec­ burdur . Arama sırasında te tkikine lüzum görülecek evrak bulunursa mühür lenerek mahallî cumhuri­ yet müddei umumisine ve askere ait olanları da en yakın âmiri adliye gönderil ir . Kaçak eşya ile giri l irken veya çıkı­ lırken görülen veyahut kaçakcıhk sayı­ lan her hangi bir işin yapıldığı zahirî delillerile tesbit edilen yerlerde usulü dairesinde ve hemen a ramak için gündüz izin almıya lüzum yoktur . I>u hallerde a ramala r A, l>, ( \ f ıkralarr hü­ kümleri dairesinde geceleyin de yapılır . MADDE i) — Dükân , mağaza, ticaret ve alış veriş yapılan evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, t iyat ro , gazino, kahvehane, bar, dansig ve buna benzer yerler ve müştemilât ı umuma açık olduklar ı müddetçe ve umuma açık yer ler inde izinsiz aranır . Bu mahal ler umuma açık bulunmadıklar ı zaman sekizinci madde hükmüne tâbi tu tu lur . Tavvedilmist i r . MADDİ'] 10 — ( lümrük kapı lar ında ve gümrük mıntaka lar ı dahi l inde kaçak eşya saklandığında şüphe edilen şahısların üzeri gümrük daireler inde, olımyan yerlerde en yakın bir karakola veya bir Hükümet dairesine veya askerî garnizona götürü­ lerek aranır . Kadınlar ın üzer inde arama, bir kadın mar'l 'e- tile yapılır . Zabitlerle askerî memurlar ın üzerleri­ nin a ranmasında askerî usul ve kaideler caridir . o — c — vadi infilâkiye inhisarının sureti idaresi hakkındaki 672 numaralı kanunun 2 inci maddesi mucibin­ ce işbu inhisarın menafii hazineye en muvafık bir şekilde işletilmesi için Maliye vekâletine veri­ len mezuniyete istinaden bu muamelâtın bir buçuk milyon liradan ibaret olan nısıf sermayesi Ha­ zineye ait olmak üzere Oryantal endüstriyal monbpolis şirketine devredilmiş ise de mezkûr şirke­ tin bu baptaki imtiyaz mukaveleleri ve müzeyyelâtı ahkâmına tevfikan her sene Hazineye vereceği 646 000 lirası barut, 227 000 lirası fişek, 130 000 lirası saçma mukabili olarak ceman 1 003 000 lira maktu bedelden Hazinenin iki milyon liraya kadar matlubatı bulunduğu ve halen mevcut olan kriz dolayısile tezyidi sermaye için vaki olan teklif ve taleplerinin Hazine tarafından kabul edilmemesi ve obligasyon çıkarmamaları hasebile iki senedenberi tedahül eden Hazineye ait bu nevi borçlarını da eda edemiyecekleri kendi taraflarından ilân edilmesi üzerine kanunen ve hukukan Hazinece protesto keşidesine mecburiyet hasıl olduğu ve neticede likidasyona karar verildiği ve bundan dolayı bu şirketlerin Hazineye devrettikleri bütün menkul ve gayri menkul emvale vaziyet edildiği ve bu suretle Hükümete intikal eden işbu müesseselerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için mütedavil sermaye olarak işbu tahsisatın talep edildiği anlaşılmıştır. Likidasyonun hitamına kadar teessüs edecek muvakkat idarenin faaliyeti için zarurî olan bu tahsisat encümenimizce teklif veçhile kabul olunmuş ise de bu inhisar ve şirkete ait hâdisatın sey­ ri tarzı tetkik edilirse sermayesinin nısfı veya fazlası Devlete ait olan şirketlerle faiz ve temet- tüleri Devletin garantisi altında bulunan şirketlerin murakabe tarzlarını tesbit etmek üzere Hükü­ metçe bir kanun lâyihasının süratle hazırlanıp Büyük Meclise takdim edilmesi zarureti tebarüz et­ mektedir. Hâdisatın ibram eylediği murakabeyi tanzim edecek bu lâyihanın, Yüksek Meclisin tasvibine iktiran ettiği takdirde, encümenimizce de ihzar edilebileceğini arzederek Hükümetin teklifi veç­ hile aynen kabul eylediğimiz lâyihayi Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. Bütçe En. Rs. M. M. Kâ. Gümüşane Konya Tokat Aksaray Afyon Karahisar Çorum H. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya Ali Mustafa Niğde Elâziz İsparta Kayseri Kırklareli Yozgat Faik H. Tahsin Mükerrem A. Hilmi Şevket S. Sırrı HÜKÜMETİN TEKLİFİ Barut ve mevaddı infilâkiye fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisarlarını işletmek üzere Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 400 000 liranın tahsisatı fev­ kalâde olarak vazına dair kanun MADDE 1 — 28 teşrinisani 1341 tarihli ve 672 numaralı kanunun 2 inci maddesile verilen mezuniyete müsteniden barut ve mevadı infilâkiye fişek ve av malzemesi ve av saçması inhi­ sarlarının bir idarei muvakkate ile tedviri için 1931 senesi maliye bütçesinde yeniden açılan 231 inci fasla 400 000 lira tahsisatı fevkalâde vazedilmiştir. MADDE 2 — Birinci maddede yazılı tahsisataistinaden idarei muvakkatece irat ve masraf suretile alınacak mebaliğ mezkûr idarece mütedavil sermaye olarak istimal olunur. Malî sene nihayetine kadar bilûmum idare masrafları da mütedavil sermayeden mahsup edilir. MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 29 - XII - 1931 Bş. Y. Adliye V. M.M.V. Da.V. H a . V . Ma.V. İsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya Dr. T. Büstü M. Abdülhalik Mf. V. Na. V. Ik. V. ' S. L M. V. Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik
Dosyalar

TBMM Kaynak dosya
Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul