En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 1150) Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 13/1/2003 Sayı: B.02.0.KKG/196-279/295 TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad­ desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. Gereğini arz ederim. Abdullah Gül Başbakan Esas No.: Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı 1/783 Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 29/11/2000 Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-143/5857 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7/11/2000 tarihinde kararlaştırılan "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişik­ lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülent Ecevit Başbakan GENEL GEREKÇE Ülkemizin 8333 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olduğu ve bir o kadar da iç sularının bulunduğu dikkate alındığında, azımsanmayacak kadar sık olay meydana gelmektedir. Anılan olay­ lara ait delillerin toplanması, suç aletlerinin ve cesetlerin karaya çıkartılmaları yakm bir geçmişe kadar amatör sivil balıkadamlar tarafından yapılmakta, bu durum hem delillerin sağlıklı top­ lanamamasına, zarara uğratılmasına, hem de balıkadamların yüksek ücretler talep etmeleri sebebiy­ le mağdur yakınlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkeler üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde bu tür sorunların polis teşkilatlan bünyesinde kurulan su altı ekipleri marifetiyle çözüldüğü, bunun polisin asli görevlerinden olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalara başlanmış ve bazı illerde sualtı ekipleri kurulmuştur. Gün geçtikçe bilgi ve tecrübesi artan, geliştirilmesi ve geniş­ letilmesi için büyük bir özveri ile çalışılan sualtı ekipleri, yapmış olduğu görevlerle büyük takdir ve beğeni kazanmış ve bu işin ülkemizdeki gerekliliğini uygulamada ispat etmiştir.
Sayfa 2 -
Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 1150) Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 13/1/2003 Sayı: B.02.0.KKG/196-279/295 TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad­ desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. Gereğini arz ederim. Abdullah Gül Başbakan Esas No.: Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı 1/783 Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 29/11/2000 Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-143/5857 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7/11/2000 tarihinde kararlaştırılan "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişik­ lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülent Ecevit Başbakan GENEL GEREKÇE Ülkemizin 8333 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olduğu ve bir o kadar da iç sularının bulunduğu dikkate alındığında, azımsanmayacak kadar sık olay meydana gelmektedir. Anılan olay­ lara ait delillerin toplanması, suç aletlerinin ve cesetlerin karaya çıkartılmaları yakm bir geçmişe kadar amatör sivil balıkadamlar tarafından yapılmakta, bu durum hem delillerin sağlıklı top­ lanamamasına, zarara uğratılmasına, hem de balıkadamların yüksek ücretler talep etmeleri sebebiy­ le mağdur yakınlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkeler üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde bu tür sorunların polis teşkilatlan bünyesinde kurulan su altı ekipleri marifetiyle çözüldüğü, bunun polisin asli görevlerinden olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalara başlanmış ve bazı illerde sualtı ekipleri kurulmuştur. Gün geçtikçe bilgi ve tecrübesi artan, geliştirilmesi ve geniş­ letilmesi için büyük bir özveri ile çalışılan sualtı ekipleri, yapmış olduğu görevlerle büyük takdir ve beğeni kazanmış ve bu işin ülkemizdeki gerekliliğini uygulamada ispat etmiştir. - 2 — Denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleriyle cesetleri dalış yapmak suretiyle aramak, Devlet büyüklerinin gemi ile yapacağı ulaşım ve gezilerde talep edilmesi halinde karina kontrolü yapmak gibi görevleri olan sualtı ekipleri aynı zamanda sel felaketleri ve su baskınları gibi tabii afetlerde de kurtarma faaliyetlerinde bulunmaktadır. 9 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da yağan aşın yağmur nedeniyle Ayazağa Cendere yolundaki fabrikalar sular altında kalmış, fabrikalardan çıkamayan yaklaşık 50 kişi, polis sualtı ekipleri tarafından şişme botlarla tahliye edilmişti. 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yaşadığımız üzücü depremde de sualtı ekipleri sular altında kalan Değirmendere kıyılarında dalış yapmak suretiyle arama kurtarma faaliyetinde bulunmuştur. Gerçekten özel bilgi, tecrübe ve uzmanlık gerektiren dalış görevi; suyun basınç etkisi, kirliliği, soğukluğu, bulanıklığı gibi birçok sebepten dolayı riskli bir görevdir. Hatta bu bağlamda üzücü bir hadise yaşanmış, bir personelimiz dalış esnasında şehit olmuştur. Bundan daha da üzücüsü şehit per­ sonelimizin geride kalan ailesi kanunlarımızdaki eksiklikten dolayı gerekli desteği bulamamıştır. Polis sualtı ekipleri ile çalışmaları paralellik arz eden Türk Silahlı Kuvvetleri dalgıç ve kurbağa adam personeli Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silah­ lı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile gösterilen oranlarda uçuş ve dalış tazminatı almaktadır. 2629 sayılı Kanunla paralellik arz eden 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Taz­ minat Kanunu ile de; Emniyet Teşkilatı uçuş ekibi personeli ve pilotları Kanunda gösterilen oran­ larda uçuş tazminatı almaktadırlar. Su altı basıncının etkisinde çalışan dalıcı personelin mağduriyetinin giderilmesi ve 2629 sayılı Kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri dalış personeline verilen haklarla, benzeri hizmetleri yürüten Em­ niyet Genel Müdürlüğü dalış personeli arasında paralelliğin sağlanması açısından 3160 sayılı Kanunda değişik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca; 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 3 üncü mad­ desinin (a) bendinde, Ülkemizde sadece "Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uçuş Okulu ve kurs­ larından mezun olanların pilot, bu yerlerde fiilen uçuşa başlayanların da pilot adayı" olabilecekleri şeklinde açıklama yapılmıştır. Bugün Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri dışında da usulüne uygun pilot yetiştiren okullar ve kurslar vardır (Anadolu Üniversitesi Havacılık Yüksek Okulu gibi). Tasarı ile Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yapılacak değişiklik ile ülkemizde bulunan diğer uçuş okulları veya kurslarından mezun olacak emniyet hizmetli pilotların da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmalarına imkân tanınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uçuş hizmetleri görevi, Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelce yapılmaktadır. Emniyet Hizmetleri Sınıfına men­ sup uçucu personelin ihtiyaca cevap vermediği durumlarda uçuş görevleri sözleşmeli personel ile giderilmeye çalışılmakta olup, görev ifası açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup uçuş per­ soneli ile sözleşmeli uçuş personeli arasında fark bulunmamaktadır. Durum böyle iken 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 3570 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinde yalnızca sözleşmeli pilotlardan bahsedilmekte, emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilotlar ve diğer uçucu personel bu kapsam dışında tutulmaktadır. 3160 sayılı Kanun 1985 yılında yürürlüğe girdiğinde Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup uçucu per­ sonel, söz konusu madde kapsamında bulunduğu halde 1989 yılında 3570 sayılı Kanunla kapsam dışı bırakılmıştır. Bu durum da emniyet hizmetli uçuş personelinin 1989 yılından itibaren 6 aylık itibari hizmetlerini almamalarına ve mağdur olmalarına neden olmuştur. Tasarı ile emniyet hizmetli uçuş personelinin madde kapsamına alınarak haklarının yeniden verilmesi amaçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 3 -
- 2 — Denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleriyle cesetleri dalış yapmak suretiyle aramak, Devlet büyüklerinin gemi ile yapacağı ulaşım ve gezilerde talep edilmesi halinde karina kontrolü yapmak gibi görevleri olan sualtı ekipleri aynı zamanda sel felaketleri ve su baskınları gibi tabii afetlerde de kurtarma faaliyetlerinde bulunmaktadır. 9 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da yağan aşın yağmur nedeniyle Ayazağa Cendere yolundaki fabrikalar sular altında kalmış, fabrikalardan çıkamayan yaklaşık 50 kişi, polis sualtı ekipleri tarafından şişme botlarla tahliye edilmişti. 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yaşadığımız üzücü depremde de sualtı ekipleri sular altında kalan Değirmendere kıyılarında dalış yapmak suretiyle arama kurtarma faaliyetinde bulunmuştur. Gerçekten özel bilgi, tecrübe ve uzmanlık gerektiren dalış görevi; suyun basınç etkisi, kirliliği, soğukluğu, bulanıklığı gibi birçok sebepten dolayı riskli bir görevdir. Hatta bu bağlamda üzücü bir hadise yaşanmış, bir personelimiz dalış esnasında şehit olmuştur. Bundan daha da üzücüsü şehit per­ sonelimizin geride kalan ailesi kanunlarımızdaki eksiklikten dolayı gerekli desteği bulamamıştır. Polis sualtı ekipleri ile çalışmaları paralellik arz eden Türk Silahlı Kuvvetleri dalgıç ve kurbağa adam personeli Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silah­ lı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile gösterilen oranlarda uçuş ve dalış tazminatı almaktadır. 2629 sayılı Kanunla paralellik arz eden 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Taz­ minat Kanunu ile de; Emniyet Teşkilatı uçuş ekibi personeli ve pilotları Kanunda gösterilen oran­ larda uçuş tazminatı almaktadırlar. Su altı basıncının etkisinde çalışan dalıcı personelin mağduriyetinin giderilmesi ve 2629 sayılı Kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri dalış personeline verilen haklarla, benzeri hizmetleri yürüten Em­ niyet Genel Müdürlüğü dalış personeli arasında paralelliğin sağlanması açısından 3160 sayılı Kanunda değişik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca; 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 3 üncü mad­ desinin (a) bendinde, Ülkemizde sadece "Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uçuş Okulu ve kurs­ larından mezun olanların pilot, bu yerlerde fiilen uçuşa başlayanların da pilot adayı" olabilecekleri şeklinde açıklama yapılmıştır. Bugün Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri dışında da usulüne uygun pilot yetiştiren okullar ve kurslar vardır (Anadolu Üniversitesi Havacılık Yüksek Okulu gibi). Tasarı ile Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yapılacak değişiklik ile ülkemizde bulunan diğer uçuş okulları veya kurslarından mezun olacak emniyet hizmetli pilotların da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmalarına imkân tanınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uçuş hizmetleri görevi, Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelce yapılmaktadır. Emniyet Hizmetleri Sınıfına men­ sup uçucu personelin ihtiyaca cevap vermediği durumlarda uçuş görevleri sözleşmeli personel ile giderilmeye çalışılmakta olup, görev ifası açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup uçuş per­ soneli ile sözleşmeli uçuş personeli arasında fark bulunmamaktadır. Durum böyle iken 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 3570 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinde yalnızca sözleşmeli pilotlardan bahsedilmekte, emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilotlar ve diğer uçucu personel bu kapsam dışında tutulmaktadır. 3160 sayılı Kanun 1985 yılında yürürlüğe girdiğinde Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup uçucu per­ sonel, söz konusu madde kapsamında bulunduğu halde 1989 yılında 3570 sayılı Kanunla kapsam dışı bırakılmıştır. Bu durum da emniyet hizmetli uçuş personelinin 1989 yılından itibaren 6 aylık itibari hizmetlerini almamalarına ve mağdur olmalarına neden olmuştur. Tasarı ile emniyet hizmetli uçuş personelinin madde kapsamına alınarak haklarının yeniden verilmesi amaçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) — 3 - MADDE GEREKÇELERİ Madde 1.- 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hiz­ metleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl­ ması Hakkında Kanun ile paralellik arz eden 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun adı değiştirilerek Kanuna "Dalış Hizmetleri" ibaresi eklenmiştir. Madde 2.- 3160 sayılı Kanunun amaç maddesine su altı basıncının etkisi altında görev yapan balıkadam personeli de dahil edilerek bunların da tazminattan faydalandırılması amaçlanmıştır. Madde 3.-3160 sayılı Kanun kapsamına kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan balıkadam ve bunların adayları dahil edilmiştir. Madde 4.- 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yurt içinde pilot yetiştiren eğitim kurumlarının da yer alması amaçlanmıştır, (e) bendinde yapılan hizmet yılı tanımı dalış hiz­ met yılını da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Eklenen (f) bendinde "balıkadam ve balıkadam adayı", (g) bendinde "balıkadam hizmet süresi" tanımları yapılmıştır. Madde 5.- 3160 sayılı Kanunda uçuculara ödenen tazminata ek olarak balıkadam personeline ne şekilde tazminat ödeneceği düzenlenmiştir. Madde 6.- Pilotların ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı alabilmeleri koşullarına ek olarak balıkadam personeline ödenecek tazminatların usul ve şartlan düzenlenmiştir. Sicil amirlerine bağlı olarak uçucu personelin, uçuş tazminatından yapılacak olan % 50 oranın­ daki indirim, miktarı ne olursa olsun, genel karakteri itibarı ile bir disiplin cezası mahiyetinde ve bu hususun sicil amirlerinin vereceği olumsuz nota bağlanması Uçuş Kıymetlendirme Kurulunun varlığına ters nitelikte olduğundan ve uçucu personelin görevi ile ilgili hatası hakkında ancak eğit­ men bir pilot karar verebileceğinden, mevcut (c) bendi hükmü yeni düzenlemede yer almamıştır. Madde 7.- Pilotlar ve uçuş ekibi personeline ödenen yıpranma tazminatına paralel olarak balıkadamlara hangi usul ve şartlarda yıpranma tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. Madde 8.- Balıkadam adaylarını fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlere yetiştirme ik­ ramiyesi verilmesi amaçlanmış ve ödeme şekli düzenlenmiştir. Madde 9.- Dalış hizmet müddetlerinin başlangıç ve bitiş şartları uçuş hizmet müddetlerine paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Madde 10.- Sözleşmeli ve kadrolu balıkadamlar ile bunların adaylarının, şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde tazminat almaları amaçlanmıştır. Madde 11.- 3160 sayılı Kanunda şehit olanların kanuni mirasçılarına verilen tazminat mik­ tarının 2629 sayılı Kanuna paralel hale getirilmesi amaçlanmıştır. Madde 12.- Balıkadamların statü kaybının hangi durumlarda olacağı ve karar verme yetkisinin kimlere ait olduğu belirlenmiştir. Madde 13.- 2629 sayılı Kanuna paralellik arz eden 3 160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmet­ leri Tazminat Kanununda, emekli olan personelin durumunda da paralellik sağlanması amaçlanmıştır. Madde 14.- Sözleşmeli ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından olan balıkadam personeline bu Kanunda uygun görülenler ile hizmetin özelliği gereği kurumun uygun göreceği gerekli dalış ve bakım melbusatı ile dalış teçhizatı verilmesi amaçlanmıştır. Madde 15.- Tazminat oranlarını gösteren cetvel üzerinde, balıkadamlara verilecek tazminat oranlarını gösterir düzenleme yapılmıştır. Madde 16.- Yürürlük maddesidir. Madde 17.- Yürütme maddesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 4 -
— 3 - MADDE GEREKÇELERİ Madde 1.- 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hiz­ metleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl­ ması Hakkında Kanun ile paralellik arz eden 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun adı değiştirilerek Kanuna "Dalış Hizmetleri" ibaresi eklenmiştir. Madde 2.- 3160 sayılı Kanunun amaç maddesine su altı basıncının etkisi altında görev yapan balıkadam personeli de dahil edilerek bunların da tazminattan faydalandırılması amaçlanmıştır. Madde 3.-3160 sayılı Kanun kapsamına kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan balıkadam ve bunların adayları dahil edilmiştir. Madde 4.- 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yurt içinde pilot yetiştiren eğitim kurumlarının da yer alması amaçlanmıştır, (e) bendinde yapılan hizmet yılı tanımı dalış hiz­ met yılını da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Eklenen (f) bendinde "balıkadam ve balıkadam adayı", (g) bendinde "balıkadam hizmet süresi" tanımları yapılmıştır. Madde 5.- 3160 sayılı Kanunda uçuculara ödenen tazminata ek olarak balıkadam personeline ne şekilde tazminat ödeneceği düzenlenmiştir. Madde 6.- Pilotların ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı alabilmeleri koşullarına ek olarak balıkadam personeline ödenecek tazminatların usul ve şartlan düzenlenmiştir. Sicil amirlerine bağlı olarak uçucu personelin, uçuş tazminatından yapılacak olan % 50 oranın­ daki indirim, miktarı ne olursa olsun, genel karakteri itibarı ile bir disiplin cezası mahiyetinde ve bu hususun sicil amirlerinin vereceği olumsuz nota bağlanması Uçuş Kıymetlendirme Kurulunun varlığına ters nitelikte olduğundan ve uçucu personelin görevi ile ilgili hatası hakkında ancak eğit­ men bir pilot karar verebileceğinden, mevcut (c) bendi hükmü yeni düzenlemede yer almamıştır. Madde 7.- Pilotlar ve uçuş ekibi personeline ödenen yıpranma tazminatına paralel olarak balıkadamlara hangi usul ve şartlarda yıpranma tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. Madde 8.- Balıkadam adaylarını fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlere yetiştirme ik­ ramiyesi verilmesi amaçlanmış ve ödeme şekli düzenlenmiştir. Madde 9.- Dalış hizmet müddetlerinin başlangıç ve bitiş şartları uçuş hizmet müddetlerine paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Madde 10.- Sözleşmeli ve kadrolu balıkadamlar ile bunların adaylarının, şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde tazminat almaları amaçlanmıştır. Madde 11.- 3160 sayılı Kanunda şehit olanların kanuni mirasçılarına verilen tazminat mik­ tarının 2629 sayılı Kanuna paralel hale getirilmesi amaçlanmıştır. Madde 12.- Balıkadamların statü kaybının hangi durumlarda olacağı ve karar verme yetkisinin kimlere ait olduğu belirlenmiştir. Madde 13.- 2629 sayılı Kanuna paralellik arz eden 3 160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmet­ leri Tazminat Kanununda, emekli olan personelin durumunda da paralellik sağlanması amaçlanmıştır. Madde 14.- Sözleşmeli ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından olan balıkadam personeline bu Kanunda uygun görülenler ile hizmetin özelliği gereği kurumun uygun göreceği gerekli dalış ve bakım melbusatı ile dalış teçhizatı verilmesi amaçlanmıştır. Madde 15.- Tazminat oranlarını gösteren cetvel üzerinde, balıkadamlara verilecek tazminat oranlarını gösterir düzenleme yapılmıştır. Madde 16.- Yürürlük maddesidir. Madde 17.- Yürütme maddesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) - 4 - İçişleri Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Esas No.: 1/437 8/10/2003 Karar No.: 45 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 21 inci dönem TBMM Başkanlığına sunulan, "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", söz konusu dönemde sonuçlandırılamadığından hükümsüz sayılmış ve 13/1/2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza Tasarının yenilendiği bildirilmiştir. Başkanlığınızca, 24/1/2003 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen Tasarı, Komisyonumuzun 8/10/2003 tarihli 19 uncu toplantısında, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. Tasan ile emniyet teşkilatı dalış personelinin mali mağduriyetleri giderilmeye çalışılmakta; bu personelin mali açıdan Türk Silahlı Kuvvetlerinde benzer hizmetler yürüten personelle denkliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Tasarı ile ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri dışında usulüne uygun pilot yetiştiren okullardan mezun olan emniyet hizmetli pilotların da Emniyet Genel Müdürlüğü bün­ yesinde görev yapmalanna olanak tanınmaktadır. Tasarının tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden sonra, Tasarı ile gerekçesi uygun bulunmuştur. Komisyonumuz Tasarıda tali komisyon olarak belirlendiğinden, İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca, maddelerine geçilmesine gerek görülmemiş; Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştırılmıştır. Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. Başkan Tevfik Ziyaeddin Akbulut Tekirdağ Kâtip Muharrem Tozçöken Eskişehir Üye Reyhan Balandı Afyonkarahisar Üye Mehmet Sait Armağan İsparta Üye Hakkı Ülkü İzmir Üye Mehmet S. Kesimoğlu Kırklareli Üye Mehmet Kartal Van Başkanvekili Ali Sezai Kahramanmaraş Üye Ali Küçükaydın Adana Üye Şevket Orhan Bursa Üye Sıdıka Sarıbekir İstanbul Üye Serpil Yıldız İzmir Üye Ali Oksal Mersin Üye Şükrü Önder Yalova Sözcü Ümmet Kandoğan Denizli Üye Şevket Gürsoy Adıyaman Üye Ali Yüksel Kavuştu Çorum Üye Nusret Bayraktar İstanbul Üye Sinan Özkan Kastamonu Üye Selami Uzun Sivas Üye Mehmet Erdemir Yozgat Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1.150)
Sayfa 5 -
- 4 - İçişleri Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Esas No.: 1/437 8/10/2003 Karar No.: 45 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 21 inci dönem TBMM Başkanlığına sunulan, "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", söz konusu dönemde sonuçlandırılamadığından hükümsüz sayılmış ve 13/1/2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza Tasarının yenilendiği bildirilmiştir. Başkanlığınızca, 24/1/2003 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen Tasarı, Komisyonumuzun 8/10/2003 tarihli 19 uncu toplantısında, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. Tasan ile emniyet teşkilatı dalış personelinin mali mağduriyetleri giderilmeye çalışılmakta; bu personelin mali açıdan Türk Silahlı Kuvvetlerinde benzer hizmetler yürüten personelle denkliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Tasarı ile ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri dışında usulüne uygun pilot yetiştiren okullardan mezun olan emniyet hizmetli pilotların da Emniyet Genel Müdürlüğü bün­ yesinde görev yapmalanna olanak tanınmaktadır. Tasarının tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden sonra, Tasarı ile gerekçesi uygun bulunmuştur. Komisyonumuz Tasarıda tali komisyon olarak belirlendiğinden, İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca, maddelerine geçilmesine gerek görülmemiş; Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştırılmıştır. Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. Başkan Tevfik Ziyaeddin Akbulut Tekirdağ Kâtip Muharrem Tozçöken Eskişehir Üye Reyhan Balandı Afyonkarahisar Üye Mehmet Sait Armağan İsparta Üye Hakkı Ülkü İzmir Üye Mehmet S. Kesimoğlu Kırklareli Üye Mehmet Kartal Van Başkanvekili Ali Sezai Kahramanmaraş Üye Ali Küçükaydın Adana Üye Şevket Orhan Bursa Üye Sıdıka Sarıbekir İstanbul Üye Serpil Yıldız İzmir Üye Ali Oksal Mersin Üye Şükrü Önder Yalova Sözcü Ümmet Kandoğan Denizli Üye Şevket Gürsoy Adıyaman Üye Ali Yüksel Kavuştu Çorum Üye Nusret Bayraktar İstanbul Üye Sinan Özkan Kastamonu Üye Selami Uzun Sivas Üye Mehmet Erdemir Yozgat Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1.150) - 5 - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Esas No. : 1/437 J/5/2006 Karar No. : 87 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 21 inci Dönemde Türkiye Büyük Mil­ let Meclisi Başkanlığına sunulan 1/437 esas numaralı "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" sonuçlandırılamadığından hükümsüz sayılmış ve 22 nci dönemde, İçtüzüğün 77 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 13/01/2003 tarihinde yenilenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 24/01/2003 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzun 26/04/2006 tarihinde yaptığı 61 inci birleşiminde, "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Hükümeti temsilen Abdulkadir AKSU ve İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. Bilindiği gibi, Ülkemizde, geçmişte yaşanan adli olaylarda suç aletlerinin ve cesetlerin sualtın- dan çıkarılması özel sektöre dahil balıkadamlarca yapılmaktayken, günümüzde bu iş Emniyet Teş­ kilatına mensup görevlilerce yapılmaktadır. Bu personel yalnızca adli olaylarda değil sel felaketleri ve su baskınları gibi doğal afet hallerinde de görev almaktadırlar. Özel bir tecrübe ve uzmanlığa ih­ tiyaç duyulan dalış faaliyeti, su basıncı ve çeşitli faktörler nedeniyle risk taşıyan bir görevdir. Çalış­ ma alanları Emniyet Teşkilatıyla paralellik gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri dalgıç ve kurbağa adam personeli 28.2.1982 tarihli ve 2626 sayılı Kanun uyarınca tazminat alabilirken, Emniyet Teşkilatı için bu yönde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumun yanı sıra görevli personelin şehit olması durumunda ailesine yapılacak yardım için de yasal düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Türkiye'de sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yetiştirilen mezunların pilot, bu yerlerde fiilen çalışan­ ların da pilot adayı olabileceği hükme bağlanmıştır. Fakat günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri dışın­ da da pilot yetiştiren okullar mevcuttur. Benzer yöndeki gelişmelere paralel olarak ülkemizde faaliyet gösteren uçuş okulları veya kurslarından mezun olan emniyet hizmetli pilotlar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadırlar. Ancak 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun değişik 15 inci maddesinde yalnızca sözleşmeli pilotlardan bahsedilmekte, em­ niyet hizmetleri sınıfına dahil pilot ve diğer uçucu personel kapsam dışında tutulmaktadır. Yukarıda açıklanan gerekçelerle, sözleşmeli pilotlarla uygulamada aynı görevleri yerine getiren emniyet hizmetleri sınıfına dahil pilot ve uçucu personelinin de 3160 sayılı Kanunun 15 in­ ci maddesindeki itibari hizmet müddetinden yararlanmasına ve Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan dalış personelinin de tazminat almasına yönelik düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur. Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; - Uçuş hizmet sürelerine göre pilot, pilot adayı, uçuş ekibi personelinin uçuş ve yıpranma taz­ minatlarının düzenlenmesi, - Emniyet Teşkilatına mensup balıkadamların tazminata hak kazanma şartlarının, tazminat­ larının ve görevden ayrılmaları halinde uygulanacak prosedürün düzenlenmesi, - Pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, balıkadam ve balıkadam adaylarının şehit olmaları, sakat kal­ maları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına tazminat ödenmesi, öngörülmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 6 -
- 5 - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Esas No. : 1/437 J/5/2006 Karar No. : 87 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 21 inci Dönemde Türkiye Büyük Mil­ let Meclisi Başkanlığına sunulan 1/437 esas numaralı "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" sonuçlandırılamadığından hükümsüz sayılmış ve 22 nci dönemde, İçtüzüğün 77 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 13/01/2003 tarihinde yenilenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 24/01/2003 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzun 26/04/2006 tarihinde yaptığı 61 inci birleşiminde, "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Hükümeti temsilen Abdulkadir AKSU ve İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. Bilindiği gibi, Ülkemizde, geçmişte yaşanan adli olaylarda suç aletlerinin ve cesetlerin sualtın- dan çıkarılması özel sektöre dahil balıkadamlarca yapılmaktayken, günümüzde bu iş Emniyet Teş­ kilatına mensup görevlilerce yapılmaktadır. Bu personel yalnızca adli olaylarda değil sel felaketleri ve su baskınları gibi doğal afet hallerinde de görev almaktadırlar. Özel bir tecrübe ve uzmanlığa ih­ tiyaç duyulan dalış faaliyeti, su basıncı ve çeşitli faktörler nedeniyle risk taşıyan bir görevdir. Çalış­ ma alanları Emniyet Teşkilatıyla paralellik gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri dalgıç ve kurbağa adam personeli 28.2.1982 tarihli ve 2626 sayılı Kanun uyarınca tazminat alabilirken, Emniyet Teşkilatı için bu yönde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumun yanı sıra görevli personelin şehit olması durumunda ailesine yapılacak yardım için de yasal düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Türkiye'de sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yetiştirilen mezunların pilot, bu yerlerde fiilen çalışan­ ların da pilot adayı olabileceği hükme bağlanmıştır. Fakat günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri dışın­ da da pilot yetiştiren okullar mevcuttur. Benzer yöndeki gelişmelere paralel olarak ülkemizde faaliyet gösteren uçuş okulları veya kurslarından mezun olan emniyet hizmetli pilotlar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadırlar. Ancak 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun değişik 15 inci maddesinde yalnızca sözleşmeli pilotlardan bahsedilmekte, em­ niyet hizmetleri sınıfına dahil pilot ve diğer uçucu personel kapsam dışında tutulmaktadır. Yukarıda açıklanan gerekçelerle, sözleşmeli pilotlarla uygulamada aynı görevleri yerine getiren emniyet hizmetleri sınıfına dahil pilot ve uçucu personelinin de 3160 sayılı Kanunun 15 in­ ci maddesindeki itibari hizmet müddetinden yararlanmasına ve Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan dalış personelinin de tazminat almasına yönelik düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur. Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; - Uçuş hizmet sürelerine göre pilot, pilot adayı, uçuş ekibi personelinin uçuş ve yıpranma taz­ minatlarının düzenlenmesi, - Emniyet Teşkilatına mensup balıkadamların tazminata hak kazanma şartlarının, tazminat­ larının ve görevden ayrılmaları halinde uygulanacak prosedürün düzenlenmesi, - Pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, balıkadam ve balıkadam adaylarının şehit olmaları, sakat kal­ maları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına tazminat ödenmesi, öngörülmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) - 6 — Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Tasarının olumlu karşılan­ dığı ifade edilmiştir. Tasarı üzerinde yapılan müzakerelerden sonra, Tasarı ve gerekçesi Komis­ yonumuzca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. Tasarının; - Çerçeve 1 inci maddesi aynen, - Çerçeve 2 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğun sağlanması amacıyla "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 3 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 4 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine eklenen "f" ve "g" bentlerinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 5 inci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 6 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (b), (d) ve (g) fıkralarında geçen "balıkadam" ibarelerinin "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 7 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fık­ rasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin ve ikinci fıkrasında geçen "yer hizmetine" ibarelerinin terim birliğinin sağlanması amacıyla "diğer görevlere" olarak düzenlenmesi, maddede geçen "balıkadam" ibarelerinin "kurbağa adam" olarak ve birinci fıkranın (b) bendinde yer alan "ve" ibaresinin uygulamada tereddütlere yol açmaması amacıyla "veya" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 8 inci maddesi ile 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen fıkrada geçen "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 9 uncu maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 10 uncu maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının "b" bendinde yer alan "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi ve (c) bendinde yer alan "araçta" ibaresinin, "vasıtada" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 11 inci maddesi aynen, - Çerçeve 12 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 13 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fık­ rasının, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve amacın daha iyi ifade edilmesini teminen yeniden düzenlenmesi ve "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 14 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 15 inci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanuna ekli cetvelde geçen "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - 3160 sayılı Kanunda, 8/9/1989 tarihli ve 3570 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 3160 sayılı Kanunun ilk halinde itibari hizmet müddeti alan emniyet hizmetli uçucu personelin bu imkânının ortadan kaldırılmış olunması ve uygulamada bu hak, Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli uçucu personele tanınırken, em- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 7 -
- 6 — Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Tasarının olumlu karşılan­ dığı ifade edilmiştir. Tasarı üzerinde yapılan müzakerelerden sonra, Tasarı ve gerekçesi Komis­ yonumuzca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. Tasarının; - Çerçeve 1 inci maddesi aynen, - Çerçeve 2 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğun sağlanması amacıyla "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 3 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 4 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine eklenen "f" ve "g" bentlerinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 5 inci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 6 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (b), (d) ve (g) fıkralarında geçen "balıkadam" ibarelerinin "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 7 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fık­ rasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin ve ikinci fıkrasında geçen "yer hizmetine" ibarelerinin terim birliğinin sağlanması amacıyla "diğer görevlere" olarak düzenlenmesi, maddede geçen "balıkadam" ibarelerinin "kurbağa adam" olarak ve birinci fıkranın (b) bendinde yer alan "ve" ibaresinin uygulamada tereddütlere yol açmaması amacıyla "veya" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 8 inci maddesi ile 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen fıkrada geçen "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 9 uncu maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 10 uncu maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının "b" bendinde yer alan "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi ve (c) bendinde yer alan "araçta" ibaresinin, "vasıtada" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 11 inci maddesi aynen, - Çerçeve 12 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 13 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fık­ rasının, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve amacın daha iyi ifade edilmesini teminen yeniden düzenlenmesi ve "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 14 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - Çerçeve 15 inci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanuna ekli cetvelde geçen "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle, - 3160 sayılı Kanunda, 8/9/1989 tarihli ve 3570 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 3160 sayılı Kanunun ilk halinde itibari hizmet müddeti alan emniyet hizmetli uçucu personelin bu imkânının ortadan kaldırılmış olunması ve uygulamada bu hak, Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli uçucu personele tanınırken, em- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) - 7 — niyet hizmetli personelin kapsam dışı bırakılmasının neden olduğu eşitsizliğin giderilmesi amacına yönelik olarak 3160 sayılı Kanuna geçici 1 inci madde olarak eklenmesini öngören bir düzen­ lemenin, çerçeve 16 ncı madde olarak metne eklenmesi ve takip eden maddelerin teselsül ettiril­ meleri suretiyle, - Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 16 ve 17 nci maddeleri, 17 nci ve 18 inci maddeler olarak aynen, kabul edilmiştir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan Sait Açba Afyonkarahisar Kâtip Mehmet Sekmen İstanbul Üye M. Mesut Özakcan Aydın (İmzada bulunamadı) Üye Ahmet inal Batman Üye 4. Kemal Kumkumoğlu İstanbul Üye M. Mustafa Açıkalın İstanbul Üye Y. Selahattin Beyribey Kars Üye Mikail Arslan Kırşehir Üye Hasan Fehmi Kinay Kütahya Üye Osman Seyfı Nevşehir Üye İmdat Sütlüoğlu Rize Üye Başkanvekili M. A itan Karapaşaoğlu Bursa Üye Halil Aydoğan Afyonkarahisar Üye A. Kemal Deveciler Balıkesir Üye Osman Nuri Filiz Denizli Üye Birgen Keleş İstanbul Üye Bülent Baratalı İzmir Üye Mustafa Elitaş Kayseri Üye Muzaffer Baştopçu Kocaeli Üye Gürol Ergin Muğla (İmzada bulunamadı) Üye Cemal Uysal Ordu Üye Musa Uzunkaya Samsun Enis Tütüncü Tekirdağ Sözcü Sabahattin Yıldız Muş Üye Mehmet Zekai Özcan Ankara Üye Ali Osman Şali Balıkesir Üye Alaattin Büyükkaya İstanbul Üye Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Üye Fazıl Karaman İzmir Üye Taner Yıldız Kayseri Üye MustafaÜnaldı Konya Üye 0. Seyfı Terzibaşıoğlu Muğla Üye Kazım Türkmen Ordu (İmzada bulunamadı) Üye Sabahattin Cevheri Şanlıurfa Üye M. Akif Hamzaçebi Trabzon Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 8 -
- 7 — niyet hizmetli personelin kapsam dışı bırakılmasının neden olduğu eşitsizliğin giderilmesi amacına yönelik olarak 3160 sayılı Kanuna geçici 1 inci madde olarak eklenmesini öngören bir düzen­ lemenin, çerçeve 16 ncı madde olarak metne eklenmesi ve takip eden maddelerin teselsül ettiril­ meleri suretiyle, - Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 16 ve 17 nci maddeleri, 17 nci ve 18 inci maddeler olarak aynen, kabul edilmiştir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan Sait Açba Afyonkarahisar Kâtip Mehmet Sekmen İstanbul Üye M. Mesut Özakcan Aydın (İmzada bulunamadı) Üye Ahmet inal Batman Üye 4. Kemal Kumkumoğlu İstanbul Üye M. Mustafa Açıkalın İstanbul Üye Y. Selahattin Beyribey Kars Üye Mikail Arslan Kırşehir Üye Hasan Fehmi Kinay Kütahya Üye Osman Seyfı Nevşehir Üye İmdat Sütlüoğlu Rize Üye Başkanvekili M. A itan Karapaşaoğlu Bursa Üye Halil Aydoğan Afyonkarahisar Üye A. Kemal Deveciler Balıkesir Üye Osman Nuri Filiz Denizli Üye Birgen Keleş İstanbul Üye Bülent Baratalı İzmir Üye Mustafa Elitaş Kayseri Üye Muzaffer Baştopçu Kocaeli Üye Gürol Ergin Muğla (İmzada bulunamadı) Üye Cemal Uysal Ordu Üye Musa Uzunkaya Samsun Enis Tütüncü Tekirdağ Sözcü Sabahattin Yıldız Muş Üye Mehmet Zekai Özcan Ankara Üye Ali Osman Şali Balıkesir Üye Alaattin Büyükkaya İstanbul Üye Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Üye Fazıl Karaman İzmir Üye Taner Yıldız Kayseri Üye MustafaÜnaldı Konya Üye 0. Seyfı Terzibaşıoğlu Muğla Üye Kazım Türkmen Ordu (İmzada bulunamadı) Üye Sabahattin Cevheri Şanlıurfa Üye M. Akif Hamzaçebi Trabzon Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) — 8 — HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLE­ Rİ TAZMİNAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Taz­ minat Kanunu"nun adı "Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile balıkadam ve balıkadam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminat­ lar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin düzenlenmesidir." MADDE 3- 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 2- Bu Kanun Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile balıkadam ve balıkadam adayları hakkında uygulanır." MADDE 4-3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir. "a) Pilot ve pilot adayı: Yurt içi veya yurt dışında uçuş okulu veya kurslarından usulüne göre pilotluk sertifikası alan ve sertifikası Em­ niyet Genel Müdürlüğünce usulüne göre onay­ lanan emniyet personeline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuş eğitimine baş­ layan emniyet personeline de pilot adayı denir." "e) Hizmet yılı: Uçuş ve dalış hizmet yılı veya yıl deyimi 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar." "f) Balıkadam ve balıkadam adayı: Em­ niyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis balıkadam kurslarını başarıyla bitirerek PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLE­ Rİ TAZMİNAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 2- 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin düzenlenmesidir." MADDE 3- 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 2- Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa adam ve kurbağa adam adayları hakkında uygulanır." MADDE 4- 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir. "a) Pilot ve pilot adayı: Yurt içi veya yurt dışında uçuş okulu veya kurslarından usulüne göre pilotluk sertifikası alan ve sertifikası Em­ niyet Genel Müdürlüğünce usulüne göre onay­ lanan emniyet personeline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuş eğitimine baş­ layan emniyet personeline de pilot adayı denir." "e) Hizmet yılı: Uçuş ve dalış hizmet yılı veya yıl deyimi 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar." "f) Kurbağa adam ve kurbağa adam adayı; Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş ol­ duğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 9 -
— 8 — HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLE­ Rİ TAZMİNAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Taz­ minat Kanunu"nun adı "Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2- 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile balıkadam ve balıkadam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminat­ lar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin düzenlenmesidir." MADDE 3- 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 2- Bu Kanun Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile balıkadam ve balıkadam adayları hakkında uygulanır." MADDE 4-3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir. "a) Pilot ve pilot adayı: Yurt içi veya yurt dışında uçuş okulu veya kurslarından usulüne göre pilotluk sertifikası alan ve sertifikası Em­ niyet Genel Müdürlüğünce usulüne göre onay­ lanan emniyet personeline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuş eğitimine baş­ layan emniyet personeline de pilot adayı denir." "e) Hizmet yılı: Uçuş ve dalış hizmet yılı veya yıl deyimi 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar." "f) Balıkadam ve balıkadam adayı: Em­ niyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis balıkadam kurslarını başarıyla bitirerek PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLE­ Rİ TAZMİNAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 2- 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin düzenlenmesidir." MADDE 3- 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 2- Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa adam ve kurbağa adam adayları hakkında uygulanır." MADDE 4- 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir. "a) Pilot ve pilot adayı: Yurt içi veya yurt dışında uçuş okulu veya kurslarından usulüne göre pilotluk sertifikası alan ve sertifikası Em­ niyet Genel Müdürlüğünce usulüne göre onay­ lanan emniyet personeline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuş eğitimine baş­ layan emniyet personeline de pilot adayı denir." "e) Hizmet yılı: Uçuş ve dalış hizmet yılı veya yıl deyimi 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar." "f) Kurbağa adam ve kurbağa adam adayı; Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş ol­ duğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) - 9 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Em­ niyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usulüne göre onaylanan emniyet per­ soneline balıkadam; balıkadam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de balıkadam adayı denir." "g) Balıkadam hizmet süresi: Balıkadam­ ların Emniyet Genel Müdürlüğünün düzen­ lemiş olduğu polis balıkadam kurslarında dalışa başlama tarihinden itibaren balıkadam- lıktan ayrılmalarına kadar geçen süredir." MADDE 5- 3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Uçucu ve balıkadamlara ödenecek taz­ minat MADDE 4- Emniyet Genel Müdürlüğün­ de görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının % 70'i, uçuş ekibi personeline kıstas aylığının % 65'i, balıkadam ve balıkadam adaylarına kıstas aylığın % 60'ı üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nis­ pette aylık uçuş ve dalış tazminatı ödenir." MADDE 6- 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6- a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların 60 saat; 2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat; 3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15 saat; uçuş yapmaları şarttır. b) Balıkadamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1500 saatin altında olanların 60 saat; (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve ser­ tifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usulüne göre onay­ lanan emniyet personeline kurbağa adam; kur­ bağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de kurbağa adam adayı denir." "g) Kurbağa adam hizmet süresi: Kurbağa adamların Emniyet Genel Müdürlüğünün düzen­ lemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarında dalışa başlama tarihinden itibaren kurbağa adam­ lıktan ayrılmalarına kadar geçen süredir." MADDE 5-3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Uçucu ve kurbağa adamlara ödenecek tazminat MADDE 4- Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas ay­ lığının % 70'i, uçuş ekibi personeline kıstas ay­ lığının % 65'i, kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarına kıstas aylığın % 60'ı üzerinden, bu Kanuna ek cetvelde hizmet yıllan (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nis­ pette aylık uçuş veya dalış tazminatı ödenir." MADDE 6- 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6- a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların 60 saat; 2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat; 3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15 saat; uçuş yap­ maları şarttır. b) Kurbağa adamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1500 saatin altında olanların 60 saat; Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 10 -
- 9 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Em­ niyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usulüne göre onaylanan emniyet per­ soneline balıkadam; balıkadam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de balıkadam adayı denir." "g) Balıkadam hizmet süresi: Balıkadam­ ların Emniyet Genel Müdürlüğünün düzen­ lemiş olduğu polis balıkadam kurslarında dalışa başlama tarihinden itibaren balıkadam- lıktan ayrılmalarına kadar geçen süredir." MADDE 5- 3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Uçucu ve balıkadamlara ödenecek taz­ minat MADDE 4- Emniyet Genel Müdürlüğün­ de görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının % 70'i, uçuş ekibi personeline kıstas aylığının % 65'i, balıkadam ve balıkadam adaylarına kıstas aylığın % 60'ı üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nis­ pette aylık uçuş ve dalış tazminatı ödenir." MADDE 6- 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6- a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların 60 saat; 2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat; 3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15 saat; uçuş yapmaları şarttır. b) Balıkadamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1500 saatin altında olanların 60 saat; (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve ser­ tifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usulüne göre onay­ lanan emniyet personeline kurbağa adam; kur­ bağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de kurbağa adam adayı denir." "g) Kurbağa adam hizmet süresi: Kurbağa adamların Emniyet Genel Müdürlüğünün düzen­ lemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarında dalışa başlama tarihinden itibaren kurbağa adam­ lıktan ayrılmalarına kadar geçen süredir." MADDE 5-3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Uçucu ve kurbağa adamlara ödenecek tazminat MADDE 4- Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas ay­ lığının % 70'i, uçuş ekibi personeline kıstas ay­ lığının % 65'i, kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarına kıstas aylığın % 60'ı üzerinden, bu Kanuna ek cetvelde hizmet yıllan (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nis­ pette aylık uçuş veya dalış tazminatı ödenir." MADDE 6- 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6- a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların 60 saat; 2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat; 3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15 saat; uçuş yap­ maları şarttır. b) Kurbağa adamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1500 saatin altında olanların 60 saat; Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) - 1 0 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat; 3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya tüm dalışı 2500 saatten fazla olanların 15 saat; dalış yapmaları şarttır. c) Yıllık mecburi uçuş veya dalış saatini tamamlayamayanların uçuş veya dalış taz­ minatlarının % 50'si müteakip hizmet yılı baş­ langıcından itibaren kesilir. Normal tazminat önceki yıldan noksan kalan müddet veya mik­ tarının tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. d) Uçuş veya dalış hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan ve dalıştan baş­ ka hizmetlere nakledilen uçuş ekibi, pilot ve balıkadamlara bir yıl müddet ile son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler uçuş ve dalış hizmetlerinden sayılır. Bu müddet zarfın­ da uçuş ve dalış mecburiyeti aranmaz. Bir yıl­ dan fazla ara verilmesi halinde aylık uçuş ve dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklannda diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir. e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir ver­ giye tabi değildir. f) (a) bendi kapsamına giren personele ay­ nı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının % 4'ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuş­ lar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen taz­ minat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz. g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, balıkadam ve balıkadam adayı personeline, sözleşmeli (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat; 3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya tüm dalışı 2500 saatten fazla olanların 15 saat; dalış yapmaları şarttır. c) Yıllık mecburi uçuş veya dalış saatini tamamlayamayanların uçuş veya dalış taz­ minatlarının % 50'si müteakip hizmet yılı baş­ langıcından itibaren kesilir. Normal tazminat, önceki yıldan noksan kalan müddet veya mik­ tarının tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. d) Uçuş veya dalış hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan ve dalıştan baş­ ka hizmetlere nakledilen uçuş ekibi, pilot ve kurbağa adamlara bir yıl müddet ile son aldık­ ları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler, uçuş ve dalış hizmetlerinden sayılır. Bu müddet zar­ fında uçuş ve dalış mecburiyeti aranmaz. Bir yıldan fazla ara verilmesi halinde, aylık uçuş ve dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir. e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir ver­ giye tabi değildir. f) (a) fıkrası kapsamına giren personele aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının % 4'ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz. g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, söz- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 11 -
- 1 0 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat; 3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya tüm dalışı 2500 saatten fazla olanların 15 saat; dalış yapmaları şarttır. c) Yıllık mecburi uçuş veya dalış saatini tamamlayamayanların uçuş veya dalış taz­ minatlarının % 50'si müteakip hizmet yılı baş­ langıcından itibaren kesilir. Normal tazminat önceki yıldan noksan kalan müddet veya mik­ tarının tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. d) Uçuş veya dalış hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan ve dalıştan baş­ ka hizmetlere nakledilen uçuş ekibi, pilot ve balıkadamlara bir yıl müddet ile son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler uçuş ve dalış hizmetlerinden sayılır. Bu müddet zarfın­ da uçuş ve dalış mecburiyeti aranmaz. Bir yıl­ dan fazla ara verilmesi halinde aylık uçuş ve dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklannda diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir. e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir ver­ giye tabi değildir. f) (a) bendi kapsamına giren personele ay­ nı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının % 4'ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuş­ lar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen taz­ minat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz. g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, balıkadam ve balıkadam adayı personeline, sözleşmeli (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat; 3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya tüm dalışı 2500 saatten fazla olanların 15 saat; dalış yapmaları şarttır. c) Yıllık mecburi uçuş veya dalış saatini tamamlayamayanların uçuş veya dalış taz­ minatlarının % 50'si müteakip hizmet yılı baş­ langıcından itibaren kesilir. Normal tazminat, önceki yıldan noksan kalan müddet veya mik­ tarının tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. d) Uçuş veya dalış hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan ve dalıştan baş­ ka hizmetlere nakledilen uçuş ekibi, pilot ve kurbağa adamlara bir yıl müddet ile son aldık­ ları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler, uçuş ve dalış hizmetlerinden sayılır. Bu müddet zar­ fında uçuş ve dalış mecburiyeti aranmaz. Bir yıldan fazla ara verilmesi halinde, aylık uçuş ve dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir. e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir ver­ giye tabi değildir. f) (a) fıkrası kapsamına giren personele aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının % 4'ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz. g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, söz- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) — 1 1 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun taz­ minat ödenir." MADDE 7- 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 7- Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir. a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile; 1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen pilotlara, 2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen uçuş ekibi personeline, 3. Amir sınıfı balıkadamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı balıkadamlardan oniki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimi olarak diğer görevlere nakledilen balıkadamlara, b) Uçuş ve dalış hizmetleri ile ilgili görev­ ler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurumlan raporlarına dayanılarak daimi olarak yer ve diğer hizmetlere nakledilen uçuculara ve balıkadamlara, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli ol­ dukları müddetçe uçuş ve dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma taz­ minatı on yıl süreyle ödenir. Yer hizmetine ve diğer sınıf görevlerine sevk edilen personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır. Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kap­ samına girenlere veya kendi istekleriyle ay­ rılanlara yıpranma tazminatı ödenmez." MADDE 8- 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) leşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uy­ gun tazminat ödenir." MADDE 7- 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 7- Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartlan aşağıda gösterilmiştir: a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile; 1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer görevlere nakledilen pilotlara, 2. On iki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer görevlere nakledilen uçuş ekibi personeline, 3. Amir sınıfı kurbağa adamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı kurbağa adam­ lardan on iki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimi olarak diğer görevlere nak­ ledilen kurbağa adamlara, b) Uçuş veya dalış hizmetleri ile ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurum­ ları raporlanna dayanılarak daimi olarak diğer görevlere nakledilen uçuculara ve kurbağa adamlara, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli ol­ dukları müddetçe uçuş ve dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma taz­ minatı on yıl süreyle ödenir. Diğer görevlere nakledilen bu personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır. Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kap­ samına girenlere veya kendi istekleriyle ay­ rılanlara yıpranma tazminatı ödenmez." MADDE 8- 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 12 -
— 1 1 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun taz­ minat ödenir." MADDE 7- 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 7- Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir. a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile; 1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen pilotlara, 2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen uçuş ekibi personeline, 3. Amir sınıfı balıkadamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı balıkadamlardan oniki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimi olarak diğer görevlere nakledilen balıkadamlara, b) Uçuş ve dalış hizmetleri ile ilgili görev­ ler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurumlan raporlarına dayanılarak daimi olarak yer ve diğer hizmetlere nakledilen uçuculara ve balıkadamlara, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli ol­ dukları müddetçe uçuş ve dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma taz­ minatı on yıl süreyle ödenir. Yer hizmetine ve diğer sınıf görevlerine sevk edilen personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır. Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kap­ samına girenlere veya kendi istekleriyle ay­ rılanlara yıpranma tazminatı ödenmez." MADDE 8- 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) leşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uy­ gun tazminat ödenir." MADDE 7- 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 7- Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartlan aşağıda gösterilmiştir: a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile; 1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer görevlere nakledilen pilotlara, 2. On iki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer görevlere nakledilen uçuş ekibi personeline, 3. Amir sınıfı kurbağa adamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı kurbağa adam­ lardan on iki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimi olarak diğer görevlere nak­ ledilen kurbağa adamlara, b) Uçuş veya dalış hizmetleri ile ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurum­ ları raporlanna dayanılarak daimi olarak diğer görevlere nakledilen uçuculara ve kurbağa adamlara, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli ol­ dukları müddetçe uçuş ve dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma taz­ minatı on yıl süreyle ödenir. Diğer görevlere nakledilen bu personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır. Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kap­ samına girenlere veya kendi istekleriyle ay­ rılanlara yıpranma tazminatı ödenmez." MADDE 8- 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) "Emniyet Genel Müdürlüğünün düzen­ lemiş olduğu balıkadam kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir." MADDE 9-3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 9- Uçuş ve dalış hizmet müddet­ lerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa veya dalışa başlanılan tarihtir. Uçuştan ve dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre: a) Emniyet Genel Müdürlüğünün tek­ lifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi; b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi; c) Uçuculardan ve balıkadamlardan istek­ leri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilek­ çe tarihidir. Uçuş ve dalış hizmet süreleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay veya daha fazla müddetler tam yıl sayılır. 6 aydan az müddetler dikkate alınmaz." MADDE 10-3160 sayılı Kanunun 10 un­ cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 10- a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden, b) Balıkadamlar ile bunların adaylarının balıkadam hizmeti faaliyetlerinden, c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hiz­ metinin ifası için bu vasıtalarda bulunanlar araçta bulundukları sırada, şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) "Emniyet Genel Müdürlüğünün düzen­ lemiş olduğu kurbağa adam kurslarında öğren­ cileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğret­ menlerin her dalış saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye, öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir." MADDE 9-3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 9- Uçuş ve dalış hizmet müddet­ lerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa veya dalışa başlanılan tarihtir. Uçuştan ve dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre: a) Emniyet Genel Müdürlüğünün tek­ lifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi, b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi, c) Uçuculardan ve kurbağa adamlardan is­ tekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihidir. Uçuş ve dalış hizmet süreleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay veya daha fazla müddetler tam yıl sayılır. 6 aydan az müddetler dikkate alınmaz." MADDE 10- 3160 sayılı Kanunun 10 un­ cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 10- a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden, b) Kurbağa adamlar ile kurbağa adam aday­ larının kurbağa adam hizmeti faaliyetlerinden, c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hiz­ metinin ifası için, bu vasıtalarda bulunanların, vasıtada bulundukları sırada, şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 13 -
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) "Emniyet Genel Müdürlüğünün düzen­ lemiş olduğu balıkadam kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir." MADDE 9-3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 9- Uçuş ve dalış hizmet müddet­ lerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa veya dalışa başlanılan tarihtir. Uçuştan ve dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre: a) Emniyet Genel Müdürlüğünün tek­ lifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi; b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi; c) Uçuculardan ve balıkadamlardan istek­ leri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilek­ çe tarihidir. Uçuş ve dalış hizmet süreleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay veya daha fazla müddetler tam yıl sayılır. 6 aydan az müddetler dikkate alınmaz." MADDE 10-3160 sayılı Kanunun 10 un­ cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 10- a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden, b) Balıkadamlar ile bunların adaylarının balıkadam hizmeti faaliyetlerinden, c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hiz­ metinin ifası için bu vasıtalarda bulunanlar araçta bulundukları sırada, şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) "Emniyet Genel Müdürlüğünün düzen­ lemiş olduğu kurbağa adam kurslarında öğren­ cileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğret­ menlerin her dalış saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye, öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir." MADDE 9-3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 9- Uçuş ve dalış hizmet müddet­ lerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa veya dalışa başlanılan tarihtir. Uçuştan ve dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre: a) Emniyet Genel Müdürlüğünün tek­ lifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi, b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi, c) Uçuculardan ve kurbağa adamlardan is­ tekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihidir. Uçuş ve dalış hizmet süreleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay veya daha fazla müddetler tam yıl sayılır. 6 aydan az müddetler dikkate alınmaz." MADDE 10- 3160 sayılı Kanunun 10 un­ cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 10- a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden, b) Kurbağa adamlar ile kurbağa adam aday­ larının kurbağa adam hizmeti faaliyetlerinden, c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hiz­ metinin ifası için, bu vasıtalarda bulunanların, vasıtada bulundukları sırada, şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan (S. Sayısı: 1150) - 1 3 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi per­ soneli ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli balıkadam personeli bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmün­ den aynen istifade eder. Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan­ ması Hakkında Kanundan istifade edemez." MADDE 11- 3160 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. "a) Şehit olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığının 60 katı;" MADDE 12- 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 12- Emniyet Genel Müdür­ lüğünce uçuş personelinden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu ve balıkadam personelinden teşkil olunacak Dalış Kıymet­ lendirme Kurulu kararları ve İçişleri Bakanının tasdiki ile uçucu ve balıkadamlardan görev­ lerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri an­ laşılanların bu statülerine son verilir." MADDE 13-3160 sayılı Kanunun değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfına dahil tüm pilot, uçuş ekibi, balıkadamların ve sözleşmeli personelin, uçucu ve balıkadam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı mad­ desinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen fiili hizmet müddetleri zamları dışın­ da ayrıca 6 ay itibari hizmet müddeti eklenir." MADDE 14-3160 sayılı Kanunun ek 1 in­ ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi per­ soneli ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli kurbağa adam personeli bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder. Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan­ ması Hakkında Kanundan istifade edemez." MADDE 11- Tasarının 11 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 12- 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 12- Emniyet Genel Müdür­ lüğünce uçuş personelinden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu ve kurbağa adam personelinden teşkil olunacak Dalış Kıymet­ lendirme Kurulu kararları ve İçişleri Bakanının tasdiki ile uçucu ve kurbağa adamlardan görev­ lerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri an­ laşılanların bu statülerine son verilir." MADDE 13- 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Dev­ let memurları ile sözleşmeli personelden; pilot, uçuş ekibi ve kurbağa adam olarak görev yap­ makta olanların, uçucu ve kurbağa adam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen hizmet müddetleri dışında, ayrıca altı ay itibari hizmet müddeti eklenir." MADDE 14- 3160 sayılı Kanunun ek 1 in­ ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 14 -
- 1 3 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi per­ soneli ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli balıkadam personeli bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmün­ den aynen istifade eder. Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan­ ması Hakkında Kanundan istifade edemez." MADDE 11- 3160 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. "a) Şehit olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığının 60 katı;" MADDE 12- 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 12- Emniyet Genel Müdür­ lüğünce uçuş personelinden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu ve balıkadam personelinden teşkil olunacak Dalış Kıymet­ lendirme Kurulu kararları ve İçişleri Bakanının tasdiki ile uçucu ve balıkadamlardan görev­ lerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri an­ laşılanların bu statülerine son verilir." MADDE 13-3160 sayılı Kanunun değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfına dahil tüm pilot, uçuş ekibi, balıkadamların ve sözleşmeli personelin, uçucu ve balıkadam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı mad­ desinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen fiili hizmet müddetleri zamları dışın­ da ayrıca 6 ay itibari hizmet müddeti eklenir." MADDE 14-3160 sayılı Kanunun ek 1 in­ ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi per­ soneli ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli kurbağa adam personeli bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder. Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan­ ması Hakkında Kanundan istifade edemez." MADDE 11- Tasarının 11 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 12- 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 12- Emniyet Genel Müdür­ lüğünce uçuş personelinden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu ve kurbağa adam personelinden teşkil olunacak Dalış Kıymet­ lendirme Kurulu kararları ve İçişleri Bakanının tasdiki ile uçucu ve kurbağa adamlardan görev­ lerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri an­ laşılanların bu statülerine son verilir." MADDE 13- 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Dev­ let memurları ile sözleşmeli personelden; pilot, uçuş ekibi ve kurbağa adam olarak görev yap­ makta olanların, uçucu ve kurbağa adam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen hizmet müddetleri dışında, ayrıca altı ay itibari hizmet müddeti eklenir." MADDE 14- 3160 sayılı Kanunun ek 1 in­ ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) - 1 4 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) "EK MADDE 1- Sözleşmeli uçuş ve balıkadam personeline, bu Kanunda uygun görülenler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kal­ mak üzere sözleşme ile belirlenen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü ayni menfaat, hizmetin özelliğine uygun gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir. Emniyet hizmetleri sınıfı uçucu ve dalıcı personele verilmekte olan hizmet giyeceği dışın­ da ayrıca, hizmetin özelliği gereği kurumun uy­ gun göreceği gerekli uçuş, dalış ve bakım mel­ busatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir." MADDE 15- 3160 sayılı Kanuna ekli cet­ vel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. « EK CETVEL Uçuş Hizmet Pilot Aylık Balıkadam Aylık Uçuş Ekibi Aylık Yılı Tazminat Tazminat Tazminat Oranları (%) Oranlan (%) Oranlan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 290 297 306 315 324 326 337 343 348 355 359 365 373 377 383 390 393 397 405 411 418 425 460 284 289 294 301 305 311 316 320 324 326 332 338 346 349 353 357 363 366 371 376 381 386 438 270 274 280 286 291 295 300 304 310 316 319 324 329 334 340 346 351 357 363 368 372 378 431 (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) "EK MADDE 1- Sözleşmeli uçuş ve kur­ bağa adam personeline, bu Kanunda uygun görülenler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kal­ mak üzere sözleşme ile belirlenen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü ayni menfaat, hizmetin özelliğine uygun gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir. Emniyet hizmetleri sınıfı uçucu ve dalıcı personele verilmekte olan hizmet giyeceği dışın­ da ayrıca, hizmetin özelliği gereği kurumun uy­ gun göreceği gerekli uçuş, dalış ve bakım mel­ busatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir." MADDE 15-3160 sayılı Kanuna ekli cet­ vel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. « EK CETVEL Uçuş Hizmet Pilot Aylık Kurbağa Adam Aylık Uçuş Ekibi Aylık Yılı Tazminat Tazminat Tazminat Oranlan (%) Oranlan (%) Oranlan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 290 297 306 315 324 326 337 343 348 355 359 365 373 377 383 390 393 397 405 411 418 425 460 284 289 294 301 305 311 316 320 324 326 332 338 346 349 353 357 363 366 371 376 381 386 438 270 274 280 286 291 295 300 304 310 316 319 324 329 334 340 346 351 357 363 368 372 378 431 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 15 -
- 1 4 - (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) "EK MADDE 1- Sözleşmeli uçuş ve balıkadam personeline, bu Kanunda uygun görülenler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kal­ mak üzere sözleşme ile belirlenen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü ayni menfaat, hizmetin özelliğine uygun gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir. Emniyet hizmetleri sınıfı uçucu ve dalıcı personele verilmekte olan hizmet giyeceği dışın­ da ayrıca, hizmetin özelliği gereği kurumun uy­ gun göreceği gerekli uçuş, dalış ve bakım mel­ busatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir." MADDE 15- 3160 sayılı Kanuna ekli cet­ vel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. « EK CETVEL Uçuş Hizmet Pilot Aylık Balıkadam Aylık Uçuş Ekibi Aylık Yılı Tazminat Tazminat Tazminat Oranları (%) Oranlan (%) Oranlan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 290 297 306 315 324 326 337 343 348 355 359 365 373 377 383 390 393 397 405 411 418 425 460 284 289 294 301 305 311 316 320 324 326 332 338 346 349 353 357 363 366 371 376 381 386 438 270 274 280 286 291 295 300 304 310 316 319 324 329 334 340 346 351 357 363 368 372 378 431 (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) "EK MADDE 1- Sözleşmeli uçuş ve kur­ bağa adam personeline, bu Kanunda uygun görülenler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kal­ mak üzere sözleşme ile belirlenen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü ayni menfaat, hizmetin özelliğine uygun gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir. Emniyet hizmetleri sınıfı uçucu ve dalıcı personele verilmekte olan hizmet giyeceği dışın­ da ayrıca, hizmetin özelliği gereği kurumun uy­ gun göreceği gerekli uçuş, dalış ve bakım mel­ busatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir." MADDE 15-3160 sayılı Kanuna ekli cet­ vel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. « EK CETVEL Uçuş Hizmet Pilot Aylık Kurbağa Adam Aylık Uçuş Ekibi Aylık Yılı Tazminat Tazminat Tazminat Oranlan (%) Oranlan (%) Oranlan (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 290 297 306 315 324 326 337 343 348 355 359 365 373 377 383 390 393 397 405 411 418 425 460 284 289 294 301 305 311 316 320 324 326 332 338 346 349 353 357 363 366 371 376 381 386 438 270 274 280 286 291 295 300 304 310 316 319 324 329 334 340 346 351 357 363 368 372 378 431 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150) — 15 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Bülent Ecevit Başbakan Devlet Bak. ve Başb. Yrd. D. Bahçeli Devlet Bakanı R. Önal Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. Gürel Devlet Bakanı M. Yılmaz Devlet Bakanı H. Gemici Devlet Bakanı F. Ünlü Millî Savunma Bakanı S. Çakmakoğlu Maliye Bakanı S. Oral Sağlık Bakanı Doç. Dr. O. Durmuş Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. Okuyan Kültür Bakanı M / Talay (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) MADDE 16- 3160 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen itibari hizmet müddetiyle ilgili düzenlemeden, 08/06/1989 tarihinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan pilot ve uçuş ekibi personeli de aynen yararlandırılır." MADDE 17- Tasarının 16 ncı maddesi, 17 nci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 18- Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. H. Özkan Devlet Bakanı Prof. Dr. T. Toskay Devlet Bakanı F. Bal Devlet Bakanı Prof. Dr. R. Mirzaoğlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. Üşenmez Devlet Bakanı Prof. Dr. A. Çay İçişleri Bakanı S. Tan tan Millî Eğitim Bakanı M. Bostancıoğlu Ulaştırma Bakanı Prof Dr. E. Öksüz Sanayi ve Ticaret Bakanı A. K. Tanrıkulu Turizm Bakanı E. Mumcu Çevre Bakanı F. Aytekin Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. Yılmaz Devlet Bakanı M. Keçeciler Devlet Bakanı Y. Yalova Devlet Bakanı R. K. Yücelen Devlet Bakanı E. S. Gaydalı Adalet Bakanı Prof. Dr. H. S. Türk Dışişleri Bakanı V. Ş. S. Gürel Bayındırlık ve İskân Bakanı K. Aydın Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. H. Y. Gökalp En. ve Tab. Kay. Bakanı M. C. Ersümer Orman Bakanı Prof. Dr. N. Çağan Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Sayfa 16 -
— 15 — (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Bülent Ecevit Başbakan Devlet Bak. ve Başb. Yrd. D. Bahçeli Devlet Bakanı R. Önal Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. Gürel Devlet Bakanı M. Yılmaz Devlet Bakanı H. Gemici Devlet Bakanı F. Ünlü Millî Savunma Bakanı S. Çakmakoğlu Maliye Bakanı S. Oral Sağlık Bakanı Doç. Dr. O. Durmuş Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. Okuyan Kültür Bakanı M / Talay (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) MADDE 16- 3160 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen itibari hizmet müddetiyle ilgili düzenlemeden, 08/06/1989 tarihinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan pilot ve uçuş ekibi personeli de aynen yararlandırılır." MADDE 17- Tasarının 16 ncı maddesi, 17 nci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. MADDE 18- Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. H. Özkan Devlet Bakanı Prof. Dr. T. Toskay Devlet Bakanı F. Bal Devlet Bakanı Prof. Dr. R. Mirzaoğlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. Üşenmez Devlet Bakanı Prof. Dr. A. Çay İçişleri Bakanı S. Tan tan Millî Eğitim Bakanı M. Bostancıoğlu Ulaştırma Bakanı Prof Dr. E. Öksüz Sanayi ve Ticaret Bakanı A. K. Tanrıkulu Turizm Bakanı E. Mumcu Çevre Bakanı F. Aytekin Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. Yılmaz Devlet Bakanı M. Keçeciler Devlet Bakanı Y. Yalova Devlet Bakanı R. K. Yücelen Devlet Bakanı E. S. Gaydalı Adalet Bakanı Prof. Dr. H. S. Türk Dışişleri Bakanı V. Ş. S. Gürel Bayındırlık ve İskân Bakanı K. Aydın Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. H. Y. Gökalp En. ve Tab. Kay. Bakanı M. C. Ersümer Orman Bakanı Prof. Dr. N. Çağan Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1150)
Dosyalar

TBMM Kaynak dosya
Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul