En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
S. Sayisi:170 Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin de- gi§tirilmesi hakkinda kanun layihasi ve iktisad, Maliye ve But?e encumenleri mazbatalan (I/570) T. a Ba§vekalet 20 -V-1936 Kararlar mudurlugu Sayi : 6/1667 Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 1055 sayili tegviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerini degi§tirmek iizere Iktisad vekil- ligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetincel9/V/1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi karar- la§tirilan kanun layihasi esbabi mucibesiyle birlikte sunulmu§tur. Bagvekil t. tnonil 28. Mayis. 1927 tarihli ve 1055 sayili Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin tadili hakkinda esbabi mucibe layihasidir. 1055 sayili Tesviki sanayi kanununun 6 nci faslinin 30 ncu maddesinde, Milli Mudafaa veka- letine aid askeri fabrikalardan maada muafiyet ruhsatnamesini haiz smai miiesseselerin her mali yilin ilk iki ayi iginde dort niisha i§ cetveli tanzimederek 20 nci maddede gosterilen makamlara tevdi edecekleri yazilidir. Mezkur miiesseselerin tanzim edecekleri bu cetvellerin verilecegi miiddet kanun maddesinde her mali yilm ilk iki ayi olarak tayin edilmi§se de cetvellerin mali yil iizerinden mi yoksa takvim yil- iizerinden mi tanzim edilecegine dair ayrica bir kayid konulmami§tir. Tayin olunan miiddetin mali yil iizerinden hesab edilmis. olmasma ve maddenin yazilig tarzma gore bunlarm mali yil iizerinden tanzim edilmeleri lazim gelecegi istidlal edilmi§ ve smai miiesseseler tarafin- dan verilen cetveller §imdiye kadar bu suretle tanzim edilmekte bulunmu§tur. Ancak i§ cetvellerinin bugiine kadar oldugu gibi miiesseselerce mali yil hesaplanna gore dol- durulmasimn, sanayi erbabini qiite hesab tutmak mecburiyetinde biraktigi goriilmekte ve diger taraftan da mali yili rakamlarmm takvim yili iizerinden tanzim edilen istatistikler ve fabrikalarm bilaneolari ile mukayesesi imkanini giiele§tirmektedir. Smai miiesseseler hakkinda vekaletimizce yapilmakta olan tetkikatin mutlak surette dogru rakamlara dayanmasi ve ayni zamanda bu he- saplari verenlerin de i§lerinin kolayla§tirilmasi ve vekaletge muhtelif membalardan elde edileeek malumatin bir birlerile mukayesesinin temini maksadile ig cetvellerinin takvim yili hesaplanna go- re tanzimi ve verilecegi miiddetin de yine takvim yilmm ilk iki ayi olarak tesbit edilmesi mu- vafik goriilmus, ve kanunun 30 ncu maddesi o suretle tadil ve tavzih edilmistir. Kanunun teftigat ve cezalara miiteallik yedinci faslinm 36 nci maddesi, senelik i§ cetvellerini tayin olunan miiddet iginde vermeyen smai miiessese sahiplerine vekalet^e yapilacak tebligattan ve teblig tarihinden itibaren yeniden verilen miihletin gegmesinden sonra bu miiesseseler hakkinda tatbik edileeek cezai hiikiimden bahsetmektedir. Yukanda arzolunan sebepler dolayisiyle 30 ncu madde, smai miiesseselerin, her takvim yilinin ilk iki ayi iginde takvim yili iizerinden dort niisha is. cetveli tanzim ve tevdi edecekleri geklinde tadil edildigi takdirde kanunun 36 nci maddesinde yazili «senelik i§ cetvellerini her maH yilm ilk iki ayi zarfmda vermiyen smai miiessese sahiplerine Iktisad vekaletince tahriren tebligat icra
Sayfa 2 -
S. Sayisi:170 Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin de- gi§tirilmesi hakkinda kanun layihasi ve iktisad, Maliye ve But?e encumenleri mazbatalan (I/570) T. a Ba§vekalet 20 -V-1936 Kararlar mudurlugu Sayi : 6/1667 Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 1055 sayili tegviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerini degi§tirmek iizere Iktisad vekil- ligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetincel9/V/1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi karar- la§tirilan kanun layihasi esbabi mucibesiyle birlikte sunulmu§tur. Bagvekil t. tnonil 28. Mayis. 1927 tarihli ve 1055 sayili Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin tadili hakkinda esbabi mucibe layihasidir. 1055 sayili Tesviki sanayi kanununun 6 nci faslinin 30 ncu maddesinde, Milli Mudafaa veka- letine aid askeri fabrikalardan maada muafiyet ruhsatnamesini haiz smai miiesseselerin her mali yilin ilk iki ayi iginde dort niisha i§ cetveli tanzimederek 20 nci maddede gosterilen makamlara tevdi edecekleri yazilidir. Mezkur miiesseselerin tanzim edecekleri bu cetvellerin verilecegi miiddet kanun maddesinde her mali yilm ilk iki ayi olarak tayin edilmi§se de cetvellerin mali yil iizerinden mi yoksa takvim yil- iizerinden mi tanzim edilecegine dair ayrica bir kayid konulmami§tir. Tayin olunan miiddetin mali yil iizerinden hesab edilmis. olmasma ve maddenin yazilig tarzma gore bunlarm mali yil iizerinden tanzim edilmeleri lazim gelecegi istidlal edilmi§ ve smai miiesseseler tarafin- dan verilen cetveller §imdiye kadar bu suretle tanzim edilmekte bulunmu§tur. Ancak i§ cetvellerinin bugiine kadar oldugu gibi miiesseselerce mali yil hesaplanna gore dol- durulmasimn, sanayi erbabini qiite hesab tutmak mecburiyetinde biraktigi goriilmekte ve diger taraftan da mali yili rakamlarmm takvim yili iizerinden tanzim edilen istatistikler ve fabrikalarm bilaneolari ile mukayesesi imkanini giiele§tirmektedir. Smai miiesseseler hakkinda vekaletimizce yapilmakta olan tetkikatin mutlak surette dogru rakamlara dayanmasi ve ayni zamanda bu he- saplari verenlerin de i§lerinin kolayla§tirilmasi ve vekaletge muhtelif membalardan elde edileeek malumatin bir birlerile mukayesesinin temini maksadile ig cetvellerinin takvim yili hesaplanna go- re tanzimi ve verilecegi miiddetin de yine takvim yilmm ilk iki ayi olarak tesbit edilmesi mu- vafik goriilmus, ve kanunun 30 ncu maddesi o suretle tadil ve tavzih edilmistir. Kanunun teftigat ve cezalara miiteallik yedinci faslinm 36 nci maddesi, senelik i§ cetvellerini tayin olunan miiddet iginde vermeyen smai miiessese sahiplerine vekalet^e yapilacak tebligattan ve teblig tarihinden itibaren yeniden verilen miihletin gegmesinden sonra bu miiesseseler hakkinda tatbik edileeek cezai hiikiimden bahsetmektedir. Yukanda arzolunan sebepler dolayisiyle 30 ncu madde, smai miiesseselerin, her takvim yilinin ilk iki ayi iginde takvim yili iizerinden dort niisha is. cetveli tanzim ve tevdi edecekleri geklinde tadil edildigi takdirde kanunun 36 nci maddesinde yazili «senelik i§ cetvellerini her maH yilm ilk iki ayi zarfmda vermiyen smai miiessese sahiplerine Iktisad vekaletince tahriren tebligat icra olunur.» fikrasmm da mezkur madde ile telif edilebilraesi igin «Senelik is, eetvellerini her takvim yilinm ilk iki ayi iginde vermeyen sinai miiessese sahiplerine Iktisad vekaletince yazi ile tebligat yapilir.» tarzinda tadili icab etmektedir. Iktisad enciimeni maabatasi T. B. M. M. Iktisad encwmeni 26 - I - 1937 Esas No. 1/570 Karar No. 17 Yiiksek Reislige 1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin degi^tiritoesi h&kkfiida Iktisad vekilligince hazirlanan ve tcra Vekille- ri Heyetinin 19 - V - 1936 tarihli toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun la- yihasi eneiimenimize verilmekle tetkik ve mii- zakere olundu. EraGumenimiz keyfiyeti Sanayi umum m'iidu- rii hazir oldugu halde tetkik ve miizakere etti. Degistirilmesi istenen mladdeler tesviki sanayi- den istifade eden miiessesatm kanunen her se- ne vermeleri lazimgelen is oetvellerinin mali se- neye ĝ ore tanzimini ve bu cetvellerin mall Be- ne basindan itibaren iki ay iginde verilmesini emreden mladdelerdir. Halbuki bu miiesseseier ticari feirer tesekktil olduklarmdan tiearet ka- nununun hukumlerine tevfikan biitun hesab- larini takvim senesine gore tanzim ettiklerinden tesviki sanayi kanjuniunin bahsi ge§en iki m&d- desrnin hukmunii yerine getirmek igin ayri bir hesab ve defter tutmak mecburiyeti karsisrnda kalmaktadrrlar. Kanunun verilmesini emretti- gi bu i$ cetveUeri ise isin esasmi vergi ve resim cebhesittden alakalandiran mali bir keyfiyet ol- mayip l-her miiessesenin bir senelik faaliyeti idari nbktai nazardan tetkik ve kontroldan bas- ka bir teaksada matuf olmadigmdan Iktisad ve- kaletince iki defter tutmak gibi bu naiesseseleri faydasiz bir kulfetten kurtarmak maksadile maddede yazili mali yil yerine takvim! yili ka- bul edilmesinin daha muvafik olaeagi mii- talea edilmis ve layiha bu fikirle tanzim ve teklif edilmistir. Keyifiyeti miitalea eden encumenimiz de gosterilen mucib sebebleri yerinde gormiis ve layihanin aynen kabuliinu muvafik bulmustur. Ancak kanun alakadarlar igin miikellefiyette yeni bir degisiklik yaptigmdan enciimenimiz kanunun nesri tarihinden muteber olmasmi muvafik bul- mamis ve nesrinden iic, ay sonra tatbik edilme- sini. kabul ederek maddeyi buna gore tadil et- mistir. Umumi Heyetin -tasvibine arzedilmek iizer-e Yiiksek Reislige sunuldu. Ik. E. Reisi M. M. Katib Tekirdag Gii'csun Nigdc S. Kesebir I. Sabuncu Dr. F. Talay Afyon K. Konya Saiusun B. Turker K. Okay Ali Tunali Konya Ankara Aydm II. Dikmen A. TJlus H. Alatas Maras CKimusane K. Kusun E. 8. Tor ( S. Sayisi : 170 )
Sayfa 3 -
olunur.» fikrasmm da mezkur madde ile telif edilebilraesi igin «Senelik is, eetvellerini her takvim yilinm ilk iki ayi iginde vermeyen sinai miiessese sahiplerine Iktisad vekaletince yazi ile tebligat yapilir.» tarzinda tadili icab etmektedir. Iktisad enciimeni maabatasi T. B. M. M. Iktisad encwmeni 26 - I - 1937 Esas No. 1/570 Karar No. 17 Yiiksek Reislige 1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin degi^tiritoesi h&kkfiida Iktisad vekilligince hazirlanan ve tcra Vekille- ri Heyetinin 19 - V - 1936 tarihli toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun la- yihasi eneiimenimize verilmekle tetkik ve mii- zakere olundu. EraGumenimiz keyfiyeti Sanayi umum m'iidu- rii hazir oldugu halde tetkik ve miizakere etti. Degistirilmesi istenen mladdeler tesviki sanayi- den istifade eden miiessesatm kanunen her se- ne vermeleri lazimgelen is oetvellerinin mali se- neye ĝ ore tanzimini ve bu cetvellerin mall Be- ne basindan itibaren iki ay iginde verilmesini emreden mladdelerdir. Halbuki bu miiesseseier ticari feirer tesekktil olduklarmdan tiearet ka- nununun hukumlerine tevfikan biitun hesab- larini takvim senesine gore tanzim ettiklerinden tesviki sanayi kanjuniunin bahsi ge§en iki m&d- desrnin hukmunii yerine getirmek igin ayri bir hesab ve defter tutmak mecburiyeti karsisrnda kalmaktadrrlar. Kanunun verilmesini emretti- gi bu i$ cetveUeri ise isin esasmi vergi ve resim cebhesittden alakalandiran mali bir keyfiyet ol- mayip l-her miiessesenin bir senelik faaliyeti idari nbktai nazardan tetkik ve kontroldan bas- ka bir teaksada matuf olmadigmdan Iktisad ve- kaletince iki defter tutmak gibi bu naiesseseleri faydasiz bir kulfetten kurtarmak maksadile maddede yazili mali yil yerine takvim! yili ka- bul edilmesinin daha muvafik olaeagi mii- talea edilmis ve layiha bu fikirle tanzim ve teklif edilmistir. Keyifiyeti miitalea eden encumenimiz de gosterilen mucib sebebleri yerinde gormiis ve layihanin aynen kabuliinu muvafik bulmustur. Ancak kanun alakadarlar igin miikellefiyette yeni bir degisiklik yaptigmdan enciimenimiz kanunun nesri tarihinden muteber olmasmi muvafik bul- mamis ve nesrinden iic, ay sonra tatbik edilme- sini. kabul ederek maddeyi buna gore tadil et- mistir. Umumi Heyetin -tasvibine arzedilmek iizer-e Yiiksek Reislige sunuldu. Ik. E. Reisi M. M. Katib Tekirdag Gii'csun Nigdc S. Kesebir I. Sabuncu Dr. F. Talay Afyon K. Konya Saiusun B. Turker K. Okay Ali Tunali Konya Ankara Aydm II. Dikmen A. TJlus H. Alatas Maras CKimusane K. Kusun E. 8. Tor ( S. Sayisi : 170 ) - 3 - Maliye enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Maliye enciimeni Karar No. 32 Esas No. 1/570 26 - III -1937 Yiiksek Reislige 1055 sayili Tegviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin degi§tirilmesine dair olup Ba§vekaletin 20 mayis 936 tarih ve 6/1167 sa- yili tezkeresiyle Biiyuk Meelise sunulan kanun layihasi Iktisad eneiimenince miizakereden sonra Encumenimize tevdi kilinmi§tir. Layiha Iktisad vekili ve Sanayi umum miiduru bulun- dugu halde tetkik ve miizakere edildi. Tegviki sanayi kanunundan istifade eden mii- esseselerin her sene tanzim ve vekalete tev- di edecekleri is, cetvelleri mevcud hiikiimlere gore her mali yilm ilk iki ayi iginde verilmek- tedir. Bunun takvim senesinin ilk iki ayi iginde verilmesi ve eetvellerin takvim senesine gore hazirlanmasi i§ ve murakabe bakimindan gerek miiesseseler ve gerek vekalet ic,in daha uygun olaeagi gorulmii§, Enciimenimizce de bu husus- ta verilen izahlar yerinde bulunmu§tur. Maddelerin miizakeresinde; 30 ncu maddeyi tadil eden birinci madde aynen kabul edilmi§- tir. Ikinci maddenin miizakeresinde; cetvellerini miadinda vermiyen miiesseselere icabinda gaze- telerle ilan geklinde de tebligat yapilmasi liizu- mu ileri surulmu§tur. Ancak bir gok mali kanunlarda hukuk usu- lii muhakemeleri kanunundaki tebligat hiikum- leri kabul edildigine ve bu hiikumlerde her iki taraf igin kafi teminat ve suhulet bulunduguna gore encumenimiz 36 nci maddeyi tadil eden i- kinci maddenin birinci fikrasma bu hiikmii Ha- ve etmigtir. Yine bu maddenin birinei fikrasinda (birin- ci madde) tabiri sak noktasmdan 30 ncu madde olarak degigtirilmigtir. Diger maddeler Iktisad eneumeninin tadili veghile kabul edilmi§tir. Enciimenimiz layihanm nmzakeresi sirasin- da Tegviki sanayi kanunundaki daha bazi ek- sikliklere de temas etmigtir. Enciimende hazir bulunan Iktisad vekili de 1055 numarali kanun J927 yrhnda, Ira gtine nazaran baska sartlav al- tinda tanzim edildigini, binaenaleyh yeni icap- lara gore hazirlanan bir layihanm Meelise tak- dimine Qaligildigini soylemi§tir. Bunun iizerine tadillerin de ana layihaya birakilmasi du§iinul- mu§ ise de Enciimen ekseriyeti miizakereyi tas- vib eylemigtir. Layiha bu tadillerle Yiiksek Reislige sunulur. Maliye En. Rs. Bayazid Ihsan Tav Diyarbekir Huriye Oniz Giimugane $. Ondersev M. M. Isparta Kemal tjnal Qoruh / . Sami Mus Yozgad E. Draman Katib Qankiri Icel E. Inankur Aydm Adnan BUtge enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Biitge enciimeni Karar No. 110 Esas No. 1/570 Yiiksek Reislige 19 - V -1937 1055 sayili Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin degi§tirilmesine dair olup Bagvekaletin 20.V.1936 tarih ve 6/1667 sayili tezkeresile Yiiksek Meelise gonderilen kanun layihasi Iktisad ve Maliye enciimenleri mazba* talariyle birlikte Encumenimize verilmi§ olmak- la Iktisad vekaleti siyasi miiste§an Ali Riza Tiirel hazir oldugu halde okundu ve konuguldu: ( S. SayISI : 170 )
Sayfa 4 -
- 3 - Maliye enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Maliye enciimeni Karar No. 32 Esas No. 1/570 26 - III -1937 Yiiksek Reislige 1055 sayili Tegviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin degi§tirilmesine dair olup Ba§vekaletin 20 mayis 936 tarih ve 6/1167 sa- yili tezkeresiyle Biiyuk Meelise sunulan kanun layihasi Iktisad eneiimenince miizakereden sonra Encumenimize tevdi kilinmi§tir. Layiha Iktisad vekili ve Sanayi umum miiduru bulun- dugu halde tetkik ve miizakere edildi. Tegviki sanayi kanunundan istifade eden mii- esseselerin her sene tanzim ve vekalete tev- di edecekleri is, cetvelleri mevcud hiikiimlere gore her mali yilm ilk iki ayi iginde verilmek- tedir. Bunun takvim senesinin ilk iki ayi iginde verilmesi ve eetvellerin takvim senesine gore hazirlanmasi i§ ve murakabe bakimindan gerek miiesseseler ve gerek vekalet ic,in daha uygun olaeagi gorulmii§, Enciimenimizce de bu husus- ta verilen izahlar yerinde bulunmu§tur. Maddelerin miizakeresinde; 30 ncu maddeyi tadil eden birinci madde aynen kabul edilmi§- tir. Ikinci maddenin miizakeresinde; cetvellerini miadinda vermiyen miiesseselere icabinda gaze- telerle ilan geklinde de tebligat yapilmasi liizu- mu ileri surulmu§tur. Ancak bir gok mali kanunlarda hukuk usu- lii muhakemeleri kanunundaki tebligat hiikum- leri kabul edildigine ve bu hiikumlerde her iki taraf igin kafi teminat ve suhulet bulunduguna gore encumenimiz 36 nci maddeyi tadil eden i- kinci maddenin birinci fikrasma bu hiikmii Ha- ve etmigtir. Yine bu maddenin birinei fikrasinda (birin- ci madde) tabiri sak noktasmdan 30 ncu madde olarak degigtirilmigtir. Diger maddeler Iktisad eneumeninin tadili veghile kabul edilmi§tir. Enciimenimiz layihanm nmzakeresi sirasin- da Tegviki sanayi kanunundaki daha bazi ek- sikliklere de temas etmigtir. Enciimende hazir bulunan Iktisad vekili de 1055 numarali kanun J927 yrhnda, Ira gtine nazaran baska sartlav al- tinda tanzim edildigini, binaenaleyh yeni icap- lara gore hazirlanan bir layihanm Meelise tak- dimine Qaligildigini soylemi§tir. Bunun iizerine tadillerin de ana layihaya birakilmasi du§iinul- mu§ ise de Enciimen ekseriyeti miizakereyi tas- vib eylemigtir. Layiha bu tadillerle Yiiksek Reislige sunulur. Maliye En. Rs. Bayazid Ihsan Tav Diyarbekir Huriye Oniz Giimugane $. Ondersev M. M. Isparta Kemal tjnal Qoruh / . Sami Mus Yozgad E. Draman Katib Qankiri Icel E. Inankur Aydm Adnan BUtge enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Biitge enciimeni Karar No. 110 Esas No. 1/570 Yiiksek Reislige 19 - V -1937 1055 sayili Te§viki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin degi§tirilmesine dair olup Bagvekaletin 20.V.1936 tarih ve 6/1667 sayili tezkeresile Yiiksek Meelise gonderilen kanun layihasi Iktisad ve Maliye enciimenleri mazba* talariyle birlikte Encumenimize verilmi§ olmak- la Iktisad vekaleti siyasi miiste§an Ali Riza Tiirel hazir oldugu halde okundu ve konuguldu: ( S. SayISI : 170 ) Te§viki sanayi kanununun 30 ncu maddesi mucibince smai miiesseseler tarafmdan her mali yilm ilk iki ayi zarfinda dort niisha olarak ve- rirmesi iktiza eden is cetvellerinin takvim veya mali yilin hangisi iizerinden tanzim edilecegi hususunda kanunun sakit bulunmasi yiiziinden §imdiye kadar mali yil faaliyetine gore tanzim edilmekte oldugu ve bu sebeple miiesseselerin mali ve takvim seneleri igin ayn iki hesab tut- mak mecburiyetinde kaldiklari ve bu halin biz- zat cetvellerin sihhatini tetkik hususunda dahi biiyiik mu§kuller dogurdugu gibi istatistik ma- lumati takvim senesine nazaran tanzim edildi- gine gore bu cetvellerin diger ihsai malumatla mukayeselerini de gu<jle§tirdigi cihetle mezkiir cetvellerin her takvim yilinm ilk iki ayi zarfin- da ve takvim yili iizerinden verilmesini temin edecek tarzda maddenin tadili ve yine vaktinde bu cetvelleri vermiyenlere yapilacak muamele- ye dair olan 36 nci maddenin de bu esas daire- sinde tashihi maksadile layihanin sevkedildigi mucib sebeplerin tetkikinden ve verilen §ifahi izahlardan anlagilmakla teklif esas itibarile encumenimizce de kabul edilmistir. Ancak 36 nei maddede bu cetvelleri iki ay zarfinda vermeyenlere yapilacak yazili tebligin muessesenin zatina yapilmak mecburiyeti yii- ziinden ekseriya tebiigat yapilamamakta ve bu suretle muafiyet ruhsatnamelerinin istirdadi mumkiin olmadigi gibi vekalet kayidlerinin de intizam dairesinde tutulmasmi giicjestirmekte oldugu alinan izahattan anlasilmis ve bu husu- su temin maksadile Maliye enciimeni tarafmdan kabul edilen hukuk muhakemeleri usulii kanu- nun a gore tebiigat icrasi prensibi de maksadi teniinden uzak oldugu ve tatbikatta miiskiilati mucib olacagi dusiinulerek tebligin evvela ya- zili olarak muessesenin zatina, mumkiin olmadi- gi takdirde mahaili bir gazete ile ve mahalli ga- zete dahi bulunmadigi takdirde Ankara ve Is- tanbul gazetelerile ilan edilmek iizere icrasi en- cumenimizce muvafik goriilerek 36 nci madde- nin o yolda tadiline karar verilmistir. Bu esaslar dairesinde hazirlanan layiha Umu- mi heyetin tasvibine konulmak iizere Yuksek Re- islige sunulmustur. Reis M. M. Katib Burdur Trabzon Istanbul M. geref Ozkan R. Karadeniz F. Oymen Coram Edirne Gazi Anteb M. Cantekin F. Kaltakkiran A. H. Ayerdem Izmir Maras. Mu§ K. Inang A. Tiritoglu $. Ataman Ordu Siird Sivas Yozgad E. Yalman M. Mayakon Remzi Qiner S. Igoz '( S. Bayisi : 170 )
Sayfa 5 -
Te§viki sanayi kanununun 30 ncu maddesi mucibince smai miiesseseler tarafmdan her mali yilm ilk iki ayi zarfinda dort niisha olarak ve- rirmesi iktiza eden is cetvellerinin takvim veya mali yilin hangisi iizerinden tanzim edilecegi hususunda kanunun sakit bulunmasi yiiziinden §imdiye kadar mali yil faaliyetine gore tanzim edilmekte oldugu ve bu sebeple miiesseselerin mali ve takvim seneleri igin ayn iki hesab tut- mak mecburiyetinde kaldiklari ve bu halin biz- zat cetvellerin sihhatini tetkik hususunda dahi biiyiik mu§kuller dogurdugu gibi istatistik ma- lumati takvim senesine nazaran tanzim edildi- gine gore bu cetvellerin diger ihsai malumatla mukayeselerini de gu<jle§tirdigi cihetle mezkiir cetvellerin her takvim yilinm ilk iki ayi zarfin- da ve takvim yili iizerinden verilmesini temin edecek tarzda maddenin tadili ve yine vaktinde bu cetvelleri vermiyenlere yapilacak muamele- ye dair olan 36 nci maddenin de bu esas daire- sinde tashihi maksadile layihanin sevkedildigi mucib sebeplerin tetkikinden ve verilen §ifahi izahlardan anlagilmakla teklif esas itibarile encumenimizce de kabul edilmistir. Ancak 36 nei maddede bu cetvelleri iki ay zarfinda vermeyenlere yapilacak yazili tebligin muessesenin zatina yapilmak mecburiyeti yii- ziinden ekseriya tebiigat yapilamamakta ve bu suretle muafiyet ruhsatnamelerinin istirdadi mumkiin olmadigi gibi vekalet kayidlerinin de intizam dairesinde tutulmasmi giicjestirmekte oldugu alinan izahattan anlasilmis ve bu husu- su temin maksadile Maliye enciimeni tarafmdan kabul edilen hukuk muhakemeleri usulii kanu- nun a gore tebiigat icrasi prensibi de maksadi teniinden uzak oldugu ve tatbikatta miiskiilati mucib olacagi dusiinulerek tebligin evvela ya- zili olarak muessesenin zatina, mumkiin olmadi- gi takdirde mahaili bir gazete ile ve mahalli ga- zete dahi bulunmadigi takdirde Ankara ve Is- tanbul gazetelerile ilan edilmek iizere icrasi en- cumenimizce muvafik goriilerek 36 nci madde- nin o yolda tadiline karar verilmistir. Bu esaslar dairesinde hazirlanan layiha Umu- mi heyetin tasvibine konulmak iizere Yuksek Re- islige sunulmustur. Reis M. M. Katib Burdur Trabzon Istanbul M. geref Ozkan R. Karadeniz F. Oymen Coram Edirne Gazi Anteb M. Cantekin F. Kaltakkiran A. H. Ayerdem Izmir Maras. Mu§ K. Inang A. Tiritoglu $. Ataman Ordu Siird Sivas Yozgad E. Yalman M. Mayakon Remzi Qiner S. Igoz '( S. Bayisi : 170 )
Sayfa 6 -
- d - HtetilMETiN TEE&tFt 1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin tadili hakkinda kanun Idyihasi MADDE 1 — 28 mayis 1927 tarih ve 1055 sayili Tesviki sanayi kanununun 30 ncu maddesi asagidaki sekilde degistirilmi^tir: Muafiyet ruhsatnamesi almis olan smai mii- esseselerden MiUi Miidafaa vekaletine aid as- keri fabiikalardan maadasi Iktisad vekaletin- ce nazErlanacak ornege gore her takvim yilmm ilk iki ayi icinde takvim yili uzerinden dort nusha is, cetveli tanzim ve imza ile 21 nci mad- dede yazili makamlara verirler. Bu cetvellerde yazili olanlardan ve bunlarm. defter kayidlarma uygun olmamasmdan miiessese sabibleri mesul- diirler. MADDE 2— Tesviki sanayi kanununun 36 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 1 nci maddeye gore yillik is cetvellerini takvim yilmm ilk iM ayi iginde vermeyen si- nai miiessese sahiblerine Iktisad vekaletince ya- zi ile tebligat yapilir. Tebligin yapildigi tarihten itibaren iki ay sonunda tekrar cetvelleri- ni vermeyenlerin muafiyet ruhsatnameleri en gok ii§ yd miiddetle muvakikaten geri almabilir. M1ADD 3 — Bu kanunun hiikmu nesri tari- hinden baslar. MADDE 4 — Bu kanunun hukmunu icaraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 19 - V - 1936 B§. V. /. Inonii Da. V. §.Kaya Mf.V. 8. Ankan S. 1. M. V. Dr. R. Saydam Ad5V. §. Saracoglu Ha. V. V. §. Saracoglu Na. V, A. Qetinkaya G. t V. Rana Tarhan M. M. V. K. Ozalp Mai. V. F. AgraU Ik. V. C. Bayar Zr.V. M. Erkmen MAD1 aynen. >E 4 tKTTSAD ENCtlMENlNtN DEfJt§TtftLsf 1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin tadili hakkinda kanun Idyihasi MADDE 1 — Hukumetin birinci maddesi ay- nen. MADDE 2 — Hukumetin ikinci maddesi ay- frien. MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden iig ay sonra tatbik olunur. Hukumetin dorduncu maddesi ( & Sayisi : 170 )
Sayfa 7 -
- d - HtetilMETiN TEE&tFt 1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin tadili hakkinda kanun Idyihasi MADDE 1 — 28 mayis 1927 tarih ve 1055 sayili Tesviki sanayi kanununun 30 ncu maddesi asagidaki sekilde degistirilmi^tir: Muafiyet ruhsatnamesi almis olan smai mii- esseselerden MiUi Miidafaa vekaletine aid as- keri fabiikalardan maadasi Iktisad vekaletin- ce nazErlanacak ornege gore her takvim yilmm ilk iki ayi icinde takvim yili uzerinden dort nusha is, cetveli tanzim ve imza ile 21 nci mad- dede yazili makamlara verirler. Bu cetvellerde yazili olanlardan ve bunlarm. defter kayidlarma uygun olmamasmdan miiessese sabibleri mesul- diirler. MADDE 2— Tesviki sanayi kanununun 36 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 1 nci maddeye gore yillik is cetvellerini takvim yilmm ilk iM ayi iginde vermeyen si- nai miiessese sahiblerine Iktisad vekaletince ya- zi ile tebligat yapilir. Tebligin yapildigi tarihten itibaren iki ay sonunda tekrar cetvelleri- ni vermeyenlerin muafiyet ruhsatnameleri en gok ii§ yd miiddetle muvakikaten geri almabilir. M1ADD 3 — Bu kanunun hiikmu nesri tari- hinden baslar. MADDE 4 — Bu kanunun hukmunu icaraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 19 - V - 1936 B§. V. /. Inonii Da. V. §.Kaya Mf.V. 8. Ankan S. 1. M. V. Dr. R. Saydam Ad5V. §. Saracoglu Ha. V. V. §. Saracoglu Na. V, A. Qetinkaya G. t V. Rana Tarhan M. M. V. K. Ozalp Mai. V. F. AgraU Ik. V. C. Bayar Zr.V. M. Erkmen MAD1 aynen. >E 4 tKTTSAD ENCtlMENlNtN DEfJt§TtftLsf 1055 sayili tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci maddelerinin tadili hakkinda kanun Idyihasi MADDE 1 — Hukumetin birinci maddesi ay- nen. MADDE 2 — Hukumetin ikinci maddesi ay- frien. MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden iig ay sonra tatbik olunur. Hukumetin dorduncu maddesi ( & Sayisi : 170 ) 7 — MALlYE ENCttMENlNlN DE&I§TiRt§i 1055 sayih icsviki mnayi kanununun 30 ve 36 net maddelerinin tadili hakktnda kanun layihasi MADDE 1 — Hukumetin birinci maddesi aynen kabul edilmi?tir. MADDE 2 — Tesviki sanayi kanununun 36 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: Otuzuncu maddeye gore yrilik is cetvellerini takvim yilmm ilk iki ayi iginde vermiyen smai miiessese sahiblerine Iktisad vekaletince Hukuk usulii muhakemeleri kanunundaki hiikiimlere gore tebligat yapriir. Tebligin yaprtdigi tarih- ten itibaren iki ay sonunda tekrar cetvellerini vermeyenlerin muafiyet ruhsatnameleri en gok uc yd muddetle muvakkaten geri almabilir. MADDE 3 — Iktisad enciimeninin iiguncu maddesi aynen. MADDE 4 — Hukumetin ddyduncii maddesi aynen. BttTQE ENCtlMENlNtN DE&t§TtRl§l Tesviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci madde- lerinin tadili hakkmda kanun layihasi MADDE 1 — Hukumetin aynen. birinci maddesi MADDE 2 — Mezkur kanunun 36 nci mad- desi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir: 30 ncu maddeye gore yillik i§ cetvellerini takvim yilmm ilk iki ayi iginde vermeyen si- nai miiessese sahiblerine Iktisad vekaletince yazi ile, kabil olmadigi takdirde muessesenin bulundugu vilayet dahilinde intigar eden bir gazete ve boyle bir gazete cikmadigr takdirde Ankara ve Istanbulda intisar eden birer ga- zete ile ilan edilmek suretile tebligat yapilir. Bu tebligat tarihinden itibaren iki ay gegince- ye kadar i§ cetvellerini vermeyen muessesele- rin muafiyet ruhsatnameleri en cok tic. yil mud- detle muvakkatan geri almir. MADDE 3 — Iktisad enciimeninin iiciincii maddesi aynan. MADDE 4 — Hukumetin dorduncti madde- si aynen. ( S. Sayisi : 170 )
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul