(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
S.Sayisi:192 Telsiz kanunu layihasi ve Nafta, Mill? mudafaa, iktisad, Dahiliye ve Adliye encumenleri mazbatalan (1/590) T. C. Basvehalet 2 - VI - 1936 Kararlar viiidiirliigii Sayi: 6/1845 Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine Nafia vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri lieyetince 27 - V - 1936 tarihinde Genel kurma- yin mutaleasina gore tadilen Yiiksek Meclise arakararlastirilan Telsiz kanunu layihasi esbabi mu- cibesile birlikte sunulmustur. Basvekil / . Inonu Esbabi mucibe 406 numarali telgraf ve telefon kanununda vakia telsizlerin istimali ve saire hakkmda bazi hiikumler vardir. Fakat giinden giine inkisaf ve teammiim eden radyonun gerek askeri gerek fen- ni ve ic.timai noktai nazarlarla tabi olmasi icab eden tekayyiidat sebobile bunu istimal cdenlerle Hiikumetin miitekabil hukuku yiiziinden hadis olan vakayi memlckette radyo islerinin daha sii- mullii bir surette tesbit- etmek luzumunu gostermistir. Merbut kanun, radyoda daha gok ilerlemis olan memleketleriii kanimlan da goz oniinde bulundu- rularak memleketimizin ihtiyacatma gore tasnif edilmek suretile tanzim edilmistir. Radyonun zikredilen memleketlerdeki inkisafi da pek eski olmamakla beraber, memlcketimizde bu inkisaf heniiz son senelerde baslamis oldugu iein oteki memleketleriii tecriibelerinden istifade etmek muvafik olmustur. TCanunuri, bu husustaki ihtiyaci tern In edcbileciic (,>ir sekildc olmasma itina edilmistir. Kabulii fas-vibe arzolmuir. Nafia enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Nafia encihneni 9 -VI -1936 Karar No. 20 Esas No. 1/590 Yiiksek Reislige Nafia vekilligince hazirlanan ve Yiiksek Mec- lise arzi Icra Vekillerinin 27 - V -1936 ictim;;, inda (lenel kurmaym mutaleasina gore tadilen Kabul edilcrek Yiiksek Meclise arzi kararlastiri- lan telsiz kanunu layihasi ve esbabi mucibesi Nafia vekili Ali Qetin Kaya ve teknik memuru hazir oldugu halde okunub konusuldu ve icab eden izahat alindi. Telsiz telgraf, telsiz telefon, televizyon gibi tekamiiller gosteren telsiz tesisat muhaere ve nes- riyatinin igtimai, iktisadi ve siyasi hayatta hu- sule getirmekte oldugu tesirata nazaran tabi ol-
Sayfa 2 -
S.Sayisi:192 Telsiz kanunu layihasi ve Nafta, Mill? mudafaa, iktisad, Dahiliye ve Adliye encumenleri mazbatalan (1/590) T. C. Basvehalet 2 - VI - 1936 Kararlar viiidiirliigii Sayi: 6/1845 Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine Nafia vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri lieyetince 27 - V - 1936 tarihinde Genel kurma- yin mutaleasina gore tadilen Yiiksek Meclise arakararlastirilan Telsiz kanunu layihasi esbabi mu- cibesile birlikte sunulmustur. Basvekil / . Inonu Esbabi mucibe 406 numarali telgraf ve telefon kanununda vakia telsizlerin istimali ve saire hakkmda bazi hiikumler vardir. Fakat giinden giine inkisaf ve teammiim eden radyonun gerek askeri gerek fen- ni ve ic.timai noktai nazarlarla tabi olmasi icab eden tekayyiidat sebobile bunu istimal cdenlerle Hiikumetin miitekabil hukuku yiiziinden hadis olan vakayi memlckette radyo islerinin daha sii- mullii bir surette tesbit- etmek luzumunu gostermistir. Merbut kanun, radyoda daha gok ilerlemis olan memleketleriii kanimlan da goz oniinde bulundu- rularak memleketimizin ihtiyacatma gore tasnif edilmek suretile tanzim edilmistir. Radyonun zikredilen memleketlerdeki inkisafi da pek eski olmamakla beraber, memlcketimizde bu inkisaf heniiz son senelerde baslamis oldugu iein oteki memleketleriii tecriibelerinden istifade etmek muvafik olmustur. TCanunuri, bu husustaki ihtiyaci tern In edcbileciic (,>ir sekildc olmasma itina edilmistir. Kabulii fas-vibe arzolmuir. Nafia enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Nafia encihneni 9 -VI -1936 Karar No. 20 Esas No. 1/590 Yiiksek Reislige Nafia vekilligince hazirlanan ve Yiiksek Mec- lise arzi Icra Vekillerinin 27 - V -1936 ictim;;, inda (lenel kurmaym mutaleasina gore tadilen Kabul edilcrek Yiiksek Meclise arzi kararlastiri- lan telsiz kanunu layihasi ve esbabi mucibesi Nafia vekili Ali Qetin Kaya ve teknik memuru hazir oldugu halde okunub konusuldu ve icab eden izahat alindi. Telsiz telgraf, telsiz telefon, televizyon gibi tekamiiller gosteren telsiz tesisat muhaere ve nes- riyatinin igtimai, iktisadi ve siyasi hayatta hu- sule getirmekte oldugu tesirata nazaran tabi ol- — 2 — masi lazttmgelen tekayyiidat ve intizami havi la- yiha enoiimenimizce de aynen kabul edilmistir. Yalniz 39 ncu maddede daimi mahiyeti haiz go- riilen ii<jjuncii bir smif telsiz muhabere memur- lari sahadetnameleri muvakkat hale ve nmvakkat maddede gosterilmistir. Beynelmilel programa gore yetistirib birinci ve ikinci sinif sahadetna- me alan telsiz memurlari ecnebi limanlara da seyahat fdeeek vapurlarda bulunmasi mecburidir. Qunku boyle sahadetnamesi olmayan telsiz me- muruna malik olan vapurlarm seyriiseferine mii- saade edilmez. Fakat memleketimizde heniiz bu sinif muhabere memurlari yetismediginden da- hili hatlarimizda (jalismak iizere uguncu bir si- nif sahadetname vermek zarureti takdir olun- mustur. Fakat bu halin devami birinci ve ikinci si- nif muhabere memurlari yetistirmesine mani oldu- gundan ucuncii sinif memurlarin dort senĉ son- ra bir ve ikinci smiflara yiikseltecek tahsil ver- dirilmesi yahud o smifta memur bulundurulmasi i(un dort sene miihlct konulmustur. Bu muddet- ten sonra bilumum gemilerde galisacak telsiz me- murlannin ayni evsaf ve seraitte olmasi zaruri gorulmustur. Birinci maddede basildigi kelimeai manayi degistirmesi itibarile nesri sekline ifrag olun- mustur. Havalesi mucibince aid oldugu enciimenlere tevdi buyurulmak iizere Yiiksek reislige takdim olunur. Nafia En. Reisi M. M. Katib Erzurum Kayseri Manisa A. Samih titer A. Hilmi Kalag Osman Aza Aza Aza Afyon K. Afyon K. Elaziz Cemol Akgm M. Goneng F. Z. Qiyiltepe Aza Aza Aza Eskisehir Icel t<jel Ahmed Ozdemir F. Mutlu H. Saydam Aza Aza Aza Izmir Isparta Kars 8. Epikmen II. Ozdamar B. Ongoren Aza Aza Aza Kastamonu Kastamonu Samsun Veled Izbudak Scumi Erkmdtn Dr. A. Sirel Mill! Miidafaa enciimeni mazbatasi T. B. M. M. M. M± encilmem Esas No. 1/590 Karar No. 6 26-XI -1936 Yiiksek Reislige Nafia vekletince hazirlanan ve Genel Kur- maym antiitaleasina gore tadil edilen telsiz ka- nunu layihasi esbabi mucibesile birlikte su- nulduguna dair olup Nafia encumenince ince- lenerek yazilan mazbatasile eneiimenimize »ha- vale edilen Basvekaletin 2 Iiaziran 1936 tarih- li ve 6/1845 sayili tezkeresi ve bagli kanun la- yilhasi Niafia vekili Ali Qetinkaya ve P. T. T. U~ mum direktoru ve Milli miidafaa vekaletinden gonderilen Turn General Veysel hazir olduklan (halde ehciimenianizce okundu ve goriisiildu: Sonf zamanda fciiyiik bir terakkiye eren telsiz muftialberat ve nesriyatinin Nafia encii- meninim miitaleasi vecjhile tekayyiid ve intiza- ma tabi tutulmasi ve hele yurdun emniyeti hususunda da §ok itina edilmesi lazim gelen bir keyfiyettir. Bu kanun layihasi arsrulusal usiillere ve memleketimizin idari ve mali va- ziyeti de goz oniinde tutularak tanzim edildigi anlasilmis ve heyeti umumiyesi encumenimizce kabul edilmistir. Ancak: bazi maddelerin eumle ve kelime- lerinde degisiklik yapiknistir. Telsiz tesisatinin yapilmasi gibi isletilmesi de Hiikumetin inhi- sari altina alinmasinin agikca yazilmaisi muva- fik goliilerek birinci madde yeniden yazil- mi^tir. Arsiulusal seyrisefer havai mukavalena- mesi ile havada seyreden vesaitin tasnifine gore kanun layiihasinin maddelerinde yazilan balon ve tayyarelerin hava gemisi tabirile ifadesi kabul edilerek maddeler o suretle tashih edilmis- ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 3 -
— 2 — masi lazttmgelen tekayyiidat ve intizami havi la- yiha enoiimenimizce de aynen kabul edilmistir. Yalniz 39 ncu maddede daimi mahiyeti haiz go- riilen ii<jjuncii bir smif telsiz muhabere memur- lari sahadetnameleri muvakkat hale ve nmvakkat maddede gosterilmistir. Beynelmilel programa gore yetistirib birinci ve ikinci sinif sahadetna- me alan telsiz memurlari ecnebi limanlara da seyahat fdeeek vapurlarda bulunmasi mecburidir. Qunku boyle sahadetnamesi olmayan telsiz me- muruna malik olan vapurlarm seyriiseferine mii- saade edilmez. Fakat memleketimizde heniiz bu sinif muhabere memurlari yetismediginden da- hili hatlarimizda (jalismak iizere uguncu bir si- nif sahadetname vermek zarureti takdir olun- mustur. Fakat bu halin devami birinci ve ikinci si- nif muhabere memurlari yetistirmesine mani oldu- gundan ucuncii sinif memurlarin dort senĉ son- ra bir ve ikinci smiflara yiikseltecek tahsil ver- dirilmesi yahud o smifta memur bulundurulmasi i(un dort sene miihlct konulmustur. Bu muddet- ten sonra bilumum gemilerde galisacak telsiz me- murlannin ayni evsaf ve seraitte olmasi zaruri gorulmustur. Birinci maddede basildigi kelimeai manayi degistirmesi itibarile nesri sekline ifrag olun- mustur. Havalesi mucibince aid oldugu enciimenlere tevdi buyurulmak iizere Yiiksek reislige takdim olunur. Nafia En. Reisi M. M. Katib Erzurum Kayseri Manisa A. Samih titer A. Hilmi Kalag Osman Aza Aza Aza Afyon K. Afyon K. Elaziz Cemol Akgm M. Goneng F. Z. Qiyiltepe Aza Aza Aza Eskisehir Icel t<jel Ahmed Ozdemir F. Mutlu H. Saydam Aza Aza Aza Izmir Isparta Kars 8. Epikmen II. Ozdamar B. Ongoren Aza Aza Aza Kastamonu Kastamonu Samsun Veled Izbudak Scumi Erkmdtn Dr. A. Sirel Mill! Miidafaa enciimeni mazbatasi T. B. M. M. M. M± encilmem Esas No. 1/590 Karar No. 6 26-XI -1936 Yiiksek Reislige Nafia vekletince hazirlanan ve Genel Kur- maym antiitaleasina gore tadil edilen telsiz ka- nunu layihasi esbabi mucibesile birlikte su- nulduguna dair olup Nafia encumenince ince- lenerek yazilan mazbatasile eneiimenimize »ha- vale edilen Basvekaletin 2 Iiaziran 1936 tarih- li ve 6/1845 sayili tezkeresi ve bagli kanun la- yilhasi Niafia vekili Ali Qetinkaya ve P. T. T. U~ mum direktoru ve Milli miidafaa vekaletinden gonderilen Turn General Veysel hazir olduklan (halde ehciimenianizce okundu ve goriisiildu: Sonf zamanda fciiyiik bir terakkiye eren telsiz muftialberat ve nesriyatinin Nafia encii- meninim miitaleasi vecjhile tekayyiid ve intiza- ma tabi tutulmasi ve hele yurdun emniyeti hususunda da §ok itina edilmesi lazim gelen bir keyfiyettir. Bu kanun layihasi arsrulusal usiillere ve memleketimizin idari ve mali va- ziyeti de goz oniinde tutularak tanzim edildigi anlasilmis ve heyeti umumiyesi encumenimizce kabul edilmistir. Ancak: bazi maddelerin eumle ve kelime- lerinde degisiklik yapiknistir. Telsiz tesisatinin yapilmasi gibi isletilmesi de Hiikumetin inhi- sari altina alinmasinin agikca yazilmaisi muva- fik goliilerek birinci madde yeniden yazil- mi^tir. Arsiulusal seyrisefer havai mukavalena- mesi ile havada seyreden vesaitin tasnifine gore kanun layiihasinin maddelerinde yazilan balon ve tayyarelerin hava gemisi tabirile ifadesi kabul edilerek maddeler o suretle tashih edilmis- ( S. Sayisi : 192 ) — 3 — tir. thriversitenin memleketimizde sayisinin airtacagi diisuniilerek iiguneii maddenin son fnkrasma ilave yapilmi^tir ve 5, 13, 17, 24, 25, 35, ve 36, maddelerle 9 neu fasil basligi de- gi§tirilmi§ ve 29 neu madde Nafia enciimeninin miitaleasi vechile kabul edilmi§tir. Memleketimizin hava sinirlarma dahil olacak ecnebi hava gemileri 1341 tarihli seyriisefer ha- vai kararnamesine gore miisaade alarak gireeek- leri ve bunlarm telsizleriyle muhabere edememe- leri iqm 34 neu madde yeniden yazilmi§ ve 38 nci madde degi§tirilmi§tir. Telsiz tesisati igin ruhsatname harcmin 25 li- ra olmasi Qok goriildugiinden, bunu 15 lira ola- rak kabulii tensib edilmesinden 39 neu madde degi§tirilmi§tir. Ruhsatsiz telsiz tesisati yapan- lar hakkmdaki cezanin telsiz tesisati, kanununa uygun olmiyarak kullananlara da tesmili iqm 41 nci maddeye ilave yapilarak ve diger maddeler aynen muvafik goriilerek kanun layihasi Encii- menimizce kabul edilmigtir. Havalesi veghile Iktisad enciimenine verilmek iizere Yiiksek Ba§kanliga sunulmustur. M. M. En. Reisi M. M. Katib Istanbul Antalya C. Mengilibdrii Erzurum Aziz Akyiirek Manisa K. Nami Duru Tekirdag R. Apak Diyarbek ir Erzurum K. Sevuktehin $. Eogak Balikesir C. Esener Kirgehir L. M. Ozde§ Mugla N. Tuna Tokat It. Konay Balikesir Hacim Qartkli Kocaeli N. Bozahk Samsun B. Barkm Urfa Ahmet Yazgan Iktisad enciimeni mazbatasi T. B. M, M. Iktisad encumeni Esas No. 1/590 Karar No. 25 29 -I - 1937 Yiiksek Reislige Nafia vekaletince hazirlanan ve Icra Vekille- ri Heyetince 27 - V - 1936 tarihinde Yukse Mec- Jise arzi kararlastirclip Nafia ve Milli Mudafaa encumenlerinin tetkikinden sonra enciimenimize havale buyurulan telsiz kanun layihasi ve esbabi mucibe mazbatasi, eneiimenimizde de Posta^ tel- graf ve telefon umum mudiiru. ile miitehassisla- rmin ve icabma gore Milli Mudafaa ve Iktisad vekaletinden istirak eden miitehassislarin huzu- ru ile tetkik ve muzakere olundu: Bir taraf tan pek kisa bir zaman iginde biiyiik inki§aflar gosteren telsiz telgraf meselesini bey- nelmilel icablara ve mukavelelere istinaden mem- leket dahilinde ihtiyaea gore .tanzim, diger ta- raftan insamlar igin medeni ve kiiltiirel bir ihti- yag halini alan radiyo (telsiz telefon) vasitasile f enni, ilmi, igtimat, bedii nesriyat isini yur- dun emniyet ve asayisi noktasile telif eden ahkami ihtiva eden isbu kanun layihasi esas iti- Ibarile kabul edildi. Eneumenimiz kanun layihasinin ismi olan (Telsiz) kelimesimin elektrik dalgalarile olan re- simj, isaret ve ses inti§arlarmi almaya ve yayma- ya yarayan telsiz telgraf ve telsiz telefona sa- mil oldugunu nazan dikkate almis ve fakat ka- nun layihasi maddelerinden bir gogunuii binler- ce vatandasi alakadar eden telsiz telefon vasita- sile alici radiyo makinelerine aid bulunmasi se- bebile radiyo difiiztiyon isjerinin de bu kanunla tanzim ediknis oldugunu tebariiz ettinmek igin kanun layihasi isminin (Telsiz telgraf ve radiyo) kanunu §eklinde tadilini muvafik gormiistur. Madde 1 : Milli Mudafaa encumeninin tadili kabul edilmistir. Madde 2 : Kanun ismini tadile saik olan se- bebler dolayisile Hukumet teklifindeki umuma mahsus tabirinden sonraki telsiz kelimiesi yerine radiyo kelimesinin konulmasi suretile tadilen kabul, Madde 3 : Layihanin dairei sumuliine gi- ren butiin telsiz tesisatmi kontrol hiikmu be- sinci maddede mevcud oldugundan bu maddeden Qikanlmis ve miisaade almayi ieaib ettiren haller ( S . Sayisi : 192),
Sayfa 4 -
— 3 — tir. thriversitenin memleketimizde sayisinin airtacagi diisuniilerek iiguneii maddenin son fnkrasma ilave yapilmi^tir ve 5, 13, 17, 24, 25, 35, ve 36, maddelerle 9 neu fasil basligi de- gi§tirilmi§ ve 29 neu madde Nafia enciimeninin miitaleasi vechile kabul edilmi§tir. Memleketimizin hava sinirlarma dahil olacak ecnebi hava gemileri 1341 tarihli seyriisefer ha- vai kararnamesine gore miisaade alarak gireeek- leri ve bunlarm telsizleriyle muhabere edememe- leri iqm 34 neu madde yeniden yazilmi§ ve 38 nci madde degi§tirilmi§tir. Telsiz tesisati igin ruhsatname harcmin 25 li- ra olmasi Qok goriildugiinden, bunu 15 lira ola- rak kabulii tensib edilmesinden 39 neu madde degi§tirilmi§tir. Ruhsatsiz telsiz tesisati yapan- lar hakkmdaki cezanin telsiz tesisati, kanununa uygun olmiyarak kullananlara da tesmili iqm 41 nci maddeye ilave yapilarak ve diger maddeler aynen muvafik goriilerek kanun layihasi Encii- menimizce kabul edilmigtir. Havalesi veghile Iktisad enciimenine verilmek iizere Yiiksek Ba§kanliga sunulmustur. M. M. En. Reisi M. M. Katib Istanbul Antalya C. Mengilibdrii Erzurum Aziz Akyiirek Manisa K. Nami Duru Tekirdag R. Apak Diyarbek ir Erzurum K. Sevuktehin $. Eogak Balikesir C. Esener Kirgehir L. M. Ozde§ Mugla N. Tuna Tokat It. Konay Balikesir Hacim Qartkli Kocaeli N. Bozahk Samsun B. Barkm Urfa Ahmet Yazgan Iktisad enciimeni mazbatasi T. B. M, M. Iktisad encumeni Esas No. 1/590 Karar No. 25 29 -I - 1937 Yiiksek Reislige Nafia vekaletince hazirlanan ve Icra Vekille- ri Heyetince 27 - V - 1936 tarihinde Yukse Mec- Jise arzi kararlastirclip Nafia ve Milli Mudafaa encumenlerinin tetkikinden sonra enciimenimize havale buyurulan telsiz kanun layihasi ve esbabi mucibe mazbatasi, eneiimenimizde de Posta^ tel- graf ve telefon umum mudiiru. ile miitehassisla- rmin ve icabma gore Milli Mudafaa ve Iktisad vekaletinden istirak eden miitehassislarin huzu- ru ile tetkik ve muzakere olundu: Bir taraf tan pek kisa bir zaman iginde biiyiik inki§aflar gosteren telsiz telgraf meselesini bey- nelmilel icablara ve mukavelelere istinaden mem- leket dahilinde ihtiyaea gore .tanzim, diger ta- raftan insamlar igin medeni ve kiiltiirel bir ihti- yag halini alan radiyo (telsiz telefon) vasitasile f enni, ilmi, igtimat, bedii nesriyat isini yur- dun emniyet ve asayisi noktasile telif eden ahkami ihtiva eden isbu kanun layihasi esas iti- Ibarile kabul edildi. Eneumenimiz kanun layihasinin ismi olan (Telsiz) kelimesimin elektrik dalgalarile olan re- simj, isaret ve ses inti§arlarmi almaya ve yayma- ya yarayan telsiz telgraf ve telsiz telefona sa- mil oldugunu nazan dikkate almis ve fakat ka- nun layihasi maddelerinden bir gogunuii binler- ce vatandasi alakadar eden telsiz telefon vasita- sile alici radiyo makinelerine aid bulunmasi se- bebile radiyo difiiztiyon isjerinin de bu kanunla tanzim ediknis oldugunu tebariiz ettinmek igin kanun layihasi isminin (Telsiz telgraf ve radiyo) kanunu §eklinde tadilini muvafik gormiistur. Madde 1 : Milli Mudafaa encumeninin tadili kabul edilmistir. Madde 2 : Kanun ismini tadile saik olan se- bebler dolayisile Hukumet teklifindeki umuma mahsus tabirinden sonraki telsiz kelimiesi yerine radiyo kelimesinin konulmasi suretile tadilen kabul, Madde 3 : Layihanin dairei sumuliine gi- ren butiin telsiz tesisatmi kontrol hiikmu be- sinci maddede mevcud oldugundan bu maddeden Qikanlmis ve miisaade almayi ieaib ettiren haller ( S . Sayisi : 192), t bir fikrada toplanarak madde yeniden yazil- mi^tir. Madde 4 : Daha ziyade vuzuh iyin iki tashih yapmak ve m&ddenm sonuna gerek adiyen ve gerek istimval kafhununa gore yapilan toplamalar esnasmda radiyo makinalarile beraber harici inten dahi kaldinlir suretinde bir fikra ilavesile tadilen, MuddiB 5 : Birinci i'ukra aynen ikinci frkra deniz ve hava gemilerile t&yyare sahibleri, sek- linde tadilen ve ugiincii fikra bu kabil vesait sahibi, mudiir, kaptan veya acentesi 47 nci maddeye gore seklinde tadilen kabul. Ikinci fasil Faisil basligi aynen, Madde 6 : Hukumetin teklifi aynen. Madde 7 : Birinci fikra sonundaki, icra ke- limesi ikmal kelimesile degistirilerek tadilen, UQiineu fasil basligi aynen, Madde 8: Hukumetin teklifi aynen. Madde 9 : Hukumetin teklifi aynen. Ddrdiineu. fasil; alici radiyo makinalan seklinde tadilen, Madde 10 : Hiikumet teklifinin birinci fik- rasi aynen kabul. Ikinci ve iigiincu fikra olarak bu miisaade anten tesisi ruhsatmi ihtiva eder. Ajneak alici makina mevcud olmaksizm sa- foit anten tesis etmek isteyen bina sahibleri bu- nun igin bir giina iicrete tabi olmaksizm bir ruhsat alacaklardir. Hukumet teklifinin ikinci fikrasi maddenin dordiineii fikrasi olarak tadilen, Madde 11 : Maddedeki tesisat kelimesi ma- kina kelimesile degistirilerek tadilen, Madde 12 : Hukumetin teklifi aynen. Madde 13 : Son fikrasi bu komisyonun vazi- fe ve salahiyetleri 47 nci madde mucibince yapi- lacak nizamnamede gosterilcektir, seklinde tadi- len, Madde 14 : Hukumetin teklifi aynen, Madde 15 : Ilk fikra, ecnebi Devletlerin Tiir- kiyedeki siyasi memurlari.... seklinde tadilen ve ikinci fikra aynen, Madde 16 : Hukumetin teklifi aynen, Madde 17 : Ikinci fikradaki on gun, bir ay olarak tadilen, Madde 18 : Birinci fikradaki alici tesisat - alici makine - ile degistirilerek madde tadilen, Madde 19 : Hukumetin teklifi aynen, Besinci fasil basligi nihayetine ve isletmesi _ . . . , ( S . Sa; kelimesinin ilavesile tadilen, Madde 20 : Hiikumetin teklifi aynen, Altmci i'asla dahil maddeler, besinci faslin tarifine daliil oldugundan altmci fasil basligi tayyedilerek bu fasildaki maddeler besinci fa- silda temadi ettirilmistir. Madde 21 : Birinci fikra, A ve B fikralari Hukumet teklifinin ayni olarak ve C fikrasi di- ger istisyonlar ve tesisatm... ilah... ve son eiim- lcsi, halen mevcud tesisatm bu serait.... seklinde tadilen, Madde 22 : Bu madde kisa ve uzun kiyi se- f erleri yapan yolcu ve yiik . gemilerine aid olup bunun bilhassa milletler arasi telsiz telgraf mu- kavelesile uygun olmasini ve insan hayatma mal olabilecek lier hangi telilikeli vaziyetleri tetkik eden encumenimiz aid oldugu makamlan dinle- dikten sonra, liman iginde yolcu tasiyan gemi* lerin son zamanlarda liman disinda tenezziih seferleri yapmaktan menedilmis olduklarma bi- naen bunlarm telsiz koymak mecburiyetinde bu- lunmadiklan ve bunun haricinde bagli olduklari limandan nihayet 170 mili gegmeyen mesafe- lerde isleyen gemilerin sahil ile uzakliklan daima az oldugundan tehlike aninda telsiz kullanmak- sizm kurtulma imkanlan mevcud oldugu ve bey- nelmilel teamulde 1600 tondan asagi gemilerin telsiz telgraf tesisati bulundurmaktan vareste birakildiklari anlasilmakla madde butiin bu hal- leri ve ihtimalleri goz oniinde bulundurarak ye- niden yapilan bir tahrir ile tadilen kabul edil- mistir. Madde 23 : Hukumetin teklifi tadilen, Madde 24 : Kiigiik bir tashih ile Hukumetin teklifi, Madde 25, 26 ve 27 : Hukumetin teklifi ay- nen, Madde 28 : Kelime hatasi tashihi ile Hiiku- metin teklifi, Madde 29 : Birinci fikradaki muhabereciler kelimesinden sonraki behemehal kelimesinin tay- yi ve dordiineii fikranm ba§mdaki miinhasiran kelimesinden evvel bunlardan ba§ka kaydmin ilavesi ile Hukumetin teklifi tadilen, Yeni tertipte altmci fasil; deniz gemilerinin kara ile muhaberesi §eklinde tadilen, Madde 30 ve 31 : Hukumetin teklifi aynen, Madde 32 : Son fikrasi tadilen Hukumetin teklifi, Madde 33 : 30, 31, 32 nci maddeler hiikum- 3i-' 192 X
Sayfa 5 -
t bir fikrada toplanarak madde yeniden yazil- mi^tir. Madde 4 : Daha ziyade vuzuh iyin iki tashih yapmak ve m&ddenm sonuna gerek adiyen ve gerek istimval kafhununa gore yapilan toplamalar esnasmda radiyo makinalarile beraber harici inten dahi kaldinlir suretinde bir fikra ilavesile tadilen, MuddiB 5 : Birinci i'ukra aynen ikinci frkra deniz ve hava gemilerile t&yyare sahibleri, sek- linde tadilen ve ugiincii fikra bu kabil vesait sahibi, mudiir, kaptan veya acentesi 47 nci maddeye gore seklinde tadilen kabul. Ikinci fasil Faisil basligi aynen, Madde 6 : Hukumetin teklifi aynen. Madde 7 : Birinci fikra sonundaki, icra ke- limesi ikmal kelimesile degistirilerek tadilen, UQiineu fasil basligi aynen, Madde 8: Hukumetin teklifi aynen. Madde 9 : Hukumetin teklifi aynen. Ddrdiineu. fasil; alici radiyo makinalan seklinde tadilen, Madde 10 : Hiikumet teklifinin birinci fik- rasi aynen kabul. Ikinci ve iigiincu fikra olarak bu miisaade anten tesisi ruhsatmi ihtiva eder. Ajneak alici makina mevcud olmaksizm sa- foit anten tesis etmek isteyen bina sahibleri bu- nun igin bir giina iicrete tabi olmaksizm bir ruhsat alacaklardir. Hukumet teklifinin ikinci fikrasi maddenin dordiineii fikrasi olarak tadilen, Madde 11 : Maddedeki tesisat kelimesi ma- kina kelimesile degistirilerek tadilen, Madde 12 : Hukumetin teklifi aynen. Madde 13 : Son fikrasi bu komisyonun vazi- fe ve salahiyetleri 47 nci madde mucibince yapi- lacak nizamnamede gosterilcektir, seklinde tadi- len, Madde 14 : Hukumetin teklifi aynen, Madde 15 : Ilk fikra, ecnebi Devletlerin Tiir- kiyedeki siyasi memurlari.... seklinde tadilen ve ikinci fikra aynen, Madde 16 : Hukumetin teklifi aynen, Madde 17 : Ikinci fikradaki on gun, bir ay olarak tadilen, Madde 18 : Birinci fikradaki alici tesisat - alici makine - ile degistirilerek madde tadilen, Madde 19 : Hukumetin teklifi aynen, Besinci fasil basligi nihayetine ve isletmesi _ . . . , ( S . Sa; kelimesinin ilavesile tadilen, Madde 20 : Hiikumetin teklifi aynen, Altmci i'asla dahil maddeler, besinci faslin tarifine daliil oldugundan altmci fasil basligi tayyedilerek bu fasildaki maddeler besinci fa- silda temadi ettirilmistir. Madde 21 : Birinci fikra, A ve B fikralari Hukumet teklifinin ayni olarak ve C fikrasi di- ger istisyonlar ve tesisatm... ilah... ve son eiim- lcsi, halen mevcud tesisatm bu serait.... seklinde tadilen, Madde 22 : Bu madde kisa ve uzun kiyi se- f erleri yapan yolcu ve yiik . gemilerine aid olup bunun bilhassa milletler arasi telsiz telgraf mu- kavelesile uygun olmasini ve insan hayatma mal olabilecek lier hangi telilikeli vaziyetleri tetkik eden encumenimiz aid oldugu makamlan dinle- dikten sonra, liman iginde yolcu tasiyan gemi* lerin son zamanlarda liman disinda tenezziih seferleri yapmaktan menedilmis olduklarma bi- naen bunlarm telsiz koymak mecburiyetinde bu- lunmadiklan ve bunun haricinde bagli olduklari limandan nihayet 170 mili gegmeyen mesafe- lerde isleyen gemilerin sahil ile uzakliklan daima az oldugundan tehlike aninda telsiz kullanmak- sizm kurtulma imkanlan mevcud oldugu ve bey- nelmilel teamulde 1600 tondan asagi gemilerin telsiz telgraf tesisati bulundurmaktan vareste birakildiklari anlasilmakla madde butiin bu hal- leri ve ihtimalleri goz oniinde bulundurarak ye- niden yapilan bir tahrir ile tadilen kabul edil- mistir. Madde 23 : Hukumetin teklifi tadilen, Madde 24 : Kiigiik bir tashih ile Hukumetin teklifi, Madde 25, 26 ve 27 : Hukumetin teklifi ay- nen, Madde 28 : Kelime hatasi tashihi ile Hiiku- metin teklifi, Madde 29 : Birinci fikradaki muhabereciler kelimesinden sonraki behemehal kelimesinin tay- yi ve dordiineii fikranm ba§mdaki miinhasiran kelimesinden evvel bunlardan ba§ka kaydmin ilavesi ile Hukumetin teklifi tadilen, Yeni tertipte altmci fasil; deniz gemilerinin kara ile muhaberesi §eklinde tadilen, Madde 30 ve 31 : Hukumetin teklifi aynen, Madde 32 : Son fikrasi tadilen Hukumetin teklifi, Madde 33 : 30, 31, 32 nci maddeler hiikum- 3i-' 192 X leri tehlike veya hayata taalluk eden hallere §a- mil degildir. Seklinde tadilen, Yeni tertipte 7 nci fasil; ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyareleri geklinde tadilen, Madde 34 : Hiikumetin teklifjndeki ticaret kelimeleri tayyedilmek suretile tadilen, Madde 35 : Kendi tabiiyeti ve mensub oldu- gu firmayi ve bulundugu yeri bildirmekle miikel- leftir §eklinde tadilen, Yeni tertipte 8 nci fasil; Tiirk hava gemile- rinde ve tayyarelerinde telsiz tesisat ve i§letmesi §eklinde tadilen, Madde 36 : Hiikumetin teklifi aynen, Yeni tertipte 9 neu fasil; aynen, Madde 37 : Hiikumetin teklifi aynen, Yeni tertipte 10 neu fasil; aynen, Madde 38 : Hiikumetin teklifi aynen, Yeni tertipte 11 nci fasil; aynen, Telsiz telgraf ve radiyo makinelerinden alina- cak harglar ve iicretler iizerinde uzun uzadiya miizakere yapan encumenimiz posta, telgraf ve telefon muduru umumisinden aldigi izahattan, memlekete gelen radiyo makinelerinden radiyo, igletmesini deruhte etmi§ olan §irket tarafindan almmakta olan fatura uzerinden % 25 nisbetin- deki resmin posta, telgraf ve telefon idaresine fimabaat alinmryacagi hakkindaki kismini mera- nuniyetle kaydettigi gibi vatanda§lar arasinda radiyo makinesi istimalini arttirmak igin alin- makta olan senelik on lira harem tenzilini ve bu- nun mukasseten almmasi yolunun ihdasini, Hii- kumetten temennisini kayda muvafik gormu§tiir. Madde 39 : Birinci ve ikinci fikra Hiikumet teklifinin ayni ve iiQuneii fikra... abonman ila- nat iieretleri Nafia.. §eklinde tadilen, Yeni tertipte 12 nci fasil; aynen, Madde 40 : Hiikumetin teklifi aynen, Madde 41 : Birinci fikra aynen, ikinci fikra seferberlige hazirlik veya seferber olma halinde veyahut hazarda orfi idare mintakalarile her ne- vi askeri memnu mintakalarda ruhsatsiz tesisat sahiblerinden birinci fikrada yazili cezalar iki misline gikarilaeagi gibi, casusluk kasti goruldu- gii takdirde ayrica bunun hakkindaki hukiim- ler tatbik olunur geklinde tadil edilmekle beraber encumenimiz ceza miktannin tayinini, umumi hukiimlere tevfik etmek §artile Adliye enciimeni- nin takdirine birakmagi daha muvafik gdrmu§- tiir. Madde 42 : Birinci fikradaki teknik kelime- sinin tayyi ve son fikra muhalefetin derecesine gore, hakkinda ayrica takibat yapilir §eklinde, tadilen, Madde 43 : Bilumum alici radiyo makinesi vasitasile.. ogrenilen §eklinde, tadilen, Yeni tertipte 13 ncii fasil; aynen, Madde 44 : Hiikumetin teklifi aynen, Madde 45 : Radiyo kelimesinden sonra ma- kinelerinin kaydinin ilavesile, tadilen, Madde 46 : Hiikumetin teklifi aynen, Madde 47 : Bu kanunda yazili hukumlerin. tatbik suretleri bir nizamname ile tesbit olunur §eklinde tadilen, Madde 48 ve 49 : Hiikumetin teklifi aynen, Ahkami umumiyeye tevafuku itibarile liizum- suz goriilerek 5 nci madde tayyedilmi§tir. Madde 50 : Hiikumetin teklifinin 51 nci maddesi 50 nci madde olarak aynen kabul sureti- le i§bu kanun layihasi 13 fasilda 50 madde ola- rak kabul edilmigtir. Havalesi mucibince Dahiliye encumenine tev- di edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur. Ik. En. Rs. M. M. Katib Tekirdag Giresun Nigde S. Kesebir Br. R. F. Talay Afyon K. Aydin Ankara Berg Tiirker II. Alatas A. Ulus Konya Zonguldak Sam sun / / . Dikmen ' Bagib A. Tunali Zonguldak Gazi Anteb Gumii§ane Maras Esad R. (Hires Edib Tor Kemal Kusun ( S. Sayisi : 192 I
Sayfa 6 -
leri tehlike veya hayata taalluk eden hallere §a- mil degildir. Seklinde tadilen, Yeni tertipte 7 nci fasil; ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyareleri geklinde tadilen, Madde 34 : Hiikumetin teklifjndeki ticaret kelimeleri tayyedilmek suretile tadilen, Madde 35 : Kendi tabiiyeti ve mensub oldu- gu firmayi ve bulundugu yeri bildirmekle miikel- leftir §eklinde tadilen, Yeni tertipte 8 nci fasil; Tiirk hava gemile- rinde ve tayyarelerinde telsiz tesisat ve i§letmesi §eklinde tadilen, Madde 36 : Hiikumetin teklifi aynen, Yeni tertipte 9 neu fasil; aynen, Madde 37 : Hiikumetin teklifi aynen, Yeni tertipte 10 neu fasil; aynen, Madde 38 : Hiikumetin teklifi aynen, Yeni tertipte 11 nci fasil; aynen, Telsiz telgraf ve radiyo makinelerinden alina- cak harglar ve iicretler iizerinde uzun uzadiya miizakere yapan encumenimiz posta, telgraf ve telefon muduru umumisinden aldigi izahattan, memlekete gelen radiyo makinelerinden radiyo, igletmesini deruhte etmi§ olan §irket tarafindan almmakta olan fatura uzerinden % 25 nisbetin- deki resmin posta, telgraf ve telefon idaresine fimabaat alinmryacagi hakkindaki kismini mera- nuniyetle kaydettigi gibi vatanda§lar arasinda radiyo makinesi istimalini arttirmak igin alin- makta olan senelik on lira harem tenzilini ve bu- nun mukasseten almmasi yolunun ihdasini, Hii- kumetten temennisini kayda muvafik gormu§tiir. Madde 39 : Birinci ve ikinci fikra Hiikumet teklifinin ayni ve iiQuneii fikra... abonman ila- nat iieretleri Nafia.. §eklinde tadilen, Yeni tertipte 12 nci fasil; aynen, Madde 40 : Hiikumetin teklifi aynen, Madde 41 : Birinci fikra aynen, ikinci fikra seferberlige hazirlik veya seferber olma halinde veyahut hazarda orfi idare mintakalarile her ne- vi askeri memnu mintakalarda ruhsatsiz tesisat sahiblerinden birinci fikrada yazili cezalar iki misline gikarilaeagi gibi, casusluk kasti goruldu- gii takdirde ayrica bunun hakkindaki hukiim- ler tatbik olunur geklinde tadil edilmekle beraber encumenimiz ceza miktannin tayinini, umumi hukiimlere tevfik etmek §artile Adliye enciimeni- nin takdirine birakmagi daha muvafik gdrmu§- tiir. Madde 42 : Birinci fikradaki teknik kelime- sinin tayyi ve son fikra muhalefetin derecesine gore, hakkinda ayrica takibat yapilir §eklinde, tadilen, Madde 43 : Bilumum alici radiyo makinesi vasitasile.. ogrenilen §eklinde, tadilen, Yeni tertipte 13 ncii fasil; aynen, Madde 44 : Hiikumetin teklifi aynen, Madde 45 : Radiyo kelimesinden sonra ma- kinelerinin kaydinin ilavesile, tadilen, Madde 46 : Hiikumetin teklifi aynen, Madde 47 : Bu kanunda yazili hukumlerin. tatbik suretleri bir nizamname ile tesbit olunur §eklinde tadilen, Madde 48 ve 49 : Hiikumetin teklifi aynen, Ahkami umumiyeye tevafuku itibarile liizum- suz goriilerek 5 nci madde tayyedilmi§tir. Madde 50 : Hiikumetin teklifinin 51 nci maddesi 50 nci madde olarak aynen kabul sureti- le i§bu kanun layihasi 13 fasilda 50 madde ola- rak kabul edilmigtir. Havalesi mucibince Dahiliye encumenine tev- di edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur. Ik. En. Rs. M. M. Katib Tekirdag Giresun Nigde S. Kesebir Br. R. F. Talay Afyon K. Aydin Ankara Berg Tiirker II. Alatas A. Ulus Konya Zonguldak Sam sun / / . Dikmen ' Bagib A. Tunali Zonguldak Gazi Anteb Gumii§ane Maras Esad R. (Hires Edib Tor Kemal Kusun ( S. Sayisi : 192 I Dahiliye enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Dahiliye enciimeni Karar No. 15 Esas- No. 1/590 12 - IV - 1937 Ytiksek Reislige Nafia vekaleti tarafmdan hazirlanib iera Ve- •killeri Heyetince 27/5/1936 tarihinde Ytiksek Melise arzi kararlastinlan kanun layihasi encii- menimize de havale buyurulmus olmakla layiiha- yi daha evvel tetkik etmis olan Nafia, Milli mii- dafaa, llktisad enciimenleri im-aztbatalarile bir- likte ve Hukumetin alakadar miimessilleri ha- zir olrugu halde 7/IV/1937 tarihindeki toplan- timizda okundu ve is gorusiildii. Layihayi son olarak tetkik eden tktisad en- ciimeninin yapmis oldugu bazi tadilati Hiiku- onetin aynen kabul ettigi, vaki olan ibeyanattan aiilasilmakla mezkur enciimeniii tanzim eyledigi layiha miizakereye esas tutuldu. Telsiz telgraf ve radiyonun zamanimizda ik- tisab eyledigi fevkalade ehemmiyet nazari dik- kate alinarak yirminci asrin bu kiymetli ihtira- mdan gerek beynelmilel sahada gerekse vatan iginde istifade tarzlarini tesbit eden isbu kanun layihasi enei^menimizce de esas itibarile miittefi- kan kabul edilmistir. Layiihanin unvani hakkinda Iktisad eneii- meninin dermeyan eyledigi miitaleaya enciime- nimiz de tamamen istirak eylamistir. 3 ncii maddenin son fikrasma tlnversite kelimesinn ilaves, ileride tereddiide mahal kal- mamak iizere, faydali gorulmiistur. 4 ncii maddenin (miinferid) kelimesinin ih- tiva ettigi mana ve ibunun doguracagi genislik iizerinde miinakasalar cereyan etmis ve azadan Faik Oztrak, Edib Ergin, Galib Pekel, Rifat Vardar bu kelimcnin kaldirilmasini teklif etmislerdr. Mucib sebebler sudur: Bu madde hiikmu ida- rei orfiye ve seferberlik zamanlarinda degil alel- ade zamanlarda tatbik edilecektir. Seferberlik ve idarei orfiye hallerinde Hukumetin inzibat tedbirleri almak hususundaki genis ve istisnai salahiyetleri maksadi temine kafidir. Alelade zamanlarda ise muhabere vasitalan pek Qok ve bunlardan istifade pek kolay oldugu cihetle her hangi bir kimsenin elinden inakinasi- mn alinmasi onun baska vasitalardan istifade- sine mani olamiyacagi gibi memlekette oturan bir kimsenin boyle zamanlarda kanuna ve mem- leket menfaatlerine ay kin bir hareketi goriildu- gii zaman hakkinda kanuni takibat icrasi tabii olmakla beraber boyle bir takibe tesebbiis edil- meksizin sirf bir siiphe iizerine idareten bir kimsenin elinden makinesinin alinmasi onun hiirriyetinin tahdidi ile beraber hakkinda fena zan izhari ve kendisinin teshiri demek olacagm- dan muvafik degildir. Buna karsi Nafia vekale- tinin miitahassis miimessili radiyo makinalarimn bazi tertibatla hudud mintakalarinda miirsile vazifesini gorebileceklerini ifade etmis ve bir kimsenin diger bir kimseye aid radiyodan istedi- gi gibi ve istedigi zamanlarda istifade edebilmesi gok imiskul goriilmiis oldugundan ekseriyet ke- limenin maddede kalmasinin luzumlu olduguna karar vermistir. Istimval kanunu namile elyevm bir kanun bulunmamasina ve derpis edilen mezkur kanun mevzuatma dair hukiimleri ihtiva eden bir ka- nun da mevcud olmasina binaen ikinci fikranin tayyi miinasib goriilmustur. Hukumetin teklifi iizerine ecnebi sefaret ve konsoloshanelerinde bulunan radiyodan miiteka- biliyet sartile ruhsat harci alinmamasi muva- fnk goriilerek 39 ncu maddeye o yolda bir fikra ilave edilmistir. Bazi maddeler iizerinde enctwnenimizee yapi- lan tadilat esasa taalluk etmediginden esbabi mu- cibe serdine liizum gorulmemistir. Yiiksek Reislige takdim olunur. Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. Tekirdagi Tekirdagi Qanakkale G. Uybadm Faik Oztrak $. Yastn Katib Mardin A. Klarahisar Antalya E. Ergin Z. 77. Aykurd B. Kaplan ( S. Sayisi : 192 ),
Sayfa 7 -
Dahiliye enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Dahiliye enciimeni Karar No. 15 Esas- No. 1/590 12 - IV - 1937 Ytiksek Reislige Nafia vekaleti tarafmdan hazirlanib iera Ve- •killeri Heyetince 27/5/1936 tarihinde Ytiksek Melise arzi kararlastinlan kanun layihasi encii- menimize de havale buyurulmus olmakla layiiha- yi daha evvel tetkik etmis olan Nafia, Milli mii- dafaa, llktisad enciimenleri im-aztbatalarile bir- likte ve Hukumetin alakadar miimessilleri ha- zir olrugu halde 7/IV/1937 tarihindeki toplan- timizda okundu ve is gorusiildii. Layihayi son olarak tetkik eden tktisad en- ciimeninin yapmis oldugu bazi tadilati Hiiku- onetin aynen kabul ettigi, vaki olan ibeyanattan aiilasilmakla mezkur enciimeniii tanzim eyledigi layiha miizakereye esas tutuldu. Telsiz telgraf ve radiyonun zamanimizda ik- tisab eyledigi fevkalade ehemmiyet nazari dik- kate alinarak yirminci asrin bu kiymetli ihtira- mdan gerek beynelmilel sahada gerekse vatan iginde istifade tarzlarini tesbit eden isbu kanun layihasi enei^menimizce de esas itibarile miittefi- kan kabul edilmistir. Layiihanin unvani hakkinda Iktisad eneii- meninin dermeyan eyledigi miitaleaya enciime- nimiz de tamamen istirak eylamistir. 3 ncii maddenin son fikrasma tlnversite kelimesinn ilaves, ileride tereddiide mahal kal- mamak iizere, faydali gorulmiistur. 4 ncii maddenin (miinferid) kelimesinin ih- tiva ettigi mana ve ibunun doguracagi genislik iizerinde miinakasalar cereyan etmis ve azadan Faik Oztrak, Edib Ergin, Galib Pekel, Rifat Vardar bu kelimcnin kaldirilmasini teklif etmislerdr. Mucib sebebler sudur: Bu madde hiikmu ida- rei orfiye ve seferberlik zamanlarinda degil alel- ade zamanlarda tatbik edilecektir. Seferberlik ve idarei orfiye hallerinde Hukumetin inzibat tedbirleri almak hususundaki genis ve istisnai salahiyetleri maksadi temine kafidir. Alelade zamanlarda ise muhabere vasitalan pek Qok ve bunlardan istifade pek kolay oldugu cihetle her hangi bir kimsenin elinden inakinasi- mn alinmasi onun baska vasitalardan istifade- sine mani olamiyacagi gibi memlekette oturan bir kimsenin boyle zamanlarda kanuna ve mem- leket menfaatlerine ay kin bir hareketi goriildu- gii zaman hakkinda kanuni takibat icrasi tabii olmakla beraber boyle bir takibe tesebbiis edil- meksizin sirf bir siiphe iizerine idareten bir kimsenin elinden makinesinin alinmasi onun hiirriyetinin tahdidi ile beraber hakkinda fena zan izhari ve kendisinin teshiri demek olacagm- dan muvafik degildir. Buna karsi Nafia vekale- tinin miitahassis miimessili radiyo makinalarimn bazi tertibatla hudud mintakalarinda miirsile vazifesini gorebileceklerini ifade etmis ve bir kimsenin diger bir kimseye aid radiyodan istedi- gi gibi ve istedigi zamanlarda istifade edebilmesi gok imiskul goriilmiis oldugundan ekseriyet ke- limenin maddede kalmasinin luzumlu olduguna karar vermistir. Istimval kanunu namile elyevm bir kanun bulunmamasina ve derpis edilen mezkur kanun mevzuatma dair hukiimleri ihtiva eden bir ka- nun da mevcud olmasina binaen ikinci fikranin tayyi miinasib goriilmustur. Hukumetin teklifi iizerine ecnebi sefaret ve konsoloshanelerinde bulunan radiyodan miiteka- biliyet sartile ruhsat harci alinmamasi muva- fnk goriilerek 39 ncu maddeye o yolda bir fikra ilave edilmistir. Bazi maddeler iizerinde enctwnenimizee yapi- lan tadilat esasa taalluk etmediginden esbabi mu- cibe serdine liizum gorulmemistir. Yiiksek Reislige takdim olunur. Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. Tekirdagi Tekirdagi Qanakkale G. Uybadm Faik Oztrak $. Yastn Katib Mardin A. Klarahisar Antalya E. Ergin Z. 77. Aykurd B. Kaplan ( S. Sayisi : 192 ), Bursa Qanakkale Qoruh Fatin Guvendiren H. E. Atif TiXzun Qoruin Erzurum Erzurum Kernel Alpsar Zeki Soydemir N. Elgiin Kars Kiitahya Malatya E. Ozoguz M. somer Emrullah Barkan Samsun Etem Tuncel Sivas Mitat §. Bleda Urfa Srvas Sivas V. Ra§id Sevig S. Gorkey Tokad Tokad Galib Pekel Hurrem Ergun Zomguldak Zonguldak Behget Gilnay H. Turkmen Rifat Vardar Adliye enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Adliye enciimeni Esas No. 1/590 Karar No. 21 22 - V - 1937 Yiiksek Reislige Nafia vekilligince hazirlanib Icra Vekilleri Heyeti tarafindan Yiiksek Meclise arzi kararlas- tirilan kanun laihasi enciimenimize de havale buyurulmus olmakla Nafia ve Milli Miidafaa vekillikleri siyasi miistesarlan ve teknik memur- lari hazir bulundiigu halde tetkik ve miitalea olundu ve layihayi son olarak tetkik etmis olan Dahiliye enciimeninin tanzim eyledigi sekil mii- zakereye esas tutuldu. Enciimenimizce yapilan degisikliklerin her birinin mucib sebebleri asagida ayri ayri gos- terilmistir: Madde 1 : Kanun layihasi yalniz ses ve isa- retleri verib almaga yarayan telsiz tesisatina aid olmayib ayni zamanda her nevi resimleri verib alan tesisata da samil oldugundan ve telsis tabiri mutlak olarak yazildigi takdirde bunlarin hepsini ihtiva edeceginden kanun layihasinin ismi Hiikumet teklif hide oldugu gibi (Telsiz kanunu) olarak kabul edilmistir. Telsiz olarak resim, isaret, ses nakli yalniz elektrik dalgalarile degil ayni zamanda manya- tik tesirle oldugundan madde de bu sekilde de- gisiklik yapilmistir. Madde 2 : Umuma mahsus telsiz nesriyatrnih, gerek memleket miidafaasi ve emniyet bakimin- dan gerek halkin umumi terbiye ve irsadi baki- mindan haiz oldugu buyiik tesir nazara alinarak bu miihim ism behemehal Hiikumet elinde bulun- durulmasi icab ettigi netieesine varilmis ve mad- de Hiikumet miimessillerinin de muvafakatile tay- yedilmistir. 3 : Bu maddeye goriinmez ziya ile galisan ve uzak ile irtibata yarayan biitiin cihazlarm kullanilmasi salahiyetinin miinhasiran orduya aid oldugu kaydinin ilavesi, Milli Miidafaa veka- leti miimessili tarafindan teklif edilmis ve bu kabil cihazlarm casusluk ve saire gibi memleket igin muzir maksadlarla kullamilabilecegi nazara ahnarak teklif kabul edilmis ve madde ona gore ya2dmistir. Madde 5 : Bu maddedeki ceza hiikmii kaldi- rilarak eezai hukumler faslina alinmis ve mad- dede ayrcea esasa miiessir olmayan tashihat ya- piknis ve ueuncii faslin ihtiva ettigi hiikiimler yalniz karada ve deniz gemilerinde buluaian alici tesisata aid olmayip ayni zamanda hava gemileri ve tayyarelerdeki tesisata da smil oldugundn bu faslm basligi ona gore diizeltilanistir. Madde 10 : Resid olmayanlarla vesayet al- tinda bulunanlarin yapabilecekleri muamelat hakkmda borclar kanununda hiikiimler mevcud oldugu cihetle bu maddenin son fikrasi zaid go- riilerek tayyedihnistir. Kisa muddetle memleketimize gelecek ecnebi seyyahlarm otomobillerinde bulunabilecek olan telsiz telefon aliei cihazi i<jin ruhsat aranmasi dogru olanayaeagi miitalea olunarak maddeye ona gore ibir fiikra ilave edilmistir. Madde 16 : Ruhsatnamelerin alici eihaz ile ve posta, telgraf ve telefon idaresine malum at verilerek baskasma devredilebilmesi kabul edile- rek madde ona gore diizeltilmistir. Madde 17 : Bu maddeye ihbar ie.in bir aylik miiddet konulmus ve ihbar telgrafname ile de yapilabilecegine gore mektup tabiri yerine yazi ( S. Sayisi : 192 ).
Sayfa 8 -
Bursa Qanakkale Qoruh Fatin Guvendiren H. E. Atif TiXzun Qoruin Erzurum Erzurum Kernel Alpsar Zeki Soydemir N. Elgiin Kars Kiitahya Malatya E. Ozoguz M. somer Emrullah Barkan Samsun Etem Tuncel Sivas Mitat §. Bleda Urfa Srvas Sivas V. Ra§id Sevig S. Gorkey Tokad Tokad Galib Pekel Hurrem Ergun Zomguldak Zonguldak Behget Gilnay H. Turkmen Rifat Vardar Adliye enciimeni mazbatasi T. B. M. M. Adliye enciimeni Esas No. 1/590 Karar No. 21 22 - V - 1937 Yiiksek Reislige Nafia vekilligince hazirlanib Icra Vekilleri Heyeti tarafindan Yiiksek Meclise arzi kararlas- tirilan kanun laihasi enciimenimize de havale buyurulmus olmakla Nafia ve Milli Miidafaa vekillikleri siyasi miistesarlan ve teknik memur- lari hazir bulundiigu halde tetkik ve miitalea olundu ve layihayi son olarak tetkik etmis olan Dahiliye enciimeninin tanzim eyledigi sekil mii- zakereye esas tutuldu. Enciimenimizce yapilan degisikliklerin her birinin mucib sebebleri asagida ayri ayri gos- terilmistir: Madde 1 : Kanun layihasi yalniz ses ve isa- retleri verib almaga yarayan telsiz tesisatina aid olmayib ayni zamanda her nevi resimleri verib alan tesisata da samil oldugundan ve telsis tabiri mutlak olarak yazildigi takdirde bunlarin hepsini ihtiva edeceginden kanun layihasinin ismi Hiikumet teklif hide oldugu gibi (Telsiz kanunu) olarak kabul edilmistir. Telsiz olarak resim, isaret, ses nakli yalniz elektrik dalgalarile degil ayni zamanda manya- tik tesirle oldugundan madde de bu sekilde de- gisiklik yapilmistir. Madde 2 : Umuma mahsus telsiz nesriyatrnih, gerek memleket miidafaasi ve emniyet bakimin- dan gerek halkin umumi terbiye ve irsadi baki- mindan haiz oldugu buyiik tesir nazara alinarak bu miihim ism behemehal Hiikumet elinde bulun- durulmasi icab ettigi netieesine varilmis ve mad- de Hiikumet miimessillerinin de muvafakatile tay- yedilmistir. 3 : Bu maddeye goriinmez ziya ile galisan ve uzak ile irtibata yarayan biitiin cihazlarm kullanilmasi salahiyetinin miinhasiran orduya aid oldugu kaydinin ilavesi, Milli Miidafaa veka- leti miimessili tarafindan teklif edilmis ve bu kabil cihazlarm casusluk ve saire gibi memleket igin muzir maksadlarla kullamilabilecegi nazara ahnarak teklif kabul edilmis ve madde ona gore ya2dmistir. Madde 5 : Bu maddedeki ceza hiikmii kaldi- rilarak eezai hukumler faslina alinmis ve mad- dede ayrcea esasa miiessir olmayan tashihat ya- piknis ve ueuncii faslin ihtiva ettigi hiikiimler yalniz karada ve deniz gemilerinde buluaian alici tesisata aid olmayip ayni zamanda hava gemileri ve tayyarelerdeki tesisata da smil oldugundn bu faslm basligi ona gore diizeltilanistir. Madde 10 : Resid olmayanlarla vesayet al- tinda bulunanlarin yapabilecekleri muamelat hakkmda borclar kanununda hiikiimler mevcud oldugu cihetle bu maddenin son fikrasi zaid go- riilerek tayyedihnistir. Kisa muddetle memleketimize gelecek ecnebi seyyahlarm otomobillerinde bulunabilecek olan telsiz telefon aliei cihazi i<jin ruhsat aranmasi dogru olanayaeagi miitalea olunarak maddeye ona gore ibir fiikra ilave edilmistir. Madde 16 : Ruhsatnamelerin alici eihaz ile ve posta, telgraf ve telefon idaresine malum at verilerek baskasma devredilebilmesi kabul edile- rek madde ona gore diizeltilmistir. Madde 17 : Bu maddeye ihbar ie.in bir aylik miiddet konulmus ve ihbar telgrafname ile de yapilabilecegine gore mektup tabiri yerine yazi ( S. Sayisi : 192 ). ile denilmis ve madde o sarctic kabul olimmus- tur. Madde 19 : Ev sahiblcrini boylc bir miikelle- fiyet altma koymak hukuk esasatma uygun go- rulemediginden madde tayyedilmistir. Besinci faslm basligi zaid goriilmiis ve bu- nun yerine altinci faslm basligi tadilen her iki fasildaki maddeleri ihtiva etmek iizere besinci fasil olarak kabul edilmistir. Madde 31 : Bu maddedeki ceza hiikmii kal- dirilarak eezai hiikumler faslina alinmi§tir. Madde 35 : Bu madde ile konulmak isteni- len takyidatin yalniz deniz gemilerine aid oldu- gu anla§ildigindan ve esasen maddede de va- pur denildiginden ona gore tashih edilmi§tir. Madde 37 : Bu maddenin son fikrasmin kal- dirilmasi Milli Miidafaa vekilligi mtimessili ta- rafindan teklif edilmis, ve enciimence de kabul olunmugtur. Madde 39 : Hiikumet mumessilinin de imi- vafakatile Devlet miiesseselerile menafii umu- miyeye hadim miiesseselerin yaptiracaklari ilan, reklam ve sair transmisyonlarin tamamimn veya bir kisminm iicretten muaf tutulabilecegine dair bir kayrt ilave olundugu gibi ikametleri bir ayi gegmiyen ecnebi seyyahlarin otomobille- rindeki telsiz telefon alici cihazlarindan da iic- ret alinmiyacagina dair bir likra ilave edilmis. ve tahsilatta kolayligi mucib olacagi miitaleasile iicretlerin mali sene ba§mda almmasi ve senenin son alti ayinda ruhsatname alanlardan ise yarim iicret ahzi muvafik g6rulmii§tur. Kanuni muddeti zarfmda iicretini vermiyen- lerden yiizde yirmi fazlasile iicret almmasi ve bu miiddetin inkizasmdan bir ay sonra yapila- cak tahriri tebligata ragmen yine on be§ gun iginde iicretini vermiyenler hakkinda ruhsat al- miyanlar gibi muamele olunmasi Hiikumet mii- messili ile mutabik kalinarak kabul edilmi§ ve bu cihet ayri bir madde halinde tesbit olunmu§- tur. Madde 40 : Ceza kanunumuzdaki hiikumler bu eiheti temin ettiginden madde liizumsuz go- riilerek tayyedilmi§tir. Bu kanun ile menedilen her bir fiilin ma- hiyetleri ve husule getirecekleri tesirler arasrn- daki buyiik farklar nazara alinarak bunlarm derecei ehemmiyet ve tesirlerine gore cezalar konulmak suretile cezai hiikumler fasli yeni ba§tan tanzim edilmigtir. Madde 45 : Bu maddedeki ceza hiikmii kal- dirilarak cezai hiikumler faslina alinmis. ve sa- ticilara bir kolaylik olmak iizere §ama ile liste- leri Nafia vekaletine degil mahalli posta, tel- graf ve telefon idarelerine vermeleri kabul edil- mistir. Madde 46 : Bu madde Hiikumet mumessi- linin muvafakatile kaldinlmigtir. Ruhsatname almagi istilzam eden bilumum telsiz tesisati ve cihazlari sahiblerinin ruhsatna- me iglerile alici cihaz sahiblerinden alinacak 1937 senesi iicretleri hakkinda kanunun meri- yete girdigi zaman olunacak muameleyi goster- mek iizere bir muvakkat madde tanzim ecuimis- tir. Diger maddeler iizerinde de bazi esasa mii- essir olmayan ve kelime tashihinden ibaret ka- lan degigiklikler yapilmis, ve tay ve yeniden ko- nulan maddeler dolayisile madde numaralari da degi§tirilmi§tir. Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur. Adliye En. Reisi N. Bu M M. Katib Ankara Erzurum Erzurum Miimtaz Okmen Fuad Sirmen Antalya Erzincan Kayseri T. Ancan Abdihlhak Firat Re§it Ozsoy Kayseri Bursa Kocaeli / / . Ferit Pcrher AUf Akgilg Ragib Alcca Antalya Kocaeli Bursa Numan Hayri Tan S. Ferit Talay "Council maddede ferdlere aid radiyolarm faaliyetten kaldirilmasi demek o makine sahi- bini, vatandasjar arasinda vatan haini veya ca- sus olmakla itham etmek demektir. Tegkilati Esasiyenin hukukta miisavat liiik- miine muhalif olan bu maddedeki (ferdi) kay- dnun kaldirilmasi mutaleasindaynn. Esasen bu tatbik edilse bile menedilen vatan- dasin baska radiyolardau istifadesine mani yoktur. Esasmda ve tatbikatta zararli olan bu kaydin kaldirilarak Icra Vekilleri Heyetine bir vatandagi amme hukukundan mahrum etmek gibi bir salahiyetin verilmemesi fikrindeyim. Kanunun diger maddeleri hakkindaki miita- lealarimi ayrica umumi heyette bildireeegim. Manisa Refik Ince ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 9 -
ile denilmis ve madde o sarctic kabul olimmus- tur. Madde 19 : Ev sahiblcrini boylc bir miikelle- fiyet altma koymak hukuk esasatma uygun go- rulemediginden madde tayyedilmistir. Besinci faslm basligi zaid goriilmiis ve bu- nun yerine altinci faslm basligi tadilen her iki fasildaki maddeleri ihtiva etmek iizere besinci fasil olarak kabul edilmistir. Madde 31 : Bu maddedeki ceza hiikmii kal- dirilarak eezai hiikumler faslina alinmi§tir. Madde 35 : Bu madde ile konulmak isteni- len takyidatin yalniz deniz gemilerine aid oldu- gu anla§ildigindan ve esasen maddede de va- pur denildiginden ona gore tashih edilmi§tir. Madde 37 : Bu maddenin son fikrasmin kal- dirilmasi Milli Miidafaa vekilligi mtimessili ta- rafindan teklif edilmis, ve enciimence de kabul olunmugtur. Madde 39 : Hiikumet mumessilinin de imi- vafakatile Devlet miiesseselerile menafii umu- miyeye hadim miiesseselerin yaptiracaklari ilan, reklam ve sair transmisyonlarin tamamimn veya bir kisminm iicretten muaf tutulabilecegine dair bir kayrt ilave olundugu gibi ikametleri bir ayi gegmiyen ecnebi seyyahlarin otomobille- rindeki telsiz telefon alici cihazlarindan da iic- ret alinmiyacagina dair bir likra ilave edilmis. ve tahsilatta kolayligi mucib olacagi miitaleasile iicretlerin mali sene ba§mda almmasi ve senenin son alti ayinda ruhsatname alanlardan ise yarim iicret ahzi muvafik g6rulmii§tur. Kanuni muddeti zarfmda iicretini vermiyen- lerden yiizde yirmi fazlasile iicret almmasi ve bu miiddetin inkizasmdan bir ay sonra yapila- cak tahriri tebligata ragmen yine on be§ gun iginde iicretini vermiyenler hakkinda ruhsat al- miyanlar gibi muamele olunmasi Hiikumet mii- messili ile mutabik kalinarak kabul edilmi§ ve bu cihet ayri bir madde halinde tesbit olunmu§- tur. Madde 40 : Ceza kanunumuzdaki hiikumler bu eiheti temin ettiginden madde liizumsuz go- riilerek tayyedilmi§tir. Bu kanun ile menedilen her bir fiilin ma- hiyetleri ve husule getirecekleri tesirler arasrn- daki buyiik farklar nazara alinarak bunlarm derecei ehemmiyet ve tesirlerine gore cezalar konulmak suretile cezai hiikumler fasli yeni ba§tan tanzim edilmigtir. Madde 45 : Bu maddedeki ceza hiikmii kal- dirilarak cezai hiikumler faslina alinmis. ve sa- ticilara bir kolaylik olmak iizere §ama ile liste- leri Nafia vekaletine degil mahalli posta, tel- graf ve telefon idarelerine vermeleri kabul edil- mistir. Madde 46 : Bu madde Hiikumet mumessi- linin muvafakatile kaldinlmigtir. Ruhsatname almagi istilzam eden bilumum telsiz tesisati ve cihazlari sahiblerinin ruhsatna- me iglerile alici cihaz sahiblerinden alinacak 1937 senesi iicretleri hakkinda kanunun meri- yete girdigi zaman olunacak muameleyi goster- mek iizere bir muvakkat madde tanzim ecuimis- tir. Diger maddeler iizerinde de bazi esasa mii- essir olmayan ve kelime tashihinden ibaret ka- lan degigiklikler yapilmis, ve tay ve yeniden ko- nulan maddeler dolayisile madde numaralari da degi§tirilmi§tir. Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur. Adliye En. Reisi N. Bu M M. Katib Ankara Erzurum Erzurum Miimtaz Okmen Fuad Sirmen Antalya Erzincan Kayseri T. Ancan Abdihlhak Firat Re§it Ozsoy Kayseri Bursa Kocaeli / / . Ferit Pcrher AUf Akgilg Ragib Alcca Antalya Kocaeli Bursa Numan Hayri Tan S. Ferit Talay "Council maddede ferdlere aid radiyolarm faaliyetten kaldirilmasi demek o makine sahi- bini, vatandasjar arasinda vatan haini veya ca- sus olmakla itham etmek demektir. Tegkilati Esasiyenin hukukta miisavat liiik- miine muhalif olan bu maddedeki (ferdi) kay- dnun kaldirilmasi mutaleasindaynn. Esasen bu tatbik edilse bile menedilen vatan- dasin baska radiyolardau istifadesine mani yoktur. Esasmda ve tatbikatta zararli olan bu kaydin kaldirilarak Icra Vekilleri Heyetine bir vatandagi amme hukukundan mahrum etmek gibi bir salahiyetin verilmemesi fikrindeyim. Kanunun diger maddeleri hakkindaki miita- lealarimi ayrica umumi heyette bildireeegim. Manisa Refik Ince ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 10 -
— 10 — HUKtTMETlN TEKLtFl Telsiz kanunu layihasi Fasil : 1 Umumi hukiimler MADDE 1 — Elektrik dal- galarile olan her nevi resim, igaret, ses intigarlarmi yay- maga ve almaga yarayan bila- istisna her nevi telsiz tesisati Hiikumetin inhisan altmdadrr. MADDE 2 — Umuma mah- sus telsiz nesriyati (Radiyo- diffuziyon) ve televizyon tesi- satinin imtiyaz veya ruhsat §eklinde yapilmasi ve isletil- mesi milli miiesseselere veya- hud vatandaglara verilebilir. MADDE 3 — Tiirkiye top- raklarmda, Tiirk deniz veya hava gemilerinin ve tayayrele- rinin her nevinde, her nevi telsiz tesisati yapilmasi Nafia vekaletinin miisaadesine bagli- dir. Bu istasyonlar yapildik- tan sonra her zaman Nafia ve- kaletinin salahiyetli memurla- rmm kontroliine amade bulun- durulacaktir. Kezalik ruhsat almarak evvelce yapilmig olan tesisatm ya yerlerinin veyahud tesisatm cihaz ve teferruatmm her hangi bir surette degi§ti- rilmesi de Nafia vekaletinden ruhsat almaga baglidrr. Bu hu- susta her hangi bir te§ebbiis icraata ba§langic addolunur. Liselerle bu derecedeki okul- larda miifredat programlari mucibince talebeye gosterile- cek telsiz tecriibeleri igin bu- lundurulacak tesisat Maarif ve Nafia vekaletlerince miigtere- ken hazirlanacak bir talimatta tayin olunacak esaslara teva- NAPIA ENCUMENlNlN DE- m§TlRl§t Telsiz kanurm layihasi MADDE 1 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MADDE 2 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MADDE 3 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MlLlJ MtfDAFAA ENCtlME- NtNlN DEGI§TtRl§I Telsiz kanunu layihasi Fasil - I Umumi hukiimler MADDE 1 — Elektrik dalga- larile olan her nevi resim, isa- ret, ses intisarlarmi yaymaga ve almaga yarayan bilaistisna her nevi telsiz tesisati ve is,le- tilmesi Hiikumetin inhisan al- tmdadir. MADDE 2 — Hukumetin teklifi aynen MADDE 3 — Tiirkiye top- raklarinda, tiirk deniz veya ha- va gemilerinin (Balon ve tay- yareler) her nevinde, her nevi telsiz tesisati yapilmasi Nafia vekaletinin miisaadesine bagli- dir. Bu istasyonlar yapildikton sonra her zaman Nafia veka- letinin salahiyetli memurlari- nm kontroluna amade bulun- durulacaktir. Kezalik ruhsat almarak ewelce yaprlmis olan tesisatm ya yerlerini veyahud tesisatm cihaz ve teferruatmm her hangi bir surette degistiril- mesi de Nafia vekaletinden ruhsat almaga baglidrr. Bu hu- susta her hangi bir tesebbiis icraata baslangig addolunur. Liselerle bu derecedeki okul- larda miifredat programlari mucibince talebeye gosterilecek telsiz tecriibeleri igin bulundu- rulacak tesisat Maarif ve Na- fia vekaletlerince miistereken hazirlanacak bir talimatta, ta- yin olunacak esaslara tevafuk ( S . Sayisi: 192),
Sayfa 11 -
— 10 — HUKtTMETlN TEKLtFl Telsiz kanunu layihasi Fasil : 1 Umumi hukiimler MADDE 1 — Elektrik dal- galarile olan her nevi resim, igaret, ses intigarlarmi yay- maga ve almaga yarayan bila- istisna her nevi telsiz tesisati Hiikumetin inhisan altmdadrr. MADDE 2 — Umuma mah- sus telsiz nesriyati (Radiyo- diffuziyon) ve televizyon tesi- satinin imtiyaz veya ruhsat §eklinde yapilmasi ve isletil- mesi milli miiesseselere veya- hud vatandaglara verilebilir. MADDE 3 — Tiirkiye top- raklarmda, Tiirk deniz veya hava gemilerinin ve tayayrele- rinin her nevinde, her nevi telsiz tesisati yapilmasi Nafia vekaletinin miisaadesine bagli- dir. Bu istasyonlar yapildik- tan sonra her zaman Nafia ve- kaletinin salahiyetli memurla- rmm kontroliine amade bulun- durulacaktir. Kezalik ruhsat almarak evvelce yapilmig olan tesisatm ya yerlerinin veyahud tesisatm cihaz ve teferruatmm her hangi bir surette degi§ti- rilmesi de Nafia vekaletinden ruhsat almaga baglidrr. Bu hu- susta her hangi bir te§ebbiis icraata ba§langic addolunur. Liselerle bu derecedeki okul- larda miifredat programlari mucibince talebeye gosterile- cek telsiz tecriibeleri igin bu- lundurulacak tesisat Maarif ve Nafia vekaletlerince miigtere- ken hazirlanacak bir talimatta tayin olunacak esaslara teva- NAPIA ENCUMENlNlN DE- m§TlRl§t Telsiz kanurm layihasi MADDE 1 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MADDE 2 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MADDE 3 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MlLlJ MtfDAFAA ENCtlME- NtNlN DEGI§TtRl§I Telsiz kanunu layihasi Fasil - I Umumi hukiimler MADDE 1 — Elektrik dalga- larile olan her nevi resim, isa- ret, ses intisarlarmi yaymaga ve almaga yarayan bilaistisna her nevi telsiz tesisati ve is,le- tilmesi Hiikumetin inhisan al- tmdadir. MADDE 2 — Hukumetin teklifi aynen MADDE 3 — Tiirkiye top- raklarinda, tiirk deniz veya ha- va gemilerinin (Balon ve tay- yareler) her nevinde, her nevi telsiz tesisati yapilmasi Nafia vekaletinin miisaadesine bagli- dir. Bu istasyonlar yapildikton sonra her zaman Nafia veka- letinin salahiyetli memurlari- nm kontroluna amade bulun- durulacaktir. Kezalik ruhsat almarak ewelce yaprlmis olan tesisatm ya yerlerini veyahud tesisatm cihaz ve teferruatmm her hangi bir surette degistiril- mesi de Nafia vekaletinden ruhsat almaga baglidrr. Bu hu- susta her hangi bir tesebbiis icraata baslangig addolunur. Liselerle bu derecedeki okul- larda miifredat programlari mucibince talebeye gosterilecek telsiz tecriibeleri igin bulundu- rulacak tesisat Maarif ve Na- fia vekaletlerince miistereken hazirlanacak bir talimatta, ta- yin olunacak esaslara tevafuk ( S . Sayisi: 192), 1KTISAD ENCttMENtNlN DEGISTIRtSt Telsiz telgraf ve radiyo kanunu layihasi Fasil : 1 Umumi hukumler MADDE 1 — Milli Miidafaa enciimeninin birinci maddesi aynen. MADDE 2 — Umuma mah- sus radiyo nesriyati (Radiyo iffiiziyon) ve televizyon tesisa- tmm imtiyaz veya ruhsat sek- linde yapilmasi ve isletilmesi mill! miiesseselere veyahud va- tandaslara verilebilir. MJADDE 3 — Tiirkiye top- raklarmda tiirk deniz veya hava gemilerile tayyarelerde her nevi telsiz tesisati yapilma- si ve kezalik ruhsat almarak ewelce yapilmis olan tesisatm yerlerinin veya cihaz ve tefer- ruatmm her hangi bir suretle degsitirilmesi Nafia vekaleti- nin miisaadesine baglidrr. Bu hususta her hangi bir tesebbiis icraata baslangic. addolunur. Lise ve yiiksek mekteblerde ders icabi yapilacak telsiz tesi- sati Maarif ve Nafia vekaletle- rince miistereken hazrrlanacak esaslara gore yapiln*. — 11 — DAHlLlYE ENCt)MENlNlN DE&l§TtRt§t Telsiz telgraf ve radiyo kanunu layihasi Fasil : 1 Umumi hukumler MADDE 1 — Milli Miidafaa enciimeninin birinci maddesi aynen. MADDE 2 — Iktisad encii- meninin ikinci maddesi aynen. MADDE 3 — Tiirkiye top- raklarmda Tiirk deniz veya ha- va gemilerile tayyarelerde her nevi telsiz tesisati yapilma- si ve kezalik ruhsat almarak ewelce yapilmis olan tesisatm yerlerinin veya cihaz ve tef errii- atmm her hangi bir suretle de- gistirilmesi Nafia vekaletinin miisaadesine baglidrr. Bu husus- ta her hangi bir te^ebbiis, icra- ata baslangic addolunur. Lise ve Yiiksek mekteblerde ve universitede ders icabi yapi- lacak telsiz tesisati ve radiyo nesriyati Maarif ve Nafia veka- letlerince miistereken hazrrla- nacak esaslara gore yapilrr. i ( S. Sayisi : 192 \ A D L I Y E ENct)MENtNfN DE&f§TlRl§I Telsiz kanunu layihasi Fasil : 1 Umumi hukumler MADDE 1 — Elektromanye- tik dalgalar vasitasile her nevi resim, isaret ve sesleri vermege ve almaga yarayan bilumum telsiz tesisati ve isletilmesi Hii- kumetin inhisan altmdadir. MADDE 2 — Tiirkiye top- raklarmda, tiirk deniz veya hava gemilerile tayyarelerinde her nevi telsiz tesisati viicude getirilmesi ve kezalik ruhsat almarak ewelce yapilmis olan tesisatm yerlerinin veya cihaz ve teferruatmm her hangi bir suretle degistirilmesi Nafia ve- kaletinin miisaadesine baglidir. Bu hususta her hangi bir te- sebbiis, icraata baslangig addo- lunur. Lise ve yiiksek mekteblerde ve universitede ders icabi yapi- lacak telsiz tesisati ve nesriya- ti Maarif ve Nafia vekaletlerin- ce miistereken hazrrlanacak esaslara gore yapilrr. Grdriinmez ziya ile gallon ve uzak ile irtibata yarayan bii- tiin cihazlarm kullanilmasi mun- hasrran orduya aittir. Ancak liizumu halinde bunlarm resmi miiesseselerde istimaline Icra Vekilleri heyetince izin verile- bilir.
Sayfa 12 -
1KTISAD ENCttMENtNlN DEGISTIRtSt Telsiz telgraf ve radiyo kanunu layihasi Fasil : 1 Umumi hukumler MADDE 1 — Milli Miidafaa enciimeninin birinci maddesi aynen. MADDE 2 — Umuma mah- sus radiyo nesriyati (Radiyo iffiiziyon) ve televizyon tesisa- tmm imtiyaz veya ruhsat sek- linde yapilmasi ve isletilmesi mill! miiesseselere veyahud va- tandaslara verilebilir. MJADDE 3 — Tiirkiye top- raklarmda tiirk deniz veya hava gemilerile tayyarelerde her nevi telsiz tesisati yapilma- si ve kezalik ruhsat almarak ewelce yapilmis olan tesisatm yerlerinin veya cihaz ve tefer- ruatmm her hangi bir suretle degsitirilmesi Nafia vekaleti- nin miisaadesine baglidrr. Bu hususta her hangi bir tesebbiis icraata baslangic. addolunur. Lise ve yiiksek mekteblerde ders icabi yapilacak telsiz tesi- sati Maarif ve Nafia vekaletle- rince miistereken hazrrlanacak esaslara gore yapiln*. — 11 — DAHlLlYE ENCt)MENlNlN DE&l§TtRt§t Telsiz telgraf ve radiyo kanunu layihasi Fasil : 1 Umumi hukumler MADDE 1 — Milli Miidafaa enciimeninin birinci maddesi aynen. MADDE 2 — Iktisad encii- meninin ikinci maddesi aynen. MADDE 3 — Tiirkiye top- raklarmda Tiirk deniz veya ha- va gemilerile tayyarelerde her nevi telsiz tesisati yapilma- si ve kezalik ruhsat almarak ewelce yapilmis olan tesisatm yerlerinin veya cihaz ve tef errii- atmm her hangi bir suretle de- gistirilmesi Nafia vekaletinin miisaadesine baglidrr. Bu husus- ta her hangi bir te^ebbiis, icra- ata baslangic addolunur. Lise ve Yiiksek mekteblerde ve universitede ders icabi yapi- lacak telsiz tesisati ve radiyo nesriyati Maarif ve Nafia veka- letlerince miistereken hazrrla- nacak esaslara gore yapilrr. i ( S. Sayisi : 192 \ A D L I Y E ENct)MENtNfN DE&f§TlRl§I Telsiz kanunu layihasi Fasil : 1 Umumi hukumler MADDE 1 — Elektromanye- tik dalgalar vasitasile her nevi resim, isaret ve sesleri vermege ve almaga yarayan bilumum telsiz tesisati ve isletilmesi Hii- kumetin inhisan altmdadir. MADDE 2 — Tiirkiye top- raklarmda, tiirk deniz veya hava gemilerile tayyarelerinde her nevi telsiz tesisati viicude getirilmesi ve kezalik ruhsat almarak ewelce yapilmis olan tesisatm yerlerinin veya cihaz ve teferruatmm her hangi bir suretle degistirilmesi Nafia ve- kaletinin miisaadesine baglidir. Bu hususta her hangi bir te- sebbiis, icraata baslangig addo- lunur. Lise ve yiiksek mekteblerde ve universitede ders icabi yapi- lacak telsiz tesisati ve nesriya- ti Maarif ve Nafia vekaletlerin- ce miistereken hazrrlanacak esaslara gore yapilrr. Grdriinmez ziya ile gallon ve uzak ile irtibata yarayan bii- tiin cihazlarm kullanilmasi mun- hasrran orduya aittir. Ancak liizumu halinde bunlarm resmi miiesseselerde istimaline Icra Vekilleri heyetince izin verile- bilir. Hii. fuk etmek §artile miisaade is- tihsaline tabi olmayip bu hu- susta sadece Nafia vekaletine malumat verilmekle iktifa olu- nur. Yiiksek okullarla tJniversite- de bu talimatta yazili §artla- nn iistiinde bulundurulacak te- sisat ve yapilacak tecrubeler miisaade istihsaline baglidir. MADDE 4 — Her hangi ne- vinden olursa olsun telsiz tesi- sati sahibleri Devletin umumi ve askeri emniyet ve asayi§i- nin istilzam ettigi hallerde miinferid veya umumi olmak uzere Hiikumetge yapilacak ilk taleb iizerine tesisatlarmi faa- liyetten kaldirmaga veyahud bu tesisati sebeb zail oldugu zaman iade edebilmek iizere muvakkaten Hiikumet emrine vermege mecburdur. Toplama- lar Icra Vekilleri Heyeti kara- rile yapilir. Makbuz mukabi- linde ashabmdan almmasi la- zimgelen makineler teselliim edildigi hal ve heyette iadesi muktazi olup aksi takdirde taz- min edilir. Istimval kanununa tevfikan yapilan muameleler o kanun hiikiimlerine tabidir. MADDE 5 — Vekaletge ken- dilerine salahiyet verilmis olan memurlar Tiirk topraginda ve Tiirk kara sularmda bulunan Tiirk veya ecnebi biitiin telsiz tesisatmin teknik ve i§letme cihetlerini her zaman tefti§ ve tetkik ederler. Gemi ve tayya- re sahibleri ve gemi adamlan, pilot, makinist velhasil bil- — 12 - Na. E. AMDDE 4 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MADDE 5 — Hiikumetin tek- lifi aynen. M. M. E. etmek sartile miisaade istihsa- line tabi olmayip bu hususta sadece Nafia vekaletine malu- mat verilmekle iktifa olunur. Yiiksek okullarla iiniversite- lerde bu talimatta yazili sartla- rin iistiinde bulundurulacak te- sisat ve yapilacak tecrubeler miisaade istihsaline baglidir. MADDE 4 — Hiikumetin tek- lifi aynen MADDE 5 — Vekaletge ken- dilerine salahiyet verilmis olan memurlar Tiirk topraginda ve tiirk kara sularmda bulunan tiirk veya ecnebi biitiin telsiz tesisatmin teknik ve isletme ci- hetlerini her zaman teftis ve tetkik ederler. Deniz gemisi ve hava gemisi (Balon ve tayya- re) sahibleri ve gemi adamlan, ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 13 -
Hii. fuk etmek §artile miisaade is- tihsaline tabi olmayip bu hu- susta sadece Nafia vekaletine malumat verilmekle iktifa olu- nur. Yiiksek okullarla tJniversite- de bu talimatta yazili §artla- nn iistiinde bulundurulacak te- sisat ve yapilacak tecrubeler miisaade istihsaline baglidir. MADDE 4 — Her hangi ne- vinden olursa olsun telsiz tesi- sati sahibleri Devletin umumi ve askeri emniyet ve asayi§i- nin istilzam ettigi hallerde miinferid veya umumi olmak uzere Hiikumetge yapilacak ilk taleb iizerine tesisatlarmi faa- liyetten kaldirmaga veyahud bu tesisati sebeb zail oldugu zaman iade edebilmek iizere muvakkaten Hiikumet emrine vermege mecburdur. Toplama- lar Icra Vekilleri Heyeti kara- rile yapilir. Makbuz mukabi- linde ashabmdan almmasi la- zimgelen makineler teselliim edildigi hal ve heyette iadesi muktazi olup aksi takdirde taz- min edilir. Istimval kanununa tevfikan yapilan muameleler o kanun hiikiimlerine tabidir. MADDE 5 — Vekaletge ken- dilerine salahiyet verilmis olan memurlar Tiirk topraginda ve Tiirk kara sularmda bulunan Tiirk veya ecnebi biitiin telsiz tesisatmin teknik ve i§letme cihetlerini her zaman tefti§ ve tetkik ederler. Gemi ve tayya- re sahibleri ve gemi adamlan, pilot, makinist velhasil bil- — 12 - Na. E. AMDDE 4 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MADDE 5 — Hiikumetin tek- lifi aynen. M. M. E. etmek sartile miisaade istihsa- line tabi olmayip bu hususta sadece Nafia vekaletine malu- mat verilmekle iktifa olunur. Yiiksek okullarla iiniversite- lerde bu talimatta yazili sartla- rin iistiinde bulundurulacak te- sisat ve yapilacak tecrubeler miisaade istihsaline baglidir. MADDE 4 — Hiikumetin tek- lifi aynen MADDE 5 — Vekaletge ken- dilerine salahiyet verilmis olan memurlar Tiirk topraginda ve tiirk kara sularmda bulunan tiirk veya ecnebi biitiin telsiz tesisatmin teknik ve isletme ci- hetlerini her zaman teftis ve tetkik ederler. Deniz gemisi ve hava gemisi (Balon ve tayya- re) sahibleri ve gemi adamlan, ( S. Sayisi : 192 ) tk. E. MAUDE 4 — Her hangi ne- viden olursa olsun telsiz tesisa- ti ve radiyo makineleri sahib- leri Devletin umumi ve askeri emniyet ve asayisinin istilzam ettigi hallerde miinferid veya umumi olmak iizere Hiikumetge yapilacak ilk talep iizerine bunlari faaliyetten kaldirmaga veyahud bu tesisati sebeb zail oldugu zaman iade edilmek iize- re muvakkaten Hukumet em- rine vermege mecburdur. Top- lamalar Icra Vekilleri Heyeti kararile yapilir. Makbuz mu- kabilinde eshabmdan almmasi lazim gelen makineler teselliim edildigi hal ve heyette iadesi muktezi olub aksi takdirde taz- min edilir. istimval kanunu- na tevfikan yapilan muameleler o kanun hiikiimlerine tabidir. Gerek adiyen ve gerek istimval kanununa gore yapilan toplama- lar esnasmda radiyo makinele- rile beraber harici antenler dahi kaldmlir. MADDE 5 — Vekaletce ken- dilerine salahiyet verilmig olan memurlar Tiirk kara sularmda bulunan Tiirk ve ecnebi biitim telsiz tesisatmm teknik ve i§- letme cihazlarmi her zaman tef- tis ve tetkik ederler. Deniz ve hava gemilerile tayyare sa- hibleri ve gemi adamlan, pilot, makinist velhasil bilcumle ala- — 13 — Da. E. MADDE 4 — Her hangi ne- viden olursa olsun telsiz tesisati ve radiyo makineleri ve yedek aksami sahibleri Devletin umu- mi ve askeri emniyet ve asayi- sinin istilzam ettigi hallerde miinferit veya umumi olmak iizere Hiikumetge yapilacak ilk taleb iizerine bunlari faa- liyetten kaldirmaga ve yahud bu tesisati sebeb zail oldugu za- man iade edilmek iizere mu- vakkaten Hukumet emrine ver- mege mecburdur. Toplamalar, Icra Vekilleri Heyeti kararile yapilir. Makbuz mukabilinde ashabmdan almmasi lazmi gelen makinelerin teselliim edildigi hal ve heyette iadesi mukfcazi olub aksi takdirde tazmin edi- lir. Harici antenler dahi bu madde hukmiine dahildir. MADDE 5 — Iktisad encii- meninin besinci maddesi aynen ( S. Sayisi : 192 ) Ad. E. MADDE 3 — Her hangi ne- viden olursa olsun telsiz tesi- sati (Harici antenler ve telsiz telefon alici cihazlan dahil) ve yedek aksami sahibleri, Devle- tin umumi ve askeri emniyet ve asayisinin istilzam ettigi hallerde ferdi, mmtakavi veya umumi olmak iizere icra Vekil- leri heyeti kararma istinaden yapilacak taleb iizerine bunlari faaliyetten kaldirmaga veyahud sebeb zail oldugu zaman iade edilmek iizere alacaklari bir makbuz mukabilinde muvakka- ten Hukumet emrine vermege mecburdurlar. Bunlann teselliim edildigi hal ve heyette iadesi muktazi olup aksi takdirde tazmin edi- lir. MADDE 4 — Nafia vekale- tince kendilerine salahiyet ve- rilmig olan memurlar Tiirkiye dahilinde bulunan Tiirk veya ecnebilere aid bilumum telsiz tesisatmm teknik, isletme ci- hetlerini her zaman teftig ve tetkik edebilirler. Deniz veya hava gemilerile tayyare sahib- leri ve gemi adamlan, pilot,
Sayfa 14 -
tk. E. MAUDE 4 — Her hangi ne- viden olursa olsun telsiz tesisa- ti ve radiyo makineleri sahib- leri Devletin umumi ve askeri emniyet ve asayisinin istilzam ettigi hallerde miinferid veya umumi olmak iizere Hiikumetge yapilacak ilk talep iizerine bunlari faaliyetten kaldirmaga veyahud bu tesisati sebeb zail oldugu zaman iade edilmek iize- re muvakkaten Hukumet em- rine vermege mecburdur. Top- lamalar Icra Vekilleri Heyeti kararile yapilir. Makbuz mu- kabilinde eshabmdan almmasi lazim gelen makineler teselliim edildigi hal ve heyette iadesi muktezi olub aksi takdirde taz- min edilir. istimval kanunu- na tevfikan yapilan muameleler o kanun hiikiimlerine tabidir. Gerek adiyen ve gerek istimval kanununa gore yapilan toplama- lar esnasmda radiyo makinele- rile beraber harici antenler dahi kaldmlir. MADDE 5 — Vekaletce ken- dilerine salahiyet verilmig olan memurlar Tiirk kara sularmda bulunan Tiirk ve ecnebi biitim telsiz tesisatmm teknik ve i§- letme cihazlarmi her zaman tef- tis ve tetkik ederler. Deniz ve hava gemilerile tayyare sa- hibleri ve gemi adamlan, pilot, makinist velhasil bilcumle ala- — 13 — Da. E. MADDE 4 — Her hangi ne- viden olursa olsun telsiz tesisati ve radiyo makineleri ve yedek aksami sahibleri Devletin umu- mi ve askeri emniyet ve asayi- sinin istilzam ettigi hallerde miinferit veya umumi olmak iizere Hiikumetge yapilacak ilk taleb iizerine bunlari faa- liyetten kaldirmaga ve yahud bu tesisati sebeb zail oldugu za- man iade edilmek iizere mu- vakkaten Hukumet emrine ver- mege mecburdur. Toplamalar, Icra Vekilleri Heyeti kararile yapilir. Makbuz mukabilinde ashabmdan almmasi lazmi gelen makinelerin teselliim edildigi hal ve heyette iadesi mukfcazi olub aksi takdirde tazmin edi- lir. Harici antenler dahi bu madde hukmiine dahildir. MADDE 5 — Iktisad encii- meninin besinci maddesi aynen ( S. Sayisi : 192 ) Ad. E. MADDE 3 — Her hangi ne- viden olursa olsun telsiz tesi- sati (Harici antenler ve telsiz telefon alici cihazlan dahil) ve yedek aksami sahibleri, Devle- tin umumi ve askeri emniyet ve asayisinin istilzam ettigi hallerde ferdi, mmtakavi veya umumi olmak iizere icra Vekil- leri heyeti kararma istinaden yapilacak taleb iizerine bunlari faaliyetten kaldirmaga veyahud sebeb zail oldugu zaman iade edilmek iizere alacaklari bir makbuz mukabilinde muvakka- ten Hukumet emrine vermege mecburdurlar. Bunlann teselliim edildigi hal ve heyette iadesi muktazi olup aksi takdirde tazmin edi- lir. MADDE 4 — Nafia vekale- tince kendilerine salahiyet ve- rilmig olan memurlar Tiirkiye dahilinde bulunan Tiirk veya ecnebilere aid bilumum telsiz tesisatmm teknik, isletme ci- hetlerini her zaman teftig ve tetkik edebilirler. Deniz veya hava gemilerile tayyare sahib- leri ve gemi adamlan, pilot, Bii. ciimle alakadarlar bu memur- larm vazifelerini teshil ile mu- kelleftir. Gemi sahibi, gemi miidurii, kaptan veya acenta- smdan her biri 47 nci maddeye gore tanzim edilecek nizamna- meye muhalif yapilacak her nevi yolsuzluklar hakkinda tu- tulacak zabit varakasi iizerine hiikmen (25 liradan 500 lira- ya) kadar agir para cezasi ve- yahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. Fasil : 2 Karada verici telsiz tesisati MADDE 6 — Umumiyetle karada verici telsiz telgraf ve telsiz telefon tesisati yapmak igin hususi e§has ve muessesele- re ruhsat verilmez. Ancak is- tisnai olarak resmi miiessesele- re boyle bir tesisat viicude ge- tirilmesine tcra Vekilleri He- yeti kararile ruhsat verilebilir. MADDE 7 — Altinci madde- de yazildigi veghile kendileri- ne ruhsat verilmis, olan resmi miiesseseler telsiz telgraf ve telsiz telefon tesisatini yaptik- tan sonra Nafia vekaleti tara- findan tetkik ve tefti§ edil- medikge faaliyete koyamazlar. Nafia vekaleti de muracaat ta- rihinden itibaren azami bir ay zarfmda tetkikati icraya mec- burdur. Aksi takdirde miiesse- se tesisatini faaliyete koymakta muhtardir. Fasil : 3 K<irada ve Cfc.miler uzcvinde telsiz alia tesisati MADDE 8 — Telsiz alici te- sisati iig neve ayrriir: - 14- Na. E. MADDE 6 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MADDE 7 lifi aynen. Hiikumetin tek- MADDE 8 — Hiikumetin tek- lifi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) M. M. E. pilot, makinist velhasil bilciim- le alakadarlar, bu memurlarm vazifelerini teshil ile miikellef- tir. Gemi sahibi, gemi mudurii, kaptan veya acentesinden her biri 47 nci maddeye gore tan- zim edilecek nizamnameye mu- halif yapilacak her nevi yolsuz- luklar hakkinda tutulacak za- bit varakasi iizerine hiikmen (25 liradan 500 liraya) kadar agir para cezasi ve yahut bir aydan alti aya kadar hapis ce- zasi ile cezalandirilir. Fasil : 2 Karada verici telsiz tesisati MADDE 6 — Hiikumetin teklifi aynen MADDE 7 teklifi aynen Hiikumetin Fasil : 3 Karada ve gemiler uzerinde telsiz aha tesisati MADDE 8 — Hiikumetin teklifi aynen
Sayfa 15 -
Bii. ciimle alakadarlar bu memur- larm vazifelerini teshil ile mu- kelleftir. Gemi sahibi, gemi miidurii, kaptan veya acenta- smdan her biri 47 nci maddeye gore tanzim edilecek nizamna- meye muhalif yapilacak her nevi yolsuzluklar hakkinda tu- tulacak zabit varakasi iizerine hiikmen (25 liradan 500 lira- ya) kadar agir para cezasi ve- yahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. Fasil : 2 Karada verici telsiz tesisati MADDE 6 — Umumiyetle karada verici telsiz telgraf ve telsiz telefon tesisati yapmak igin hususi e§has ve muessesele- re ruhsat verilmez. Ancak is- tisnai olarak resmi miiessesele- re boyle bir tesisat viicude ge- tirilmesine tcra Vekilleri He- yeti kararile ruhsat verilebilir. MADDE 7 — Altinci madde- de yazildigi veghile kendileri- ne ruhsat verilmis, olan resmi miiesseseler telsiz telgraf ve telsiz telefon tesisatini yaptik- tan sonra Nafia vekaleti tara- findan tetkik ve tefti§ edil- medikge faaliyete koyamazlar. Nafia vekaleti de muracaat ta- rihinden itibaren azami bir ay zarfmda tetkikati icraya mec- burdur. Aksi takdirde miiesse- se tesisatini faaliyete koymakta muhtardir. Fasil : 3 K<irada ve Cfc.miler uzcvinde telsiz alia tesisati MADDE 8 — Telsiz alici te- sisati iig neve ayrriir: - 14- Na. E. MADDE 6 — Hiikumetin tek- lifi aynen. MADDE 7 lifi aynen. Hiikumetin tek- MADDE 8 — Hiikumetin tek- lifi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) M. M. E. pilot, makinist velhasil bilciim- le alakadarlar, bu memurlarm vazifelerini teshil ile miikellef- tir. Gemi sahibi, gemi mudurii, kaptan veya acentesinden her biri 47 nci maddeye gore tan- zim edilecek nizamnameye mu- halif yapilacak her nevi yolsuz- luklar hakkinda tutulacak za- bit varakasi iizerine hiikmen (25 liradan 500 liraya) kadar agir para cezasi ve yahut bir aydan alti aya kadar hapis ce- zasi ile cezalandirilir. Fasil : 2 Karada verici telsiz tesisati MADDE 6 — Hiikumetin teklifi aynen MADDE 7 teklifi aynen Hiikumetin Fasil : 3 Karada ve gemiler uzerinde telsiz aha tesisati MADDE 8 — Hiikumetin teklifi aynen Ik. B. kadarlar bu memurlarm vazi- felerini teshil ile miikelleftir. Bu kabil vesait sahibi, rnuduru, kaptan ve acentesi 47 nci mad- deye gore tanzim edilecek ni- zamnameye muhalif yapilacak her nevi yolsuzluklar hakkmda tutulacak zabit varakasi iizeri- ne hiikmeu (25 liradan 500 lira- ya) kadar agir para cezasi ve- yahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. Fasrl : 2 Karada verici telsiz tesisatt MADDE 6 — Hiikumetin al- tmci maddesi aynen. MADDE 7 — Altinci madde- de yazildigi veghile kendilerine ruhsat verilmig olan resmi mii- esseseler telsiz telgraf ve tel- siz telefon tesisatim yaptiktan sonra Nafia vekaleti tarafin- dan tetkik ve tefti§ edilmedik- ge faaliyete koyamazlar. Nafia vekaleti de muracaat tarihin- den itibaren azami bir ay zar- fmda tetkikati ikmale mecbur- dur. Aksi takdirde miiessese tesisatmi faaliyete koymakta muhtardir. Pasil 3 : Kara ve gemitter uzerinde telsiz aim tesisatt MADDE 8 — Hiikumetin 8 nci maddesi aynen. - 15 — Da. E. Fasil : 2 Karada verici telsiz tesisatt MADDE 6 — Hiikumetin al- tmci maddesi aynen MADDE 7 — tktisad encii- meninin yedinci maddesi aynen Fast! ; 3 Kara ve gemiler uzerinde telsiz ahct tesisatt MADDE 8 — Hiikumetin se- kizinci maddesi aynen ( S. Sayisi : 192 ) Ad. E. makinist velhasil bilciimle ala- kadarlar bu memurlarm vazi- felerini teshil ile mukelleftir- ler. Fasil : II Karada verici telsiz tesisatt MADDE 5 — Karada umu- miyetle verici telsiz tesisati vii- cude getirmek icin hususi §a- hislara ve miiesseselere ruhsat verilemez. Ancak liizumu ha- linde resmi miiesseselerde bbyle bir tesisat viicude getirilmesine Icra Vekilleri Heyeti kararile ruhsat verilebilir. MADDE 6 — Besinci madde- de yazildigi veghile kendileri- ne ruhsat verilmig olan resmi miiesseseler, telsiz tesisatmi viicude getirdikten sonra Nafia vekaleti tarafmdan tetkik ve teftis, edilerek kullanma miisa- adesi verilmedikge bunlan faa- liyete koyamazlar. Nafia ve- kaleti de muracaat tarihinden itibaren azami bir ay zarfmda tetkikati ikmale mecburdur. Aksi takdirde miiessese tesisa- tmi faaliyete koyabilir. Fasil : III Telsiz altct tesisatt MADDE 7 — Telsiz alici te- sisati bu kanuna gore tabi ola-
Sayfa 16 -
Ik. B. kadarlar bu memurlarm vazi- felerini teshil ile miikelleftir. Bu kabil vesait sahibi, rnuduru, kaptan ve acentesi 47 nci mad- deye gore tanzim edilecek ni- zamnameye muhalif yapilacak her nevi yolsuzluklar hakkmda tutulacak zabit varakasi iizeri- ne hiikmeu (25 liradan 500 lira- ya) kadar agir para cezasi ve- yahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. Fasrl : 2 Karada verici telsiz tesisatt MADDE 6 — Hiikumetin al- tmci maddesi aynen. MADDE 7 — Altinci madde- de yazildigi veghile kendilerine ruhsat verilmig olan resmi mii- esseseler telsiz telgraf ve tel- siz telefon tesisatim yaptiktan sonra Nafia vekaleti tarafin- dan tetkik ve tefti§ edilmedik- ge faaliyete koyamazlar. Nafia vekaleti de muracaat tarihin- den itibaren azami bir ay zar- fmda tetkikati ikmale mecbur- dur. Aksi takdirde miiessese tesisatmi faaliyete koymakta muhtardir. Pasil 3 : Kara ve gemitter uzerinde telsiz aim tesisatt MADDE 8 — Hiikumetin 8 nci maddesi aynen. - 15 — Da. E. Fasil : 2 Karada verici telsiz tesisatt MADDE 6 — Hiikumetin al- tmci maddesi aynen MADDE 7 — tktisad encii- meninin yedinci maddesi aynen Fast! ; 3 Kara ve gemiler uzerinde telsiz ahct tesisatt MADDE 8 — Hiikumetin se- kizinci maddesi aynen ( S. Sayisi : 192 ) Ad. E. makinist velhasil bilciimle ala- kadarlar bu memurlarm vazi- felerini teshil ile mukelleftir- ler. Fasil : II Karada verici telsiz tesisatt MADDE 5 — Karada umu- miyetle verici telsiz tesisati vii- cude getirmek icin hususi §a- hislara ve miiesseselere ruhsat verilemez. Ancak liizumu ha- linde resmi miiesseselerde bbyle bir tesisat viicude getirilmesine Icra Vekilleri Heyeti kararile ruhsat verilebilir. MADDE 6 — Besinci madde- de yazildigi veghile kendileri- ne ruhsat verilmig olan resmi miiesseseler, telsiz tesisatmi viicude getirdikten sonra Nafia vekaleti tarafmdan tetkik ve teftis, edilerek kullanma miisa- adesi verilmedikge bunlan faa- liyete koyamazlar. Nafia ve- kaleti de muracaat tarihinden itibaren azami bir ay zarfmda tetkikati ikmale mecburdur. Aksi takdirde miiessese tesisa- tmi faaliyete koyabilir. Fasil : III Telsiz altct tesisatt MADDE 7 — Telsiz alici te- sisati bu kanuna gore tabi ola- Hu. A) Umumi telsiz telefon nes- riyatmi almaga mahsus tesisat (Radiyo diffusion). B) Abone olanlar igin mat- buat, borsa gibi haberleri al- maga mahsus tesisat, 0) Umuma mahsus telsiz telefon nesriyatindan maada resim ve fotograf nakline aid nesriyati almaga mahsus tesi- sat. MADDE 9 — Her hangi ne- viden olursa olsun alici tesisata aid ruhsatnameler Nafia veka- leti tarafmdan tanzim edi- lecek nizamnameye gore Nafra vekaleti namina posta, telgraf ve telefon umum miidurlugu tarafmdan verilir. Ahcak Icra Vekilleri Heyetince tesbit edi- lecek askeri mintakalarda bu- lunan ecnebilere ruhsat veril- meden alakadar askeri makam- larin muvafakati almir ve bu gibi eshasa aid telsizlerin va- siflari Genelkurmay Baskanli- gma ve Dahiliye vekilligine bil- dirilir. Fasil : 4 Telsiz telefon (iticilan MADDE 10 — 8 nci mad- denin (A) fikrasrndaki alici tesisata ruhsat almak igin ma- halli posta, telgraf ve telefon idaresine yazi ile miiracaatta bulunmak lazim ve kafidir. Ancak; resid olmayanlara, vesayet altmda bulunanlara kanuni vekillerinin miisaade ve mesuliyeti olmadikga ruhsatna- me verilmez. - 16 - Na. E. MADDE 9 — Hukumetin tek- lifi aynen. MADDE 10 teklifi aynen. Hukumetin M. M. E. MADDE 9 teklifi aynen — Hukumetin Fasil : 4 Telsiz telefon ahcilari MADDE 10 — Hukumetin teklifi aynen ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 17 -
Hu. A) Umumi telsiz telefon nes- riyatmi almaga mahsus tesisat (Radiyo diffusion). B) Abone olanlar igin mat- buat, borsa gibi haberleri al- maga mahsus tesisat, 0) Umuma mahsus telsiz telefon nesriyatindan maada resim ve fotograf nakline aid nesriyati almaga mahsus tesi- sat. MADDE 9 — Her hangi ne- viden olursa olsun alici tesisata aid ruhsatnameler Nafia veka- leti tarafmdan tanzim edi- lecek nizamnameye gore Nafra vekaleti namina posta, telgraf ve telefon umum miidurlugu tarafmdan verilir. Ahcak Icra Vekilleri Heyetince tesbit edi- lecek askeri mintakalarda bu- lunan ecnebilere ruhsat veril- meden alakadar askeri makam- larin muvafakati almir ve bu gibi eshasa aid telsizlerin va- siflari Genelkurmay Baskanli- gma ve Dahiliye vekilligine bil- dirilir. Fasil : 4 Telsiz telefon (iticilan MADDE 10 — 8 nci mad- denin (A) fikrasrndaki alici tesisata ruhsat almak igin ma- halli posta, telgraf ve telefon idaresine yazi ile miiracaatta bulunmak lazim ve kafidir. Ancak; resid olmayanlara, vesayet altmda bulunanlara kanuni vekillerinin miisaade ve mesuliyeti olmadikga ruhsatna- me verilmez. - 16 - Na. E. MADDE 9 — Hukumetin tek- lifi aynen. MADDE 10 teklifi aynen. Hukumetin M. M. E. MADDE 9 teklifi aynen — Hukumetin Fasil : 4 Telsiz telefon ahcilari MADDE 10 — Hukumetin teklifi aynen ( S. Sayisi : 192 ) Ik. E. MjADDE 9 — Hiikumatin 9 ncu maddesi aynen. Fasil : 4 Alia radiyo makineleri MADDE 10 — 8 nci madde- nin A fikrasrndaki alici te- sisata ruhsat almak igin mahal- li posta, telgraf ve telefon ida- resine yazi ile muracaatta bu- lunmak lazim ve kafidir. Bu miisaade anten tesisi ruhsatini da ihtiva eder. §u kadar M alici radiyo makinesi mevcud olmaksizm sabit anten tesis et- mek isteyen bina sahibleri bu- nun igin bir guna iicrete tabi plmaksizm ruhsat alacaklardir. - 17 — Da. E. MADDE 9 — Her hangi ne- viden olursa olsun alrai tesisa- ta aid ruhsatnameler tanzim edi- lecek nizamnameye gore Nafia vekaleti namma posta, telgraf ve telefon umum mudiirlugu tarafmdan verilir. Ancak Icra Vekilleri heyetince tesbit edile- cek askeri mmtakalarda bulu- nan ecnebilere ruhsat verilme- den alakadar askeri makamla- rm muvafakati almir. Ve bu gibi eshasa aid telsizlerin va- siflari Genel kurmay baskan- lrgma ve Dahiliye vekilligine bildirilir. Fasil : 4 Aha radiyo makinalan MADDE 10 — 8 nci madde- nin (A) fikrasmdaki alici tesi- sata ruhsat almak igin mahalli posta, telgraf ve telefon idare- sine yazi ile muracaatta bulun- mak laz?in ve kafidir. Bu mii- saade anten tesisi ruhsatini da ihtiva eder. §u kadar ki alici radiyo makinasi mevcud ol- maksizm sabit anten tesis et- mek isteyen bina sahibleri bu- nun igin bir guna iicrete tabi olmaksizm ruhsat alacaklardir. Ad. E. caklan muamele itibarile tic neve ayrilir: A - Umumi telsiz telefon negriyatmi almaga mahsus te- sisat, B - Abone olanlar igin mat- buat, borsa gibi haberleri alma- ga yarayan hususi tesisat, C - Umuma mahsus telsiz te- lefon nesriyati dahil olsun ol- masm her nevi resim nakline aid nesriyati almaga mahsus tesisat. MADDE 8 — Her hangi ne- viden olursa olsun alici tesisata aid ruhsatnameler tanzim edile- cek nizamnameye gore Nafia vekaleti namma posta telgraf ve telefon umum mudiirlugu tarafmdan verilir. Ancak, Icra Vekilleri Heyetince tesbit edi- lecek askeri mmtakalarda bu- lunan ecnebilere ruhsat veril- meden ewel alakadar askeri makamlarm muvafakati almir ve bu gibi eshasa aid tesisatm vasiflari Genel kurmay ba^kan- ligma ve Dahiliye vekilligine bildirilir. Fasil : IV Telsiz telefon aha tesisati MADDE 9 — Yedinci madde- nin (A) fikrasmdaki alici tesi- sata ruhsat almak igin mahalli posta telgraf ve telefon idare- sine yazi ile muracaatta bulun- mak kafidir. Bu ruhsat anten tesisi iznini de ihtiva eder.. §u kadar ki alici telsiz telefon ci- hazi mevcud olmaksizm sabit anten tesis etmek isteyen bina sahiblerine iicret almmaksizm izin verilir. Memleket dahilinde ikamet- ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 18 -
Ik. E. MjADDE 9 — Hiikumatin 9 ncu maddesi aynen. Fasil : 4 Alia radiyo makineleri MADDE 10 — 8 nci madde- nin A fikrasrndaki alici te- sisata ruhsat almak igin mahal- li posta, telgraf ve telefon ida- resine yazi ile muracaatta bu- lunmak lazim ve kafidir. Bu miisaade anten tesisi ruhsatini da ihtiva eder. §u kadar M alici radiyo makinesi mevcud olmaksizm sabit anten tesis et- mek isteyen bina sahibleri bu- nun igin bir guna iicrete tabi plmaksizm ruhsat alacaklardir. - 17 — Da. E. MADDE 9 — Her hangi ne- viden olursa olsun alrai tesisa- ta aid ruhsatnameler tanzim edi- lecek nizamnameye gore Nafia vekaleti namma posta, telgraf ve telefon umum mudiirlugu tarafmdan verilir. Ancak Icra Vekilleri heyetince tesbit edile- cek askeri mmtakalarda bulu- nan ecnebilere ruhsat verilme- den alakadar askeri makamla- rm muvafakati almir. Ve bu gibi eshasa aid telsizlerin va- siflari Genel kurmay baskan- lrgma ve Dahiliye vekilligine bildirilir. Fasil : 4 Aha radiyo makinalan MADDE 10 — 8 nci madde- nin (A) fikrasmdaki alici tesi- sata ruhsat almak igin mahalli posta, telgraf ve telefon idare- sine yazi ile muracaatta bulun- mak laz?in ve kafidir. Bu mii- saade anten tesisi ruhsatini da ihtiva eder. §u kadar ki alici radiyo makinasi mevcud ol- maksizm sabit anten tesis et- mek isteyen bina sahibleri bu- nun igin bir guna iicrete tabi olmaksizm ruhsat alacaklardir. Ad. E. caklan muamele itibarile tic neve ayrilir: A - Umumi telsiz telefon negriyatmi almaga mahsus te- sisat, B - Abone olanlar igin mat- buat, borsa gibi haberleri alma- ga yarayan hususi tesisat, C - Umuma mahsus telsiz te- lefon nesriyati dahil olsun ol- masm her nevi resim nakline aid nesriyati almaga mahsus tesisat. MADDE 8 — Her hangi ne- viden olursa olsun alici tesisata aid ruhsatnameler tanzim edile- cek nizamnameye gore Nafia vekaleti namma posta telgraf ve telefon umum mudiirlugu tarafmdan verilir. Ancak, Icra Vekilleri Heyetince tesbit edi- lecek askeri mmtakalarda bu- lunan ecnebilere ruhsat veril- meden ewel alakadar askeri makamlarm muvafakati almir ve bu gibi eshasa aid tesisatm vasiflari Genel kurmay ba^kan- ligma ve Dahiliye vekilligine bildirilir. Fasil : IV Telsiz telefon aha tesisati MADDE 9 — Yedinci madde- nin (A) fikrasmdaki alici tesi- sata ruhsat almak igin mahalli posta telgraf ve telefon idare- sine yazi ile muracaatta bulun- mak kafidir. Bu ruhsat anten tesisi iznini de ihtiva eder.. §u kadar ki alici telsiz telefon ci- hazi mevcud olmaksizm sabit anten tesis etmek isteyen bina sahiblerine iicret almmaksizm izin verilir. Memleket dahilinde ikamet- ( S. Sayisi : 192 ) Hii. MADDE 11 — Bir ruhsatna- me yalniz bir alici tesisat igin- dir. MADDE 12 — Anten iizerine r^oksiyonlu tesisata musaade ediimez. MADDE 13 — Bu kanunun meriyet t^tfihinde mevoud veya bu tarihten sonra faaliyete ko- nulaoak ve gerek dogrudata dogruya, gerek hatlar veya mecralar vasrtasile telsiz ali- cilarmda kan§ikliklari mucib ihtizazat ne§reden her nevi elektrik veya makine tesisati sahibleri veya i§letenleri bu kansiklari izale ve bu miim- kiin olmadigi takdirde azalt- mak icin icab eden tertibati al- makla miikelleftirler. Bu pa- razitler hakkmdaki hiikumlerin hiisnii tatbiki ve tatbikat si- rasmda tehaddiis edebilecek miigkillerin halli igin Nafia ba- kanhgmca miitehassis bir ko- misyon teskil edilecektir. Bu komisyonun vazife ve salahi- yetleri 47 nci maddedeki nizam- namede gosterilir. MADDE 14 — Ruhsatname- ler eghasi hiikmiye namma ve- rilmeyip mesul murahhas bir §ahis namma verilir. MADDE 15 — TurWyede bu- lunan ecnebi, siyasi memurla- n ruhsatnamelerini Hariciye vekaleti tavassutu ile Naf ia ve- kaletinden alirlar. Konsolos- - 18 Na. E. MADDE 11 teklifi aynen. MADDE 12 teklifi aynen. MADDE 13 teklifi aynen. — Hiikumetin Hiikumetin Hiikumetin MADDE 14 teklifi aynen. MADDE 15 teklifi aynen. — Hiikumetin Hiikumetin M. M. E. MADDE 11 teklifi aynen MADDE 12 teklifi aynen — Hiikumetin — Hiikumetin MADDE 13 — Bu kanunun meriyet tarihinde mevcud ve- ya bu tarihten sonra faaliye- te konulacak ve gerek dogru- dan dogruya, gerek hatlar veya mecralar vasrtasile tel- siz ahcilarinda kan§iklan mu- cib ihtizazat ne§reden her nevi elektrik veya makine te- sisati sahibleri veya i§letenleri bu kansiklari izale ve bu miim- kiin olmadigi takdirde azalt- mak itjin icab eden tertibati almakla miikelleftirler. Bu pa- razitler hakkmdaki hukiimle- rin hiisnii tatbiki ve tatbikat sirasmda tehaddiis edebilecek mii§kiillerin halli i§in Naf ia ba- kanligmca miitehassis bir ko- misyon te§kil edilecektir. Bu komisyonun vazife ve salahi- yetleri 47 nci maddede yapil- masi bildirilen nizamname ile gosterilecektir. MADDE 14 teklifi aynen. MADDE 15 teklifi aynen. Hiikumetin Hiikumetin ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 19 -
Hii. MADDE 11 — Bir ruhsatna- me yalniz bir alici tesisat igin- dir. MADDE 12 — Anten iizerine r^oksiyonlu tesisata musaade ediimez. MADDE 13 — Bu kanunun meriyet t^tfihinde mevoud veya bu tarihten sonra faaliyete ko- nulaoak ve gerek dogrudata dogruya, gerek hatlar veya mecralar vasrtasile telsiz ali- cilarmda kan§ikliklari mucib ihtizazat ne§reden her nevi elektrik veya makine tesisati sahibleri veya i§letenleri bu kansiklari izale ve bu miim- kiin olmadigi takdirde azalt- mak icin icab eden tertibati al- makla miikelleftirler. Bu pa- razitler hakkmdaki hiikumlerin hiisnii tatbiki ve tatbikat si- rasmda tehaddiis edebilecek miigkillerin halli igin Nafia ba- kanhgmca miitehassis bir ko- misyon teskil edilecektir. Bu komisyonun vazife ve salahi- yetleri 47 nci maddedeki nizam- namede gosterilir. MADDE 14 — Ruhsatname- ler eghasi hiikmiye namma ve- rilmeyip mesul murahhas bir §ahis namma verilir. MADDE 15 — TurWyede bu- lunan ecnebi, siyasi memurla- n ruhsatnamelerini Hariciye vekaleti tavassutu ile Naf ia ve- kaletinden alirlar. Konsolos- - 18 Na. E. MADDE 11 teklifi aynen. MADDE 12 teklifi aynen. MADDE 13 teklifi aynen. — Hiikumetin Hiikumetin Hiikumetin MADDE 14 teklifi aynen. MADDE 15 teklifi aynen. — Hiikumetin Hiikumetin M. M. E. MADDE 11 teklifi aynen MADDE 12 teklifi aynen — Hiikumetin — Hiikumetin MADDE 13 — Bu kanunun meriyet tarihinde mevcud ve- ya bu tarihten sonra faaliye- te konulacak ve gerek dogru- dan dogruya, gerek hatlar veya mecralar vasrtasile tel- siz ahcilarinda kan§iklan mu- cib ihtizazat ne§reden her nevi elektrik veya makine te- sisati sahibleri veya i§letenleri bu kansiklari izale ve bu miim- kiin olmadigi takdirde azalt- mak itjin icab eden tertibati almakla miikelleftirler. Bu pa- razitler hakkmdaki hukiimle- rin hiisnii tatbiki ve tatbikat sirasmda tehaddiis edebilecek mii§kiillerin halli i§in Naf ia ba- kanligmca miitehassis bir ko- misyon te§kil edilecektir. Bu komisyonun vazife ve salahi- yetleri 47 nci maddede yapil- masi bildirilen nizamname ile gosterilecektir. MADDE 14 teklifi aynen. MADDE 15 teklifi aynen. Hiikumetin Hiikumetin ( S. Sayisi : 192 ) Ik. E. Ancak; resid olmiyanlara yesayet altmda bulunanlara umumi vekillerinin miisaade ve mesuliyeti olmadikga ruhsat- name verilmez. MADDE 11 — Bir ruhsatna- me yalniz bir alici makine icin- dir. MADDJl 12 — Hiikumetin 12 nei maddesi aynen. MADDE 13 — Bu kanunun nieriyei tarihinde mevcud veya bu tarihten sonra faaliyete konulacak ve gerek dogrudan do^roya, gerek hatlar veya mecralar vasitasile telsiz all* cilarmda kansikliklari mu- mueib ihtizazat nesreden elek- trik veya makina teslsati sa- hibleri veya isletenleri ibu ka- nsikliklari izale ve bu miimkiin oknadigi takdird© azaltmak icin icaib eden tertibati almakla rniikelleftirlei'. Bu parazitler hakkmdaki hiihiimlerin hiisnii tatbiki ve tatbikat sirasmda tahaddiis edebilecek miiskiille- rin halli icin Nafia bakanligm- oa miitehassis bir komisyon tes- kil edilir. Bu komisyon vazife ve salahiyetleri 47 nci madde mucibince yapilacak nizamna- mede gosterilir. MADDE 14 — Hiikumetin 14 ncii maddesi aynen. MADDE 15 — Ecnebi Dev- letin Turkiyedeki siyasi me- murlari ruhsatnamelerini Hari- ciye vekaleti tavassutu ile Na- fia vekaletinden alirlar, Kon- — 19 — Da. E. Ancak; regit olmayanlara ve vesayet altmda bulunanlara, kanuni mumessillerinin miisa- ade ve mesuliyeti olmadikga ruhsatname verilmez. MADDE 11 — Iktisad Encii- meninin on birinci maddesi ay- nen. MADDE 12 — Hiikumetin on ikinci maddesi aynen. MADDE 13 — Iktisad Encii- meninin on iigiincu maddesi aynen. MADDE 14 — Hiikumetin on- dordiincii maddesi aynen. MADDE 15 — Iktisad Encii- meninin on be§inci maddesi ay- nen. Ad. E, leri bir ayi gecjmeyen ecnebi seyyahlarm otomobillerilndeiki telsiz telefon alici cihazi igin ruhsat alm&gsa liizum yoktur. MADDE 10 — Bir ruhsatna- me yalniz bir alici cihaz igin- dir. MADDE 11 — Reaksiyon devresi anten uzerine dogrudan dogruya tesir eden alici cihaz- larm kullanilmasi memnudur. MADDE 12 — Iktisad encii- meninin 15 nci maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 20 -
Ik. E. Ancak; resid olmiyanlara yesayet altmda bulunanlara umumi vekillerinin miisaade ve mesuliyeti olmadikga ruhsat- name verilmez. MADDE 11 — Bir ruhsatna- me yalniz bir alici makine icin- dir. MADDJl 12 — Hiikumetin 12 nei maddesi aynen. MADDE 13 — Bu kanunun nieriyei tarihinde mevcud veya bu tarihten sonra faaliyete konulacak ve gerek dogrudan do^roya, gerek hatlar veya mecralar vasitasile telsiz all* cilarmda kansikliklari mu- mueib ihtizazat nesreden elek- trik veya makina teslsati sa- hibleri veya isletenleri ibu ka- nsikliklari izale ve bu miimkiin oknadigi takdird© azaltmak icin icaib eden tertibati almakla rniikelleftirlei'. Bu parazitler hakkmdaki hiihiimlerin hiisnii tatbiki ve tatbikat sirasmda tahaddiis edebilecek miiskiille- rin halli icin Nafia bakanligm- oa miitehassis bir komisyon tes- kil edilir. Bu komisyon vazife ve salahiyetleri 47 nci madde mucibince yapilacak nizamna- mede gosterilir. MADDE 14 — Hiikumetin 14 ncii maddesi aynen. MADDE 15 — Ecnebi Dev- letin Turkiyedeki siyasi me- murlari ruhsatnamelerini Hari- ciye vekaleti tavassutu ile Na- fia vekaletinden alirlar, Kon- — 19 — Da. E. Ancak; regit olmayanlara ve vesayet altmda bulunanlara, kanuni mumessillerinin miisa- ade ve mesuliyeti olmadikga ruhsatname verilmez. MADDE 11 — Iktisad Encii- meninin on birinci maddesi ay- nen. MADDE 12 — Hiikumetin on ikinci maddesi aynen. MADDE 13 — Iktisad Encii- meninin on iigiincu maddesi aynen. MADDE 14 — Hiikumetin on- dordiincii maddesi aynen. MADDE 15 — Iktisad Encii- meninin on be§inci maddesi ay- nen. Ad. E, leri bir ayi gecjmeyen ecnebi seyyahlarm otomobillerilndeiki telsiz telefon alici cihazi igin ruhsat alm&gsa liizum yoktur. MADDE 10 — Bir ruhsatna- me yalniz bir alici cihaz igin- dir. MADDE 11 — Reaksiyon devresi anten uzerine dogrudan dogruya tesir eden alici cihaz- larm kullanilmasi memnudur. MADDE 12 — Iktisad encii- meninin 15 nci maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) Ha. lar bu miiraeaatlerini vilayet vasrtasile yapariar. MADDE 16 — Ruhsatname- ler bagkasma devredilmez. MADDE 17 — Ev veya ad- resin degi§tirilmesi halinde ve- ya tesisatm kaldirilmak ve i§- letmeye vazinda kaldirma ve i§letme tarihlerini yazi ile Pos- ta, telgraf ve telefon idaresine bildirmek lazimdir. Tenezziih- lerde ve (9) ncu maddede ya- zili mmtakalara girmemek gar- tile (10 giinu gegmeyen seya- hatlerde) alici makinenin nak- li icin miiracaata liizum yoktur. MADDE 18 — 9 ncu mad- dede yazili hiikiimler baki kal- mak iizere alici tesisat sahib- leri anten olarak gergeve an- ten kuUanacaklari gibi 47 nci maddede zikredilen teknik ni- nimname ile tesbit edilecek olan kayidlere muvafik olmak gartile bina haricinde ve dahi- linde anten tesisati da yapabi- leceklerdir. Ancak 9 ncu mad- dede tesbit edilen askeri mm- takalardaki ecnebiler yalniz gergeve anten kullanabilecek- lerdir. MADDE 19 — Ev sahibleri kiracilarinm bina uzerine an- ten kurmalarma mani olamaz- lar. Ancak binanm emniyeti icin ev sahibi bu tesisatm kira- ci hesabina kendisi tarafmdan yapilmasma liizum gosterebi- lir. — 4 6 - Na. E. MADDE 16 teklifi aynen. MADDE 17 teklifi aynen. — Hiikumetin Bukumetin MADDE 18 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 19 — teklifi aynen. Hiikumetin M. M. E. MADDE 16 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 17 — Ev veya ad- resin degistirilmesi halinde ve- ya tesisatm kaldirilmasmda ve igletmege vazinda kaldirma ve i§letme tarihlerini yazi ile Pos- ta, telgraf ve telefon idaresine: bildirmek lazimdir. Tenezzuh- lerde ve (9) ncu maddede ya- zili mmtakalara girmemek gar- tile (10 giinii gegmeyen seya- hatlerde) alici makinenin nakli icin miiracaata liizum yoktur.. MADDE 18 teklifi aynen>. Huktmetin MADDE 19 teklifi aynen. Hiikumetin ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 21 -
Ha. lar bu miiraeaatlerini vilayet vasrtasile yapariar. MADDE 16 — Ruhsatname- ler bagkasma devredilmez. MADDE 17 — Ev veya ad- resin degi§tirilmesi halinde ve- ya tesisatm kaldirilmak ve i§- letmeye vazinda kaldirma ve i§letme tarihlerini yazi ile Pos- ta, telgraf ve telefon idaresine bildirmek lazimdir. Tenezziih- lerde ve (9) ncu maddede ya- zili mmtakalara girmemek gar- tile (10 giinu gegmeyen seya- hatlerde) alici makinenin nak- li icin miiracaata liizum yoktur. MADDE 18 — 9 ncu mad- dede yazili hiikiimler baki kal- mak iizere alici tesisat sahib- leri anten olarak gergeve an- ten kuUanacaklari gibi 47 nci maddede zikredilen teknik ni- nimname ile tesbit edilecek olan kayidlere muvafik olmak gartile bina haricinde ve dahi- linde anten tesisati da yapabi- leceklerdir. Ancak 9 ncu mad- dede tesbit edilen askeri mm- takalardaki ecnebiler yalniz gergeve anten kullanabilecek- lerdir. MADDE 19 — Ev sahibleri kiracilarinm bina uzerine an- ten kurmalarma mani olamaz- lar. Ancak binanm emniyeti icin ev sahibi bu tesisatm kira- ci hesabina kendisi tarafmdan yapilmasma liizum gosterebi- lir. — 4 6 - Na. E. MADDE 16 teklifi aynen. MADDE 17 teklifi aynen. — Hiikumetin Bukumetin MADDE 18 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 19 — teklifi aynen. Hiikumetin M. M. E. MADDE 16 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 17 — Ev veya ad- resin degistirilmesi halinde ve- ya tesisatm kaldirilmasmda ve igletmege vazinda kaldirma ve i§letme tarihlerini yazi ile Pos- ta, telgraf ve telefon idaresine: bildirmek lazimdir. Tenezzuh- lerde ve (9) ncu maddede ya- zili mmtakalara girmemek gar- tile (10 giinii gegmeyen seya- hatlerde) alici makinenin nakli icin miiracaata liizum yoktur.. MADDE 18 teklifi aynen>. Huktmetin MADDE 19 teklifi aynen. Hiikumetin ( S. Sayisi : 192 ) tk. E. soloslar bu miiracaatlerini vi- layet vasrtasile yaparlar. MADDE 16 — Hukumetin 16 nci maddesi aynen. MADDE 17 — Ev veya ad- resin degistirilmesi halinde ve- ya tesisatm kaldinlmasmda ve i§letmege vazmda kaldirma ve i§letme tarihlerini yazi ile Pos- ta, telgraf ve telefon idaresine bildirmek lazimdir. Tenezziih- lerde ve dokuzuncu maddede yazili mintakalara girmemek §artile (Bir ayi gegmeyen seya- hatlerde) alici makinelerin nakli igin miiracaata liizum yoktur. MADDE 18 — Dokuzuncu maddede yazili hiikiimler baki kalmak iizere alici makine sa- hibleri anten olarak §ergeve anten kullanacaklan gibi 47 nci maddede zikredilen teknik nizamname ile tesbit edilecek olan kayidlere muvafik olmak gartile bina haricinde ve dahi- linde anten tesisati da yapabi- lirler. Ancak dokuzuncu mad- dede tesbit edilen askeri mm- takalardaki ecnebiler yalniz gergeve anten kullanabilirler. MADDE 19 — Hukumetin 19 ncu maddesi aynen. — 21 - Da. E. MADDE 16 — Hukumetin on altinci maddesi aynen. 9 MADDE 17 — Tesisatm bir yerden diger yere degigtirilme- si halinde veya tesisatm kal- dinlmasmda ve i§letme vazmda kaldirma ve i§letme tarihlerini pulsuz bir mektub ile Posta, telgraf ve telefon idaresine bil- dirmek lazimdir. Tenezziihlerde ve 9 ncu maddede yazili min- takalara girmemek §artile (Bir ayi gegmeyen seyahatlerde) alici makinelerin nakli igin miiraca- ata liizum yoktur. MADDE 18 — Iktisad Encii- meninin on sekizinci maddesi aynen. MADDE 19 — Hukumetin on dokuzuncu maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) Act & MADDE 13 — Ruhsatname- ler ancak alici cihaz ile ve pos- ta, telgraf ve telefon idaresine malumat verilerek baskasma devredilebilir. MADDE 14 — Tesisatm bir yerden diger bir yere degisti- rilmesi halinde veya tesisatm kaldinlmasmda ve isletmege vazmda kaldirma ve isletme ta- rihlerini bir ay zarfmda yazi ile posta telgraf ve telefon ida- resine bildirmek lazimdir. Bu ihbarlar damga resmine tabi degildir. Sekizinci maddede yazili mm- takalara girmemek sartile te- nezziihlerde ve bir ayi gegmi- yen seyahatlerde alici cihazla- rin nakli igin miiracaata luzum yoktur. MADDE 15 — Alici telsiz te- sisati sahibleri anten olarak gergeve anten kullanabilecekle- ri gibi nizamname ile tesbit edi- lecek olan kayitlere uygun ol- mak sartile bina haricinde ve dahilinde anten tesisati yapabi- lirler. Ancak sekizinci madde- de tesbit edilen askeri mmta- kalardaki ecnebiler yalniz ger- geve anten kullanabilirler. MADDE 16 — Bu kanunun meriyete girdigi tarihte mevcud veya bu tarihten sonra faaliye- te konulacak gerek dogrudan dogruya ve gerek hatlar veya mecralar vasitasile telsiz alici- larmda karisikliklan mucib ihti- zazat nesreden elektrik veya
Sayfa 22 -
tk. E. soloslar bu miiracaatlerini vi- layet vasrtasile yaparlar. MADDE 16 — Hukumetin 16 nci maddesi aynen. MADDE 17 — Ev veya ad- resin degistirilmesi halinde ve- ya tesisatm kaldinlmasmda ve i§letmege vazmda kaldirma ve i§letme tarihlerini yazi ile Pos- ta, telgraf ve telefon idaresine bildirmek lazimdir. Tenezziih- lerde ve dokuzuncu maddede yazili mintakalara girmemek §artile (Bir ayi gegmeyen seya- hatlerde) alici makinelerin nakli igin miiracaata liizum yoktur. MADDE 18 — Dokuzuncu maddede yazili hiikiimler baki kalmak iizere alici makine sa- hibleri anten olarak §ergeve anten kullanacaklan gibi 47 nci maddede zikredilen teknik nizamname ile tesbit edilecek olan kayidlere muvafik olmak gartile bina haricinde ve dahi- linde anten tesisati da yapabi- lirler. Ancak dokuzuncu mad- dede tesbit edilen askeri mm- takalardaki ecnebiler yalniz gergeve anten kullanabilirler. MADDE 19 — Hukumetin 19 ncu maddesi aynen. — 21 - Da. E. MADDE 16 — Hukumetin on altinci maddesi aynen. 9 MADDE 17 — Tesisatm bir yerden diger yere degigtirilme- si halinde veya tesisatm kal- dinlmasmda ve i§letme vazmda kaldirma ve i§letme tarihlerini pulsuz bir mektub ile Posta, telgraf ve telefon idaresine bil- dirmek lazimdir. Tenezziihlerde ve 9 ncu maddede yazili min- takalara girmemek §artile (Bir ayi gegmeyen seyahatlerde) alici makinelerin nakli igin miiraca- ata liizum yoktur. MADDE 18 — Iktisad Encii- meninin on sekizinci maddesi aynen. MADDE 19 — Hukumetin on dokuzuncu maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) Act & MADDE 13 — Ruhsatname- ler ancak alici cihaz ile ve pos- ta, telgraf ve telefon idaresine malumat verilerek baskasma devredilebilir. MADDE 14 — Tesisatm bir yerden diger bir yere degisti- rilmesi halinde veya tesisatm kaldinlmasmda ve isletmege vazmda kaldirma ve isletme ta- rihlerini bir ay zarfmda yazi ile posta telgraf ve telefon ida- resine bildirmek lazimdir. Bu ihbarlar damga resmine tabi degildir. Sekizinci maddede yazili mm- takalara girmemek sartile te- nezziihlerde ve bir ayi gegmi- yen seyahatlerde alici cihazla- rin nakli igin miiracaata luzum yoktur. MADDE 15 — Alici telsiz te- sisati sahibleri anten olarak gergeve anten kullanabilecekle- ri gibi nizamname ile tesbit edi- lecek olan kayitlere uygun ol- mak sartile bina haricinde ve dahilinde anten tesisati yapabi- lirler. Ancak sekizinci madde- de tesbit edilen askeri mmta- kalardaki ecnebiler yalniz ger- geve anten kullanabilirler. MADDE 16 — Bu kanunun meriyete girdigi tarihte mevcud veya bu tarihten sonra faaliye- te konulacak gerek dogrudan dogruya ve gerek hatlar veya mecralar vasitasile telsiz alici- larmda karisikliklan mucib ihti- zazat nesreden elektrik veya 52 Hi . Fasil : 5 Turk deniz gemilerinde telsiz tesisati ve isletmesi MADD? 20 —r Tiirk deniz gemilerinde telsiz tesisati vii- cude getirilmesi igin icab eden ruhsatname Nafia vekaleti ta- rafmdan verilir. Fasil : 6 Turk deniz gemilerinde telsiz tesisati ve bunlarin gerek kara He ve gerek aralarindski mu- habereleri MADDE 21 — Turk gemile- rindeki telsiz verici ve alici tesisati i$in olacak taleblerin yazi ile yapilmasi ve bu taleb- de: A) Tesisatm nevi, kullanila- cak makine ve alat hakkinda tafsilatli malumat, B) Beynelmilel nizamname hiikiimlerine uygun olmak gar- tile kullanilacak dalga nevi, dalga uzunlugu, muhabere me- safesi, anten takati, anten ir- tifai ve kaidesindeki giddeti, galifma aaatleri ve umumi bir tarzda teklifin derin bir suret- Na. E. MADDE 20 teklifi aynen. — Hnl&umetin, MADDE 21 teklifi aynen. — Hukumetin M. M, B» Fasil : 5 Tiirk deniz gemilerinde telsiz tesisati MADDE 20 — Hukumetin teklifi aynen. Fasil : 6 Tiirk deniz gemilerinde telsiz tesisati ve bunlarin gerek kara ile ve gerek aralanndaki muha- bereleri MADDE 21 — Hukumetin tekljfi aynen. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 23 -
52 Hi . Fasil : 5 Turk deniz gemilerinde telsiz tesisati ve isletmesi MADD? 20 —r Tiirk deniz gemilerinde telsiz tesisati vii- cude getirilmesi igin icab eden ruhsatname Nafia vekaleti ta- rafmdan verilir. Fasil : 6 Turk deniz gemilerinde telsiz tesisati ve bunlarin gerek kara He ve gerek aralarindski mu- habereleri MADDE 21 — Turk gemile- rindeki telsiz verici ve alici tesisati i$in olacak taleblerin yazi ile yapilmasi ve bu taleb- de: A) Tesisatm nevi, kullanila- cak makine ve alat hakkinda tafsilatli malumat, B) Beynelmilel nizamname hiikiimlerine uygun olmak gar- tile kullanilacak dalga nevi, dalga uzunlugu, muhabere me- safesi, anten takati, anten ir- tifai ve kaidesindeki giddeti, galifma aaatleri ve umumi bir tarzda teklifin derin bir suret- Na. E. MADDE 20 teklifi aynen. — Hnl&umetin, MADDE 21 teklifi aynen. — Hukumetin M. M, B» Fasil : 5 Tiirk deniz gemilerinde telsiz tesisati MADDE 20 — Hukumetin teklifi aynen. Fasil : 6 Tiirk deniz gemilerinde telsiz tesisati ve bunlarin gerek kara ile ve gerek aralanndaki muha- bereleri MADDE 21 — Hukumetin tekljfi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) tk.U. Fasil \f> Turk deniz gemilerinde telsiz tesisah ve isletmesi MADDE 20 — Hiikumetin 20 nci maddesi aynen. MADDE 21 — Tiirk gemi- lerindeki telsiz verici ve alici tesisati i§in yapilacak taleble- rin yazi ile olmasi ve bu taleb- de: A) Tesisatm nevi, kullanila- cak maMne ve alat hakkmda tafsilatli malumat, B) Beynelmilel nizamname- lerine uygun olmak sartile kul- lanilacak dalga nevi, dalga u- zunlugu, muhabere mesafesi, aniten takati, anten irtifai ve kaidesindeki siddeti, glaisma saatleri ve umumi bir tarzda teklifin derin bir surette tetM- — 23 — Da, E. Fasil : 5 Turk deniz gemilerinde telsiz tesisah ve isletmesi MADDE 20 — Hiikumetin yirminci maddesi aynen. MADDE 21 — Iktisad Encii- meninin yirmi birinci maddesi aynen. <S. Sayisi : 192) AA. E. makine tesisati sahibleri veya isletenleri bu kansikliklari iza- le ve bu mumkun olmadigi tak- dirde azaltmak igin icab eden tertilbati almakla mukelleftir- ler. Bu karisikliklar hakkmdaki kukumlerin hiisnu tatbiki ve tat- bikat sirasmda tahaddiis edebi- lecek miiis/kullerin halli igin Na- fia vekilligince mutehassis bir komisyon tesMl edilir. Bu ko- misyonun vazife ve salahiyeti nizamname ile tesbit olunur. Fasil : V Turk deniz gemilerinde telsiz tesisah ve istasyonlan ve bun- lari.n muhabereleri JIDAfB&E 17 — Hiikumetin 20 nci maddesi aynen. MADDE 18 — Tiirk deniz g«ttrilerindeki telsiz verici ve alici tesisat igin yapilacak *ta- leblerin yazi ile olmasi ve bu talebte: A - Tesisatm nevi, kullanila- cak cihaz hakkmda tafsilatli malumat, B - Beynelmilel nizamname- lerine uygun olmak sartile kullandacak dalga nevi, dalga uzunlugu, muhabere mesafesi, anten takati, anten irtifai, ve kaidesindeki ceryan siddeti, ga- lisma saatleri ve umumi bir tarzda talebin derin bir surette
Sayfa 24 -
tk.U. Fasil \f> Turk deniz gemilerinde telsiz tesisah ve isletmesi MADDE 20 — Hiikumetin 20 nci maddesi aynen. MADDE 21 — Tiirk gemi- lerindeki telsiz verici ve alici tesisati i§in yapilacak taleble- rin yazi ile olmasi ve bu taleb- de: A) Tesisatm nevi, kullanila- cak maMne ve alat hakkmda tafsilatli malumat, B) Beynelmilel nizamname- lerine uygun olmak sartile kul- lanilacak dalga nevi, dalga u- zunlugu, muhabere mesafesi, aniten takati, anten irtifai ve kaidesindeki siddeti, glaisma saatleri ve umumi bir tarzda teklifin derin bir surette tetM- — 23 — Da, E. Fasil : 5 Turk deniz gemilerinde telsiz tesisah ve isletmesi MADDE 20 — Hiikumetin yirminci maddesi aynen. MADDE 21 — Iktisad Encii- meninin yirmi birinci maddesi aynen. <S. Sayisi : 192) AA. E. makine tesisati sahibleri veya isletenleri bu kansikliklari iza- le ve bu mumkun olmadigi tak- dirde azaltmak igin icab eden tertilbati almakla mukelleftir- ler. Bu karisikliklar hakkmdaki kukumlerin hiisnu tatbiki ve tat- bikat sirasmda tahaddiis edebi- lecek miiis/kullerin halli igin Na- fia vekilligince mutehassis bir komisyon tesMl edilir. Bu ko- misyonun vazife ve salahiyeti nizamname ile tesbit olunur. Fasil : V Turk deniz gemilerinde telsiz tesisah ve istasyonlan ve bun- lari.n muhabereleri JIDAfB&E 17 — Hiikumetin 20 nci maddesi aynen. MADDE 18 — Tiirk deniz g«ttrilerindeki telsiz verici ve alici tesisat igin yapilacak *ta- leblerin yazi ile olmasi ve bu talebte: A - Tesisatm nevi, kullanila- cak cihaz hakkmda tafsilatli malumat, B - Beynelmilel nizamname- lerine uygun olmak sartile kullandacak dalga nevi, dalga uzunlugu, muhabere mesafesi, anten takati, anten irtifai, ve kaidesindeki ceryan siddeti, ga- lisma saatleri ve umumi bir tarzda talebin derin bir surette Hfi. te tetkikmi mumkiin kilacak tekmil malumat, 0) Diger istasyonlarm ca- ligmasraa zarar vermemek igin almmasi tasawur olunan ted- birler hakkmda acik bir su- rette malumat verilecektir. Te- sisatm milletler arasmdaki tel- siz telgraf mukavelesi ve ni- zamnamelerindeki hiikiimlere uygun olmasi §arttir. Halen mevcud postalarm bu §eraite uymalan mecburidir. MADDE 22 — Yurd uzun kiyi deniz yolculugu 1600 gros tondan yukari (1600 dahil) her yuk gemisinde ahci ve ve- rici telsiz istasyonu bulunmasi mecburidir. Her yolcu gemi- sinde de ahci ve verici bir tel- siz istasyonu bulunmak mecbu- ridir. Ancak yurd kisa deniz yolculugunda §ali§an gemilere bu tesisatm ikmali icin bir bu- guk sene miihlet verilir. Bu kanuntin tatbikati bakimmdan yolcu gemileri, ^ahadetname- sinde 12 den fazla yolcu ta§i- yabilecegi yazili gemilerdir. Bunun gayrisine yiik gemisi nazarile bakilir. I§bu madde hiikmiine gore telsiz tesisati bulunmayan ge- milerin seferine izin verilmez. - 24 - Na. E. MADDE 22 teklifi aynen. — Hiikumetin M. M. E. MADDE 22 teklifi aynen. — Hiikumetin ( S, Sayisi ; 192 )
Sayfa 25 -
Hfi. te tetkikmi mumkiin kilacak tekmil malumat, 0) Diger istasyonlarm ca- ligmasraa zarar vermemek igin almmasi tasawur olunan ted- birler hakkmda acik bir su- rette malumat verilecektir. Te- sisatm milletler arasmdaki tel- siz telgraf mukavelesi ve ni- zamnamelerindeki hiikiimlere uygun olmasi §arttir. Halen mevcud postalarm bu §eraite uymalan mecburidir. MADDE 22 — Yurd uzun kiyi deniz yolculugu 1600 gros tondan yukari (1600 dahil) her yuk gemisinde ahci ve ve- rici telsiz istasyonu bulunmasi mecburidir. Her yolcu gemi- sinde de ahci ve verici bir tel- siz istasyonu bulunmak mecbu- ridir. Ancak yurd kisa deniz yolculugunda §ali§an gemilere bu tesisatm ikmali icin bir bu- guk sene miihlet verilir. Bu kanuntin tatbikati bakimmdan yolcu gemileri, ^ahadetname- sinde 12 den fazla yolcu ta§i- yabilecegi yazili gemilerdir. Bunun gayrisine yiik gemisi nazarile bakilir. I§bu madde hiikmiine gore telsiz tesisati bulunmayan ge- milerin seferine izin verilmez. - 24 - Na. E. MADDE 22 teklifi aynen. — Hiikumetin M. M. E. MADDE 22 teklifi aynen. — Hiikumetin ( S, Sayisi ; 192 ) He B. kini mumkiin kilacak tekmil malumat, C) Diger istasyon ve tesisatm gali^masma zarar vermemek igin almmasi tasawur oilman ted- birler hakkmda agik bir surette malumat verilecektir. Tesisa- tm milletler arasmdaki telsiz telgTaf mukavelesi ve nizamna- melerindeki hukumlerine uygun olmasi sarttir. Halen mevcud tesisatm bu seraite uymalan mecburidir. MADDE 22 — Bu kanunun nesrinden bir buguk yd sonra yurd kryi deniz yolculugu smi- rmi a$an her yolcu gemisi ve yurd uzun kiyi deniz yolculugu smirmi asan gayri safi 1600 tondan yukan her yiik gemisi- nin cari telekominikasyon mu- kavelesine uygun alici ve verici telsiz tecMzatiie miicehhez bu- lunmasi lazrmdir. Yukanda anlatilan gemi snuflarmdan gayri gemilerin icabmda telsizle teghizine mecbur edilmesine Ic- ra Vektfleri Heyeti karar vere- biHr. Birinci fikrada yazili mud- detrn inkizasmi miiteakib, tel- siz ile teehizi mecburi bulunan ve heniiz tesisatmi yapmamis olan gemilerin yukanda yazili mmtakalarda sefer yapmala- rma musaade edilmez. Bu kanunun tatbikati baki- mmdan, yolcu gemisi 12 den fazla yolcu tasiyan gemi de- mektir. Bundan gayrisine yiik gemisi nazarile bakilrr. Isbu madde hukmiine gore telsiz tesisati bulunmayan gemi- lerin seferlerine izin verilmez. — 25 — Da. E. MADDE 22 — Bu kanunun nesrinden bir buguk yil sonra yurd kisa kiyi deniz yolculugu smirmi a§an her yolcu gemisi ve yurd uzun kiyi deniz yolcu- lugu smirini asan gayri safi 1600 tondan yukan her yiik gemisinin cari telekomiinikas- yon mukavelesine uygun alici ve verici telsiz techizati ile mii- cehhez bulunmasi lazimdir. Yu- karida anlatilan gemi smifla- rmdan gayri gemilerin icabm- da telsizle teghizine mecbur edil- mesine tcra Vekilleri heyeti karar verebilir. Birinci fikrada yazili mud- detin inkizasmi miiteakib, tel- siz ile teehizi mecburi bulunan ve heniiz tesisatmi yapmamrs olan gemilerin yukanda yazi- li mmtakalarda sefer yapmala- rma musaade edilmez. Bu ka- nunun tatbikati bakmundan, yolcu gemisi 12 den fazla yol- cu tasiyan gemi demektir. Bun- dan gayrisine yiik gemisi na- zarile bakilrr. Isibu madde hukmiine gore telsiz tesisati bulunmiyan ge- milerin seferlerine izin veril- mez. A&E. tetkikmi mumkiin kilacak tek- mil malumat, C - Diger tesisatm bu istas- yonlann galismasma zarar ver- memek igin almacak tedbirler hakkmda agik bir surette malu- mat verilecektir. Tesisatm milletler arasi tele- kominikasiyon mukavelesi ve buna bagli nizamnamelerdeki hiikumlere uygun olmasi sart- tir. Halen mevcud tesisat ve istasyonlarm bu sartlara tev- fiki mecburidir. MADDE 19 — Bu kanunun meriyete girdigi tarihten bir buguk yil iginde yurd kisa kiyi deniz yolculugu si- nirmi asan her yolcu gemisinde ve yurd uzun kiyi deniz yolcu- lugu smirmi asan gayri safi 1600 tondan yukan her yiik ge- misinde milletler arasi teleko- minikasiyon mukavelesine bag- li nizamnameler ahkamma uy- gun alici ve verici telsiz tesisati viicude getirilmesi lazimdir. Yukandaki fikrada yazili gemi smrflarina dahil olmayan gemilerde dahi telsiz tesisati viicude getirilmesine tcra Ve- killeri Heyeti kararile gemi sa- hibleri mecbur edilebilirler. Birinci fikrada yazih miidde- tin inkizasmi miiteakib telsiz tesisati viicude getirilmesi mec- buri bulunupta heniiz tesisatmi yapmamis olan gemilerin yuka- nda yazili mmtakalarda sefer yapmalarma musaade edilmez. Bu kanunun tatbikati baki- mmdan yolcu gemisi on iMden fazla yolcu tasiyan gemi de- mektir. Bundan gayrisine yiik gemisi nazarile bakilrr. Bu madde hukmiine gore tel- siz tesisati viicude getirilmesi mecburi olmayan gemilerin tel- (S . Sayisi : 192)
Sayfa 26 -
He B. kini mumkiin kilacak tekmil malumat, C) Diger istasyon ve tesisatm gali^masma zarar vermemek igin almmasi tasawur oilman ted- birler hakkmda agik bir surette malumat verilecektir. Tesisa- tm milletler arasmdaki telsiz telgTaf mukavelesi ve nizamna- melerindeki hukumlerine uygun olmasi sarttir. Halen mevcud tesisatm bu seraite uymalan mecburidir. MADDE 22 — Bu kanunun nesrinden bir buguk yd sonra yurd kryi deniz yolculugu smi- rmi a$an her yolcu gemisi ve yurd uzun kiyi deniz yolculugu smirmi asan gayri safi 1600 tondan yukan her yiik gemisi- nin cari telekominikasyon mu- kavelesine uygun alici ve verici telsiz tecMzatiie miicehhez bu- lunmasi lazrmdir. Yukanda anlatilan gemi snuflarmdan gayri gemilerin icabmda telsizle teghizine mecbur edilmesine Ic- ra Vektfleri Heyeti karar vere- biHr. Birinci fikrada yazili mud- detrn inkizasmi miiteakib, tel- siz ile teehizi mecburi bulunan ve heniiz tesisatmi yapmamis olan gemilerin yukanda yazili mmtakalarda sefer yapmala- rma musaade edilmez. Bu kanunun tatbikati baki- mmdan, yolcu gemisi 12 den fazla yolcu tasiyan gemi de- mektir. Bundan gayrisine yiik gemisi nazarile bakilrr. Isbu madde hukmiine gore telsiz tesisati bulunmayan gemi- lerin seferlerine izin verilmez. — 25 — Da. E. MADDE 22 — Bu kanunun nesrinden bir buguk yil sonra yurd kisa kiyi deniz yolculugu smirmi a§an her yolcu gemisi ve yurd uzun kiyi deniz yolcu- lugu smirini asan gayri safi 1600 tondan yukan her yiik gemisinin cari telekomiinikas- yon mukavelesine uygun alici ve verici telsiz techizati ile mii- cehhez bulunmasi lazimdir. Yu- karida anlatilan gemi smifla- rmdan gayri gemilerin icabm- da telsizle teghizine mecbur edil- mesine tcra Vekilleri heyeti karar verebilir. Birinci fikrada yazili mud- detin inkizasmi miiteakib, tel- siz ile teehizi mecburi bulunan ve heniiz tesisatmi yapmamrs olan gemilerin yukanda yazi- li mmtakalarda sefer yapmala- rma musaade edilmez. Bu ka- nunun tatbikati bakmundan, yolcu gemisi 12 den fazla yol- cu tasiyan gemi demektir. Bun- dan gayrisine yiik gemisi na- zarile bakilrr. Isibu madde hukmiine gore telsiz tesisati bulunmiyan ge- milerin seferlerine izin veril- mez. A&E. tetkikmi mumkiin kilacak tek- mil malumat, C - Diger tesisatm bu istas- yonlann galismasma zarar ver- memek igin almacak tedbirler hakkmda agik bir surette malu- mat verilecektir. Tesisatm milletler arasi tele- kominikasiyon mukavelesi ve buna bagli nizamnamelerdeki hiikumlere uygun olmasi sart- tir. Halen mevcud tesisat ve istasyonlarm bu sartlara tev- fiki mecburidir. MADDE 19 — Bu kanunun meriyete girdigi tarihten bir buguk yil iginde yurd kisa kiyi deniz yolculugu si- nirmi asan her yolcu gemisinde ve yurd uzun kiyi deniz yolcu- lugu smirmi asan gayri safi 1600 tondan yukan her yiik ge- misinde milletler arasi teleko- minikasiyon mukavelesine bag- li nizamnameler ahkamma uy- gun alici ve verici telsiz tesisati viicude getirilmesi lazimdir. Yukandaki fikrada yazili gemi smrflarina dahil olmayan gemilerde dahi telsiz tesisati viicude getirilmesine tcra Ve- killeri Heyeti kararile gemi sa- hibleri mecbur edilebilirler. Birinci fikrada yazih miidde- tin inkizasmi miiteakib telsiz tesisati viicude getirilmesi mec- buri bulunupta heniiz tesisatmi yapmamis olan gemilerin yuka- nda yazili mmtakalarda sefer yapmalarma musaade edilmez. Bu kanunun tatbikati baki- mmdan yolcu gemisi on iMden fazla yolcu tasiyan gemi de- mektir. Bundan gayrisine yiik gemisi nazarile bakilrr. Bu madde hukmiine gore tel- siz tesisati viicude getirilmesi mecburi olmayan gemilerin tel- (S . Sayisi : 192) Hfi. MADDE 23 — Ticaret gemi- lerine konulacak telsiz tesisati- nm teknik vasiflan, bunlarm gemilere konulma §ekli, bu ge- milerde cali§acak telsizcilerin bilgi derecesi ve imtihanlan, gemi istasyonlarmin muhabere usulti ve gerek muhabere men- zili, gerek galisma vakitleri ba- kimmdan tasnifi gibi ticaret filosunun telsiz tesisati hak- kinda butun teknik ve idari hu- suslar beynelmilel mevzuata gore Nafia ve tktisad vekalet- lerince mii§tereken hazirlana- cak bir nizamname He tesbit edilir. MADDE 24 — Askeri olan- lar mustesna olarak tayyarele- rin, hava ve deniz gemilerinin kara ile muhaberesini temin edecek olan kiyi istasyonlari tesis ve idaresi hakki munha- siran Posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir. MADDE 25 — 22 nci mad- de mucibince telsiz tesisati bu- lunmasi mecburi olan Tiirk yolcu gemileri seferleri esna- smda yolcular tarafindan Tiir- kiye dahilinde veya haricinde her hangi bir mahalle gekilmek iizere verilecek veya her hangi bir mahalden yolcular namma gelecek telgrafnameleri telsiz- leri vasitasile verip almaga mecburdurlar. MADDE 26 — Bu suretle yolcu muhaberesini temin eden gemilerin telsiz istasyonlari (Gemi istasyonu) ismini alir- — 26 Na. E. MADDE 23 teklifi aynen, Hukumetin MADDE 24 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 25 teklifi aynen, Hukumetin MADDE 26 teklifi aynen. Hukumetin M. M. B. MADDE 23 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 24 — Askeri olan- lar mustesna olarak hava gemi- lerinin (Balon, tayyare) ve de- niz gemilerinin kara ile muha- beresini temin edecek olan kryi istasyonlari tesis ve idaresi hakki munhasiran posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir. MADDE 25 — 22 nci madde mucibince telsiz tesisati bulun- masi mecburi olan Tiirk yolcu gemileri, seferleri esnasmda yol- cular tarafmdan TiirWye dahi- linde veya haricinde her hangi bir mahalle gekilmek iizere ve- rilecek veya her hangi bir ma- halden yolcular namma gelecek telgrafnameleri, telsizleri vasi- tasile verib almaga mecburdur- lar. MADDE 26 teklifi aynen. — Hukumetin ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 27 -
Hfi. MADDE 23 — Ticaret gemi- lerine konulacak telsiz tesisati- nm teknik vasiflan, bunlarm gemilere konulma §ekli, bu ge- milerde cali§acak telsizcilerin bilgi derecesi ve imtihanlan, gemi istasyonlarmin muhabere usulti ve gerek muhabere men- zili, gerek galisma vakitleri ba- kimmdan tasnifi gibi ticaret filosunun telsiz tesisati hak- kinda butun teknik ve idari hu- suslar beynelmilel mevzuata gore Nafia ve tktisad vekalet- lerince mii§tereken hazirlana- cak bir nizamname He tesbit edilir. MADDE 24 — Askeri olan- lar mustesna olarak tayyarele- rin, hava ve deniz gemilerinin kara ile muhaberesini temin edecek olan kiyi istasyonlari tesis ve idaresi hakki munha- siran Posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir. MADDE 25 — 22 nci mad- de mucibince telsiz tesisati bu- lunmasi mecburi olan Tiirk yolcu gemileri seferleri esna- smda yolcular tarafindan Tiir- kiye dahilinde veya haricinde her hangi bir mahalle gekilmek iizere verilecek veya her hangi bir mahalden yolcular namma gelecek telgrafnameleri telsiz- leri vasitasile verip almaga mecburdurlar. MADDE 26 — Bu suretle yolcu muhaberesini temin eden gemilerin telsiz istasyonlari (Gemi istasyonu) ismini alir- — 26 Na. E. MADDE 23 teklifi aynen, Hukumetin MADDE 24 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 25 teklifi aynen, Hukumetin MADDE 26 teklifi aynen. Hukumetin M. M. B. MADDE 23 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 24 — Askeri olan- lar mustesna olarak hava gemi- lerinin (Balon, tayyare) ve de- niz gemilerinin kara ile muha- beresini temin edecek olan kryi istasyonlari tesis ve idaresi hakki munhasiran posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir. MADDE 25 — 22 nci madde mucibince telsiz tesisati bulun- masi mecburi olan Tiirk yolcu gemileri, seferleri esnasmda yol- cular tarafmdan TiirWye dahi- linde veya haricinde her hangi bir mahalle gekilmek iizere ve- rilecek veya her hangi bir ma- halden yolcular namma gelecek telgrafnameleri, telsizleri vasi- tasile verib almaga mecburdur- lar. MADDE 26 teklifi aynen. — Hukumetin ( S. Sayisi : 192 ) Ik. k MADDE 23 — Ticaret gemi- lerine kenulacak telsiz tesisa- tinin teknik vasiflan, bunla- rm gemilere konulma §ekli, bu gemilerde galigacak telsizcilerin bilgi, derecesi ve imtihan- lan gemi istasyonlannm mu- habere usulii ve gerek mu- habere menzili, gerek gali§- ma vakitleri bakimmdan tas- nifi gibi ticaret filosunun telsiz tesisati hakkmda biitiin teknik ve idari hususlar Bey- nelmilel mevzuata gore Nafia ve Iktisad vekaletlerince mii§- tereken kararla§tirilacak esas- lar 47 nci madde mucibince ya- pilacak nizamnamede gosteri- lir. MADDE 24 — Askeri olanlar miistesna olmak iizere tayyare- lerle hava ve deniz gemilerinin kara ile muhaberesini temin edecek olan kzyi istasyonlari tesis ve idaresi hakki da mun- hasiran posta, telgraf ve tele- fon idaresine aiddir. MADDE 25 — Hukumetin 25 nci maddesi aynen. MADDE 26 — Hukumetin 26 nci maddesi aynen. Da. B. MADDE 23 — Iktisad encii- meninin yirmi ugiincii maddesi aynen. MADDE 24 — Iktisad encii- meninin yirmi dordiincii mad- desi aynen. MADDE 25 — Hfiikumetin yirmi besinci maddesi aynen. MADDE 26 — Hukumetin yirmi altmci maddesi aynen. Ad. ft siz tesisati mevcud olarak ic- rasi icab eden seferlerine izin verilmez. MADDE 20 — Ticaret gemi- lerinde viicude getirilecek tel- siz tesisatmiQ teknik vasiflari^ bunlarm gemilere konulma sek- li bu gemilerde gali^acak telsiz- cilerin bilgi derecesi ve im- tihanlan gemi istasyonla- larmm muhabere usulii ve gerek muhabere menzili, ge- rek gali^ma vakitleri ba- kimmdan tasnifi gibi ticaret filosunun telsiz tesisati hakkm- da biitiin teknik ve idari hu- suslar beynelmilel kaidelere go- re hazirlanacak nizamname ile tesbit olunur. MADDE 21 — Askeri olanlar miistesna olmak iizere deniz gemilerinin kara ile muhabere- sini temin edecek olan kryi is- tasyonlari tesis ve idaresi mun- hasiran posta, telgraf ve telef on idaresine aiddir. MADDE 22 — 19 ncu madde mucibince telsiz tesisati viicude getirilmesi mecburi olan yolcu gemileri seferleri esnasmda yol- cular tarafmdan Tiirkiye dahi- linde veya haricinde her hangi bir mahalle gekilmek iizere ve- rilecek veya her hangi bir ma- halden yolcular namma gelecek telgraflan telsizleri vasrtasile verib almaga mecburdurlar. MADDE 23 — Yolcu muha- beresini temin eden gemilerin telsiz istasyonlari ( Gemi is- tasyonu ) ismini alirlar. Bu ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 28 -
Ik. k MADDE 23 — Ticaret gemi- lerine kenulacak telsiz tesisa- tinin teknik vasiflan, bunla- rm gemilere konulma §ekli, bu gemilerde galigacak telsizcilerin bilgi, derecesi ve imtihan- lan gemi istasyonlannm mu- habere usulii ve gerek mu- habere menzili, gerek gali§- ma vakitleri bakimmdan tas- nifi gibi ticaret filosunun telsiz tesisati hakkmda biitiin teknik ve idari hususlar Bey- nelmilel mevzuata gore Nafia ve Iktisad vekaletlerince mii§- tereken kararla§tirilacak esas- lar 47 nci madde mucibince ya- pilacak nizamnamede gosteri- lir. MADDE 24 — Askeri olanlar miistesna olmak iizere tayyare- lerle hava ve deniz gemilerinin kara ile muhaberesini temin edecek olan kzyi istasyonlari tesis ve idaresi hakki da mun- hasiran posta, telgraf ve tele- fon idaresine aiddir. MADDE 25 — Hukumetin 25 nci maddesi aynen. MADDE 26 — Hukumetin 26 nci maddesi aynen. Da. B. MADDE 23 — Iktisad encii- meninin yirmi ugiincii maddesi aynen. MADDE 24 — Iktisad encii- meninin yirmi dordiincii mad- desi aynen. MADDE 25 — Hfiikumetin yirmi besinci maddesi aynen. MADDE 26 — Hukumetin yirmi altmci maddesi aynen. Ad. ft siz tesisati mevcud olarak ic- rasi icab eden seferlerine izin verilmez. MADDE 20 — Ticaret gemi- lerinde viicude getirilecek tel- siz tesisatmiQ teknik vasiflari^ bunlarm gemilere konulma sek- li bu gemilerde gali^acak telsiz- cilerin bilgi derecesi ve im- tihanlan gemi istasyonla- larmm muhabere usulii ve gerek muhabere menzili, ge- rek gali^ma vakitleri ba- kimmdan tasnifi gibi ticaret filosunun telsiz tesisati hakkm- da biitiin teknik ve idari hu- suslar beynelmilel kaidelere go- re hazirlanacak nizamname ile tesbit olunur. MADDE 21 — Askeri olanlar miistesna olmak iizere deniz gemilerinin kara ile muhabere- sini temin edecek olan kryi is- tasyonlari tesis ve idaresi mun- hasiran posta, telgraf ve telef on idaresine aiddir. MADDE 22 — 19 ncu madde mucibince telsiz tesisati viicude getirilmesi mecburi olan yolcu gemileri seferleri esnasmda yol- cular tarafmdan Tiirkiye dahi- linde veya haricinde her hangi bir mahalle gekilmek iizere ve- rilecek veya her hangi bir ma- halden yolcular namma gelecek telgraflan telsizleri vasrtasile verib almaga mecburdurlar. MADDE 23 — Yolcu muha- beresini temin eden gemilerin telsiz istasyonlari ( Gemi is- tasyonu ) ismini alirlar. Bu ( S. Sayisi : 192 ) HO. lar. Eenebi memleketler igin dahi telgraf alip verecek gemi istasyonlari hakkmda milletler arasmdaki telgraf birligi biiro- su vasitasile tekmil eenebi memleketlere icab eden tebli- gatm yapilmasi ve mezkur ge- mi istasyonlari i§in gagtrma igareti tayini ve iicret tesbiti ve diger bilciimle muameleler Posta, telgraf ve telefon idare- si tarafmdan yap.dir. MADDE 27 — Genii istas- yonlari, yolcu telgrafnameleri muamelati noktasmdan Posta, telgraf ve telefon idaresine merbut birer telgraf merkezi hiikmiindedir. Buna binaen ge- nii istasyonlarmm resmi kayid ve muameleleri ve halkla miina- sebetleri tamamen bir telgraf merkezinde cari olan usule ta- bi olup memuru bu hususa da- ir olan dahili ve milletler ara- smdaki kanun vee nizam ve ta- limatnamelere gore hareket et- mekle mukelleftir. Gemi sahibi veya geminin mensub oldugu miiessese dahili telgraf lara aid hesablari ve ke- zalik memleket harici aldigi ve verdigi telgraflarm hesabini her ay Posta, telgraf ve telefon idaresine vermege mecburdur. MADDE 28 — Yukandaki maddedeki malumatm icab et- tirecegi defter, makbuz, reh- ber, kanun, nizamname, tali- matnameler ve saire esmani mukabilinde Posta, telgraf ve telefon idaresince verilir. MADDE 29 — Gemilerdeki telsiz tesisatmi idare edecek muhabereciler behemehal Tiirk vatanda§i olmak, hiisnu ahlak ashabindan bulunmak ve mu- - 2 8 - Na. B. MADDE 27 teklifi aynen. Hiikumetin M. M. B. MADDE 27 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 28 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 29 — Gemilerdeki telsiz tesisatmi idare edecek muhabereciler behemehal Tiirk vatandasi olmak, hiisnu ahlak eshabindan bulunmak ve muhil- MADDE 28 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 29 — Nafia enciime- ninin 29 ncu maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 29 -
HO. lar. Eenebi memleketler igin dahi telgraf alip verecek gemi istasyonlari hakkmda milletler arasmdaki telgraf birligi biiro- su vasitasile tekmil eenebi memleketlere icab eden tebli- gatm yapilmasi ve mezkur ge- mi istasyonlari i§in gagtrma igareti tayini ve iicret tesbiti ve diger bilciimle muameleler Posta, telgraf ve telefon idare- si tarafmdan yap.dir. MADDE 27 — Genii istas- yonlari, yolcu telgrafnameleri muamelati noktasmdan Posta, telgraf ve telefon idaresine merbut birer telgraf merkezi hiikmiindedir. Buna binaen ge- nii istasyonlarmm resmi kayid ve muameleleri ve halkla miina- sebetleri tamamen bir telgraf merkezinde cari olan usule ta- bi olup memuru bu hususa da- ir olan dahili ve milletler ara- smdaki kanun vee nizam ve ta- limatnamelere gore hareket et- mekle mukelleftir. Gemi sahibi veya geminin mensub oldugu miiessese dahili telgraf lara aid hesablari ve ke- zalik memleket harici aldigi ve verdigi telgraflarm hesabini her ay Posta, telgraf ve telefon idaresine vermege mecburdur. MADDE 28 — Yukandaki maddedeki malumatm icab et- tirecegi defter, makbuz, reh- ber, kanun, nizamname, tali- matnameler ve saire esmani mukabilinde Posta, telgraf ve telefon idaresince verilir. MADDE 29 — Gemilerdeki telsiz tesisatmi idare edecek muhabereciler behemehal Tiirk vatanda§i olmak, hiisnu ahlak ashabindan bulunmak ve mu- - 2 8 - Na. B. MADDE 27 teklifi aynen. Hiikumetin M. M. B. MADDE 27 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 28 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 29 — Gemilerdeki telsiz tesisatmi idare edecek muhabereciler behemehal Tiirk vatandasi olmak, hiisnu ahlak eshabindan bulunmak ve muhil- MADDE 28 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 29 — Nafia enciime- ninin 29 ncu maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) ik. E. MADDE 27 — Hiikumetin 27 nci maddesi aynen. MADDE 28 — Yukandaki maddedeki muamelatm icab et- tirecegi defter, makbuz, rehber, kanun, nizamname, talimatna- meler vesaire esmani mukabi- linde posta, telgraf ve telefon idaresince verilir. MADDE 29 Gemilerdeki tel- siz tesisatmi idare edecek mu- habereciler Turk vatanda§i ol- mak, hiisnii ahlak eshabindan bulunmak ve muhilli haysiyet -19 — Da. E. MADDE 27 — Hiikumetin yirmi yedinci maddesi aynen. MADDE 28 — Yukandaki maddede yazili muamelatm icab ettirecegi defter, makbuz, reh- ber, kanun, nizamname, talimat- nameler vesaire esmani muka- bilinde posta, telgraf ve tele- fon idaresinden verilir. MADDE 29 — Gemilerdeki telsiz tesisatmi idare edecek muhabereciler Turk vatandasi olmak, hiisnii ahlak ashabmdan bulunmak ve muhilli haysiyet Ad. & istasyonlarm ecnebi memle- ketlerde olan muhaberatma aid bilciimle hususatm beynel- milel nizamata gore tesbiti pos- ta, telgraf ve telefoh idaresine aiddir. MADDE 24 — Hiikumetin 27 nci maddesi aynen. MADDE 25 — Dahiliye En- cumeninm 28 nci maddesi ay- nen. MADDE 26 — Dahiliye En- ciimeninin 29 ncu maddesi ay- nen. ( S. Sayisi : 192 \
Sayfa 30 -
ik. E. MADDE 27 — Hiikumetin 27 nci maddesi aynen. MADDE 28 — Yukandaki maddedeki muamelatm icab et- tirecegi defter, makbuz, rehber, kanun, nizamname, talimatna- meler vesaire esmani mukabi- linde posta, telgraf ve telefon idaresince verilir. MADDE 29 Gemilerdeki tel- siz tesisatmi idare edecek mu- habereciler Turk vatanda§i ol- mak, hiisnii ahlak eshabindan bulunmak ve muhilli haysiyet -19 — Da. E. MADDE 27 — Hiikumetin yirmi yedinci maddesi aynen. MADDE 28 — Yukandaki maddede yazili muamelatm icab ettirecegi defter, makbuz, reh- ber, kanun, nizamname, talimat- nameler vesaire esmani muka- bilinde posta, telgraf ve tele- fon idaresinden verilir. MADDE 29 — Gemilerdeki telsiz tesisatmi idare edecek muhabereciler Turk vatandasi olmak, hiisnii ahlak ashabmdan bulunmak ve muhilli haysiyet Ad. & istasyonlarm ecnebi memle- ketlerde olan muhaberatma aid bilciimle hususatm beynel- milel nizamata gore tesbiti pos- ta, telgraf ve telefoh idaresine aiddir. MADDE 24 — Hiikumetin 27 nci maddesi aynen. MADDE 25 — Dahiliye En- cumeninm 28 nci maddesi ay- nen. MADDE 26 — Dahiliye En- ciimeninin 29 ncu maddesi ay- nen. ( S. Sayisi : 192 \ m. hilli haysiyet ve namus curum ve alelitlak agir hapis veya o derece cezayi mustelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak §art- tir. Bunlara Posta, telgraf ve telefon idaresince imtihanla iki smif uzerine gahadetname ve- rilir. Bu §ahadetnamelere ma- lik olabilmek igin aranilacak gartlar milletler arasmdaki tel- siz mukavele ve nizamnamele- rinde yazili olanlardir. Mun- hasiran Tiirk sularmda sefer yaparak memleket dahilinde bir telgraf merkezine veyaTiirk sularmdaki gemilere gekilmek iizere telgraf alan veya memle- ket dahilinde bir telgraf mer- kezinden ve Tiirk sularmdaki gemilerden kendisine telgraf gekilecek olan gemilerde gali- §an memurlar igin dahili servi- se mahsus bir sahadetname ve- rilir. Pasil : 6 Gemilerden kara ile muhabere MADDE 30 — Liman iginde muhabere etmek yasaktir. An- cak limanin en biiyiik deniz amiri kara ile irtibat imkani olmayan ahvalde yalniz gemi- nin idare ve seferine dair olan kisa muddetle muhaberesi igin izin vermek salahiyetini haiz- dir. Makinelerin ayari igin tecriibe igaretleri verilmesi ki- yi istasyonunun miisaadesini almakla miimkun olur. Lima- nin iginde e§hasa aid muhabe- re kabul edilmez. MADDE 31 — Gemi, kara sularmda ve 32 nci maddedeki §artlara riayet etmek iizere li- manda bulundugu miiddetge Na. E. li haysiyet ve namus curum ve alelitlak agir hapis veya o de- rece cezayi mustelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak sart- tir. Bunlara posta, telgraf ve telefon idaresince imtihanla iki sinif uzerine sahadetname verilir. Bu sahadetnamelere malik olabilmek igin aranilacak sartlar milletler arasmdaki tel- siz mukavele ve nizamname- lerinde yazili olanlardir. MADDE 30 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 31 — teklifi aynen. H/iikumetin M. M. & Pasil : 7 Gemilerden kara ile muhabere MADDE 30 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 31 — teklifi aynen. Hukumetin ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 31 -
m. hilli haysiyet ve namus curum ve alelitlak agir hapis veya o derece cezayi mustelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak §art- tir. Bunlara Posta, telgraf ve telefon idaresince imtihanla iki smif uzerine gahadetname ve- rilir. Bu §ahadetnamelere ma- lik olabilmek igin aranilacak gartlar milletler arasmdaki tel- siz mukavele ve nizamnamele- rinde yazili olanlardir. Mun- hasiran Tiirk sularmda sefer yaparak memleket dahilinde bir telgraf merkezine veyaTiirk sularmdaki gemilere gekilmek iizere telgraf alan veya memle- ket dahilinde bir telgraf mer- kezinden ve Tiirk sularmdaki gemilerden kendisine telgraf gekilecek olan gemilerde gali- §an memurlar igin dahili servi- se mahsus bir sahadetname ve- rilir. Pasil : 6 Gemilerden kara ile muhabere MADDE 30 — Liman iginde muhabere etmek yasaktir. An- cak limanin en biiyiik deniz amiri kara ile irtibat imkani olmayan ahvalde yalniz gemi- nin idare ve seferine dair olan kisa muddetle muhaberesi igin izin vermek salahiyetini haiz- dir. Makinelerin ayari igin tecriibe igaretleri verilmesi ki- yi istasyonunun miisaadesini almakla miimkun olur. Lima- nin iginde e§hasa aid muhabe- re kabul edilmez. MADDE 31 — Gemi, kara sularmda ve 32 nci maddedeki §artlara riayet etmek iizere li- manda bulundugu miiddetge Na. E. li haysiyet ve namus curum ve alelitlak agir hapis veya o de- rece cezayi mustelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak sart- tir. Bunlara posta, telgraf ve telefon idaresince imtihanla iki sinif uzerine sahadetname verilir. Bu sahadetnamelere malik olabilmek igin aranilacak sartlar milletler arasmdaki tel- siz mukavele ve nizamname- lerinde yazili olanlardir. MADDE 30 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 31 — teklifi aynen. H/iikumetin M. M. & Pasil : 7 Gemilerden kara ile muhabere MADDE 30 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 31 — teklifi aynen. Hukumetin ( S. Sayisi : 192 ) Ik. B. ve namus ciiriim ve alelitlak agir hapis veya o derece cezayi miistelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak garttir. Bunlara Posta, telgraf ve te- lefon idaresince imtihanla iki smif iizerine §ahadetname veri- lir. Bu §ahadetnamelere malik olabilmek icin aranilacak §art- lar Milletler arasmdaki telsiz mukavele ve nizamnamelerinde yazili olanlardir. Bunlardan ba§ka miinhasiran Tiirk sula- rmda sefer yaparak memleket dahilinde bir telgraf merkezine veya Tiirk sularmdaki gemilere gekilmek iizere telgraf alan ve- ya memleket dahilinde bir tel- graf merkezinden ve Tiirk sula- rmdaki gemilerden kendisine telgraf geMlecek olan gemilerde gah§an memurlar icin dahili servise mahsus bir sehadetname verilir. Fasil : 6 Deniz gemilerinin kara ile muhaberesi MADDE 30 — Hiikumetin 30 ncu maddesi aynen. MADDE 31 — Hiikumetin 31 nci maddesi aynen. — 31 — Da. E. ve namus ciiriim ve alelitlak agir hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasini miistelzim bir fi- il ile mahkum bulunmamak sarttir. Bunlara posta, telgraf ve telefon idaresince imtihanla iki smif iizerine sahadetname verilir. Bu sahadetnamelere malik olabilmek igin arandacak sartlar milletler arasmdaki tel- siz mukavele ve nizamnamele- rinde yazrii olanlardir. Bunlar- dan baska munhasiran Tiirk su- larmda sefer yaparak memle- ket dahilinde bir telgraf mer- kezine veya Tiirk sularmdaki gemilere gekilmek iizere telgraf alan veya memleket dahilinde bir telgraf merkezinden ve Tiirk sularmdaki gemilerden kendisine telgraf geMlecek olan gemilerde galisan memurlar igin dahili servise mahsus bir saha- detiname verilir. Fasil : 6 Deniz gemilerinin kara ile mu- haberesi MADDE 30 —- Hiikumetin otuzuncu maddesi aynen. MADDE 31 — Hiikumetin otuz birinci maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) Ad. E. MADDE 27 — Liman icinde muhabere etmek yasaktir. An- cak limanin en biiyiik deniz a- miri kara ile irtibat imkani ol- mayan ahvalde yalniz geminin idare ve seferine dair olan kisa muddetle muhaberesi igin izin vermek salahiyetini haizdir. Cihazlarm ayari igin tecriibe i§aretleri verilmesi kryi istasyo- nunun miisaadesini almakla miimkun olur. Liman iginde eshasa aid muhabere kabul e- dilmez. MADDE 28 — Gemiler, ce- reyan etmekte olan diger mu- haberatm karismasma mahal kalmamak iizere muhabere za-
Sayfa 32 -
Ik. B. ve namus ciiriim ve alelitlak agir hapis veya o derece cezayi miistelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak garttir. Bunlara Posta, telgraf ve te- lefon idaresince imtihanla iki smif iizerine §ahadetname veri- lir. Bu §ahadetnamelere malik olabilmek icin aranilacak §art- lar Milletler arasmdaki telsiz mukavele ve nizamnamelerinde yazili olanlardir. Bunlardan ba§ka miinhasiran Tiirk sula- rmda sefer yaparak memleket dahilinde bir telgraf merkezine veya Tiirk sularmdaki gemilere gekilmek iizere telgraf alan ve- ya memleket dahilinde bir tel- graf merkezinden ve Tiirk sula- rmdaki gemilerden kendisine telgraf geMlecek olan gemilerde gah§an memurlar icin dahili servise mahsus bir sehadetname verilir. Fasil : 6 Deniz gemilerinin kara ile muhaberesi MADDE 30 — Hiikumetin 30 ncu maddesi aynen. MADDE 31 — Hiikumetin 31 nci maddesi aynen. — 31 — Da. E. ve namus ciiriim ve alelitlak agir hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasini miistelzim bir fi- il ile mahkum bulunmamak sarttir. Bunlara posta, telgraf ve telefon idaresince imtihanla iki smif iizerine sahadetname verilir. Bu sahadetnamelere malik olabilmek igin arandacak sartlar milletler arasmdaki tel- siz mukavele ve nizamnamele- rinde yazrii olanlardir. Bunlar- dan baska munhasiran Tiirk su- larmda sefer yaparak memle- ket dahilinde bir telgraf mer- kezine veya Tiirk sularmdaki gemilere gekilmek iizere telgraf alan veya memleket dahilinde bir telgraf merkezinden ve Tiirk sularmdaki gemilerden kendisine telgraf geMlecek olan gemilerde galisan memurlar igin dahili servise mahsus bir saha- detiname verilir. Fasil : 6 Deniz gemilerinin kara ile mu- haberesi MADDE 30 —- Hiikumetin otuzuncu maddesi aynen. MADDE 31 — Hiikumetin otuz birinci maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) Ad. E. MADDE 27 — Liman icinde muhabere etmek yasaktir. An- cak limanin en biiyiik deniz a- miri kara ile irtibat imkani ol- mayan ahvalde yalniz geminin idare ve seferine dair olan kisa muddetle muhaberesi igin izin vermek salahiyetini haizdir. Cihazlarm ayari igin tecriibe i§aretleri verilmesi kryi istasyo- nunun miisaadesini almakla miimkun olur. Liman iginde eshasa aid muhabere kabul e- dilmez. MADDE 28 — Gemiler, ce- reyan etmekte olan diger mu- haberatm karismasma mahal kalmamak iizere muhabere za- Bfl. yalniz en yakm bir Turk kiyi istasyonu ile muhabere edebi- lir. Kara sularmda gemiler ay- ni kumpanyaya mensub gemi- lerle isletmege aid muhabere- leri kiyi istasyonunu tavsit et- meden yapabilirler. MADDE 32 — Gemiler; ce- reyan etmekte olan diger mu- haberatm kangmasma mahal kalmamak iizere muhabere za- man ve sirasi hususunda kiyi istasyonunun talimatma harfi- yen riayet etmege mecburdur. Aksi hal 25 liradan 500 liraya kadar agir para cezasmi miis- telzimdir. Kryi istasyonlari talimatmm tatbikmdan sonra Posta, telgraf ve telefon idare- sine bildirilmesi lazimdir. MADDE 33 — 30, 31 ve 32 nci maddelerin hiikiimleri fev- kalade miistacel hallerde ve bil- hassa tehlike haline samil de- gildir. Fasil : 7 Ecnebi tivanl gemileri MADDE 34 — Yukandaki 30, 31, 32 ve 33 ncii maddeler turk sularile limanlanna giren ecnebi ticaret gemibri ile turk havalarina giren ve ugus alan- larina inen ecnebi hava gemile- rile tayyareleri hal^mda tatbik olunur. Ancak bu gemi ve tay- yareler limanlarda, havada ve u§us aianlaraida her nevi telsiz tesisatlarmi hukumetten miisa- ade istihsal etmek sartile isti- mal edebilirler. — 32 - Na. E. MADDE 32 teklifi aynen. — Hukuinetin MADDE 33 teklifi aynen. Hukumetin MADDE 34 teklifi aynen. — Hukumetin M. M. E. MADDE 32 teklifi aynen. Hukumetin MADDE 33 teklifi aynen. — Hukumetin Fasil : 8 Ecnebi ticaret gemileri MADDE 34 — Yukandaki 30, 31, 32, ve 33 ncii maddeler, Turk sularile limanlarrna giren ecnebi ticaret gemilerile kanun ve nizamnamesine gore mem- leket hava smirlarina giren ve ugus alanlarma inen ticaret ha- va gemileri (Balon, tayyare) hakkinda da tatbik olunur. Yalniz deniz ticaret gemileri limanlarda her nevi telsiz tesi- satlarmi Hukumetten miisaade almjak sartile kullanabilirler. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 33 -
Bfl. yalniz en yakm bir Turk kiyi istasyonu ile muhabere edebi- lir. Kara sularmda gemiler ay- ni kumpanyaya mensub gemi- lerle isletmege aid muhabere- leri kiyi istasyonunu tavsit et- meden yapabilirler. MADDE 32 — Gemiler; ce- reyan etmekte olan diger mu- haberatm kangmasma mahal kalmamak iizere muhabere za- man ve sirasi hususunda kiyi istasyonunun talimatma harfi- yen riayet etmege mecburdur. Aksi hal 25 liradan 500 liraya kadar agir para cezasmi miis- telzimdir. Kryi istasyonlari talimatmm tatbikmdan sonra Posta, telgraf ve telefon idare- sine bildirilmesi lazimdir. MADDE 33 — 30, 31 ve 32 nci maddelerin hiikiimleri fev- kalade miistacel hallerde ve bil- hassa tehlike haline samil de- gildir. Fasil : 7 Ecnebi tivanl gemileri MADDE 34 — Yukandaki 30, 31, 32 ve 33 ncii maddeler turk sularile limanlanna giren ecnebi ticaret gemibri ile turk havalarina giren ve ugus alan- larina inen ecnebi hava gemile- rile tayyareleri hal^mda tatbik olunur. Ancak bu gemi ve tay- yareler limanlarda, havada ve u§us aianlaraida her nevi telsiz tesisatlarmi hukumetten miisa- ade istihsal etmek sartile isti- mal edebilirler. — 32 - Na. E. MADDE 32 teklifi aynen. — Hukuinetin MADDE 33 teklifi aynen. Hukumetin MADDE 34 teklifi aynen. — Hukumetin M. M. E. MADDE 32 teklifi aynen. Hukumetin MADDE 33 teklifi aynen. — Hukumetin Fasil : 8 Ecnebi ticaret gemileri MADDE 34 — Yukandaki 30, 31, 32, ve 33 ncii maddeler, Turk sularile limanlarrna giren ecnebi ticaret gemilerile kanun ve nizamnamesine gore mem- leket hava smirlarina giren ve ugus alanlarma inen ticaret ha- va gemileri (Balon, tayyare) hakkinda da tatbik olunur. Yalniz deniz ticaret gemileri limanlarda her nevi telsiz tesi- satlarmi Hukumetten miisaade almjak sartile kullanabilirler. ( S. Sayisi : 192 ) Ik. E. MADDE 32 — Gemiler; cere- yan etmekte olan diger muha- beratm kansmasina mahal kal- mamak iizere muhabere zaman ve sirasi hususunda kiyi istas- yonunun talimatma harfiyen riayet etmege mecburdur. Aksi hal 25 liradan 500 liraya kadar agir para cezasini mustelzim- dir. Kiyi istasyonlarmdan ve- rilecek talimata yapilacak iti- razlarm talimat hukiimlerinin tatbikmdan sonra posta, telgraf ve telefon idaresine bildirilmesi lazimdir. MADDE 33 — 30, 31 ve 32 nci maddeler hiikiimleri teh- like ve hayata taalluk eden hallere samil degildir. Fasil : 7 Ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyareleri MADDE 34 — Yukandaki 30, 31, 32 ve 33 noii maddeler Turk sularile limanlarma giren ecnebi gemilerile Tiirk hava- larma giren ve UQUS alanlarina inen ecnebi hava gemilerile tay- yareleri hakkmda da tatbik olunur, Ancak bu gemi ve tayyareler limanda, hava ve u- gus alanlarmda her nevi tel- eiz tesisatlarini Hiikumetten miisaade istihsal etmek sar- tile istimal edebilirler. — 33 — Da. E. MADDE 32 — Iktisad encii- menin otuz ikinci maddesi ay- nen. MADDE 33 — Iktisad encti- meninin otuz uguncti maddesi aynen. Fasil : 7 Ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyareleri MADDE 34 — Yukandaki 30, 31, 32 ve 33 ncii maddeler Tiirk sularma ve limanlarma giren ecnebi gemilerile Tiirk havalarma giren ve UQUS ala\nla- rma inen ecnebi hava gemileri ve tayyareleri hakkmda da tat- bik olunur. Ancak bu gemi ve tayyareler limanda, hava ve u- gus alanlarmda her nevi telsiz tesisatlarmi Hiikumetten miisa- ade istihsal etmek sartile isti- mal edebilirler. (S. Saym: 192) Ad. E. man ve sirasi hususunda kiyi istasyonunun talimatma riaye- te mecburdur. MADDE 29 — Gemi, kara sularmda ve 28 nci maddede yazili sartlara riayet etmek kaydile limanda bulundugu miiddetge yalniz en yakm bir Tiirk kiyi istasyonu ile muha- bere edebilir. Kara sularmda gemiler ayni kumpanyaya men- sub gemilerle i§letmege aid mu- habereleri kryi istasyonunu tavsit etmeden yapabilirler. MADDE 30 — 27, 28 ve 29 ncu maddeler hiikiimleri teh- like ve hayata taalluk eden hallere gamil degildir. Fasil: VI Ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyarelerinin muhabereleri MADDE 31 — 27, 28, 29 ve 30 ncu maddeler hiikiimleri Tiirk sularma veya limanlan- na giren ecnebi gemilerile Tiirk havalarma giren veya ugu§ a- lanlarma inen ecnebi hava ge- mileri ve tayyareleri hakkmda tatbik olunur. Ancak bu gibi gemi ve tay- yarelerin limanda, havada veya ugus alanlarmda bu kayitler haricinde dahi muhabere ede- bilmelerine liizumu halinde 1c- ra Vekilleri heyetince karar verilebilir.
Sayfa 34 -
Ik. E. MADDE 32 — Gemiler; cere- yan etmekte olan diger muha- beratm kansmasina mahal kal- mamak iizere muhabere zaman ve sirasi hususunda kiyi istas- yonunun talimatma harfiyen riayet etmege mecburdur. Aksi hal 25 liradan 500 liraya kadar agir para cezasini mustelzim- dir. Kiyi istasyonlarmdan ve- rilecek talimata yapilacak iti- razlarm talimat hukiimlerinin tatbikmdan sonra posta, telgraf ve telefon idaresine bildirilmesi lazimdir. MADDE 33 — 30, 31 ve 32 nci maddeler hiikiimleri teh- like ve hayata taalluk eden hallere samil degildir. Fasil : 7 Ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyareleri MADDE 34 — Yukandaki 30, 31, 32 ve 33 noii maddeler Turk sularile limanlarma giren ecnebi gemilerile Tiirk hava- larma giren ve UQUS alanlarina inen ecnebi hava gemilerile tay- yareleri hakkmda da tatbik olunur, Ancak bu gemi ve tayyareler limanda, hava ve u- gus alanlarmda her nevi tel- eiz tesisatlarini Hiikumetten miisaade istihsal etmek sar- tile istimal edebilirler. — 33 — Da. E. MADDE 32 — Iktisad encii- menin otuz ikinci maddesi ay- nen. MADDE 33 — Iktisad encti- meninin otuz uguncti maddesi aynen. Fasil : 7 Ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyareleri MADDE 34 — Yukandaki 30, 31, 32 ve 33 ncii maddeler Tiirk sularma ve limanlarma giren ecnebi gemilerile Tiirk havalarma giren ve UQUS ala\nla- rma inen ecnebi hava gemileri ve tayyareleri hakkmda da tat- bik olunur. Ancak bu gemi ve tayyareler limanda, hava ve u- gus alanlarmda her nevi telsiz tesisatlarmi Hiikumetten miisa- ade istihsal etmek sartile isti- mal edebilirler. (S. Saym: 192) Ad. E. man ve sirasi hususunda kiyi istasyonunun talimatma riaye- te mecburdur. MADDE 29 — Gemi, kara sularmda ve 28 nci maddede yazili sartlara riayet etmek kaydile limanda bulundugu miiddetge yalniz en yakm bir Tiirk kiyi istasyonu ile muha- bere edebilir. Kara sularmda gemiler ayni kumpanyaya men- sub gemilerle i§letmege aid mu- habereleri kryi istasyonunu tavsit etmeden yapabilirler. MADDE 30 — 27, 28 ve 29 ncu maddeler hiikiimleri teh- like ve hayata taalluk eden hallere gamil degildir. Fasil: VI Ecnebi deniz ve hava gemilerile tayyarelerinin muhabereleri MADDE 31 — 27, 28, 29 ve 30 ncu maddeler hiikiimleri Tiirk sularma veya limanlan- na giren ecnebi gemilerile Tiirk havalarma giren veya ugu§ a- lanlarma inen ecnebi hava ge- mileri ve tayyareleri hakkmda tatbik olunur. Ancak bu gibi gemi ve tay- yarelerin limanda, havada veya ugus alanlarmda bu kayitler haricinde dahi muhabere ede- bilmelerine liizumu halinde 1c- ra Vekilleri heyetince karar verilebilir. — 34 — Ha. MADDE 35 — Tiirk kara su- larrna dahil olan her eonebi va- puru en yakm tiirk telsiz kryi istasyonuna kendi milliyetini yani bayragmi ve bulundugu yeri bildirmekle miikelleftir. Fasil : 8 Turk tayyarelerinde ve hava gemilermde telsiz tesisah MADDE 36 — Tayyarelerde, hava gemilermde telsiz tesisat viicuda getiiilmesi icin icab eden ruhsatname 20 nci madde- ye tevfikan verilir. Bu husustaki taleblerin yazi ile ve deniz gemileri hakkmda 20, 21 nci maddelerdeki hukiim- ler dairesinde yapilmasi lazim- dir. Tayyarelerde ve hava gemi- lerindeki telsiz istasyonlarma (Hava iffcasyonu) denilir. Bu istasyonlar bir harb limanmda veyahud bir iissu bahride veya bu limanlar iissiibahrilere ya- km mevkilerde bulunduklari zaman emniyetlerini temin igin olan muhaberelerden baska muhaberede bulunamazlar. Ve muhabere miiddetini asgari hadde indirmege meoburdurlar. Na. E. MADDE 35 — teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 36 teklifi aynen. — Hiikumetin M. M. B. MADDE 35 — Turk kara su- lanna dahil olan her ecnebi deniz gemileri en yakm tiirk telsiz kryi istasyonuna kendi milliyetini yani bayragmi ve bulundugu yeri bildirmekle mukelleftir. Fasil : 9 Tiirk hava gemilerinde (Balon, tayyare) telsiz tesisati MADDE 36 — Hava gemile- rinde (Balon, tayyare) telsiz tesisat viicude getiiilmesi igin icab eden ruhsatname 20 nci maddeye tevfikan verilir. Bu husustaki taleblerin yazi ile ve deniz gemileri hakkmda- ki 20, 21 nci maddelerdeki hii- kiimler dairesinde yapilmasi lazimdir. Hava gemilerindeki (Balon, tayyare) telsiz istasyon- larma (Hava istasyonu) deni- lir. Bu istasyonlar bir harb li- manmda veyahud bir iissiibah- ride veya bu limanlar ussiibah- rilere yakm mevkilerde bulun- duklari zaman emniyetlerini te- min i§in olan muhaberelerden bafka muhaberede bulunamaz- lar ve muhabere miiddetini as- gari hadde indirmege meobur- durlar. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 35 -
— 34 — Ha. MADDE 35 — Tiirk kara su- larrna dahil olan her eonebi va- puru en yakm tiirk telsiz kryi istasyonuna kendi milliyetini yani bayragmi ve bulundugu yeri bildirmekle miikelleftir. Fasil : 8 Turk tayyarelerinde ve hava gemilermde telsiz tesisah MADDE 36 — Tayyarelerde, hava gemilermde telsiz tesisat viicuda getiiilmesi icin icab eden ruhsatname 20 nci madde- ye tevfikan verilir. Bu husustaki taleblerin yazi ile ve deniz gemileri hakkmda 20, 21 nci maddelerdeki hukiim- ler dairesinde yapilmasi lazim- dir. Tayyarelerde ve hava gemi- lerindeki telsiz istasyonlarma (Hava iffcasyonu) denilir. Bu istasyonlar bir harb limanmda veyahud bir iissu bahride veya bu limanlar iissiibahrilere ya- km mevkilerde bulunduklari zaman emniyetlerini temin igin olan muhaberelerden baska muhaberede bulunamazlar. Ve muhabere miiddetini asgari hadde indirmege meoburdurlar. Na. E. MADDE 35 — teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 36 teklifi aynen. — Hiikumetin M. M. B. MADDE 35 — Turk kara su- lanna dahil olan her ecnebi deniz gemileri en yakm tiirk telsiz kryi istasyonuna kendi milliyetini yani bayragmi ve bulundugu yeri bildirmekle mukelleftir. Fasil : 9 Tiirk hava gemilerinde (Balon, tayyare) telsiz tesisati MADDE 36 — Hava gemile- rinde (Balon, tayyare) telsiz tesisat viicude getiiilmesi igin icab eden ruhsatname 20 nci maddeye tevfikan verilir. Bu husustaki taleblerin yazi ile ve deniz gemileri hakkmda- ki 20, 21 nci maddelerdeki hii- kiimler dairesinde yapilmasi lazimdir. Hava gemilerindeki (Balon, tayyare) telsiz istasyon- larma (Hava istasyonu) deni- lir. Bu istasyonlar bir harb li- manmda veyahud bir iissiibah- ride veya bu limanlar ussiibah- rilere yakm mevkilerde bulun- duklari zaman emniyetlerini te- min i§in olan muhaberelerden bafka muhaberede bulunamaz- lar ve muhabere miiddetini as- gari hadde indirmege meobur- durlar. ( S. Sayisi : 192 ) fk. E. MADDE 35 — Tiirk hava su- larma dahil olan her ecnebi vapuru en yakm telsiz kryi is- tasyonuna kendi tabiiyetini ve mensub oldug-u firmayi ve bu- lundugu yeri bildirmekle mii- kelleftir. Fasil : 8 Tiirk hava gemilerinde ve tayya- relerinde telsiz tesisati ve isletmesi MADDE 36 — Hukumetin 36 nci maddesi aynen. - 35 - Da. E. MADDE 35 — Tiirk hava ve kara sularma dahil olan her ecnebi vapuru en yakm telsiz kryi istasyonuna kendi tabiiye- tini ve mensub oldugu firmayi ve bulundugu yeri bildirmekle miikelleftir. Fasil : 8 Tiirk hava gemilerinde ve tay- yarelerinde telsiz tesisati ve isletmesi MADDE 36 — Hukumetin otuz altmci maddesi aynen. Ad. E. MADDE 32 — Tiirk kara su- larma dahil olan her ecnebi de- niz gemisi en yakm telsiz kryi istasyonuna kendi tabiiyetini ve mensub oldugu firmayi ve bulundugu yeri bildirmekle mii- kelleftir. MADDE 33 — Ecnebi hava ve deniz harb gemilerile tayya- releri 31 nci maddede yazili miisaadeyi aldiktan sonra tiirk havalarmda ve ugus alanlarm- da, limanlarmda ve kara sula- rmda muhaberatm selametini temin igin gerek dahili, gerek beynelmilel nizamname ve ka- idelere riayet etmek sartile tel- sizle muhabere edebilirler. Fasil : VII Tiirk hava gemilerinde ve tay- yarelerinde telsiz tesisati MADDE 34 — Hukumetin 36 nci maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 36 -
fk. E. MADDE 35 — Tiirk hava su- larma dahil olan her ecnebi vapuru en yakm telsiz kryi is- tasyonuna kendi tabiiyetini ve mensub oldug-u firmayi ve bu- lundugu yeri bildirmekle mii- kelleftir. Fasil : 8 Tiirk hava gemilerinde ve tayya- relerinde telsiz tesisati ve isletmesi MADDE 36 — Hukumetin 36 nci maddesi aynen. - 35 - Da. E. MADDE 35 — Tiirk hava ve kara sularma dahil olan her ecnebi vapuru en yakm telsiz kryi istasyonuna kendi tabiiye- tini ve mensub oldugu firmayi ve bulundugu yeri bildirmekle miikelleftir. Fasil : 8 Tiirk hava gemilerinde ve tay- yarelerinde telsiz tesisati ve isletmesi MADDE 36 — Hukumetin otuz altmci maddesi aynen. Ad. E. MADDE 32 — Tiirk kara su- larma dahil olan her ecnebi de- niz gemisi en yakm telsiz kryi istasyonuna kendi tabiiyetini ve mensub oldugu firmayi ve bulundugu yeri bildirmekle mii- kelleftir. MADDE 33 — Ecnebi hava ve deniz harb gemilerile tayya- releri 31 nci maddede yazili miisaadeyi aldiktan sonra tiirk havalarmda ve ugus alanlarm- da, limanlarmda ve kara sula- rmda muhaberatm selametini temin igin gerek dahili, gerek beynelmilel nizamname ve ka- idelere riayet etmek sartile tel- sizle muhabere edebilirler. Fasil : VII Tiirk hava gemilerinde ve tay- yarelerinde telsiz tesisati MADDE 34 — Hukumetin 36 nci maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) Fasil : 9 Turk askeri istasyonlan MADDE 37 — Karada, hava- da ve denizdeki tiirk askeri tel- siz istasyonlan bu kanun hii- kiimlerine tabi degildir. Ancak sulh zamanmda bu istasyonla- rm umumi muhaberenin sela- meti noktasmdan dahili ve mil- letler arasmdaki umumi hii- kiimlere riayet etmeleri mecbu- ridir. (Hazarda sonen dalgali istasyonlar kullanilamaz). Fasil: X Ecnebi deniz ve hava istas- yonlan MADDE 38 — Ecnebi hava ve deniz harb gemilerile tayya- releri 34 ncii maddedeki meg- rut miisaadeyi aldiktan sonra Tiirk havalannda ve ugu§ a- lanlarinda, Tiirk limanlarmda ve kara sularmda muhaberatm selametini temin igin gerek da- hili gerek milletler arasmdaki nizamname ve kaidelere riayet etmek sartile telsizle muhabere edebilirler. Fasil: XI Harg ve ucretler MADDE 39 — Tiirk deniz veya hava gemilerine verilecek telsiz tesisati ruhsatnameleri i- gin 25 lira ve gemi telsiz mu- haberecilerine verilecek §eha- detnameler igin beg lira harg a- lmrr. Gemi istasyonlarmm teati e- decekleri radiyo telgraflarin- dan almacak ucretler 2822 nu- marali posta, telgraf ve tele- fon tegkilat kanunu ile bey- nelmilel telsiz telgraf nizamna- Na. E. MADDE 37 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 38 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 39 teklifi aynen. — Hiikumetin M. M. E. Fasil : 10 Tiirk askeri istasyonlan MADDE 37 — Hiikumetin teklifi aynen. Fasil : 11 Ecnebi deniz ve hava istasyon- lan MADDE 38 — Ecnebi deniz harb gemileri 34 ncii maddede- ki mes, rut miisaadeyi aldiktan sonra Tiirk limanlarmda ve ka- ra sularmda muhaberatm sela- metini temin igin gerek dahili gerek milletler arasmdaki ni- zamname ve kaidelere riayet etmek sartile telsiz ile muhabe- re edebilirler. Fasil : 12 Harg ve ucretler MADDE 39 — Tiirk deniz ve- ya hava gemilerine verilecek tel- siz tesisati ruhsatnameleri igin 15 lira ve gemi telsiz muhabereci- lerine verilecek sehadetname- ler igin 5 lira harg almir. Gemi istasyonlarmm teati edecekleri radiyo telgraflarm- dan almacak ucretler 2822 nu- marali posta, telgraf ve telefon teskilat kanunu ile beynelmilel telsiz telgraf nizamnamesinin hukiimleri dahilinde tesbit olu- ( S„ Sayisi : 192 )
Sayfa 37 -
Fasil : 9 Turk askeri istasyonlan MADDE 37 — Karada, hava- da ve denizdeki tiirk askeri tel- siz istasyonlan bu kanun hii- kiimlerine tabi degildir. Ancak sulh zamanmda bu istasyonla- rm umumi muhaberenin sela- meti noktasmdan dahili ve mil- letler arasmdaki umumi hii- kiimlere riayet etmeleri mecbu- ridir. (Hazarda sonen dalgali istasyonlar kullanilamaz). Fasil: X Ecnebi deniz ve hava istas- yonlan MADDE 38 — Ecnebi hava ve deniz harb gemilerile tayya- releri 34 ncii maddedeki meg- rut miisaadeyi aldiktan sonra Tiirk havalannda ve ugu§ a- lanlarinda, Tiirk limanlarmda ve kara sularmda muhaberatm selametini temin igin gerek da- hili gerek milletler arasmdaki nizamname ve kaidelere riayet etmek sartile telsizle muhabere edebilirler. Fasil: XI Harg ve ucretler MADDE 39 — Tiirk deniz veya hava gemilerine verilecek telsiz tesisati ruhsatnameleri i- gin 25 lira ve gemi telsiz mu- haberecilerine verilecek §eha- detnameler igin beg lira harg a- lmrr. Gemi istasyonlarmm teati e- decekleri radiyo telgraflarin- dan almacak ucretler 2822 nu- marali posta, telgraf ve tele- fon tegkilat kanunu ile bey- nelmilel telsiz telgraf nizamna- Na. E. MADDE 37 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 38 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 39 teklifi aynen. — Hiikumetin M. M. E. Fasil : 10 Tiirk askeri istasyonlan MADDE 37 — Hiikumetin teklifi aynen. Fasil : 11 Ecnebi deniz ve hava istasyon- lan MADDE 38 — Ecnebi deniz harb gemileri 34 ncii maddede- ki mes, rut miisaadeyi aldiktan sonra Tiirk limanlarmda ve ka- ra sularmda muhaberatm sela- metini temin igin gerek dahili gerek milletler arasmdaki ni- zamname ve kaidelere riayet etmek sartile telsiz ile muhabe- re edebilirler. Fasil : 12 Harg ve ucretler MADDE 39 — Tiirk deniz ve- ya hava gemilerine verilecek tel- siz tesisati ruhsatnameleri igin 15 lira ve gemi telsiz muhabereci- lerine verilecek sehadetname- ler igin 5 lira harg almir. Gemi istasyonlarmm teati edecekleri radiyo telgraflarm- dan almacak ucretler 2822 nu- marali posta, telgraf ve telefon teskilat kanunu ile beynelmilel telsiz telgraf nizamnamesinin hukiimleri dahilinde tesbit olu- ( S„ Sayisi : 192 ) Ik. B. Fasil : 9 Turk askeri istasyonlan MADDE 37 — Hiikumetin 37 nci maddesi aynen. Fasil : 10 Ecnebi deniz ve hava istasyon- lan MADDE 38 — Hiikumetin 38 nci maddesi aynen. Fasil : 11 Harg ve ucretler MADDE 39 — Tiirk deniz ve hava gemilerine verilecek telsiz tesisat ruhsatnameleri icin 15 lira ve gemi telsiz muhabereci- lerine verilecek §ahadetname- ler igin 5 lira harg almir. Gemi istasyonlarmm teati edecekleri radiyo telgraflarm- dan almacak ucretler 2822 nu- marali posta, telgraf ve telefon tegkilat kanunu ile beynelmi- lel telsiz telgraf nizamnamesi- nin hiikiimleri dahilinde tesbit Da. E. Fasil : 9 Tiirk askeri istasyonlan MADDE 37 — Hiikumetin otuz yedinci maddesi aynen. Fasil : 10 Ecnebi deniz ve hava istas- yonlan MADDE 38 — Hiikumetin otuz sekizinci maddesi aynen. Fasil : 11 Harg ve ucretler MADDE 39 — Tiirk deniz ve hava gemilerine verilecek telsiz tesisati ruhsatnameleri igin 15 lira ve gemi telsiz muhabereci- lerine verilecek §ahadetnameler icin 5 lira harg almir. Gemi istasyonlarmm teati edecekleri radiyo telgraflarr* dan almacak ucretler 2822 nu- marali posta, telgraf ve telefon te§kilat kanunu ile Beynelmilel telsiz telgraf nizamnamesinin hiikiimleri dahilinde tesbit olu- Ad. E. Fasil : VIII Turk askeri telsiz istasyonlan MADDE 35 — Karada, hava- da ve denizdeki tiirk askeri tel- siz istasyonlan bu kanun hii- kumlerine tabi degildir. Fasil : IX Harg ve ucretler MADDE 36 — Tiirk deniz ve hava gemilerile tayyarelerine verilecek telsiz tesisati ruhsat- nameleri igin on bes lira ve ge- mi telsiz muhaberecilerine veri- lecek sahadetnameler icin bes, lira harg almir. Gemi istasyonlarmm teati edecekleri telgraflardan alma- cak iicretler 2822 numarali pos- ta, telgraf ve telefon teskilat kanunu lie beynelmilel telsiz nizamnameleri hukiimleri da- ( S. Sayisi : 192 ).
Sayfa 38 -
Ik. B. Fasil : 9 Turk askeri istasyonlan MADDE 37 — Hiikumetin 37 nci maddesi aynen. Fasil : 10 Ecnebi deniz ve hava istasyon- lan MADDE 38 — Hiikumetin 38 nci maddesi aynen. Fasil : 11 Harg ve ucretler MADDE 39 — Tiirk deniz ve hava gemilerine verilecek telsiz tesisat ruhsatnameleri icin 15 lira ve gemi telsiz muhabereci- lerine verilecek §ahadetname- ler igin 5 lira harg almir. Gemi istasyonlarmm teati edecekleri radiyo telgraflarm- dan almacak ucretler 2822 nu- marali posta, telgraf ve telefon tegkilat kanunu ile beynelmi- lel telsiz telgraf nizamnamesi- nin hiikiimleri dahilinde tesbit Da. E. Fasil : 9 Tiirk askeri istasyonlan MADDE 37 — Hiikumetin otuz yedinci maddesi aynen. Fasil : 10 Ecnebi deniz ve hava istas- yonlan MADDE 38 — Hiikumetin otuz sekizinci maddesi aynen. Fasil : 11 Harg ve ucretler MADDE 39 — Tiirk deniz ve hava gemilerine verilecek telsiz tesisati ruhsatnameleri igin 15 lira ve gemi telsiz muhabereci- lerine verilecek §ahadetnameler icin 5 lira harg almir. Gemi istasyonlarmm teati edecekleri radiyo telgraflarr* dan almacak ucretler 2822 nu- marali posta, telgraf ve telefon te§kilat kanunu ile Beynelmilel telsiz telgraf nizamnamesinin hiikiimleri dahilinde tesbit olu- Ad. E. Fasil : VIII Turk askeri telsiz istasyonlan MADDE 35 — Karada, hava- da ve denizdeki tiirk askeri tel- siz istasyonlan bu kanun hii- kumlerine tabi degildir. Fasil : IX Harg ve ucretler MADDE 36 — Tiirk deniz ve hava gemilerile tayyarelerine verilecek telsiz tesisati ruhsat- nameleri igin on bes lira ve ge- mi telsiz muhaberecilerine veri- lecek sahadetnameler icin bes, lira harg almir. Gemi istasyonlarmm teati edecekleri telgraflardan alma- cak iicretler 2822 numarali pos- ta, telgraf ve telefon teskilat kanunu lie beynelmilel telsiz nizamnameleri hukiimleri da- ( S. Sayisi : 192 ). Hii. IU. E. M. M. E. inesinin hiikumleri dahilinde tesbit olunur. Radiyo abonelerinden alma- cak aboneman iicretleri Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek tarife ile tayin olunur . nur. Radiyo abonelerinden alma- cak aboneman iicretleri Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek tarife ile tayin olunur. (S . Sayisi : 192)
Sayfa 39 -
Hii. IU. E. M. M. E. inesinin hiikumleri dahilinde tesbit olunur. Radiyo abonelerinden alma- cak aboneman iicretleri Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek tarife ile tayin olunur . nur. Radiyo abonelerinden alma- cak aboneman iicretleri Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek tarife ile tayin olunur. (S . Sayisi : 192) — 39 — tk. E. olunur. Radiyo abonelerinden alma- cak abonman ve radiyo vasrta- sile yapilacak ilanat ticretleri Nafia vekaleti tarafmdan tan- zim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek tarife ile tayin olunur. Da. E. nur. Radiyo abonelerinden alma- cak abonman ve radiyo vasita- sile yapilacak ilanat licretleri Nafia vekaleti tarafmdan tan- zim ve tcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek tarife ile tayin olunur. Memleketimizdeki ecnebi el- gilerle konsoloslara ve bu elci- lik ve konsolosluklarm resmi memurlarma verilecek radiyo ruhsatiyeleri; mtitekabiliyet gar- tile, harctan muaf tutulabilir. Da. E. hilinde tesbit olunur. 7 nci maddede gbsterilen her nevi alici telsiz tesisati i§in kendilerine ruhsatname verilen- lerden her mali sene igin ali- nacak iicretler Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve tcra Ve- killeri Heyetince tasdik edile- lecek bir tarife ile tayin olunur. tlcretler her mali senenin bi- rinci ayi zarfmda mahalli pos- ta, telgraf ve telefon idareleri- ne tesviye olunur. Mali sene- nin birinci alti ayi iginde ken- dilerine ruhsatname verilenler- den tam ve ikinci alti ay i§in- de verilenlerden yari ticret almjr, Telsiz istasyonlan vasitasile nefrettdrilen ilan, reklam ve sair transmisyonlardan almacak iicretler hakkmdaki tarifenin tesbiti de keza tcra Vekilleri Heyetine aittir. Devlet mties- seselerile menafii umumiyeye hadim miiesseselerin yaptira- caklan ilan, reklam ve sair transmisyonlarm tamami veya bir "kismi iicretten muaf tu- tulabilir. Ecnebi elgilerle konsolos- lardan ve bu elgilik ve kon- solosluklarin resmi memur- larmdan mtitekabiliyet sartile ticret almmiyabilir. (9) ncu madde mucibince ruhsattan muaf tutulan ecnebi seyyahlarmdan ticret almmaz. MADDE 37 — Kanuni mtid- deti zarfmda ucretini tediye etmeyenlerden bu ticret bir gu- na teblige ltiztim olmaksizm ytizde yirmi fazlasile almn*. Ka- nuni mtiddetin inkizasi tarihin- den bir ay sonra posta, telgraf ve telefon idaresince yapilacak tahriri teblig tarihinden itiba- ( S. Say^i : 19? )
Sayfa 40 -
— 39 — tk. E. olunur. Radiyo abonelerinden alma- cak abonman ve radiyo vasrta- sile yapilacak ilanat ticretleri Nafia vekaleti tarafmdan tan- zim ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek tarife ile tayin olunur. Da. E. nur. Radiyo abonelerinden alma- cak abonman ve radiyo vasita- sile yapilacak ilanat licretleri Nafia vekaleti tarafmdan tan- zim ve tcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek tarife ile tayin olunur. Memleketimizdeki ecnebi el- gilerle konsoloslara ve bu elci- lik ve konsolosluklarm resmi memurlarma verilecek radiyo ruhsatiyeleri; mtitekabiliyet gar- tile, harctan muaf tutulabilir. Da. E. hilinde tesbit olunur. 7 nci maddede gbsterilen her nevi alici telsiz tesisati i§in kendilerine ruhsatname verilen- lerden her mali sene igin ali- nacak iicretler Nafia vekaleti tarafmdan tanzim ve tcra Ve- killeri Heyetince tasdik edile- lecek bir tarife ile tayin olunur. tlcretler her mali senenin bi- rinci ayi zarfmda mahalli pos- ta, telgraf ve telefon idareleri- ne tesviye olunur. Mali sene- nin birinci alti ayi iginde ken- dilerine ruhsatname verilenler- den tam ve ikinci alti ay i§in- de verilenlerden yari ticret almjr, Telsiz istasyonlan vasitasile nefrettdrilen ilan, reklam ve sair transmisyonlardan almacak iicretler hakkmdaki tarifenin tesbiti de keza tcra Vekilleri Heyetine aittir. Devlet mties- seselerile menafii umumiyeye hadim miiesseselerin yaptira- caklan ilan, reklam ve sair transmisyonlarm tamami veya bir "kismi iicretten muaf tu- tulabilir. Ecnebi elgilerle konsolos- lardan ve bu elgilik ve kon- solosluklarin resmi memur- larmdan mtitekabiliyet sartile ticret almmiyabilir. (9) ncu madde mucibince ruhsattan muaf tutulan ecnebi seyyahlarmdan ticret almmaz. MADDE 37 — Kanuni mtid- deti zarfmda ucretini tediye etmeyenlerden bu ticret bir gu- na teblige ltiztim olmaksizm ytizde yirmi fazlasile almn*. Ka- nuni mtiddetin inkizasi tarihin- den bir ay sonra posta, telgraf ve telefon idaresince yapilacak tahriri teblig tarihinden itiba- ( S. Say^i : 19? ) Hii. — 40 — Na. E. Fasil: XII Cezai hukiimler MADDE 40 — Posta, telgraf ve telefon idaresinin salahiyet- li memurlari, zabita memurlari ruhsatsiz telsiz alici veya veri- ci tesisati kullananlari derhal hukumete haber vermekle mii- kelleftirler. Bu kabil tesisatm viicudundan haberdar olduk- lan halde kasden malumat ver- miyen memurlar hakkmda 41 nci madde hiikmii tatbik olu- nur. MADDE 40 — Hukumetin teklifi aynen. Fasil : 13 (!ez<u hiikumlar MADDE 40 — Hukumetin teklifi aynen. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 41 -
Hii. — 40 — Na. E. Fasil: XII Cezai hukiimler MADDE 40 — Posta, telgraf ve telefon idaresinin salahiyet- li memurlari, zabita memurlari ruhsatsiz telsiz alici veya veri- ci tesisati kullananlari derhal hukumete haber vermekle mii- kelleftirler. Bu kabil tesisatm viicudundan haberdar olduk- lan halde kasden malumat ver- miyen memurlar hakkmda 41 nci madde hiikmii tatbik olu- nur. MADDE 40 — Hukumetin teklifi aynen. Fasil : 13 (!ez<u hiikumlar MADDE 40 — Hukumetin teklifi aynen. ( S. Sayisi : 192 ) tk. E. — 41 — Da. E. Ad. E. Fasil : 12 Cezai hiikiimler MADDE 40 — Hukumetin 40 nci maddesi aynen. Fasil : 12 Cezai hiikumler MADDE 40 — Posta, telgraf ve telefon idaresinin salahiyet- li memurlan, zabrta memurla- n ruhsatsiz alici veya verici telsiz tesisati ve radiyo kulla- nanlari derhal Hukumete ha- ber vermekle mtikelleftirler. Bu kabil tesisatm viicudiinden haberdar olduklari balde kas- ten malumat vermeyen memur- lar hakkmda 41 nci madde htik- mii tatbik olunur. ren on bes giin iginde yine iic- retlerini tediye etmeyenlerin ruhsatnameleri iptal ve hak- larmda ruhsatname almayan- lar gibi muamele olunur. Fasil : X Cezai hiikumler MADDE 38 — Bu kanun hti- kumlerine gore esasen ruhsat verilmesi caiz olmayan kimse- lerden verici veya hem verici ve hem alici telsiz tesisati vii- cude getirenler hakkmda bir seneden tig seneye kadar hapis cezasi hukmolunur ve tesisat zabit ve musadere edilir. Ruhsat almasi caiz olan kim- seler tarafmdan ruhsat alm- maksrzm verici veya hem ve- rici ve hem alici tesisat vucude getirilirse bir aydan alti aya kadar hapis veya ytiz liradan bin liraya kadar agir para ce- zasi hukmolunur. Ruhsat almaksizm yalmz ali- ci tesisat veya cihazi vucude getirenler veya kullananlar hak- kmda 25 liradan 250 liraya ka- dar agir para cezasi hukmolu- nur. Seferberlige hazirlrk veya seferberlik zamanmda veyahud hazarda brfi idare mmtakala- rile her nevi askeri memnu mm- takalarda birinci fikrada yazi- li fiili isleyenler hakkmda bes seneden on seneye kadar agir hapis ve ikinci fikrada yazili fiili isliyenler hakkmda bir se- neden tic. seneye kadar agir ha- pis ve ugtincti fikrada yazili fiili isleyenler hakkmda ise bir aydan alti aya kadar hapis ce- zasi verilir. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 42 -
tk. E. — 41 — Da. E. Ad. E. Fasil : 12 Cezai hiikiimler MADDE 40 — Hukumetin 40 nci maddesi aynen. Fasil : 12 Cezai hiikumler MADDE 40 — Posta, telgraf ve telefon idaresinin salahiyet- li memurlan, zabrta memurla- n ruhsatsiz alici veya verici telsiz tesisati ve radiyo kulla- nanlari derhal Hukumete ha- ber vermekle mtikelleftirler. Bu kabil tesisatm viicudiinden haberdar olduklari balde kas- ten malumat vermeyen memur- lar hakkmda 41 nci madde htik- mii tatbik olunur. ren on bes giin iginde yine iic- retlerini tediye etmeyenlerin ruhsatnameleri iptal ve hak- larmda ruhsatname almayan- lar gibi muamele olunur. Fasil : X Cezai hiikumler MADDE 38 — Bu kanun hti- kumlerine gore esasen ruhsat verilmesi caiz olmayan kimse- lerden verici veya hem verici ve hem alici telsiz tesisati vii- cude getirenler hakkmda bir seneden tig seneye kadar hapis cezasi hukmolunur ve tesisat zabit ve musadere edilir. Ruhsat almasi caiz olan kim- seler tarafmdan ruhsat alm- maksrzm verici veya hem ve- rici ve hem alici tesisat vucude getirilirse bir aydan alti aya kadar hapis veya ytiz liradan bin liraya kadar agir para ce- zasi hukmolunur. Ruhsat almaksizm yalmz ali- ci tesisat veya cihazi vucude getirenler veya kullananlar hak- kmda 25 liradan 250 liraya ka- dar agir para cezasi hukmolu- nur. Seferberlige hazirlrk veya seferberlik zamanmda veyahud hazarda brfi idare mmtakala- rile her nevi askeri memnu mm- takalarda birinci fikrada yazi- li fiili isleyenler hakkmda bes seneden on seneye kadar agir hapis ve ikinci fikrada yazili fiili isliyenler hakkmda bir se- neden tic. seneye kadar agir ha- pis ve ugtincti fikrada yazili fiili isleyenler hakkmda ise bir aydan alti aya kadar hapis ce- zasi verilir. ( S. Sayisi : 192 ) Hii. MADDE 41 — Vatanda§ ve- ya ecnebiler tarafmdan toprak- larrmizda, hava ve kara sulari- mizda ruhsatsiz olarak yapil- mis olan her nevi tesisat sahip- leri tesisatm ehemmiyetine go- re 25 liradan 1000 liraya kadar agir para veyahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar. Sef erberlige hazirlik veya se- ferber olma halinde veyahud hazarda orfi idare mintakala- rile her nevi askeri memnu mmtakalarda ruhsatsiz tesisat sahipleri hakkmda casusluga dair olan hukumler tatbik olu- nur. MADDE 42 — Asagidaki 47 nci maddede zikredilen tek- nik nizamnamede yazili kayid- lere riayet etmedigi posta, tel- graf ve telefon idaresinin sala- hiyet ve vazife sahibi meimurla- n tarafmdan yapilacak teftis- ler neticesinde sabit olan tesisat sahiblerr'nden ruhsatnameleri Nafia vekaletiaiin tasvibi uzerine muvakkaten geri almrr ve muha- lefetin derecesi istilzani ettigi takdirde hakkmda ayrica kanu- ni takibat yapilarak be^inci madde muoibirce cezaya garp- trrilrr. MADDE 43 — Telsiz telefon alici makinesi vasrtasile ogreni- len umuma mahsus haberleri ve her turlii nesriyati bunlari viicude getiren ve nesrine sala- hiyetli olanlarla Posta, telgraf ve telefon umum mudurliigii ile ewelden itilaf edilmedikge ga- zetelerle veya sair surette men- faat kastile ne^retmek veya sat- — 42 — Na. E. MADDE 41 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 42 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 43 teklifi aynen. — Hiikumetin M. M. E. MADDE 41 — Vatandas veya ecnebiler tarafmdan toprakla- rimizda, hava ve kara sulari- mizda ruhsatsiz olarak tesisat yapainlar ve bu tesisati kanunu- na uygun olmayarak kullanan- lar tesisatm ehemmiyetine gore 25 liradan 1000 liraya kadar agrr para ve yahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasile cezalandirilirlar. Seferberlige hazirlik veya seferber olma ha- linde ve yahud hazarda orfi idare mmtakalarile her nevi askeri memnu mmtakalarda ruhsatsiz tesisat sahibleri hak- kmda casuslara dair olan htt- kiimler tatbik olunur. MADDE 42 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 43 teklifi aynen. Hiikumetin ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 43 -
Hii. MADDE 41 — Vatanda§ ve- ya ecnebiler tarafmdan toprak- larrmizda, hava ve kara sulari- mizda ruhsatsiz olarak yapil- mis olan her nevi tesisat sahip- leri tesisatm ehemmiyetine go- re 25 liradan 1000 liraya kadar agir para veyahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar. Sef erberlige hazirlik veya se- ferber olma halinde veyahud hazarda orfi idare mintakala- rile her nevi askeri memnu mmtakalarda ruhsatsiz tesisat sahipleri hakkmda casusluga dair olan hukumler tatbik olu- nur. MADDE 42 — Asagidaki 47 nci maddede zikredilen tek- nik nizamnamede yazili kayid- lere riayet etmedigi posta, tel- graf ve telefon idaresinin sala- hiyet ve vazife sahibi meimurla- n tarafmdan yapilacak teftis- ler neticesinde sabit olan tesisat sahiblerr'nden ruhsatnameleri Nafia vekaletiaiin tasvibi uzerine muvakkaten geri almrr ve muha- lefetin derecesi istilzani ettigi takdirde hakkmda ayrica kanu- ni takibat yapilarak be^inci madde muoibirce cezaya garp- trrilrr. MADDE 43 — Telsiz telefon alici makinesi vasrtasile ogreni- len umuma mahsus haberleri ve her turlii nesriyati bunlari viicude getiren ve nesrine sala- hiyetli olanlarla Posta, telgraf ve telefon umum mudurliigii ile ewelden itilaf edilmedikge ga- zetelerle veya sair surette men- faat kastile ne^retmek veya sat- — 42 — Na. E. MADDE 41 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 42 teklifi aynen. Hiikumetin MADDE 43 teklifi aynen. — Hiikumetin M. M. E. MADDE 41 — Vatandas veya ecnebiler tarafmdan toprakla- rimizda, hava ve kara sulari- mizda ruhsatsiz olarak tesisat yapainlar ve bu tesisati kanunu- na uygun olmayarak kullanan- lar tesisatm ehemmiyetine gore 25 liradan 1000 liraya kadar agrr para ve yahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasile cezalandirilirlar. Seferberlige hazirlik veya seferber olma ha- linde ve yahud hazarda orfi idare mmtakalarile her nevi askeri memnu mmtakalarda ruhsatsiz tesisat sahibleri hak- kmda casuslara dair olan htt- kiimler tatbik olunur. MADDE 42 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 43 teklifi aynen. Hiikumetin ( S. Sayisi : 192 ) Ik. E. MADDE 41 — Vatanda§ ve- ya ecnebiler tarafindan toprak- lanmizda, hava ve kara sula- nmizda ruhsatsiz olarak yapil- mi§ olan her nevi tesisat sahib- leri tesisatin ehemmiyetine gore 25 liradan 1 000 liraya kadar agir para veyahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandinlirlar. Seferberlige hazirlik veya seferber olma halinde veyahud hazarda orfi idare mintakala- rile her nevi askeri memnu mintakalarmdaki ruhsatsiz te- sisat sahiplerinden birinci fik- rada yazili cezalar iki misline cikanlacagi gibi casusluk kas- ti goriildugii takdirde ayrica bunun hakkmdaki hiikiimlerde tatbik olunur. MADDE 42 — Asagidaki 47 nci maddede zikredilen nizam- namede yazili kayitlara riayet etmedigi posta, telgraf ve tele- fon idaresinin salahiyet ve va- zife sahibi memurlari tarafm- dan yapilacak teftigler netice- sinde sabit olan tesisat sahiple- rinden ruhsatnameleri Nafia vekaletinin tasvibi iizerine mu- vakkaten geri almir ve muha- lefetin derecesine gore hakkm- da ayrica takibat yapilrr. MADDE 43 — Bilumum ra- diyo makinesi vasitasile ogre- nilen umuma mahsus haberleri ve her tiirlii ne§riyati bunlan viicude getiren ve nesrine sala- hiyetli olanlarla posta, telgraf ve telefon umum miidurlugu i- le evelden itilaf edilmedikce gazetelerle veya sair surette menfaat kastile ne§retmek ve- Da. E. MADDE 41 — Karada, ha- vada ve kara sulannda ruhsat- siz olarak yapilmis olan her ne- vi telsiz tesisat ve radiyo sa- hibleri, tesisatin ehemmiyetine gore 25 liradan 1 000 liraya ka- dar agir para veyahud 6 aya kadar hapis cezasi ile cezalan- dinlirlar. Seferberlige hazir- lik veya seferber olma halinde veyahud hazarda orfi idare mmtakalarile her nevi askeri memnu mmtakalarmdaki ruh- satsiz tesisat sahiblerinden bi- rinci fikrada yazili cezalar iki misline cikanlacagi gibi casus- luk kasti gbruldiigu takdirde ayrica bunun hakkmdaki hii- kiimler de tatbik olunur. MADDE 42 — tktisad encu- meninin kirk ikinci maddesi aynen. MADDE 43 — Iktisad encii- meninin kirk iiciincii maddesi aynen. (S. Sayisi : 192), Ad. fi. B/ftADDE 39 — 47 nci mad- dede zikredilen nizamnamede yazili kayitlara riayet etmedigi anlasilanlarin ruhsatnameleri Nafia vekaletinin tasvibi iize- rine muvakkaten geri almir. Ruhsatnamesi geri almdiktan sonra telsiz tesisat veya cihaz- larmi isleten veya kullananlar hakkmda ruhsat almayanlar gibi muamele olunur. MADDE 40 — Bilumum tel- siz telefon alici cihazi vasitasile telsiz telefon mukalemelerini veya telsiz telgraf muhaberele- rini alarak bunlan yazi ile ve- ya sozle baj-skalarmm ittilama koyanlar veyahud bunlan bir menfaat kastile kullananlar bir haftadan bir aya kadar hapis veya elli liradan iki yiiz elli li- raya kadar agrr para cezasile cezalandinlirlar. Bir zarar hu- sule gelmis ise ceza kanununun 195 nci maddesinin son fikrasi hiikmii tatbik olunur. MADDE 41 — 4 ncii madde- de yazili kimselerden 47 nci maddeye gore tanzim edilecek nizamnameye muhalif hareket- te bulunanlar hakkmda bir haf- tadan iig aya kadar hapis ve- ya yirmi be§ liradan be§ yiiz liraya kadar agrr para cezasi hiikmolunur.
Sayfa 44 -
Ik. E. MADDE 41 — Vatanda§ ve- ya ecnebiler tarafindan toprak- lanmizda, hava ve kara sula- nmizda ruhsatsiz olarak yapil- mi§ olan her nevi tesisat sahib- leri tesisatin ehemmiyetine gore 25 liradan 1 000 liraya kadar agir para veyahud bir aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandinlirlar. Seferberlige hazirlik veya seferber olma halinde veyahud hazarda orfi idare mintakala- rile her nevi askeri memnu mintakalarmdaki ruhsatsiz te- sisat sahiplerinden birinci fik- rada yazili cezalar iki misline cikanlacagi gibi casusluk kas- ti goriildugii takdirde ayrica bunun hakkmdaki hiikiimlerde tatbik olunur. MADDE 42 — Asagidaki 47 nci maddede zikredilen nizam- namede yazili kayitlara riayet etmedigi posta, telgraf ve tele- fon idaresinin salahiyet ve va- zife sahibi memurlari tarafm- dan yapilacak teftigler netice- sinde sabit olan tesisat sahiple- rinden ruhsatnameleri Nafia vekaletinin tasvibi iizerine mu- vakkaten geri almir ve muha- lefetin derecesine gore hakkm- da ayrica takibat yapilrr. MADDE 43 — Bilumum ra- diyo makinesi vasitasile ogre- nilen umuma mahsus haberleri ve her tiirlii ne§riyati bunlan viicude getiren ve nesrine sala- hiyetli olanlarla posta, telgraf ve telefon umum miidurlugu i- le evelden itilaf edilmedikce gazetelerle veya sair surette menfaat kastile ne§retmek ve- Da. E. MADDE 41 — Karada, ha- vada ve kara sulannda ruhsat- siz olarak yapilmis olan her ne- vi telsiz tesisat ve radiyo sa- hibleri, tesisatin ehemmiyetine gore 25 liradan 1 000 liraya ka- dar agir para veyahud 6 aya kadar hapis cezasi ile cezalan- dinlirlar. Seferberlige hazir- lik veya seferber olma halinde veyahud hazarda orfi idare mmtakalarile her nevi askeri memnu mmtakalarmdaki ruh- satsiz tesisat sahiblerinden bi- rinci fikrada yazili cezalar iki misline cikanlacagi gibi casus- luk kasti gbruldiigu takdirde ayrica bunun hakkmdaki hii- kiimler de tatbik olunur. MADDE 42 — tktisad encu- meninin kirk ikinci maddesi aynen. MADDE 43 — Iktisad encii- meninin kirk iiciincii maddesi aynen. (S. Sayisi : 192), Ad. fi. B/ftADDE 39 — 47 nci mad- dede zikredilen nizamnamede yazili kayitlara riayet etmedigi anlasilanlarin ruhsatnameleri Nafia vekaletinin tasvibi iize- rine muvakkaten geri almir. Ruhsatnamesi geri almdiktan sonra telsiz tesisat veya cihaz- larmi isleten veya kullananlar hakkmda ruhsat almayanlar gibi muamele olunur. MADDE 40 — Bilumum tel- siz telefon alici cihazi vasitasile telsiz telefon mukalemelerini veya telsiz telgraf muhaberele- rini alarak bunlan yazi ile ve- ya sozle baj-skalarmm ittilama koyanlar veyahud bunlan bir menfaat kastile kullananlar bir haftadan bir aya kadar hapis veya elli liradan iki yiiz elli li- raya kadar agrr para cezasile cezalandinlirlar. Bir zarar hu- sule gelmis ise ceza kanununun 195 nci maddesinin son fikrasi hiikmii tatbik olunur. MADDE 41 — 4 ncii madde- de yazili kimselerden 47 nci maddeye gore tanzim edilecek nizamnameye muhalif hareket- te bulunanlar hakkmda bir haf- tadan iig aya kadar hapis ve- ya yirmi be§ liradan be§ yiiz liraya kadar agrr para cezasi hiikmolunur. Hii. mak memnudur. Aksine hare- ket edenler 25 liradan 500 lira- ya kadar agir para eezasi ve- rirler. Pasil : 14 Milteferrik hilkilmler MADDE 44 — fBu kanunda yazili ruhsatnamelerin verilme- si, tekayjudatm konulmasi ve murakabenin yapilmasi seferde basbugingu (Baskumandanliga) aiddir. MADDE 45 — Memlekete gi- ren elektrik dalgalarile olan her nevi resim, i^aret, ses inti- ^arlarmi yaymaga yarayan bi- laistisna her nevi aletlerin kul- lanis ti'izlarma dair izahname ve sawaiar, aletler satilrrken miisteriye verilecek ve memle- lekete giren bu aletlerin samala- rinm ikiser niishasi da her mii- essese tarafmdan Nafia veka- letine verilecegi gibi memleke- te ithal ettikleri radiyolarm kudret ve sistemlerile miktar- larmi ve kimlere sattiklarmi her alti ayda bir raporla Na- - - 4 4 - Na. E. M. M. E. MADDE 44 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 45 teklifi aynen. — Hiikumetin Fasd : 14 Milteferrik hilkilmler MADDE 44 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 45 teklifi aynen. — Hiikumetin ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 45 -
Hii. mak memnudur. Aksine hare- ket edenler 25 liradan 500 lira- ya kadar agir para eezasi ve- rirler. Pasil : 14 Milteferrik hilkilmler MADDE 44 — fBu kanunda yazili ruhsatnamelerin verilme- si, tekayjudatm konulmasi ve murakabenin yapilmasi seferde basbugingu (Baskumandanliga) aiddir. MADDE 45 — Memlekete gi- ren elektrik dalgalarile olan her nevi resim, i^aret, ses inti- ^arlarmi yaymaga yarayan bi- laistisna her nevi aletlerin kul- lanis ti'izlarma dair izahname ve sawaiar, aletler satilrrken miisteriye verilecek ve memle- lekete giren bu aletlerin samala- rinm ikiser niishasi da her mii- essese tarafmdan Nafia veka- letine verilecegi gibi memleke- te ithal ettikleri radiyolarm kudret ve sistemlerile miktar- larmi ve kimlere sattiklarmi her alti ayda bir raporla Na- - - 4 4 - Na. E. M. M. E. MADDE 44 teklifi aynen. — Hiikumetin MADDE 45 teklifi aynen. — Hiikumetin Fasd : 14 Milteferrik hilkilmler MADDE 44 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 45 teklifi aynen. — Hiikumetin ( S. Sayisi : 192 ) Ik. E. ya satmak memnudur. Aksine hareket edenler 25 liradan 500 liraya kadar agir para cezasi verirler. Fasil: XIH Miiteferrik hukiimler MADDE 44 — Hiikumetin 44 ncii maddesi aynen, MADDE 45 — Memlekete gi- ren elektrik dalgalarile olan her nevi resim, iyaret, ses inti- §arlarmi yaymaga yarryan bila istisna her nevi aletlerin kul- lanig tarzlarma dair izahname ve §artnameler bu aletler sati- lirken mii§teriye verilecegi gi- bi mezkur samalarmm ikiger niishasi da miiessese tarafmdan Nafia vekaletine verilir. Bu miiesseseler memlekete ithal ettikleri radiyo makinelerinin kudret ve sistemlerile miktar- larmi ve kimlere sattiklarmi her alti ayda bir raporla Na- — 45 — Da. E. Fasil : 13 Miiteferrik hukiimler MADDE 44 — Hiikumetin kirk ddordiincii maddesi aynen. MADDE 45 — tktisad encii- meninin kirk be§inci maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 I Ad. E. - MADDE 42 — Salahiyetli memurlarm vaM ihtarina rag- men 16 nci maddede yazili mii- kellefiyete riayet etmiyenler hakkinda bir haftadan bir a- ya kadar hapis veya yirmi beg liradan beg yiiz liraya kadar agir para cezasi verilir. MADDE 43 — 28 nci madde hiikmune muhalif hareket e- denler hakkinda yirmi beg li- radan beg yiiz liraya kadar a- g'ir para cezasi verilir. MADDE 44 — 11, 22 ve 46 nci maddelerde yazili memnu- iyet hilafmda hareket edenler Turk ceza kanununun 526 nci maddesine gore cezalandinlir- lar. Fasil: XI Miiteferrik hukiimler MADDE 45 — Bu kanunda yazili ruhsatnamelerin verilme- si, takyidatm konulmasi ve marakabenin yapilmasi umumi seferberlikte Bagbugluga ve o-. nun salahiyet verecegi makam- lara aittir. MADDE 46 — Elektroman- yetik dalgalar vasitasile nes- redilen her nevi resim, igaret ve sesleri almaga veya verme- ge yarayan bila istisna her tiir- lii cihazlarin satiginda kullanig tarzlarma dair izahname ile montaj semalan mii^teriye ve- rilecegi gibi bu gemalarm iki- ger niishasi satici tarafmdan miiessesenin bulundugu mahal- deki posta, telgraf ve telefon idaresine verilir. Bu miiesseseler memlekete ithal ettikleri telsiz cihazlari- nin kudret ve sistemlerile mik-
Sayfa 46 -
Ik. E. ya satmak memnudur. Aksine hareket edenler 25 liradan 500 liraya kadar agir para cezasi verirler. Fasil: XIH Miiteferrik hukiimler MADDE 44 — Hiikumetin 44 ncii maddesi aynen, MADDE 45 — Memlekete gi- ren elektrik dalgalarile olan her nevi resim, iyaret, ses inti- §arlarmi yaymaga yarryan bila istisna her nevi aletlerin kul- lanig tarzlarma dair izahname ve §artnameler bu aletler sati- lirken mii§teriye verilecegi gi- bi mezkur samalarmm ikiger niishasi da miiessese tarafmdan Nafia vekaletine verilir. Bu miiesseseler memlekete ithal ettikleri radiyo makinelerinin kudret ve sistemlerile miktar- larmi ve kimlere sattiklarmi her alti ayda bir raporla Na- — 45 — Da. E. Fasil : 13 Miiteferrik hukiimler MADDE 44 — Hiikumetin kirk ddordiincii maddesi aynen. MADDE 45 — tktisad encii- meninin kirk be§inci maddesi aynen. ( S. Sayisi : 192 I Ad. E. - MADDE 42 — Salahiyetli memurlarm vaM ihtarina rag- men 16 nci maddede yazili mii- kellefiyete riayet etmiyenler hakkinda bir haftadan bir a- ya kadar hapis veya yirmi beg liradan beg yiiz liraya kadar agir para cezasi verilir. MADDE 43 — 28 nci madde hiikmune muhalif hareket e- denler hakkinda yirmi beg li- radan beg yiiz liraya kadar a- g'ir para cezasi verilir. MADDE 44 — 11, 22 ve 46 nci maddelerde yazili memnu- iyet hilafmda hareket edenler Turk ceza kanununun 526 nci maddesine gore cezalandinlir- lar. Fasil: XI Miiteferrik hukiimler MADDE 45 — Bu kanunda yazili ruhsatnamelerin verilme- si, takyidatm konulmasi ve marakabenin yapilmasi umumi seferberlikte Bagbugluga ve o-. nun salahiyet verecegi makam- lara aittir. MADDE 46 — Elektroman- yetik dalgalar vasitasile nes- redilen her nevi resim, igaret ve sesleri almaga veya verme- ge yarayan bila istisna her tiir- lii cihazlarin satiginda kullanig tarzlarma dair izahname ile montaj semalan mii^teriye ve- rilecegi gibi bu gemalarm iki- ger niishasi satici tarafmdan miiessesenin bulundugu mahal- deki posta, telgraf ve telefon idaresine verilir. Bu miiesseseler memlekete ithal ettikleri telsiz cihazlari- nin kudret ve sistemlerile mik- Hii. fia vekaletine bildirilecektir. Bu mecburiyete riayet etme- yenler tiirk ceza kanununun 526 nci maddesi mucibince ce- zaya carptirilirlar. MADDE 46 — Bu kanunla tasrih edilmemi§ olan hususlar hakkmda 406 numarali telgraf ve telefon kanunu ile 2640 sa- yili ve 22 - XII -1934 tarihli ka- nunla tasdik edilmis, olan mil- letler arasindaki telsiz muka- vele ve nizamnamelerinin hii- kiimleri tatbik olunur. MADDE 47 — Bu kanunda yazili hususlarm teknik ve i§- letme bakimmdan tatbik su- retleri bir nizamname ile tesbit olunur. MADDE 48 — 41 nci mad- deden maada, bu kanunda zik- redilen cezalar sulh ceza mah- kemelerinde hiikmedilir. MADDE 49 — ln§aati elek- trikiye vasrtasile telsiz telgraf ve telsiz telefon hakkmdaki 6 agustos 1330 tarihli kanunla 4 §ubat 1340 tarihli ve 406 sayi- h kanunun 4 ncii maddesi ve bu kanuna muhalif sair hiikiim- ler miilgadir. - 4 6 — Na. E. MADDE 46 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 47 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 48 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 49 — Hiikumetin teklifi aynen. MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun nes^inden itibaren dort seneye kadar munhasiran Tiirk sularmdaki gemilere qe- kilmek iizere telgraf alan veya memleket dahilinde bir telgraf merkezinden ve Tiirk sularm- daki gemilerden kendisine tel- graf gekilecek olan gemilerde gali^an memurlar iqin dahili servise mahsus bir sahadetname verilir. M. M. E. MADDE 46 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 47 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 48 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 49 — Hiikumetin teklifi aynen. MUVAKKAT MADDE — Nafia enciimeninin muvakkat maddesi aynen kabul edilmi^tir. ( S. Sayisi : 192 )
Sayfa 47 -
Hii. fia vekaletine bildirilecektir. Bu mecburiyete riayet etme- yenler tiirk ceza kanununun 526 nci maddesi mucibince ce- zaya carptirilirlar. MADDE 46 — Bu kanunla tasrih edilmemi§ olan hususlar hakkmda 406 numarali telgraf ve telefon kanunu ile 2640 sa- yili ve 22 - XII -1934 tarihli ka- nunla tasdik edilmis, olan mil- letler arasindaki telsiz muka- vele ve nizamnamelerinin hii- kiimleri tatbik olunur. MADDE 47 — Bu kanunda yazili hususlarm teknik ve i§- letme bakimmdan tatbik su- retleri bir nizamname ile tesbit olunur. MADDE 48 — 41 nci mad- deden maada, bu kanunda zik- redilen cezalar sulh ceza mah- kemelerinde hiikmedilir. MADDE 49 — ln§aati elek- trikiye vasrtasile telsiz telgraf ve telsiz telefon hakkmdaki 6 agustos 1330 tarihli kanunla 4 §ubat 1340 tarihli ve 406 sayi- h kanunun 4 ncii maddesi ve bu kanuna muhalif sair hiikiim- ler miilgadir. - 4 6 — Na. E. MADDE 46 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 47 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 48 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 49 — Hiikumetin teklifi aynen. MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun nes^inden itibaren dort seneye kadar munhasiran Tiirk sularmdaki gemilere qe- kilmek iizere telgraf alan veya memleket dahilinde bir telgraf merkezinden ve Tiirk sularm- daki gemilerden kendisine tel- graf gekilecek olan gemilerde gali^an memurlar iqin dahili servise mahsus bir sahadetname verilir. M. M. E. MADDE 46 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 47 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 48 — Hiikumetin teklifi aynen. MADDE 49 — Hiikumetin teklifi aynen. MUVAKKAT MADDE — Nafia enciimeninin muvakkat maddesi aynen kabul edilmi^tir. ( S. Sayisi : 192 ) Ik. B. fia vekaletine bildirirler. Bu mecburiyete riayet etmeyenler Tiirk ceza kanunimun 526 nci maddesi mucibince cezaya garp- tmlirlar. MADDE 46 — Hiikumetin 46 nci madeui aynen MADDE 47 — Bu kanunda yazili hiikiimlerin tatbik su- retleri bir nizamname ile tesbit olunur. MADDE 48 — Hiikumetin 48 nci maddesi aynen, MADDE 49 — Hiikumetin 49 ncu maddesi aynen, — 47 — Da. E. MADDE 46 — Hiikumetin kirk altmci maddesi aynen. MADDE 47 — Bu kanunda yazili hiikiimlerin tatbik suret- leri bir nizamname ile tesbit olunur. MADDE 48 — Hiikumetin kirk sekizinci maddesi aynen. MADDE 49 — Insaati elek- trikiye vasitasile telsiz telgraf ve telsiz telefon hakkmdaki 6 agustos 1330 tarihli kanunla 4 gubat 1340 tarihli ve 406 sayili kanunun 4 ncii maddesi miil- g-adir. Ad. B. tarlarmi ve kimlere sattiklan- ni her alti ayda bir liste ile bu- lunduklan mahal posta, telgraf ve telefon idaresine bildirmek- le miikelleftirler. MADDE 47 — Bu kanunda yazili hiikiimlerin tatbik suret- leri ve teknik ve i§letme i§leri nizamname ile tesbit olunur. MADDE 48 — 38 nci madde- nin birinci, iMnci ve dordiin- cii fikralari miistesna olmak iizere bu kanunda yazili diger cezalar sulh mahkemelerince hiikmolunur. MADDE 49 — Dahiliye en- ciimeninin 49 ncu maddesi ay- nen. Muvakkat madde : A - Bu kanunun meriyete girdigi tarihte mevcud bilu- mum telsiz tesisati ve cihaz- lan saMbleri bir ay iginde ruh- satname almag-a mecburdur. B - Bu kanunun meriyete gir- digi tarihte mevcud yedinci maddede yazili alici cihazlar igin 1937 senesine aid iicretlerin tah- sil miiddetleri yukariki bent- te yazili miiddetin inkizasm- dan itibaren ba^lar. ( S. Sayisi : 192 }
Sayfa 48 -
Ik. B. fia vekaletine bildirirler. Bu mecburiyete riayet etmeyenler Tiirk ceza kanunimun 526 nci maddesi mucibince cezaya garp- tmlirlar. MADDE 46 — Hiikumetin 46 nci madeui aynen MADDE 47 — Bu kanunda yazili hiikiimlerin tatbik su- retleri bir nizamname ile tesbit olunur. MADDE 48 — Hiikumetin 48 nci maddesi aynen, MADDE 49 — Hiikumetin 49 ncu maddesi aynen, — 47 — Da. E. MADDE 46 — Hiikumetin kirk altmci maddesi aynen. MADDE 47 — Bu kanunda yazili hiikiimlerin tatbik suret- leri bir nizamname ile tesbit olunur. MADDE 48 — Hiikumetin kirk sekizinci maddesi aynen. MADDE 49 — Insaati elek- trikiye vasitasile telsiz telgraf ve telsiz telefon hakkmdaki 6 agustos 1330 tarihli kanunla 4 gubat 1340 tarihli ve 406 sayili kanunun 4 ncii maddesi miil- g-adir. Ad. B. tarlarmi ve kimlere sattiklan- ni her alti ayda bir liste ile bu- lunduklan mahal posta, telgraf ve telefon idaresine bildirmek- le miikelleftirler. MADDE 47 — Bu kanunda yazili hiikiimlerin tatbik suret- leri ve teknik ve i§letme i§leri nizamname ile tesbit olunur. MADDE 48 — 38 nci madde- nin birinci, iMnci ve dordiin- cii fikralari miistesna olmak iizere bu kanunda yazili diger cezalar sulh mahkemelerince hiikmolunur. MADDE 49 — Dahiliye en- ciimeninin 49 ncu maddesi ay- nen. Muvakkat madde : A - Bu kanunun meriyete girdigi tarihte mevcud bilu- mum telsiz tesisati ve cihaz- lan saMbleri bir ay iginde ruh- satname almag-a mecburdur. B - Bu kanunun meriyete gir- digi tarihte mevcud yedinci maddede yazili alici cihazlar igin 1937 senesine aid iicretlerin tah- sil miiddetleri yukariki bent- te yazili miiddetin inkizasm- dan itibaren ba^lar. ( S. Sayisi : 192 } Hii. — 48 — Na. E. M. M. E. MADDE 50 — Bu kanun hii- kumleri Besmi gazetede basil- digi giinden 60 gun sonra yii- riimeye ba§lar. MADDE 51 — Bu kanrnmn hiikiimleri Adliye, Milli Mtida- faa, Dahiliye, tktisad ve Nafia vekilleri tarafmdan yiirutulur. 27-V-1936 Bs. V. 1. Inonii M. M. V. K. Ozalp Ha. Y. V. §. Saracoglu Mf. V. S. Arikan Ik. V. G. Bayar G. 1 V. Rana Tarhan Ad. V. $. Saracoglu Da. V. S. Kaya Mai. V. F. Agrah Na. V. .1 . Cetinkaya S. 1. M. V. Dr. E. 8 ay dam Zr. V. Muhlis Erkmen MADDE 50 — Bu kanun hukuinleri resmi gazetede nes- ri giiniinden 60 giin sonra yii- riimege baslar. MADDE 51 — Hiikumetin 51 nci maddesi aynen. MADDE 50 — Nafia encii- meninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmistir. MADDE 51 — Hiikumetin 51 nci maddesi aynen. (S. Sayisi : 192)
Sayfa 49 -
Hii. — 48 — Na. E. M. M. E. MADDE 50 — Bu kanun hii- kumleri Besmi gazetede basil- digi giinden 60 gun sonra yii- riimeye ba§lar. MADDE 51 — Bu kanrnmn hiikiimleri Adliye, Milli Mtida- faa, Dahiliye, tktisad ve Nafia vekilleri tarafmdan yiirutulur. 27-V-1936 Bs. V. 1. Inonii M. M. V. K. Ozalp Ha. Y. V. §. Saracoglu Mf. V. S. Arikan Ik. V. G. Bayar G. 1 V. Rana Tarhan Ad. V. $. Saracoglu Da. V. S. Kaya Mai. V. F. Agrah Na. V. .1 . Cetinkaya S. 1. M. V. Dr. E. 8 ay dam Zr. V. Muhlis Erkmen MADDE 50 — Bu kanun hukuinleri resmi gazetede nes- ri giiniinden 60 giin sonra yii- riimege baslar. MADDE 51 — Hiikumetin 51 nci maddesi aynen. MADDE 50 — Nafia encii- meninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmistir. MADDE 51 — Hiikumetin 51 nci maddesi aynen. (S. Sayisi : 192) ik. & Da. E. MADDE 50 — Hukumetin 51 nci maddesi aynen, MADDE 50 — Bu kanun hiikiimlerini icraya, Icra Ve- killeri Heyeti memurdur. Ad. E. C - Bu kanunun meriyete gir- digi tarihten evvel alnunis olup 1937 mali senesine sari olan iicretler mezkur sene igin ali- nacak iieretten mahsub edilir. MADDE 50 — Bu kanun hii- kumleri] 1 agustos 1937 ta- rihinden itibaren meridir. MADDE 51 — Dahiliye en- ciimeninin 50 nci maddesi ay- nen. *>&<{ (8. Sayisr: 192)
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul