321
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DAİR BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

*
Bu KHK ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik için "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen numerik fihristine bakınız.
*
Amaç ve kapsam:
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Görev:
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Teşkilat:
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Genel Müdür:
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Ana hizmet birimleri:
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Darphane Dairesi Başkanlığı:
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı:
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Uygulama Dairesi Başkanlığı:
Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Yardımcı Birimler:
Madde 9 - KHK 703(2018), 5902(2009)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Döner Sermaye Saymanlığı:
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
(1) Bu KHK’nin Adı “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 67 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
322-324
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı:
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Savunma Uzmanlığı :
Madde 13 - KHK 703(2018), 5902(2009)(Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.)
 
Yöneticilerin sorumlulukları:
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Yetki devri:
Madde 15 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Madde 16 - KHK 703(2018)
Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.) 

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.) 

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.) 

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.) 

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.) 

(Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.) 

Döner sermayeden yapılacak her türlü harcama Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın tescil ve vizesine tabi değildir.
	
(Mülga sekizinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.) 
Tedavüldeki madeni paralar ve basım giderleri :
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Değiştirilen hükümler:
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/67 md.)
 
Yürürlük:
Madde 19 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 20 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
325
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  234 SAYILI KHK’ YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  234 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/703

  KHK’nın Adı, 1 ila 15, 16, 17, 18, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 5

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete (Basılı))
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul