En son güncellemeler 12 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Dönem : 1 Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı: 295 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/180, C, Senatosu i /240) (Kot : 0. Senatosu S. Sayısı :168) Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü Sayı: 1/240 2261 28.-6.1963 MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 6 . 6 . 1963 gün ve 1774 - 8046 «ayıh yazınıza karşılıktır : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, 0um- nuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6 .1963 tarihli 82 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. Saygılarımla Sim Atftlay Cumhuriyet Senatosu Başkamı Y. Not: Açık oy tümü : Kabul Ret Çekinser 116 m 13 1 MMei Menlisi ve PZdn Kamisyonu Esas Net: 1/180 Karar No: 112 Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 29 .§. IMS Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Cumhuriyet Senatosunun 2B . 6 . 1963 tarihli ve 82 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edi­ len «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı» Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Ba­ sın - Yayın ve Turizm Bakanı hazır »lduğu ilral&e ineekndi we görüşüldü,
Sayfa 2 -
Dönem : 1 Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı: 295 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/180, C, Senatosu i /240) (Kot : 0. Senatosu S. Sayısı :168) Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü Sayı: 1/240 2261 28.-6.1963 MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 6 . 6 . 1963 gün ve 1774 - 8046 «ayıh yazınıza karşılıktır : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, 0um- nuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6 .1963 tarihli 82 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. Saygılarımla Sim Atftlay Cumhuriyet Senatosu Başkamı Y. Not: Açık oy tümü : Kabul Ret Çekinser 116 m 13 1 MMei Menlisi ve PZdn Kamisyonu Esas Net: 1/180 Karar No: 112 Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 29 .§. IMS Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Cumhuriyet Senatosunun 2B . 6 . 1963 tarihli ve 82 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edi­ len «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı» Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Ba­ sın - Yayın ve Turizm Bakanı hazır »lduğu ilral&e ineekndi we görüşüldü, — 2 — Cumhuriyet Senatosunca tasarı üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir : I - Kanun tekniği bakımından tasarı altı bölüme ayrılmış ve maddeler ilgili bölümlere alınarak yerleri değiştirilmiş ve madde başlıkları ilâve edilmiştir. Birinci bölüm • : Görev kuruluş İkinci bölüm : Personel işleri Üçüncü bölüm : Malî hükümler Dördüncü bölüm : Çeşitli hükümler Beşinci bölüm : Geçici hükümler Altıncı bölüm : Yürürlük ve yürütme Tasarının Millet Meclisi metnindeki 21, 24, 14, 28, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 33, 35, 30, 31, 32, 34, 25, 26 ve 29 ncu maddeleri Senato metninde 14, 15, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 ııci maddeler olarak yer almıştır. II - Millet Meclisi metnindeki geçici 4 ncü madde yeniden düzenlenmiş, bunun dışında di­ ğer maddelerin mâna ve şümulü ve metni aynen muhafaza olunmuş, bâzı ufak tadiller yapılmış, maddi hatalar düzeltilmiş, anlama vuzuh verecek ilâvelerde bulunulmuş ve dilin öz Türkçeleşti­ rilmesine gidilmiştir. Şöyle ki : 1. Tasarı metninde düzeltilen maddi hatalar, ilâve edilen öz Türkçe deyimler ve vuzuh ver­ mek üzere yapılan değişiklikler a) Millet Meclisi metninin 2 nci maddesindeki (Koordine) kelimesi, (Koordone) olarak düzel­ tilmiştir. b) Millet Meclisi metninin 2, 3, 10, 23 ve 23 ncü maddesindeki (Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü) ibaresindeki organları kelimesi, hizmetin mahiyeti bakımından (Hizmetleri) olarak düzeltilmiştir. e) Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesindeki (müfettişlerin görevleri) ibaresi (Teftiş Kuru­ lunun görevleri) olarak değiştirilmiştir. ç) Millet Meclisi metninin 7 ııci maddesindeki «Hukuk Müşaviri Bakanlık makamından veri­ lecek işlerle» diyen ibare, cümlenin sonu itibariyle işlerin de incelenmesi mahiyetini aldığından, hizmetin icabı bakımından «işleri görür» ifadesi konularak maddeye istenilen mâna kazandırılmış­ tır. d) Millet Meclisi metninin 11 ııci ve 21 nci maddelerindeki «Müdürler Komisyonu» ibaresi «Mü­ dürler Kurulu» olarak düzeltilmiştir. e) Millet Meclisi metninin geçici 2, 3 ve 7 nci maddelerindeki «mülga» kelimesi «kaldırılan» olarak değiştirilmiştir. f) Millet Meclisinin metninin 30 ncu madde 2 nci fıkrasındaki «bunların ilgili» ibaresi «bun­ larla ilgili» olarak tashih edilmiştir. 2. Görevleri genel mahiyette yazılmış olan bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri "ve turizm bü­ roları ile yurt dışı temsilciliklerin ve il ve ilçelerde kurulacak komitelerin çalışmalarına ait hüküm­ ler bunların işleyişleri bakımından yeterli görülmemiştir. Turizm, tanıtma ve enformasyon bakım­ larından girift bir çalışma istiyen bu teşekküllerin verimli ve genel turizm politikası çerçevesi içinde başarılı ve devamlı hizmet görebilmeleri için çalışmalarının Bakanlık tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği kanısına varılmış ve bu amaçla 14, 15 ve 28 nci maddeler­ de zikri geçen temsilcilik, büro ve komitelerin çalışmalarını düzenliyecek yönetmelikler hazırlan­ ması hükmü adı geçen maddelere konulmuştur. M. Meclisi ( S. Sayısı : 295)
Sayfa 3 -
— 2 — Cumhuriyet Senatosunca tasarı üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir : I - Kanun tekniği bakımından tasarı altı bölüme ayrılmış ve maddeler ilgili bölümlere alınarak yerleri değiştirilmiş ve madde başlıkları ilâve edilmiştir. Birinci bölüm • : Görev kuruluş İkinci bölüm : Personel işleri Üçüncü bölüm : Malî hükümler Dördüncü bölüm : Çeşitli hükümler Beşinci bölüm : Geçici hükümler Altıncı bölüm : Yürürlük ve yürütme Tasarının Millet Meclisi metnindeki 21, 24, 14, 28, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 33, 35, 30, 31, 32, 34, 25, 26 ve 29 ncu maddeleri Senato metninde 14, 15, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 ııci maddeler olarak yer almıştır. II - Millet Meclisi metnindeki geçici 4 ncü madde yeniden düzenlenmiş, bunun dışında di­ ğer maddelerin mâna ve şümulü ve metni aynen muhafaza olunmuş, bâzı ufak tadiller yapılmış, maddi hatalar düzeltilmiş, anlama vuzuh verecek ilâvelerde bulunulmuş ve dilin öz Türkçeleşti­ rilmesine gidilmiştir. Şöyle ki : 1. Tasarı metninde düzeltilen maddi hatalar, ilâve edilen öz Türkçe deyimler ve vuzuh ver­ mek üzere yapılan değişiklikler a) Millet Meclisi metninin 2 nci maddesindeki (Koordine) kelimesi, (Koordone) olarak düzel­ tilmiştir. b) Millet Meclisi metninin 2, 3, 10, 23 ve 23 ncü maddesindeki (Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü) ibaresindeki organları kelimesi, hizmetin mahiyeti bakımından (Hizmetleri) olarak düzeltilmiştir. e) Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesindeki (müfettişlerin görevleri) ibaresi (Teftiş Kuru­ lunun görevleri) olarak değiştirilmiştir. ç) Millet Meclisi metninin 7 ııci maddesindeki «Hukuk Müşaviri Bakanlık makamından veri­ lecek işlerle» diyen ibare, cümlenin sonu itibariyle işlerin de incelenmesi mahiyetini aldığından, hizmetin icabı bakımından «işleri görür» ifadesi konularak maddeye istenilen mâna kazandırılmış­ tır. d) Millet Meclisi metninin 11 ııci ve 21 nci maddelerindeki «Müdürler Komisyonu» ibaresi «Mü­ dürler Kurulu» olarak düzeltilmiştir. e) Millet Meclisi metninin geçici 2, 3 ve 7 nci maddelerindeki «mülga» kelimesi «kaldırılan» olarak değiştirilmiştir. f) Millet Meclisinin metninin 30 ncu madde 2 nci fıkrasındaki «bunların ilgili» ibaresi «bun­ larla ilgili» olarak tashih edilmiştir. 2. Görevleri genel mahiyette yazılmış olan bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri "ve turizm bü­ roları ile yurt dışı temsilciliklerin ve il ve ilçelerde kurulacak komitelerin çalışmalarına ait hüküm­ ler bunların işleyişleri bakımından yeterli görülmemiştir. Turizm, tanıtma ve enformasyon bakım­ larından girift bir çalışma istiyen bu teşekküllerin verimli ve genel turizm politikası çerçevesi içinde başarılı ve devamlı hizmet görebilmeleri için çalışmalarının Bakanlık tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği kanısına varılmış ve bu amaçla 14, 15 ve 28 nci maddeler­ de zikri geçen temsilcilik, büro ve komitelerin çalışmalarını düzenliyecek yönetmelikler hazırlan­ ması hükmü adı geçen maddelere konulmuştur. M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) — 3 — 3. Yurt dışı teşkilâtı için aday olarak atanacakların yalnız Fransızca veya İngilizce dillerin­ den birini bilmesi kaydı yerine Almancanm da bilinmesi hali aşağıda zikredilen sebepler muvace­ hesinde yeter olacağı kanısına varılmıştır. Gerçekten «uluslararası alanda en çok kullanılan İngiliz­ ce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dilleridir. Fakat dış temsilcilik bakımından İspanyolca ko­ nuşulan bölgelerde henüz teşkilât bulunmaması ve bu yönden de turizm bakımından pek çekici gö­ rülmediği, buna karşılık Orta - Avrupa ve Özellikle Almanya'daki temsilciliklerimizin buralardan büyük ölçüde turist gelmesi bakımından önemi karşısında Almanca dilinin de İngilizce ve Fransız­ ca dilleri gibi adayların yeterlik niteliklerinden biri olması uygun görülerek tasarının Millet Mec­ lisi, metninin 17 nci maddesinin «ç» fıkrasına Almanca kaydı ilâve olunmuştur. 4. Yurt dışındaki' görevlerden dönenlerin yeter bir sürece Bakanlığın iç teşkilâtında çalışabil­ meleri ve gelişlerindeki sonraki intibak ve giriş arzusunun etkiliyeceği çalışma verimini artırma amacı ile dış teşkilâttan dönüşte e-n az üç yıllık bir süre yurt içi teşkilâtında çalışmaları ve ancak bundan sonra yeniden yurt dışı görevlere atanmaları daha uygun olacağı kanısına varılmıştır. Gerçekten bu personelin yurt içi teşkilâtında çalışma sürelerinin iki yıl olması halinde bu süre­ nin ilk yılının büyük bir kısmı intibak, ikinci yılının büyük bir kısmı ise yeni bir yurt dışı göreve atanma arzu;ve meşguliyetiyle geçeceği.cihetle ve yurt içinde bir terfi süresini ancak ü ç ' senede doldurabilmesi kanuni hükmü karşısında Bakanlığın iç teşkilâtında yeterli bir hizmetin görülebil­ mesi için yurt içinde kalma süresinin üç yıla çıkarılması uygun görülerek tasarının Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesinin son cümlesindeki müddet üç yıl olarak tesbit olunmuştur. 5. 2 sayılı cetvelde fizyoterapi ve folklor uzmanları için ihtisas yeri kaydı konulmadığı görül­ müştür. Halbuki bu iki ödev gerçekten uzmanlık istiyen ve bu nitelikte uzmanların bulunması da pek kolay olmıyan görevler bulunmakla, uzman bulma ve çalıştırabilme imkânının sağlanması bakı­ mından her iki göreve de ihtisas yeri kaydı ilâve edilmiştir. 6. Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesindeki müfettişlerin «(Bakanlık makamının direktifle­ rine ıgöre teftiş» yapacakları ibaresi yerine «Bakanlık adına teftiş» yapacakları ibaresi konul- muştur. 7. Millet Meclisi .metninin geçici 3 ncü maddesi anlamına vuzuh verilmek için, kuruluş sırasın­ da yapılacak atanmalarda uygulanacak (tâyin şekli boş bırakıldığından metinde 19 ncu imaddenin tasrihi uygun görülerek Ibu maddeye açıkça atıf yapılmıştır. 8. Millet Meclisi metninin getöci 4 ncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Bu madde, Bakan- lığın ihtisas yeri olan yurt içi ve yurt dışı kadrolarına yapılacak atanmalarda beş yıl süre ile is­ tisnai bir intılbak hükmü koymakta idi. Madde bu haliyle tasarı ile kurulmak istenilen kariyeri zedeleyici ve şümulü bakımından da fazla geniş ve bu suretle de maJhzurlu telâkki edilmiş ve süre­ nin hakiki ihtiyaca ıgöre derecelendirilmesi ile maddenin mahzurlu açıklarının kapatılması yoluna gidilerek yeniden kaleme alınmış ve bu arada gerek lisan bilgisi, yüksek öğrenim ve gerekse ehli­ yetin tesbiti bakımından Millet Meclisi metninde mevcut kayıtlar muhafaza olunmuştur. İhtisas kadrolarında değişiklik şöyledir : ">'-,"' * . , . , , , , . . . a) İstisnai atanma süresi : Kanunun neşri tarihinde Bakanlık teşkilâtında çalışmakta olan gö­ revliler için 3 ay, Bakanlık dışından turizm ve tanıtma alanında ihtisas yeri kadrolara yapılacak atanmalar için 6 ay ve basın menisuplrı için Millet Meclisi metnindeki 6 yıl kabul olunmuştur. b) Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisasın Müdürler 'Komisyonunca yeterli görülecek belge­ lerle tevsiki kaydı konulmuştur. c) (Basın mensupları için, 46 sayılı Kanuna paralel olarak 6 aylık staj süresi tasarıya ilâve edilmiştir. M. Meclisi ( S . Sayısı: 296)
Sayfa 4 -
— 3 — 3. Yurt dışı teşkilâtı için aday olarak atanacakların yalnız Fransızca veya İngilizce dillerin­ den birini bilmesi kaydı yerine Almancanm da bilinmesi hali aşağıda zikredilen sebepler muvace­ hesinde yeter olacağı kanısına varılmıştır. Gerçekten «uluslararası alanda en çok kullanılan İngiliz­ ce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dilleridir. Fakat dış temsilcilik bakımından İspanyolca ko­ nuşulan bölgelerde henüz teşkilât bulunmaması ve bu yönden de turizm bakımından pek çekici gö­ rülmediği, buna karşılık Orta - Avrupa ve Özellikle Almanya'daki temsilciliklerimizin buralardan büyük ölçüde turist gelmesi bakımından önemi karşısında Almanca dilinin de İngilizce ve Fransız­ ca dilleri gibi adayların yeterlik niteliklerinden biri olması uygun görülerek tasarının Millet Mec­ lisi, metninin 17 nci maddesinin «ç» fıkrasına Almanca kaydı ilâve olunmuştur. 4. Yurt dışındaki' görevlerden dönenlerin yeter bir sürece Bakanlığın iç teşkilâtında çalışabil­ meleri ve gelişlerindeki sonraki intibak ve giriş arzusunun etkiliyeceği çalışma verimini artırma amacı ile dış teşkilâttan dönüşte e-n az üç yıllık bir süre yurt içi teşkilâtında çalışmaları ve ancak bundan sonra yeniden yurt dışı görevlere atanmaları daha uygun olacağı kanısına varılmıştır. Gerçekten bu personelin yurt içi teşkilâtında çalışma sürelerinin iki yıl olması halinde bu süre­ nin ilk yılının büyük bir kısmı intibak, ikinci yılının büyük bir kısmı ise yeni bir yurt dışı göreve atanma arzu;ve meşguliyetiyle geçeceği.cihetle ve yurt içinde bir terfi süresini ancak ü ç ' senede doldurabilmesi kanuni hükmü karşısında Bakanlığın iç teşkilâtında yeterli bir hizmetin görülebil­ mesi için yurt içinde kalma süresinin üç yıla çıkarılması uygun görülerek tasarının Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesinin son cümlesindeki müddet üç yıl olarak tesbit olunmuştur. 5. 2 sayılı cetvelde fizyoterapi ve folklor uzmanları için ihtisas yeri kaydı konulmadığı görül­ müştür. Halbuki bu iki ödev gerçekten uzmanlık istiyen ve bu nitelikte uzmanların bulunması da pek kolay olmıyan görevler bulunmakla, uzman bulma ve çalıştırabilme imkânının sağlanması bakı­ mından her iki göreve de ihtisas yeri kaydı ilâve edilmiştir. 6. Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesindeki müfettişlerin «(Bakanlık makamının direktifle­ rine ıgöre teftiş» yapacakları ibaresi yerine «Bakanlık adına teftiş» yapacakları ibaresi konul- muştur. 7. Millet Meclisi .metninin geçici 3 ncü maddesi anlamına vuzuh verilmek için, kuruluş sırasın­ da yapılacak atanmalarda uygulanacak (tâyin şekli boş bırakıldığından metinde 19 ncu imaddenin tasrihi uygun görülerek Ibu maddeye açıkça atıf yapılmıştır. 8. Millet Meclisi metninin getöci 4 ncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. Bu madde, Bakan- lığın ihtisas yeri olan yurt içi ve yurt dışı kadrolarına yapılacak atanmalarda beş yıl süre ile is­ tisnai bir intılbak hükmü koymakta idi. Madde bu haliyle tasarı ile kurulmak istenilen kariyeri zedeleyici ve şümulü bakımından da fazla geniş ve bu suretle de maJhzurlu telâkki edilmiş ve süre­ nin hakiki ihtiyaca ıgöre derecelendirilmesi ile maddenin mahzurlu açıklarının kapatılması yoluna gidilerek yeniden kaleme alınmış ve bu arada gerek lisan bilgisi, yüksek öğrenim ve gerekse ehli­ yetin tesbiti bakımından Millet Meclisi metninde mevcut kayıtlar muhafaza olunmuştur. İhtisas kadrolarında değişiklik şöyledir : ">'-,"' * . , . , , , , . . . a) İstisnai atanma süresi : Kanunun neşri tarihinde Bakanlık teşkilâtında çalışmakta olan gö­ revliler için 3 ay, Bakanlık dışından turizm ve tanıtma alanında ihtisas yeri kadrolara yapılacak atanmalar için 6 ay ve basın menisuplrı için Millet Meclisi metnindeki 6 yıl kabul olunmuştur. b) Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisasın Müdürler 'Komisyonunca yeterli görülecek belge­ lerle tevsiki kaydı konulmuştur. c) (Basın mensupları için, 46 sayılı Kanuna paralel olarak 6 aylık staj süresi tasarıya ilâve edilmiştir. M. Meclisi ( S . Sayısı: 296) — 4 — Cumhuriyet Senatosunca, tertip, redaksiyon ve -kelime değişikliği vuzuiı b&kısmından yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da yerinde (görülerek ayn«a benkMeıajmi§tir. Tasannm biran evvel kanunllaşmasmı temin •m.afcaadiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve <3-e- tnA Kurulun tasvilbine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan Haltay Ş. İnal Artvin S. 0. Avcı G&resua /. E. Kilıçoğlvı Kastamonu S. Kmkm Maraş E. Kaplan Başkan V. Balıkesir F. ÎsUmyeli Aydın /. Sezgim* Gümüşane S. Savacı (îmzad'a bulunamadı) Kırş-efciır A. Bildin (îmzad'a bulunamadı) 'Sakarya !N. Bayar (fenzad'a bulunamadı) Sözcü Ordu A. H. Onat Çanakkale Ş. İnan Î2tmir N. Mirkelâmoğlu (îmzada bulunamadı) Trabzon A. Şûner Konya R. öml Siirt A. Yaşa Kâtip Yoagat V. Uyar (imzada bulunamadı) Elâzığ ö. F. Sanaç (imzada bulunamadı) Kars K. OJcyay Konya C. Yılmaz (îmzad'a bulunamadı) Sinop M. Alicanoğlu (îmzad'a bulunamadı*) M . ^ e c M t S . Sâym:-295)
Sayfa 5 -
— 4 — Cumhuriyet Senatosunca, tertip, redaksiyon ve -kelime değişikliği vuzuiı b&kısmından yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da yerinde (görülerek ayn«a benkMeıajmi§tir. Tasannm biran evvel kanunllaşmasmı temin •m.afcaadiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve <3-e- tnA Kurulun tasvilbine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan Haltay Ş. İnal Artvin S. 0. Avcı G&resua /. E. Kilıçoğlvı Kastamonu S. Kmkm Maraş E. Kaplan Başkan V. Balıkesir F. ÎsUmyeli Aydın /. Sezgim* Gümüşane S. Savacı (îmzad'a bulunamadı) Kırş-efciır A. Bildin (îmzad'a bulunamadı) 'Sakarya !N. Bayar (fenzad'a bulunamadı) Sözcü Ordu A. H. Onat Çanakkale Ş. İnan Î2tmir N. Mirkelâmoğlu (îmzada bulunamadı) Trabzon A. Şûner Konya R. öml Siirt A. Yaşa Kâtip Yoagat V. Uyar (imzada bulunamadı) Elâzığ ö. F. Sanaç (imzada bulunamadı) Kars K. OJcyay Konya C. Yılmaz (îmzad'a bulunamadı) Sinop M. Alicanoğlu (îmzad'a bulunamadı*) M . ^ e c M t S . Sâym:-295)
Sayfa 6 -
— 6 — (Millet Meclisinin kabul ettiği metin) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı MADDE 1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. Görev MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordine eder, denetler. Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hikmetleri görür. Haber ve yayın organları hizmetlerinin görülmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu ni­ teliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısından çoğu bu ku­ ruluş ve teşekküllere ait müessese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği yaparlar. Kuruluş MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşu şöyledir : A) Merkezde : 1. Müsteşarlık, 2. Özel Kalem Müdürlüğü, 3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 4. Hukuk Müşavirliği, 5. Turizm Genel Müdürlüğü, 6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 7. Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü, 8. Personel Müdürlüğü, 9. Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 10. Arşiv Müdürlüğü, B) Yurt içinde : Turizm ve Tanıtma Bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları 0) Yurt dışında : Turizm ve Tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri, Müsteşarlık MADDE 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir ve yardımcısıdır. Bakan adına ve onun direktifi al­ tında Bakanlığa ait işlerin düzenlenip yürütülmesini ve devamlılığını sağlar. Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım eder. M. Meclisi ( S. Sayısı: 295)
Sayfa 7 -
— 6 — (Millet Meclisinin kabul ettiği metin) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı MADDE 1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. Görev MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordine eder, denetler. Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hikmetleri görür. Haber ve yayın organları hizmetlerinin görülmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu ni­ teliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısından çoğu bu ku­ ruluş ve teşekküllere ait müessese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği yaparlar. Kuruluş MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşu şöyledir : A) Merkezde : 1. Müsteşarlık, 2. Özel Kalem Müdürlüğü, 3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 4. Hukuk Müşavirliği, 5. Turizm Genel Müdürlüğü, 6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 7. Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü, 8. Personel Müdürlüğü, 9. Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 10. Arşiv Müdürlüğü, B) Yurt içinde : Turizm ve Tanıtma Bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları 0) Yurt dışında : Turizm ve Tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri, Müsteşarlık MADDE 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir ve yardımcısıdır. Bakan adına ve onun direktifi al­ tında Bakanlığa ait işlerin düzenlenip yürütülmesini ve devamlılığını sağlar. Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım eder. M. Meclisi ( S. Sayısı: 295) _ 7 — (Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı BİRİNOt BÖLÜM Görev ve kuruluş MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Görev MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlannı değerlendirir. Turizmle ilgili işleri yapar, yaptınr, düzenler, teşvik ve koordone eder, denetler. Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri g-örür. Haber ve yayın hizmetlerinin görülmesini kolaylaştıncı tedbirleri alır. Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu ni­ teliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yansından çoğu bu ku­ ruluş ve teşekküllere ait müesese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği yaparlar. Kuruluş MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşu şöyledir : A) Merkezde : 1. Müsteşarlık, 2. Özel Kalem Müdürlüğü, 3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 4. Hukuk Müşavirliği, 5. Turizm Genel Müdürlüğü, 6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 7. Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü, 8. Personel Müdürlüğü, 9. Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 10. Arşiv Müdürlüğü, 11. Müdürler Kurulu, 12. Turizm Danışma Kurulu, B) YURT ÎÇÎNDE : Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm bürolan, C) YURT DIŞINDA : Turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri, Müsteşarlık MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. M. Meclid (S. Sayısı: 295)
Sayfa 8 -
_ 7 — (Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı BİRİNOt BÖLÜM Görev ve kuruluş MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Görev MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlannı değerlendirir. Turizmle ilgili işleri yapar, yaptınr, düzenler, teşvik ve koordone eder, denetler. Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri g-örür. Haber ve yayın hizmetlerinin görülmesini kolaylaştıncı tedbirleri alır. Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu ni­ teliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yansından çoğu bu ku­ ruluş ve teşekküllere ait müesese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği yaparlar. Kuruluş MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşu şöyledir : A) Merkezde : 1. Müsteşarlık, 2. Özel Kalem Müdürlüğü, 3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 4. Hukuk Müşavirliği, 5. Turizm Genel Müdürlüğü, 6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 7. Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü, 8. Personel Müdürlüğü, 9. Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 10. Arşiv Müdürlüğü, 11. Müdürler Kurulu, 12. Turizm Danışma Kurulu, B) YURT ÎÇÎNDE : Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm bürolan, C) YURT DIŞINDA : Turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri, Müsteşarlık MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. M. Meclid (S. Sayısı: 295) f — 8 — Millet Mec&Mni kabul ettiği metiû Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 5. — özel Kalem Müdürü, Bakânfcfc makamnün resmî ve Bakanın özel yazışmalariyle, şifre ve protokol işlerini yönetir. Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yöne­ timi altında; Bakanlık makamının direktiflerine göre, Bakanlık teşkilâtı ile ona bağlı tesekldil ve müesseselerin bütün işlerini teftiş eder; soruşturma yapar. Müfettişlerin görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir. Hukuk Müşavirliği MADDE 7. — Hukuk Müşaviri, Bakanlık makamından verilecek işî$rie> Bakanlık dairelerinin hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik taşanlarını inceler, bunlar ve sorulacak başka işlef hak­ kında hukukî görüşlerim bildirir. 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî kaza mercile­ rinde açılan dâvalara ait gerekli bilgilen hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idari dâvalarda Ba­ kanlığı temsil eder. Turizm Gmel Müdürlüğü MADDE 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, Yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek ve turizmi geliştirecek her türlü etüt ve plân- lann hazırlanması ve bunlann uygulanması ile ilgili bütün işleri yapar, gerekli tedbirleri alır. Turizm endüstrisi ve teşebbüslerinin tesis ve işletme esaslannı tesbit, bu müesseselerin teşvik ve himayesine ve fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ait işlemleri ifa eder ve murakabelerini sağ­ lar. Bütün bu hizmetlerin görülebilmesi için ikinci maddenin son fıkrasında sayılan kuruluşlarla koordinasyonu sağlar. Yurt içinde ve dışında turizm personeli yetiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okuÜan açar. Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır, gerekli iş birliği kurar ve yürütür. Tanıtma Genel Müdürlüğü MAI?DE 9. — Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin turistik varlıklarım ve Ulusal değerini tüm olarak her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlar, hazırlatır ve her türlü imkân ve araçlar­ dan faydalanarak tanıtma hizmetini içerde ve dışarda yürütür. Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü MADDE 10. — Haber ve Yayın Organlan Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayınlan takip ile bu yayınlar hakkında Hükümet makamlarına bilgi verecek çalışmalan yapar. Yerli ve yabancı yayın organlan mensuplarıma çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır. Türk ve yabancı yayın organlan mensuplarına Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliğine göre basın kartı verir. Personel Müdürlüğü MADDE 11. — Personel Müdürlüğü Bakanlığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve personel iğlerini yürütür. Müdürler Komisyonu ile Disiplin Kurulunun raportörlüğünü yapar. M, MeelİK ( S. SaVSü t 2&5)
Sayfa 9 -
f — 8 — Millet Mec&Mni kabul ettiği metiû Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 5. — özel Kalem Müdürü, Bakânfcfc makamnün resmî ve Bakanın özel yazışmalariyle, şifre ve protokol işlerini yönetir. Teftiş Kurulu Başkanlığı MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yöne­ timi altında; Bakanlık makamının direktiflerine göre, Bakanlık teşkilâtı ile ona bağlı tesekldil ve müesseselerin bütün işlerini teftiş eder; soruşturma yapar. Müfettişlerin görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir. Hukuk Müşavirliği MADDE 7. — Hukuk Müşaviri, Bakanlık makamından verilecek işî$rie> Bakanlık dairelerinin hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik taşanlarını inceler, bunlar ve sorulacak başka işlef hak­ kında hukukî görüşlerim bildirir. 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî kaza mercile­ rinde açılan dâvalara ait gerekli bilgilen hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idari dâvalarda Ba­ kanlığı temsil eder. Turizm Gmel Müdürlüğü MADDE 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, Yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek ve turizmi geliştirecek her türlü etüt ve plân- lann hazırlanması ve bunlann uygulanması ile ilgili bütün işleri yapar, gerekli tedbirleri alır. Turizm endüstrisi ve teşebbüslerinin tesis ve işletme esaslannı tesbit, bu müesseselerin teşvik ve himayesine ve fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ait işlemleri ifa eder ve murakabelerini sağ­ lar. Bütün bu hizmetlerin görülebilmesi için ikinci maddenin son fıkrasında sayılan kuruluşlarla koordinasyonu sağlar. Yurt içinde ve dışında turizm personeli yetiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okuÜan açar. Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır, gerekli iş birliği kurar ve yürütür. Tanıtma Genel Müdürlüğü MAI?DE 9. — Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin turistik varlıklarım ve Ulusal değerini tüm olarak her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlar, hazırlatır ve her türlü imkân ve araçlar­ dan faydalanarak tanıtma hizmetini içerde ve dışarda yürütür. Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü MADDE 10. — Haber ve Yayın Organlan Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayınlan takip ile bu yayınlar hakkında Hükümet makamlarına bilgi verecek çalışmalan yapar. Yerli ve yabancı yayın organlan mensuplarıma çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır. Türk ve yabancı yayın organlan mensuplarına Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliğine göre basın kartı verir. Personel Müdürlüğü MADDE 11. — Personel Müdürlüğü Bakanlığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve personel iğlerini yürütür. Müdürler Komisyonu ile Disiplin Kurulunun raportörlüğünü yapar. M, MeelİK ( S. SaVSü t 2&5) — 9i — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin özel Kalem, Müdürlüğü MADDE 5. — Millet Meclisi metatnin 5 nci maddem aynen kabul edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkaaüığı MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yöneti­ mi altında; Bakan adına, Bakanlık teşkilâtı ile on& bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün ışlermi tef­ tiş v e mttrakabe- eder, soruşturma yapar. Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir. Hukuk. Müşavirliği MADDE 7. —» Hukuk Müşaviri, Bakanhk Makamından verilecek işleri görür, Bakanlık dairele­ rinin hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarım, inceler,, bunlar ve sorulacak başka işle? hakkında hukukî görüşlerini bildirir. 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adlî kaza mer­ cilerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgilrei hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari dâvalarda Bakanlığı temsil eder. Turizm Genel Müdürlüğü „. MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Tanıtma Genel Müdürlüğü MADDÎ! 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü MADDE 10. —- Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayma­ ları takip ile bu yayınlar hakkında Hükümet makamlarına bilgi verecek çalışmaları yapar. Yerli ve yabancı yayın organları mensuplarının çalışmalarını kolayalştıracak tedbirleri alır. Türk ve yabancı yayın organları mensuplarına Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliği­ ne göre basın kartı verilir. Personel Müdürlüğü MADDE 11. — Personel Müdürlüğü Bakanlığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve per­ sonel işlerini yürütür. Müdürler Kurulu ile Disiplin Kurulunun raportörlüğünü yapar. M. Meclisi ( S. Sayıaı; 2%)
Sayfa 10 -
— 9i — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin özel Kalem, Müdürlüğü MADDE 5. — Millet Meclisi metatnin 5 nci maddem aynen kabul edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkaaüığı MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yöneti­ mi altında; Bakan adına, Bakanlık teşkilâtı ile on& bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün ışlermi tef­ tiş v e mttrakabe- eder, soruşturma yapar. Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir. Hukuk. Müşavirliği MADDE 7. —» Hukuk Müşaviri, Bakanhk Makamından verilecek işleri görür, Bakanlık dairele­ rinin hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarım, inceler,, bunlar ve sorulacak başka işle? hakkında hukukî görüşlerini bildirir. 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adlî kaza mer­ cilerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgilrei hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari dâvalarda Bakanlığı temsil eder. Turizm Genel Müdürlüğü „. MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Tanıtma Genel Müdürlüğü MADDÎ! 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü MADDE 10. —- Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayma­ ları takip ile bu yayınlar hakkında Hükümet makamlarına bilgi verecek çalışmaları yapar. Yerli ve yabancı yayın organları mensuplarının çalışmalarını kolayalştıracak tedbirleri alır. Türk ve yabancı yayın organları mensuplarına Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliği­ ne göre basın kartı verilir. Personel Müdürlüğü MADDE 11. — Personel Müdürlüğü Bakanlığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve per­ sonel işlerini yürütür. Müdürler Kurulu ile Disiplin Kurulunun raportörlüğünü yapar. M. Meclisi ( S. Sayıaı; 2%) - 10 - ' : ' ." : ' . . . Millet Mccliısinıini foaibııl ettiği .metin Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü MADDE 12. — Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü, Bakanlığın her türlü levazım ve ayni­ yat işleri ile Bakanlığın umumi evrak işlerini yapar. Arşiv Müdürlüğü MADDE 13. — Arşiv Müdürlüğü, Bakanlığın çalışma konusuna giren her türlü dokümanı sı­ nıflandırır; kanuna göre Bakanlığa gönderilmesi gereken kitapları izler ve saklar. Bakanlık kitaplığı ile belge arşivinin kuruluş ve yönetimini sağlar. Bu hususlar bir yönetme­ likte belirtilir. Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları MADDE 14. — Bakanlık, gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm büroları kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği işleri görür. Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri MADDE 15. — Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelik­ leri, yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri görür. Atama ve personel işleri MADDE 16. — Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı; müfettişler, hukuk müşavirleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve basın ataşeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma- bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur ve hizmetliler Bakanlıkça atanır. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, genel müdürler ile müdür­ lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve müsteşar yardımcısı, müfettiş ve müdürler hariç, 17 nci maddenin (ç) fıkrasındaki hükümlere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttırr Bakan, Genel Müdürlük ve Müstakil Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube müdürlüklerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. Yurt dışına atama . MADDE 17. — Yurt dışı teşkilâtına aday olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 ncü maddesindeki şartlarla birlikte : a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmaları, M. Meclisi ( S. Sayısı: 295)
Sayfa 11 -
- 10 - ' : ' ." : ' . . . Millet Mccliısinıini foaibııl ettiği .metin Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü MADDE 12. — Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü, Bakanlığın her türlü levazım ve ayni­ yat işleri ile Bakanlığın umumi evrak işlerini yapar. Arşiv Müdürlüğü MADDE 13. — Arşiv Müdürlüğü, Bakanlığın çalışma konusuna giren her türlü dokümanı sı­ nıflandırır; kanuna göre Bakanlığa gönderilmesi gereken kitapları izler ve saklar. Bakanlık kitaplığı ile belge arşivinin kuruluş ve yönetimini sağlar. Bu hususlar bir yönetme­ likte belirtilir. Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları MADDE 14. — Bakanlık, gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm büroları kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği işleri görür. Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri MADDE 15. — Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelik­ leri, yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri görür. Atama ve personel işleri MADDE 16. — Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı; müfettişler, hukuk müşavirleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve basın ataşeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma- bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur ve hizmetliler Bakanlıkça atanır. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, genel müdürler ile müdür­ lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve müsteşar yardımcısı, müfettiş ve müdürler hariç, 17 nci maddenin (ç) fıkrasındaki hükümlere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttırr Bakan, Genel Müdürlük ve Müstakil Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube müdürlüklerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. Yurt dışına atama . MADDE 17. — Yurt dışı teşkilâtına aday olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 ncü maddesindeki şartlarla birlikte : a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmaları, M. Meclisi ( S. Sayısı: 295) __ ıı _ Cumhuriyet Senatosunun kabul etttiği metin Levazım ve Kvrak İşleri Müdürlüğü MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Arşiı> Müdürlüğü MADDE 13. — Millet Mecliis metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Müdürler Kurulu MADDE 14. — Müdürler Kurulu, Müsteşar veya "Yardımcısının Başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürü ile Personel Müdü­ ründen kurulur. Müdürler Kurulu, müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma programı tasarısını hazırlayıp, Bakanın onayına sunar. Müşterek karar dışında kalan memurlarla 800 (dâhil) liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin göreve alınmaları, terfileri ve nakilleri, başka göreve atan­ maları hakkında karar verir. Müdürler Kurulunun bu kararlarını onaylamak makamın yetkisi da­ hilindedir. Turizm Dan ısma Kurulu MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlükleri, İl Temsilcilikleri, Turizm Büroları MADDE 16. — Bakanlık, gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm büro­ ları kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir. // ve İlçe Turizm Komiteleri MADDE 17. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye başkanı, il idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı böl­ ge müdürleri, mahallî orman teşkilâtı işletme müdürleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri işletme mü­ dürleri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya acentaları, banka müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, turizm, basın ve esnaf dernekleri temsilcileri, turizm acentaları, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, okul mü- M. Meclisi ( S. Sayısı: 295)
Sayfa 12 -
__ ıı _ Cumhuriyet Senatosunun kabul etttiği metin Levazım ve Kvrak İşleri Müdürlüğü MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. Arşiı> Müdürlüğü MADDE 13. — Millet Mecliis metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. Müdürler Kurulu MADDE 14. — Müdürler Kurulu, Müsteşar veya "Yardımcısının Başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürü ile Personel Müdü­ ründen kurulur. Müdürler Kurulu, müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma programı tasarısını hazırlayıp, Bakanın onayına sunar. Müşterek karar dışında kalan memurlarla 800 (dâhil) liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin göreve alınmaları, terfileri ve nakilleri, başka göreve atan­ maları hakkında karar verir. Müdürler Kurulunun bu kararlarını onaylamak makamın yetkisi da­ hilindedir. Turizm Dan ısma Kurulu MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlükleri, İl Temsilcilikleri, Turizm Büroları MADDE 16. — Bakanlık, gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm büro­ ları kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir. // ve İlçe Turizm Komiteleri MADDE 17. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye başkanı, il idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı böl­ ge müdürleri, mahallî orman teşkilâtı işletme müdürleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri işletme mü­ dürleri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya acentaları, banka müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, turizm, basın ve esnaf dernekleri temsilcileri, turizm acentaları, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, okul mü- M. Meclisi ( S. Sayısı: 295) — 12 — Millet Moclisinıini kabul ettiği metin c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek sınavda başarı sağlamaları, ç) Fransızca veya îngilizceyi okuyup yazmaya ve konuşmaya muktedir olduk­ larının, 20 nci madde uyarınca hazırlanacak yöntemdik gereğince, ilgili üniversite öğre­ tim üyelerinin de katılacakları bir kurulda vere sekleri sınavla tevsik edilmiş bulunması şarttır. Hizmetin görüleceği memleketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesbit edilen dillerden birini bildiğini aynı şekilde tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere tercihan atanırlar. Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak almanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teşki­ lâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı gös­ terdikleri takdirde Turizm ve Tanıtma büroları Müdür yardımcılıkları veya Basın Ataşeliği yar­ dımcılıklarına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıf turizm ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın ataşeliklerine ve nihayet basın müşavirliklerine tâyin olunurlar. Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : Derece U n v a n 4 Basın Müşaviri 5 I nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya BasmAtaşesi. 7 II nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 9 III ncü sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı, Bu teşkilâta intisabedenlcrin aynı zamanda diplomasi mesleki bakımından en verimli olacak şe­ kilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile daimî iş bir­ liği halinde bulunur. Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırla­ nır. MADDE 18. — 17 nci madde gereğince yurt dışına atanan Bakanlık memurları, bulundukları memleketlerdeki Büyükelçilik veya Elçilik emrinde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri Büyükelçi veya elçilerdir. Büyükelçilik veya elçilik emrindeki Turizm vo Tanıtma Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşavir­ liği veya Ataşeliği, diplomatik misyon şefinin bilgisi altında teknik ve idari hususlarda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğruya yazışma yetkisine sahiptir. Vurt dışında kalma süresi MADDE 19. — Dış teşkilâta atananlar, yurt dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dışın­ daki görevin yerine getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, turizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ataşeleri iein bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurt dışına atanabilmek için yurt içi teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır. M. Meclisi ( S. Sayısı : 295)
Sayfa 13 -
— 12 — Millet Moclisinıini kabul ettiği metin c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek sınavda başarı sağlamaları, ç) Fransızca veya îngilizceyi okuyup yazmaya ve konuşmaya muktedir olduk­ larının, 20 nci madde uyarınca hazırlanacak yöntemdik gereğince, ilgili üniversite öğre­ tim üyelerinin de katılacakları bir kurulda vere sekleri sınavla tevsik edilmiş bulunması şarttır. Hizmetin görüleceği memleketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesbit edilen dillerden birini bildiğini aynı şekilde tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere tercihan atanırlar. Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak almanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teşki­ lâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı gös­ terdikleri takdirde Turizm ve Tanıtma büroları Müdür yardımcılıkları veya Basın Ataşeliği yar­ dımcılıklarına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıf turizm ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın ataşeliklerine ve nihayet basın müşavirliklerine tâyin olunurlar. Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : Derece U n v a n 4 Basın Müşaviri 5 I nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya BasmAtaşesi. 7 II nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 9 III ncü sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı, Bu teşkilâta intisabedenlcrin aynı zamanda diplomasi mesleki bakımından en verimli olacak şe­ kilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile daimî iş bir­ liği halinde bulunur. Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırla­ nır. MADDE 18. — 17 nci madde gereğince yurt dışına atanan Bakanlık memurları, bulundukları memleketlerdeki Büyükelçilik veya Elçilik emrinde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri Büyükelçi veya elçilerdir. Büyükelçilik veya elçilik emrindeki Turizm vo Tanıtma Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşavir­ liği veya Ataşeliği, diplomatik misyon şefinin bilgisi altında teknik ve idari hususlarda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğruya yazışma yetkisine sahiptir. Vurt dışında kalma süresi MADDE 19. — Dış teşkilâta atananlar, yurt dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dışın­ daki görevin yerine getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, turizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ataşeleri iein bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurt dışına atanabilmek için yurt içi teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır. M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) — 13 — Cumhuriyet Senatosunun .kabul ettiği metin dürleri ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kimselerden en az 10 kişilik turizm komitesi kurar. Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin tabiî üyesidir. Bu yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde de, bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik turizm komiteleri kurulur. Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının geliştirilmesi, halkta turizme yakın­ lık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurulması, böl­ ge giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılması, yıîın belirli günlerinde festivaller düzenlenmesi, turistik hâtıra sayılabilecek el ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar. ti ve ilçe turizm komitelerinin çalışmaları bir yönetmelikle düzenlenir. Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri MADDE 18. — Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri, yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir. tKÎNCÎ BÖLÜM Personel işleri Atama ve personel işleri MADDE 19. — Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, hukuk /müşa­ virleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve basın ata­ şeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur ve hizmetliler Bakanlıkça atanır. Müsteşar, Müsteşar Yarcjnncısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, ĝ enel müdürler île -müdür- H Metfiisi (S. &&ym : 28h)
Sayfa 14 -
— 13 — Cumhuriyet Senatosunun .kabul ettiği metin dürleri ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kimselerden en az 10 kişilik turizm komitesi kurar. Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin tabiî üyesidir. Bu yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde de, bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik turizm komiteleri kurulur. Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının geliştirilmesi, halkta turizme yakın­ lık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurulması, böl­ ge giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılması, yıîın belirli günlerinde festivaller düzenlenmesi, turistik hâtıra sayılabilecek el ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar. ti ve ilçe turizm komitelerinin çalışmaları bir yönetmelikle düzenlenir. Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri MADDE 18. — Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri, yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir. tKÎNCÎ BÖLÜM Personel işleri Atama ve personel işleri MADDE 19. — Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, hukuk /müşa­ virleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve basın ata­ şeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur ve hizmetliler Bakanlıkça atanır. Müsteşar, Müsteşar Yarcjnncısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, ĝ enel müdürler île -müdür- H Metfiisi (S. &&ym : 28h) — 14 — Millet, Meclisinim kaibul ettiği metin Yabancı dil bilgisi MADDE 20. — Bakanlığın yabancı dil bilgisini gerektiren maaşlı ve ücretli kadrolarına atana­ cakların bu bilgilerinin ne suretle tesbit edileceği yönetmelikte belirtilir. Müdürler Komisyonu MADDE 21. — Müdürler Komisyonu, Müsteşar veya yardımcısının başkanlığında Teftiş Ku­ rulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Müdürler Komisyonu, müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma prog­ ramı tasarısını hazırlayıp, Bakanın onayına sunar. Müşterek karar dışında kalan memurlarla M, Meclisi ( S. Sayısı: 295)
Sayfa 15 -
— 14 — Millet, Meclisinim kaibul ettiği metin Yabancı dil bilgisi MADDE 20. — Bakanlığın yabancı dil bilgisini gerektiren maaşlı ve ücretli kadrolarına atana­ cakların bu bilgilerinin ne suretle tesbit edileceği yönetmelikte belirtilir. Müdürler Komisyonu MADDE 21. — Müdürler Komisyonu, Müsteşar veya yardımcısının başkanlığında Teftiş Ku­ rulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Müdürler Komisyonu, müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma prog­ ramı tasarısını hazırlayıp, Bakanın onayına sunar. Müşterek karar dışında kalan memurlarla M, Meclisi ( S. Sayısı: 295) — 15 — j^j Cumhuriyet. Senatosunun kabul -ettiği metin lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve Müsteşar Yardımcısı, müfettiş ve müdürler hariç, 20 nci maddenin (ç) fıkrasındaki hükümlere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttır. Bakan, Genel Müdürlük ve müstakil müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube mü­ dürlerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. - • ' Yurt dışı, atama MADDE 20. — Yurt dışı teşkilâtına aday olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 ncü mad­ desindeki şartlarla birlikte : a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmaları, c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek sınavda başarı sağlamaları, ç) ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisini okuyup yazmaya ve konuşmaya muk­ tedir olduklarının, 23 ncü madde uyarınca hazırlanacak yönetmelik gereğince, ilgili üniversite öğre­ tim üyelerinin de katılacakları bir kurulda verecekleri sınavla tevsik edihniş bulunması şarttır. Hiz­ metin görüleceği memleketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesbit edi­ len dillerden birini bildiğini aynı şekilde tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere tercihan atanırlar. Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak alınanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teşki­ lâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı gös­ terdikleri takdirde Turizm ve Tanıtma büroları müdür yardımcılıkları veya basın ataşeliği yardım­ cılıklarına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, ikinci sı­ nıf, birinci sınıf turizm ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın ataşeliklerine ve nihayet ba­ sın müşavirliklerine tâyin olunurlar. ^ " Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : D. Unvan 4 Basın Müşaviri 5 I nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 7 II nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 9 III ncü Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı. Bu teşkilâta intisabedenlerin aynı zamanda diplomasi mesleki bakımından en verimli olacak şe­ kilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile daimî iş bir­ liği halinde bulunur, Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırlanır. Yurt dışındakilerin sicil âmirleri MADDE 21. — 20 nci madde gereğince yurt dışına atanan Bakanlık memurları, bulundukları memleketlerdeki büyükelçillik ve elçilik emrinde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri büyükelçi veya elçilerdir. Büyükelçilik veya elçilik emrindeki Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşavir- M, Meclis. ( S. Sayısı: 295)
Sayfa 16 -
— 15 — j^j Cumhuriyet. Senatosunun kabul -ettiği metin lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve Müsteşar Yardımcısı, müfettiş ve müdürler hariç, 20 nci maddenin (ç) fıkrasındaki hükümlere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttır. Bakan, Genel Müdürlük ve müstakil müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube mü­ dürlerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. - • ' Yurt dışı, atama MADDE 20. — Yurt dışı teşkilâtına aday olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 ncü mad­ desindeki şartlarla birlikte : a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmaları, c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek sınavda başarı sağlamaları, ç) ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisini okuyup yazmaya ve konuşmaya muk­ tedir olduklarının, 23 ncü madde uyarınca hazırlanacak yönetmelik gereğince, ilgili üniversite öğre­ tim üyelerinin de katılacakları bir kurulda verecekleri sınavla tevsik edihniş bulunması şarttır. Hiz­ metin görüleceği memleketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesbit edi­ len dillerden birini bildiğini aynı şekilde tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere tercihan atanırlar. Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak alınanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teşki­ lâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı gös­ terdikleri takdirde Turizm ve Tanıtma büroları müdür yardımcılıkları veya basın ataşeliği yardım­ cılıklarına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, ikinci sı­ nıf, birinci sınıf turizm ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın ataşeliklerine ve nihayet ba­ sın müşavirliklerine tâyin olunurlar. ^ " Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : D. Unvan 4 Basın Müşaviri 5 I nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 7 II nci Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 9 III ncü Sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi, 10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı. Bu teşkilâta intisabedenlerin aynı zamanda diplomasi mesleki bakımından en verimli olacak şe­ kilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile daimî iş bir­ liği halinde bulunur, Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırlanır. Yurt dışındakilerin sicil âmirleri MADDE 21. — 20 nci madde gereğince yurt dışına atanan Bakanlık memurları, bulundukları memleketlerdeki büyükelçillik ve elçilik emrinde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri büyükelçi veya elçilerdir. Büyükelçilik veya elçilik emrindeki Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşavir- M, Meclis. ( S. Sayısı: 295) — 16 — Millet MeclisMııi .feaJbul ettiği metin 800 {dâhil} liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin göreve almmalan, terfileri ve nakilleri, başka göreve atanmaları hakkında karar verir. Müdürler Komisyonunun bu kararlarını onaylamak ma­ kamın yetkisi dahilindedir. ÇaU§ma gün ve saatleri MADDE 22. — Memur ve Hizmetlilerin çalışma günleri ve saatleri, hizmetlerin ve servislerin icaplarına göre Bakanlıkça düzenlenir, Disiplin Kurulu MADDE 23. — Disiplin Kurulu, Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Bakanlık me­ murlarının disiplin işlerine bakar. Turizm Danışma Kurulu MADDE 24. — Turizm Danışma Kurulu, turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, a) İlgili Bakanlıklardan, b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığından, c) ilgili özel idarelerden, ç) İlgili belediyelerden, d) Üniversitelerden, e) ilgili iktisadi Devlet Teşekküllerinden, î) Turizm ile ilgili dernek ve sendikalardan, h) ilgili hasın dernekleri ve basın sendikalarından, i) ilgili bankalardan, j) ilgili ticaret ve sanayi odalarından, k) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 1) ilgili mühendis odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden, m) Türlüye Şoförler Federasyonundan, Gönderilecek birer temsilci ile turizm konusunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve te­ şekküllerde görevli olmıyanlar arasından ve ayrıca özel sektörden çağrılacak kimselerden Jsurulur. Üye sayısı 50 yi geçemez. Her toplantı için bu sayılanlardan hangilerinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça kararlaş­ tırılır. Müsteşar ve Turizm Genel Müdürü, Kurulun tabiî üyeleridir. JEurnl, Bakanlıkça gerekli gö­ rüldüğünde toplantıya çağrılır. Bakanhk her toplantının amacını belirtir ve gündemini hasırlar. Kurul en az iki yılda bir toplanır. Kurul üyelerine, kanuni yol masraflarından başka beher toplantı günü için Bakanlar Karulunea tâyin edilecek miktar üzerinden ayrıca tazminat ödenir. Anadolu Ajansı ile sözleşme .MADDE .25. — Bakanlık, Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosun» ^e .bunların «uygulanmasını denetlemeye ve ödenecek miktar, her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki Maneji aş­ mamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetkilidir. M. Meclisi ( S. Sap» : 235)
Sayfa 17 -
— 16 — Millet MeclisMııi .feaJbul ettiği metin 800 {dâhil} liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin göreve almmalan, terfileri ve nakilleri, başka göreve atanmaları hakkında karar verir. Müdürler Komisyonunun bu kararlarını onaylamak ma­ kamın yetkisi dahilindedir. ÇaU§ma gün ve saatleri MADDE 22. — Memur ve Hizmetlilerin çalışma günleri ve saatleri, hizmetlerin ve servislerin icaplarına göre Bakanlıkça düzenlenir, Disiplin Kurulu MADDE 23. — Disiplin Kurulu, Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Bakanlık me­ murlarının disiplin işlerine bakar. Turizm Danışma Kurulu MADDE 24. — Turizm Danışma Kurulu, turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, a) İlgili Bakanlıklardan, b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığından, c) ilgili özel idarelerden, ç) İlgili belediyelerden, d) Üniversitelerden, e) ilgili iktisadi Devlet Teşekküllerinden, î) Turizm ile ilgili dernek ve sendikalardan, h) ilgili hasın dernekleri ve basın sendikalarından, i) ilgili bankalardan, j) ilgili ticaret ve sanayi odalarından, k) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 1) ilgili mühendis odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden, m) Türlüye Şoförler Federasyonundan, Gönderilecek birer temsilci ile turizm konusunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve te­ şekküllerde görevli olmıyanlar arasından ve ayrıca özel sektörden çağrılacak kimselerden Jsurulur. Üye sayısı 50 yi geçemez. Her toplantı için bu sayılanlardan hangilerinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça kararlaş­ tırılır. Müsteşar ve Turizm Genel Müdürü, Kurulun tabiî üyeleridir. JEurnl, Bakanlıkça gerekli gö­ rüldüğünde toplantıya çağrılır. Bakanhk her toplantının amacını belirtir ve gündemini hasırlar. Kurul en az iki yılda bir toplanır. Kurul üyelerine, kanuni yol masraflarından başka beher toplantı günü için Bakanlar Karulunea tâyin edilecek miktar üzerinden ayrıca tazminat ödenir. Anadolu Ajansı ile sözleşme .MADDE .25. — Bakanlık, Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosun» ^e .bunların «uygulanmasını denetlemeye ve ödenecek miktar, her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki Maneji aş­ mamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetkilidir. M. Meclisi ( S. Sap» : 235) — 17 — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin ligi veya ataşeliği diplomatik misyon şefinin bilgisi altında teknik ve idari hususlarda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğruya yazışma yetkisine sahiptir. Yurt dışında kalma süresi MADDE 22. — Dış teşkilâta atananlar, yurt dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dı­ şındaki görevin yerine getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, turizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ataşeleri için bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurt dışına atanabilmek için yurt içi teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır. Yabancı dil bilgisi MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi 28 ncü madde olarak aynen kabul «dil- mistir. Çalışma gün ve saatleri MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Disiplin Kurulu MADDE 25. — Disiplin Kurulu, Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, hukuk müşaviri, genel müdürler, Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Bakanlık me­ murlarının disiplin işlerine bakar. M. Meclisi (S. Sayısı: 295)
Sayfa 18 -
— 17 — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin ligi veya ataşeliği diplomatik misyon şefinin bilgisi altında teknik ve idari hususlarda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğruya yazışma yetkisine sahiptir. Yurt dışında kalma süresi MADDE 22. — Dış teşkilâta atananlar, yurt dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dı­ şındaki görevin yerine getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, turizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ataşeleri için bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurt dışına atanabilmek için yurt içi teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır. Yabancı dil bilgisi MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi 28 ncü madde olarak aynen kabul «dil- mistir. Çalışma gün ve saatleri MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Disiplin Kurulu MADDE 25. — Disiplin Kurulu, Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, hukuk müşaviri, genel müdürler, Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Bakanlık me­ murlarının disiplin işlerine bakar. M. Meclisi (S. Sayısı: 295) - İS — Millet MeclİMİımıi kaibul eltiği .metir Bu sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirtilir. Bakanlık, Anadolu Ajansında bir denetçi bulundurur. Hakanlığa (jönü eril eeek nüshalar MADDE 26. — 2527 sayılı Basmayazı ve resimleri derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü basmayazı ve resimlerden ikişer nüshayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderirler. Bu hükme uymıyanlar hakkında, Bakanlık, adı geçen kanun hükümleri gereğince kovuşturma yapılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister. Personel eğitimi MADDE 27. — Bakanlık, çalışma alanına giren konularda personel yetiştirmek için kurslar ve uzman okulları açabilir. Bu okulların ders programları ve burada okuyanlara tanınacak haklar, Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. Bakanlık yurt dışında öğrenci okutabilir. İhtisas için yurt dışına stajyer ve bilgi ve görgüsünü artırmak maksadiyle memur gönderebilir. Bu hususta 4489 sayılı Kanunun birinci maddesinin (b) fıkrasında yazıh mesleke ait tahsili bitirmiş olmak şartı turizm ve tanıtma alanında aranmaz. // ve ilçe turizm, komiteleri MADDE 28. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye başkanı, il idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı bölge müdürleri, mahallî orman teşkilâtı işletme müdürleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri işletme müdür­ leri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya acentalan, banka müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, tu­ rizm, basın ve esnaf dernekleri temsilcileri, tu..izm acentalan, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, okul müdürleri ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kim­ selerden en az 10 kişilik turizm komitesi kurar. Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin tabiî üyesidir. Bu'yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde de, bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik tu­ rizm komiteleri kurulur. Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının geliştirilmesi, halkta turizme yakınlık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurulma­ sı, bölge giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılması, yılın belirli günlerinde festivaller dü­ zenlenmesi, turistik hâtıra sayılabilecek el ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar. Bilgi <)öv derme MADDE 29. — Bu kanunun 2 nci maddesinde gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için genel, katma ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yarısından çoğu bu daire ve teşekküllere ait resmî ve özel müessese ve şirketler çalışmalarına ait bilgiyi istek üzerine Tu­ rizm ve Tanıtma Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler, M. Midisi ( S. Sayısı: 295)
Sayfa 19 -
- İS — Millet MeclİMİımıi kaibul eltiği .metir Bu sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirtilir. Bakanlık, Anadolu Ajansında bir denetçi bulundurur. Hakanlığa (jönü eril eeek nüshalar MADDE 26. — 2527 sayılı Basmayazı ve resimleri derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü basmayazı ve resimlerden ikişer nüshayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderirler. Bu hükme uymıyanlar hakkında, Bakanlık, adı geçen kanun hükümleri gereğince kovuşturma yapılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister. Personel eğitimi MADDE 27. — Bakanlık, çalışma alanına giren konularda personel yetiştirmek için kurslar ve uzman okulları açabilir. Bu okulların ders programları ve burada okuyanlara tanınacak haklar, Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. Bakanlık yurt dışında öğrenci okutabilir. İhtisas için yurt dışına stajyer ve bilgi ve görgüsünü artırmak maksadiyle memur gönderebilir. Bu hususta 4489 sayılı Kanunun birinci maddesinin (b) fıkrasında yazıh mesleke ait tahsili bitirmiş olmak şartı turizm ve tanıtma alanında aranmaz. // ve ilçe turizm, komiteleri MADDE 28. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye başkanı, il idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı bölge müdürleri, mahallî orman teşkilâtı işletme müdürleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri işletme müdür­ leri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya acentalan, banka müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, tu­ rizm, basın ve esnaf dernekleri temsilcileri, tu..izm acentalan, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, okul müdürleri ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kim­ selerden en az 10 kişilik turizm komitesi kurar. Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin tabiî üyesidir. Bu'yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde de, bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik tu­ rizm komiteleri kurulur. Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının geliştirilmesi, halkta turizme yakınlık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurulma­ sı, bölge giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılması, yılın belirli günlerinde festivaller dü­ zenlenmesi, turistik hâtıra sayılabilecek el ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar. Bilgi <)öv derme MADDE 29. — Bu kanunun 2 nci maddesinde gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için genel, katma ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yarısından çoğu bu daire ve teşekküllere ait resmî ve özel müessese ve şirketler çalışmalarına ait bilgiyi istek üzerine Tu­ rizm ve Tanıtma Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler, M. Midisi ( S. Sayısı: 295) - 19 — «. ' i ıu! İ ı ı ın \v ; Sı-rnı;<Ku,;n<ı ka imi r i i ı ^ i m e t i n Personel eğitimi MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabuı edil­ miştir. Sözleşmeli eleman kuVkmılmasî MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 33 neti maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri kurulması MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edil- mistir. (ÎOÜNCf liÖLÜM Malî hükümler Halınaima ve ı/aplu mada özel yetkiler MADDE 29. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Türkiye'ye turist ceübi ve memlekette turizm endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle, dış yatırım bağlanması bakımından, milletlerarası alanda ta­ nınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri araştır­ masını yaptırmak üzere, Kalkınma Pllânmdaki esaslara uygun olarak bütçe imkânları dairesinde gelecek yıllara geçici yüklemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşmelerin akdinde Ar­ tırma ve Eksiltme ve IhaJle Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanunundaki avans ve kredi hükümleri tatbik olunmas. M, Meclisi ( S. Sayı» : 295)
Sayfa 20 -
- 19 — «. ' i ıu! İ ı ı ın \v ; Sı-rnı;<Ku,;n<ı ka imi r i i ı ^ i m e t i n Personel eğitimi MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabuı edil­ miştir. Sözleşmeli eleman kuVkmılmasî MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 33 neti maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri kurulması MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edil- mistir. (ÎOÜNCf liÖLÜM Malî hükümler Halınaima ve ı/aplu mada özel yetkiler MADDE 29. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Türkiye'ye turist ceübi ve memlekette turizm endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle, dış yatırım bağlanması bakımından, milletlerarası alanda ta­ nınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri araştır­ masını yaptırmak üzere, Kalkınma Pllânmdaki esaslara uygun olarak bütçe imkânları dairesinde gelecek yıllara geçici yüklemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşmelerin akdinde Ar­ tırma ve Eksiltme ve IhaJle Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanunundaki avans ve kredi hükümleri tatbik olunmas. M, Meclisi ( S. Sayı» : 295) — 20 — Millet Meclisinim fealbul. ettiği metin Sahnalma ve yaptırmada özel y etkile-- MADDE 30. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Türkiye'ye turist celbi ve memlekette turizm endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle, dış yatırım sağlanması bakımından, milletlerarası alanda ta­ nınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri araştır­ masını yaptırmak üzere, kalkınma planındaki esaslara uygun olarak bütçe imkânları dairesinde ge­ lecek yıllara geçici yüklemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşmelerin akdinde Artır­ ma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanunundaki avans ve kredi hü­ kümleri tatbik olunmaz. Filimlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslendirme işleriyle propaganda niteliğindeki her türlü yayın için gerekli malzemenin alımı ve basımı, yurt içinde ve dışında açılacak sergi yerlerinin yapı­ mı, süslenmesi, kiralanması, sergi malzemesi satmalmması, propaganda niteliğindeki her türlü ağır­ lama ve bunlarla ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, Bakanlıkça kurulacak özel komisyon­ lar, pazarlıkla ihale edebilirler. Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu­ nu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. Ödüller MADDE 31. — Bakanlık, hizmetlerine giren konularla ilgili özel teşebbüsler için ödüller koya­ bilir. Bu ödüllerin miktarı şekil ve şartları Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetme­ likle belirtilir. Döner sermaye MADDE 32. — Her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, filim, fotoğraf, plâk ve hâtıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, özel radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller dü­ zenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 5 milyon lira döner sermaye verilir. Yurt dışında yapılacak ortaklıklar için Maliye Bakanlığı ile önceden uyuşulur. Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye 20 milyon lirayı buluncaya kadar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı mal sandığına yatırılır ve büt­ çe gelirlerine geçirilir. Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve yapılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve benzeri gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indirim sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner sermayenin hesap usulleri, Maliye Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönet­ melikte düzenlenir. Döner sermayenin her türlü harcama, satmalına gibi işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. M. Meclisi ( S. Sayısı : 295)
Sayfa 21 -
— 20 — Millet Meclisinim fealbul. ettiği metin Sahnalma ve yaptırmada özel y etkile-- MADDE 30. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Türkiye'ye turist celbi ve memlekette turizm endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle, dış yatırım sağlanması bakımından, milletlerarası alanda ta­ nınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri araştır­ masını yaptırmak üzere, kalkınma planındaki esaslara uygun olarak bütçe imkânları dairesinde ge­ lecek yıllara geçici yüklemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşmelerin akdinde Artır­ ma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanunundaki avans ve kredi hü­ kümleri tatbik olunmaz. Filimlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslendirme işleriyle propaganda niteliğindeki her türlü yayın için gerekli malzemenin alımı ve basımı, yurt içinde ve dışında açılacak sergi yerlerinin yapı­ mı, süslenmesi, kiralanması, sergi malzemesi satmalmması, propaganda niteliğindeki her türlü ağır­ lama ve bunlarla ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, Bakanlıkça kurulacak özel komisyon­ lar, pazarlıkla ihale edebilirler. Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu­ nu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. Ödüller MADDE 31. — Bakanlık, hizmetlerine giren konularla ilgili özel teşebbüsler için ödüller koya­ bilir. Bu ödüllerin miktarı şekil ve şartları Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetme­ likle belirtilir. Döner sermaye MADDE 32. — Her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, filim, fotoğraf, plâk ve hâtıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, özel radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller dü­ zenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 5 milyon lira döner sermaye verilir. Yurt dışında yapılacak ortaklıklar için Maliye Bakanlığı ile önceden uyuşulur. Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye 20 milyon lirayı buluncaya kadar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı mal sandığına yatırılır ve büt­ çe gelirlerine geçirilir. Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve yapılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve benzeri gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indirim sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner sermayenin hesap usulleri, Maliye Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönet­ melikte düzenlenir. Döner sermayenin her türlü harcama, satmalına gibi işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) Cumhuriyet Sonat osun un kabul ettiği metin Filimlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslendirme işleriyle propaganda niteliğindeki her türlü yayın için gerekli malzemenin allımı ve basımı, yurt içinde ve dışında açılacak sergi yerlerinin ya­ pımı, süslenmesi, kiralanması, sergi malzemesi satınalınması, propaganda niteliğindeki her türlü ağırlama ve bunlarla ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, bakanlıkça kurulacak özel ko­ misyonlar, pazarlıkla ihale edebilirler. Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhase- bei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. ödüller MADDE 30. — Millet Meclisinin 31 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. Döner sermaye MADDE 31. — Millet Meclisinin 32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiş­ tir. Dış teşkilât giderleri MADDE 32. — Yurt dışı teşkilâtının giderleri için Turizm ve Tanıtma büroları müdürlerine, basın müşavirlerine ve basın ataşelerine avans gönderilir. Bu avansların sınırlarını Bakanlar Ku­ rulu kararlaştırır. M. Meeifoi ( S. Sayısı: 29*)
Sayfa 22 -
Cumhuriyet Sonat osun un kabul ettiği metin Filimlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslendirme işleriyle propaganda niteliğindeki her türlü yayın için gerekli malzemenin allımı ve basımı, yurt içinde ve dışında açılacak sergi yerlerinin ya­ pımı, süslenmesi, kiralanması, sergi malzemesi satınalınması, propaganda niteliğindeki her türlü ağırlama ve bunlarla ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, bakanlıkça kurulacak özel ko­ misyonlar, pazarlıkla ihale edebilirler. Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhase- bei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. ödüller MADDE 30. — Millet Meclisinin 31 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. Döner sermaye MADDE 31. — Millet Meclisinin 32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiş­ tir. Dış teşkilât giderleri MADDE 32. — Yurt dışı teşkilâtının giderleri için Turizm ve Tanıtma büroları müdürlerine, basın müşavirlerine ve basın ataşelerine avans gönderilir. Bu avansların sınırlarını Bakanlar Ku­ rulu kararlaştırır. M. Meeifoi ( S. Sayısı: 29*) Millet; Meclisinin! faalin il etliği metin Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her bütçe yılı sonunda düzenle­ necek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca seçilecek birer uzman denetçi eliyle kayıtlara ve diğer belgelere uygulanarak incelenir. Sonuca göre, düzenlenecek raporlardan bir nüshası bilanço ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına, bir nüshası da bilanço ve buna bağlanması gereken belgelerin onaylı suretleri ile bir­ likte Maliye Bakanlığına verilir. Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte müşte­ reken tesbit edilir. Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. Sözleşmeli eleman kullanılması MADDE 33. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile geçici hizmet­ ler için yerli, yabancı uzman ve sanatçı çalıştırmaya yetkilidir; ancak, yerli ve yabancı uzman ve sanatçılardan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların çalıştırılacakları süre ve alanları, yeterlikleri ve nitelikleri esas alınmak üzere Millî Eğitim, İçişleri, Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafın­ dan hazırlanacak bir yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. J)ıs teşkilât (liderleri MADDE 34. — Yurt dışı teşkilâtının giderleri için Turizm ve' Tanıtma Büroları müdürlerin©, Basın müşavirlerine ve Basın ataşelerine avans gönderilir. Bu avanslann sınırlarını Bakanlar Kurulu kararlaştırır. Turizm, m, Tanıtma Büroları, Basın müşavirlikleri, Basın, ataşelikleri kurulması MADDE 35. — Yurt dışı Turizm ve Tanıtma Büroları, Basın müşavirlikleri, Basın ataşelikleri, gerekli görülen yerlerde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur, yurt dışı teşkilâtta çalışan memurlar hakkında 4991 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Aylıklı kadrolar MADDE 36. — 5392 ve 6886 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu­ na bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış ve 3856 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele; bu kanuna bağlı (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) başlığı altındaki (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ilâve edilmiş ve (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolarda mezkûr oetvelin Maliye Bakanlığı kısmına eklenmiştir. Bakanlığa (jeçen yetkiler MADDE 37. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile Turizm Danışma Kuruluna, Başbakanlığa ve kanunun 2 ve 8 nci maddeleri hükmü hariç Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiler Turizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. 6086 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Merkez Turizm Komitesinin aldığı kararlar, Bakanlı­ ğın onayı ile tamamlanır. Komitenin kararları danışım niteliğindedir. M. Meclisi ( S. Sayın : 29f>)
Sayfa 23 -
Millet; Meclisinin! faalin il etliği metin Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her bütçe yılı sonunda düzenle­ necek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca seçilecek birer uzman denetçi eliyle kayıtlara ve diğer belgelere uygulanarak incelenir. Sonuca göre, düzenlenecek raporlardan bir nüshası bilanço ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına, bir nüshası da bilanço ve buna bağlanması gereken belgelerin onaylı suretleri ile bir­ likte Maliye Bakanlığına verilir. Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte müşte­ reken tesbit edilir. Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. Sözleşmeli eleman kullanılması MADDE 33. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile geçici hizmet­ ler için yerli, yabancı uzman ve sanatçı çalıştırmaya yetkilidir; ancak, yerli ve yabancı uzman ve sanatçılardan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların çalıştırılacakları süre ve alanları, yeterlikleri ve nitelikleri esas alınmak üzere Millî Eğitim, İçişleri, Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafın­ dan hazırlanacak bir yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. J)ıs teşkilât (liderleri MADDE 34. — Yurt dışı teşkilâtının giderleri için Turizm ve' Tanıtma Büroları müdürlerin©, Basın müşavirlerine ve Basın ataşelerine avans gönderilir. Bu avanslann sınırlarını Bakanlar Kurulu kararlaştırır. Turizm, m, Tanıtma Büroları, Basın müşavirlikleri, Basın, ataşelikleri kurulması MADDE 35. — Yurt dışı Turizm ve Tanıtma Büroları, Basın müşavirlikleri, Basın ataşelikleri, gerekli görülen yerlerde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur, yurt dışı teşkilâtta çalışan memurlar hakkında 4991 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Aylıklı kadrolar MADDE 36. — 5392 ve 6886 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu­ na bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış ve 3856 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele; bu kanuna bağlı (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) başlığı altındaki (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ilâve edilmiş ve (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolarda mezkûr oetvelin Maliye Bakanlığı kısmına eklenmiştir. Bakanlığa (jeçen yetkiler MADDE 37. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile Turizm Danışma Kuruluna, Başbakanlığa ve kanunun 2 ve 8 nci maddeleri hükmü hariç Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiler Turizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. 6086 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Merkez Turizm Komitesinin aldığı kararlar, Bakanlı­ ğın onayı ile tamamlanır. Komitenin kararları danışım niteliğindedir. M. Meclisi ( S. Sayın : 29f>) — 23 — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli hükümler Anadolu Ajansı ile sözleşme MADDE 33. — Millet MecUisi metninin 25 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Bakanlığa gönderilecek nüshalar MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Bilgi gönderme MADDE 35. — Millet Meolisi metninin 29 ncu maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edil- mistir. Aylıklı kadrolar MADDE 36. — Mille Meclisi meninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmişir. Bakanlığa geçen yetkiler MADDE 37. — Mille Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmişir. M. Meclisi ( S. Sayın: 295)
Sayfa 24 -
— 23 — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli hükümler Anadolu Ajansı ile sözleşme MADDE 33. — Millet MecUisi metninin 25 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Bakanlığa gönderilecek nüshalar MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edil­ miştir. Bilgi gönderme MADDE 35. — Millet Meolisi metninin 29 ncu maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edil- mistir. Aylıklı kadrolar MADDE 36. — Mille Meclisi meninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmişir. Bakanlığa geçen yetkiler MADDE 37. — Mille Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmişir. M. Meclisi ( S. Sayın: 295) - 24 — Millet Meclisinim kabul ettiği metin 7470 sayılı Kanunun 18 nci maddesindeki talih oyunları ile ilgili yetki, bu kanunla Turizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. Kaldırılan hilk'umur MADDE 38. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunundaki radyoların işletilmesi ile ilgili hükümler müstesna, diğer hükümler ile bunların ek ve değiştirgeleri ve bu ka­ nuna aykırı olan öbür hükümler kaldırılmıştır, Geçici hükümler GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü me­ mur ve hizmetlilerinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği günde, geçici görev, hastalık, izin gibi ka­ nuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyanlarm, Bakanlık kuruluşunda aylıklı veya ücretli bir göreve atandıklarında, işe başlama kaydı aranmaksızın, aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam olunur. GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın • Yayın ve Tu­ rizm Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların, 16 noı maddedeki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesindeki haklan mahfuzdur. GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Tu­ rizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin olunacaklarda 21 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde, Turizm ve Ta­ nıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyeetlere, mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde de görevli olanlarla veya gazetecilik meslekinde en az beş yıl basın kartı sahibi ve aralıksız çalışmış olanlar atanabilirler. Bu şekilde atananlara 3656 sayılı Kanunun hükümlerine göre alabilecekleri maaş ile kadro maaşı arasındaki fark müktesep hak sayılmamak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece verilir. Bu şekilde atanacakların Memurin Kanunundaki şartlardan başka fakülte veya yüksek okullar­ dan veya muadeletleri Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak yabancı memleketlerdeki yüksek öğrenim müesseselerinden mezun olmaları ve işbu kanunun 17 nci maddesindeki yabancı dillerden birini bildiklerini o maddedeki esaslara göre tevsik etmeleri şarttır. Turizm ve Tanıtma alanındaki ihtisasları müsbit evrakla sabit olanlar ve 17 nci maddede belir­ tilen dillerden birini bildikleri aynı bent hükmünce tesbit edilenler, Bakanlığın Turizm ve Tanıtma ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına atanabilirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulunanlar tercih edi­ lir. Dış görevlere atananlardan yüksek öğrenim yapmamış olanlar Basın müşaviri, Basın ataşesi ve I nci sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü olamazlar. Dış teşkilâtta lise veya muadili okullar­ dan mezun olmıyanlar atanamazlar. M. Meclisi ( S. Sayısı: 295)
Sayfa 25 -
- 24 — Millet Meclisinim kabul ettiği metin 7470 sayılı Kanunun 18 nci maddesindeki talih oyunları ile ilgili yetki, bu kanunla Turizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. Kaldırılan hilk'umur MADDE 38. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunundaki radyoların işletilmesi ile ilgili hükümler müstesna, diğer hükümler ile bunların ek ve değiştirgeleri ve bu ka­ nuna aykırı olan öbür hükümler kaldırılmıştır, Geçici hükümler GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü me­ mur ve hizmetlilerinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği günde, geçici görev, hastalık, izin gibi ka­ nuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyanlarm, Bakanlık kuruluşunda aylıklı veya ücretli bir göreve atandıklarında, işe başlama kaydı aranmaksızın, aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam olunur. GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın • Yayın ve Tu­ rizm Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların, 16 noı maddedeki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesindeki haklan mahfuzdur. GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Tu­ rizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin olunacaklarda 21 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde, Turizm ve Ta­ nıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyeetlere, mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde de görevli olanlarla veya gazetecilik meslekinde en az beş yıl basın kartı sahibi ve aralıksız çalışmış olanlar atanabilirler. Bu şekilde atananlara 3656 sayılı Kanunun hükümlerine göre alabilecekleri maaş ile kadro maaşı arasındaki fark müktesep hak sayılmamak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece verilir. Bu şekilde atanacakların Memurin Kanunundaki şartlardan başka fakülte veya yüksek okullar­ dan veya muadeletleri Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak yabancı memleketlerdeki yüksek öğrenim müesseselerinden mezun olmaları ve işbu kanunun 17 nci maddesindeki yabancı dillerden birini bildiklerini o maddedeki esaslara göre tevsik etmeleri şarttır. Turizm ve Tanıtma alanındaki ihtisasları müsbit evrakla sabit olanlar ve 17 nci maddede belir­ tilen dillerden birini bildikleri aynı bent hükmünce tesbit edilenler, Bakanlığın Turizm ve Tanıtma ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına atanabilirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulunanlar tercih edi­ lir. Dış görevlere atananlardan yüksek öğrenim yapmamış olanlar Basın müşaviri, Basın ataşesi ve I nci sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü olamazlar. Dış teşkilâtta lise veya muadili okullar­ dan mezun olmıyanlar atanamazlar. M. Meclisi ( S. Sayısı: 295) - 25 — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin Kaldırılan hükümler MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmişir. BEŞİNCİ BÖLÜM Geçici maddeler GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın ve Tu­ rizm Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların 19 ncu maddedeki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesindeki hakları mahfuzdur. GEÇlCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın ve Tu­ rizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin oluna­ caklarda 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. Bunlar hakkında 19 ncu madde hük­ mü uygulanır. GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Turizm ve Tanıtma Bakanlı­ ğının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyetlere, kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Ge­ nel Müdürlüğünde görevli olanlardan da, üç ay içinde atanmalar yapılabilir. Bu suretle atanacaklara, 3656 sayılı Kanun hükümlerine göre, alabilecekleri maaşla kadro maa­ şı arasındaki fark, müktesep hak sayılmamak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece verilir. Bunların dil ve öğrenim dereceleri bakımından, 19 ve 20 nci maddelerdeki şartları haiz olmaları gerekir. Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisaslarını muteber ve Müdürler Kurulunca kabul olunacak bel­ gelerle belirtenler ve 20 nci maddenin (ç) fıkrası hükmüne göre, dil imtihanını vermek ve lise me­ zunu olmak şartiyle, Bakanlığın turizm ve tanıtma ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına, altı ay süre için­ de atanabilirler. Bu gibiler, Basın Müşaviri, Basın Ataşesi ve birinci sınıf Turizm ve Tanıtma Bü­ rosu Müdürü olamazlar. Bu kanun yürürlüğe girdiği.tarihten itibaren, beş yıl içinde, gazetecilik meslekinde en az beş yıl basın kartı sahibi olarak aralıksız çalışmış olanlar da birinci fıkrada belirtilen ihtisas yeri memuri­ yetlere, aynı şartlarla atanabilirler. Bu suretle atanacakların, dil ve öğrenim derecesi bakımından, 19 ve 20 nci maddelerdeki şartları haiz olmaları gerekir. Bunlar, bir yönetmelikte belirtilecek esas­ lar dâhilinde, altı ay süre ile Bakanlıkta staj mahiyetinde hizmet görmeden yurt dışı görevlere baş- lıyamazlar. • ' M. Meclisi ( S. Sayısı : 295)
Sayfa 26 -
- 25 — Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin Kaldırılan hükümler MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmişir. BEŞİNCİ BÖLÜM Geçici maddeler GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın ve Tu­ rizm Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların 19 ncu maddedeki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesindeki hakları mahfuzdur. GEÇlCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın ve Tu­ rizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin oluna­ caklarda 14 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. Bunlar hakkında 19 ncu madde hük­ mü uygulanır. GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Turizm ve Tanıtma Bakanlı­ ğının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyetlere, kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Ge­ nel Müdürlüğünde görevli olanlardan da, üç ay içinde atanmalar yapılabilir. Bu suretle atanacaklara, 3656 sayılı Kanun hükümlerine göre, alabilecekleri maaşla kadro maa­ şı arasındaki fark, müktesep hak sayılmamak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece verilir. Bunların dil ve öğrenim dereceleri bakımından, 19 ve 20 nci maddelerdeki şartları haiz olmaları gerekir. Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisaslarını muteber ve Müdürler Kurulunca kabul olunacak bel­ gelerle belirtenler ve 20 nci maddenin (ç) fıkrası hükmüne göre, dil imtihanını vermek ve lise me­ zunu olmak şartiyle, Bakanlığın turizm ve tanıtma ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına, altı ay süre için­ de atanabilirler. Bu gibiler, Basın Müşaviri, Basın Ataşesi ve birinci sınıf Turizm ve Tanıtma Bü­ rosu Müdürü olamazlar. Bu kanun yürürlüğe girdiği.tarihten itibaren, beş yıl içinde, gazetecilik meslekinde en az beş yıl basın kartı sahibi olarak aralıksız çalışmış olanlar da birinci fıkrada belirtilen ihtisas yeri memuri­ yetlere, aynı şartlarla atanabilirler. Bu suretle atanacakların, dil ve öğrenim derecesi bakımından, 19 ve 20 nci maddelerdeki şartları haiz olmaları gerekir. Bunlar, bir yönetmelikte belirtilecek esas­ lar dâhilinde, altı ay süre ile Bakanlıkta staj mahiyetinde hizmet görmeden yurt dışı görevlere baş- lıyamazlar. • ' M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) — 26 — Millet MeclMnıini kabul ettiği metin GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve devam ede­ bilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak bir yıl içinde 17 nci maddenin (ç) bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şarttır. Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş olanlar veya yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan lise diploması yahut daha üst derecede bir diplomaya sa­ hip bulunanlar için bu hüküm uygulanmaz. G-EÇÎCÎ MADDE 6. — 5392 sayılı Kanunla döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, sermaye­ sine mahsubedilmek üzere 32 nci maddede yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. GEÇÎCÎ MADDE 7. —' Başbakanlığa ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sa­ yılı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa gereğin­ ce özerk kamu tüzel kişüliği halinde çalışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma Bakanlığın­ ca yürütülür. Kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Müdürlüğünde, Teknik işler Amirliğinde, sürekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan radyolardaki her çeşit personel hizmetlerine devam ederler. Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu ka­ nuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, İstanbul radyo­ ları ve 1963 yılı Bütçe Kanununa ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılmasına de­ vam olunur. Bu kanun yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. MADDE 39. MADDE 40. M. MeclM ( S. Sayısı: 295) '"
Sayfa 27 -
— 26 — Millet MeclMnıini kabul ettiği metin GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve devam ede­ bilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak bir yıl içinde 17 nci maddenin (ç) bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şarttır. Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş olanlar veya yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan lise diploması yahut daha üst derecede bir diplomaya sa­ hip bulunanlar için bu hüküm uygulanmaz. G-EÇÎCÎ MADDE 6. — 5392 sayılı Kanunla döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, sermaye­ sine mahsubedilmek üzere 32 nci maddede yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. GEÇÎCÎ MADDE 7. —' Başbakanlığa ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sa­ yılı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa gereğin­ ce özerk kamu tüzel kişüliği halinde çalışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma Bakanlığın­ ca yürütülür. Kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Müdürlüğünde, Teknik işler Amirliğinde, sürekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan radyolardaki her çeşit personel hizmetlerine devam ederler. Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu ka­ nuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, İstanbul radyo­ ları ve 1963 yılı Bütçe Kanununa ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılmasına de­ vam olunur. Bu kanun yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. MADDE 39. MADDE 40. M. MeclM ( S. Sayısı: 295) '" — 27 — Cumhuriyet Senatosunun fcabul ettiği metin GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve devam ede­ bilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bağlıyarak bir yıl içinde 20 nci maddenin (ç) bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şarttır. Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş olanlar veya yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan lise diploması yahut daha üst derecede bir diplomaya sa­ hip bulunanlar için bu hüküm uygulanmaz. GEÇÎCÎ MADDE 6. — 5392 sayılı Kanunla döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, sermaye­ sine mahsubedilmek üzere 31 nci maddede yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. GEÇÎCt MADDE 7. — Başbakanlığa ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sayıllı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa ge­ reğince özerk kamu tüzel kişiliği halinde çalışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma Ba­ kanlığınca yürütülür. Kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Mü­ dürlüğünde, Teknik îşler Amirliğince, sürekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan rad- yolardaki her çeşit personel hizmetlerine devam ederler. Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu kanuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, istanbul rad­ yoları ve 1963 yıllı Bütçe Kanununa ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılmasına de­ vam olunur. ALTINCI BÖLÜM Yürürlük ve yürütme Yürütme tarihi MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. Yürütme organı MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. M. Meclisi ( S. Sayısı : 295)
Sayfa 28 -
— 27 — Cumhuriyet Senatosunun fcabul ettiği metin GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve devam ede­ bilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bağlıyarak bir yıl içinde 20 nci maddenin (ç) bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şarttır. Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş olanlar veya yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan lise diploması yahut daha üst derecede bir diplomaya sa­ hip bulunanlar için bu hüküm uygulanmaz. GEÇÎCÎ MADDE 6. — 5392 sayılı Kanunla döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, sermaye­ sine mahsubedilmek üzere 31 nci maddede yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. GEÇÎCt MADDE 7. — Başbakanlığa ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sayıllı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa ge­ reğince özerk kamu tüzel kişiliği halinde çalışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma Ba­ kanlığınca yürütülür. Kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Mü­ dürlüğünde, Teknik îşler Amirliğince, sürekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan rad- yolardaki her çeşit personel hizmetlerine devam ederler. Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu kanuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, istanbul rad­ yoları ve 1963 yıllı Bütçe Kanununa ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılmasına de­ vam olunur. ALTINCI BÖLÜM Yürürlük ve yürütme Yürütme tarihi MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. Yürütme organı MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) 28 Geçici Komisyonun kabul ettiği cetveller (Millet Meclisi metninin 1 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) [2] SAYILI CETVEL Basın Ataşesi (Ih. yeri) 12 700 D. 2 2 6 3 5 6 7 8 10 3 4 3 4 4 4 4 6 7 6 7 6 6 6 7 7 7 8 9 10 11 5 6. 7. 6 4 6 8 Görevin çeşidi Müsteşar Müsteşar Yardımcısı özel Kalem Müdürü Teftiş Kurulu Başkanı 1 nci Sınıf Müfettiş 2 nci » » 3 ncü » » 4 ncü » » Müfettiş Yardımcısı 1 nci Hukuk Müşaviri 2 nci » » Genel Müdür (Ih. yeri) Müşavir (Ih. yeri) Müşavir Sosyal Turizm Uzmanı Folklor Uzmanı (Ih. yeri) Şube Müdürü Şube Müdürü Yardımcısı Başraportör Raportör Döner Sermaye Saymanı Ayniyat Saymanı idare Âmiri Mutemet Teknik Ambar Memuru Ambar Memuru Şef Memur » » Mütercim » » Bakanlık Doktoru Merkezde Basın Müşaviri (İh. yeri) ' Merkezde Turizm ve Tanıt­ ma Bürosu Müdürü veya Basın Ataşesi (Ih. yeri) Merkezde Turizm ve Tanıt­ ma Bürosu Müdürü veya Aded 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4 1 1 1 15 7 10 10 1 1 1 1 1 1 10 12 13 8 8 9 10 1 2 8 Aylık tutarı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 750 500 950 500 100 950 800 700 500 500 250 500 250 250 250 250 950 800 950 800 950 950 950 800 800 800 700 600 500 450 100 950 800 950 250 930 D. 9 11 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 6 fi 5 (1 7 fi 7 7 8 "10 Görevin çeşidi A Merkezde Turizm ve Tanıt­ ma Bürosu Müdürü veya Basın Ataşesi (Ih. yeri) Merkezde Turizm ve Tanıt­ ma Bürosu Müdürü veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı Turizm uzmanı (Ih. yeri) Otelcilik Uzmanı (Ih. yeri) Propaganda Uzmanı (Ih. yeri) Müşavir (Yük. Müh. veya Yük. Mimar) (Ih. yeri) Enformasyon Uzmanı (Ih. yeri) Foto - Filim Uzmanı (Ih. yeri) Müdür (İh. yeri) Müdür Müdür Yardımcısı Turistik Tesisler Uzmanı De­ netçisi (Ih. yeri) Tıbbi Turizm Uzmanı Fiziyo- terapi Mütehassısı (Tabip) (ihtisas yeri) tiler Teşkilâtı Bölge Müdürü (İhtisas yeri) » » » » » » » » Bölge Müdür Yardımcısı İl Temsilcisi veya Turizm Bürosu Müdürü î] Temsilcisi veya Turizm Bürosu Müdürü Mütercim Turizm Bürosu Şefi (Ya­ bancı dil bilir) Turizm Bürosu Şefi (Ya­ bancı dil bilir) Kontrolör Şef Memur ded 10 10 4 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 3 3 4 3 1 2 5 4 4 2 5 2 Aylık tutarı 600 450 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 950 1 250 1 250 1 250 1 100 950 950 1 100 950 800 950 800 800 700 500 M. Meclisi ( S. Sayısı : 295)
Sayfa 29 -
28 Geçici Komisyonun kabul ettiği cetveller (Millet Meclisi metninin 1 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) [2] SAYILI CETVEL Basın Ataşesi (Ih. yeri) 12 700 D. 2 2 6 3 5 6 7 8 10 3 4 3 4 4 4 4 6 7 6 7 6 6 6 7 7 7 8 9 10 11 5 6. 7. 6 4 6 8 Görevin çeşidi Müsteşar Müsteşar Yardımcısı özel Kalem Müdürü Teftiş Kurulu Başkanı 1 nci Sınıf Müfettiş 2 nci » » 3 ncü » » 4 ncü » » Müfettiş Yardımcısı 1 nci Hukuk Müşaviri 2 nci » » Genel Müdür (Ih. yeri) Müşavir (Ih. yeri) Müşavir Sosyal Turizm Uzmanı Folklor Uzmanı (Ih. yeri) Şube Müdürü Şube Müdürü Yardımcısı Başraportör Raportör Döner Sermaye Saymanı Ayniyat Saymanı idare Âmiri Mutemet Teknik Ambar Memuru Ambar Memuru Şef Memur » » Mütercim » » Bakanlık Doktoru Merkezde Basın Müşaviri (İh. yeri) ' Merkezde Turizm ve Tanıt­ ma Bürosu Müdürü veya Basın Ataşesi (Ih. yeri) Merkezde Turizm ve Tanıt­ ma Bürosu Müdürü veya Aded 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4 1 1 1 15 7 10 10 1 1 1 1 1 1 10 12 13 8 8 9 10 1 2 8 Aylık tutarı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 750 500 950 500 100 950 800 700 500 500 250 500 250 250 250 250 950 800 950 800 950 950 950 800 800 800 700 600 500 450 100 950 800 950 250 930 D. 9 11 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 6 fi 5 (1 7 fi 7 7 8 "10 Görevin çeşidi A Merkezde Turizm ve Tanıt­ ma Bürosu Müdürü veya Basın Ataşesi (Ih. yeri) Merkezde Turizm ve Tanıt­ ma Bürosu Müdürü veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı Turizm uzmanı (Ih. yeri) Otelcilik Uzmanı (Ih. yeri) Propaganda Uzmanı (Ih. yeri) Müşavir (Yük. Müh. veya Yük. Mimar) (Ih. yeri) Enformasyon Uzmanı (Ih. yeri) Foto - Filim Uzmanı (Ih. yeri) Müdür (İh. yeri) Müdür Müdür Yardımcısı Turistik Tesisler Uzmanı De­ netçisi (Ih. yeri) Tıbbi Turizm Uzmanı Fiziyo- terapi Mütehassısı (Tabip) (ihtisas yeri) tiler Teşkilâtı Bölge Müdürü (İhtisas yeri) » » » » » » » » Bölge Müdür Yardımcısı İl Temsilcisi veya Turizm Bürosu Müdürü î] Temsilcisi veya Turizm Bürosu Müdürü Mütercim Turizm Bürosu Şefi (Ya­ bancı dil bilir) Turizm Bürosu Şefi (Ya­ bancı dil bilir) Kontrolör Şef Memur ded 10 10 4 1 1 1 1 1 2 2 4 4 1 3 3 4 3 1 2 5 4 4 2 5 2 Aylık tutarı 600 450 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 950 1 250 1 250 1 250 1 100 950 950 1 100 950 800 950 800 800 700 500 M. Meclisi ( S. Sayısı : 295) D. Görevin çeşidi Yurt dtşt teşkilâtı Basın Müşaviri (İhtisas yeri) 1 nci Sınıf Turizm ve Ta­ nıtma Bürosu Müdürü veya Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 2 nci Sınıf Turizm ve Ta­ nıtma Bürosu Müdürü veya Aylık Aded tutarı 4 1 250 6 1 100 D. 9 10 Görevin çeşidi Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 3 ncü Sınıf Turizm ve Ta­ nıtma Bürosu Müdürü veya Basın Ataşesi (İhtisas yeri) Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdür Yardımcısı veya Ba­ sın Ataşesi Yardımcısı (İh­ tisas yeri) Aded 10 12 12 Aylık tutarı 800 600 500 [3] SAYILI CETVEL Millet Meelisi metninin 3 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. [4] SAYILI CETVEL Millet Meclisi metninin 4 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. M. Meclisi ( S . Sayısı: 295)
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul