İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Dönem : 1 Toplantı : 1 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları (1 /210) T. C. Başbakanlık 8.6.1962 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı: 71/1758 - 1764 MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun­ ca 29.5.1962 tarihinde kararlaştırılan, «1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu­ nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul­ muştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Başbakan İsmet İnönü GEREKÇE İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve bu müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve finansman müesseselerine olan borçlarının tahkim, tasfiye veya tecili hakkındaki 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanun gereğin­ ce Hazine ve bahis konusu müesseselerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan borçlarının tahkimi neticesinde: a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının senetler cüzdanındaki 120 gün vadeli ticari se­ netler yekûnunda ehemmiyetli bir azalma meydana geldiğinden, mezkûr yekûnla irtibatlandırıl- mış bulunan sanayici, madenci ve esnaf kredileriyle, zirai kredi limitlerinin gerekli seviyeye ir­ caı maksadiyle 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde lüzumlu değişikliğin yapılması iktiza et­ mektedir. b) Diğer taraftan ekonomide para ve kredi hareketleri gîm geçtikçe ehemmiyet kazandığın­ dan, ekonomik faaliyetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için bu olaylar hakkında vaktinde bilgi edinilmesi gerekmektedir. 1715 sayılı Kanuna 6514 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan bir madde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan, kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü malûmatı ve bunların müşterilerinin risk vaziyetlerini ta- lebetmek yetkisini vermekle beraber, bankaları bu* malûmatı vermeye mecbur kılan bir müeyyi­ de vaz'olunmadığından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para ve kredi hâdiselerini takip­ te bu yüzden karşılaştığı güçlüklerin bertaraf edilmesi maksadiyle bahis konusu ek maddenin de tadili gerekmektedir. Yukarda arz olunan zaruri sebeplerle hazırlanmış bulunan kanun tasarısının maddeleri hak­ kındaki izahat aşağıda arz edilmiştir. 1. Tasarının 1 nci maddesinde 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin 6544 sayılı Kanunla muaddel 1 nci fıkrası üçüncü bendi değiştirilerek, sanayi ve maden işleri ile uğraşan hakiki ve hük­ mi şahıslarla küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekküllerine aidolup tevdi olunacak senetler için bu maddede bahis konusu 120 güne kadar vadeli senetler yekûnunun % 50 si ile bağlı bulu- 358
Sayfa 2 -
Dönem : 1 Toplantı : 1 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları (1 /210) T. C. Başbakanlık 8.6.1962 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı: 71/1758 - 1764 MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun­ ca 29.5.1962 tarihinde kararlaştırılan, «1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu­ nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul­ muştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Başbakan İsmet İnönü GEREKÇE İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve bu müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve finansman müesseselerine olan borçlarının tahkim, tasfiye veya tecili hakkındaki 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanun gereğin­ ce Hazine ve bahis konusu müesseselerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan borçlarının tahkimi neticesinde: a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının senetler cüzdanındaki 120 gün vadeli ticari se­ netler yekûnunda ehemmiyetli bir azalma meydana geldiğinden, mezkûr yekûnla irtibatlandırıl- mış bulunan sanayici, madenci ve esnaf kredileriyle, zirai kredi limitlerinin gerekli seviyeye ir­ caı maksadiyle 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde lüzumlu değişikliğin yapılması iktiza et­ mektedir. b) Diğer taraftan ekonomide para ve kredi hareketleri gîm geçtikçe ehemmiyet kazandığın­ dan, ekonomik faaliyetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için bu olaylar hakkında vaktinde bilgi edinilmesi gerekmektedir. 1715 sayılı Kanuna 6514 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan bir madde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan, kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü malûmatı ve bunların müşterilerinin risk vaziyetlerini ta- lebetmek yetkisini vermekle beraber, bankaları bu* malûmatı vermeye mecbur kılan bir müeyyi­ de vaz'olunmadığından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para ve kredi hâdiselerini takip­ te bu yüzden karşılaştığı güçlüklerin bertaraf edilmesi maksadiyle bahis konusu ek maddenin de tadili gerekmektedir. Yukarda arz olunan zaruri sebeplerle hazırlanmış bulunan kanun tasarısının maddeleri hak­ kındaki izahat aşağıda arz edilmiştir. 1. Tasarının 1 nci maddesinde 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin 6544 sayılı Kanunla muaddel 1 nci fıkrası üçüncü bendi değiştirilerek, sanayi ve maden işleri ile uğraşan hakiki ve hük­ mi şahıslarla küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekküllerine aidolup tevdi olunacak senetler için bu maddede bahis konusu 120 güne kadar vadeli senetler yekûnunun % 50 si ile bağlı bulu- 358 — 2 — nan limit; 154 sayılı Kanunun 1, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince yapılan tahkim ameliyesini mütaakıp T. O. Merkez Bankası senetler cüzdanında 120 güne kadar vadeli senetlerin azalması muvacehesinde ve ayrıca Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 15 Mart 1961 tarih ve 98 sayılı kararına müstenit T. 0. Merkez Bankası Müdürler Kurulunun 24 Mart 1961 tarih ve 115/7392 sayılı kararı gereğince sanayici vesikasını haiz tütüncülerin senetlerinin sanayici senetleri adde­ dilerek 9 ay vâde dâhilinde reeskonta kabulü dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmediğinden, % 50 nisbetinin 120 gün vadeli senetler yekûnunun tamamına iblâğı zaruri görülmüştür. Diğer taraftan, 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, zirai senet­ ler reeskontu için tediye edilmiş sermaye ve ticari iskonto cüzdanının % 15 i yekûnu ile mu­ kayyet limit de, aynı sebeplerle, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar vadeli senetler yekûnunun tamamına iblâğ edilmek suretiyle bent tadil olunmuş ve aynca, Merkez Bankacılığında sermaye unsurunun kredilerde bir esas ve ölçü teşkil edemiyeceği nazara alına­ rak, bentdeki «sermaye» unsuru da kaldırılmıştır. Yukarda izah olunan değişikliklerde en son fiilî durum esas alınmış ve bahis konusu kredi ve avansların 3 Şubat 1962 tarihindeki bakiyeler göz önünde tutularak, kanuni limitleri tâyin tden nisbetler senet tutarları kanuni limitin altında kalacak ve ilerisi için bir gelişme payı da bırakılacak şekilde tesbit olunmuştur. Vaziyet aşağıdaki cetvelde kısaca gösterilmiştir : Tahkim ameliyesinden sonraki limit : (K. 154) (Milyon T.L.) Kanuni limit Kredi veya avansım nevi Mer'î limit 38/1 Madenci, sanayici 120 gün vadeli m- % 100 ü 295,2 287,4 574,8 ve esnaf kredisi netler yekûnunun 120 gün vadeli se- 455,6 173,3 574,8 38/2 Ziriai kredi % '50 si netler yekûnunun Tediye edilmiş ser- % 100 ü mayenin % 15 i ile iskonto cüzdanı ye­ kûnunun % 15 i 2. Memlekette para ve kredi vaziyetinin takibi için 1715 sayılı Kanuna, 6544 sayılı Kanunla ilâve edilen ek madde (1) ile T. O. Merkez Bankasına, bankalardan bilcümle hesaplarının durum­ larına, başlıca kredi ve mevduat hesaplarının nev'i, şekil, vâde, sayı, değişik hacım, sektör, mevzu ve dağılışına mütaallik kalitatif ve kantitatif ve aynı veçhile müşterilerinin risk vaziyet­ leri hakkında her türlü malûmat talebi yetkisi tanınmış ve bankalar, Türkiye Cumhuriyet Mer­ kez Bankasının istiyeceği bu gibi malûmatı vermeye mecbur tutulmuşlarsa da, bu mecburiyet bir müeyyide altına alınmamış olduğundan, her mükellefiyet ve mecburiyet gibi, bankaların bu mükellefiyet ve mecburiyetlerinin bir müeyyide altına alınmasına lüzum ve zaruret görül­ müştür. Bu maddeye eklenen bir fıkra ile, evvelâ bu malûmatın verilmesi için bir süre kabul edilmiş ve bu süre içinde ve talebedildiği şekilde malûmat vermiyen banka hakkında müeyyide vaz'olunurken, cezai hükümlerin dağılmasını önlemek maksadiyle, müeyyide bakımından 7129 sayılı Bankalar Kanununun 68 nci maddesine atıf yapılmıştır. 3. Tasarının 3 ncü maddesi yürürlük tarihini, 4 ncü maddesi yürütme organını tâyin etmek­ tedir. 3 8 *> s _s e Tasarıdaki limit _ <3 $ -g ğ •« M. Meclisi ( S. Sayısı: 358 )
Sayfa 3 -
— 2 — nan limit; 154 sayılı Kanunun 1, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince yapılan tahkim ameliyesini mütaakıp T. O. Merkez Bankası senetler cüzdanında 120 güne kadar vadeli senetlerin azalması muvacehesinde ve ayrıca Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 15 Mart 1961 tarih ve 98 sayılı kararına müstenit T. 0. Merkez Bankası Müdürler Kurulunun 24 Mart 1961 tarih ve 115/7392 sayılı kararı gereğince sanayici vesikasını haiz tütüncülerin senetlerinin sanayici senetleri adde­ dilerek 9 ay vâde dâhilinde reeskonta kabulü dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmediğinden, % 50 nisbetinin 120 gün vadeli senetler yekûnunun tamamına iblâğı zaruri görülmüştür. Diğer taraftan, 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, zirai senet­ ler reeskontu için tediye edilmiş sermaye ve ticari iskonto cüzdanının % 15 i yekûnu ile mu­ kayyet limit de, aynı sebeplerle, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar vadeli senetler yekûnunun tamamına iblâğ edilmek suretiyle bent tadil olunmuş ve aynca, Merkez Bankacılığında sermaye unsurunun kredilerde bir esas ve ölçü teşkil edemiyeceği nazara alına­ rak, bentdeki «sermaye» unsuru da kaldırılmıştır. Yukarda izah olunan değişikliklerde en son fiilî durum esas alınmış ve bahis konusu kredi ve avansların 3 Şubat 1962 tarihindeki bakiyeler göz önünde tutularak, kanuni limitleri tâyin tden nisbetler senet tutarları kanuni limitin altında kalacak ve ilerisi için bir gelişme payı da bırakılacak şekilde tesbit olunmuştur. Vaziyet aşağıdaki cetvelde kısaca gösterilmiştir : Tahkim ameliyesinden sonraki limit : (K. 154) (Milyon T.L.) Kanuni limit Kredi veya avansım nevi Mer'î limit 38/1 Madenci, sanayici 120 gün vadeli m- % 100 ü 295,2 287,4 574,8 ve esnaf kredisi netler yekûnunun 120 gün vadeli se- 455,6 173,3 574,8 38/2 Ziriai kredi % '50 si netler yekûnunun Tediye edilmiş ser- % 100 ü mayenin % 15 i ile iskonto cüzdanı ye­ kûnunun % 15 i 2. Memlekette para ve kredi vaziyetinin takibi için 1715 sayılı Kanuna, 6544 sayılı Kanunla ilâve edilen ek madde (1) ile T. O. Merkez Bankasına, bankalardan bilcümle hesaplarının durum­ larına, başlıca kredi ve mevduat hesaplarının nev'i, şekil, vâde, sayı, değişik hacım, sektör, mevzu ve dağılışına mütaallik kalitatif ve kantitatif ve aynı veçhile müşterilerinin risk vaziyet­ leri hakkında her türlü malûmat talebi yetkisi tanınmış ve bankalar, Türkiye Cumhuriyet Mer­ kez Bankasının istiyeceği bu gibi malûmatı vermeye mecbur tutulmuşlarsa da, bu mecburiyet bir müeyyide altına alınmamış olduğundan, her mükellefiyet ve mecburiyet gibi, bankaların bu mükellefiyet ve mecburiyetlerinin bir müeyyide altına alınmasına lüzum ve zaruret görül­ müştür. Bu maddeye eklenen bir fıkra ile, evvelâ bu malûmatın verilmesi için bir süre kabul edilmiş ve bu süre içinde ve talebedildiği şekilde malûmat vermiyen banka hakkında müeyyide vaz'olunurken, cezai hükümlerin dağılmasını önlemek maksadiyle, müeyyide bakımından 7129 sayılı Bankalar Kanununun 68 nci maddesine atıf yapılmıştır. 3. Tasarının 3 ncü maddesi yürürlük tarihini, 4 ncü maddesi yürütme organını tâyin etmek­ tedir. 3 8 *> s _s e Tasarıdaki limit _ <3 $ -g ğ •« M. Meclisi ( S. Sayısı: 358 ) Maliye Komisyonunun raporu Millet Meclisi Maliye Komisyonu Esas No. : 1/210 Karar No. : 66 10 . 9 . 1962 YÜKSEK BAŞKANLIĞA Kanunlar Kalemi 8.6.1962 gün ve 2399 sayı ile havale buyrulan «1715 sayılı Türkiye Cumhuri­ yeti Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Hükümet tasarısı» ve gerekçesi Maliye ve Merkez Bankası temsilcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. Bir taraftan mevcut kredileri kısmen genişletmek diğer taraftan fiilî durumu tahkim etmek amacı ile hazırlanan kanun metninin ve gerekçesinin âcil ihtiyaca medar olacağı kanısı ile aynen ka­ bulüne ve Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve­ rildi. taliye Komisyonu Başkanı Kocaeli Cemal Babaç Başkan V. Muş Sait Mutlu Kütahya Ali Erbek Adana Yusuf Aktimur Zonguldak S. Tekin Müftüoğlu Manisa Yakup Yakut Ticaret Komisyonu raporu Millet Meclisi Ticaret Komisyonu Esas No. : 1/210 Karar No. : 20 11 . 10 . 1962 YÜKSEK BAŞKANLIĞA 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası temsilcilerinin de iştirakleri ile ko­ misyonumuzda görüşüldü. Komisyonumuz kanun tasarısı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlara aynen iştirak et­ mekle beraber ek madde 1 in 3 ncü fıkrasında zikredilen 20 günlük müddeti; Ziraat ve îş bankaları gibi teşkilâtları çok geniş olan bankalar için kısa görmüştür. Şöyleki; Merkez Bankası tarafından diğer bankalar genel müdürlüklerinden istenecek malû­ mat Genel Müdürlüklerce şube ve ajanslarından toplanacaktır. Şube ve ajanslar istenen malû- matı en kısa zamanda hazırlayıp derhal postaya verseler bile bilhassa kış aylarında cetvellerin Genel Müdürlüğe intikali 10 - 15 günü bulmaktadır. Genel Müdürlükçe bunların meczedilip Mer­ kez Bankasına (20) gün içinde tevdii imkânları azalmaktadır. Ayrıca Bankalar Kanununun 51 nci maddesinde bankaların bir ay evvelki ay sunu itibariyle başlıca kredi ve mevduat nevilerini gösterir cetvellerinde mütaakıp ayın sonuna kadar ilgili mor* çilere tevdii mecburiyetini de vaz'etmiş bulunmaktadır. M. Meclisi ( S. Sayısı: 358 )
Sayfa 4 -
Maliye Komisyonunun raporu Millet Meclisi Maliye Komisyonu Esas No. : 1/210 Karar No. : 66 10 . 9 . 1962 YÜKSEK BAŞKANLIĞA Kanunlar Kalemi 8.6.1962 gün ve 2399 sayı ile havale buyrulan «1715 sayılı Türkiye Cumhuri­ yeti Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Hükümet tasarısı» ve gerekçesi Maliye ve Merkez Bankası temsilcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. Bir taraftan mevcut kredileri kısmen genişletmek diğer taraftan fiilî durumu tahkim etmek amacı ile hazırlanan kanun metninin ve gerekçesinin âcil ihtiyaca medar olacağı kanısı ile aynen ka­ bulüne ve Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve­ rildi. taliye Komisyonu Başkanı Kocaeli Cemal Babaç Başkan V. Muş Sait Mutlu Kütahya Ali Erbek Adana Yusuf Aktimur Zonguldak S. Tekin Müftüoğlu Manisa Yakup Yakut Ticaret Komisyonu raporu Millet Meclisi Ticaret Komisyonu Esas No. : 1/210 Karar No. : 20 11 . 10 . 1962 YÜKSEK BAŞKANLIĞA 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası temsilcilerinin de iştirakleri ile ko­ misyonumuzda görüşüldü. Komisyonumuz kanun tasarısı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlara aynen iştirak et­ mekle beraber ek madde 1 in 3 ncü fıkrasında zikredilen 20 günlük müddeti; Ziraat ve îş bankaları gibi teşkilâtları çok geniş olan bankalar için kısa görmüştür. Şöyleki; Merkez Bankası tarafından diğer bankalar genel müdürlüklerinden istenecek malû­ mat Genel Müdürlüklerce şube ve ajanslarından toplanacaktır. Şube ve ajanslar istenen malû- matı en kısa zamanda hazırlayıp derhal postaya verseler bile bilhassa kış aylarında cetvellerin Genel Müdürlüğe intikali 10 - 15 günü bulmaktadır. Genel Müdürlükçe bunların meczedilip Mer­ kez Bankasına (20) gün içinde tevdii imkânları azalmaktadır. Ayrıca Bankalar Kanununun 51 nci maddesinde bankaların bir ay evvelki ay sunu itibariyle başlıca kredi ve mevduat nevilerini gösterir cetvellerinde mütaakıp ayın sonuna kadar ilgili mor* çilere tevdii mecburiyetini de vaz'etmiş bulunmaktadır. M. Meclisi ( S. Sayısı: 358 ) — 4 — Bu sebeple (20) günlük müddet (30) güne çıkarılmış ve ek madde 1 in mezkûr üçüncü fıkrası (Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından istenecek yukardaki muamelelere ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarihten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın talimatı dâ­ hilinde ve tesbit edeceği formülerlere uygun olarak vermeye mecburdurlar.) şeklinde değiştirile­ rek, diğer maddeler aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Ticaret Komisyonu Başkanı izmir A. Ertunga Balıkesir C. Canpulat Sözcü İstanbul A. Yazgan îmzada bulunamadı. Burdur N. Yavuzkan Siirt özgen Ankara /. Gence Bursa Z. Uğur Ankara M. Mıhçıoğlu İstanbul N. öktem Bütçe Komisyonu raporu Millet Meclisi Bütçe Komisyonu Esas No. 1/210 Karar No. 94 20 .10 . 196% YÜKSEK BAŞKANLIĞA 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Maliye ve Ticaret komisyonları raporlan komisyonumuza havale edil­ miş olduğundan ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, ticari senetler gibi sınai ve zirai senetlerin iskonto edilmesi bu sahalardaki kredi imkânlarını genişletmiş olacağından uygun mütalâa edilmiştir. Ancak Merkez Bankasının diğer bankalardan istiyeceği üzumlu malûmatın (20) günde ihzarı pek mümkün görmediğinden bu müddetin (30) gün olarak düzeltilmesi muvafık görülmüştür. Bu suretle ikinci maddesi tadilen, diğer maddeleri aynen kabu edilen kanun tasarısı, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan Elâzığ H. Müftügil Başkan V. Diyarbakır R. tskenderoğlu Sözcü Ordu A. H. Onat Aydın t. Sezgin Balıkesir F. Islimyeli Çanakkale Ş. İnan Elâzığ ö. F. Sanaç îmzada bulunamadı Erzurum C. önder" M. Meclisi (S. Sayısı: 358 )
Sayfa 5 -
— 4 — Bu sebeple (20) günlük müddet (30) güne çıkarılmış ve ek madde 1 in mezkûr üçüncü fıkrası (Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından istenecek yukardaki muamelelere ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarihten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın talimatı dâ­ hilinde ve tesbit edeceği formülerlere uygun olarak vermeye mecburdurlar.) şeklinde değiştirile­ rek, diğer maddeler aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Ticaret Komisyonu Başkanı izmir A. Ertunga Balıkesir C. Canpulat Sözcü İstanbul A. Yazgan îmzada bulunamadı. Burdur N. Yavuzkan Siirt özgen Ankara /. Gence Bursa Z. Uğur Ankara M. Mıhçıoğlu İstanbul N. öktem Bütçe Komisyonu raporu Millet Meclisi Bütçe Komisyonu Esas No. 1/210 Karar No. 94 20 .10 . 196% YÜKSEK BAŞKANLIĞA 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Maliye ve Ticaret komisyonları raporlan komisyonumuza havale edil­ miş olduğundan ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, ticari senetler gibi sınai ve zirai senetlerin iskonto edilmesi bu sahalardaki kredi imkânlarını genişletmiş olacağından uygun mütalâa edilmiştir. Ancak Merkez Bankasının diğer bankalardan istiyeceği üzumlu malûmatın (20) günde ihzarı pek mümkün görmediğinden bu müddetin (30) gün olarak düzeltilmesi muvafık görülmüştür. Bu suretle ikinci maddesi tadilen, diğer maddeleri aynen kabu edilen kanun tasarısı, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan Elâzığ H. Müftügil Başkan V. Diyarbakır R. tskenderoğlu Sözcü Ordu A. H. Onat Aydın t. Sezgin Balıkesir F. Islimyeli Çanakkale Ş. İnan Elâzığ ö. F. Sanaç îmzada bulunamadı Erzurum C. önder" M. Meclisi (S. Sayısı: 358 ) - 6 Hatay 4. S. Hocaoğlu Sakarya -V. Bayar Hatay Ş. İnal Siirt A. Yaşa Konya C. Yılmaz Trabzon A. Ş. Ağanoğlu Yozgat V. Uyar Marag E. Kaplan Yozgat C. Sungur M. Meclisi (S. Sayısı: 358 )
Sayfa 6 -
- 6 Hatay 4. S. Hocaoğlu Sakarya -V. Bayar Hatay Ş. İnal Siirt A. Yaşa Konya C. Yılmaz Trabzon A. Ş. Ağanoğlu Yozgat V. Uyar Marag E. Kaplan Yozgat C. Sungur M. Meclisi (S. Sayısı: 358 ) HÜKÜMETİN TEKLİFİ - 6 - , MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun , bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 6544 sa­ yılı Kanunla değiştirilen 38 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 3 ncü bendi ile aynı maddenin 2 nu­ maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Sanayi ve maden işleri ile uğraşan hakiki ve hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz edi­ lecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, es­ naf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bulunan bankalar tarafından tevdi olunacak senetler de, vâdelerinin hululüne en çok (9) ay kalmış ol­ mak kaydı ile, yukardaki şekil ve şartlar dâhi­ linde reşskonta kabul edilebilir. Ancak, bu bent­ ten zikri geçen senetlerin mecmuu, 38 nci mad­ denin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar va­ deli senetler yekûnunu geçemez.» «2. Vâdesi 9 ayı tecavüz etmiyen zirai se­ netler de ticari senetler gibi iskontoya kabul edilebilir. Şu kadar ki, bunların miktarı 38 nci madde­ nin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar vadeli senetler yekûnunu tecavüz edemez.» MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile eklenen ek madde 1 aşağıdaki şekil­ de değiştirilmiştir : «Ek madde 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer­ kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa­ liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma­ lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankaları tenvir edebilir. Şu kadar ki bankalardan, müşterilerinin şah­ si tevdiat hesaplan hakkında banka malûmatı talebedemez. Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­ kası tarafından istenecek yukardaki muamele­ lere ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih­ ten itibaren en geç 20 gün zarfında, Bankanın talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formülerlere uygun olarak vermeye mecburdurlar, Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek malûmatı müddeti içinde ve talimat ve formül- 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­ sı Kanununum bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. M. Meclisi ( S. Sayısı : 358 )
Sayfa 7 -
HÜKÜMETİN TEKLİFİ - 6 - , MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun , bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 6544 sa­ yılı Kanunla değiştirilen 38 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 3 ncü bendi ile aynı maddenin 2 nu­ maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Sanayi ve maden işleri ile uğraşan hakiki ve hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz edi­ lecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, es­ naf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bulunan bankalar tarafından tevdi olunacak senetler de, vâdelerinin hululüne en çok (9) ay kalmış ol­ mak kaydı ile, yukardaki şekil ve şartlar dâhi­ linde reşskonta kabul edilebilir. Ancak, bu bent­ ten zikri geçen senetlerin mecmuu, 38 nci mad­ denin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar va­ deli senetler yekûnunu geçemez.» «2. Vâdesi 9 ayı tecavüz etmiyen zirai se­ netler de ticari senetler gibi iskontoya kabul edilebilir. Şu kadar ki, bunların miktarı 38 nci madde­ nin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar vadeli senetler yekûnunu tecavüz edemez.» MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile eklenen ek madde 1 aşağıdaki şekil­ de değiştirilmiştir : «Ek madde 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer­ kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa­ liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma­ lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankaları tenvir edebilir. Şu kadar ki bankalardan, müşterilerinin şah­ si tevdiat hesaplan hakkında banka malûmatı talebedemez. Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­ kası tarafından istenecek yukardaki muamele­ lere ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih­ ten itibaren en geç 20 gün zarfında, Bankanın talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formülerlere uygun olarak vermeye mecburdurlar, Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek malûmatı müddeti içinde ve talimat ve formül- 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­ sı Kanununum bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. M. Meclisi ( S. Sayısı : 358 ) — 7 — TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞÎ , BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞl 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­ sı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı MADDE 1. — Hükümet tasarısının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile eklenen Ek madde 1. aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir : EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer­ kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa­ liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma­ lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankalan tenvir edebilir. Şu kadar ki, bankalarda, müşterilerinin şahsi tevdiat hesaplan hakkında banka malûmat ta- lebedemez. Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­ kası tarafından istenecek yukardaki muamelele­ re ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih­ ten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formüllere uygun olarak vermeye mecburdurlar. Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek malûmatı müddeti içinde ve talimat ve f ormülle- 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­ sı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay­ nen kabul edilmiştir, MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile eklenen Ek madde 1. aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir : «EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer­ kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa­ liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma­ lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankalan tenvir edebilir. Şu kadar ki, bankalarda, müşterilerinin şahsi tevdiat hesapları hakkında banka malûmat ta- lebedemez. Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­ kası tarafından istenecek yukardaki muamelele re ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih­ ten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formüllere uygun olarak vermeye mecburdurlar. Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek malûmatı müddeti içinde ve talimat ve formülle-' M. Meclisi ( S. Sayısı : 358 )
Sayfa 8 -
— 7 — TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞÎ , BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞl 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­ sı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı MADDE 1. — Hükümet tasarısının birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile eklenen Ek madde 1. aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir : EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer­ kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa­ liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma­ lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankalan tenvir edebilir. Şu kadar ki, bankalarda, müşterilerinin şahsi tevdiat hesaplan hakkında banka malûmat ta- lebedemez. Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­ kası tarafından istenecek yukardaki muamelele­ re ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih­ ten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formüllere uygun olarak vermeye mecburdurlar. Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek malûmatı müddeti içinde ve talimat ve f ormülle- 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­ sı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay­ nen kabul edilmiştir, MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile eklenen Ek madde 1. aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir : «EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer­ kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa­ liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma­ lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankalan tenvir edebilir. Şu kadar ki, bankalarda, müşterilerinin şahsi tevdiat hesapları hakkında banka malûmat ta- lebedemez. Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­ kası tarafından istenecek yukardaki muamelele re ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih­ ten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formüllere uygun olarak vermeye mecburdurlar. Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek malûmatı müddeti içinde ve talimat ve formülle-' M. Meclisi ( S. Sayısı : 358 ) 8 Hü. lere uygun olarak postaya veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne tevdi etmiyen bankalar hakkında 7129 sayılı Bankalar Kanununun 68 nci maddesinde göste­ rilen para cezası tatbik olunur.» MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girer. yayımı tarihinde MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba­ kanlar Kurulu yürütür. 29 . 5 . 1962 Başbakan /. înönü , Devlet Bakanı T. Feyzioğlu Devlet Balkanı N. ökten Adalet Bakanı S. Kurutluoğhı içişleri Bakanı A. Topaloğlu Maliye Bakanı „ Ş. İnan Bayındırlık Bakanı E. Paksüt Sa. ve So. Y. Bakanı Tarım Bakanı C. Oral Çalışma Bakanı B. Ecevit Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı A. Eyidoğan Devlet Bakanı H. 0. Bekata Devlet Bakanı N. Su Millî Savunma Bakanı /. Sancar Dışişleri Bakanı F. C. Erkin Millî Eğitim Bakanı H. İncesulu Ticaret Bakanı /. Grürsan Güm. ve Tekel Bakanı ve Sa. ve So. Y. B. V. Ş. Buladoğlu Ulaştırma Bakam C. Akyar Sanayi Bakanı > F. Çelikbas . Ba. Ya. ve Turizm Bakanı tmar ve îskân Bakam K. Evliyaoğlu M, Güven Maliye Ko, MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. M. Meclisi (S. Sayısı: 358 )
Sayfa 9 -
8 Hü. lere uygun olarak postaya veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne tevdi etmiyen bankalar hakkında 7129 sayılı Bankalar Kanununun 68 nci maddesinde göste­ rilen para cezası tatbik olunur.» MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girer. yayımı tarihinde MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba­ kanlar Kurulu yürütür. 29 . 5 . 1962 Başbakan /. înönü , Devlet Bakanı T. Feyzioğlu Devlet Balkanı N. ökten Adalet Bakanı S. Kurutluoğhı içişleri Bakanı A. Topaloğlu Maliye Bakanı „ Ş. İnan Bayındırlık Bakanı E. Paksüt Sa. ve So. Y. Bakanı Tarım Bakanı C. Oral Çalışma Bakanı B. Ecevit Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı A. Eyidoğan Devlet Bakanı H. 0. Bekata Devlet Bakanı N. Su Millî Savunma Bakanı /. Sancar Dışişleri Bakanı F. C. Erkin Millî Eğitim Bakanı H. İncesulu Ticaret Bakanı /. Grürsan Güm. ve Tekel Bakanı ve Sa. ve So. Y. B. V. Ş. Buladoğlu Ulaştırma Bakam C. Akyar Sanayi Bakanı > F. Çelikbas . Ba. Ya. ve Turizm Bakanı tmar ve îskân Bakam K. Evliyaoğlu M, Güven Maliye Ko, MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. M. Meclisi (S. Sayısı: 358 ) 9 Ticaret Ko. re uygun olarak postaya veya Türkiye Cumhu­ riyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne tevdi etmiyen bankalar hakkında 7129 sayılı Bankalar Kanununun 68 nci maddesinde gösterilen para cezası tatbik olunur.» MADDE 3. — Hükümet tasarısının üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 4. — Hükümet tasarısının dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. B. Ko. re uygun olarak postaya veya Türkiye Cumhu­ riyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne tevdi etmiyen bankalar hakkında 7129 sayılı Bankalar Kanununun 68 nci maddesinde gösterilen para cezası tatbik olunur.» MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay­ nen kabul edilmiştir. M. Meclisi ( S. Sayısı : 358 )
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul