En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

10 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30474

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Rize Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Aydın PTT Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZ 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Fethiye Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Nurdağı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Rize Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Rize Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün Arsa Karşılığı Okul İlanı 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmış olup, okul yapımı karşılığında verilecek Hazine taşınmazlarının 5 adet olması gerekirken sehven 4 adet yazıldığı ve bu haliyle eksik yayımlandığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle eksik yazılan Hazine taşınmazına ait bilgiler aşağıdadır.

 

İli

İlçesi

Mah/Köy

Ada

Parsel

Hazine Yüzölçümü

(m2)

Toplam Rayiç (TL)

İmar Durumu

İstanbul

Ataşehir

İstiklal

2197

15

158,19

458.771,00

Konut Alanı

 

Duyurulur.

6109/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Aydın PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Aydın PTT Başmüdürlüğü mülkiyetinde bulunan Aydın ili, Efeler ilçesi, Zafer mahallesindeki tapunun 26 pafta, 790 ada, 44 parselinde kayıtlı, 504,00-m² arsa üzerindeki 2.958,00-m² brüt alana sahip arsalı taşınmaz kapalı zarf-açık arttırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Fatih Mah. Çevre Bulvarı No: 42 Efeler / AYDIN adresinde olup, Telefon No: 0 256 214 88 08    Faks No: 0 256 212 24 81, Elektronik posta adresi: aydin_yapi@ptt.gov.tr dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü’nde (Fatih Mah. Çevre Bulvarı No: 42 Efeler/AYDIN) çalışma saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedelle temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 31/07/2018 Salı günü Saat 10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen miktarlarda geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 31/07/2018 Salı günü Saat 10:00’a kadar Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 31/07/ 2018 Salı günü ve saat 10:00’da Aydın PTT Başmüdürlüğü (Fatih Mah. Çevre Bulvarı No: 42 Efeler/AYDIN) 5. kat Başmüdür Makam Odasında yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 700.000,00-TL (YediYüzBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 70.000,00-TL (YetmişBin Türk Lirası) dir.

9 - İdaremiz bu ihaleyle ilgili olarak ihale kanunlarına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

5839/1-1


TAŞINMAZ 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Fethiye Belediye Başkanlığından:

1 - Belediye Meclisimizin 02.01.2018 tarih ve 10 nolu kararı gereği Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz Göcek Mahallesi, Bingüş Mevkii, 21 pafta 628 parseldeki 5026,46 m2, 29 pafta 1963 parseldeki 3679,01 m2 olmak üzere toplam 8705,47 m2 olan ve kullanım niteliği Yat Çekek Yeri olarak belirlenen işletmecilik bakımından bütünlük teşkil eden taşınmaz 10 yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

Gayrimenkulün niteliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda;

Taşınmaza ait tapu kaydının tetkikinde, 21 pafta 628 parseldeki ana taşınmazın niteliğinin maden stok yeri ve 29 pafta 1963 parseldeki ana taşınmazın niteliğinin rıhtım ve iskele olduğu, her iki taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar bölümünde; Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli olduğu ayrıca orman sınırları içerisinde kalmaktadır şerhi olduğu, malikin tam hisse ile Fethiye Belediyesi olduğu, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni ve imar planındaki yerinin çekek yeri alanı olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre düzeni Planı Hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin geçerli olduğu,

Söz konusu taşınmaz üzerinde faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan prosedürlerin takibi ve izinlerin alınmasına yönelik işlemlerin kiracı tarafından yerine getirilmesi şartıyla ihale neticesinde kiraya verilecektir.

2 - İhale 24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 14:00’de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye/MUĞLA adresindeki Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 37. maddesi ve müteakip maddeler uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 5.000,00-¨ karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.

4 - Kiralanan taşınmazın Aylık Muhammen Bedeli 180.000,00-¨ + KDV, 10 yıllık Muhammen Bedeli 21.600.000,00-¨ + KDV olup geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden %3 nispetinde 648.000,00-¨dir.

5 - Teklifler 24.07.2018 tarihinde Salı günü saat 13:50’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye / MUĞLA adresindeki ana hizmet binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

6 - İhaleye katılacak olanlardan (İsteklilerden) aşağıdaki belgeler istenecektir.

A - Gerçek Kişiler:

6.1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi,

6.2. Nüfus Kayıt Örneği,

6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

6.4. Şartnamede belirtilen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

6.6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri,

6.7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannameleri,

6.8. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin Noter onaylı imza beyannamesi.

6.9. Şartname satın alındığına dair makbuz.

6.10. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi,

6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

 

B - Tüzel Kişiler:

6.1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası veya elektronik posta adresi,

6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri,

6.3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.4. Şartnamede belirlenen geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

6.5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

6.6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6.7. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ve vekilin onaylı imza beyannamesi.

6.8. Şartname satın alındığına dair makbuz,

6.9. Fethiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi,

6.10. Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,

6.11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

NOT: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İlan olunur.

5667/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 adet Ayak Sağlığı Merkezi Kurulumu işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                         :  2018/333722

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası                            :  (342) 360 11 85-(342)360 17 01

c) Elektronik posta adresi                                :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

   görülebileceği internet adresi (varsa)            :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                :  1 Adet Ayak Sağlığı Merkezi Kurulumu

b) Teslim yeri                                                  :  Şahinbey Aratırma ve Uyg. Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim tarihi                                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                              :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati                                              :  24/07/2018 - 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.5 ‘den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.6’dan görülebilir

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 100 Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 24/07/2018 tarihi ve 10:00 saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilecektir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6080/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye ait ve detayları ihale şartnamesinde verilen Tokat İli ve İlçelerinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl süreyle kiraya verilecektir.

1 - Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili İhale 23.07.2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Mithatpaşa Cad. No:14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Genel Müdürlük 3. Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı 23.07.2018 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son Teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden değerlendirilecektir.

4 - İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Ancak; İhaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır.

5 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 45 (Kırkbeş) takvim günü fazla süreli olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen Tokat İli ve İlçelerinde bulunan muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece duyurulacaktır.

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Kira bedeli kiracı tarafından ilk kira peşin ödenmek kaydıyla, aylık periyotlarla peşin olarak ödenecektir.

10 - İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 63 nolu telefonlardan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

6131/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

ANKARA

ETİMESGUT

ERYAMAN

18682

1

14.001,00

TARLA

İLKÖĞRETİM TESİSLERİ

ALANI

MEB 2014-24 İO PROJE NUMARALI 24

DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI PROJE

BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi

KDV Dahil) 9.296.405,80 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

ANKARA

ÇANKAYA

ALACAATLI

44446

2

  3.159,32

ARSA

TİCARİ REKREASYON ALANI

   947.800,00

ANKARA

KAHRAMANKAZAN

SARAY

3277

5

10.697,00

ARSA

SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI

4.011.400,00

ANKARA

PURSAKLAR

SİRKELİ

494

1

  5.337,00

ARSA

KONUT ALANI

   453.650,00

ANKARA

PURSAKLAR

SİRKELİ

494

2

  5.998,00

ARSA

KONUT ALANI

   509.850,00

ANKARA

PURSAKLAR

SARAY

98331

1

  4.800,00

ARSA

KONUT ALANI

3.360.000,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 14/08/2018 tarihinde saat 14:00 Ankara Defterdarlığında (Giriş Kat İhale Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 9.300.000,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 9.296.405,80 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.

4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 9.300.000,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.

5 - Geçici teminat bedeli 1.860.000,00 TL dir. (birmilyonsekizyüzaltmışbin TL)

6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)

7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 1.860.000,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.ankaradefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

5613/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Nurdağı Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahalle, pafta, ada, parsel, yüzölçümü, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada/ Parsel

Yüzölçümü

m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarih ve saati

Atatürk

N37-d-10-b-4-b

381/18

3.199,24 m2

Konut Alanı (A-6)

600,00.-TL

1.919.544,00.-TL

57.586,32.-TL

27.07.2018

Cuma günü,

Saat 14.00

Atatürk

N37-d-10-b-4-b

381/19

2.910,63 m2

Konut Alanı (A-6)

600,00.-TL

1.746.378,00.-TL

52.391,34.-TL

Atatürk

N37-d-10-b-4-b

381/20

557,53 m2

Konut + Ticaret Alanı (B-6)

650,00.-TL

362.394,50.-TL

10.871,85.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, T.C. Ziraat Bankası Nurdağı Şubesi IBAN NO: TR 12 0001 0013 7628 5359 4150 12 nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Nurdağı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 14:00’a kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

 

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

 

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek)

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

 

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

 

D ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A), (B) ve (C) bentlerinde belirtilen belgeler düzenli bir şekilde istenecektir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6114/1-1


Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul