Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3111
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN (1.148.576) DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 - 7310(1959)
5659 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilinde bulunan araziden ceman (1 148 576) dekarının, aşağıdaki miktarlar esas tutulmak üzere, kadastroca tanzim edilecek ifraz haritalarına göre

a) Ankara-Konya-Eskişehir ve Adana Devlet yolu için lüzumlu 240 dekar kadar arazinin Karayolları Umum Müdürlüğüne;

b) Bira Fabrikası batısında 175,1 dekar arazinin, inşa edilmekte olan yeni Fişek Fabrikası ihtiyacı için ilaveten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum Müdürlüğüne;

c) Kadastronun 2108 ve 2113 adalarında kain 125 dekar arazinin hububat silosu inşaat, tesisat ve müştemilatı için Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğüne;

d) Kadastronun 2107 adasında ve ayrıca Etimesğut Çakırlar bölgesinde ceman 2,8 dekar arazinin Sarıyar elektrik tesisleri enerji nakil hattı pilonları için Etibank Umum Müdürlüğüne ve bu bölgede münferit durumda kalmış bulunan 5 dekar arazinin de Sarıyar tesisleri vazifelilerinin mesken ihtiyacına;

e) Kadastronun 2107 adasında 14 dekar arazinin kuşaklama kanalı tesisi için ve Çubuk çayı üzerinde en çok 8 dekar arazinin de üç regülatör muhafaza, 
bakım ve emniyet sahası olarak Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne;

f) Gazi İstasyonu bölgesinde PTT binasının işgal etmekte olduğu 0,876 dekar arazinin PTT Umum Müdürlüğüne ve yine bu civarda mevcut jandarma ve polis karakol binaları için de beherine 0,4 dekarı tecavüz etmemek üzere 0,8 dekar arsanın Hazineye;

g) Çimento Fabrikası bölgesinde demiryoliyle Çubuk Çayı arasında kalan sahadan 110 dekarının, şehir havagazı ve elektrik tesisleriyle fabrika ve imalathaneler inşası için belediyeye veya Devlet müesseseleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri yahut hususi sınai teşebbüs sahiplerine;
(1) Atatürk Orman Çiftliğinin satılan sair arazisi ile ilgili olarak 29/1/1954 tarih ve 6238 sayılı Kanun ile 29/5/1959 tarih ve 7310 sayılı Kanunlara bakınız.
3112
h) Macun Köyü mıntakasında çiftlik ağılı ve civarı ile Balıklı mevkiinde iki parçada 90 ve Balgat Köyü mıntakasında münferit durumda 20 parçada 327 dekar araziden 30 dekarının lise binası ve müştemilatının inşası için Hazineye ve mütebaki kısmının ise mıntaka çiftçilerine veya diğer isteklilere;(1)

i) (Mülga : 29/5/1959 - 7310/3 md.)

Satılmasına izin verilmiştir.

Yukarıki fıkralarda yazılı araziden Hazineye, mülhak ve hususi bütçeli Devlet dairelerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine veya belediyeye satılacak olanlar, ilgili idarelerle Çiftlik Yönetim Kurulu arasında tesbit ve Ziraat Vekaletince tasvip olunacak bedellerle ve bunlar haricindeki hususi şahıs veya teşekküllere verilecek arazi ise, istekliler arasında yapılacak artırma ile taayyün edecek bedelle satılır.
  
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 -
Bu kanun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) Bu bendde zikredilen arazi ile ilgili olarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının yetkileri için 25/5/1959 tarih ve 7310 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bakınız.
3113
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  6947 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  17/4/1957  tarih ve 6947  sayılı Kanunun I inci madde-

  sinin (i) bendi.                                                                            29/5/1959         7310                 3

  3114

   

               6947 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       7310                                                           —                                                               6/6/1959

  
  
  6947 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul