İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Dayanak Mevzuat
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

YEM YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMA TEBLİĞİ (Tebliğ No:1997/12)

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- 15 Mayıs 1997 Tarih ye 22990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yem Yönetmeliğinde DeğişikIik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili olarak uygulama usullerini belirleyen düzenlemeler yapmaktır. 1734 sayılı Yem Kanununda yer alan tum yem gruplarını kapsar.

Hukuki Dayanak: 1734 sayılı Yem Kanununun 20 inci maddesi hükmünce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına verilen yetkiye istinaden hazırIanmıştır.

Sınıflandırma

MADDE 3 - Yem Kanunundaki sınıflandırmaya göre Yönetmelik kapsamına alınan yem çeşitIerinde aşağıdaki değişikIik ve ilaveler yapılmıştır.

a)Karma yemler : Yem Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi, tüm hayvanların beslenmesinde kullanılan norm ve standartları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafindan belirlenen yemlerdir.

Ozel amaclı yemler: Diğer yemlerden veya ürün tiplerinden ayırt edici özeliikte, özel besleme amaçları güden yemlerdir. Butür yemlerin beyanının Bakanlık tarafından kabul edilmesi için; sayfa 41’de verilen Form: 1 - G ve sayfa 106’da verilen form üretici ve/veya ithalatçılar tarafından düzenlenerek Bakanlığımıza baş vurulacak, Bakanlığmızca kurulacak komisyonda belgeler incelendikten sonra işlem yapılacaktır.

Beyan şekIi ve Beyanda Belirtilecek Bilgiler

MADDE 4 - Beyan tanziminde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

a) Yurt içinde üretilen beyana tabi yemlerin beyanında ve Yurt dışından ithal edilen yemlerde, Bakanlıkça herhangi bir norm belirlenmediği sürece TSE değerleri geçerlidir.

b) Beyana tabi yemlerden herbirinin karşısında, o yemin değer tayinine esas olan 1 No.lu listedeki (sayfa 31) besin maddelerinden hangilerinin oranları veya miktarlarının beyan edileceği (x) işareti lie gösterilmiştir.

c) Beyana ve tescile tabi yemlerle, fason üretimde kullanılacak yeni beyan formları sayfa 43, 39, ve 45’de oIduğu gibi düzenlenecektir.

Ambalaj -

Etiket ve Belgeler
MADDE 5 - Ticarete arz edliecek yemlerin etiket ve belgelerinde aşağıdaki hususları içeren bilgiler yer almalıdır. Dökme yemlerde; her sevkiyatta üretici veya fason üretim yaptiran firmalar, bu bilgileri içeren bir belgeyi alıcıya vermek zorundadırlar.

a) İImaIatçı firmanın adı, açık adresi ve telefon numarası.

b) Yemin adı, varsa marka tescili yapılmış adı.

c) Beyan ve tescil formunda belirtilen temel besin maddelerinin ayrı ayrı oranları veya miktarIarı.

d) Yemin imalatında kullanılan hammaddelerin isimleri.

e) Ambalaj içerisindeki yemin net ağırlıği (Kg.)

f) Yemin içerisinde hayvan sağIığı ve verimle ilgili kullanımı sınırlayıcı maddeler varsa, guvenli kullanım için gerekli bilgiler. (Orneğin; Bu yem ürelidir.)

g) Kullanma tarifi.

h) Muhafaza şekii.

ı) üretim tarihi.

i) Son kullanma tarihi.

k) Parti numarası (Karıştırıcının her dolumu bir partidir).

I) Ruhsat tarihi ye numarası.

m) Beyan ve tescil tarihi ile numaraları.

AmbaIaj

MADDE 6 - Karma yem ambalajları uzerinde;

a) Yemin net ağirIığı, kg cinsinden ambalaj boyunun 1/5 boyutu oranında yazılmalıdır.

b) Yemin marka tescil yapıImış ise, fabrika ve marka adı eşit boyutlarda yazılmalldlr.

c) Fason üretimlerde, üretici ve fason üretim yaptıran firmaların adları ayrı ayrı yazılmalıdır.

Dökme Yem Satışı

MADDE 7 - Dökme yemler bu tebIiğin 6 ncı maddesinde belirtilen bilgileri içeren bir belge ile satılmalıdır. Açık kasalı kamyonlarla ve ikinci el dökme yem satışı yapılamaz.

Hammadde DepolarI

MADDE 8 - Yeni kurulacak karma yem fabrikalarında, kapasitelerine göre en az 15 günlük hammadde depoları olmalıdır.

ÇeşitIi Hükümler

MADDE 9 - Kanatlı ve diğer kümes hayvanlarının, laboratuvar hayvanlarının, su ürünlerinin, kürk hayvanlarının ve ev hayvanlarının karma yemleri rasyonlarında, geviş getiren hayvnalardan özel surette kurutma ve öğütme yoluyla elde edilen her türlü ürünün kullanımı serbesttir.

Gecici Madde

MADDE 10 - Yem Yönetmelğinin 47 nci maddesi hükmünce yem işletmelerine müteselsil kefalet getirildiğinden, ilgili işIetmeIerin bugüne kadar BakanIığa beyanını ve

tescilini yaptırdığı yemlere ait beyan ye tescillerde, fabrika sahiplerinin veya hissedarlar tarafından Genel Müdür olarak görevlendirilen kişinin sorumluluk kabul ettiğine dair noterden tasdikli taahhütname gönderilmesi gerekmektedir. Bu taahhütnameleri, bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde, Bakanlığa göndermeyen işletmelerin beyan ve tescilleri iptal edilecektir.

Yürürlükte Kaldırma

MADDE 11 - 17 Ekim 1996 Tarih ve 22790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1996/8 nolu “Ev Hayvanları Yemlerinin ithalat, Ihracat, üretim ve Satışıyla lgili Tebliğin

5 nci maddesinde yer alan bandrol uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 - Bu tebliğin 11. Maddesi yayım tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - Bu tebliğ hükümierini Tarim ve Koyişleri Bakanlığı yürütür.

 

 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul