Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 6, 7, 18, 26, Ek 5, 1, 3, 4, 5, 6, 11, 25. 7103 (2018) md: 1, 5, 18, Ek 6. 7033 (2017) An. M. K. 2014/149 (2015) md: Geçici 26. An. M. K. 2014/73 (2014) md: 21. 6552 (2014) md: 22, Geçici 26, Geçici 27. An. M. K. 2013/107 (2014) md: Ek 5. 6462 (2013) md: 21. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2013) - TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7417    ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN(1)     Kanun Numarası : 4046  Kabul Tarihi : 24/11/1994  Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 27/11/1994 Sayı : 22124   Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 34     Amaç ve Kapsam  Madde 1 – Bu Kanunun amacı;  A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında "kuruluş" adı ile anılacak olan;  a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birim- leri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,  b) Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya  yarısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki  kamu payları ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıkla- rının, iştiraklerindeki kamu paylarının,  c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu payları ile Hazineye ait payların,  d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu  iktisadi teşebbüslerinden kamu iktisadi kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetleri ile doğrudan  doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve iştiraklerindeki paylarının,  e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksı- zın her türlü iştiraklerindeki paylarının,  f) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, mal ve  hizmet üretim birimleri ve varlıkları (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve  benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) fıkrasında  belirtilen kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim  birimlerinin işletilmesi haklarının,  ekonomide verimlilik artışı, kamu giderlerinde azalma sağlamak, Hazineye ait  taşınmazları değerlendirmek suretiyle kamuya gelir elde etmek gerekçelerinden birisi ile  özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.(2)      ––––––––––––––––––––  (1) Bu Kanunun adı " Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" iken, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 1 in- ci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  (2) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Ekonomide verimlilik  artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.”  ibaresi “ekonomide verimlilik artışı, kamu giderlerinde azalma sağlamak, Hazineye ait taşınmazları  değerlendirmek suretiyle kamuya gelir elde etmek gerekçelerinden birisi ile özelleştirilmelerine ilişkin  esasları düzenlemektir.” şeklinde değiştirilmiştir.   7418   B) Bu Kanun yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak;  a) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  b) "Özelleştirme Fonu"nun ve "Kamu Ortaklığı Fonu"nun kurulmasına ve bu fonların  kaynakları ile kullanım alanlarının belirlenmesine,  c) "Özelleştirme uygulamaları"na,  d) "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı"nda toplanan paraların nemalandırılmasına,  e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak çalışan perso- nelden özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalabilecek olanlara mali ve sosyal haklar sağlan- masına,  f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve sosyal  haklarına,  İlişkin hükümleri kapsar.  Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hiz- met üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve  benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ile  kamu iktisadi teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanım- lanmış bulunan "kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işlet- me birimleri ve varlıklarının, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesi bu  Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, bu kuruluşların mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar, kuruluş- ların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir.  İlkeler  Madde 2 – Özelleştirme uygulamalarında;  a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş  sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "İş Kaybı Tazminatı"nın verilmesi,  b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemleri- nin belirlenmesi,  c) (Mülga: 29/6/2012-6338/17 md.)  d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,  e) Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek  ortak grubunun temini,  f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalarının da öncelikle özelleştirilecek  kuruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin sağlanması,  g) Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması,  h) Tabii kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özel- leştirilmesi,  ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi,     7418-1   i) Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar  hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli  idarelere devir yapılmaması,(1)  İlkeleri esas alınır.  Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunla- rın tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke  ekonomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir.  Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri  Madde 3 – (Mülga birinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:  a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların "Özelleştirme kapsamına" alınma- sına, özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibariyla özelleştirilebilir nitelikte  olmayanların mali ve hukuki açıdan "özelleştirmeye hazırlanmasına", hazırlık işlemleri tamamla- nanların bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, hazırlık işlemlerine gerek görülmeyenlerin ise  doğrudan "özelleştirme programına" alınmasına karar vermek ve özelleştirme kapsamına alınan  kuruluşların özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için süre tespit etmek,  b) Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirme  kapsamından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya özelleştirme programına alınmış  kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar vermek,  c) Kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi  ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemle- rinden hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek,  d) Özelleştirme programına alınan kuruluşların "satış, kiralama, işletme hakkı devri, mül- kiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflarla gerçek ve/veya  özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi" yöntemleriyle yapılan ihaleler sonucunda ihale komis- yonlarınca verilen nihaî kararları onaylamak,(2)  e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faa- liyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine karar ver- mek,  f) Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yarar- lanmak üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli  görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar  vermek,    ––––––––––––––––––––  (1) 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “ile mahalli idarelere”  ibaresi “ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) Bu bentte yer alan “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen nihai devir işlemlerini  onaylamak” ibaresi, 1/8/2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile “yapılan ihaleler sonu- cunda ihale komisyonlarınca verilen nihai kararları onaylamak,” şeklinde değiştirilmiştir.   7418-2   g) Gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu  kuruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satı l- masına karar vermek,  h) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlarını görüşerek onay- lamak,  ı) Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamaları ile gelecek yıl programlarını değer- lendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, (Ek ibare: 1/8/2003-4971/1 md.; İptal:  Ana.Mah.nin 28/12/2005 tarihli ve E.: 2003/87, K.:2005/110 sayılı Kararı ile)  i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak.  Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını  açıkça belirlemek kaydıyla bu maddenin (d) ve (g) bentlerinde yazılı konularda Özelleştirme  İdaresi Başkanlığına yetki verebilir.  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri(1)  Madde 4 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  _________________  (1) 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 2 nci madesiyle, (ı) bendinde yer alan "sair akitler yoluyla  tasarruf etmelerine," ibaresinden sonra gelmek üzere "2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca iş- lem tesis edebilmelerine," ibaresi eklenmiş, (n) bendinde yer alan "kapsamına" ibaresi "programına" ola- rak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.    7419- 7420      İdare Hizmet Birimleri  Madde 5 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  Personel Rejimi  Madde 6 – (Mülga cümleler:2/7/2018-KHK-703/85 md.) Başkan ve Başkan Yardımcı- ları aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları ile statüleri bakımından Cumhurbaşkanlığına bağlı  başkanlıkların başkanı ve bakanlık genel müdürleri hakkında uygulanan hükümlere tabidirler. (1)  (Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)  (Mülga üçüncü fıkra:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  (Mülga dördüncü:2/7/2018-KHK-703/85 md.)   Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalı- şan personelden idarece hizmetine ihtiyaç duyulanlar, ücreti ve özlük hakları kendi kuruluşu tarafından karşı- lanmak kaydıyla idarenin re'sen vereceği karar ile bu idarede görevlendirilebilir. Bu personel idarede görevli  oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır.  ——————————  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 85 inci maddesi ile bu fıkrada yeralan “Başbakanlığa bağlı müste- şarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıkların başkanı  ve bakanlık genel müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir.   7421   (Mülga altıncı fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)  (Mülga yedinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  (Mülga sekinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  Yasaklar ve Cezai Hükümler  Madde 7 – Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Sermaye Piyasası Kanunu- nun kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören kuruluşların; yönetim kurulu başkan ve  üyeleri, denetçileri diğer personeli, Özelleştirme idaresi personeli (…)(2) görevleri dolayısıyla bu  kuruluşların hesap ve işlemleri ile işletmelerine ilişkin öğrendikleri, henüz kamuya açıklanmamış  bilgileri açıklayamazlar. Bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla  kullanarak, sermaye piyasalarında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde  mameleki yarar sağlamalarına yönelik olarak borsa içinde ve dışında bu kuruluşlarla ilgili menkul  kıymet alımı satımı yapamazlar. (Değişik üçüncü cümle: 1/8/2003-4971/3 md.) Özelleştirme  programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların yönetim  kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, genel müdürleri, İdare personeli ile kurul başkan ve üyeleri,  özelleştirme programında bulunan kuruluşların hisselerinin veya varlıklarının satış, kiralama,  işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, gelir ortaklığı modeli ve sair hukukî tasarruf- lar yöntemleriyle yapılacak özelleştirme işlemlerine dolaylı ya da dolaysız yararlanan sıfatıyla  taraf olamazlar. Bu yasak, bu maddede belirtilen kişilerin eş ve çocuklarını da kapsar. (…)(2)  Özelleştirme İdaresi Başkanı, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşavirleri ve  Değer Tespit Komisyonu Başkan ve Üyeleri, özelleştirilen kuruluşlarda, özelleştirme tarihinden  itibaren, iki yıl süreyle görev alamazlar.  (Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/471 md.) Bu yasaklara aykırı hareket edenler, altı aydan iki  yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek adlî para cezasının  miktarı, edinilen haksız kazancın üç katından az olamaz.  (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/471 md.) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme  programına alınan kuruluşlarda çalışan personel ve sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, görevleriyle bağ- lantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi sayılırlar ve bu personelin özelleştirilmenin paralarına  ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilânço, tutanak, rapor ve  benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan  dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm ile Dördüncü Kısım  Birinci Bölüm altında yer alan suçlara ilişkin hükümler uygulanır.    –––––––––––––––––––––  (1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 85 inci maddesi ile bu fıkrada yeralan “ile Özelleştirme Yüksek  Kurulu Başkan ve üyeleri” ibaresi ile “Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri ile,” ibaresi madde  metninden çıkarılmıştır.               7422   İdarenin Bütçesi  Madde 8 – İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 5 (yüzde beş) ini aşmayacak  şekilde Kurulca belirlenen İdare bütçesinden karşılanır. İdare bütçesinin ita amiri Başkandır.   Özelleştirme Fonu ve Kaynakları   Madde 9 – Özelleştirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm gelirler ile İdareye devredilen  kuruluşlardan elde edilen temettüler ve özelleştirme uygulamaları çerçevesinde ihraç edilecek her  türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satışından sağlanan gelirler, İdareye devredilen  kuruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler ve diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynak- lar ve sair gelirler, ilgili kuruluşların bütçeleri dışında T.C. Ziraat Bankasında kurulacak Özelleş- tirme Fonunda toplanır.   Özelleştirme Fonunun Kullanım Alanları  Madde 10 – Özelleştirme Fonu;   a) İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek geliştirme, edin- dirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla açılacak hesaba özelleştirme gelir- lerinden Kurul tarafından belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba  yapılacak aktarmalarda,   b) (Değişik: 3/7/2005-5398/4 md.) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince yapılacak  ödemelerde,  c) Bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılacak ödemelerde,   d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla  yapılacak özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının gerektirdiği harcamaların karşılanmasında,   e) İdareye devredilen kuruluşlarda idari, mali ve hukuki yönden yapılacak düzenlemelerin  gerektirdiği giderlerin karşılanmasında,   f) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına katılınmasında,  g) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu kuruluşlara  ait her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında,  h) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hiz- met alımında,   ı) İdareye devredilen kuruluşlara idarece belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde borç  olarak finansman sağlanmasında,   i) İdarenin bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında,  j) Özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde,  k) (Mülga: 3/7/2005-5398/11 md.)  l) (Değişik: 1/8/2003-4971/4 md.) Mevzuatla idareye verilen sair görevlerin yerine geti- rilmesinde ve Kurulun özelleştirme ile ilgili olarak belirleyeceği alanlarda,  Kullanılır.   7423   Özelleştirme Fonunda toplanan gelirlerin kullanımında; iş kaybı tazminatı ödenmesi ve  diğer hizmetlerin verilmesine, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanma- sı amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşı- lanmasına öncelik verilir.  (Değişik üçüncü fıkra: 29/6/2012-6338/8 md.) Özelleştirme Fonunun nakit fazlası, Fon  tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve genel bütçenin (B)  işaretli cetveline gelir kaydedilir. Özelleştirme Fonundan diğer herhangi bir fona aktarma  yapılmaz.  Fonun hesap ve kullanım usul ve esasları ile fon bakiyelerinin nemalandırılmasına ilişkin  esas ve usuller idare tarafından hazırlanarak Kurulca onaylanacak yönetmelikle belirlenir.  Denetim   Madde 11 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  Uygulanmayacak Hükümler (1)  Madde 12 – Bu Kanunda yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve  1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve  tescile ilişkin hükümleri uygulanmaz.  Stratejik Konu ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Hakların Belirlenmesi  Madde 13 – Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak;   a) Stratejik sayılacak konu ve kuruluşları tespit etmeye,   b) Tekelleşmenin önlenmesi de dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararın  korunması amacıyla, (a) bendi gereğince tespit edilecek stratejik kuruluşlardaki kamu payının %  50'nin altına düşmesi durumunda bu kuruluşların yetkili kurullarında alınacak kararlarda söz ve  onay hakkı verecek imtiyazlı hisselerin miktarını ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağı  imtiyazlı hakları belirlemeye, imtiyazlı hisselerin miktarını ve bunlarla ilgili imtiyazlı hakları  değiştirmeye, stratejik konu ve kuruluş olarak tespit edilenleri bu kapsamdan çıkarmaya,  Kurul yetkilidir.   Şu kadar ki, aşağıda belirtilen kuruluşların sermayelerinin % 49'undan fazlasının özelleşti- rilmesine karar verilmesi halinde bu kuruluşlarda imtiyazlı hisseler oluşturulması zorunludur;            ––––––––––––––––––––– (1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine  bakınız.    7424   - Türk Hava Yolları A.O.,   - T.C. Ziraat Bankası,  - Türkiye Halk Bankası A.Ş.,  - T.M.O. Alkoloid Müessesesi,   - Türkiye Petrolleri A.O.   Yabancılara Gayrimenkul Satışı  Madde 14 – Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak özelleştirme uygulamaları çerçeve- sinde yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere gayrimenkul satışı ve devri mütekabiliyet esasları  göz önünde tutularak yürürlükteki mevzuat hükümlerine tabidir.  Kamu Hizmetlerinin Gördürülmesinin Özelleştirilmesi   Madde 15 – Kamu hizmeti gören kuruluşların mülkiyet devri suretiyle özelleştirilmesine  ilişkin konularda bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ayrı kanunlarla düzenleme yapılması- na ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla;  a) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve  hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve  benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri),  b) Bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen ve kamu hizmeti gören tekel  niteliğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortak- lık, işletme ve işletme birimlerinin,   İşletme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki benzeri diğer  yöntemlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.  Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel  niteliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş  amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların dışındakiler  imtiyaz sayılmaz. Bu madde gereğince imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaş- ma ve sözleşmeler imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri niteliğinde olup, diğer kanunların bu husus- ları düzenleyen özel hükümleri saklıdır.   Bu madde gereğince işletme hakkı verilmesi, kiralama veya benzeri diğer yöntemlerle  kullanma hakkının devri süresi 49 yılı geçemez.   Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korunması  Madde 16 – (Mülga: 3/7/2005-5398/11 md.)  Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler  Madde 17 – Bu Kanuna göre;  A.a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme  birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,  b) Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya  yarısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki  kamu payları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının,  iştiraklerindeki kamu paylarının,   7425   c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait payların,  d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu iktisadi ku- ruluşlarının gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve iştiraklerindeki  paylarının,  Birlikte ve/veya ayrı ayrı özelleştirme kapsamına alınmasına, İdarenin teklifi üzerine Kurulca karar  verilir. Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Kurul kararında, bu Kuruluşlardan hangilerinin  mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulacağı, hangilerinin özelleştirilmek üzere  doğrudan özelleştirme programına alınacağı ve özelleştirmenin hangi yöntemle (...) (1) gerçekleştirileceği  belirtilir.  B. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan; mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlanma- larına karar verilenlerin bu hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar, bunların bağlı oldukları bakanlık veya  kurumlar ile ilgileri ve önceki statüleri aynen devam eder. Bunlarla ilgili mali ve hukuki yönden özelleştirme- ye hazırlık işlemleri kurulca belirlenecek kuruluş veya kuruluşlar tarafından yürütülür. Özelleştirmeye hazırlık  işlemleri tamamlananlar Kurulun vereceği yeni bir karar ile özelleştirme programına alınır. Bu şekilde hazır- lıkları tamamlanarak özelleştirme programına alınanlar ile doğrudan özelleştirme programına alınanlar (bağlı  ortaklıkların iştirak payları ve varlıkları ile bağlı ortaklık statüsünde olmayan, ancak sermayesinin yarısından  fazlası kamuya ait kuruluşların iştirak payları ve varlıkları hariç), Kurul kararının alındığı tarihte başka bir  işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme programına alınarak  İdareye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren bağlı oldukları bakanlık veya  kurumla ilişkileri kesilerek idareye bağlanmış sayılır.  C. Genel ve katma bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların 15 inci maddenin (a)  bendinde belirtilen mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları ile kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların  müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme programına alınmalarına  Kurulca karar verilir. Bunların, mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle yapılacak özelleştirme işlemleri idare  tarafından yürütülür. Ancak, bunların mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti ve  statüleri aynen devam eder.  D. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan zaman içinde değişen şartlar da dikkete alınarak  özelleştirme kapsamından çıkarılmaları gerekli görülenler Kurul kararı ile eski statülerine iade edilir.  E. Özelleştirme programındaki kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olanların ürettikleri ve/veya  sattıkları mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri bu kuruluşların yönetim kurullarınca, diğerlerinde ise yetkili  organlarınca belirlenir.  F. Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu nihai de- vir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.  Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri  Madde 18 – Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin olarak özelleştir- me yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri aşağıda belirtilmiştir.  A) Özelleştirme yöntemleri  Özelleştirme programına alınan kuruluşlar aşağıda belirtilen yöntemlerden birinin veya birkaçının  birlikte uygulanması suretiyle özelleştirilir.  a) Satış; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklarının mülkiyetinin kıs- men veya tamamen bedel karşılığı devredilmesi ya da bu kuruluşların hisselerinin tamamının veya bir kısmı- nın kuruluşların içinde bulundukları şartlar da dikkate alınarak yurt içi ve yurt dışında, halka arz, gerçek  ve/veya tüzelkişilere blok satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış, çalışanlara satış, borsada normal  ve/veya özel emir ile satış, menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklarına  satış veya bunların birlikte uygulanması yoluyla bedel karşılığı devredilmesidir.  b) Kiralama; kuruluşların aktiflerindeki varlıklarının kısmen veya tamamen bedel karşılığında ve bel- li bir süre ile kullanma hakkının verilmesidir.  c) İşletme hakkının verilmesi; Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet üretim  birimlerinin - mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında belli süre ve şartlarla işletilmesi hakkı- nın verilmesidir.  ––––––––––––––––––––– (1) Bu arada yer alan "ve hangi süre içinde" ibaresi, 3/7/2005 tarihili ve 5398 sayılı Kanunun 11 inci mad- desiyle yürürlükten kaldırılmıştır.    7426 (7426-1-4)   d) Mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim bi- rimleri ile varlıklarının, mülkiyeti ilgili kuruluşa ait olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanununda öngörü- len şekil ve şartlar dahilinde, malike ait kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara rıza gösterilmesine veya malikin mülkiyete bağlı haklarını kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurmasına ilişkin hakların tesisidir.  e) Gelir Ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar; Kuruluşların özellikleri ve yapıları da dikkate alınarak yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemleri dışında kalan ve genel hü- kümler ile özel kanunlarda belirtilen diğer yöntemlerdir.  İşin gereğine göre yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına Kurulca karar verilir.  B) (Değişik: 3/4/1997-4232/2 md.) Değer tespiti  Özelleştirme Programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmaları bu Kanuna göre idarede  oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütülür.  a) Değer Tespit Komisyonunun Teşkili:  Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başkanının başkanlı- ğında, özelleştirilecek kuruluşun işlemlerinden sorumlu proje grup başkanlığında görevli bir uzman, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman ile gayrimenkul işlemlerinden sorumlu Proje Grup Başkanı veya bu grup başkanlığında görevli bir uzman olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyon, İdare Başkanının teklifi ve bağlı olduğu Bakanın onayı ile göreve başlar. Komisyonda, yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye görevlendirilir.(1) (4)  b) Komisyonun Çalışması: Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser kalı- namaz. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde, değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak şartıyla idare tarafından yeteri kadar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendir i- lebilir.  c) Komisyonun Görevleri: Komisyon; değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği,  gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınai,  ticari ve sosyal tesisler,makine araç ve gereçler,teçhizat,malzeme ve hammadde ile yarı mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, vasıfları ve hali hazır durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme  yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan;indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metotlarından en az  ikisini uygulamak suretiyle yürütür. Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur.Özelleştirme programındaki kuruluşun özelleştirme işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden  yürütmesi durumunda; değer tespiti işlemleri, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organlarının kararı ile  kuruluş ita amirinin başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından bu bentte belirtilen esaslar çerçeve- sinde yapılır.(2)(3)  ––––––––––––––––––––– (1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle bu alt bentte yer alan “Sermaye Piyasaları  Daire Başkanı” ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) Bu alt bentte yer alan "Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirilmesine ilişkin ihale sonuçlarının onaylanmasını müteakip idare tarafından kamuoyuna duyurulur." ibaresi, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle "Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir  sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur." şeklinde değiştirilmiştir.  (3) Bu alt bendin birinci cümlesinin sonundaki “metotlarından en az“ ibaresinden sonra gelen “üçünü“  ibaresi, 1/8/2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle “ikisini“ olarak değiştirilmiştir.  (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 85 inci maddesi ile bu fıkrada yeralan “Başbakan’ın” ibaresi  “bağlı olduğu Bakanın” şeklinde değiştirilmiştir.   7427   C) (Değişik: 3/4/1997-4232/2 md.) İhale Komisyonlarının Oluşumu ile İhale Usul ve İşlemleri  Bu maddenin (A) bendinde yer alan özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ihale işlemleri bu Kanuna göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından yürütülür.  a) Komisyonun Teşkili:  Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grubunun bağlı bulunduğu başkan yardımcısının başkanlığında, ilgili proje grup başkanı, bu projede görevli uzman, İhale ve Danışmanlık  Hizmetleri Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman ile hukuk müşavirliğinde görevli bir hukuk  müşaviri veya avukat olmak üzere beş üyeden oluşur ve idare başkanının teklifi ve bağlı olduğu Bakanın  onayı ile göreve başlar. Komisyonda yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve  aynı usulle yedek üye görevlendirilir. (1) (2)  b) Komisyonun Çalışması ve Görevleri:  Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararda çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon toplantıları ve teklif sahipleri ile yapılan her görüşme komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Tutanaklar komisyon üyeleri ve/veya hazır bulunan teklif sahipleri tarafın- dan imzalanır.  c) İhale Usulleri:  İhaleler, kapalı teklif, pazarlık, açık artırma, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılır.  Kapalı teklif usulü: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak alınır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık  adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait  alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.  Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektup- larının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildi- ğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi  birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapıl- mamış sayılır. Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.  Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Tekliflerin  belirlenen tarih ve saatte açılması sonucu, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış  zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam  olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.  Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmaya- rak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar  ihaleye katılamazlar, Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası  ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafın- dan okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.  Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. Birkaç istekli tarafından aynı  fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan istek- lilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya kadar  sürdürülür. Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif komisyonca uygun görül- mediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya komisyonca kamu yararı görüldüğü takdirde, ihale  pazarlık ya da açık artırma usulü ile sonuçlandırılır.   –––––––––––––––––––––  (1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle bu alt bentte yer alan “İhale Hizmetleri  Daire Başkanı” ibaresi “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 85 inci maddesi ile bu fıkrada yeralan “Başbakanın” ibaresi  “bağlı olduğu Bakanın” şeklinde değiştirilmiştir.    7428   Pazarlık usulü: İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak şartıyla başlanabilir. Sermayesindeki kamu payı yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmaz.Teklif sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin, ihalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahipleri ile müştereken yapılmasına komisyonca karar verilebilir. Komisyonca, pazarlık görüş- meleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. Bu husus ilanda ve/veya şartnamede belirtilir. Gö- rüşmeler komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir, tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahip- lerince imzalanır.(1)  Açık Arttırma usulü: Açık artırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı vermiş ve ihale ilanında, ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartları yerine getirmiş oldukları komis- yonca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler. İstenilen ilk değer ile açık artırmanın her aşama- sında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar komisyonca belirlenir. Açık artırmanın süresi komisyonca belirlenerek açık artırmaya başlanılmadan önce hazır bulunan teklif sahiplerine duyurulur. Komisyonca gerekli görülen hallerde süre bir defaya mahsus olmak ve en çok önceki sürenin yarısını geçmemek üzere artırılabilir. Bu işlemler ve komisyonca belirlenecek teklif ver- me sırası teklif sahiplerinin huzurunda komisyonca bir tutanakla tespit edilir. Teklif sahipleri tarafından, açık artırmaya esas alınacak ilk değer kadar veya bu değerin üzerinde teklif yapıldığı takdirde açık artırmaya devam olunur. Teklif sahipleri bir önceki teklifi artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan açık artırmada yeni bir teklif gelmezse komisyon başka- nı son teklif üzerinden ihalenin bitirileceğini duyurur ve bu duyuru üç kez yapılır. Buna rağmen teklif gelmemesi halinde açık artırmaya son verilir. Açık artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.  (Değişik son paragraf: 3/7/2005-5398/5 md.) Belirli istekliler arasında ihale usûlü: Çıkı- lan ihaleden sonuç alınamaması halinde, Kurulun onayı alınmak kaydıyla belirli istekliler arasın- da ihale usûlü ile ihale yapılabilir. Bu usûlle yapılacak ihaleler için alınacak tekliflerde teknoloji, yatırım, üretim ve istihdam şartlarından hangisinin veya hangilerinin aranacağı ve diğer esaslar hazırlanacak ihale şartnamesinde belirtilir. Hazırlanacak ihale şartnamesi çerçevesinde istekli veya isteklilerden proje ve taahhütlerini içeren teklifleri alınır. Tekliflerin alınmasından sonra istekli ya da isteklilerle tek tek veya müştereken görüşme yapılmasına ihale komisyonunca karar verilir. Yapılacak görüşmeler sonucunda ihale sonuçları karara bağlanmak üzere İdarece Kurula sunulur.  d) Varlık satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamlarına ilişkin ihalelerde, kapalı teklif, pazarlık ve açık artırma usullerinden birisi uygulanır. Hangi usulün uygulanacağına varlı- ğın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak idarece karar verilir. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin alınmasından sonra değer tespit sonuçları ve alınan teklif- ler dikkate alınarak pazarlık veya açık artırma usulü ile ihaleye devam edilmesine komisyonca karar verilebilir. Hisselerin blok satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde pazarlık usulü uygulanır.  e) Satış yönetimi dışındaki yöntemlerle yapılan özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihale- lerde, özelleştirilecek kuruluşa ait varlığın niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, yapısı, hukuki durumu ile değer tespit sonuçları dikkate alınarak pazarlık veya açık artırma usullerinden idarece belirlenecek usul uygulanır.  ––––––––––––––––––– (1) Bu paragrafın birinci cümlesinin sonuna, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle  "Sermayesindeki kamu payı yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde b irden faz- la teklif alınması şartı aranmaz." ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.   7429   f) Hisselerin yurt içi ve yurt dışında halka arz, borsada satış, menkul kıymetler yatırım fonları veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış suretiyle özelleştirilmeleri sermeya piyasası mevzuatına tabidir.  g) Danışman seçimine ilişkin ihalelerde, ihale konusu işin niteliğine ve sektörün özelliği- ne göre idarece yapılan araştırmalar sonucu, deneyim ve nitelikleri de dikkate alınarak, tespit edilen en az üç danışmandan yazılı teklif alınmak suretiyle pazarlık usulü uygulanır. İhale idare başkanının onayı ile kesinleşir. Danışman seçimine ilişkin ihale komisyonu; İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında, İhale ve Da- nışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı, bu dairede görevli bir uzman, danışmanlık hizmetine konu olan projeden sorumlu grup başkanı veya daire başkanı veya bu birimlerde görevli bir uzman ve hukuk müşavirliğinde görevli bir avukat olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyonda aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye görevlendirilir. Bu komisyon idare başkanının onayı ile göreve başlar. (1)   İhale işlemleri sonucunda ihale komisyonunca verilen kararlar idare tarafından kurulun onayına sunulur. (Danışman seçimine ilişkin ihale sonuçları hariç) ve sonuçlar kurulun onayını müteakip kamuoyuna duyurulur. Özelleştirme programındaki kuruluşun özelleştirme işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden yürütmesi durumunda; ihale işlemleri, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organlarının kararı ile kuruluş ita amirinin başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. İhale sonuçları kurul tarafından onaylanır.  (Ek fıkra: 1/8/2003-4971/5 md.) Kuruluş ita amiri, genel müdür veya bu iş için yetkisini devredeceği genel müdür yardımcısıdır.  Aynı Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devri  Madde 19 – Özelleştirme programına alınan kuruluşların taşınmazları ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır;  A) Kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde,şirket sermayesinin tamamı için şirket taşınmazları ayni sermaye olarak konulabilir.Bu kuruluşların kuruluş sermayelerinde veya sermaye artırımlarında (iştirakler hariç) konulacak olan ayni sermayenin değer tespiti İdarece yapılır. Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri İdareye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 285, 299, 392 ve 404 üncü maddeleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasındki "hesap dönemi sonu" ibaresi" ile 5 numaralı bendi ve Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun sermayenin nakden konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.  B) Anayasanın 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleş- tirme programına alınan ve % 50'den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanı- lan,Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile özel mevzuatı gereğince tescili mümkün olma- yanlar hariç Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri ayni hakların tesisine ilişkin olarak;  a) Anonim şirket statüsünde olan ve/veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşlardan sermayesinin tamamı ve/veya yarısından fazlası Devlete ait olanların kullanımındakilerin mülki- yeti,bedelleri şirketin kuruluşunda veya yapılacak sermaye artırımında ayni sermaye olarak ko- nulmak üzere, ödeme yapılmaksızın ilgili kuruluşa devredilir. Bu suretle oluşan ayni sermaye karşılığı çıkarılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır.  b) Anonim şirkete dönüştürülmeyen kuruluşların kullanımındaki taşınmazların mülkiyeti, bedelsiz olarak bu kuruluşlara devredilir. Bu taşınmazlar, İdare tarafından kuruluşun mal varlığı- nın değerlendirilmesi sırasında aktif değerler olarak değerlendirilir.   c) (Mülga: 3/7/2005-5398/11 md.)  –––––––––––––––––––––  (1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle bu alt bentte yer alan “Danışmanlık Hiz- metleri Daire Başkanlığının” ibaresi “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının” şeklinde ve  “Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı” ibaresi “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı”  şeklinde değiştirilmiştir.    7430   d) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlar için; tapuda tescil  tarihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisil bedelleri talep edilmez, tahsil  edilenler iade edilmez.  e) Özelleştirme programına alınan ve sermayelerinde % 50'den fazla kamu payı bulunan  kuruluşlar tarafından kullanılan Hazinenin mülkiyetinde ki taşınmaz mallar ile - özel mevzuatı  gereğince tescili mümkün olmayanlar hariç - Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz  malların bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine,devredilebilir mülkiyetin gayri ayni  haklar da tesis edilebilir.  C) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında  taşınmazların devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli  devri zorunlu olan taşınmaz malların devrinde ve bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak  sorunlar,İdarenin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca çözümlenir. Bu madde kapsamında devre- dilmesi gereken taşınmaz malların ifrazında 3194 sayılı İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulan- maz.  D) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların sermaye- lerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları sonucu devir tarihine kadar bu kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin düzenlemeler ve bu  düzenlemelerin gerektirdiği işlemler İdarece yapılır. İdare tarafından, bu bentte belirtilen taşın- mazların ifraz ve tevhidine ilişkin işlem sonuçlarının bildirimi üzerine,başkaca bir işleme gerek olmaksızın tescil ve terkin işlemleri ilgili tapu dairesince yerine getirilir.Tescil işlemlerinin sonuç- ları tapu sicil müdürlüğünce ilgili belediye ve valiliğe bildirilir.Bu bent kapsamındaki taşınmazla- rın ifraz ve tevhidine ilişkin işlemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygu- lanmaz.   E) (Mülga: 27/4/1995-4105/3 md.)  Kuruluşların Anonim Şirket Haline Dönüştürülmesi, Hak ve Yükümlülüklerinin Devri   Madde 20 – Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak;  A) (Değişik: 3/7/2005-5398/6 md.) Mevcut durumları itibarıyla anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ana sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmelerine, anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan gerekli görülenlerin ana sözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürülmelerine, sermayesinin tamamı İdareye ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşların aktiflerinin, anonim şirket statüsünde olmayan kuruluşların ise varlıklarının tamamı- nın veya bir kısmının özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı İdareye ait başka bir anonim şirkete veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak devrine, anonim şirket statü- sünde olanların aktiflerinin bir kısmının aynî sermaye şeklinde konularak yeni şirket/şirketler kurulması suretiyle bölünmelerine veya yeni bir şirket halinde birleşmelerine veya tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmelerine İdarece karar verilir ve bunların ana sözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. Bu bentte belirtilen işlemler hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygu- lanmaz.  B) Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde ve/veya tasar- rufunda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçları,özelleştirme programına alındıktan ve özelleştirildikten sonra da aynen devam eder. Müessese, işletmeve işletme birimlerinin ayrı ayrı anonim şirkete dönüştürülmeleri halinde bağlı oldukları kuruluşların hak ve yükümlülüklerinden hangilerinin anonim şirkete dönüştüren bu kuruluşa intikal edeceğine, İdare tarafından karar verilir.  C) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şirkete  dönüştürülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programında bulundukları süre içinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket  kuruluşuna ilişkin şartlar aranmaz. (Ek Cümle: 3/1/2002-4733/10 md.) Özelleştirme programın- da bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.   7431   D) Özelleştirilmesine karar verilen kuruluşlarca ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini  haiz iç ve dış borçlar üzerindeki Devlet garantisi devam edebilir.Bunun şartları ile diğer hususları  düzenlemeye Kurul yetkilidir. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca mal ve hizmet satın almak  üzere yapılacak satın alma sözleşmelerinde öngörülen satın alma bedellerini garanti etmeye Hazi- ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.  Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır.   İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi (1)  Madde 21 – (Değişik birinci fıkra: 3/7/2005 - 5398/7 md.) Bu Kanuna göre özelleştirme  kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi,  küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapa- tılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak ücret karşı- lığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tâbi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince  tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş söz- leşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir. Ayrıca bunların  mesleklerinde geliştirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya meslek edindirilmesine ilişkin  eğitim giderleri ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılacak giderler Özelleştirme  Fonundan karşılanır. Engelli personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. derece), bu mad- dede belirtilen tutarın iki katı olarak iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı ödenmesi ve  sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından  yürütülür. (2)  Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken;  bunların özelleştirmeye hazırlanmaları, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdu- rulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu  payının % 50'nin altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise Devir -teslim  tarihinden itibaren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından  feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu  Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar.        (Değişik üçüncü fıkra: 3/7/2005 - 5398/7 md.) Özelleştirme Fonu gelirlerinden, iş kaybı  tazminatı ödenmesi veya diğer hizmetlerden kaynaklanacak giderlerin karşılanması amacıyla  ayrılacak tutarlar, öncelikle iş kaybı tazminatı ödenmesinde kullanılır. İş kaybı tazminatlarının  ödenmesi ve diğer hizmetlerle ilgili giderlerin karşılanması amacıyla yurt içinden ve/veya yurt  dışından sağlanacak özel tahsisli kaynaklar, Kurul tarafından belirlenecek sermayesinin yarıdan  fazlası kamuya ait bir bankada Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına açılacak "Özelleştir- meye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na yatırılır. Türkiye İş Kurumu Genel  Müdürlüğü bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesi ile görevli ve yetkilidir. Nakit durumu- nun yetersizliği sebebiyle ivedi ve zorunlu harcamaların yapılamaması halinde; İdare, Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan yapılacak aktarmalara mah- suben "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na aktarma yapmaya  yetkilidir.      ––––––––––––––––––––– (1) Bu maddede geçen "İş ve İşçi Bulma Kurumu" ibareleri, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 7 nci  maddesiyle "Türkiye İş Kurumu" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özürlü” ibaresi “En- gelli” şeklinde değiştirilmiştir.    7432   (Değişik birinci cümle: 3/7/2005 - 5398/7 md.) İş kaybı tazminatı, günlük net asgari  ücretin iki katıdır. Bu madde kapsamına girenlerden,hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı işve- ren ile hizmet akdi kesintisiz en az; 550 günden beri devam edenlere 90 gün, 1100 günden beri  devam edenlere 120 gün, 1650 günden beri devam edenlere 180 gün, 2200 günden beri devam  edenlere 240 gün süre ile iş kaybı tazminatı verilir. Sözkonusu tazminat ve diğer hizmetlerden  yararlanmaya hak kazananların, bu tazminat ve hizmetlerden yararlanabilmeleri için,hizmet aki t- lerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Türkiye İş Kurumuna başvurmaları zorunlu- dur.(1) Türkiye İş Kurumu hak sahiplerinin başvurularını müteakip, gerekli incelemeyi en geç 30  gün içinde sonuçlandırarak iş kaybı tazminatına hak kazanıldığını tespit etmesi halinde hizmet  akdinin feshi tarihinden geçerli olmak üzere, inceleme ve buna ilişkin işlemlerin sonuçlanmasın- dan itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazminatını aylık olarak ödemeye başlar. (Mülga son cümle:  3/7/2005 - 5398/7 md.)(1)  (İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 tarihli ve E:2014/73,  K:2014/98 sayılı kararıyla) İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlananların,işe yerleşti- rilmeleri veya kendilerinin iş bulmaları halinde ödenmekte olan tazminata ve diğer hizmetlere  ilişkin hakları sona erer. İş kaybı tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin  usul ve esaslar; İdare ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle  belirlenir.   İş kaybı tazminatının fiilen ödendiği sürelere ait sosyal güvenlik kuruluşları kesintileri  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce ayrıca hak sahipleri adına bu madde gereğinde açılacak  hesaptan ilgili kurumlara ödenir.   Bu Kanunun 26 ncı maddesi gereğince yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu doğa- cak iş kaybı nedeni ile tazminata hak kazananlara ödenmesi gerekecek tazminat tutarları,bu mad- dede öngörülen esas ve usuller çerçevesinde ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hesapla- nır.Bu suretle hesaplanan tazminat tutarları, 26 ncı madde gereğince özel bir hesapta toplanan  gelirlerden karşılanmak üzere ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hak sahiplerine ödenir.  Kuruluşlardaki Personelin Nakli  Madde 22– (Değişik: 3/7/2005 - 5398/8 md.)  Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare  tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen  satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin  durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itiba- rıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan- lar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yarar- lanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başka- nı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve  başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşları    ––––––––––––––––––––– (1) Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 tarihli ve E:2014/73, K:2014/98 sayılı kararıyla bu cümlede yer alan  “…30 gün içinde…” ibaresinin, bu maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…yaşlılık  aylığına hak kazananlar…” yönünden iptaline karar verilmiştir.   7432-1   na nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içeri- sinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya  pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrola- ra atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen  veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme  programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulu- nanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya  işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun  personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler.   Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık  derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında  bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit  edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme  kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda  atama teklifi yapılabilir. (Değişik üçüncü cümle: 10/9/2014-6552/108 md.) Bu personelden  22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetveldeki kadro- larda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin  atama teklifleri, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim durumları  itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara ilişkin kadro  veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun  Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde  yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir  yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun  kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı  yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş  tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında geçici 9  uncu madde hükümleri dikkate alınır.   Kuruluşun satılması veya devredilmesi halinde bu kuruluşta çalışan nakle tâbi personelin  ataması yukarıdaki hükümlere göre yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan  kurum veya kuruluş tarafından, istihdam fazlası personel için yapılacak atama emri ise kuruluşu  tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe başlama  sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurla- rı Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu  kurum ve kuruluşu sorumludur. Kurum ve kuruluşlar atama ve göreve başlatma işlemlerinin  sonucunu en geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Yeni kurumunda  görevine başlayan personel istekleri halinde, boş kadro bulunması ve ilgili mevzuata uygun olma- sı şartıyla eski kadro veya pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca atanabilirler. Askerlik  görevlerini yapmakta olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip eden aybaşından itibaren  başlar. Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan  kadro ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal  edilmiş sayılır.    7432-2   Bu maddenin birinci fıkrasına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere  Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin, kuruluşun kamu tüzel kişiliğinin sona erdiği  tarihten, yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye  ilişkin olarak eski kadro veya pozisyonlarına ait aylık, ücret, varsa ikramiye ve ücrete bağlı diğer  malî hakları ile yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki sosyal hak  ve yardımları (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) Özelleştirme Fonun- dan ödenir ve bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri  devam eder. Eski görev yerinden alınan aylık ve diğer malî haklar için borç çıkarılmaz ve kurum- lar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Personelin Devlet Personel Başkanlığına bildiril- dikleri tarihten yeni görev yerlerine başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki aylık ve ücretle- rindeki artışlar, beşinci ve altıncı fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu personelden  nakil sürecinde emekli olanlara T.C. Emekli Sandığınca ödenen emekli ikramiyeleri, makam,  görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları, ödenmesini takiben iki ay içerisinde faturası  karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir. Nakil hakkına sahip olarak iş ka- nunlarına tâbi çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları nedeniyle istihdam fazlası personel  olarak belirlenenlerden, kararın kendilerine tebliği tarihinden başlayarak on gün içinde nakil  hakkından vazgeçtiğini beyan edenlerin iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve  kıdem tazminatları Özelleştirme Fonundan karşılanır. Kuruluşun özelleştirme uygulaması sonucu  nihai devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararın Resmi Gazetede yayımından itibaren on  gün içinde nakil hakkından vazgeçtiğini çalıştığı kuruluşa yazılı olarak bildiren nakil hakkına  sahip iş kanunlarına tâbi personelin de iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve  kıdem tazminatları Özelleştirme Fonundan karşılanır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakle- dilmek üzere isimleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden; nakil süreci içerisinde kıdem  tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmeleri sona erenlerin kıdem tazminatları da Özel- leştirme Fonundan ödenir. İş kanunlarına tâbi olarak çalışmakta iken, bu madde gereğince diğer  kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele kıdem tazminatı ödenmez ve bunların önceden  kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas hizmet süreleri 5434 sayılı Türki- ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında  dikkate alınır.    7433   Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda  görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleşti- rilen kuruluşlardaki personel dâhil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrola- rına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet  tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkla- rı tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan  yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin  hesabında (daha önce nakledilenler dâhil) dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına atandıkları  tarihten önce, eski kadroları için mevcut olan ve saklı haklar kapsamında bulunan gösterge, puan,  oran ve katsayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak eski kadro için bu tarihten sonra  ihdas edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında  değerlendirilmez. Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri, aylık göster- ge ve ek gösterge dışındaki ödemelerde, şahsa bağlı olarak saklı tutulan hakların ödendiği eski  kadronun derecelerinin yükseltilmesi veya kademelerinin ilerletilmesi sonucunu doğurmaz. Bu  personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dâhil),  Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi  itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazmi- nat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret  (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net  tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından  şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı,  temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek  ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her  türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç)  toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi  tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro  unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara  geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir.  Sosyal Yardım Zammı   Madde 23 – (Mülga: 1/8/2003-4971/28 md.)    7434   Emeklilik   Madde 24 – Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda 5434 sayılı T.C. Emekli  Sandığına tabi personelden; T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, hizmet süresi  itibariyle emeklilik hakkını kazananlara bu hakkı kazandıkları, çalıştıkları kuruluşun özelleştirme  programına alınmasından önce emeklilik hakkını kazananlara ise bu kuruluşun özelleştirme prog- ramına alındığı tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde,emeklilik ikrami- yeleri % 30 (Yüzde otuz) fazlasıyla ödenir. Emeklilik ikramiyesine ilave olarak ödenecek % 30  (Yüzde otuz) tutarındaki miktar,ödemeyi müteakip T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün  talebi üzerine Özelleştirme Fonundan karşılanır.(1)  Kadro İhdası  Madde 25 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/85 md.)   Mahalli İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları  Madde 26 – Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına  bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının özelleştirilmesine ilişkin işlemler bu Kanundaki  esaslara göre,yetkili organlarınca belirlenir ve yürütülür.   Bu şekilde sağlanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özel bir hesapta  toplanır.Bu özel hesapta toplanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından öncelik- le;özelleştirme uygulamaları sonucu doğabilecek iş kaybı nedeniyle yapılacak tazminat ödemeleri  ve gerektiğinde bu madde gereğince ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özelleştirilecek  diğer kuruluşlarda yapılacak idari,mali ve hukuki düzenlemelerin gerektirdiği harcamalarda kul- lanılır.Bu madde gereğince elde edilecek özelleştirme gelirlerinden yukarıda belirtilen öncelikli  harcamalar düşüldükten sonra kalan miktar ilgili belediye ve il özel idaresi tarafından bütçelerine  gelir kaydedilir.  Belediye veya il özel idarelerinin yapacakları özelleştirme uygulamaları çerçevesinde özel ihtisas  gerektiren konulara ilişkin müşavirlik,araştırma, pazarlama ve teknik hizmetler;ilgili belediye veya il özel  idaresinin talebi üzerine idarece sağlanabilir.  Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyet- te bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulun- ması, Cumhurbaşkanının iznine tabidir. (2)  ––––––––––––––––––––– (1) 24 üncü maddede yer alan “bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren“ ibaresi, 1/8/2003 tarihli ve 4971  sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle” bu hakkı kazandıkları, çalıştıkları kuruluşun özelleştirme programına alınmasından önce emeklilik hakkını kazananlara ise bu kuruluşun özelleştirme programına alındığı ta- rihten itibaren” olarak; 25 inci maddede yer alan “20 000” ibaresi ise, 8 inci madde ile “30 000” ola- rak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 85 inci maddesi ile bu fıkrada yeralan “Bakanlar Kurulu’nun”  ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.   7434-1   Muafiyet (1)  Madde 27 – a) Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına  ilişkin işlemler (danışmanlık hizmet alımları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dâhil)    Katma Değer vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. İdarenin taraf olduğu dava ve  takiplerde, İdare her türlü harçtan muaftır. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar, ilk  derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. (2)   b) (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 7 nci maddesine bend eklenmesine dair  olup, yerine işlenmiştir.   c) (Ek: 3/1/2002-4733/10 md.; Değişik: 1/8/2003-4971/9 md.) Özelleştirme programında  bulunan kuruluşlardaki sermaye artışlarında ticaret siciline tescil işlemleri ve Sermaye Piyasası  Kurulu kayıt işlemlerinden vergi, resim, harç, katkı payı ve benzeri şekilde hiçbir ücret alınmaz.  Özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak Rekabet Kurulunca verilen kararlar uyarınca, kurulu- şun devrinden önce veya sonrasına ait bölünme ve devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan  muaftır.  Madde 28 - 31 – (29/2/1984 tarih ve 2983 sayılı Kanunun 4,5,6,15 inci maddelerinin  yeniden düzenlenmesiyle ilgili olup,yerlerine işlenmiştir.)  Madde 32 - 33 – (9/3/1988 tarih ve 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fık- rası ile 5 nci maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup,yerlerine işlenmiştir.)                           –––––––––––––––––––––  (1) Madde başlığı “Vergi Muafiyeti” iken, 3/1/2002 tarih ve 4733 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile metne  işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  (2) Bu bentte yer alan "(sözleşmeler dâhil)" ibaresi,3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 9 uncu madde- siyle "(danışmanlık hizmet alımları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dâhil)" olarak değişti- rilmiş ve aynı bendin sonuna "İdarenin taraf olduğu dava ve takiplerde, İdare her türlü harçtan muaftır.  Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür."  ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.    7434-2  7435   Madde 34 – (8/6/1984 tarih ve 233 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinin 3 nolu bendinin  değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)  Madde 35 – (8/6/1984 tarih ve 233 sayılı KHK'nin eki cetvellerinin değişikliği ile ilgili  olup,yerine işlenmiştir.)  Madde 36 – (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde ibare değiş- tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)  Çeşitli Hükümler  Madde 37 – Özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak;  a) (Değişik: 27/4/1995-4105/2 md.) Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme progra- mına alınan kuruluşlar özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş  kanunları ile diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmün- de Kararname hükümleri uygulanmaz. Ancak 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde  Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkın- da Kanun hükümleri ile 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü mad- desi hükmü saklıdır.Limanlar hakkında mülkiyetin devri suretiyle özelleştirme yapılamaz (…) (1)  (Mülga son cümle: 16/6/2004-5189/12 md.)  b) (Değişik birinci cümle: 27/4/2004-5148/1 md.) Bu Kanun hükümleri gereğince yapı- lacak uygulamalar ile ihale usullerine ilişkin esaslar İdarece çıkarılacak yönetmeliklerle; alınacak  danışmanlık hizmetlerine ilişkin esas ve usuller ise Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine  İdarece çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikler Kurulca onaylanmasını mütakip  Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.  Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunda hüküm  bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.  Madde 38 – (8/6/1949 tarih ve 5434 Sayılı Kanuna ek madde eklenmesiyle ilgili olup  yerine işlenmiştir.)  Madde 39 – 40 – (7/3/1954 tarih ve 6326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yeniden  düzenlenmesi ve 116 ncı maddesine ek fıkra eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)  Madde 41 – (3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine bir fıkra ek- lenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  Madde 42 – 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi,  28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 17  nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  Ek Madde 1 – (Ek: 3/4/1997-4232/5 md.)  İdarede görevli Proje Grup Başkanları, aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları ile statüleri  bakımından İdarede görevli Daire Başkanları hakkında uygulanan hükümlere tabidirler.  Ek Madde 2 – (Ek: 1/8/2003-4971/10 md.)  Kamu kurum ve kuruluşları (özel kanunla kurulmuş kamu kurumu, kurul, üst kurul ve ku- ruluşlar dahil) kendilerine özelleştirme ile ilgili intikal eden işlemleri öncelikle ve ivedilikle ince- ler, karara bağlar ve sonuçlandırırlar.  –––––––––––––––––––––  (1) Bu arada yer alan ”ve Limanların, mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmelerinden Türk  uyruklu gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.” ibaresi, 16/6/2004 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun 12 nci  maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.    7436   Ek Madde 3 – (Ek: 3/7/2005-5398/10 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 5/1/2006 tarihli ve E.:  2005/98, K.: 2006/3 sayılı Kararı ile.)  Ek Madde 4 – (Ek: 3/7/2005-5398/10 md.)  Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  cetvelin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar  ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait  bölümüne eklenmiştir.  Ek Madde 5 – (Ek: 25/4/2012-6300/10 md.)(1)  Tabii afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Şeker  Fabrikaları A.Ş.’ye olan borçlarının vade farkı alınmaksızın ertelenmesi veya vadelendirilmesi ile (…)(1)  uygulanmasına yönelik olarak, Cumhurbaşkanı tesis edilecek iş ve işlemler konusunda karar almaya yetkili- dir.(1) (3)  Ek Madde 6 – (Ek: 21/3/2018-7103/41 md.)  Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve  Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait  bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.  Geçici Madde 1 – Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnameye ekli cetvellere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.(2)  Geçici Madde 2 – Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile  Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait iken bu İderenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dönüştürülmesi  sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her türlü taşıt, menkul, gayrimenkul,  araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar bu Kanunla kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devre- dilmiştir.  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı idaresi veya Özelleştirme İdaresi perso- neli olup, bu maddenin birinci fıkrası gereğince Özelleştirme İdaresine devredilmiş sayılan personele 530  sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenen aylık ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile  sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ve 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde  yer alan fazla çalışma ücreti ile diğer özlük hakları, 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa  Mahkemesince verilen yürürlüğün durdurulması Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ile bu Kanunun  yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen dönem için de aynı esas ve usullere göre tahakkuk ettir ilerek ödenir.  Ancak, bahsi geçen dönem için yapılmış olan ödemeler mahsup edilir.  –––––––––––––––––––––  (1) 27/3/2014 tarihli ve 28954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 3/10/2013 tarihli  ve E.: 2012/73, K.: 2013/107 sayılı Kararı ile bu maddede yer alan “özelleştirme uygulamaları sonucun- da kuruluşların nihai devir sözleşmelerinin imzalanarak devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasından  sonra özelleştirme işlemlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlanmış bulunması, söz konusu ku- ruluşları devralanlar tarafından üretim, yatırım, modernizasyon, istihdam ve bunlara bağlı her türlü  hukuki, ticari ve mali tasarruflarda bulunulması nedeniyle oluşacak fiili imkansızlık karşısında geri dö- nülemeyecek bir yapının ortaya çıkması halinde yargı kararlarının” bölümü iptal edilmiştir.  (2) Kapsamı ile ilgili bilgiler sözkonusu KHK'nin eki cetvelde verilmiştir.  (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 85 inci maddesi ile bu fıkrada yeralan “Bakanlar Kurulu” ibaresi  “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.   7436-1   Kadroları kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde gö- revlendirilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları,  sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar  şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.   Kadrosuz sözleşmeli personelin sözleşmelerinden doğan hakları aynen devam eder. Bun- lardan memuriyete geçirilenlerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak  kaydıyla 657 sayılı Devlet memurları Kanunun ek Geçici 1.2 ve 3 üncü maddeleri ile 458 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek  suretiyle durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu personelin aylık sözleşme ücretlerinin (ikra- miyenin bir aya isabet eden miktarı dahil, fazla çalışma ücreti hariç) net tutarı, atandığı kadronun  aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat hakları ile fazla çalışma ücreti dahil, aylık net tuta- rında fazla olması halinde, aradaki fark kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksı- zın tazminat olarak ödenir.  Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak "Özelleştirme İdaresinde Çalıştı- rılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" bu Kanunun yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren Bakanlar Kurulunca iki ay içinde çıkarılır.  Geçici Madde 3 – Kamu Bankalarının (T.C.Merkez Bankası, T.C.Ziraat Bankası, T.Halk  Bankası ve Eximbank hariç) özelleştirmeye hazırlık işlemleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren iki yıl içinde tamamlanır.   Geçici Madde 4 – Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Palanlama Kurulu ve  Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hüküm- lerine aykırı olmayanların kurul kararı olarak uygulanmasına devam olunur.   Kamu İktisadi kuruluşlarından, temel kuruluş amaçlarına uygun olup, tekel niteliği bu  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanunlarla ortadan kaldırılmış bulunan mal ve  hizmet üretim faaliyetleri, bu Kanunun 15 inci maddesinden müstesnadır.  Geçici Madde 5 – Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar idarede kurulan  birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülme- sine devam edilir.   Geçici Madde 6 – Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve buna ilişkin belge ve kayıtlar ile  3417 sayılı Kanun gereğince oluşturulan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ve bu hesap- ta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin belge ve kayıtlar. 1.1.1995 tarihi itibariyle Hazine  ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. Bu devir ile ilgili durum tespiti protokolü idare  ile Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı arasında imzalanır.   Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ile Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının yöne- timine, kullanılmasına ve bu hesapta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin işlemler,  31.12.1994 tarihine kadar idarece, 1.1.1995 tarihinden itibaren Hazine ve Dışticaret Müsteşarlı- ğınca yürütülür.   1.1.1995 tarihinde;   a) Kamu Ortaklığı Fonu mevcudunda bulunan Özelleştirme Gelir Hesabı ile temettü  hesabındaki tutarlardan Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca evvelce Kamu Ortaklığı  idaresinin yönetimindeki Kamu Ortaklığı Fonuna bırakılan kısmı Özelleştirme Fonuna,  b) Evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi adına açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını  Teşvik Hesabı mevcudunda bulunan tutarlar, bu Kanun gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müste- şarlığı adına açılacak olan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına,  Aktarılır.    7436-2   İptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince açılmış bulunan Özelleş- tirme Fonuna, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aktarılmış olan tutarlar bu  Kanun gereğince oluşturulan Özelleştirme Fonuna aktarılır.   (Son fıkra Mülga : 23/5/2000-4568/5 md.)  Geçici Madde 7 – Bu Kanunla kurulan idarenin 1994 yılı harcamaları, bu Kanundan  önceki mevzuat gereği yetkili makamlarca onaylanmış olan Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı  bütçesinden karşılanır.   29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuat Kamu Ortaklığı Yüksek Kuru- luna, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına,Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı  Fonuna yapılmış olan atıflar,ilgisine ve hizmetin özelliğine göre bu Kanunla kurulan Özelleştirme  Yüksek Kuruluna,Özelleştirme İdaresine, Özelleştirme İdaresi Başkanına, Özelleştirme Fonuna,  Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına, Hazine ve Dışticaret Müsteşarına ve Yüksek Planlama Kuru- luna yapılmış sayılır.  Geçici Madde 8 – (Mülga : 23/5/2000-4568/5 md.)  Geçici Madde 9 – Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde  çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı  personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre,  458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durum- larına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak  aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten  önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atan- mış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci madde- sinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır.  Geçici Madde 10 – Özelleştirme Programına alınan Kuruluşlarda bu Kanunun yürürlüğe  girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına tabi çalışan personel ile yine T.C. Emekli Sandığına tabi  çalışan Sözleşmeli personelden emeklilik hakkını kazanmış olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde hükmünden yarar- lanırlar.   Geçici Madde 11 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan  mevzuat gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar  devir tarihleri itibariyle özelleştirme programına alınmış sayılır. Bu kuruluşların özelleştirilmele- rine ilişkin olarak daha önce Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince yapılmış olan  işlemler geçerli olup, özelleştirme işlemlerine bundan böyle bu Kanun hükümlerine göre devam  olunur. Ancak gerekli görülmesi halinde bu kuruluşlardan hangilerinin özelleştirmeye hazırlık  çalışmasına tabi tutulacağına, hangilerinin özelleştirme kapsamından çıkarılacağına, bu Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde idarenin teklifi üzerine kurulca karar verilir.   Geçici Madde 12 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kamu Ortaklığı İdaresi  Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak evvelce yürürlükte bulunan mevzuat  hükümlerine göre yapılan işlemlerle, iptal edilen 531sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5  inci maddesi gereğince ilgili kuruluşlarca yapılan personel nakil ve atama işlemleri ile 546 sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi gereğince yapılan intibak ve fark tazminatı  ödenmesi işlemleri geçerlidir.   7436-3   Geçici Madde 13 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar- da bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen statüde çalışan personelden, anılan maddede belirti- len nedenlerle iş akitleri feshedilmiş olanlar da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30  gün içinde iş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde 21 inci maddede  belirtilen esas ve usuller çerçevesinde meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmet- lerinden yararlandırılır.   Geçici Madde 14 – Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini ve Porselen  Sanayi İşletmelerinde halen görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel  kadroları ile birlikte; sözleşmeli veya sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personelden bu Ka- nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde memur statüsüne geçmek için yazılı olarak  başvuruda bulunanlardan T.B.M.M. Başkanlığınca uygun görülenler, bu Kanunun 25 inci madde- si ile ihdas edilen ve T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilen kadrolara atanırlar. Bunlar hakkında bu  Kanunun 22 nci maddesinin tazminata ilişkin hükmü ile geçici 9 uncu maddesi hükmü uygulanır.  Memuriyete geçmek için başvuruda bulunamayanlar ile ataması yapılmayan personel, pozisyonla- rı ile birlikte Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün diğer birimlerinde görevlendirilir.  Geçici Madde 15 – (İptal: Ana.Mah.'nin 31/1/1997 tarih ve E. 1996/66, K. 1997/7  sayılı Kararı ile.)  Geçici Madde 16 – (Ek: 3/4/1997-4232/5 md.)   Bu Kanunun geçici 3 üncü maddesinde belirtilen kamu bankalarının özelleştirmeye hazır- lık işlemlerine ilişkin olarak öngörülen iki yıllık süre bitiminden itibaren iki yıl uzatılmıştır.  Geçici Madde 17 – (Ek: 1/8/2003-4971/11 md.)  Özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kurum ve  kuruluşlardan emeklilik, malûllük ve ölüm nedeniyle ayrılan ve kendilerine veya dul ve yetimle- rine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlananlara bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce  ödenmiş bulunan emeklilik ikramiyesi, makam, temsil ve görev tazminatları ile ölüm yardımları  bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde, Hazine tarafından faturası karşılığın- da T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ödenir. Ancak, özelleştirilen veya devrolunan kuru- luşlarla ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile devralan alıcılar arasında yapılan sözleşme  hükümleri saklıdır.  Geçici Madde 18 – (Ek: 17/9/2004-5234/14 md.)  Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları kuruluşun 1.1.1992  tarihinden itibaren özelleştirilmesi, kapatılması, tasfiyesi veya diğer nedenlerle iş akitleri feshe- dildiği veya özelleştirilmiş bulunan işletmelerde özelleştirme tarihinden itibaren işveren tarafın- dan altı ay içinde iş akitleri feshedildiği için 2004 yılında 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun  4/C maddesi hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam  edilecek kişilerin bu kapsamdaki ücret ve diğer özlük hakları 31.12.2004 tarihine kadar Özelleş- tirme Fonunun İş Kaybı Tazminatı ödeneğinden ilgili kuruluşlara aktarılır. Genel ve katma bütçeli  kuruluşlarda istihdam edilenlerin ücret ve diğer özlük hakları karşılığı aktarılacak tutarlar, Maliye  Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Yapılacak  ödemeler ise, genel ve katma bütçeli kurum bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerinden  ödenir. Ödemeye ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.    7436-4   Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde % 50’den fazla kamu payı satış yoluyla özelleşt i- rilmiş şirketlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflas kararı alınanlarda çalışan, kamuda  çalıştıkları sürelere ilişkin tazminatlarını alamayan ve bu konuda doğmuş alacaklarını iflas masa- larına kaydettirmiş bulunan işçilerden, bu kararın yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli  belgelerle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunanların kamuda geçen süre- lere ilişkin olarak kuruluşun özelleştirildiği tarihteki ücreti üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı tarafından tespit edilen kıdem tazminatı alacakları Özelleştirme Fonundan ödenir.  İşçiler adına iflas masasına alacak kaydedilen tutarın Özelleştirme Fonunca yapılan ödemeye  tekabül eden kısmı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve tahsil edilir.   Geçici Madde 19 – (Ek: 3/7/2005-5398/29 md.)  Bu Kanunun 27 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan  ve devam eden özelleştirme uygulamalarına ilişkin davalar görüldükleri mahkemelerce sonuçlan- dırılır.  Geçici Madde 20 – (Ek: 3/7/2005-5398/29 md.)        Bu Kanunun 21 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte iş kaybı  tazminatı almaya devam edenler hakkında 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişik- likler dikkate alınmaz ve bunlar hakkında önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.  Geçici Madde 21 – (Ek: 3/7/2005-5398/29 md.)        Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel- leştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyon- larda görev yapan iş kanunlarına tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya  devam etmeleri halinde nakil hakları saklıdır.  Geçici Madde 22 – (Ek: 3/7/2005-5398/29 md.)        Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer  kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden  nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında 22 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarına  göre yapılan fark tazminatı ve şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan hakların ödenmesinde, ilgilile- rin eski kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarih esas alınır. 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanu- nun geçici 2 nci maddesi uyarınca şahsa bağlı hakları 15.8.2003 tarihinden itibaren üç yıl süreyle  saklı tutulan personelin şahsa bağlı hakları 14.8.2006 tarihinde sona erer. 15.8.2003 tarihinden bu  Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında nakle tâbi  tutulan ve şahsa bağlı haktan yararlanan personelin şahsa bağlı hakları ise atandıkları yeni kurum- larında göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle saklı  tutulur ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce nakle tâbi tutulan personelin şahsa bağlı  haklarının tespitinde ve fark tazminatının ödenmesinde bu fıkra hükümleri hariç 22 nci maddenin  bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nakil işlemleri tamamlanmamış personel  hakkında 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır.  Geçici Madde 23 – (Ek: 15/5/2008-5763/28 md.; Mülga: 29/6/2012-6338/17 md.)   Geçici Madde 24 – (Ek: 24/7/2008-5793/26 md.; Mülga: 29/6/2012-6338/17 md.)   7436-5   Geçici Madde 25 – (Ek: 3/4/2013-6456/28 md.)  Mülga 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının Desteklenmesine  Dair Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca,  Hazine nam ve hesabına yürütülen destekleme alımlarına ilişkin olarak Gayrimenkul A.Ş. tarafın- dan yönetilen Tütün Destekleme Bilançosu, bilanço kalemlerinin anılan Şirket bilançosuna devri  suretiyle tasfiye edilir.  Devir ve tasfiye işlemlerini takiben, Gayrimenkul A.Ş. bilançosunun aktifinde yer alan  Hazineden olan destekleme alacakları ile devir işlemi öncesi Tütün Destekleme Bilançosunun  pasifinde ticari borçlar kaleminde yer alan borçlar karşılıklı olarak terkin edilir.  Bu kapsamda yapılan işlemler nedeniyle oluşan gelir ve giderler kurum kazancının tespi- tinde dikkate alınmaz. Devir ve terkin işlemleri nedeniyle yapılan işlemler harçtan, düzenlenen  kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.  Geçici Madde 26 – (Ek: 10/9/2014-6552/109 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin  2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı ile.)  Geçici Madde 27 – (Ek: 10/9/2014-6552/110 md.)  Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 22 nci maddenin ikinci fıkrasının değiştirilen üçüncü  cümle hükmü, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde Araştırmacı kadrolarına atanmış olanlardan  otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak başvuranlar hakkında da uygulanabilir.  Geçici Madde 28 – (Ek: 18/6/2017-7033/37 md.)  Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlardan bu Kanunun 20 nci maddesi- nin (A) bendi gereğince tasfiyesiz infisah suretiyle birleştirilenlerin, gerek halen bünyelerinde  çalışmaya devam etmekte olan, gerekse daha önce istifa, emeklilik, iş akdinin feshi, ölüm gibi sair  nedenlerle ayrılmış olan çalışanlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde  aylık ve ücretlerinden kesilmemiş olmakla birlikte, bilahare yargı kararına istinaden kuruluşlar  tarafından ödenmiş veya ödenecek olan sendika üyelik aidatları ve faizinden doğan alacak tutarla- rı ile yargılamaya ilişkin her türlü giderin ilgililerine rücuundan vazgeçilir.  GEÇİCİ MADDE 29- (Ek:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Özelleştirme Yük- sek Kurulunca görülmekte olan işler Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından  sonuçlandırılır  Yürürlük  Madde 43 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  Madde 44 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.    7436-6                       7436-7   24/11/1994 TARİHLİ VE 4046 SAYILI ANA KANUNA  İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER   1) 1/8/2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri :  Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 4046 sayılı Kanunun 22 nci  maddesine göre Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılmış olmakla birlikte kurum ve  kuruluşlarca tekemmül ettirilemeyen atama işlemleri hakkında 4046 sayılı Kanunun bu Kanunla  değiştirilen 22 nci maddesi hükümleri uygulanır.  Geçici Madde 2- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı  Kanunun 22 nci maddesi gereğince şahsa bağlı hakları saklı tutulan ve halen bu haktan yararlanan  personelin şahsa bağlı hakları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl sonra sona erer. Bu  Kanunla değiştirilen 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi hük- mü, 3.4.1997 tarihli ve 4232 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra nakledilen 399 sayılı Kanun  Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan personel hakkında da atama tarihinden  itibaren uygulanır.  Geçici Madde 3- Yüksek Plânlama Kurulunun 27.9.1988 tarihli ve 88/9 sayılı kararı ile  Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (T.C. Turizm Bankası A.Ş.) mal varlığından çıkarılarak Turban  Turizm A.Ş.'ye devredilmek  suretiyle  özelleştirme  kapsamına  alınan  varlıkların  bedeline  ilişkin tasfiye işlemi, Yüksek Plânlama Kurulunun 26.12.1988 tarihli ve 88/9-1 sayılı kararı ile  tespit edilmiş bulunan Japon Yeni cinsinden meblağı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Türk  Lirası karşılığının, faizsiz olarak ve aylık eşit taksitler halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç oniki ay içerisinde Türkiye  Kalkınma Bankası A.Ş.'ye ödenmesi suretiyle yapılır.  2) 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesi:  Geçici Madde 7 -10.6.1983 tarihli ve 2840 sayılı Kanunun eki listedeki demir ruhsatları  24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleş- tirilir.  3) 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi:  Geçici Madde 1 - 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme  uygulamaları çerçevesinde kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde İş Kanunu  hükümlerine tâbi daimi ve geçici işçilerden (kapsam dışı personel hariç) 1.1.1992 ilâ 20.10.2004  tarihleri arasında iş akdi özel sektör tarafından feshedilenlerden 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilecek olanlarda, özelleştirme  tarihinden itibaren özel sektör tarafından en geç 6 ay içinde iş akitlerinin feshi şartı aranmaz.  4) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi:  Geçici Madde 4 – 31/12/2011 tarihine kadar, 19/12/2010 tarihinden önce 24/11/1994 ta- rihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında özelleştirme prog- ramına alınan kuruluşlardan, özelleştirme kapsamından çıkartılmış olsalar dahi sermayelerindeki  kamu payı % 50’nin altına düşen ve hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem  gören kuruluşlar ve bu kuruluşların kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak  oldukları şirketler hakkında 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.    7436-8   EK   (Mülga (1) sayılı liste:2/7/2018-KHK-703/85 md.)  (I) SAYILI LİSTE   7436-9   4046 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO   Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden  Anayasa Mahkemesi  Kararının Numarası  4046 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri  Yürürlüğe Giriş Tarihi  4105 – 2/5/1995  4232 – 8/4/1997  4568 – 1/1/2000  4733 – 9/1/2002  4971 – 15/8/2003  5148 37 7/5/2004  5189 37 2/7/2004  5234 Geçici Madde 18 21/9/2004  5398  Kanunun Adı, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22, 27, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Geçici Madde 19, Geçici Madde 20, Geçici Madde 21, Geçici  Madde 22, İşlenemeyen Hüküm  21/7/2005  5436 5 24/12/2005  5728 7 8/2/2008  5763 Geçici Madde 23 26/5/2008  5793 Geçici Madde 23, Geçici Madde 24 6/8/2008  6082 2 10/12/2010  6217 İşlenemeyen Hüküm 14/4/2011  KHK/666  6 31/12/2011 tarihinden geçerli  olmak üzere 2/11/2011  6 14/1/2012 tarihinden geçerli  olmak üzere 2/11/2011  6300 Ek Madde 5 10/5/2012  6338 2,10, Geçici Madde 23, Geçici Madde 24 1/1/2013  6456 Geçici Madde 25 18/4/2013  6462 21 3/5/2013  Anayasa Mahkemesinin  27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205  sayılı Kararı  6 10/10/2013  Anayasa Mahkemesinin  3/10/2013 tarihli ve  E.: 2012/73, K.: 2013/107  sayılı Kararı  Ek Madde 5 27/3/2014  6552 22, Geçici Madde 26, Geçici Madde 27 11/9/2014  Anayasa Mahkemesinin  22/5/2014 tarihli ve  E.: 2014/73, K.: 2014/98  sayılı kararı  21 17/9/2014      7436-10   Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası  4046 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri  Yürürlüğe Giriş Tarihi  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 tarihli ve  E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı Geçici Madde 26 1/1/2015  7033 Geçici Madde 28 1/7/2017  7103 1, 5, 18, Ek Madde 6, (I) SAYILI  LİSTE 27/3/2018  KHK/703 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 25, 26, ek 5  ve ek (1) sayılı liste  24/6/2018 tarihinde birlikte  yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve  Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının  andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4046 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (25)
  Söz Konuzu Mevzuatla İlişkili Olup da Halk Oylamasında Red ve/veya Veto Edilen Kanun (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (12)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (240)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (26)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (21)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul