Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RG: 25.12.2021)
6885
1211SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU, 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU, 7/11/1985 TARİHLİ VE3238SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM
14/1/1970 tarihli ve1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile ilgili değişiklikler
Madde 1 - (Bu maddeler, 14/1/1970 tarih ve1211sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu'nun 4, 41, 48, 52 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklik ve ilaveler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (Bu maddeler, 14/1/1970 tarih ve1211sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu'nun 4, 41, 48, 52 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklik ve ilaveler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (Bu maddeler, 14/1/1970 tarih ve1211sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu'nun 4, 41, 48, 52 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklik ve ilaveler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (Bu maddeler, 14/1/1970 tarih ve1211sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu'nun 4, 41, 48, 52 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklik ve ilaveler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (Bu maddeler, 14/1/1970 tarih ve1211sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu'nun 4, 41, 48, 52 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklik ve ilaveler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile ilgili değişiklikler
Madde 6 - (Bu maddeler, 25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 3, 33, 63, 66 ve 67 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklikler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (Bu maddeler, 25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 3, 33, 63, 66 ve 67 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklikler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (Bu maddeler, 25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 3, 33, 63, 66 ve 67 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklikler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (Bu maddeler, 25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 3, 33, 63, 66 ve 67 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklikler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2983, 2985 ve3238sayılı Kanunlarla ilgili değişiklikler
Madde 10 - (Bu madde, 29/2/1984 tarih ve2983 sayılı Kanunun 10ncu maddesinin sonuna, 2/3/1984 tarih ve2985sayılı Kanunun 3 üncü, 7/11/1985 tarih ve3238 sayılı Kanunun 12nci maddelerine bazı hükümler ilavesine dair olup, bu eklemeler mezkür kanunlardaki yerlerine işlenmiştir.)
6886
Madde 11 - KHK 700(2018), 5437(2006), 5277(2005), 5027(2004), 4833(2003), 4726(2002), 4611(2001), 4494(2000), 4393(1999)
Çeşitli Kanun ve Kararnamelere dayanılarak kurulmuş fonlar arasında aktarma yapmaya, Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
 
Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kısmen veya tamamen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana devredebilir.(1)(2)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2499sayılı Kanunla ilgili değişiklik
Madde 12 - (Bu madde, 28/7/1981 tarih ve2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olup, bu ilave mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler (2)
Madde 14 - 4046(1994), An. M. K. 1994/61-2(1994), KHK 546(1994), KHK 531(1994) (Birinci fıkra mülga: 24/11/1994 -4046/42md. )
(Değişik ikinci ve üçüncü fıkralar: 30/5/1994 -KHK-531/3md.; İptal: Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61 - 2 sayılı Kararı ile.) (3)

(Dördüncü fıkra mülga: 24/11/1994 -4046/42md.)

(Beş ve altıncı fıkralar ek: 30/5/1994 - KHK -531/3md.; İptal: Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61 - 2 sayılı Kararı ile.)
Madde 15 - An. M. K. 1994/61-2(1994), KHK 531(1994) (Değişik: 30/5/1994 - KHK -531/4md.; İptal Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)
Madde 16 - An. M. K. 1994/61-2(1994), KHK 531(1994) (Değişik: 30/5/1994 - KHK-531/5md.; İptal: Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)
Madde 17 - 4733(2002), 4629(2001), 4046(1994) (Birinci fıkra mülga: 24/11/1994 -4046/42md. )
(İkinci fıkra mülga: 3/1/2002 -4733/10md.)

( ... ) Bakanlar Kurulunca tespit edilir.(4)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 102 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine, Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak, 31/12/2005 tarihli ve 26040 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci maddesine bakınız. (3) Bölüm başlığı "Kamu Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ile ilgili hükümler" iken 30/5/1994 tarih ve 531 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmişse de ilgili KHK Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. (4) 531 sayılı KHK ile değişik hükümlerde 546 sayılı KHK ile değişiklik yapılmış ise de Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67,K.1994/64-2 sayılı Kararı ile 546 sayılı KHK de iptal edilmiştir. (5) Bu hüküm dışındaki üçüncü fıkra hükümleri;21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ve 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 10/D maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
6887/6888-1
Ek Madde 1 - 4628(2001), An. M. K. 1994/042-2(1994), 3974(1994), KHK 513(1993) (Ek: 13/8/1993 - KHK -513/1md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 -3974/1md.; Mülga: 20/2/2001 -4628/17md. )
Ek Madde 2 - 7346(2022), 5784(2008), 4684(2002), 4628(2001), 3974(1994), KHK 513(1993)(Ek: 13/8/1993 - KHK -513/1md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 -3974/1md. )
(Ek: 13/8/1993 - KHK - 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 - 3974/1 md.

(Mülga birinci fıkra: 20/2/2001 - 4628/17 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 20/2/2001 - 4628/17 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 20/2/2001 - 4628/17 md.)

(Mülga dördüncü fıkra:21/12/2021-7346/11 md.)
Ek Madde 3 - 4628(2001), 3974(1994), KHK 513(1993) (Ek: 13/8/1993 - KHK-513/1md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 -3974/1md.; Mülga: 20/2/2001 -4628/17md. )
Ek Madde 4 - An. M. K. 1994/042-2(1994), 3974(1994), KHK 513(1993) (Ek: 13/8/1993-KHK-513/1md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 -3974/1md. İptal: Ana Mah.'nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42 - 2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 5 - An. M. K. 1994/042-2(1994), 3974(1994) (Ek: 22/2/1994 -3974/1md. İptal: Ana Mah.'nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42 - 2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 6 - An. M. K. 1994/61-2(1994), KHK 531(1994) (Ek:30/5/1994 - KHK-531/6md.; İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E. 1994/64, K. 1994/61 - 2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 7 - An. M. K. 1994/61-2(1994), KHK 531(1994) (Ek:30/5/1994 - KHK-531/6md.; İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E. 1994/64, K. 1994/61 - 2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 8 - An. M. K. 1994/61-2(1994), KHK 531(1994) (Ek:30/5/1994 - KHK-531/6md.; İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E. 1994/64, K. 1994/61 - 2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 9 - An. M. K. 1994/61-2(1994), KHK 531(1994) (Ek:30/5/1994 - KHK-531/6md.; İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E. 1994/64, K. 1994/61 - 2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 10 - An. M. K. 1994/61-2(1994), KHK 531(1994) (Ek:30/5/1994 - KHK-531/6md.; İptal:Ana.Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E. 1994/64, K. 1994/61 - 2 sayılı Kararı ile.)
Madde 18 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 19 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 9/7/2008 tarihli ve5784 sayılı Kanunun 13üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının” ibaresi “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6888-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3291 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3291 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/513

  -

  13/9/1993

  3974

  -

  1/3/1994

  KHK/531

  -

  6/6/1994

  KHK/546

  -

  7/7/1994

  4046

  -

  27/11/1994

  4628

  -

  3/3/2001

  4629

  -

  1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 3/3/2001 tarihinde

       4733

  -

  9/1/2002

  5784

  Ek Madde 2

  26/7/2008

  KHK/700

  11

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

  7346

  Ek Madde 2

  1/1/2022

   

  
  
  3291 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3291 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (48)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (21)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul