Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
867
DOĞAL AFETLERDE YAPILACAK YARDIMLARIN DÜZENLENMESİ İLE VERGİLERİN ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde 1 -
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem için toplanan iç ve dış yardımlar T.C. Ziraat Bankası'nda açılacak merkezi bir hesaba kaydedilir ve Kriz Koordinasyon Kurulu kararı ile öncelikle depremden zarar görenlerin iaşe, giyinme, barınma, çadır ve diğer her türlü gereksinimlerinin karşılanması için bu işlerle görevli bulunan veya görevlendirilecek kuruluşlara, geçici ve daimi iskan amacıyla konut yapımında kullanılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ve Afetler Fonu'na aktarılır. 
 
Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak harcamalar. 1050 sayılı Muhasebi Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ancak, tahsis edilen paraların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Başbakanlık ve maliye müfettişleri ile bankalar yeminli murakıplarından Başbakan onayı ile oluşturulacak bir komisyon tarafından, üçer aylık dönemler itibarıyla denetlenir ve denetleme raporları Resmi Gazete'de yayımlanır. 
 
Yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ülke içindeki veya dışındaki vakıf, dernek veya diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirli bir amaca yönelik olarak yapılan nakdi veya ayni bağışlar Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin izni ile belirlenen amaca tahsis edilebilir. Bunların dışında kalan nakdi yardımlar T.C. Ziraat Bankası'ndaki hesaba yatırılır, ayni yardımlar ise Kızılay'a verilir. Doğrudan afet illeri valiliklerine ve Kızılay'a yapılacak nakdi veya ayni yardımlar bu valilikler ve Kızılay tarafından kullanılır. Kızılay tarafından verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personeli Kızılay'ın mevcut veya ihdas edilecek her düzeydeki kadrolarında iki yılı geçmemek kaydıyla çalıştırmaya ve bu amaçla gerek görülecek diğer tedbirleri almaya Başbakanlık yetkilidir. 
 
Valilerce, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince afetzedelerin gerçek ve tüzel kişilere ait bina ve tesislere yerleştirilmeleri halinde bu durum, söz konusu taşınmazların maliklerine tebliğ ile, hissederlara ise valilikçe yapılacak ilan ile duyurulur. 
 
Bakanlıklar veya diğer kamu kurumlarınca deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak prefabrik hizmet binaları ve lojmanların yapımında da Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Bakanlıklıklar, belirtilen işleri valilikler aracılığı ile de yaptırabilirler.
Madde 2 - KHK 589(2000)
Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle, afet meydana gelen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylar ile bunların fer'ileri ve cezalarının ödeme sürelerini uzatmaya yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini, iller, il merkezleri, ilçeler veya beldeler, depremden zarar gören mükellefler veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle kullanabilir. (1)
(1) Bu maddede yer alan " 17/8/1999 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle" ibaresi, 8/12/1999 tarihli ve 589 sayılı KHK'nin 7 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
868
Madde 3 -
(5/5/1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesine bent eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
Madde 4 -
(14/2/1985 tarih ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.
  
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
868-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  576 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KHK’NIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Kanun-

      KHK                                                                                                                          Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________ ________________________________________________________ ____________

  KHK-589                                                        —                                                             17/1/2000

   

   

   

   

   

  868-2

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul