(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 6475 sayılı POSTA HİZMETLERİ KANUNU (RG: 23.05.2013)
2263
POSTA KANUNU

* * *
* * *
BÖLÜM I
Genel Hükümler
P.T.T.İdaresinin görevleri:
Madde 1 - 1986(1976), 869(1966) (Değişik: 27/4/1976 -1986/1 md.)
P.T.T. İdaresi:

A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazetelerle belli zamanlarda çıkan dergiler, kitaplar, her türlü basılmış kağıtlar, küçük paketler, değer konulmuş mektuplar ve kutular, değer konulmuş veya değer konulmamış posta kolileri ve tebliğ kağıtları kabul etmek, taşımak ve dağıtmak;

B) Bedelleri postanelerde ödenecek posta bonoları ile posta ve telgraf havaleleri düzenlemek;

C) Gerektiğinde posta merkezlerine gösterilmek üzere "kimlik kartı" vermek;

D) İmkan bulunan yerlerde ve demiryolları, denizyolları ve havayolları iş alanları dışında kendi taşıtlarıylA yolcu ve bagaj taşımak;

E) Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde her türlü işleri yapmak üzere "Posta Biriktirme Sandığı" kurmak görevleri ile ödevlidir.
Posta tekeli:
Madde 2 -
P.T.T. İdaresinin tekeli altında olan maddeler şunlardır:

A) Açık ve kapalı mektuplar;

B) Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar;

Şu kadar ki, aşağıda yazılı olanlar tekel dışındadır:
2264
1. Postaca kabul edilemEyecek olan veya kabulü şarta bağlı bulunan maddeler

2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili olarak beraberinde taşıdığı veya bir adamıyla gönderdiği maddeler;

3. Kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin kendi işleri hakkında ve teşkilleri arasında kendi araçlarıyla taşıtacakları maddeler;

4. Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçelerin posta bulunmayan ve işlemeyen yerleri arasında gönderilecek maddeler.
Posta maddelerinin yollanma şekilleri:
Madde 3 - 1986(1976), 869(1966) (Değişik: 27/4/1976 -1986/2 md.)
I - Mektuplar, kartlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, basılmış kağıtlar ve küçük paketler taahhütlü olarak da kabul edilir. Taahhütlü maddeler ve değer konulmuş mektuplar ve kutular ile posta kolileri ödeme şartlı ve havaleler ibranameli olarak dahi kabul edilir.

II - Adressiz basılmış kağıtlar taahhütlü ve ödeme şartlı olarak gönderilemez.
Konutta verilme, özel ulak ile gönderilme:
Madde 4 -
I - Gönderenler tarafından ayrıca ücreti verilirse değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değersiz posta kolileri ve havaleler şehrin dağıtma çevresi içindeki alıcılarına konutlarında verilir. Alıcıların istekleri halinde de ücreti bunlar tarafından verilmek şartıyla sözü geçen maddelerle havaleler yine konutta verilir.

P.T.T. İdaresi imkan bulduğu yerlerde bu maddeleri hususi ücret almadan dahi alıcılarının konutlarına gönderebilir

II - Konutta verilmesi adet olan maddelerle değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değersiz posta kolileri ve havaleler buna ait ücreti verilirse şehrin dağıtma çevresi içindeki alıcılarına özel ulakla da gönderilir.
Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul şartlarını ve merkezlerin sınıflarını belirtme yetkisi:
Madde 5 - 1986(1976) (Değişik: 27/4/1976 -1986/3 md.)
P.T.T. İdaresi posta ve telgraf havaleleri ile değerli maddelerin, çeklerin ve ödeme şartlı maddelerin şart edilecek bedellerinin ihtiyaca göre değer ve sayılarını kısmaya ve bütün posta maddelerinin ağırlık ve büyüklüklerini, kabul şartlarını ve abone kutuları bakımından merkezlerin sınıflarını belirtmeye yetkilidir.
Posta servisini kurmak ve kısmak ve memur ve müstahdemlere ücret vermek yetkisi:
Madde 6 - 6145(1953)
I. P.T.T. İdaresi, lüzum göreceği yerlerde posta merkez ve şubeleri, bir memur veya dağıtıcı yahut bakıcı tarafından mahdut işlemler yapılacak küçük şubeler, pul satıcılıkları, acentelikler, (Özel kişiler veya dağıtıcılardan vücuda getirilecek) gezici postacılıklar kurmak, bakıcıları tevziat işlerinde çalıştırmak, uygun göreceği yerlere posta kutuları koymak ve bütün merkez, şube ve acenteliklerde ne türlü işlerin yapılabileceğini belirtmek, bunları değiştirmek ve azaltmak ve gereken yerler arasında posta alınıp verilmesini sağlamak için belediyelere ve köy ihtiyar kurullarına izin vermek, lüzum göreceği kurumlara veya memurlara (Satışları için bey'iye de vermek şartıyla) pul avansı vermek ve kendi araçları bulunmayan bucak ve köy acentelik ve pul satıcılıkları ile posta bulunan en yakın yerler arasındaki alıp vermelerde mülkiye ve jandarma teşkillerinden ve kendi rızalarıyla köy araçlarından faydalanmak ve açtığı merkez, şube, acentelik ve pul satıcılıkları ile gezici postacılıkları kaldırmak yetkisindedir.
2265
Bu fıkra mucibince küçük şubelerde çalıştırılacak olanlarla acenteler görevlerinin yapılmasında P.T.T. memurları gibi sorumludurlar.

II – (Mülga: 13/7/1953 -6145/19 md.)
Pulları ve postada kullanılan değerli kağıtları bastırmak ve satışa çıkarmak yetkisi:
Madde 7 -
P.T.T. idaresi, postaca alınacak ücretleri gösteren pullar, kartlar, zarflar ve kuşaklar ve ücret ödeme makineleri için değerli fişler bastırmaya ve satışa çıkarmaya ve sayaçlı, damgalı, ücret ödeme makineleri ile pul ve kartpostal verme makineleri kullanmaya ve kullandırmaya ve bunlardan kullanılmakta bulunanlar ile ilerde kullanılacak olanların geçerlik sürelerini ve şartlarını belirtmeye ve ücret ödeme damgaları kullanmaya ve her türlü müraselat ile posta vasıtalarında, binalarında, pul karnelerinde ve sair neşriyatında ücret mukabili ilanlar yapmaya ve bazı kurumların reklam için bastıracakları küçük etiketleri ayrıca ücret alarak posta maddeleri üzerine yapıştırmaya ve bastıracağı pullardan münasip görülecek yerlere her yıl Genel İdare Encümenince tespit edilecek miktarı geçmemek üzere, armağan vermeğe izinlidir.
Pulları ve postada kullanılan değerli kağıtları satmak hakkı:
Madde 8 -
Posta pullarıyla ücret alınmada kullanılan değerli kağıtlar P.T.T. İdaresinin izni olmadıkça satılamaz. 

Acentelere gördükleri işin mahiyetine göre, idarece belirtilecek miktarda bir ücret ve pul satıcılarına da yine idarece belirtilecek bir nispet dairesinde bey'iye verilir.
Yabancı memleketlerle anlaşmalar
Madde 9 -
Hükümet Milletlerarası Posta Birliği esaslarına göre yabancı memleketlerle posta işlerini kurup düzenlemeye ve bu yolda özel sözleşme ve anlaşmalar yapmaya izinlidir.
Ulaştırma sözleşmeleri:
Madde 10 - 5893(2009)
P.T.T. İdaresi posta ulaştırmalarını düzenlemek için gerçek ve tüzelkişilerle ve taşıma ortaklıklarıyla sözleşmeler yapabilir. 

(Ek fıkra: 29/4/2009 –5893/1 md.) PTT İdaresi postaların ayrım ve dağıtım işlerini ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilir.
İstasyon, tren ve gemilerde posta işlerinin sağlanması
Madde 11 -
P.T.T. İdaresi demiryolu istasyonunda, tren ve gemilerde posta işlerinin Devlet Demir ve Denizyolları idareleri ve gemi sahipleriyle ortaklıklarının memurları tarafından görülmesi için bu idarelerle ve gemi sahipleri ve ortaklıklarıyla sözleşmeler yapabilir.
Tren ve gemilerde posta taşınması
Madde 12 -
Devlet Demir, Deniz ve Havayolları idareleri ve taşıma ortaklıkları P.T.T. İdaresinin taşımakla ödevli olduğu maddeleri ve eşyayı ve bunları götürmekle görevli olanları taşımakla ödevlidirler. Demiryolları idare ve ortaklıkları P.T.T. İdaresine ait özel posta vagonlarını da yolcu katarlarına bağlayıp çekmek ödevindedirler. Bunların taşınmasına ait ücretlerin miktarlarıyla taşıma, ödeme tarz ve şekilleri ve diğer hususlar P.T.T. İdaresiyle ilgili idareler arasında yapılacak ve Ulaştırma Bakanlığınca onanacak anlaşmalarla tespit edilir.
2266
P.T.T. İdaresi, değerli olmayan posta maddelerini ve eşyasını yanına kendi memurunu koymadan, bu idarelere vermek suretiyle dahi taşıttırabilir. Bunlardan kaybolan ve hasara uğrayanların sahiplerine P.T.T. İdaresinin vermekle ödevli olduğu tazminat taşıyıcılar tarafından P.T.T. İdaresine ödenir.
Şehir içi posta taşımalarındaki muafiyetler
Madde 13 -
I - Şehir içinde postayı taşıyan memur ve dağıtıcılar; resmi idareler, belediyeler ve ortaklıklar tarafından alınan yolculuk ücretlerini ve bu ücretlere zammolunan vergi ve resimleri vermekten muaftırlar.

II - Postanın kendi taşıtları da özel idare ve belediyelerce alınan resimlerden muaftır.
Postaların alınıp verilmesi için tedbir alınması :
Madde 14 -
Devlet Demir, Deniz ve Havayolları idareleri ve demiryolu ve gemi ortaklıkları ve sahipleri tren, gemi ve uçakların durdukları yerlerde postaların kolaylık ve çabuklukla boşaltılmasını ve son dakikaya kadar aynı çabuklukla yüklenmesini sağlayacak esasları P.T.T. İdaresiyle birlikte tespit ederler.
Postaya yardım:
Madde 15 -
Postaların yollarda beklemelerinde ve barındırma ve korunma ve kurtarılması gerektiğinde ve bunlar için başvurulduğunda veya haber alındığında polis ve jandarma ve köy ihtiyar kurullarıyla askeri mülki Devlet memurları her türlü yardımı yapmakla ödevlidirler.
Posta gizliliği:
Madde 16 -
Kendilerine posta servisinde bir iş verilmiş olanların, belli kişilerin posta münasebetlerini açığa vurmaları, kapalı mektupları açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları veya haberleşme kağıtlarındaki yazılar hakkında üçüncü kişilere bilgi vermeleri veyahut her hangi birinin bunları yapmasına meydan bırakmaları yasaktır.
Posta maddelerinin yetkili yerlere verilmesi:
Madde 17 -
I - İlgililer aleyhine verilmiş mala elkoyma veya akçalı haciz kararları halinde P.T.T. İdaresi, yazılı istek üzerine değersiz kolileri, değerli posta maddelerini, havale paralarını ve yürütülen hesaplardaki alacakları kanunla tayin edilenlere verir.
İlgili, iflas etmiş veya yargıç, malların belirtilmesine emir verilmişse P.T.T. İdaresi öteki bütün posta maddelerini de verir.

II - Resmi surette mal belirtilmesi halinde P.T.T. İdaresi, yazılı istek üzerine, yetkili makama hesaptaki alacak miktarı hakkında bilgi verir.

III - Velilik ve vasilik altında bulunanların adlarına gelen bütün maddeler kanuna göre bunları almaya yetkili olanlara verilir.

Alıcılar veya yukarda bildirilen kişiler konutlarında bulunmazlarsa taahhütlü maddeler ve havale, koli, değerli mektup ve kutuların haber verme kağıtları kendisiyle birlikte oturan ailesinden veya hizmetçilerinden yetişmiş olan birine, bunların da bulunamamaları halinde aynı yerde oturan müdür, katip, mal sahibi gibi kimselere verilebilir.

İçlerine serbestçe girilemiyen kurumlarda ve otellerde bulunanların adlarına gelen taahhütlü maddeler ve havale, koli ve değerli mektup ve kutuların haber verme kağıtları bu kurumların müdürlerine veya bunların yazı ile gösterecekleri memurlarına verilir.
2267
Okullardaki öğrencilere, mahpuslara ve hastanelerdeki hastalara gelen bütün maddeler ve paralar bu kurumların müdürlerine veya bunların vekil olarak gösterecekleri memurlara verilebilir. 

Subaylarla erlerin adlarına gelen bütün maddeler ve paralar Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlıkları arasında kararlaştırılan esaslar dairesinde verilir. 

IV - Büyük ticaret hanlarıyla kapıcı veya odabaşısını bulunan apartmanlarda oturanlar cümle kapısı methalinde özel mektup kutuları bulundurmaya mecburdurlar. 

Böyle kutu bulundurmayanlara ait adi maddeler han ve apartmanların kapıcı veya odabaşı gibi daimi hizmetlilerine verilir
Yanlışlıkların düzeltilmesi:
Madde 18 -
I - Ücretler, resimler ve kambiyo değerleri ile avans paralarda ve yürütülen hesaplarda yanlışlıklar olursa P.T.T. İdaresi eksik kalan paraları ister ve fazlasını geri verir. Ancak 25 kuruştan az olan paralar istek üzerine geri verilir.

II - Bir yıl içinde yazı ile yapılmayan istekler zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı hesabın yanlış yapıldığı tarihin ertesi gününden başlar.
Damga resmi ile diğer resim ve vergilerden muaflık:
Madde 19 -
P.T.T. İdaresi tarafından posta maddelerinin ve paraların kabulünde verilen makbuzlarla, teslim veya ödemede kullanılan haber verme kağıtları, senetler, posta çekleri, biriktirme sandığı cüzdanları, posta maddelerine veya paralara ait olarak talimatları gereğince idare veya ilgililer tarafından doldurulan formüller, postaya verilen maddeler ile paralar hakkındaki her türlü istek ve şikayetleri bildiren yazılar, tazmin edilen maddelere ve havalelere ait senetler, posta maddeleriyle paralar hakkında P.T.T. İdaresince ilgililerden istenilen belge ve bildirimler, P.T.T. servisleri hakkında halk tarafından yapılabilecek teklifler ve bunların ilişkileri ve posta vasıtasıyla yapılan ilanlar, damga resmi ile her türlü vergi ve resimden muaf olduğu gibi posta maddeleri veya içlerinde bu maddelerin bulunduğu çuval, sandık ve benzerleri rıhtım, iskele ve müruriye resimleri ile özel idare ve belediyelerce alınan diğer her türlü vergi ve resimlerden muaftır.
BÖLÜM II
Ücretler
Resmi posta maddelerinin ücretleri:
Madde 20 -
Genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve bunlara bağlı idare ve kurumlardan postaya verilen her türlü posta maddelerinden ve bunların ilgili posta ve ardiye hizmetlerinden tarifesinde yazılı ücretlerin tamamı peşin olarak alınır.
Özel pul
Madde 21 -
P.T.T. İşletme Genel Müdürlüğü yukarıdaki maddede yazılı posta maddeleriyle hizmetlerinde kullanılmak üzere özel pullar bastırır. Bu pullar resmi olmayan madde ve hizmetlerde kullanılmaz.
Tenzilatlı maktu ücrete tabi maddeler:
Madde 22 -
A) Askeri okullar, öksüz yatı okulları ve Darüşşafaka öğrencileri ile onbaşıya kadar (onbaşı dahil) asker ve jandarma eratının gönderecekleri 100 grama kadar ağırlıktaki yurt içi adi mektup ve kartlarla aile ve akrabaları tarafından sözü geçen öğrenci ve erata gönderilecek aynı ağırlığa kadar olan adi mektup ve kartlar

B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilip doktorlar tarafından doldurularak postaya verilen ve bulaşıcı hastalıkları bildiren adi kartlar;
2268
Tam ücretin binde beşi nispetinde ücrete tabi tutulur. Bu tenzilatlı ücretler her beş yılda bir P.T.T. İdaresince tutulacak istatistiklerle tespit edilir ve yıllık miktarları her yıl başında ilgili Bakanlıklar bütçelerinden ödenir
Resmi ve tenzilatlı ücretli posta maddelerinin uçak ücretleri:
Madde 23 -
20 ve 22 nci maddelerde yazılı posta maddeleri havayolu ile gönderilmek istenilirse uçak ücreti tam olarak alınır
Cumhurbaşkanının göndereceği posta maddeleri:
Madde 24 -
Cumhurbaşkanı tarafından yurt içinde gönderilecek posta maddelerinden ücret alınmaz
Ücretlerin ödenmesi:
Madde 25 - 1986(1976), 869(1966) (Değişik: 27/4/1976 -1986/4 md.)
I - Genel olarak ücretler çıkış yerinde tam ödenir

Ancak:

A) Ücretleri eksik verilen veya hiç verilmeyen adi mektuplarla posta, kartları;

B) Ücretleri eksik verilen gazeteler, dergiler, kitaplar, basılmış kağıtlar ve küçük paketler de kabul edilir.

II - Verilmemiş veya eksik verilmiş olan ücretler alıcılarından, ya da alıcılar kabul etmediği takdirde göndericilerinden iki kat olarak alınır.
Bir araya toplanmış türlü maddeler:
Madde 26 - 1986(1976), 869(1966) (Değişik: 27/4/1976 -1986/5 md.)
Bir posta maddesi içinde gazete, dergi, kitap ve basılmış kağıtlar (körlere mahsus basılmış kağıtlar hariç) toplanabilir. Böyle bir araya toplanarak gönderilen bir posta, maddesinin tamamının ücreti içinde bulunanlardan ücreti en yüksek olana göre alınır.
Geri alma, adres değiştirme, haber isteme:
Madde 27 -
I - Göndericiler, postaya verilip alıcılarına henüz verilmemiş olan maddelerin ve paraların geri alınmasını veya başka birisine verilmesini veyahut başka bir yere yollanılmasını isteyebilirler. Gerek bu istekler ve gerek posta maddeleri hakkındakiler (Haber isteme)için ayrıca ücret alınır. 

II - Kanuni hükümler gereğince yetkili makamlar tarafından istenilmiş olan posta maddeleriyle paralar göndericiler tarafından geri alınamaz ve bunların adresleri gönderici ve alıcılar tarafından değiştirilemez.
Adi ve taahhütlü posta maddelerinin geri gönderilme ve tekrar yollanma ücretleri:
Madde 28 -
Adi ve taahhütlü haberleşme maddelerinin göndericilerine geri verilmesi veya alıcılarının yerlerini değiştirmeleri dolayısıyla, başka bir yere tekrar yollanması için yeniden ücret alınmaz. Ancak tekrar yollama, ücreti daha yüksek olan bir yere yapılırsa ücret farkı alınır.
Değerli mektup ve kutularla posta kolilerinin geri gönderilmesi ve tekrar yollanması ve ardiye ücreti:
Madde 29 -
I - Çıkış yerlerine geri çevrilen veya başka yere tekrar gönderilen değerli mektup ve kutulardan yalnız değerlendirme ücreti alınır. 

II - Değerli ve değersiz kolilerin tekrar yollanması ve geri gönderilmesi için yeniden ücret alınır. 

III - Posta İdaresinin göstereceği süre içinde kolilerini almayanlardan tarifesine göre ardiye ücreti alınır. Kolisini alacak olanın kusuru olmamak şartıyla gümrükleme işinin veya diğer işlemlerin yapılması için geçecek günler hesaba katılmaz.
2269
IV - Onbaşıya kadar olan (Onbaşı dahil) asker ve jandarma eratına gönderilen değerli mektup ve kutulardan ikinci defa değerlendirme ve değerli, değersiz posta kolilerinden tekrar yollama, geri çevirme, değerlendirme ve ardiye ücretleri alınmaz.
Geri alınan veya zorlayıcı sebeplerle geri verilen maddelerin ücretleri:
Madde 30 -
Göndericiler tarafından geri alınan veyahut zorlayıcı sebepler dolayısıyla yerlerine kadar götürülmeyerek göndericilere geri verilen her türlü posta maddeleriyle havalelerin ücretleri geri verilmez. 

Zorlayıcı sebeplerle hava yolundan gönderilemeyerek başka taşıtlarla yollanan maddelerin havaya ait ücretleri de geri verilmez
Postrestant:
Madde 31 - 1986(1976)
I - Postrestant olarak gönderilen maddelerin postrestant ücreti çıkış yerinde ödenmemiş ise gerek ilk gelişinde ve gerek tekrar gönderilişinde varış postanesince alıcıdan ve çıkış yerine geri çevrilmesi halinde göndericiden alınır. 

II - Adlarına gelecek olan maddelerin sonradan kendi taraflarından alınmak üzere postanelerde tutulmalarını yazı ile isteyenler postrestant ücretini vermeye mecburdurlar. 

III - P.T.T. İdaresince çıkarılacak (Postrestant abonman kartları) yıllık abonman bedelini ödeyenlerin adlarına bir yıl içinde gelecek postrestant maddelerden - bunların sayısı ne olursa olsun - ayrıca postrestant ücreti alınmaz. 

IV – (Değişik: 27/4/1976 - 1986/6 md.) Tebliğ kağıtları postrestant olarak gönderilemez. 

V - Alıcının adı yerine ilk harfleri, rakamları, takma adları ve sözleşilen işaretleri taşıyan maddeler postrestant olarak kabul edilmez. 

VI - Reşit olmayanların adlarına gelecek maddeler ancak veli veya vasilerinin bu yolda verecekleri yazılı izin üzerine kendilerine verilir.
Acele işaretli maddeler:
Madde 32 -
Posta maddeleri acele işaretiyle kabul edilebilir. Bunlar için ayrıca ücret alınır.
Çok yer tutan koliler:
Madde 33 -
Çok yer tutan veya özel tedbirler alınmasını gerektiren koliler ancak imkan dahilinde ve ayrıca ücret alınarak kabul edilir.
Ödeme şartlı maddeler:
Madde 34 -
I - Ödeme şartlı maddelerde havaleye ait olandan başka ücretler gönderici tarafından peşin ödenir. Havale ücreti tahsil edilen paranın içinden alınır.

II - Şart edilen bedelde kuruş kesirleri olmayacaktır.

III - Şart edilen bedel para olarak ödenebileceği gibi posta çekleri hesabından hesaba geçirilme suretiyle de ödenebilir.
Madde 35 - 1986(1976) (Mülga: 27/4/1976 -1986/7 md.)
Havale kuponlarının arkasına yazılacak yazılar:
Madde 36 -
Posta havalelerinin kuponları arkasına göndericinin alıcıya yazacağı yazılar için ayrıca ücret alınmaz.
Posta çekleri:
Madde 37 - 5893(2009), 4358(1998), 6145(1953)
I - (Değişik: 2/4/1998 -4358/3 md.) Adına bir çek hesabı açılmasını isteyen kimse vergi kimlik numarasını gösteren bir belge ile birlikte bu hesap için belirtilecek en az parayı vermeye mecburdur.
2270
II - (Mülga: 13/7/1953-6145/19 md.)

III - (Mülga: 29/4/2009 –5893/2 md.) 

IV - Para yatırma kağıtları ile ödeme havalelerinin kuponları arkalarında göndericinin alıcıya yazacağı yazılardan da ücret alınmaz.

V - Posta çekleri düzenlendikleri günle beraber iki ay içinde muteberdir. Bu süre bitince kabulleri keşidecinin onamasına bağlıdır.

VI - P.T.T. İdaresi belli paraları gösteren Yolculuk posta çeklerini de çıkarabilir. Posta, çek hesabı sahibi olanlar hesapları üzerinden işlem görülmek, hesap sahibi olmayanlar da çek karnelerinde yazılı paralarla posta ücretleri tarifesinde yazılı ücreti vermek suretiyle (Yolculuk posta çekleri) ni alabilirler.
Tahsil ve ödeme emirlerinin değiştirilmesi veya iptali:
Madde 38 -
Gönderici, tahsil ve ödemeye ait emirlerini ve çek hesabı sahibi de bu bu hesaba dair olan tebliğlerini işlem tamamlanmamış olmak ve buna ait ücret de verilmek şartıyla değiştirilebileceği gibi iptal dahi edebilir.
Bagaj taşınması:
Madde 39 -
I - Posta taşıtlarıyla götürülen yolcuların yiyecek ve içeceği ile beraber 10 kilogramı geçmeyen el eşyası parasız taşınır. 

II- 33, 40 ve 41 inci maddelerin hükümleri yolcuların bagaj taşınmalarına da uygulanır.
BÖLÜM III
Yasaklar
Posta maddeleri içine konulamayacak şeyler:
Madde 40 - 1986(1976), 869(1966) (Değişik: 27/4/1976 -1986/8 md.)
Gerek P.T.T. İdaresi ve gerek kişiler ve taşıma kurumları tarafından taşınan paketlerin ve gazeteler ile her türlü basılmış kağıtların içlerine açık olsa bile mektup veya bu mahiyette kağıtlar konulamayacağı gibi bunların içlerine, zarf ve kuşakları üzerine haberleşmeye ait işaretler veya yazılar yazılamaz.
Posta ile gönderilmesi yasak maddeler:
Madde 41 -
I - Aşağıda gösterilen maddelerin posta ile gönderilmesi yasaktır: 

A) Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta maddelerini kirletebilecek veya bozabilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek ve bunlara benzer tehlikeli maddeler; 

B) Afyon, morfin, kokain ve benzerleri başka uyuşturucu maddeler; 

(Ancak tıbbi veya fenni bir amaçla gönderildikleri ve göndericilerinin bu gibi yollamalara izinli bulundukları resmi belgelerle belirtilirse bunlar posta kolileri veya değerli kutular içinde kabul edilip gönderilirler.) 

C) Üzerlerinde hakaret veya tezyif edici adresler veya yasak lakap, unvan ve deyimler yazılı maddeler; 

D) Üzerlerinde genel edep ve töreye uymayan veya güvenliği bozucu ve bir suç yapılmasını teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan maddeler; 

E) Kanun, tüzük ve kararlarla alınması; satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü maddeler;
2271
F) Canlı ve (kurutulmuş veya muhafaza edilmiş olanlar dışındaki) cansız hayvanlar ve böcekler; (Ancak arı; ipek böceği ve sülüklerle Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıklarınca gönderilmesine izin verilen ve tehlikeleri önlenmiş bulunan canlı böcekler kabul olunur.) 

II - Bundan başka : 

A) Kapalı mektuplardan başka haberleşme maddeleri içine posta pulları ve posta bonoları ve her türlü adi ve taahhütlü posta maddeleriyle değersiz koliler ve değerli kutular içine banknot, kağıt para veya elinde bulunduranın faydalanabileceği her türlü değerli kağıtlar konulması; 

B) Değerli kolilerden veya kutulardan başka maddelerin içlerine madeni paralar ve işlenmiş veya işlenmemiş platin; altın, gümüş ile değerli taşlar ve mücevherler ve bu gibi değerli maddeler konulması dahi yasaktır.
Yolcuları tedirgin edenler:
Madde 42 -
Hal ve hareketleriyle başka yolcuları tedirgin edenler veya bunlar için tehlikeli olan kimseler İdarenin malı olan taşıtlarla taşınmazlar ve yolda böyle hali görülenler de indirilirler.

P.T.T. İdaresinin kabule mecbur olmadığı maddeler:
Madde 43 -
Gayet kolay kırılabilen veya eksik ambalaj edilen veya tabiatları gereğince kolayca bozulabilecek veya hasara uğrayabilecek maddeleri kabule P.T.T. İdaresi mecbur değildir.
Yasak maddelere çıkış yerinde uygulanacak işlemler:
Madde 44 -
I - Posta merkezleri, içlerinde yasak maddeler bulunduğu zannolunan posta maddelerinin açılıp içlerinin gösterilmesini göndericilerden isterler. 

Gönderici buna razı olmazsa bu gibi maddeler kabul edilmez. Ancak gösterilmek istenilmeyen şeylerin bu kanunun 41 inci maddesinin I inci fıkrasının B, D ve E bentlerinde yazılı şeyler olduğu hissedilirse bunları havi olan madde bir tutanakla ilgili makama tevdi olunur. 

II - Yoklanılmasına razı olunan maddelerin içinde 40 ıncı maddede ve 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının A, C, F bentlerinde ve ikinci fıkrasında yazılı şeyler görülürse kabul olunmaz. 

41 inci maddenin 1 inci fıkrasının B, D, E bentlerinde yazılı maddeler görülürse bunlar müsadere olunarak yok edilir veya ilgili makama verilir.
Yasak maddelere varış yerinde uygulanacak işlemler:
Madde 45 -
I - İçinde 40 ve 41 inci maddelerde sayılan yasak şeylerden biri bulunduğu sezilen yurt içi ve dışı posta maddelerinin açılması varış postanesince alıcılarına teklif olunur. Bunların razı olmaları halinde gelen maddeler postanece teşkil edilecek bir kurul tarafından kendi önlerinde açılır; razı olmazlarsa yurt içinden gönderilmiş maddeler yine bu kurulca doğrudan doğruya açılır ve içlerinde yasak bulunmayanlar alıcılarına verilir. Açılmasına razı olunmayan yabancı yerlerden gelmiş maddeler çıkış yerlerine geri gönderilir. 

40 ıncı maddede yazılı yasaklara rastlanırsa bu türlü yazılar bulunan kağıtlardan ve kapalı mektuplardan ağırlıklarına göre iki kat mektup ücreti alınır. 
Tahta, kumaş ve benzerleri üzerinde bulunan haberleşmeye ait yazılar için, adi bir mektubun iki katı nispetinde ücret alınır. 

II - Yurt içi ve dışı posta maddelerinden 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının (A) bendinde yazılı tehlikeli maddeler (F) bendinde yazılı hayvan ve böcekler çıkarsa bunlar, kanun ve tüzük hükümleri engel olmadıkça, alıcılarına verilir. Ötekileri yok edilir veya ilgili makama verilir.
2272
Sözü geçen posta maddeleri içinde 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının B, D ve E bentlerinde yazılı yasaklara tesadüf edilirse bunlar alınarak yok edilir veya ilgili makamlara verilir.

Yurt içi adi veya taahhütlü haberleşme maddelerinden veya değersiz posta kolilerinden 41 inci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendinde yazılı değerli kağıtlar çıkarsa değerlerine göre değerlendirme ücreti iki kat alınarak alıcılarına verilir. Yabancı memleketlerden gelmiş kapalı taahhütlü mektuplardan başka değersiz posta maddelerinden çıkacak değerli kağıtlar, değerlendirme ücreti alındıktan sonra alıcılarına verilir.

Değerli koliler ve kutular ayrık olmak üzere açılan yurt içi posta maddeleri içinden 41 inci maddenin II nci fıkrasının (B) bendinde yazılı şeyler çıkarsa posta veya gümrük memurları tarafından biçilecek değerlerine göre değerlendirme ücreti iki kat alınarak alıcılarına verilir. Anılan fıkrada yazılı şeylere yabancı yerlerden gelen haberleşme maddeleri, değerli mektuplar ve değersiz koliler içinde tesadüf edilirse biçilecek değerlerine göre değerlendirme ücreti alınarak alıcılarına verilir.

41 inci maddenin 1 inci fıkrasının (C) bendinde yazılı adresleri taşıyan maddeler nerede görülürse görülsün yollanamaz ve dağıtılamaz. Bu türlü maddelerden üzerlerinde hakaret ve tezyif edici adresler bulunanları göndericiye geri verilir; gönderen belli değilse yok edilir.

Üzerlerinde yasak lakap, unvan ve deyimler yazılı maddeler de geri gönderilir veya yok edilir.

Sözü geçen 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının A, B, D, E ve F bentlerinde yazılı yasak şeyleri taşıdıkları ara merkezlerince anlaşılan posta maddeleri alıkonularak yok edilir veya ilgili makamlara verilir.
BÖLÜM IV
Sorum:
Madde 46 - 1986(1976)
I – (Değişik: 27/4/1976 -1986/9 md.) P.T.T. İdaresi üzerine aldığı görevleri kanun dairesinde yapmamaktan, posta ve telgraf havaleleri, posta çekleri hesabı ve ödeme şartlı maddeler ve diğer işlemler dolayısiyle tahsil ettiği paralardan ancak bu kanunda tayin edilen hadler dahilinde sorumludur.

II - Zarar veya hasar posta servisinden dolayı milletlerarası sözleşme veya uzlaşmalara göre sorum kabul eden bir memlekette vukua geldiği takdirde P.T.T. İdaresi ilgili yabancı memleketin vereceği tazminat derecesinde sorumludur.

III - Zarar veya hasar posta servisinden dolayı milletlerarası sözleşme veya uzlaşmalara göre sorum kabul etmiyen yabancı bir memlekette vukua geldiği veya Türkiye toprakları dışında olupta P.T.T. İdaresi tarafından ilgili özel nakliye teşebbüsleri aleyhine dava açılmadan bu zararın ödenmesi mümkün olmadığı takdirde P.T.T. İdaresi sorumdan kurtulur. Bu halde gönderici isterse P.T.T. İdaresi dava hakkını kendisine devreder.

IV - P.T.T. İdaresi kanuni hükümler gereğince yetkili makamlara verdiği maddelerle paralar için de sorumlu değildir.
Başvurma hakkı ve zamanaşımı:
Madde 47 -
I - P.T.T. idaresinden her hangi bir talepte bulunmak, idarenin sorumlu olduğu hallerde dava etmek hakkı göndericinindir. Gönderici bu hakkını alıcıya devredebilir.
2273
II - Bu kanunda hilafına hüküm yoksa talep ve dava hakkı bir yıl sonunda zamanaşımına uğrar.

III - Zamanaşımı posta ile gönderilen maddelerin ve paraların postaya verildiği tarihin ertesi günü başlar.
Bu süre posta merkez veya makamlarından birine yahut mahkeme veya icraya müracaatla kesilir. Müracaat üzerine yapılan inceleme ve araştırmaların sonunun ilgililere bildirildiği tarihte yeni bir süre başlar. Bu süre yeni bir başvurma ile tekrar kesilmez.

IV - Mahkeme veya icraya müracaat edildiği ilgili P.T.T. İdaresine tebliğ edilen hallerde idare buna ait evrak ve vesikaları ihtilafın halline kadar muhafazaya mecburdur.

V - P.T.T. İdaresi ihtilaf mevzuu ile ilgili olmayan posta servisine ait evrakı iki yıldan fazla süre ile muhafazaya mecbur değildir.
Tazminat isteklerinin sonuçlandırılması:
Madde 48 -
Tazminat verilmesine dair olan istekler zarar veya hasarın idarece kesin olarak anlaşılmasından sonra sonuçlandırılır. 

Tazminat verilip verilmeyeceğini gerektirecek araştırma ve soruşturmalar altı ay içinde bitirilmediği takdirde P.T.T. İdaresi göndericiye, haklı olmadığı anlaşıldığında geri vermek şartıyla, tazminatı öder. İdare lüzum gördüğü takdirde tazminatı ödemeden evvel kanuni teminat isteyebilir. 

Tazminat verilmesi kararlaştırıldıktan sonra gönderici bunu iki yıl içinde isteyip alabilir. İki yıldan sonra bu husustaki isteği kabul edilmez.
Sorumdan kurtulma:
Madde 49 -
Aşağıdaki hallerde P.T.T. İdaresi sorumdan kurtulur:

A) Zarar ve hasar zorlayıcı sebeplerden veya göndericinin kusurundan ileri gelirse;

B) Zarar ve hasar o maddenin tabiatı gereğinden bulunursa;

C) Gönderilen maddenin içinde yasak şeyler varsa;

D) Zorlayıcı sebeplerle kayıtların ve belgelerin elden çıkması yüzünden gönderilen maddelerin ve paraların sahibine verildiğini ispat mümkün olamıyorsa ve sorum da başka suretle tespit olunamıyorsa;

E) Değerlendirilmiş maddelerin içlerinde değerli bir şey bulunmadığı veya gönderilen maddeye hile ile gerçek değerinden fazla değer gösterildiği anlaşılırsa.

II - Tabiat ve mahiyetleri bakımından hasar (kırılma, bozulma, kokma) tehlikesi kuvvetli bulunan maddelerde, zararın bu yüzden ileri geldiği kabul olunur. Ancak, gönderme sırasında alınacak özel bir tedbir için, fazla ücret alınmış olursa P. T. T. İdaresi yine sorumludur.

III - Hak sahipleri tarafından itirazsız kabul edilen posta maddelerinden P.T.T. İdaresi sorumlu değildir.
Tazminat:
Madde 50 - 1986(1976)
I - P.T.T. İdaresi haberleşme maddelerinin taahhütlü olmayanları için tazminat vermez.

II – (Değişik: 27/4/1976 -1986/10 md.) Taahhütlü olarak gönderilen bir maddenin kaybı halinde P.T.T. İdaresince taahhüt ücretinin 50 katı tutarında tazminat verilir.

III – (Değişik: 27/4/1976 -1986/10 md.) Değer konulmamış bir kolinin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde P.T.T. İdaresi, kolinin postaya verildiği yerdeki ve za-
2274
mandaki gerçek değerini ve hasar halinde, uğradığı zarar derecesini göz önüne alarak bir taahhütlü mektup tazminatından az olmamak üzere, kolinin adi posta ücretinin 10 katı tutarında tazminat verir. 

IV - Değerli bir mektup veya kutu ile değerli bir kolinin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde, konulmuş olan değeri geçmemek şartıyla, hasar veya eksiklik derecesinde tazminat verilir. 

Ancak, P.T.T. İdaresi gönderilen posta maddesi içindeki eşyanın postaya verildiği zaman konmuş olan değerden daha az değerde olduğunu ispat ederse bu eşyanın gerçek değerine göre tazminat verilir. 

Kaybolan maddede kanun yollarıyla hükümsüzlendirilmesi mümkün olan kağıtlar bulunuyorsa P.T.T. İdaresinin bu kağıtları hükümsüzlendirmek yoluna gidebilmesi için sahibinin bunlara koydurduğu değere kadar olan haklarını P.T.T. İdaresine bırakması lazımdır. 

V - P.T.T. İdaresi büsbütün kaybolma, çalınma veya hasara uğrama halinde, yukarda III ve IV üncü fıkralarda gösterilen tazminattan başka değerlendirme ücreti dışında kalan posta ücretlerini de geri verir. 

VI - Tazminat verildikten sonra bulunan maddeler, verilen tazminat geri alınarak sahibine teslim olunur. Eksiklik, bozukluk hallerinde geri alınacak tazminat bu eksiklik ve bozukluk nispetlerinde azaltılır. 

Maddenin bulunduğu, yazı ile haber verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde ilgili gelip bunu almazsa bütün hakları P.T.T. İdaresine geçer. 

Şu kadar ki, bulunan maddede bir eksiklik veya bozukluk bulunmaz ve buna değerinden fazla tazminat verilmiş bulunduğu anlaşılırsa P.T.T. İdaresi genel hükümlere dayanarak bu fazlanın geri verilmesini ilgiliden isteyebilir.
Tazminat isteme hakkının mirasçılara geçmesi:
Madde 51 -
Yukarıdaki maddede yazılı tazminatı istemeden ölenlerin bu isteme hakları 47 nci maddede yazılı süre içinde yapılmak şartıyla mirasçılarına geçer.
Ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar için sorum:
Madde 52 - 1986(1976) (Değişik: 27/4/1976 -1986/11 md.)
I - Ödeme şartlı maddelerin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde P.T.T. İdaresi bu maddelerin ödeme şartı olmayanları derecesinde sorumludur.
Tahsili şart edilen para miktarı "değer konulma" sayılmaz.

II - P.T.T. İdaresi şart edilen bedelden, buna ait maddenin alıcısına tesliminden sonra, sorumlu olur. Ödeme şartlı maddeler bedelleri alınmadan verildiği ve alıcıdan bu maddeleri ne geri almak, ne de bedellerini tahsil etmek mümkün olmadığı takdirde dahi P.T.T. İdaresi yine hak sahiplerine karşı şart edilen bedelden sorumlu olur.

III - P.T.T. İdaresi, göndericilere ve hesap sahiplerine karşı havale paralarından ve başka suretlerle yatırılan paralardan ve yapılan hesap devirlerinden ödeme yapılıncaya veya hesapların alacak kaydı işleninceye kadar sorumlu olduğu gibi çek hesabı sahibinin alacağından dolayı da sorumludur.

IV - Posta çeklerinin kaybından ve her ne suretle olursa olsun kötüye kullanılmasından ileri gelen zararlardan çek sahipleri sorumludur. Ancak üçüncü bir kişi tarafından çekin kötüye kullanılması üzerine yapılacak ödemelerde, hesaba geçirilmelerde ve hesaptan hesaba devirlerde P.T.T. memurlarının suç ortaklığı veya ağır kusurları da bulunduğu anlaşılırsa P.T.T. İdaresi dahi soruma katılır.
2275
Yolcu taşınmalarında sorum:
Madde 53 -
Yolcu taşınmalarında kaza olursa P.T.T. İdaresi, yolculara veya mirasçılarına karşı, genel hükümlere göre sorumludur.
Bagaj taşınmalarında sorum:
Madde 54 -
Bagaj taşınmaları için P.T.T. İdaresinin sorumu değersiz koliler için belirtilen miktarın yarısı kadardır
Üçüncü kişiler aleyhine başvurma, tazminatın ödenmesi:
Madde 55 -
I - P.T.T. İdaresi tarafından tazminat isteklerinin sonuçlandırılması, idarenin üçüncü kişiler aleyhine başvurma hakkını kaldırmaz.

II - İdarenin göndericilere vermekle ödevli olduğu tazminat bedellerini her zaman için sebep olanlardan almaya hakkı vardır.

Göndericiler tazminat istemezler veya bu haklarını her hangi bir suretle kaybederlerse kusurlulardan alınan paralar, istemeleri beklenmeksizin, kendilerine geri verilir.
BÖLÜM V
Ceza Hükümleri
Pul, değerli kağıt ve ücret ödeme makinelerinin izinsiz kullanılması:
Madde 56 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik: 23/1/2008-5728/127 md.)
8 inci maddede yazılı yasağa aykırı olarak posta pullarıyla ücret alınmakta kullanılan değerli kağıtları satanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası ve 7 nci maddede yazılı ücret alma makinelerini izinsiz satan ve kullananlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Posta levazımının benzerinin yapılması:
Madde 57 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik: 23/1/2008-5728/128 md.)
İzin almadan posta kutularını, abone kutularını ve bunları açacak anahtarları yapanlara, bunları kullananlara, taşıtlara posta taşıtları şeklini verenlere veya bunları kullananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Tehlikeli maddelerin posta ile gönderilmesi:
Madde 58 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik: 23/1/2008-5728/129 md.)
Tehlikeli oldukları için kabulü yasak olan maddeleri posta ile gönderenlere, fiili suç oluşturmadığı takdirde, dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Posta tekelini bozma:
Madde 59 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik: 23/1/2008-5728/130 md.)
I- A) Posta tekeli altında bulunan maddeleri kaçak olarak götürenlerle bilerek bunlarla gönderenler,

B) Başkalarının adlarına olan tekele bağlı maddeleri bir araya toplayıp posta ile yollayanlar,

C) 22 nci madde hükmünü ihlal edenler,

ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.

II- Bu sebeplerle verilmemiş olan posta ücretleri de dört kat alınıp dörtte üçü kaçağı tutana verilir.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin mülkî amiri tarafından verilir.
2276
İzinsiz posta faaliyetinde bulunulması (1)
Madde 60 - 5728(2008) (Değişik: 23/1/2008-5728/131 md.)
Bu Kanun kapsamına giren faaliyetleri ilgili makamlardan gerekli izinler alınmaksızın ticari amaçla yürüten kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ilgili tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Kanuni ödevler ve yardımlar:
Madde 61 - 5728(2008)
I - Posta memurları bu kanunla yasak edilen eylem ve hareketleri araştırmak ödevindedirler.

II - Devlet memurları ve bilhassa kolluk ve gümrük memurları ödevlerini yaptıkları sırada bu kanunda gösterilen yasak eylemleri araştırıp meydana çıkarmakla ödevlidirler.

(Mülga üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)
Silah taşıma yetkisi:
Madde 62 -
Görevleri esnasında vahşi hayvanlara ve her türlü tehlike ihtimaline karşı kullanılmak üzere hat bakıcılarıyla şehirlerarası çalışan seyyar memur ve ulaklara silah verilebilir.
BÖLÜM VI
Türlü Hükümler
Elde kalan maddeler ve havaleler:
Madde 63 - 5917(2009)
I - Her ne sebeple olursa olsun alıcılarına verilememiş olan maddeler hakkında aşağıda yazıldığı gibi işlem yapılır: 

A) Adres bırakmaksızın başka yere giden veya bulunamayan alıcılara ait olan veya bunlar tarafından kabul edilmeyen adi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular ve havaleler hemen çıkış yerlerine geri gönderilir. 

B) Alıcıları ölmüş olup 15 gün içinde mirasçılar tarafından kabul edilmeyen adi ve taahhütlü haberleşme maddeleri de çıkış yerlerine geri gönderilir. 
Alıcıları ölmüş olan değerli mektup ve kutular ve havaleler için göndericilerin istekleri sorulur. 

C) Alıcıları konutlarında bulunmadığı için verilemeyen taahhütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular bir hafta sonra çıkış yerlerine geri gönderilir. 

D) Alıcıları postaneye çağırılan değerli mektup ve kutular geldikleri tarihten başlayarak 15 gün içinde alınmazlarsa yine çıkış yerlerine geri gönderilir. 

E) Alıcıları konutlarında bulunmayan havalelerle çağrı üzerine postaneden alınmayan havaleler de geldikleri tarihten başlayarak bir ay sonra çıkış yerlerine geri yollanır. 

II - Postrestant işaretiyle gelen veya saklanmaları alıcıları tarafından yazı ile istenilen adi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular ve havaleler sahipleri tarafından alınmak üzere iki ay bekletilir. Bu süre geçtikten sonra çıkış yerlerine geri gönderilir. 

III - Abone kutularına ait posta maddeleri kutu kira süresinin bitmesine kadar alınmazsa çıkış yerlerine geri gönderilir. Ancak kayıtlı maddeler ve havaleler bir ay içinde alınmazlarsa geri gönderilir. 

IV - Ödeme şartlı postrestant maddeler 15 günden fazla bekletilemez. 

V - Çıkış yerine geri gelen posta maddelerinden göndericileri belli olanlar merkezce sahiplerine verileceği gibi belli olmayanlar da bunlar tarafından aranmaları beklenerek adiler 3 ay taahhütlülerle değerli mektup ve kutular bir yıl saklanır ve kayıt edileceği listelerle postane içinde ilan edilir. 

Bu sürelerin sonunda sahipleri çıkmayanlar P.T.T. İdaresince tayin edilecek özel kurullar tarafından açılır.
(1) Bu madde başlığı " Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanması:” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 131 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2277
ve içlerinden sahipleri anlaşılabilenler kendilerine verilir; sahipleri anlaşılamayanlar ve bir değeri olmayanlar imha edilir. Değerli olanlar satılır ve bedelleri, gerekirse postaca alınan ücret ve resimler alındıktan sonra sahiplerinin aramaları beklenerek iki yıl saklanır. Bu süre içinde sahipleri çıkmayan paralar idareye gelir kaydedilir. (1)


Açılan maddelerden üçüncü bölümde sözü edilen yasaklar çıkarsa bunlar hakkında bildirilen bölümde yazılı hükümler uygulanır. 

Göndericileri bulunmayan havale bedelleri havalenin verildiği tarihten başlayarak üç yıl saklanır. Bu süre içinde sahipleri çıkmayan havale paraları da yine idareye gelir kaydedilir.
Elde kalan posta kolileri:
Madde 64 -
I - Göndericiler kolilerinin alıcılarına verilmemesi halinde bunlara uygulanacak işlemi yollama kağıtlarının arkasında ve koliler üzerinde göstermelidirler. 

Göndericiler tarafından bu yapılmadığı ve koliler de alıcılara verilemediği veya göndericilerin yollama kağıtları ve koliler üzerindeki istekleri yerine getirilemediği takdirde koliler elde kalmış sayılır. 

II - Geldikleri alıcılarına haber verme kağıdı gönderilmek suretiyle bildirilen posta kolileri, haber verildiği tarihin ertesi gününden başlayarak bir ay içinde sahipleri tarafından alınmak üzere bekletilir. 

Bu süre içinde alınmayacağı bildirilen koliler bu tarihte, alıcılarına haber verilemeyen veya haber verildiği halde alınmayan koliler de bir ayın sonunda elde kalmış sayılır. 

III - Postrestant işaretiyle gelen veya saklanmaları alıcıları tarafından yazı ile istenilen posta kolileri geldikleri tarihten başlayarak iki ay içinde alınmazlarsa elde kalmış sayılır. 

II ve III üncü fıkralardaki süreler ödeme şartlı koliler için 15 gündür. 

IV - Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre elde kalmış sayılan posta kolileri aşağıda yazılı işlemlere tabi tutulur: 

A) Alıcıları ölmüş olan değerli ve değersiz koliler için göndericilerin istekleri sorulur. 

B) Göndericiler tarafından terk edilmiş veya kendi hesaplarına satılmaları istenilmiş olan koliler varış yerlerinde satılır. 

C) Bozulabilecek veya çürüyebilecek maddeler varış merkezlerince göndericileri hesabına satılabilir. Bununla beraber içlerinde yakın zamanda bozulacağından veya çürüyeceğinden korkulan maddeler bulunan koliler varış yerlerinde elde kalmış sayılmadan önce ve hatta orta merkezlerce dahi göndericileri hesabına olarak satılabilir. 

D) Yukarıdaki (A), (B) ve (C) bentlerinde yazılı olanlar dışında kalan koliler çıkış merkezlerine geri gönderilir ve göndericilerine haber verilir.Haber vermek mümkün olmazsa kolinin geri geldiği postanede ilan edilir. Üç aylık süre içinde aranmayanlar çıkış merkezlerinin bağlı oldukları başmüdürlüğe gönderilerek orada içlerindeki eşya bir komisyon tarafından belirtilir. Belirtilen şeyler para ise aynen, değilse satılarak bedelleri, postaca alınan ücret ve resimler çıkarıldıktan sonra göndericilerinin hesaplarına emanet olarak saklanır .

Bu maddelerin postaya verildikleri tarihin ertesi gününden başlayarak üç yıl içinde sahipleri tarafından istenilmeyen bedelleri idareye gelir kaydedilir. Ancak İdareye terk edilen maddelerin satışından elde edilen paralar için üç sene beklenmez .

V - İdareye terk edilen kolilerden dolayı göndericilerden ardiye ve saire ücretleri istenilmez. Elde kalarak satılan kolilerin satışından elde edilen paralar göndericiler tarafından alınmadıkça bunlardan da eksik kalmış ücret ve resimler aranmaz.
P.T.T. idaresine geçen paralar:
Madde 65 -
I - P.T.T. İdaresince alınıp herhangi bir sebeple sahiplerine verilemeyen paralarla tahsil ve ödeme servislerinin elinde kalan paralar üç yıla kadar sahiplerinin emrinde tutulur. Bu süre paraların postaya verildiğinin ertesi gününden başlar. Bu süre sonunda aranmayan paralar P.T.T. İdaresine gelir kaydedilir. 

II - Sahibi yahut kanuni mirasçısı bulunmayan çek hesapları son kayıttan bir yıl sonra İdarece kapatılır. Bu suretle kapatılan çek hesabındaki alacak üç yıl içinde sahibinin emrinde kalır. Bu süre son kaydın deftere geçirilmesinden başlar. Bu sürenin sonunda alınmayan paralar P.T.T. İdaresine gelir kaydedilir.
Postaların açılıp yoklanamayacağı:
Madde 66 - (Ek: 16/7/2004-5228/48 md.)
Taşınan postalar P.T.T. İdaresinin yetkili memurlarından başka hiçbir kimse tarafından alıkonulamaz, açılamaz ve yoklanamaz.
(1) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle; (V) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin sonunda yer alan “yakılır” ibaresi “imha edilir” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Sayfa
2278
PTT İdaresince yapılan tahsilat
Mükerrer Madde 66 - 5228(2004) (Ek: 16/7/2004-5228/48 md.)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca PTT İdaresi vasıtasıyla tahsiline izin verilen para cezalarından anılan Bakanlıkça belirlenecek olanlar, PTT İdaresince sayman mutemedi yetkisi aranılmaksızın görevlendirilecek memurlar tarafından düzenlenecek makbuz karşılığında da tahsil edilebilir. Tahsilatta, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca belirlenen ve PTT idaresince bastırılan makbuzlar kullanılır. Bu makbuz karşılığında yapılan ödeme, selahiyetli ve mesul memura yapılan ödeme sayılır. 
 
PTT İdaresince yapılan tahsilat, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren on günü geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek sürelerde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. PTT İdaresince tahsil edilen tutarın Maliye Bakanlığınca belirlenecek orana isabet eden kısmı, tebligat giderleri ile İdarece yapılan diğer giderlere karşılık olmak üzere Merkez Saymanlığınca ödeneği beklenmeksizin anılan İdareye derhal ödenir. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun 20 nci maddesi hükmü dikkate alınmaz. 
 
PTT İdaresince tahsil edilen paralar süresinde Saymanlığa intikal ettirilmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda anılan maddede geçen "postane veya posta çek merkezi müdürleri" ibaresi "PTT İdaresinin tahsilatı aktarmakla görevlendirdiği Müdür ve/veya Başkanı" ifade eder.
BÖLÜM VII
Son Hükümler
Kanunun uygulanma alanı:
Madde 67 -
I - Yabancı memleketlerle olan genel ve özel sözleşme ve anlaşmalarda ve bunlarla ilgili kanun ve tüzüklerde başka türlü gösterilmedikçe bu kanun hükümleri milletlerarasındaki posta işlerinde de uygulanır.

II - Posta işlemlerine ait olup bu kanunda veya posta tüzükleriyle yönetmeliklerinde açıklanmamış olan hususlarda milletlerarası sözleşme ve anlaşmalar ve bunların tüzüklerinin hükümleri uygulanır.

III - Bu kanun hükümlerinin uygulanışını ve emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çıkarılır.
Kaldırılan kanunlar:
Madde 68 -
   376 sayılı ve 26 Kasım 1339 tarihli Posta Kanunu ile bunun ekleri olan 723 sayılı 25 Ocak 1926, 841 sayılı 15 Mayıs 1926, 899 sayılı 2 Haziran 1926, 1145 sayılı 23 Haziran 1927, 1172 sayılı 25 Haziran 1927, 1212 sayılı 5 Mart 1928, 1320 sayılı 28 Mayıs 1928, 1404 sayılı 6 Mart 1929, 2298 sayılı 11 Haziran 1933, 2501 sayılı 9 Haziran 1934, 2579 sayılı 5 Temmuz 1934, 2721 sayılı 18 Mayıs 1935, 3108 sayılı 1 Şubat 1937, 4133 sayılı 1 Aralık 1941, 4646 sayılı 3 Ağustos 1944, 4711 sayılı 4 Nisan 1945 ve 5008 sayılı ve 17 Şubat 1947 tarihli kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Ek Madde 1 - 5917(2009) (Ek: 25/6/2009-5917/10 md.)
PTT İdaresi; denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi olmaksızın, anılan Kanun kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti verebilir.
Geçici Madde 1 -
Olağanüstü hallerin süresince posta maddelerinden alınacak olan savunma vergisi 19 uncu madde hükmüne girmez.
Geçici Madde 2 -
67 nci maddenin 3 üncü fıkrasında sözü geçen tüzükler çıkıncaya kadar mevcut posta tüzük ve yönetmeliklerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri yürür.
Yürürlüğe girme:
Madde 69 -
Bu kanun hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Kanunun yürütülmesi:
Madde 70 -
Bu kanun hükümlerini Adalet ve Ulaştırma Bakanları yürütür.
2279
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  5584 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                        

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  2/3/1950 tarih ve 5584 sayılı Kanunun 6 ncı

  ve 37 nci maddelerinin 2 nci fıkrası                                       13/7/1953               6145        19

  2/3/1950 tarih ve 5584 sayılı Kanunun 35 ncimaddesi         27/4/1976               1986          7

   

   

   

  2280-2318

   

       5584 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARiHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

   6145                                                           –                                                                 17/10/1953

    869                                                            –                                                                     1/1/1966

   1986                                                           –                                                                     1/7/1976

   4358                                                           –                                                                    4/4/1998

   4854                                                           –                                                                    6/5/2003

   5228                                            Mükerrer Madde 66                                                    31/7/2004

  Değiştiren  Kanun                                                                                                       Yürürlüğe

       No.                               5584 sayılı Kanunun değişen  maddeleri                         giriş tarihi

  5728                                               56, 57, 58, 59, 60, 61                                                8/2/2008

  5893                                                        10, 37                                                             16/5/2009

  5917                                                    63, Ek Madde 1                                                  10/7/2009

   

  
  
  5584 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (18)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (46)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul