• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T. C
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

  

 

 

 

Sayı  :B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-2857                                                                                                              06.09.2006-14020

Konu:Anonim şirketin kanuni temsilcisinin Vefatı  üzerine  mirası  reddetmemiş olan

mirasçılar adına miras hisseleri oranında ödeme emri düzenlenmesi gerektiği

 

 

 

 

………………. KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi: 25.08.2006 tarih ve 19791 sayılı yazınız.

 

          Daireniz mükelleflerinden ……………………………. A.Ş hakkındaki ilgi yazınız ekinde yer alan ……………. ve ………….. vekili Av……………… tarafından verilen 22.08.2006 tarihli dilekçe ile, adı geçen şirketin kanuni temsilcisi olan ve 19.04.2002 tarihinde vefat eden …………… adına düzenlenen ödeme emrinin eşi …………..’e 11.10.2005 tarihinde tebliğ edildiğini, müvekkillerinin bankadaki hesaplarına haciz ve adlarına yurtdışı çıkış yasağı konulduğunu belirterek müvekkilleri adına düzenlenmeyen ödeme emirlerine istinaden devam eden icra takibinin durdurulmasını ve uygulanan hacizlerin kaldırılmasını talep etmekte olup, ilgi yazınız ile dilekçede belirtilen hususlar ile ilgili olarak görüş talep edilmektedir. 

 

          Bilindiği üzere 213 sayılı VUK’un 10. ve 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35.maddesi ile tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıf ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

 

          390 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliğinde  anonim şirketlerin kanuni temsilcilerinin belirlenmesi, 387 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliğinde ise kanuni temsilcilerin takibi ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

 

          213 sayılı V.U.K’nun 12. maddesinde “Ölüm halinde, mükelleflerin ödevleri mirası reddetmemiş kanuni ve mensup mirasçılarına geçer. Ancak mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar” hükmü yer almaktadır.

 

          6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 7. maddesinde “Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu Kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesi gerektiren haller bu hükmün dışındadır. 

 

          Mirasın tutulan defter mucibine kabulü halinde, mirasçı deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldur.” denilmektedir.

 

          Medeni Kanunun 606. maddesinde ise “Miras üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat etmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.”

 

            Aynı Kanunun 610. maddesinde “Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız ve şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

 

            Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebri icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Bu itibarla Medeni Kanunun 606. madde hükmünde yazılı mirası red için belirtilmiş 3 aylık süre geçmesi veya yine aynı Kanunun 610. maddelerinde yazılı red hakkında mahrumiyet gerektiren sebeplerinin mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde,

 

           6183 sayılı Kanunun 7.maddesinde borçlunun ölümü halinde mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında bu kanun hükümlerinin tatbik edileceği, 213 sayılı VUK’un 12.maddesinde  de mirasçılardan her birinin vefat eden şahsın vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacakları hüküm altına alındığından …………….’ün  adı geçen şirkette kanuni temsilci olarak sorumlu olduğu dönemlere ait vergi borcundan mirası reddetmemiş mirasçıların miras hisseleri oranında sorumlu tutulmaları gerekmekte olup, mirası reddetmemiş mirasçıların her biri adına miras hisseleri oranında 6183 sayılı Kanunun 55.maddesine göre ayrı ayrı ödeme emri düzenlenerek tebliğ edilmesi gerekmektedir.

 

          Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul