• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

 

T. C

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

 

 

      

SAYI : B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-2687                                                                                                                                                              13.06.2006-9954

Konu: Vergi borcunun ancak kanunla terkin edileceği.

 

 

 

Sn; ………………………..

 

İlgi: 29.03.2006 tarihli dilekçeniz

 

            İlgi dilekçenizde; ……………………… Vergi Dairesince adınıza kayıtlı araç dolayısıyla tahakkuk ettirilen vergi borcunu mali imkansızlıklar nedeniyle ödeyemeyeceğiniz belirtilerek söz konusu vergi borcunun terkin edilmesi talep edilmektedir.

        

            İlgi dilekçenizde bahsi geçen hususlarla ilgili olarak adı geçen Vergi Dairesinden alınan bilgiden; kesinleşmiş vergi borçlarınızın 4811 sayılı Kanun hükümleri kapsamında taksitlendirilmesi için başvuruda bulunmanız üzerine söz konusu borcun Dairece taksitlendirildiği, bilahare ödeme planında yer alan dokuz taksitten yedisinin ödenmemesi sebebiyle taksitlendirmenin iptal edilerek icrai takibata başlandığı, 01.05.2006 tarihi itibariyle kesinleşmiş toplam 1.815,86 YTL vergi borcunuzun bulunduğu ve ikametgâhınızda tespit edilen dört kalem menkul mala Dairece haciz konulduğu anlaşılmaktadır.

 

6183 sayılı Kanunun 62. maddesinde; borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı hükme bağlanmış olup anılan hükme istinaden;

 

            ………………… Vergi Dairesince yapılan işlemler Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

 

            Diğer taraftan, Anayasamızın 73. maddesinde; ‘‘Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.’’ denilmekte olup,

            Başkanlığımızın, usulüne uygun tarh ve tahakkuk etmiş vergi borcunu terkin etme yetkisi bulunmamaktadır.   

            Bilgi edinilmesini rica ederim.          

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul