• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı

Katma Değer Vergisi Gelir

Müdürlüğü

 

 TARİH : 04.06.2002

 SAYI   : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.01.3078

 KONU :Diğer kanunlardaki muaflığın KDV

    karşısındaki durumu.

 

........................... MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi yazınızda, icra dairelerinin izale-i şuyu kararlarının infazında görev alarak muhtelif satışlar yapmakta olduğu, ancak zaman zaman cereyan eden olaylar ile Katma Değer Vergisi Kanununun örtüşmediği ve uygulamada tereddütler doğduğu,

 

Örnek olarak,

 

Muristen intikali nedeni ile iştirak halinde mülkiyet olarak tasarruf olunan ticari bir işletmeye dahil olmayan bir taşınmazın mirasçılar arasında paylaşılması ve yahut mirasçılar tarafından 3. şahıslara devir veya satışının KDV’ne tabi olmadığı,

 

Ancak aynı taşınmazın izale-i şuyu kararı uyarınca cebri yol ile ve İİK. hükümlerine göre satışı halinde ise KDV’ne tabi tutulduğu belirtilerek,

 

Bu durumun istisna hükümlerinin 3065 sayılı kanunun 1/3-d maddesine göre yapılan satışları da kapsayacağının kurumumuz kabulüne aykırı düştüğü, normal şartlarda satışı KDV’ne tabi olmayan bir işlemin 3065 sayılı kanunun 1/3-d maddesine göre yapılan satışta kanunun istisna hükümlerinin bu satışlar içinde geçerli olması gerektiğini düşündüğünüz belirtilerek konu hakkında bilgi talep edilmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 2. maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının 1/3-d maddesi gereğince hazinece yapılan taşınmaz mal satışları hariç müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların Katma Değer Vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

 

Aynı Kanunun 23/d maddesinde, gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış bedelinin katma değer vergisinin matrahını oluşturacağı belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, Kanunun 11,12,13,14,15,16 ve 17. maddelerinde hangi tür teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olacağı açıklanmış olup, aynı Kanunun 19. maddesinde katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunda yazılı istisnalar, belirtilen işlemlere tanınmış olup, bu işlemlerin yapıldığı yer ve yapılış şeklinin istisna uygulaması açısından bir önemi bulunmamaktadır.

 

Yine aynı kanuna bağlı olarak yayımlanan 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin I. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar başlıklı 1. maddesinde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-d maddesine göre, cebri icra, izale-i şuyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Ancak sözü edilen kanunun istisna ve temel gıda maddelerine ilişkin hükümlerinin bu satışlar içinde geçerli olacağı tabiidir. 2. maddesinde, Bu satışlarda vergiyi doğuran olay satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi ise, satışları düzenleyen özel ve resmi kişiler olup, aynı kanunun 23/d maddesi hükmüne göre satılan malın kesin satış bedeli katma değer vergisi matrahı olacaktır. Ancak izale-i şuyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilecektir. şeklinde açıklanmıştır.

 

Buna göre, müzayede mahallerinde (bu kapsamda  icra dairelerinde) yapılan hak menkul ve gayrımenkul satışları (ticari bir işletmeye dahil olsun veya olmasın) ticari amaca yönelik kabul edildiğinden Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-d maddesi gereğince verginin konusuna girmekte olup, vergiden istisna olduğuna ilişkin kanunda bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Ancak, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde açıklandığı üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-d maddesi kapsamında yapılan satışlarda alıcıların hissedar olmaları halinde hisselerine isabet eden pay bu hisseler için mülkiyet devri söz konusu olmadığından KDV’ne tabi olmayacaktır.


Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul