En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>Yasar</o:Author> <o:Template>Normal</o:Template> <o:LastAuthor>AHMET</o:LastAuthor> <o:Revision>3</o:Revision> <o:TotalTime>484</o:TotalTime> <o:Created>2014-01-28T16:29:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2014-01-28T16:29:00Z</o:LastSaved> <o:Pages>5</o:Pages> <o:Words>2953</o:Words> <o:Characters>16834</o:Characters> <o:Company>Turkey</o:Company> <o:Lines>140</o:Lines> <o:Paragraphs>39</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>19748</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>11.9999</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Print</w:View> <w:Zoom>110</w:Zoom> <w:ActiveWritingStyle Lang="EN-GB" VendorID="64" DLLVersion="131078" NLCheck="1">1</w:ActiveWritingStyle> <w:ActiveWritingStyle Lang="TR" VendorID="1" DLLVersion="512" NLCheck="0">1</w:ActiveWritingStyle> <w:AutoHyphenation/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]-->

29 Ocak 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28897

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen öğrenci kayıtları, tıp doktorluğu eğitim-öğretim programları, sınavlar, diplomaların verilmesi, devamlı ve geçici ayrılma işlemleri, eğitim ile ilgili komisyonların ve koordinatörlüklerin görevleri ve yetkileriyle ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkoordinatör: Dekan tarafından görevlendirilen ve eğitim-öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

b) Dekan: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Dekan Yardımcısı: Mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısını,

ç) Ders Kurulu: Tıp Fakültesi Dönem-I, II ve IIIte uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan derslerden oluşan organ ve/veya sistem temelli her bir üniteyi,

d) Ders Kurulu Başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan anabilim dallarındaki öğretim elemanları arasından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dönem: İki yarıyıldan oluşan her eğitim-öğretim yılını,

f) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından ilgili dönemin eğitim-öğretim programını ve işleyişini düzenlemek üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu: Eğitim ve öğretimin plan ve program önerilerini hazırlayan, düzenli yürümesini temin ve kontrol eden kurulu,

ğ) Fakülte: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

ı) Göreve dayalı öğretim: Öğrenme hedeflerinin ve görevin açık biçimde tanımlandığı, göreve yönelik hedeflerin yanı sıra, genel becerilere ve profesyonellik ve bireysel gelişime yönelik hedefler de bulunan genellikle bireysel öğrenme ve becerilerin değerlendirildiği aktif öğretim biçimini,

i) İntörnlük: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren son 12 aylık eğitim dilimini,

j) Öğrenci danışmanı: Sorumlu olduğu öğrencilerin akademik sorunlarının çözümlenmesine rehberlik yapan öğretim elemanını,

k) Probleme dayalı öğretim: Öğrencilerin küçük çalışma grupları halinde bir problemden yola çıkılıp, çözüm aşamasında ihtiyaç duyulan temel bilgilerin öğrenme hedefi yapılarak, öğrenen tarafından aktif biçimde araştırıldığı, sadece belirli bir konunun çözümlenmesi değil, o problem aracılığı ile gündeme gelen yeni öğrenme hedeflerinin ortaya çıkarıldığı ve problem çözme çabası içinde sorgulama, araştırma, tartışma ve benzeri becerilerin edinildiği aktif öğretim biçimini,

l) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,

n) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimi,

o) Staj sorumlusu: Staj yapılan ilgili anabilim dalı başkanını,

ö) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

p) Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, Koordinatörler ve Ders Kurulu Başkanı

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, Koordinatörler ve Ders Kurulu Başkanı

MADDE 5 (1) Fakültede tüm eğitim-öğretim faaliyetleri, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, Başkoordinatör, Dönem Koordinatörleri ve Ders Kurulu Başkanları eliyle yürütülür. Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun, Başkoordinatörün, Dönem Koordinatörlerinin ve Ders Kurulu Başkanlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu; Dekan Yardımcısı, Başkoordinatör, Dönem-I, II, III, IV, V ve VI Koordinatörlerinden oluşur. Kurula, Dekan Yardımcısı başkanlık eder. İletişim amacıyla Fakülte Sekreteri de Kurulda yer alır. Kurul, her eğitim-öğretim yılında, anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda, ilgili mevzuatta tanımlanan tıp eğitimi ve öğretimi amaçlarına ulaşılabilmesi için öğretimin, eğitimin ve sınavların genel planlamalarını yapmakla ve konular arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

(3) Başkoordinatör; eğitim-öğretim programlarının yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

(4) Dönem koordinatörü; ilgili olduğu dönemin eğitim-öğretim programının işleyişini düzenlemek ve yürütülmesini koordine etmekten sorumludur.

(5) Ders Kurulu Başkanı; ilgili olduğu ders çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlk Kayıt, Kayıt Yenileme, Yatay Geçiş ve İntibak

Kayıt-kabul koşulları

MADDE 6 (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Kayıt işlemleri, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde yapılır. Zamanında başvurmayan aday kayıt hakkını kaybeder. İstenilen belgelerin aslı veya aslını görmek kaydıyla Üniversitece onaylı suretleri kabul edilir. Eksik belgeyle ve posta yoluyla kayıt yapılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kaydı yapılmaz, yapılmış olsa bile kayıt silinir.

Kayıt yenileme ve öğrenim katkı payı

MADDE 7 (1) Öğrenciler öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için, her öğretim yılında ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak düzenlemelerle belirlenen miktarda ve zamanında katkı payını ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 8 (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabul ve intibakı; Yükseköğretim Kurulu ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş komisyonunun görüşü alınarak öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkındaki Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yatay Geçiş Komisyonu, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu üyelerinden oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Dili ve Şekli

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 9 (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan altı dönemden ibarettir. Her dönem, en az otuz iki hafta sürelidir. Bu süreye, dönem sonu sınavları dâhil değildir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 10 (1) Fakültenin eğitim dili Türkçedir; ancak, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı konulması durumunda, Fakülte Kurulunca belirlenecek bazı dersler yabancı dilde yapılır.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 11 (1) Fakültede eğitim-öğretim; zorunlu olan Türk dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri dışında, temel olarak Dönem-I, II ve IIIte Ders Kurulları ve ihtiyaca göre Probleme dayalı öğretim, Dönem-IV ve Vte Staj esasına göre ve ihtiyaca göre Göreve dayalı öğretim sistemleri ile desteklenerek yapılır. Dönem-VI, eğitim-öğretimin İntörnlük dönemidir.

(2) Fakültede Dönem-I, II ve IIIte Sınıf Geçme, Dönem-IV ve Vte Staj Geçme sistemleri uygulanır. Ders Kurulları ve stajların ders planları Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile uygulamaya konulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler, İzinler, Hazırlık Eğitimi, Genel Zorunlu Dersler

Devam zorunluluğu

MADDE 12 (1) Laboratuar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmalar ve benzeri pratik dersler ile teorik derslere devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumu Ders Kurulu Başkanı ve staj sorumluları tarafından takip edilir.

(2) Dönem-I, II, IIIteki teorik derslerin % 30undan fazlasına devam etmeyen öğrenci ilgili ders kurulunun sınavına alınmaz. Devamsız olan öğrenci (DZ) notunu alır.

(3) Dönem-I, II, IIIteki uygulamalı derslerin % 20sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o dersin uygulama sınavına alınmaz ve DZ notu alır. Devamsızlığı % 20yi geçmeyen öğrenci, devam etmediği uygulama çalışmalarını, anabilim dalının gösterdiği gün ve saatte telafi eder.

(4) Dönem-IV ve V stajlarında her bir staj süresinin % 20sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına alınmaz ve DZ notu alır.

(5) Dönem-VI İntörnlük dilimlerinde, her bir dilim süresinin % 20sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o stajdan DZ notu alır.

Mazeretler ve izinler

MADDE 13 (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin mazeretli sayılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazereti süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa yapılır. Süresi içinde yapılmayan mazeret bildirimleri işleme alınmaz.

(3) Yurtiçi ve yurtdışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerin yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelere gitmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin akademik yıl başlamadan önce istenmesi gerekir.

Hazırlık eğitimi ve yabancı dil muafiyet sınavları

MADDE 14 (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması durumunda, bu sınıfa kayıt olan öğrenciler ilk yıl hazırlık sınıfında öğrenim görür. Hazırlık sınıfı süresi, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süreye dâhil değildir.

(2) İsteyen öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarılı olanlar, Hazırlık sınıfından muaf tutulur. Bu sınavın yapılışı, değerlendirmesi ve alınan notun sağlayacağı muafiyetler, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.

Genel zorunlu dersler

MADDE 15 (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, yabancı dil, Türk dili dersleri, bağımsız ders olarak okutulur. Bu derslere % 70 devam zorunludur.

(2) Genel zorunlu dersler başarılmadan, staj dönemi olan Dönem IVe başlanılamaz. Bu derslerden alınan notlar Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir, dönem sonu notu ve mezuniyet notu ortalamasına dâhil edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlar

MADDE 16 (1) Ders kurulu sınavı; her ders kurulunun eğitim-öğretiminin sonunda ders kurulu sınavı yapılır. Ders kurulu sınavı, derslerin ders kurulunda yer aldıkları sürelerle orantılı olarak hazırlanmış sorulardan oluşur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavları: Dönem Sonu Sınavları; Dönem-I, II ve IIIte eğitim-öğretim yılı sonunda, dönem içinde yer alan ders kurullarının müfredatlarından yapılır. Dönen sonu sınavında başarısız olan öğrenciler akademik takvimde yer alan tarihte bütünleme sınavına alınır.

(3) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile sınava giremeyen ve Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(4) Staj sonu sınavı: Dönem-IV ve Vte, her stajın sonunda staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere yapılır. Staj sonu sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sonu sınavı notunun en az 60 olması zorunludur.

(5) Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı: Dönem-IV ve Vteki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönemin son stajının bitiminden en erken yedi, en geç otuz gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, staj bütünleme sınavı notunun en az 60 olması zorunludur. Bütünleme sınavı veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrarlama hakkı verilir.

(6) Staj notu: Staj sonu sınavında ya da staj bütünleme sınavında alınan nottur. Dönem-IV ve Vte sınav sonuçları öğrenciye sadece puan olarak bildirilir.

(7) Sınavlarda kopya çeken ve/veya yardımcı olan öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır ve kopya çeken öğrenci, o sınavdan, sıfır almış sayılır.

(8) İlan edilen sınav tarihleri, zorunlu hallerde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Puan, not ve katsayılar

MADDE 17 (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirmesinde kullanılan puanlar, harfler ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

Puan                        Not            Katsayı Notu

90-100                     AA                    4.0

85-89                       BA                    3.5

75-84                       BB                    3.0

70-74                       CB                    2.5

60-69                       CC                    2.0

59 ve aşağısı            FF                     1.0

(2) Ortalamaya dâhil edilmeyen notlar şunlardır:

a) YT (Yeterli) Notu: Genel zorunlu derslerden başarılı.

b) YZ (Yetersiz) Notu: Genel zorunlu derslerden başarısız.

c) DZ Notu: Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

ç) GM Notu: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

d) MG Notu: Mazeretli sınava girmedi.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 18 (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için, ilgili dönemin dönem sonu sınavı notu ve dönem sonu notunun her ikisinin de, en az CC olması gerekir.

(2) Dönem-I, II ve IIIte dönem sonu sınavı notu ve/veya dönem sonu notu FF olan öğrenci, dönem sonu bütünleme sınavına alınır.

(3) Dönem sonu notu; Dönem-I, II ve IIIte ders kurulu sınavlarında alınan puanların ortalamasının 0,60’ı ile dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavından alınan puanın 0,40’ı toplanarak elde edilen puandır. Dönem-IV, V ve VIda, her staj veya dilim için ayrı ayrı puanlar verilir ve dönem sonu notu bunların ortalaması alınarak belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

İntörnlük

İntörnlük

MADDE 19 (1) Eğitiminin ilk beş yılını tamamlamış, altıncı yıla geçtiği belgelenmiş Fakülte öğrencisi, intörn doktor olarak isimlendirilir. İntörnlük programının amacı, öğrenciye daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik mesleğinin uygulamasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını, hekimlik mesleğini yalnız başına en iyi şekilde uygulayabileceği düzeye getirmektir. İntörnlük döneminin başlama tarihini, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu belirler. Bu döneme başlayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında belirlenmiş olan İntörnlük Dilimlerini, belirlenen sürelerde, ilgili anabilim dallarında tamamlarlar. İntörn doktorların çalıştıkları her birimde, eğitiminden, Anabilim Dalı Başkanı sorumludur. Anabilim Dalı Başkanı, başka bir öğretim elemanını intörnlerden sorumlu öğretim elemanı olarak görevlendirebilir ve bunu Dekanlığa ve Dönem-VI Koordinatörlüğüne bildirir. Çalışılan her birimde, intörn doktorun birlikte çalıştığı bir rehber öğretim elemanı olur. İntörn doktor çalışmalarında bu öğretim elemanına karşı sorumludur. Rehber öğretim elemanı, intörn doktorun aktivitelerini denetler ve belirlenen öğretim hedeflerine ulaşmasını sağlar. Bir dilimden yeterlik alamayan öğrenci, bu dilimdeki eğitimini yıllık program sonunda tekrarlar. Geçerli mazeretlerle kaybedilen süreler, Yönetim Kurulu kararı ile değerlendirilir.

(2) İntörnlük uygulaması, öncelikle Fakültedeki anabilim dallarında yapılır. Anabilim Dalı Başkanlarının uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi ya da yurt dışı sağlık kuruluşlarında ve ilgili mevzuatta belirtilen öğrenim süresi içinde yapılabilir. Yükseköğretim Kurulunun denklik verdiği yurt dışı kurumlarından alınan sertifikanın geçerliliğine, ilgili anabilim dalının görüşü ile Yönetim Kurulu karar verir. Yurt içi ya da yurt dışındaki Tıp Fakültelerinin intörnlük dönemi öğrencileri, kendi Fakültelerinin izin vermesi durumunda; eğitim dilimlerinden bir ya da birkaçını ilgili anabilim dallarının görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapabilir.

İntörn doktorların çalışma biçimi, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 20 (1) İntörn doktorun eğitimi için, ilgili anabilim dalı, kendi branşı ile ilgili olarak öğretim hedeflerini belirler, yazılı olarak belgeler ve intörn doktorlara duyurur. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi dışında çalışması planlandığında, görev yerinde de intörn doktorun sorumlu bulunduğu bir hekim belirlenmelidir. İntörn doktor çalışmaya başladığında kliniğin/servisin işleyişi, eğitim programı ve intörn doktorların nasıl değerlendirilecekleri hakkında kendilerine bilgi verilir. İntörn doktor, rehber öğretim elemanı, diğer öğretim elemanları, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde klinik fonksiyonlarını yerine getirir. İntörn doktor, hastanın hastaneye müracaatından çıkışına kadar tüm hazırlık, bakım ve yönetimine bizzat katılır. İntörn doktorlar bulundukları kliniğin çalışma düzenine uygun olarak nöbet tutarlar. Nöbet çalışmaları, günlük çalışmalara benzer şekilde yürütülür.

İntörn doktorların çalışmalarının değerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Her dilimde intörn değerlendirme formu doldurulur. Her anabilim dalı formun doldurulabilmesi için gerekli değerlendirme yöntemlerini kendisi belirler. İntörn doktorun başarılı sayılabilmesi için, her anabilim dalındaki çalışmalarından en az 60 not alması zorunludur. Yetersiz olarak değerlendirilen intörn doktor, ilgili klinik çalışmasını tekrar eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz ve mazeret sınavı

MADDE 22 (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, dönem koordinatörleri tarafından değerlendirilerek Dekanlık tarafından karara bağlanır.

(2) Mazeretleri sebebi ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defa ve Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları ile staj genel ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 23 (1) Tıp Fakültesi eğitiminde, her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle, bir dönemi geçemeyen öğrenci, bir üst döneme devam edemez ve başarısız olduğu dönemi veya stajı/dilimi tekrar eder.

Mezuniyet notu ve mezuniyet derecesi

MADDE 24 (1) Bütün dönemlerin dönem sonu notları toplamının altıya bölünmesiyle mezuniyet notu hesaplanır. Mezuniyet notunun puan değerinin karşılığındaki mezuniyet derecesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

MEZUNİYET PUANI            DERECESİ

              85-100                        Pekiyi

              70-84                          İyi

              60-69                          Orta

Diplomalar

MADDE 25 (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Tıp Doktoru Diploması verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 26 (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin öğrenci işlerine bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci, adres değişikliklerini öğrenci işlerine bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yeni adres bildirimi yapılmaması nedeniyle eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

(2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurullar tarafından alınan kararlarlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 (1) 10/8/2010 tarihli ve 27668 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul