En son güncellemeler 9 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
7104 (2018) md: 20, Ek 35. 6645 (2015) md: Ek 26, Geçici 15. An. M. K. 2013/69 (2014) md: Ek 29, Ek 30. An. M. K. 2013/70 (2014) md: 43, Ek 33. 6495 (2013) md: 43, Ek 29, Ek 30, Ek 32, 33. KHK 666 (2011) md: Geçici 12. KHK 659 (2011) md: 2, 9, 13, 25, 42, 43, Ek 20, Ek 24, 10, 11, Geçici 14, Ek 33, Ek 34. KHK 661 (2011) md: Ek 31. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
24524 (2018) - MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 384) ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
115
MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmelikler için,”Yönetmelikler Külliyatı”na bakınız.
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç:
Madde 1 - KHK 484(1993) (Değişik: 2/7/1993 - KHK -484/2md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı,maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak,maliye politikasının uygulanması,uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına,teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev:
Madde 2 - KHK 659(2011), KHK 646(2011), 5549(2006), 5345(2005), 4208(1996), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993), KHK 484(1993)
Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,

b) (Değişik: 26/9/2011-KHK-659/17md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek,

c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,

d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,

e) Gelir politikasını geliştirmek, (...)(2)

f) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.)

g) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/1 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih E.1993/47, K.1993/49 Sayılı Kararı ile;Yeniden Düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/1 md.)

Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,

h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,

i) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11 md.)

j) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11 md.)
(1) a) 2/7/1993 tarih ve484sayılı KHK nin 1 inci maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karanamenin adı "Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiştir. b) Bu KHK de geçen "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibareleri 2/7/1993 tarih ve484sayılı KHK'nin 12 nci maddesi ile "Maliye Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu arada yer alan “uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,” ibaresi, 5/5/2005 tarihli ve5345 sayılı Kanunun 35inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
116
k) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.)

l) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.)

m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,

n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,

o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.

r) (Ek: 13/11/1996 -4208/17md.; Değişik: 11/10/2006-5549/24md.) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

s) (Ek: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.) Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
Teşkilat:
Madde 3 - KHK 484(1993) (Değişik: 2/7/1993 - KHK -484/3md.)
Maliye Bakanlığı teşkilatı merkez,taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı:
Madde 4 -
Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan:
Madde 5 -
Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar:(1)
Madde 6 - KHK 646(2011), KHK 207(1984) (Değişik: 8/6/1984 - KHK -207/1md.)
Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.
(1) 7/7/2011 tarihli ve646 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere” ibaresi “Bu amaçla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
117
Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
Müsteşar yardımcıları:
Madde 7 - KHK 484(1993)
Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana hizmet birimleri:(1)
Madde 8 - 5622(2007), 5452(2006), 5345(2005), 4208(1996), KHK 516(1993), KHK 484(1993), KHK 367(1989), KHK 307(1988), KHK 207(1984)
Maliye Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,

b) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

c) Muhasebat Genel Müdürlüğü,

d) (Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)

e) (Ek: 1/2/2006-5452/2md.) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü,

f) Milli Emlak Genel Müdürlüğü

g) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.; Yeniden düzenleme: 13/11/1996-4208/18md.) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

h) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.)

i) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.)

j) (Mülga: 5/4/2007-5622/1md.)

k) (Değişik: 2/7/1993 - KHK -484/4md.) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

l) (Ek: 8/6/1984 - KHK -207/2md.); Mülga: 20/8/1993 - KHK - 516/20-b md.)

m) (Mülga: 2/7/1993 -KHK -484/11md.)
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü:
Madde 9 - KHK 659(2011), 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Değişik: 26/9/2011-KHK-659/17md.)
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

b) Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüş vermek,

c) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek,

d) Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn’ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak,

e) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak,

f) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek,

g) Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek,

h) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek,

i) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek,

j) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

Yukarıda sayılan görevler Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları tarafından yerine getirilir.
(1) 1/2/2006 tarihli ve5452 sayılı Kanunun 2nci maddesiyle, bu maddeye mevcut “(d)” bendinden sonra gelmek üzere “(e)” bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.
118
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü:
Madde 10 - KHK 659(2011), 5917(2009), An. M. K. 2009/14(2009), 5436(2006), 5335(2005), 5234(2004), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) ... >>
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli kuruluşların bütçe hazırlık çalışmaları sırasında gözönünde bulunduracakları teknik ilkeleri tesbit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek,

b) Kuruluşlarca hazırlanan bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planları ve yıllık programlara uygunluğunu sağlamak, teklifleri konsolide ederek bütçe kanunu tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak,

c) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/3 md.:İptal: Ana.Mah.’nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/3 md.) Bütçenin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler doğrultusunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerini yapmak,

d) Yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine dairelerince teklif edilecek ek ve olağanüstü ödenek taleplerini ve bütçe uygulamasına dair diğer kanun tekliflerini inceleyerek bunlardan uygun bulunanları tasarı haline getirmek,

e) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/3 md.;İptal:Ana.Mah.’nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/ 3 md.) Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek;genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ve fonların her mali yılın başında o yıl için hazine nakit akımını da dikkate alarak ayrıntılı harcama programlarını yapmak, gerekli görülen hallerde bu programları değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdinde uygulamaları izlemek,

f) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/3 md.;İptal:Ana.Mah.’nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/3 md.) Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını düzenlemek,standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak;bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak,

g) Harcama politikalarını etkiliyebilecek her türlü kanun,tüzük,kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak,

h) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak,
119
i) Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek,tereddütleri gidermek,

j) Kuruluşların gider taahütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak,bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek,

k) Bütçenin geliştirilmesi,etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

l) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

m) (Değişik: 25/6/2009-5917/25md.) Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

n) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/3 md.;İptal: Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/3 md.) Kanun, kanun hükmünde kararname,bakanlar kurulu kararı,yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlardan gerekli görülenlerin gelirlerinin toplanmasına,giderlerinin yapılmasına ilişkin esas ve usulleri tesbit etmek,bütçe ile ilişkilerini düzenlemek,bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek;fonların gelir ve giderleri ile gelirlerinden yapılacak kesintilere ilişkin olarak esas, usul,miktar ve oranların belirlenmesi,bunların tasfiyesi veya birleştirilmesi hakkında bütçe kanunlarında yer alacak hükümler konusunda teklifler hazırlamak ve uygulamaya yönelik tedbirleri almak,

o) (Değişik: 17/9/2004-5234/10md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak.

p) (Ek: 17/9/2004-5234/10md. ; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 29/1/2009 tarihli ve E.: 2005/152, K.: 2009/14 sayılı Kararı ile.)

r) (Ek: 17/9/2004-5234/10md.) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ve 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ayakta tedavileriyle ilgili ilaç kullanımında, gerektiğinde ilaçların eşdeğerlikleri dikkate alınarak tespit edilecek her türlü referans fiyatlar üzerinden bedellerinin ödenmesini bedeli ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine ilişkin kuralları tespit etmek ve yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20’sine kadar katılım payı alınmasını sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit  etmek. (1)

s) (Ek: 26/9/2011-KHK-659/17md.) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri maliye uzmanları vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.

(Mülga: 22/12/2005-5436/13md.)
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Madde 11 - KHK 659(2011), 5234(2004), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/4 md.; İptal:Ana.Mah.’nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/4 md.)
Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
(1) 21/4/2005 tarihli ve5335 sayılı Kanunun 28inci maddesiyle (r) bendine "(bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil)" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin" ibaresi ile "ödenmesini" ibaresinden sonra gelmek üzere "bedeli ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine ilişkin kuralları tespit etmek ve yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20’sine kadar katılım payı alınmasını" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
120
a) Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak,

b) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve özel bütçeli dairelerle bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmuş işletmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini, gerektiğinde ilgili dairelerle birlikte belirlemek, bu konudaki mevzuat düzenlemeleri ile ilgili hazırlıkları yapmak,

c) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerde ve gerektiğinde bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ile fonlarda; gelirlerin toplanması, giderlerin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, vezneler açmak ve kapamak, sayman mutemetleri görevlendirmek veya görevlendirmeye izin vermek, bu işlemleri yetkisiz bir şekilde yapanlar veya yaptıranlar hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak.

d) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye kaynaklarına,bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek, bunların gayri safi hasılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarın tesbitine esas oranları belirlemek ve uygulamaya yön vermek, bu işletmelerin vergi mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere ilişkin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediklerini incelemek ve denetlemek, nakit varlıkları, gelir ve giderleri ile dönem karları üzerinde tasarrufta bulunmak, yeni kurulacak döner sermayeli işletmelerin kurulmasına izin vermek, tahsis edilecek sermayeyi belirlemek.

e) Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek,

f) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler,bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ve fonların hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek, bu ilamları ve diğer kişi borçlarını izlemek, tahsilatını sağlamak ve gerektiğinde terkin işlemlerini yaptırmak,

g) Devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

h) Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek,

i) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak,incelemek,Hazine genel hasabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak,

j) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin hesaplarını almak, incelemek,yıl sonlarında sermayelerine eklenecek tutarları belirlemek ve bunların muhasebe kayıtlarına geçirilmesini sağlamak, gerektiğinde fonların ve özel bütçeli kuruluşların hesaplarını almak,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek,

l) Görev alanına giren konularda diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,

m) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri maliye uzmanları vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,(1)
(1) 26/9/2011 tarihli ve659sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle bu bentte yer alan “kontrolörleri” ibaresi “maliye uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.
121
n) (Ek: 17/9/2004-5234/ 10md.) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ilgili kanunlar uyarınca ödemeleri gereken (katılım payından muaf ilaçlar hariç) ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmak. 

o) (Ek: 17/9/2004-5234/ 10md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmek,

Genel bütçeli daireler nezdindeki merkez saymanlıkları,askeri ve mülki tüm nakit saymanlıkları,genel ve katma bütçeli kurum saymanlıkları,kadroları Bakanlıkta olan döner sermaye ve fon saymanlıkları bu Genel Müdürlüğe bağlıdır.
Gelirler Genel Müdürlüğü:
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Madde 12/A - 5452(2006) (Ek: 1/2/2006-5452/1md.)
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek.

c) Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görüş bildirmek.

d) Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek.

e) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak.

f) Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak.

g) Gelir bütçesini hazırlamak.

h) Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak.

i) Ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araştırmalar yapmak.

j) Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Genel müdürlükte, ihtiyaç duyulması halinde maliye uzmanı ve Devlet gelir uzmanı çalıştırılır.
122
Milli Emlak Genel Müdürlüğü:
Madde 13 - KHK 659(2011), KHK 648(2011), KHK 646(2011), 6111(2011), 5622(2007), 5177(2004), 4916(2003), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994) ... >>
(Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/6 md.; İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/6 md.)
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,

b) (Değişik: 26/5/2004-5177/36md.) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,

c) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

d) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

e) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme,bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

f) Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

g) Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşlarınkamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,

h) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para,mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

i) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak (…)(1),

j) (Değişik:13/2/2011-6111/129md.) Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,
(1) 5/4/2007 tarihli ve5622 sayılı Kanunun 1inci maddesiyle bu arada yeralan “"veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
123
k) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tesbit etmek,

l) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun,tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

m) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,

n) Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

o) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

p) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri maliye uzmanları vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.(1)

r) (Ek: 7/7/2011-KHK-646/1 md.; Değişik: 8/8/2011 - KHK -648/40 md.) Bakanlar Kurulunca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında; Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak.

(Ek ikinci fıkra: 7/7/2011-KHK-646/1 md.; Değişik: 8/8/2011 - KHK -648/40 md.) Birinci fıkranın (r) bendi kapsamındaki tüm taşınmazlara ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita, plan, imar planları, imar plan tadilatları ve imar uygulamaları Bakanlığın talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır ve onaylanarak yürürlüğe konulur.
Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(2)
Madde 14 - 5549(2006), 4208(1996), KHK 484(1993) (Değişik: 11/10/2006-5549/24md.)
Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü:
Madde 15 - KHK 484(1993) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.)
Kontrol Genel Müdürlüğü:
Madde 16 - KHK 484(1993) (Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.)
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü:
Madde 17 - 5622(2007), KHK 484(1993), KHK 307(1988) (Mülga: 5/4/2007-5622/1md.)
(1) 26/9/2011 tarihli ve659sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle bu bentte yer alan “kontrolörleri” ibaresi “maliye uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görevleri” iken, 11/10/2006 tarihli ve5549 sayılı Kanunun 24üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
124
Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:(1)
Madde 18 - KHK 484(1993) (Değişik: 2/7/1993 - KHK -484/7md.)
Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek,

b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda,Avrupa Topluluğu ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak,bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak,uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,

c) Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı:
Madde 18/A - KHK 516(1993), KHK 207(1984) (Ek: 8/6/1984 - KHK -207/3md.; Mülga: 20/8/1993 - KHK - 516/20-b md.)
Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 18/B - KHK 484(1993), KHK 367(1989) (Ek: 14/4/1989 - KHK -367/6md ;Mülga: 2/7/1993 - KHK -484/11md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri:
Madde 19 - KHK 646(2011), 5436(2006), KHK 484(1993), KHK 207(1984)
Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) (Değişik: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,

b) (Mülga: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)

c) (Mülga: 22/12/2005-5436/17md.)

d) Bakanlık Müşavirleri.

e) (Ek: 8/6/1984 - KHK -207/4md.) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı: (2)
Madde 20 - 7104(2018), KHK 646(2011), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993), KHK 484(1993), KHK 207(1984)(Değişik: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur.

Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki grup başkanlıkları kurulabilir.
(1) Bu madde başlığı 2/7/1993 tarih ve484sayılı KHK ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Teftiş Kurulu Başkanlığı:” iken, 7/7/2011 tarihli ve646 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
125
a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.

b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.

c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.

ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.

d) (Ek: 29/3/2018-7104/26 md.) Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı.

İkinci fıkrada belirtilen grup başkanlıkları, uygun görülen yerlerde ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilir.

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.

ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.

d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak.

e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.

f) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere kalite güvence sistemini geliştirerek uygulamak.

g) Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek.

ğ) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

h) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

ı) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak.

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak tam ve sınırlı vergi incelemelerinin kapsamı, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara ayrılması ve yapılacak bu gruplamaya bağlı olarak vergi incelemesine alınma bakımından asgari süreler getirilmesi ile bu hususlara dair diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı:
Madde 21 - KHK 646(2011) (Mülga: 7/7/2011 – KHK –646/1 md.)
 
126
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:
Madde 22 - 5436(2006), KHK 207(1984) (Mülga: 22/12/2005-5436/17md.)
Bakanlık Müşavirleri:
Madde 23 -
Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:
Mükerrer Madde 23/A - KHK 207(1984) (Ek: 8/6/1984 - KHK -207/6md.)
Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı birimler:
Madde 24 - 5902(2009), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993), KHK 207(1984) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/8 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/8 md.)
Maliye Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı,

d) (Mülga: 29/5/2009-5902/25md.) (1) 


e) Özel Kalem Müdürlüğü,
Personel Genel Müdürlüğü:
Madde 25 - KHK 659(2011), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993)
Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,

d) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/9 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK-543/9 md.)

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak,Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
(1) Bu bentte yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
127
e) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/9 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme:19/6/1994 - KHK -543/9 md.) Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek,

f) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/9 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve

E.1993/47, K.1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/9 md.) Bağlı ve ilgili kuruluşların özel kanunları dolayısıyla Bakanlığa verilmiş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,

g) (Ek: 26/9/2011- KHK-659/17 md.) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri maliye uzmanları vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,(1)

ğ) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. (2)
Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı:
Madde 26 - KHK 207(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK -207/9md.)
Eğitim Dairesi Başkanlığı:
Madde 27 - KHK 516(1993) (Mülga: 20/8/1993 - KHK - 516/20-b md.)
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:
Madde 28 - KHK 207(1984) (Değişik: 8/6/1984 - KHK -207/8md.)
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın içi ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

m) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
(1) 26/9/2011 tarihli ve659sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) bendi eklenmiş ve mevcut (g) bendi (ğ) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. (2) Bu maddede daha önce (d) olarak yeralan bu bent,19/6/1994 tarih ve543sayılı KHK'nin 9 uncu maddesiyle teselsülü sağlamak için (g) olarak değiştirilmiştir.
128
Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı (1)
Madde 29 - KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/10 md.; İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK-543/10 md.)
Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Bakanlığın bilgisayar hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek,

b) Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,

c) Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin esasları belirlemek, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Genel Sekreterlik:
Madde 30 - KHK 207(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK -207/9md.)
Savunma Sekreterliği:
Madde 31 - 5902(2009) (Mülga: 29/5/2009-5902/25md.) (2)
 
Özel Kalem Müdürlüğü:
Madde 32 -
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurul
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu (3)
Madde 33 - 6495(2013), 5549(2006), 4208(1996), KHK 207(1984) (Değişik: 11/10/2006-5549/24md.)
Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı maddede verilen görevleri yerine getirir.
(1) Bu madde başlığı,"Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı" iken 19/6/1994 tarih ve543sayılı KHK'nin 10 uncu maddesiyle değiştirilmiş olup,metne işlenmiştir. (2) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (3) "Tarife Politikası Yüksek Kurulu" olan 33 üncü madde başlığı, 13/11/1996 tarih ve4208 sayılı Kanunun 20nci maddesi ile "Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
129
Vergi Konseyi
Madde 33/A - 5228(2004) (Ek: 16/7/2004-5228/41md.)
Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır.

Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Vergi Konseyinin başkan ve üyelerinden; uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), bulunmayanlara (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ve ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı günü için damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir.
Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu
Madde 33/B - KHK 646(2011), 6009(2010) (Mülga: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra, Yurtdışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar (1)
Taşra teşkilatı:
Madde 34 - 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Değişik: 20/8/1993 - KHK -516/11 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/11 md.)
Bakanlık taşra teşkilatı,defterdarlıklardan oluşur. (Mülga ikinci cümle: 5/5/2005-5345/35md.)

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatında gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılabilir.
Yurtdışı teşkilatı:
Madde 35 -
Bakanlık, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Bağlı Kuruluşlar(4)
Madde 35/A - 5502(2006), 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993), KHK 484(1993) (Ek: 2/7/1993 - KHK -484/9md.)
Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) (Ek: 5/5/2005-5345/34md.) Gelir İdaresi Başkanlığı,

b) (Mülga: 16/5/2006-5502/43md.)

c) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, (2) 

d) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü(3) 
(1) "Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı" olan,üçüncü kısmın başlığı,2/7/1993 tarih ve484sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile "Taşra,Yurtdışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 26/11/2002 tarihli ve 01-08/D-1-2002-792 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. (3) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; 8/12/2004 tarihli ve 5273 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile teşkilatıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. (4) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle bu maddeye “a) Gelir İdaresi Başkanlığı,” bendi eklenmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.
130
e) (Ek:20/8/1993 -KHK-516/12 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme:19/6/1994-KHK-543/12 md.) Kefalet Sandığı.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları:
Madde 36 -
Bakanlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu:
Madde 37 - 5436(2006), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993)
Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklarla danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

(Ek:20/8/1993 - KHK -516/13 md.; İptal:Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile:Yeniden düzenleme: 19/6/1994- KHK -543/13 md.) Devlet gelir ve giderleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimini ilgilendiren hususlar hakkında hazırlanacak kanun,tüzük,yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile mahalli idarelerin gelirlerine ilişkin olarak hazırlanacak tasarılar hakkında Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması zorunludur.

(Ek:20/8/1993 - KHK -516/13 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/13 md.) Maliye Bakanı,genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler,döner sermayeli kuruluşlar,bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar,belediyeler,belediyelere bağlı kuruluşlar,özel idareler,kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzeri kuruluşlar,fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar ve vergi muafiyeti tanınan vakıflardan her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi,belge ve hesap durumlarını almaya;bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya;bütçe ödenekleri ile diğer imkanları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya,bu maksatla gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.

(Mülga: 22/12/2005-5436/13md.)
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:
Madde 38 -
Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
130-1
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi:
Madde 39 -
Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki devri:
Madde 40 -
Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama:
Madde 41 -
23/4/1981 gün ve2451sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır.

Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
Bazı görevlere atamada aranacak şartlar:
Madde 42 - KHK 659(2011), KHK 646(2011), KHK 484(1993) (Değişik: 2/7/1993 - KHK -484/10md.)
a) Bakanlığın yurtdışı teşkilatındaki kadrolara atanabilmek için,ekonomi, hukuk,idari ve siyasal bilimler dalları ile bunlara eşit en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve ingilizce,Fransızca,Almanca,Arapça veya atanılacak ülkede geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır.

Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için,Bakanlık birimlerinde en az üç yıl çalışmış olmak zorunludur.

Yurtdışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre en çok iki yıl uzatılabilir. Bakanlık disiplin kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi mahzurlu görülenler hakkında 23/4/1981 tarihli ve2451 sayılı Kanunun 2nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Tekrar yurtdışı göreve atanabilmek için, merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak şarttır.

b) Müşteşar,müsteşar yardımcısı, genel müdür, defterdar, daire başkanı, genel müdür yardımcısı görevlerine atanacakların hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisans üstü öğretim görmüş veya Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş (…)(1) olmaları gerekir. (1)

c) (Değişik cümle: 26/9/2011-KHK-659/17md.) Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü kadroları ile bunların yardımcılıklarına ilişkin kadrolara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller,Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(1) 7/7/2011 tarihli ve646 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve Maliye Bakanlığında en az üç yıl fiilen çalışmış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
131
Maliye Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı (1)
Madde 43 - An. M. K. 2013/70(2014), 6495(2013), KHK 659(2011), KHK 646(2011), 6009(2010), 5917(2009), 5622(2007), 5345(2005), 4369(1998) ... >>
(Değişik: 26/9/2011–KHK–659/17md.)
Bakanlık merkez teşkilatında Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcısı çalıştırılabilir. Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarına diğer görevlerinin yanısıra görev yaptıkları başkanlık ve genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri ile mevzuatla kendilerine verilen diğer görevler yaptırılabilir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan Maliye Uzmanlarına, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırılabilir.

Bakanlık taşra teşkilatında Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı çalıştırılabilir. Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarına diğer görevlerinin yanısıra genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve defterdarlık birimlerinde yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ve inceleme yaptırılabilir. Defterdarlık uzmanlarından denetim yapmakla görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olup, bunların görevlendirme, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(Değişik fıkra: 12/7/2013-6495/59md.) Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.

(Mülga fıkra: 12/7/2013-6495/59md.) (…)

Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Bu madde kapsamında bulunan uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. 
 
(Değişik fıkra: 12/7/2013-6495/59md.) Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma ve yeterlik sınavları, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, atanmaları, eğitimleri, çalışma ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
 
(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/59md.) Bakanlık merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilir.
Kadrolar :
Madde 44 -
Kadroların tesbiti,ihdası,kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
(1) Bu madde başlığı “Kontrolör, Uzman ve Denetmen Çalıştırılması” iken, 26/9/2011 tarih ve659sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
132
İntikal eden görev ve yetkiler:
Madde 45 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye Bakanı ve Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanı ve Bakanlığına ait görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetlerden taşınır ve taşınmaz her türlü mallardan Maliye Bakanı ve Bakanlığının Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurul Başkanlığı ve Hazine Kontrolörleri vasıtasıyla icra ettiği, kullandığı, taşıdığı ve sahip oldukları hariç, diğerleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilmiş sayılır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 46 -
a)4709sayılı Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanun ile 4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Kurulmasına Dair Kanunlar hariç olmak üzere 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile bu Kanuna ek kanunlar ve değişikliklerinin bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen hususlara ilişkin hükümleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki2825sayılı Kanunun ek ve değişikliklerinin merkez Teşkilatına ait hükümleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Maliye Başkanlığı ve Bütçe Dairesi Başkanlığı
Maliye Başkanının Görevleri
Bütçe Dairesi Başkanlıklarının Görevleri
Merkez Saymanlık Müdürlüklerinin Görevleri
Ek Madde 4 - 5436(2006), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.; İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK-543/15 md.)
Merkez Saymanlık Müdürlükleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve diğer mevzuatla saymanlara verilen görevleri yapmak ve Bakanlıkça verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.(1)
Katma Bütçeli İdareler Saymanlık Hizmetleri
Mali Danışma Kurulunun Görevleri
(1) 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 13üncü maddesiyle bu maddede yer alan “, mevzuata uygun bulunmayan giderler hakkında görüşleri ile birlikte Maliye Başkanına bilgi vermek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
132-1
Gelirler Bölge Müdürlüğü
Ek Madde 8 - 5345(2005), 4369(1998), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.; İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.; Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)
Gelirler bölge müdürü ve yardımcıları
Ek Madde 9 - 5345(2005), 4369(1998), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.; Değişik: 22/7/1998 -4369/83md.; Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)
Vergi İstihbarat Uzmanları
Ek Madde 10 - 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.; İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.; Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)
Defterdar
Ek Madde 11 - 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il'e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

(Mülga üçüncü fıkra: 5/5/2005-5345/35md.)

İl ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler verilebilir.
Deftardarlık Birimleri
Ek Madde 12 - 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 -KHK-516/15 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında (...)(1), muhasebat, milli emlak ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı bulunan il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.
Gelir Birimleri
Ek Madde 13 - 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme:19/6/1994 - KHK -543/15 md.; Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)
Vergi Daireleri
Ek Madde 14 - 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK - 516/15 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543/15 md.; Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)
(1) 5/5/2005 tarihli ve5345 sayılı Kanunun 35inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “gelir” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
132-2
Vergi Dairesi Başkanı
Ek Madde 15 - 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK - 516/15 md.;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543/15 md.; Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)
Gelir Müdürlükleri
Ek Madde 16 - 5345(2005), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.; Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)
Muhasebat Birimleri
Ek Madde 17 - KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK-516/15 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme; 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.
Muhasebe Müdürlükleri
Ek Madde 18 - KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.;İptal: Ana.Mah'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.
Saymanlık Müdürlükleri
Ek Madde 19 - KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.; İptal: Ana.Mah'.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

Saymanlık müdürlüğünde,bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.
132-3
Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay'a hesap verirler.

Saymanlık yetkisi ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir.Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeğe devam ederler.
Mal Müdürlükleri
Ek Madde 20 - KHK 659(2011), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.; İptal: Ana.Mah'.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)(1)
Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.
Milli Emlak Birimleri
Ek Madde 21 - KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.;İptal:Ana.Mah'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
Milli emlak birimleri; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve başkanlık veya müdürlük olmayan yerlerde de malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak birimlerinde milli emlak uzmanı ve yardımcıları çalıştırılabilir.

Milli emlak memuru bulunmayan ilçelerde milli emlak işlemleri görevlendirilecek diğer memurlar tarafından yürütülür.

Bakanlık gerekli görülen il ve ilçelerde bir veya birden fazla sayıda milli emlak dairesi başkanlığı ve milli emlak müdürlüğü kurmaya yetkilidir. Milli emlak birimlerinin kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.
Milli Emlak Birimlerinin Görevleri
Ek Madde 22 - KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993-KHK-516/15 md.; İptal: Ana.Mah'.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını yürütür.

İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir.
(1) 26/9/2011 tarihli ve659sayılı KHK’nın 17 nci maddaesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “muhakemat” ibaresi “Hazine avukatlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
132-4
Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir.

İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonununun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.

Milli emlak dairesi başkanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

İlgili memur ve şefler, sözü edilen görevlerin tam veya zamanında yerine getirilmemesinden dolayı tahakkuk noksanından veya zamanında takip ve tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle tahsil edilemez bir hale gelmiş Hazine hak ve alacaklarından başkanlık şeklinde kurulan milli emlak birimlerinde emlak müdürü, müdürlük şeklinde kurulan birimlerde müdür yardımcısı, malmüdürlüklerinde malmüdürü ile birlikte sorumludur.
Milli Emlak Dairesi Başkanı
Ek Madde 23 - KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.;İptal: Ana.Mah'nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
Milli emlak dairesi başkanı doğrudan defterdara bağlı olup, milli emlak dairesi başkanlığının amiridir. Başkanın emrinde yeteri kadar emlak müdürü, bilgi işlem müdürü ve milli emlak denetmeni bulunur.

Milli emlak dairesi başkanı, görev alanına giren idari davalarda, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki "daire amiri" yetkisini haizdir.

Milli emlak dairesi başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar arasından atanır. Milli emlak dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl emlak müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da milli emlak dairesi başkanlığına atanabilirler. Bu sınava ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
Muhakemat Birimleri(1)
Ek Madde 24 - KHK 659(2011), KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Değişik: 26/9/2011-KHK-659/17md.)
Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük olmayan yerlerde Hazine avukatlığı servisinden oluşur.

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıkları yürütür.
(1) Bu madde başlığı “Muhakemat Birimleri” iken 26/9/2011 tarihli ve659sayılı KHK’nın 17 nci maddaesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
132-5
Personel Müdürlükleri
Ek Madde 25 - KHK 543(1994), An. M. K. 1993/49(1994), KHK 516(1993) (Ek: 20/8/1993 - KHK -516/15 md.; iptal:ana.Mah.’nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47,K.1993/49 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK -543/15 md.)
Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,

c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,

d) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı ve maliye memurlarının yetiştirilmeleri
Ek Madde 26 - 6645(2015), 5234(2004), 4369(1998) (Ek: 22/7/1998 -4369/85md; Mülga: 4/4/2015-6645/86 md.)
 
132-6
Kadro iptal ve ihdası
Ek Madde 27 - 5538(2006), 5538(2006) (Ek: 1/7/2006-5538/36md.)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek190sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinden çıkarılmıştır.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ve birinci fıkrada belirtilen genel müdürlüklere ait bölümlerine eklenmiştir.
Genel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerdeki avukatlar
Ek Madde 28 - 5538(2006) (Ek: 1/7/2006-5538/36md.)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtı kadrolarında görev yapan avukatlar, işgal ettikleri kadro derecelerine göre, bulundukları yer muhakemat müdürlüklerinde ek 27 nci maddeyle ihdas edilen hazine avukatı unvanlı kadrolara atanmış sayılır.

Birinci fıkrada belirtilen genel müdürlüklerin merkez teşkilâtı kadrolarında görev yapan avukatlardan idarelerince uygun görülenler ek 27 nci maddeyle ihdas edilen veya mevcut boş hukuk müşavirliği kadrolarına onbeş gün içinde atanır. Bu süre içerisinde hukuk müşavirliği kadrosuna atanmayanlar süre sonunda işgal ettikleri kadro derecelerine göre, bulundukları yer muhakemat müdürlüklerinde ek 27 nci maddeyle ihdas edilen hazine avukatı unvanlı kadrolara atanmış sayılır.

Bu madde hükmüne göre atananların, atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, bir aya isabet eden ikramiye tutarı, her türlü zam ve tazminatları ile fazla mesai ücreti ve avukatlık vekâlet ücreti hariç diğer malî hakları toplam net tutarının, atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, bir aya isabet eden ikramiye tutarı, her türlü zam ve tazminatları ile fazla mesai ücreti ve avukatlık vekâlet ücreti hariç diğer malî hakları toplam net tutarından az olması hâlinde, aradaki fark, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve farklılık giderilinceye kadar kendilerine tazminat olarak ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen genel müdürlüklerde, bu madde ile hazine avukatı olarak atananlara öncelik verilmek suretiyle, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce yeterli sayıda hazine avukatı görevlendirilebilir. Görevlendirilecek avukatların çalışma usûl ve esasları Bakanlık ve anılan genel müdürlüklerce müştereken belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen genel müdürlüklerin taraf olduğu derdest dava ve icra dosyaları bu maddenin yayımlanmasını izleyen üç ay içerisinde, davanın görüldüğü ve icra takibinin yapıldığı illerdeki muhakemat müdürlüklerine devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleriyle ilgili olarak yapılmış her türlü işlem 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hazine adına yapılmış sayılır.
132-7
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında atama, yükselme ve yer değişikliği(2)
Ek Madde 29 - An. M. K. 2013/69(2014), 6495(2013), KHK 646(2011)(Ek: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)
Vergi Denetim Kurulu Başkanı, atama tarihi itibarıyla Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı oniki yılı aşan ve bu sürenin en az on yılında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından atanır. Başkan, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haizdir.

Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere altı Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları, atama tarihi itibarıyla Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı on yılı aşan ve bu sürenin en az sekiz yılında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından atanır. Başkan Yardımcıları, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haizdir. (1)

Grup Başkanları, görevlendirme tarihi itibarıyla Vergi Müfettişi kadrosunda bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı on yılı aşan ve bu sürenin en az sekiz yılında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olanlar arasından görevlendirilir.

(Değişik dördüncü fıkra: 12/7/2013-6495/60md.) Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

(Değişik beşinci fıkra: 12/7/2013-6495/60md.) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilir. Giriş sınavında ilk yüzde beşe giremeyenler 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında (2)

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında her bir grup başkanlığı itibarıyla yer alacak sınav konuları ile ortak sınav konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için giriş sınavında alınan puanın yüzde otuzu ile yeterlik sınavında alınan puanın yüzde yetmişinin toplamının yüz puan üzerinden en az altmışbeş puan olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi Müfettişi olarak atanırlar. 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görev yapmakta iken Vergi Müfettişi olarak atananlardan yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilir. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise Bakanlıkta derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.(2)

Yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az üç yıl performans değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan performans değerlendirmelerinde başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanırlar. 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görev yapıp, bir takvim yılı içinde Vergi Başmüfettişi olarak atananlardan giriş sınavında alınan puanın yüzde onu, yeterlik sınavında alınan puanın yüzde yirmisi ve performans değerlendirmesine göre alınan puanın yüzde yetmişi esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en başarılı yüzde beşi, izleyen yıl içinde 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilir.(2)
(1) 12/7/2013 tarihli ve6495 sayılı Kanunun 60ncı maddesiyle,bu fıkrada yer alan “dört” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 29/3/2018 tarihli 7104 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile bu maddenin beşinci fıkrasının ikinci, altıncı fıkrasının beşinci ve yedinci fıkrasının ikinci cümlelerinde yer alan “(a) bendinde belirtilen grup başkanlığında” ibareleri ile sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “(a) bendinde belirtilen grup başkanlıklarında” ibaresi “(a) ve (d) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında” şeklinde değiştirilmiştir.
132-8
20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri bu grup başkanlıkları arasında görev yerleri bakımından yer değiştirmeye tabidir. 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri ise bu grup başkanlıkları arasında yer değiştirmeye tabidir.

Performans değerlendirme sistemi, Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için görev yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesi, grup başkanlarının 

Vergi Müfettişlerinin iş performansına ilişkin değerlendirmeleri, düzenledikleri vergi inceleme raporları hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeler, düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan değerlendirmeler, lisansüstü eğitim düzeyleri ve benzeri kriterler esas alınarak oluşturulur. Vergi Müfettişlerinin performans değerlendirmesi takvim yılı itibarıyla yapılır.

(Değişik son fıkra: 12/7/2013-6495/60md.) Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yapılamayacak işler (1)
Ek Madde 30 - An. M. K. 2013/69(2014), 6495(2013), KHK 646(2011) (Ek: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.) (Değişik: 12/7/2013-6495/61md.)
Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa riayet etmeyenler hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Görevlendirme yasağı
Ek Madde 31 - KHK 661(2011), KHK 646(2011) (Ek: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatına dahil birimleri kendi görev alanlarına giren konularla ilgili araştırma, inceleme, soruşturma, kontrol, tetkik, tahkik, denetim ve benzeri işler için Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesini talep edemez.((2)
(1) Bu madde başlığı “Yapılamayacak işler” iken, 12/7/2013 tarihli ve6495 sayılı Kanunun 61inci maddesiyle metne işlendeği şekilde değiştirilmiştir. (2) 24/10/2011 tarihli ve661 sayılı KHK’nın 101 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları” ibaresi “Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatına dahil birimleri” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
132-9
Kadrolar (1)
Ek Madde 32 - 6495(2013), KHK 646(2011) (Ek: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)
   190sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Maliye Başmüfettişi” ve “Baş Hesap Uzmanı” kadro unvanları “Vergi Başmüfettişi” şeklinde, “Maliye Müfettişi” ve “Hesap Uzmanı” kadro unvanları “Vergi Müfettişi” şeklinde ve “Maliye Müfettiş Yardımcısı” ve “Hesap Uzman Yardımcısı” kadro unvanları “Vergi Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiş ve ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Teftiş Kurulu Başkanı” ve “Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı” unvanlı kadrolar ile Gelir İdaresi Başkanlığına ait bölümünde yer alan “Gelirler Kontrolörleri Başkanı”, “Gelirler Başkontrolörü”, “Gelirler Kontrolörü”, “Stajyer Gelirler Kontrolörü”, “Vergi Denetmeni” ve “Vergi Denetmen Yardımcısı” unvanlı kadrolar iptal edilerek190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına ait bölümlerinden çıkarılmıştır.

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/62md.) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. (2) 
Sözlü sınavı (3)
Ek Madde 33 - An. M. K. 2013/70(2014), KHK 659(2011) ‒(Ek: 26/9/2011-KHK-659/17md.; Değişik: 12/7/2013-6495/63md.)
43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi uyarınca yapılacak giriş sınavlarının sözlü aşaması ile 42 nci maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü aşaması, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun haricinde sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak, 10/7/2011 tarihli ve 27990 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (2) Bu fıkrada yer alan kadrolarla ilgili olarak tarihli ve sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (3) Bu madde başlığı “Sözlü sınavı” iken, 12/7/2013 tarihli ve6495 sayılı Kanunun 63üncü maddesiyle metne işlendeği şekilde değiştirilmiştir.
132-10
Kadrolar
Ek Madde 34 - KHK 659(2011) (Ek: 26/9/2011-KHK-659/17md.)
13/12/1983 tarihli ve190sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Muhasebat Başkontrolörü”, “Milli Emlak Başkontrolörü”, “Başkontrolör”, “Muhasebat Kontrolörü”, “Milli Emlak Kontrolörü”, “Kontrolör”, “Devlet Bütçe Uzmanı”, “Mali Suçları Araştırma Uzmanı”, “Devlet Muhasebe Uzmanı”, “Devlet Gelir Politikaları Uzmanı” ve “Devlet Malları Uzmanı” kadro unvanları “Maliye Uzmanı” şeklinde; “Stajyer Muhasebat Kontrolörü”, “Stajyer Milli Emlak Kontrolörü”, “Stajyer Kontrolör”, “Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı”, “Mali Suçları Araş
tırma Uzman Yardımcısı”, “Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı”, “Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcısı” ve “Devlet Malları Uzman Yardımcısı” kadro unvanları “Maliye Uzman Yardımcısı” şeklinde; “Muhasebe Denetmeni”, “Milli Emlak Denetmeni”, “Muhasebe Uzmanı” ve “Milli Emlak Uzmanı” kadro unvanları “Defterdarlık Uzmanı” şeklinde ve “Muhasebe Denetmen Yardımcısı”, “Milli Emlak Denetmen Yardımcısı”, “Muhasebe Uzman Yardımcısı” ve “Milli Emlak Uzman Yardımcısı” kadro unvanları ise “Defterdarlık Uzman Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.
Kadro ihdası
Ek Madde 35 - 7104(2018)(Ek: 29/3/2018-7104/28 md.)
Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
132-11
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - KHK 484(1993)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait kadrolardan Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği,Bankalar Yeminli Murakıpları, Kurul Başkanlığı ve Hazine Kontrolörlerine ait kadrolar dışında kalan kadrolar personeli ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilmiş sayılır.

Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 - KHK 484(1993)
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarından kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerin genel müdür, daire başkanı, kurul başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı ünvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Maliye ve Gümrük Bakanı, yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirilebilir.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın Merkez ve Taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 3 - KHK 484(1993)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir
Geçici Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 5 -
Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. ve 35 inci maddelerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra ve yurtdışı teşkilatı yürütülmeye devam olunur.
Geçici Madde 6 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
132-12
Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, bakanlığın teklifi, Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 7 - KHK 207(1984) (Ek: 8/6/1984 - KHK -207/10md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 8 - 5917(2009) (Ek: 25/6/2009-5917/26md.)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilgili kayıt ve işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınacağı tarihe kadar; kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dahil) sigorta primleri aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların; sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin usul ve esasları aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

a) 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen sağlık hizmetlerinin verilmesi nedeniyle oluşacak bedellerin, ilgililerin kurumlarınca ödenmesi esastır.

b) 5510 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde belirtilen sağlık hizmetlerinin bedeli ilgililerin kurumlarınca ödenmez.

c) Tıp eğitimi, hizmet basamağı, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurları dikkate alınarak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar, verdikleri sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasına esas olmak üzere sınıflandırılabilir ve bu sınıflandırmalar dikkate alınarak sağlık hizmetleri için farklı fiyat tespit edilebilir.

d) Sağlanacak sağlık hizmetleri nedeniyle oluşacak bedelin ilgililerin kurumlarınca ve kendileri tarafından karşılanacak kısmının belirlenmesinde sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve Devletin mali kaynaklarının yeterliliği dikkate alınır.

e) İlgililer, sağlık hizmetlerini Maliye Bakanlığınca sözleşme yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarından alırlar. Alınan bu hizmetlerin bedelleri Maliye Bakanlığı ile bu sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde kurumlarınca ödenir. İlgililer almış oldukları sağlık hizmetleri karşılığında ilgili mevzuatında düzenlenen katılım payları hariç kurumlarına herhangi bir bedel veya ücret ödemezler. Ancak ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilemediği hallerde, ilgililerce temin edilerek ödenen bedellerden Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kısmı katılım payı kesintisi hariç kurumlarınca kendilerine ödenir.
132-13
Geçici Madde 9 - 5917(2009) (Ek: 25/6/2009-5917/26md.)
Kamu idarelerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dâhil) sigorta primleri aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden 2 Türk Lirası katılım payı alınır. Katılım payı tutarını birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar aynı tutarlara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen sağlık kurumunun yer aldığı basamak, sağlık kurumunun resmi ve özel sağlık kurumu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak on katına kadar artırmaya ve sağlık kurumları için farklı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu fıkrada belirlenen katılım payının tutarı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerin, tedavileri nedeniyle kullanmalarına gerek görülen vücut dışı protez ve ortez bedelleri üzerinden, sağlık hizmetlerinin niteliği açısından hayati önemi haiz olup olmaması, kişilerin gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 arasında Maliye Bakanlığınca belirlenen oranlarda katılım payı alınır. Bu şekilde alınacak katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin % 75’ini geçemez.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, Maliye Bakanlığınca belirlenen hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin %1’ine kadar katılım payı alınabilir. Yatarak tedavide katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Yatarak tedavide alınan katılım payının tutarı, bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez.

3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların, ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir.

Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde, birinci fıkra kapsamına girenler için ilk denemede % 30, ikinci denemede % 25 oranında katılım payı alınır. Bu fıkra gereğince alınacak katılım payının hesabında, ikinci fıkrada belirtilen üst limit dikkate alınmaz.

Katılım payının gerektiğinde ilgililerin aylık ve ücretlerinden kesilmesine veya eczaneler ile diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
132-14
5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ile aynı maddede sayılan kişilerden bu maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlerden katılım payı ve ilaç katılım payı alınmaz. Bu şekilde katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, görevleri gereği kurumları tarafından talep edilen sağlık kurulu raporları veya sağlık raporları için katılım payı alınmaz.

Sağlık kurum ve kuruluşları, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dahil) sigorta primleri aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden, vermiş oldukları sağlık hizmetleri için anılan Kanunun 73 üncü maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı hak sahiplerinden alabilecekleri ilave ücretlerin dışında ilave ücret talep edemez. Maliye Bakanlığı ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini yeniden tespit etmeye yetkilidir.

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenlerden, aynı fıkrada hükme bağlanan iki yıllık geçiş dönemi süresince; bu madde ve 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesi hükümlerine göre herhangi bir katılım payı alınmaz.

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilgili kayıt ve işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınması halinde devir tarihinden sonra anılan Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 10 - 5917(2009) (Ek: 25/6/2009-5917/26md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bütçe Başkontrolörü kadrosunda bulunanlar halen bulundukları kadro dereceleriyle Muhasebat Başkontrolörü kadrolarına, Bütçe Kontrolörü kadrosunda bulunanlar halen bulundukları kadro dereceleriyle Muhasebat Kontrolörü kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.190sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde yer alan Bütçe Başkontrolörü ve Bütçe Kontrolörü kadrolarından bu madde çerçevesinde yapılan atama nedeniyle boşalacak olanlar, sırasıyla Muhasebat Başkontrolörü ve Muhasebat Kontrolörü kadrolarıyla değiştirilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte boş bulunan Bütçe Başkontrolörü ile Bütçe Kontrolörü ve Stajyer Bütçe Kontrolörü kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bütçe Kontrolörü unvanını kazanmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarında başka görevlerde bulunanlar, daha sonra talep etmeleri halinde durumlarına göre Muhasebat Başkontrolörü veya Muhasebat Kontrolörü kadrolarına atanabilirler.
Geçici Madde 11 - KHK 646(2011) (Ek: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında kullanılan taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve diğer dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına,
132-15
b) Gelir İdaresi Başkanlığında Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ile Vergi Denetmenlerinin görev yaptıkları yerlerde kullanılan taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve diğer dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına,

devredilmiş sayılır.
Geçici Madde 12 - KHK 666(2011), KHK 646(2011) (Ek: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanı kadrolarında bulunanların görevi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu şekilde ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları, boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

İkinci fıkra uyarınca Vergi Müfettişliğine atanmış sayılanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Vergi Denetmeni ve Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlığında,

b) Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi, Baş Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanı, Gelirler Başkontrolörü ve Gelirler Kontrolörü ile bunların yardımcılarına (stajyerler dahil) ilişkin kadrolarda bulunanlar 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında,

görevlendirilir.
132-16
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı, Stajyer Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmen Yardımcısı giriş sınavını kazanmış olup henüz ataması yapılmayanlar atamaya ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Vergi Denetmen Yardımcısı giriş sınavını kazananlardan Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atananlar 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlığında; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü giriş sınavını kazananlardan Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atananlar 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilir.

İkinci fıkra uyarınca Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanların yeterlik sınavları, ek 29 uncu maddenin onuncu fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak, 1/3/2013 tarihinden önce yapılacak yeterlik sınavlarında performans değerlendirme sistemine göre başarılı olma şartı aranmaz.

Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlardan ikinci fıkra uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanların Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanabilmeleri için bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen şartlar aranır. Ancak, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörlerinden Vergi Müfettişliğine atanma tarihi itibarıyla on yıllık çalışma süresinin dolmasına üç yıldan az süre kalanlar için performans değerlendirmesi bakımından aranan asgari üç yıllık süre yerine bir yıldan aşağı olmamak üzere kalan süre dikkate alınır.

Ek 29 uncu maddede öngörülen performans değerlendirme sisteminin uygulanmasına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanır.

İkinci fıkrada belirtilen kadrolarda geçirilen süreler Bakanlıkta Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu madde uyarınca Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadrolarda bulunanlar, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendinde öngörülen ek göstergelerden, anılan bentte belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanır.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni unvanını kazanmış olanlardan, bu unvanları kazandıktan sonra özel sektörde çalışmış olanlar hariç olmak üzere Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında yönetici kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına atanabilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, 31/10/2011 tarihine kadar yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve Vergi Müfettişlerine verilen görev ve yetkiler kapsamında olmak şartıyla; mevzuatta Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığına yapılmış olan atıflar Vergi Denetim Kuruluna, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerine yapılmış olan atıflar Vergi Müfettişlerine yapılmış sayılır.

Vergi Müfettişliğine atananların bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış işleri devam ettirilerek ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre sonuçlandırılır.
132-17
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Başkanlığa verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığında ve vergi dairesi başkanlıklarında Vergi Denetmenlerinin görev yaptıkları birimlerde çalışan personel de bu süre içerisinde görevlerine devam eder.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 2011 mali yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Bakanlık tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kaldırılan Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlıklarının 2011 yılı bütçelerinde yer alan ödeneklerden karşılanır. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gelirler Başkontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmen ve Yardımcısı iken Vergi Müfettişliğine atananlara yapılacak her türlü ödemeler ile bunların görev yaptıkları birimlerin diğer her türlü harcamaları Gelir İdaresi Başkanlığının 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

Geçici 11 inci madde ile bu maddenin uygulanmasında teşkilat, personel, yürütülen işler ve hizmetler, demirbaş devri, taşınmazların tahsisi ve benzeri diğer konularda ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve uygulamayı sağlamaya Bakan yetkilidir.
Geçici Madde 13 - KHK 646(2011) (Ek: 7/7/2011 - KHK -646/1 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde çalışmakta olup Devlet Gelir Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarında bulunanlardan talep edenler, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaç durumuna göre 31/12/2011 tarihine kadar Devlet Gelir Politikaları Uzmanı olarak atanabilirler.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte aynı Genel Müdürlükte çalışmakta olup Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlardan Devlet Gelir Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarına 31/12/2011 tarihine kadar atananlar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

Bu madde uyarınca atanabileceklerin sayısı kırkı geçemez.
Geçici Madde 14 - KHK 659(2011) (Ek: 26/9/2011-KHK-659/17md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;

a) Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı kadrolarında bulunanlar, Maliye Uzmanı kadrolarına ve bunların yardımcıları ile stajyerleri, Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına,

b) Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı kadrolarında bulunanlar, Defterdarlık Uzmanı kadrolarına ve bunların yardımcıları Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına,

başka bir işleme gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılırlar.
132-18
Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı kadrolarında geçirilen süreler Maliye Uzmanı kadrosunda; Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı kadrolarında geçirilen süreler Defterdarlık Uzmanı kadrosunda; Stajyer Muhasebat Kontrolörü, Stajyer Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcısı ve Devlet Malları Uzman Yardımcısı kadrolarında geçirilen süreler Maliye Uzman Yardımcısı kadrosunda; Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, Muhasebe Uzman Yardımcısı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısı kadrolarında geçirilen süreler ise Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosunda geçmiş sayılır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce birinci fıkranın (a) bendinde sayılan kontrolör ve uzman unvanlarını ihraz etmiş olanlardan Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar, bu maddenin yayımı tarihinde Maliye Uzmanı unvanını ihraz etmiş sayılır. Bunların stajyer veya yardımcılıklarına ilişkin kadrolarda geçirdikleri süreler Maliye Uzman Yardımcısı; Kontrolör veya Uzman kadrolarında geçirdikleri süreler Maliye Uzmanı kadrosunda geçmiş sayılır.

İlgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar, Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarına 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine göre yapılacak zam ve tazminat ödemelerinde Devlet Bütçe Uzmanı ve Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları için belirlenmiş olan puan ve oranlar esas alınır. Bu madde uyarınca Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılan Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, bu maddenin yayımı tarihinde 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları için belirlenmiş olan zam puanları ile özel hizmet ve denetim tazminatı oranlarından, aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmaya devam ederler. Bu zam ve tazminatlardan yararlananlara Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcıları için öngörülen zamlar ile özel hizmet ve denetim tazminatı ödenmez.

Bu madde uyarınca Maliye Uzmanı, Maliye Uzman Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılan personelin bu kadrolara atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
132-19
Bu maddenin yayımı tarihinden önce; Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlardan Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlar, talep etmeleri halinde durumlarına uygun Maliye Uzmanı kadrolarına; Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlardan Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlar, talep etmeleri hâlinde durumlarına uygun Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanabilirler.

Birinci fıkraya göre Maliye Uzman Yardımcısı veya Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlar ile halen Maliye Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanların yeterlik sınavları bu atamadan önce tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre yapılarak başarılı olanlar ilgisine göre Maliye Uzmanı veya Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.

Mevzuatta Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı ve bunların yardımcıları ile stajyerlerine yapılan atıflar ilgisine göre Maliye Uzmanı veya Maliye Uzman Yardımcısına; Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı ile bunların yardımcılarına yapılan atıflar ise ilgisine göre Defterdarlık Uzmanı veya Defterdarlık Uzman Yardımcısına yapılmış sayılır. Atıflar, anılan yardımcılık ve stajyerlikler için açılmış olan giriş sınavları ve bu sınav sonucuna göre yapılacak atamalarda da dikkate alınır.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan 43 üncü maddenin (b) bendinin (5) numaralı alt bendine göre bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce yapılmış olan özel sınavı kazanmış olanlardan ilgili mevzuatında öngörülen hükümlere göre uzmanlık eğitiminde başarılı olarak Muhasebe Uzmanı veya Milli Emlak Uzmanı kadrolarına atanabilme hakkını elde edecekler Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.
Geçici Madde 15 - 6645(2015) (EK: 4/4/2015-6645/87 md.)
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,190sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde yer alan; Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı ile Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı kadroları, Bakanlık Müşaviri kadroları olarak değiştirilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı ile Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcıları Bakanlık Müşaviri kadrolarına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu madde uyarınca atanmış sayılanlara, yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları ek ders ücreti hariç olmak üzere ücret ve tazminat toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan, ek ders ücreti hariç olmak üzere aylık, ek gösterge, ücret ve her türlü tazminat ve benzeri ödemelerin toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. Bu maddeyle değiştirilen Bakanlık Müşaviri kadroları, boşalmaları hâlinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
132-20
Kaldırılan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına tahsis edilen kadrolar ile birinci fıkra dışında kalan diğer personel ve Başkanlıkta kullanılan her türlü taşınır, dosya, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve diğer dokümanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Personel Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır. 

Diğer mevzuatta Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.
Yürürlük:
Madde 47 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 48 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

132-21
EK - 1 SAYILI CETVEL
(Değişik: 20/8/1993 -KHK- 516 ; İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543.)
MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI(1)

(1) 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 15inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. (2) 5/5/2005 tarihli ve5345 sayılı Kanunun 35inci maddesiyle bu arada yer alan “Gelirler Gn.Md.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (3) 1/2/2006 tarihli ve5452 sayılı Kanunun 2nci maddesiyle mülga 4 üncü sıradan sonra gelmek üzere 5 inci sıra olarak “Gelir Politikaları Gn.Md.” ibaresi eklenmiş ve diğer numaralar teselsül ettirilmiştir. (4) Bu sırada yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
132-22
EK-2 SAYILI CETVEL
(Ek:20/8/1993 -KHK- 516;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK - 543)
MALİYE BAŞKANLIĞI KURULACAK KURUMLAR

EK- (3) SAYILI CETVEL
(Ek: 20/8/1993 - KHK - 516;İptal Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile; yeniden düzenleme: 19/6/1994 - KHK – 543; Mülga: 5/5/2005-5345/35md.)
13/12/1983 TARİH VE 178 SAYILI KHK’YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 2/7/1993 tarih ve484sayılı KHK'nin Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - KHK 484(1993)
Diğer mevzuatta Maliye ve Gümrük Bakanlığına yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
Geçici Madde 2 - KHK 484(1993)
Ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar iptal edilerek,190sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Maliye Bakanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede ihdas edilen kadro adı geçen bölüme eklenmiştir.

Kadroları kaldırılanlar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, hertürlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark tazminat olarak ödenir.
Geçici Madde 3 - KHK 484(1993)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkartılır.
Geçici Madde 4 - KHK 570(1997), KHK 484(1993) (Mülga: 20/3/1997 - KHK - 570/14)
Geçici Madde 5 - KHK 484(1993)
En az 15 yıldan beri Maliye ve Gümrük Bakanlığının maliye kesiminde çalışanlardan 42 nci maddenin (b) bendinde öngörülen öğrenim dallarına bakılmaksızın dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar aynı bentte belirtilen görevlere atanabilirler.
2) 19/6/1994 tarih ve543sayılı KHK'nin madde ve Geçici maddeleri:
Madde 16 -
   190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünden ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar çıkarılmış; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Maliye Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
132-23/132-24
Madde 17 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (a) bendinin değişik 11 inci fıkrasına "Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, "ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları" ve "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına, Maliye Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına" ibaresi eklenmiştir.
Madde 18 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin "4-Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünden "Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkan Yardımcısı" ünvanları, I sayılı ek gösterge cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün "h" fıkrasından "Muhasebe Denetmenleri, Vergi Denetmenleri, Milli Emlak Denetmenleri" ünvanları çıkarılmış aynı yere "Maliye Uzmanı" ünvanı eklenmiş, aynı "h" fıkrasının sonuna "En az 3 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az 3 yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra, bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni kadrosuna atanmış olanlar" ibaresi ilave edilmiştir.
Madde 19 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının (A) bölümünün (h) bendine "Maliye Bakanlığı Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri ile bunların yardımcıları" ibaresi: aynı bölümün (i) bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları" ibaresi eklenmiştir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 20 -
516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - 5622(2007)
Bu Kanun Hükmünde Kararname ve516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda kadroları kaldırılanlar, Bakanlıkta boş bulunan durumlarına uygun diğer kadrolara en geç 6 ay içinde atanırlar ve bu süre içinde her türlü mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler.

Bunların atandıkları yeni kadrolarına ait her türlü ödemeler dahil maaşlarının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda ödenen her türlü ödemeler dahil maaşının net tutarından az ise aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan tazminat olarak ödenir.

Yurtdışı teşkilatı kadrolarındaki "Maliye ve Gümrük Müşaviri" ünvanı "Maliye Müşaviri" olarak değiştirilmiş ve halen Maliye ve Gümrük Müşavir kadrolarında bulunan personel başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye Müşaviri kadrolarına atanmış sayılır.

(Mülga dördüncü fıkra: 5/4/2007-5622/8md.)
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmeni veya Denetmen Yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olup bu kadrolara atandıktan sonraki çalışmalar olumlu bulunanlardan bu kadrolarda geçen hizmet süreleri, 
 
a) Üç yıldan az olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Vergi Denetmen Yardımcısı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı kadrolarına,
132-25
b) Üç yıldan fazla olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmeni Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni kadrolarına
	
atanmış sayılırlar.
	
Bunlardan (b) bendinde belirtilenlerin ek gösterge ödemelerinde üç yıl yardımcılık kadrosunda görev yapmış olma şartı aranmaz, (a) bendinde belirtilenlerin Kontrol Memurluğu kadrolarında geçmiş olan süreleri Denetmen Yardımcılığında geçmiş sayılır. 
	
Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı veya stajyer Kontrolör kadrolarında görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle Denetmen ve Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanmış olanların, sözkonusu kadrolarda geçirdikleri süreler Denetmen Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.
Geçici Madde 3 -
Bakanlık için meslek memurları yetiştirmek üzere açılmış bulunan Ankara ve İzmir Maliye Meslek Liseleri, Bakanlıkça uygun görülecek tarihe kadar Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak öğretime devam ederler.

Okulların kapatılması halinde, bu okullara tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz mallar, Bakanlığın diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmetler için kullanılmak üzere tahsis edilir.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkarılır.
Geçici Madde 5 -
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde; 31/12/1998 tarihine kadar zorunlu ve özel durumlara mahsus olmak ve kadastro işlemleri, imar uygulamaları, taşınmaz malların mahalli tesbitlerinin yapılması, bilgisayar sistemlerinin kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanterinin yapılması amacıyla genel ve katma bütçeli idarelerde çalışan mühendis tekniker ve teknisyenler ilgili kuruluşların muvafakatı alınarak özlük haklarını kendi kurumlarından almak ve maliye memurlarının aldığı ek ücret ve ödemelerden Bakanlıkça uygun görülecek miktar ve oranda yararlandırılmak suretiyle geçici olarak çalıştırılabilirler.
132-26
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  178 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  178 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  207

  18/6/1984

  307

  14/1/1988

  367

  4/5/1989

  484

  13/7/1993

  516

  16/9/1993

  543

  24/6/1994

  570

  3/4/1997

  4208

  19/11/1996

  4369

  29/7/1998

  4916

  19/7/2003

  5228

  33/A

  31/7/2004

  5234

  10, 11 ve 26

  21/9/2004

  5335

  10

  27/4/2005

  5345

  2, 8, 9, 12, 34, 35/A, 43 ve Ek Madde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

  (I) ve (3) Sayılı Cetvel

   

  16/5/2005

  5436

  10, 19, 22, 37, Ek Madde 1-7

  24/12/2005

  5452

  8, 12/A ve (1) Sayılı Cetvel

  7/2/2006

  5502

  35/A

  20/5/2006

                  

                                                                                

                                                                                                                                                           


  132-27

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  178 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

   

  5538

  Ek Madde 27 ‘nin birinci fıkrası

   

  Ek Madde 28

  12/7/2006 tarihini izleyen  onbeşinci günde

  12/7/2006

  5549

  2, 14, 33

  18/10/2006

  5622

  8,13,17,43 ve (1) sayılı Cetvel,

  İşlenemeyen Hüküm

  17/4/2007

  5917

  10, 43, Geçici Madde 9,10

  Geçici Madde 8

  10/7/2009

  3/4/2009 tarihinden geçerli olmak  üzere 10/7/2009

  6009

  33/B ve 43

  1/8/2010

  6111

  13

  25/2/2011

  KHK/646

  2, 6, 13, 19, 20, 21, 33/B, 42, 43, Ek Madde 29, 30, 31, 32, Geçici Madde 11, 12, 13 ve (1) sayılı Cetvel

   

  10/7/2011

  KHK/648

  13

  17/8/2011

  KHK/659

  2, 9, 10, 11, 13, 25, 42, 43,  Ek Madde 20, 24, 33, 34, Geçici Madde 14

   

  2/11/2011

  KHK/661

  Ek Madde 31

  2/11/2011

  KHK/666

  Geçici Madde 12

  15/11/2011

  6495

  43, Ek Madde 29, 30, 32, 33

  2/8/2013

           6645

  Ek Madde 26, Geçici Madde 15

     23/4/2015

           7104

  20, Ek Madde 29, Ek Madde 35

     6/4/2018

   

   

  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (51)
  Söz Konuzu Mevzuatla İlişkili Olup da Halk Oylamasında Red ve/veya Veto Edilen Kanun (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (5)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (34)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (188)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul