En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
5983 (2010) md: 2, 12. 5940 (2009) md: 2, 12. 5902 (2009) md: 2, 8, 9, 11, 12, 20, 23. 5436 (2006) md: 13, 16. 4966 (2003) md: 18, Geçici 1. 4927 (2003) md: 29. 3322 (1986) md: 1, 2, 8, 10, 33, Geçici 1, Geçici 2. KHK 209 (1984) md: 1, 2, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29/A, 30/A, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 5, Geçici 6.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
155
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

* * *
Bu KHK ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan tüzük için "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
* * *
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç:
Madde 1 - 3322(1986), KHK 209(1984) (Değişik 19/11/1986 - 3322/4 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ülkenin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere, kamu yapılarının inşaatı ile esaslı onarımlarının yapılması veya yaptırılması, yapı malzemesi, deprem araştırma, afet uygulaması hizmetleri ile inşaatlarının ve bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi kuruluş kanunları ile verilmiş iş ve hizmetlerin yürütülebilmesi,

İçin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.
Görev:
Madde 2 - 5983(2010), 5940(2009), 5902(2009), 3322(1986), KHK 209(1984) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/2 md.)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır:

a) (Değişik: 19/11/1986 - 3322/5 md.) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

b) (Değişik: 19/11/1986 - 3322/5 md.) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,

c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,

d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,

e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,
  
156
f) Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak, 

g) (Mülga:29/5/2009- 5902/25 md.; Yeniden düzenleme: 9/12/2009- 5940/5 md.) Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek, 

h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak, 

i) (Değişik: 9/12/2009- 5940/5 md.) Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen ve mevzuatta belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine idarelerce tutulan kayıtlarını da değerlendirerek yapı müteahhitliği yetki belgesi vermek, 
 
j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, kayıtlarını tutmak, (1) 
 
k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılmasıveya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, 
 
l) Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak, 
 
m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısıyle veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re'sen onaylamak, 
 
n) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak, 
 
o) Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek, 
 
p) Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak. 
 
r) (Ek: 3/6/2010-5983/6 md.) Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, bu kooperatifler ile üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ve yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasına dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve denetlemek.
  
Teşkilat :
Madde 3 -
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı :
Madde 4 -
Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.

Bakanlık merkez teşkilatı Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(1) 9/12/2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “sicillerini” ibaresi “kayıtlarını” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
157
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan:
Madde 5 -
Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar :
Madde 6 -
Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın bütün kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
Müsteşar Yardımcıları :
Madde 7 -
Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana Hizmet Birimleri:
Madde 8 - 5902(2009), 3322(1986), KHK 209(1984) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/3 md.)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,

b) (Mülga: 19/11/1986 - 3322/6 md.)

c) (Mülga: 29/5/2009- 5902/25 md.) 

d) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü.
  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü :
Madde 9 - 5902(2009), KHK 209(1984) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/4 md.)
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin; ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

b) İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerinin program, proje, keşiflerini; yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,

c) Katma bütçeli idareler ve belediyelerin yıllık icra programlarına giren ve keşif bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilecek üst sınırı geçen her türlü binaları ile tesisatının proje ve keşiflerini incelemek, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, kabul heyetlerinde üye bulundurmak,
158
d) (a) ve (b) bentlerinde yazılı işlerin yıllık icra programlarına alınabilmesi için; ilgili kuruluşlarca teklif edilecek arsalara ait her türlü etüd, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanını seçmek,

e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislerin, talep edildiği ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, etüd, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,

f) Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskana ait genel bütçeye dahil kuruluşlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatını, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, proje standartlarını tesbit etmek, uygulama konusunda gerekli tedbirleri almak, gerçekleşmeyi izlemek, denetlemek, gereğinde teknik yardımlarda bulunmak.

g) (Mülga: 29/5/2009- 5902/25 md.) 

h) Bakım ve küçük onarım işleriyle ilgili esasları hazırlamak,

ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
  
Madde 10 - KHK 209(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)
Madde 10 - 3322(1986), KHK 209(1984) (Mülga: 19/11/1986 - 3322/6 md.) (1)
Afet İşleri Genel Müdürlüğü:
Madde 11 - 5902(2009), KHK 209(1984) (13/12/1983 tarih ve 180 sayılı KHK'nin 15 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesi ile madde numarası 11 olarak değiştirilmiştir; Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/6 md.) ; Mülga: 29/5/2009- 5902/25 md.)
 
(1) 180 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 10 uncu maddesi, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; ancak aynı KHK'nin 5 inci maddesi ile de 11 inci maddenin numarası 10 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 10 uncu madde de metne alınmıştır.
159
Madde 12 - 5983(2010), 5902(2009), KHK 209(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü:
Madde 12 - 5940(2009), KHK 209(1984) (Ek: 8/6/1984 - KHK - 209/7 md.) (1)
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ülkenin farklı yöre, şart ve özellikleri dikkate alınarak inşaat malzemeleri ile sistemleri ve teknolojilerine ilişkin tesbitler ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, yapılarda enerji tasarrufunu sağlayıcı ve maliyeti düşürücü tedbirler üzerinde çalışmak, sonuçlarınınmevzuatta yer almasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak ve istendiğinde yapı malzemesi sanayi tesislerinin projeleri hakkında ilgili kuruluşlara görüş vermek,

b) (Mülga: 29/5/2009- 5902/25 md.; Yeniden düzenleme: 3/6/2010-5983/7 md.) Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili olarak Kooperatifler Kanunu ve diğer kanunlar ile Bakanlığa verilen görevleri ve yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek, 
 
c) (Mülga: 29/5/2009-5902/25 md.; Yeniden düzenleme: 3/6/2010-5983/7 md.) Yapı kooperatifçiliğinin gelişmesi ve işleyişi ile ilgili tedbirler almak, kooperatiflere mali destek sağlanmasına yardımcı olmak, teknik destek sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, 
 
d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının ve şehir alt yapı tesislerinin projeye esas standartlarını hazırlamak, 
 
e) Sivil savunma bakımından çeşitli harp silahı ve vasıtalarının tesislerine karşı hangi yer, tesis ve binalarda ne tip ve nitelikte sığınak yapılacağına ilişkin esasları tespit etmek ve bu esasların belediye imar planlarına konulmasını sağlamak ve uygulamanın takibini yaptırmak, 
 
f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını izlemek; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında, personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi amacıyla seminerlerin, kursların düzenlenmesinde yardımcı olmak, eğitim merkezleri açmak ve yönetmek, burs işlerini yürütmek, 
 
g) Bakanlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin bir sistem içinde toplanıp kullanılması amacıyla bilgi işlem ve değerlendirme çalışmaları yapmak, elde edilen bilgilerin dağıtımını sağlamak, 
 
h) (Değişik: 9/12/2009-5940/6 md.) Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki harita ve plan işleri ile inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen, ilgili mevzuatında belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; tutulan kayıtları da dikkate alarak yetki belgesi vermek, bu faaliyetler ile etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik işleri ile ilgili olarak yurt dışında müteahhitlik hizmeti verenler hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak, ilgililerin kayıtlarını tutup değerlendirmek ve belge vermek, 
 
ı) Bakanlığın yabancı ülkelerle ve yurt dışı kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek, uluslararası seviyede yapılacak her türlü toplantıların organizasyonunu sağlamak, diğer ülkelerde bayındırlık ve iskan konularındaki gelişmeleri izlemek ve elde edilen bilgileri ilgili birimlere ve elde edilen bilgileri ilgili birimlere aktarmak, yurt dışından gelen ve yurt dışına gönderileceklerle ilgili çalışmalar yapmak, yabancılarla ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesinde koordinasyon sağlamak,
  
(1) 180 sayılı KHK'nin 12 nci maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; ancak aynı KHK'nin 7 nci maddesiyle yine 12 madde numarasıyla yeni bir hüküm eklenmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 12 nci madde de metne alınmıştır.
160
j) Bu faaliyetlerle ilgili dökümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yapmak,

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Madde 13 - KHK 209(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK- 209/17 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri :
Madde 13 - 5436(2006), KHK 209(1984) (180 Sayılı KHK'nin 16 ncı maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih 209 sayılı KHK'nin 8 inci maddesi ile madde numarası 13 olarak değiştirilmiştir.) (1)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,

c) (Mülga: 22/12/2005- 5436/17 md.)

d) Hukuk Müşavirliği,

e) Bakanlık Müşavirleri.

f) (Ek: 8/6/1984 - KHK - 209/8 md.) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği
  
Madde 14 - KHK 209(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK . 209/17 md.)
Teftiş Kurulu Başkanlığı:
Madde 14 - KHK 209(1984) (180 Sayılı KHK'nin 17 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 14 olarak değiştirilmiştir.) (2)
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
(1) 180 sayılı KHK'nin 13 üncü maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış; ancak, aynı KHK'nin 8 inci maddesiyle 16 ncı maddenin numarası 13 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 13 üncü madde de metne alınmıştır. (2) 180 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür KHK'nin 17 nci madde sinin numarası 14 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 14 üncü madde de metne alınmıştır.
161
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı:
Madde 15 - KHK 209(1984) (180 Sayılı KHK'nin 18 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile madde numarası 15 olarak değiştirilmiştir; Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/9 md.)(1)
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça havale olunan, her türlü etüd, proje, kontrolluk, inşaat, tesisat işleri ile ilgili anlaşmazlıkları inceleyip karara bağlamak, Kararlar mevcudun oy çokluğuyla verilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder. Mevcudun üçte iki çoğunluğu ile alınmayan kararlarla ilgili konular, Bayındırlık Kuruluna intikal eder.

b) Bakanlık kuruluşları arasında teknik koordinasyon ve işbirliği gerektiren ortak konuları inceleyerek görüşlerini Makam'a sunmak,

c) Bakanlık birimlerince ve diğer bakanlıklarca hazırlanmış olan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları üzerinde görüş bildirmek, yasama organı üyelerince düzenlenen kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

d) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili şartnamelerle, tip sözleşme, yıllık rayiç ve fiat analizlerini hazırlamak ve yayınlatmak,

e) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili her türlü teknik gelişmelerden ülkede uygulanması faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak,

f) Bakan veya müsteşar tarafından verilen konularda araştırma, inceleme ve benzeri hizmetleri yürütmek.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:
Madde 16 - 5436(2006), KHK 209(1984) (Mülga: 22/12/2005- 5436/17 md.)
(1) 180 sayılı KHK'nin 15 inci maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesiyle 11 olarak değiştirilmiş; aynı KHK'nin 9 uncu maddesi ile de 18 inci maddesinin numarası 15 olarak değiştirilmiştir.
162
Hukuk Müşavirliği:
Madde 17 - KHK 209(1984) (180 Sayılı KHK'nin 20 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 17 olarak değiştirilmiştir.) (1)
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari davalar da gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
 
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
 
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri tasarıları hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.
Bakanlık Müşavirleri:
Madde 18 - 4966(2003), KHK 209(1984) (180 Sayılı KHK'nin 21 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 18 olarak değiştirilmiştir.) (2)
Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmibeş Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. (3) 

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.
(1) 180 sayılı KHK'nin 17 nci maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle 14 olarak, 20 nci maddesinin numarası da 17 olarak değiştirilmiştir. (2) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle 180 sayılı KHK'nin 21 inci maddesinin numarası 18 olarak; 9 uncu maddesi ile de mezkür KHK'nin 18 inci maddesinin numarası 15 olarak değiştirilmiştir. (3) Bu fıkrada yer alan “yirmi” ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4966 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “yirmibeş” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
163
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:
Madde 19 - KHK 209(1984) (Ek: 8/6/1984 - KHK - 209/11 md.) (1)
Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler:
Madde 20 - 5902(2009), KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 22 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 12 nci maddesiyle madde numarası 20 olarak değiştirilmiştir: Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/12 md.) (2)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

c) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (3) 

d) Özel Kalem Müdürlüğü.
  
Personel Dairesi Başkanlığı:
Madde 21 - KHK 209(1984) (180 Sayılı KHK'nin 23 üncü maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 21 olarak değiştirilmiştir.) (3)
Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:
Madde 22 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 25 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 13 üncü maddesiyle 22 değiştirilmiştir; Değişik: 8/6/1984-KHK-20/13 md.) (5)
 
(1) 180 sayılı KHK'nin 19 uncu maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 10 uncu maddesiyle 16 olarak değiştirilmiş; aynı KHK'nin 11 inci maddesi ile de 19 madde numarasıyla yeni bir hüküm eklenmiştir. (2) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 12 ve 17 nci maddeleriyle 180 sayılı KHK'nin sırasıyla 22 nci maddesinin numarası 20, 20 nci maddesinin numarası da 17 olarak değiştirilmiştir. (3) Bu bentte yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (4) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle 180 sayılı KHK'nin 21 inci maddesinin numarası 18 olarak, 23 üncü maddesinin numarası da 21olarak değiştirilmiştir. (5) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 12 nci maddesiyle 180 sayılı KHK'nin 22 nci maddesinin numarası 20 olarak; 13 üncü maddesi ile de mezkür KHK'nin 25 inci maddesinin numarası 22 olarak değiştirilmiştir.
164
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
Savunma sekreterliği:
Madde 23 - 5902(2009), KHK 209(1984) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (1) (2)
Savunma Sekreterliği, Özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.
Madde 24 - KHK 209(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)
Özel Kalem Müdürlüğü:
Madde 24 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 28 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesiyle madde numarası 24 olarak değiştirilmiştir; Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/14 md.) (2)
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.
(1) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle 180 sayılı KHK'nin 23 üncü maddesinin numarası 21 olarak, 27 nci maddesinin numarası da 23 olarak değiştirilmiştir. (2) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (3) 180 sayılı KHK'nin 24 üncü maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür KHK'nin 28 inci maddesinin numarası da 209 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesiyle 24 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 24 üncü madde de metne alınmıştır.
165
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluş
Taşra teşkilatı :
Madde 25 - KHK 209(1984) (180 sayılı, KHK'nin 34 üncü maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı, KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 25 olarak değiştirilmiştir.) (1)
Bakanlık, Bakanlıkların kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygunolarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Bağlı kuruluşlar :
Madde 26 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 35 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 26 olarak değiştirilmiştir.) (2)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bağlı kuruluşları, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüdür.(3)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları :
Madde 27 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 36 ncı maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle 27 olarak değiştirilmiştir.)(4)
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu:
Madde 28 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 37 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 28 olarak değiştirilmiştir.) (5)
Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
(1) 180 sayılı KHK'nin 25 inci maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 13 üncü maddesiyle 22 olarak değiştirilmiş; aynı KHK'nin 17 nci maddesiyle 34 üncü maddenin numarası 25 olarak değiştirilmiştir. (2) 180 sayılı KHK'nin 26 ncı maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür KHK'nin 35 inci maddesinin numarası 26 olarak değiştirilmiştir. (3) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 12/9/1989 tarih ve 39-08/D-1-89-432 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve daha sonra 18.8.1993 tarih ve 517 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. (4) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle 180 sayılı KHK'nin 27 nci maddesinin numarası 23 olarak ve 36 ncı maddesinin numarası da 27 olarak değiştirlimiştir. (5) 180 sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin numarası, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesiyle24 olarak değiştirilmiş; aynı KHK'nin 17 nci maddesi ile de 37 inci maddenin numarısı 28 olarak değiştirilmiştir.
166
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurul ve Şûralar(1)
Sürekli kurul ve şûralar:
Madde 29 - 4927(2003) (Değişik: 15/7/2003- 4927/1 md.)
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının sürekli kurulu Bayındırlık Kurulu, şûraları ise Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrasıdır.

Şûralarda alınacak kararlar tavsiye niteliğinde olup, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakan onayı ile uygulamaya konulabilir.

Şûraların teşkili ve görevleri ile çalışma usul ve esasları altı ay içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu :
Madde 29/A - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 38 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 29/A olarak değiştirilmiştir,)
Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bayındırlık Kurulu :
Madde 30 -
Bayındırlık Kurulu : Müsteşarın başkanlığında, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşların genel müdürleri, Hukuk Müşaviri, Yüksek Fen Kurulu Üyeleri ile Bakan tarafından seçilecek üç Bakanlık müşavirinden meydana gelir. Genel Müdürlerin bulunmamaları halinde Genel Müdürler yardımcılarından birini, Kurula katılmak üzere görevlendirirler. Müsteşarın bulunamaması halinde Yüksek Fen Kurulu Başkanı Kurula başkanlık eder.

Bayındırlık Kurulu, aşağıdaki görevleri yapar :

a) İnşaat işlerinden doğan ve Yüksek Fen Kurulunda karara bağlanmış olup, Bakanlık makamı tarafından bir defa daha bu Kurulda incelenmesine lüzum görülen veya Yüksek Fen Kurulunda üçte iki çoğunlukla karara bağlanamayan anlaşmazlıkları, Bakanlık son mercii olarak kanun, sözleşme ve şartlaşma hükümlerine göre inceleyip en geç bir ay içinde karara bağlamak,

b) Yeni Fiyat tayini anlaşmazlıklarını inceleyip kesin fiyatı tesbit etmek,

c) Bakanlıkça havale edilecek Bayındırlık hizmetleri ile ilgili konuları inceleyip istişarı nitelikte mütalaarını bildirmek.

Bu bent gereğince verilen istişari kararlar. Bakan onayı ile uygulanır.

Bayındırlık Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Karara karşı görüşte olanlar, görüşlerini yazılı olarak karara eklerler. Çekimser oy kullanılamaz.

Bayındırlık kurulunun kesinleşen kararları bütün yöneticiler, görevliler ve ilgililer için bağlayıcıdır. Ancak kurulun kararlarından doğacak sorumluluk, yalnızca bu kurul kararlarını alanlara aittir.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi :
Madde 30/A - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 39 uncu maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 30/A olarak değiştirilmiştir.)(180 sayılı KHK'nin 39 uncu maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 30/A olarak değiştirilmiştir.)
Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Madde 31 - KHK 209(1984) (Mülga : 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)
(1) Bu bölüm başlığı “Sürekli Kurullar“, 29 uncu maddenin başlığı "sürekli kurullar:" iken, 15/7/2003 tarihli ve 4927 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
167
Yetki devri:
Madde 31 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 40 ıncı maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle 31 olarak değiştirilmiştir.) (1)
Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 32 - KHK 209(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü:
Madde 32 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 41 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 15 inci maddesiyle madde numarası 32 olarak değiştirilmiştir; Değişik: 8/6/1984 - 209 KHK - 15 md.) (2) (3)
Kamu kurum ve kuruluşları; katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler; 2 nci maddenin (n) bendinde belirtilen tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatlarına uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.

Belediyelerince yapılmış veya yaptırılmış imar ve şehir alt yapı tesisleri planları ile varsa değişikliklerinin onaylı birer örneğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmesi zorunludur.

9 uncu maddenin (a), (b), (c) bentlerindeki hükümler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen kuruluşlara uygulanmayabilir.
Madde 33 - 3322(1986), KHK 209(1984) (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)
Bakanlığın diğer yetkileri:
Madde 33 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 42 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 16 ncı maddesiyle madde numarası 33 olarak değiştirilmiştir. Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/16 md.)(4)
Bakanlık görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli ve özellik arzeden her türlü araç, makina ve yedek parçalarını satın almaya; idarenin makinalarını işin müteahhidine veya kamu kurum ve kuruluşlarına gerektiğinde kiraya vermeye; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait iş makinalarını kira kar şılığında sağlamaya; bakım ve onarım için atölye ve ambarlar kurup işletmeye, gerekli idare ve personel binalarını yapmaya ve sosyal tesisler kurmaya; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.
(1) 180 sayılı KHK'nin 31 inci maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür KHK'nin 40 ncı maddesinin numarası 31 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 31 inci madde de metne alınmıştır. (2) 180 sayılı KHK'nin 32 nci maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; ancak aynı KHK'nin 15 nci maddesiyle de 41 inci maddenin numarası 32 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 32 nci madde de metne alınmıştır. (3) Bu maddenin 2003 mali yılında uygulanması hususunda, 31/3/2003 tarih ve 25065 Mükerer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa bakınız. (4) 180 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesi, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; ancak aynı KHK'nin 16 ncı maddesi ile de 42 nci maddenin numarası 33 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 33 üncü madde de metne alınmıştır
168
9 uncu maddenin (a) ve (b) bentleri dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan yaptırılacak her türlü yapı, (.....) (1) bunların tesisat, proje ve benzeri işlerini ve şehir imar planları ile alt yapı tesislerini imkanları nisbetinde yapmaya veya yaptırmaya ve bu işlerin yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygulamaya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. Bu işlere ait her türlü giderler ilgilileri tarafından hazineye ödenir. Ödenen para hazinece bir taraftan genel bütçenin gelir faslına irat, diğer taraftan Bakanlık bütçesinde açılacak özel tertiplere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydedilir. Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi yıla devredilir.
Atama:
Madde 34 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 43 üncü maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 34 olarak değiştirilmiştir.)
23 Nisan 1981 gün ve 2481 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devir edebilir. Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.
Kadrolar:
Madde 35 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 44 üncü maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 35 olarak değiştirilmiştir.)
Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
İntikal eden görev ve yetkiler:
Madde 36 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 46 ncı maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesi ile madde numarası 36 olarak değiştirilmiştir.)
Bu kanun hükmündeki kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli mevzuatla Bayındırlık Bakanı ve Bakanlığına, İmar ve İskan Bakanı ve Bakanlığına verilen görev, yetki, hak ve muafiyetler. Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Bakanlığına intikal etmiştir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 37 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK'nin 47 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle madde numarası 37 olarak değiştirilmiştir.)
24/6/1938 tarih ve 3487 sayılı kanun ile 13/7/1972 tarih ve 1609 sayılı kanun ve değişiklikleri 14/5/1958 tarih ve 7116 sayılı kanun ile bu kanunun ek ve tadilleri, ile diğer kanunların bu kanun hükmünde kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  
(1) Bu aradaki "demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve doğal gaz tesisleri ile" ibaresi 19/11/1986 tarih ve 3322 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
169
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - KHK 209(1984) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/18 md.)
Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığından personeli ile birlikte devredilmiş ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 - KHK 209(1984) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/19 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Bakanlığa devredilen kadrolardan Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ile Bayındırlık Bakanlığı ve İmar ve İskan Bakanlığının ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Bayındırlık ve İskan Bakanı bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

Yukarıdaki fıkralar kapsamındakilerden yeni kadrolarına atanmış sayılanlar dışında kalanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlaraen geç bir yıl içerisinde iade edilir.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 5 - KHK 209(1984) (Değişik : 8/6/1984 - KHK - 209/20 md.)
Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetlerin mevcut taşra teşkilatı tarafından Bakanlığın uygun göreceği şekilde yürütülmesine devam olunur.
Geçici Madde 6 - KHK 209(1984) (Değişik : 8/6/1984 - KHK - 209/21 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen, kaldırılan veya yeni kurulan birimlere verilen görevler, Bakanlıkça tespit edilecek birimler veya personel tarafından yerine getirilir.
170
Yeni kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar, 6785 sayılı Kanun ve ekleri ile, imar mevzuatına ilişkin diğer kanunlarla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen görevlerin, birinci fıkraya göre yürütülmesine devam olunur. 
 
Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 7 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlıklarına ait her türlü mal ve haklar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmiş sayılır.
Yürürlük:
Madde 38 - KHK 209(1984) (180 saylı KHK‘nin 48 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK‘nin 17 nci maddesiyle madde numarası 38 olarak değiştirilmiştir.)
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 39 - KHK 209(1984) (180 sayılı KHK‘nin 49 uncu maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK‘nin 17 nci maddesiyle madde numarası 39 olarak değiştirilmiştir.)
Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
*
13/12/1983 tarih ve 180 sayılı KHK‘ye İşlenemeyen Hükümler
1 – 19/11/1986 – 3322 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - 3322(1986)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşla ilgili 1986 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, deniz dahil her türlü araç gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir.
Geçici Madde 2 - 3322(1986)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görev alanına giren her türlü yapım, hizmet ve alım işleri  için Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile müteahhitler  arasında imzalanmış bulunan sözleşmelerde geçen „Bayındırlık Bakanlığı“ ve „Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ibareleri, „Ulaştırma Bakanlığı“ olarak anlaşılır.

Diğer kanunlarla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilmiş olup Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yürütülen görev, yetki ve hizmetler, UlaştırmaBakanlığının aynı adlı Genel Müdürlüğü eliyle tedvir olunur.
170-1
2- 31/7/2003 tarihli ve 4966 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi:
Geçici Madde 1 - 4966(2003)
Konut Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığında durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu Kanunun yayımı tarihinde Konut Müsteşarlığına ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkrada sayılanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenler, bu Kanunla ihdas edilen aynı unvan ve dereceli Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait kadrolara bu Kanunun yayımı tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Kadro unvanı değişenler durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kuruluna atanacak olan müfettişlerin, müfettişlik kıdemlerine esas hizmet süreleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulunda geçmişsayılır.
170-2
171
EK-I Sayılı Cetvel BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI(1) (8/6/1984-KHK209/17md.) Müsteşar Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler ___________________________ Müsteşar Müsteşar Yrd. 1. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Müsteşar Yrd. 2. (Mülga: 19/11/1986 - 3322/6.md.) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali Bşk.İşler Dai.Bşk. Müsteşar Yrd. 3. (Mülga:29/5/2009-5902/25md.)(2) (Mülga:22/12/2005-5436/17md.) (Mülga:29/5/2009-5902/25md.)(3) Müsteşar Yrd. 4. Teknik Araşırma ve Uygulama Hukuk Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Genel Müdürlüğü Bakanlık Müşavir Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. (2) Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. (3) Bu sırada yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
172
173
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  180 SAYILI KHK\\\'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KHK\\\'NİN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

      Kanun

       KHK                                                                                                                         Yürürlüğe

         No.                             Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi    

  __________ ________________________________________________________ ___________  

     209/KHK                                                         –                                                            18/6/1984

            3322                                                         –                                                          26/11/1986

            4927                                                         –                                                            22/7/2003

            4966                                                         –                                                              7/8/2003

            5436                                                   13 ve 16                                                    24/12/2005

   

  Değiştiren Kanun

       KHK                                                                                                                       Yürürlüğe

         No.                            180 sayılı KHK’nin değişen  maddeleri                          giriş tarihi    

  __________ ________________________________________________________ ___________  

  5902                                                   2, 8, 9, 11, 12                                                     17/6/2009

       5940                                                           2, 12                                                       17/12/2009

       5983                                                            2,12                                                       13/12/2010

   


  174

   

   

  
  
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (19)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (17)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul