• Kabul Tarihi: 13.12.1983
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte Değil (190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anılan cetveller ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararname ve ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çerçevesinde yeniden teşkilatlanan kurumlara ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliğini korur) ( 703 (09.07.2018) KHK Tarafından)
Metinsel Değişiklikler
7141 (2018) md: Ek 24. 7139 (2018) 7070 (2018) md: 3, Ek 7. 7077 (2018) 7078 (2018) 7079 (2018) 7100 (2018) md: Ek 22, Ek 23, Geçici 13. KHK 696 (2017) ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
213
GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

DİKKAT: 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, bu KHK’nin
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Geçici 9 uncu Maddesi aşağıdaki gibidir. Bu hüküm
24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri
sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı 9/7/2018 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
altı ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine
eklenir. Bu süre içinde anılan cetveller ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararname ve ilgili Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri çerçevesinde yeniden teşkilatlanan kurumlara ait kadro ve pozisyonlar genel
kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliğini
korur.”
Bu KHK ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve İstisnalar
Amaç:
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usullerini düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5538(2006), 5272(2004)
Bu Kanun Hükmünde Kararname,

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan, fonlar ve kefalet sandıkları;(2)

b) (Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.)

c) Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları;(2)

hakkında uygulanır.
(1) a - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi hükmü uyarınca Bakanlar Kurulunun 18/7/1984 tarih ve 84/8360 sayılı kararı ile düzenlenen kadro cetvelleri 13/8/1984 tarih ve Mükerrer 18488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. b - Sözkonusu kadro cetvellerinde çeşitli mevzuatla yapılan ek ve değişiklikler ile serbest bırakılan kadroları gösteren liste, ekli cetvelde gösterilmiştir. (2) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle (a) bendinde geçen "Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla" ibareleri "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile"; (c) bendinde yer alan "genel veya katma bütçelerin" ibaresi "genel bütçenin" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
214
İstisnalar:(1)(2)
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7070(2018), KHK 676(2016), 6253(2012)
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri, Üniversite Öğretim elemanları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz. (2)
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kadro cetvelleri :
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5538(2006)
Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (I) sayılı Cetvelde,(3)

b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıklarında ve Adalet Bakanlığında, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu mesleklerden sayılan görevlerde olanların kadroları (II) sayılı cetvelde, 

c) İkinci maddenin (c) fıkrası kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (III) sayılı cetvelde, gösterilir. Bu cetvellerde, taşra teşkilatı bulunan kurum ve kuruluşların, kadroları, merkez ve taşraya ait olmak üzere, iki ayrı bölümde düzenlenir.
Mahalli idarelerin kadroları:
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5272(2004) (Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.)
 
(1) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 43 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “Üniversite Öğretim elemanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle bu bentte geçen "Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla" ibareleri "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
215
Kadroların ihdası:
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları kanunla ihdas edilir.

Bakanlıklarca merkez ve taşra kuruluşları itibariyle ayrı ayrı hazırlanan kadro teklifleri incelenmek üzere, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. İlgili Bakanlıkça bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak kanun taslağı Başbakanlığa sunulur.

Kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma işlemlerinde kalkınma planları ve yıllık programlara dayanılarak yapılacak iş analizleri ve Devlet Personel Dairesince hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esas alınır.
Kadroların serbest bırakılması:
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 662(2011)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin tutulan kadro sütununda gösterilen kadrolar, serbest bırakma işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanılmaz.

Kurum ve kuruluşlara kanunlarla verilmiş bulunan görevlerin gerektirdiği kadrolar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri de eklenerek ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ve Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 11/10/2011-KHK-662/77 md.)Herhangi bir yıla ilişkin serbest bırakma teklifleri, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Serbest bırakma işlemleri, ilgili malî yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere bir önceki malî yıl sonuna kadar sonuçlandırılır.
Kadroların dağılımı:
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5335(2005)
Ekli cetvellerde yer alan ve kuruluşlara tahsis edilmiş olan serbest kadroların bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklendikleri tarihten itibaren üç ay içinde ünvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak dağılımı yapılır.

Yukarıdaki fıkraya göre yapılan kadro dağılımına dair cetveller, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi ile ve uygunluk sağlandıktan sonra, Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize için Sayıştay'a, bunlar dışında kalanlarda onay için onay merciine gönderilir.

Bu dağılımda sonradan yapılacak değişikliklerde de aynı usullere uyulur. Ancak taşra için tahsis edilmiş kadrolar, merkeze alınamaz. Merkezdeki kadroların taşra teşkilatına tahsisi ikinci fıkradaki mercilere bildirilmek kaydıyla, ilgili Bakanın onayıyla yapılır. (Değişik son cümle: 21/4/2005-5335/24 md.) Değiştirilen veya ihdas edilen kadrolar, bu kadroların dağılımına ilişkin cetvellerin ilgili mercilerce vize veya onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır ve aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır.

Bu dağılıma ilişkin cetvellerin şekli ve onay mercileri altıncı maddede öngörülen yönetmelikte gösterilir.
216
Kadro değişikliği:
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 662(2011), 3767(1991), KHK 434(1991)
Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.

(Değişik 5/7/1991 - KHK -434/1 md.; Aynen kabul : 26/12/1991 -3767/1 md.) Kanunlar ve andlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemiyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya, mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.

Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda iki defa yapılır.(1)
Kadro unvanları:
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer almayan kadro unvanları kullanılamaz.
Sürekli ve Geçici İşçi Kadro ve Pozisyonları (2)
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6462(2013), 6338(2013), 5538(2006), 5272(2004), KHK 434(1992)
Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların,

a) Kanunla ve milletlerarası anlaşmalarla veya yıllık programlarla kurulması veya genişletilmesi öngörülen atelye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri için ihtiyaç duyacakları sürekli işçi kadrolarını mevcut kadrolarından karşılarlar. Mevcut işçi kadrolarının bu birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kafi gelmemesi halinde, Devlet Personel Dairesinin görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yeni birimlerin norm kadrolarını aşmamak üzere, bütçe imkanları gözönünde bulundurularak uygun görülebilecek kısmı kadar sürekli işçi kadrosu vize edilebilir.

b) Vize edilmiş bulunan sürekli işçi kadroları Devlet Personel dairesinin görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilir. Birimlerarası veya kuruluşlararası aktarmalarda da aynı usule uyulur.

c) Yukarıdaki fıkralar hükümleri uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 77 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “bir defa” ibaresi “iki defa” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı, 5/7/1991 tarihLİ ve 434 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle değiştirilmiş; ancak 434 sayılı KHK'nin Kanunlaşması ile ilgili 26/12/1991 tarih ve 3767 sayılı Kanunda bu hükme yer verilmemiştir.
216-1
d) (Ek: 1/7/2006-5538/37 md.) Vize edilmiş sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçi atamaları hariç Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının iznine tâbidir. (Ek cümle: 29/6/2012-6338/5 md.) Engelli ve eski hükümlü işçi atamaları, izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.Bu kadroların boş olanlarından Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca uygun görülenler Başbakan onayı ile iptal edilir.(1)(2)

Bu vize işlemi yapılmaksızın sürekli işçi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz.

(Mülga son fıkra: 7/12/2004-5272/87 md.)

(Ek : 5/7/1991 - KHK -434/2 md.)(3)
Kadro araştırmaları:
Madde 12 - Bilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ve kapsama dahil kurumların personel istihdamına dair konularda kadro ve iş analizleri yapmaya ve gerekli evrakı tetkike Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İptal edilen kadrolar:
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Kadroları bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde gösterilen kuruluş ve teşekküller adına, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce Kanunlar ve Kararnamelerle veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ihdas edilmiş bütün kadrolar iptal edilmiştir.
Kaldırılan hükümler:
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3837(1992) (Ek : 3/7/1992 -3837/27 md.)
Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte,enstitü ve yüksekokullar ile fakülteye dönüştürülen ve fakültelerle birleştirilen yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
(1) 29/6/2012 tarihli ve 6338 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “kullanılması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yükümlü oldukları özürlü ve eski hükümlü işçi atamaları hariç” ibaresi eklenmiştir. (2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan “özürlü” ve “Özürlü” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu hüküm, 434 Sayılı KHK’nin değiştirilerek kabulü hakkındaki 26/12/1991 tarih ve 3767 Sayılı Kanunda yer almadığı için hüküm metinden çıkarılmıştır.
216-2
Ek Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3837(1992) (Ek : 3/7/1992 -3837/27 md.)
Yeni kurulan üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 496(1993) (Ek : 13/8/1993 - KHK -496/4 md.)
Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan fakülte,enstitü ve yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-III sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ek-IV sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek,190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3993(1994) (Ek: 1/6/1994 -3993/3 md.)
Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

4/9/1992 tarih ve 3577 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna tahsis edilerek, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere eklenen kadrolar iptal edilmiştir.
Ek Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5467(2006)(1/3/2006-5467/7 md .)
Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.(1)
Ek Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5467(2006)(1/3/2006-5467/7 md .)
Balıkesir Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Balıkesir Üniversitesine ait bölümüne eklenmiştir.(1)
Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları
Ek Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7070(2018), KHK 676(2016), 6495(2013), 6462(2013), 6428(2013), 6338(2013), 5538(2006)(Ek: 1/7/2006-5538/38 md.; Değişik: 29/6/2012-6338/6 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur kadrolarına açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapabilecekleri toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.
(1) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
216-3
Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında, jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar (…)(3) ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir. (Ek cümle: 3/10/2016-KHK-676/44 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/37 md.) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı da bu fıkra hükmüne tabidir. (1)(2)(3)(4)

Sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabileceği ikinci fıkrada belirtilen kadrolardan ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz.
(1) 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “asistan kadrolarına yapılacak atamalar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,” ibaresi ve “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller” ibaresi eklenmiştir. (2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 102 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (4) 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 44 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “emniyet hizmetleri sınıfında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
216-4
Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. (Ek cümle: 21/2/2013-6428/20 md.) İhtiyaç duyulması hâlinde söz konusu onayda atama sayısı ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşları için toplam sayı olarak belirlenebilir. Mali yıl içinde yeniden teşkilatlanan veya yeni kurulan kamu idare, kurum ve kuruluşları için merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen atama sayısının yüzde onunu geçmemek ve Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği tertibindeki ödenek dikkate alınmak suretiyle ilave sayı tespit etmeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.

Kamu idare, kurum ve kuruluşları, izleyen mali yıla ait ilave atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirirler. Ayrıca, bu bilgileri içeren cetveller, Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.
Ek Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5662(2007) (Ek: 17/5/2007-5662/11 md.)
Yeni kurulan üniversitelerde, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Giresun Üniversitesinde yeni kurulan fakülte ve enstitülerde ve Selçuk Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5765(2008) (Ek: 22/5/2008-5765/5 md.) (1)
Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5765(2008)(Ek: 22/5/2008-5765/5 md.) (1)
Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (IV) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 31/5/2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
216-5
Ek Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5979(2010)(Ek: 1/4/2010-5979/3 md.) (1)
Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6005(2010)(Ek: 14/7/2010-6005/6 md.) (2)
Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6114(2011)(Ek: 17/2/2011-6114/19 md.) (3)
Akdeniz Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir.
Ek Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6218(2011)(Ek: 31/3/2011-6217/4 md.) (4)
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6410(2013)(Ek: 22/1/2013-6410/7 md.) (5)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6562(2014)(Ek: 21/10/2014-6562/3 md.)(6)
Gebze Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.
Ek Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6639(2015)(Ek: 27/3/2015-6639/8 md.) (7)
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6640(2015)(Ek: 31/3/2015-6640/9 md.) (8)
Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (2) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (3) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (4) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (5) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (6) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 4/11/2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (7) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (8) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
216-6
Ek Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6641(2015)(Ek: 31/3/2015-6641/5 md.) (1)
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Ek Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6745(2016)(Ek: 20/8/2016-6745/23 md.) (2)
İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
Ek Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6764(2016)(Ek: 2/12/2016-6764/74 md.) (3)
Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Rehberlik ve Denetim Başkanı ile I. Hukuk Müşaviri kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiştir.
Ek Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7100(2018)(Ek: 22/2/2018-7100/31 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.
Ek Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7100(2018)(Ek: 22/2/2018-7100/31 md.)(4)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Üniversitelerarası Kurula ait bölümüne eklenmiştir.
Ek Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7141(2018)(Ek: 9/5/2018-7141/15 md.)(5)
Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üni-versitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri olarak eklenmiştir.
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (2) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (3) Bu maddede yer alan kadrolar için 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (4) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (5) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
216-7
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların personeline ait şahsa bağlı kadrolar ekli (IV) sayılı cetvelde gösterilir. Bu kadrolar herhangi bir surette boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve boşalma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi vize mercilerine bildirilir.
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen cetveller ve cetvellerde yer alacak kadrolar, bu Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak en geç sekiz ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan bu cetveller yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki sayılır.(1)

Yayımı tarihinden itibaren, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki olan cetvellerde ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen esas ve usullere uyularak değişiklik yapılabilir.
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu
Yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle teşkilat yapıları değişen, bünyelerine yeni birimler eklenen kuruluşların mevcut kadrolarında, bu birimlerin işbirliğini sağlamaya yönelik unvan sınıf ve derece değişikliği yapmaya geçici 2 nci madde uyarınca kadro cetvelleri yayımlanıncaya kadar Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu
Kadro cetvellerinin Bakanlar Kurulunca yayımlanması ve kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 nci maddesine göre dağıtılması ve vize edilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgililerin aylıklarının 13 üncü maddeye göre kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenmesine devam olunur.
Geçici Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Kadroları ekli cetvellerde yer alan ve yeni teşkilatlanma nedeniyle kadro ünvanı ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Kuruluşlar için tesbit edilmiş ve ekli cetvellerde gösterilmiş olan kadroların tahsisinde:

Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu kadrolara atanmış sayılırlar, değişenler hakkında ise,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Ancak, bu gibilerin atandıkları yeni kadroların aylık, mevcut ise ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.

Birinci fıkra hükmü, her ne suretle olursa olsun Genel İdare Hizmetleri Sınıfından Mütehassıs Müşavir, Uzman Müşavir, Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Özel Müşavir,Basın Müşaviri gibi Müşavir ve Danışman Ünvanlı Kadrolara atananların ek göstergeleri hakkında da uygulanır.
Geçici Madde 6 - Bilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce, Bütçe Kanunları gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş sürekli işçi kadroları geçerlidir.
Geçici Madde 7 - Bilgi Butonu
Altıncı madde ile hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulur.
(1) Sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı 13/8/1984 tarihli ve mükerrer 18488 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, değişiklikleri bu KHK'nin sonundaki listede belirtilmiştir.
216-8
Geçici Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 434(1991) (Ek :5/7/1991 - KHK -434/3 md.) (1)
 
Geçici Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5077(2004) (Ek :22/1/2004 –5077/1 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan "veteriner" unvanlı kadrolar, "veteriner hekim" olarak değiştirilmiştir.

Halen bu kadrolarda çalışmakta olan personel başka bir işleme gerek olmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Kapsama yeni giren idareler
Geçici Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5538(2006) (Ek: 1/7/2006-5538/39 md.)
Kapsama yeni giren kamu idare, kurum ve kuruluşları mevcut kadrolarını 31/12/2007 tarihine kadar bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hâle getirir. Tabi olduğu cetveli değişen kamu idare, kurum ve kuruluşları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın mevcut cetvellerden çıkarılmış ve ilgili cetvellere eklenmiş sayılır.
2006 yılında kadroların kullanımına ilişkin hususlar
Geçici Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5538(2006)(Ek: 1/7/2006-5538/39 md.)
2006 yılında, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, açıktan atama izni aranmaksızın boş kadrolarına (işçi kadroları hariç) yapacakları açıktan atama sayıları ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu kadrolara yapacakları nakil sayıları toplamı, bu idarelerin 2005 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve nakil sonucu ayrılan personel sayısının yüzde seksenini aşamaz. Araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atama sayısı ise 2005 yılında ayrılan (TUS ve DUS eğitiminden ayrılanlar hariç) araştırma görevlilerinin yüzde yüzünü aşamaz. Bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karşılayamayacak idareler için ilave yirmibirbin adet açıktan atama izni verilebilir. Söz konusu ilave sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı, gerekli görülmesi hâlinde bu toplam sayının bir kısmının rezerv tutulması ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir.

Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca araştırma görevlisi veya asistan kadrolarına, yükseköğretim kurumları öğretim üyeliklerine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri, 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanun uyarınca ihdas edilen iç denetçi ve malî hizmetler uzmanı kadrolarına yapılacak atamalar ile hâlen Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde çalışan ve Sağlık Bakanlığı kadrolarında bulunan personelin Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarına nakilleri, birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir.
(1) Bu madde, 434 sayılı KHK’nin değiştirilerek kabulü hakkındaki 26/12/1991 tarihli ve 3767 sayılı Kanunda yer almadığı için metinden çıkarılmıştır.
216-9
Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılacak açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.

5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kurumların ve (II) sayılı cetvelde yer almayan özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının serbest memur kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile diğer kamu idare ve kurumlarından yapacakları memur nakil sayıları toplamı (4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri hariç) ile bunların kullanımı ve diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Geçici Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6428(2013) (Ek: 21/2/2013-6428/21 md.)
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları hariç, diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından bağlı olunan bakanlığa veya aynı bakanlığa bağlı diğer kuruluşlara 2012 yılında nakil suretiyle giden personel sayısı, ilgili kamu idaresi için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınır.”
Geçici Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7100(2018)(Ek: 22/2/2018-7100/32 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
Yürürlük:
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin,

a) 5,7 ve 9 ncu maddeleri 1/1/1985 tarihinde,

b) 4 ve 13 ncü maddeleri her kurum ve kuruluş için ihdas edilen kadroların yürürlüğe girdiği tarihte,

c) Diğer hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
Yürütme:
Madde 16 - Bilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
216-10
13/12/1983 TARİHLİ VE 190 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 26/12/1991 tarih ve 3767 sayılı Kanunun geçici maddesi :
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3767(1991)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin, Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 6.6.1991 tarih ve 3755 sayılı Kanunda belirtilen süre sonuna kadar devam eder.
2) 1/6/1994 tarih ve 3993 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi:
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3993(1994)
Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanı saymanlık yetkisini haizdir.
3) 24/11/1994 tarih ve 4048 sayılı Kanunun geçici maddesi :
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4048(1994)
3/7/1992 tarih ve3837 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 2 ile Sakarya Üniversitesi Merkez Teşkilatı için ihdas edilen idari kadrolardan toplam kadro sayısı içinde olduğu halde dereceler itibariyle yer almayan ekli 1 sayılı listedeki kadrolar anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Sakarya Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.
4) 28/2/1995 tarih ve 4081 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4081(1995)
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlükleri ile bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarından 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü maddesi gereğince iptal edilmiş bulunanlar başkaca bir işleme gerek kalmaksazın ihdas edilmiş ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.
5) 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5467(2006)
Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmüne bağlı kalınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve 
216-11
derece değişikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usûl ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
6) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5662(2007)
Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.


Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
7) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi :
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5757(2008)
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümünde "YH - Yardımcı Hizmetler Sınıfı" olarak yer alan "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" unvanlı kadroların sınıfı "EMH - Emniyet Hizmetleri Sınıfı" olarak değiştirilmiştir.
8) 22/5/2008 tarihli ve 5765 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5765(2008)
Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.


Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
216-12
9) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası:
Bilgi Butonu
(5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi adına ihdas edilmiş kadrolardan boş olanlar iptal edilmiş ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinden çıkarılmıştır.
10) 8/8/2011 tarihli ve 648 sayılı KHK’nin 62 nci maddesi:
Bilgi ButonuBilgi ButonuAn. M. K. 2012/192(2013)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.
	
İptal fıkra: (Anayasa Mahkemesi’nin 29/11/2012 tarihli ve E:2011/106, K:2012/192 sayılı Kararı ile.) (1)
11) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 96 ncı maddesi:
Madde 96 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 662(2011)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Diplomasi Akademisi Başkanı, Büyükelçi” kadrosunun unvanı “Diplomasi Akademisi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait bölümünde yer alan Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı şeklinde değiştirilmiş ve 17/8/2011 tarihi itibarıyla anılan kadrolarda bulunanlar dâhil, bu maddenin yayımı tarihinde bu kadrolarda bulunanlar ilgisine göre Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır.
12) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi:
Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6287(2012)
21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede; Zonguldak Karaelmas, Rize, Konya ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış olan atıflar Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış sayılır.
(1) Sözkonusu İptal Kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı 2/4/2013 tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.
217
13) 19/4/2012 tarihli ve 6296 sayılı Kanunun 5 inci maddesi:
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6296(2012)
21/12/2011 tarihli ve6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Bilecik Üniversitesine yapılmış olan atıflar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yapılmış sayılır.
14) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi:
Madde 33 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6331(2012)
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Baş İş Müfettişi” unvanlı kadrolar “İş Başmüfettişi” olarak değiştirilmiştir.
15) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası:
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6332(2012)
(5) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele İnsan Hakları Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.
16) 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri:
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6428(2013)
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde yer alan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfı”na ait kadrolardan; Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların dereceleri (1-7); Asistan, Tabip, Diş Tabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog, Odyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların dereceleri (1-8); Tıbbi Teknolog unvanlı olanların dereceleri (1-9); Sağlık Teknikeri unvanlı olanların dereceleri (1-10); Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların dereceleri (1-12); Sağlık Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) ve Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların dereceleri (5-12) olarak değiştirilmiştir.
Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6428(2013)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir. (1)
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
218
17) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 101 inci maddesi:
Madde 101 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6545(2014)
(1) Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(1)

(2) Birinci fıkrada ihdas edilen kadrolar için yapılacak atamalarda 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

(3) 2/7/2012 tarihli ve6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 104 üncü maddesiyle değişik 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümü taşra teşkilatı kadrolarından 12 nci dereceli serbest bulunan 400 adet memur unvanlı kadronun yardımcı hizmetler (YH) sınıfı, genel idare hizmetleri (GİH) sınıfı olarak değiştirilmiştir.
18)2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi:
Madde 49 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6572(2014)
Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-nin eki (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı cetvelin Yargıtay Başkanlığına ait bölümüne; ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, (5) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne; ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek l90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(2)
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. (2) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 12/12/2014 tarihli ve 29203 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ye bakınız
218-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  190 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  190 sayılı KHK’nin değişen

  veya yürürlükten kalkan maddeleri

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  KHK/434

  9, Geçici Madde 8

  8/7/1991

  11

  1/1/1992

  3767

  9

  31/12/1991

  3837

  Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek (I) sayılı Cetvel

  11/7/1992

  KHK/496

  Ek Madde 3, Ek (I) sayılı Cetvel

  18/8/1993

  3993

  Ek Madde 4, Ek (I) sayılı Cetvel

  6/6/1993

  4048

  Ek Madde 2

  2/12/1994

  4081

  Ek (I) sayılı Cetvel

  8/3/1995

  5077

  Geçici Madde 9

  29/1/2004

  5272

  2, 5, 11

  24/12/2004

  5335

  8

  27/4/2005

  5467

  Ek Madde 5, Ek Madde 6,

  İşlenemeyen Hüküm

  17/3/2006

  5538

                  2, 4, 11, Ek Madde 7, Geçici Madde 10, Geçici Madde 11

  12/7/2006

  5662

  Ek Madde 8, İşlenemeyen Hüküm

  29/5/2007

  5757

  İşlenemeyen Hüküm

  8/5/2008

  5765

  Ek Madde 9, Ek Madde 10, İşlenemeyen Hüküm

  31/5/2008

  5979

  Ek Madde 11

  10/4/2010

  6005

  Ek Madde 12

  21/7/2010

  6111

  Ek Madde 13, İşlenemeyen Hüküm

  3/3/2011

  6218

  Ek Madde 14

  14/4/2011

  KHK/634

  Ek (I) sayılı Cetvel

  12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

  6462

  12, Ek Madde 7

  3/5/2013 

  KHK/662

  7, 9, İşlenemeyen hüküm

  2/11/2011

  6253

  3

  18/12/2011

  6287

  İşlenemeyen hüküm

  11/4/2012

  6296

  İşlenemeyen hüküm

  27/4/2012

  6331

  İşlenemeyen hüküm

  30/6/2012


  218-2

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  190 sayılı KHK’nin değişen

  veya yürürlükten kalkan maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  6332

  İşlenemeyen hüküm

  30/6/2012

  6338

  11, Ek Madde 7

  1/1/2013

  6410

  Ek Madde 15

  31/1/2013

  6428

  Ek Madde 7,  Geçici Madde 12, İşlenemeyen hükümler

  9/3/2013

  Anayasa Mahkemesinin 29/11/2012 tarihli ve

  E: 2011/106, K: 2012/192 sayılı kararı

  İşlenemeyen Hüküm

  (648 sayılı KHK’nin 62 nci maddesi)

  (2/4/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra)

  2/10/2013

  6462

  11, Ek Madde 7

  3/5/2013

  6495

  Ek Madde 7

  2/8/2013

  6545

  İşlenemeyen Hüküm

  (6545 sayılı Kanunun 101 inci maddesi)

  28/6/2014

  6562

  Ek Madde 16

  4/11/2014

  6572

  İşlenemeyen Hüküm

  (6572 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi)

  12/12/2014

  6639

  Ek Madde 17

  15/4/2015

  6640

  Ek Madde 18

  23/4/2015

  6641

  Ek Madde 19

  23/4/2015

  6745

  Ek Madde 20

  7/9/2016

  KHK/676

  3, Ek Madde 7

  29/10/2016

  6764

  Ek Madde 21, Ek (I) sayılı Cetvel

  9/12/2016

  7100

  Ek Madde 22, Ek Madde 23, Geçici Madde 13

  6/3/2018

  7070

  3, Ek Madde 7

  8/3/2018

  7141

  Ek Madde 24

  18/5/2018

   


  219

   

  13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste: (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  BKK(8)

  18/7/1984

  84/8360

  13/8/1984

  18488 Mükerrer

  Genel düzenleme

  KANUN

  28/11/1984

  3087

  6/12/1984

  18597

  Polis Akademisi

  BKK

  25/12/1984

  84/8916

  31/12/1984

  18622

  Genel olarak kadro değişikliği.

  BKK

  3/4/1985

  85/9352

  22/4/1985

  18733

  Diyanet İşleri Başkanlığı; serbest bırakma.

  KANUN(9)

  1/5/1985

  3188

  8/5/1985

  18748

  Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı

  BKK

  15/6/1985

  85/9591

  18/6/1985

  18788

  Tarım Or.Köy.İşl.Bak. ve Bağlı Kur.

  BKK

  16/7/1985

  85/9701

  6/9/1985

  18860

  Maliye ve Gümrük Bakanlığı; serbest bırakma.

  BKK(10)

  27/9/1985

  85/9899

  30/9/1985

  18884 Mükerrer

  Genel olarak Kadro değişikliği bırakma.

   

   

  ——————————

  (1)   Bu listede yeralan “Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı” olarak, 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK’nin 54 üncü maddesiyle, değiştirilmiştir.

  (2)   Bu listede yeralan “İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi “Türkiye İş Kurumu” olarak, 24/8/2000 tarihli ve 617 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle değiştirilmiştir.

  (3)   3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

  (4)   20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan Baş İş Müfettişi” unvanlı kadrolar “İş Başmüfettişi” olarak değiştirilmiştir.

  (5)   21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele İnsan Hakları Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.

  (6)   4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle, kanuna ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” bölümü olarak eklenmiştir.

  (7)   1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Baş Denetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” unvanlı boş ve dolu kadrolar iptal edilmiş ve sözkonusu cetvelden çıkarılmıştır.

  (8)   11/11/1984 tarihli ve 18572 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de düzeltmesi vardır.

  (9)   24/12/1985 tarihli ve 18968 Sayılı Resmî Gazete’de düzeltmesi vardır.

  (10) 18/12/1985 tarihli ve 18962 sayılı; 16/1/1986 tarihli ve 18990 sayılı Resmî Gazetelerde düzeltmesi vardır.


  220

   

  13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  KANUN(1)

  7/11/1985

  3238

  13/11/1985

  18927

  Savunma Sanayi Müsteşarlığı; kadro iptal ve ihdası.

  KANUN

  4/12/1985

  3239

  11/12/1985

  18955

  Maliye ve Gümrük Bakanlığı

  KHK

  20/4/1986

  255

  6/5/1986

  19099

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

  KANUN(2)

  21/5/1986

  3289

  28/5/1986

  19120

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

  KANUN(3)

  28/5/1986

  3293

  3/6/1986

  19126

  Telsiz Genel Müdürlüğü

  BKK(4)

  29/5/1986

  86/10698

  8/6/1986

  19131

  Diyanet İşleri Başkanlığı

  BKK

  19/7/1986

  86/10844

  10/8/1986

  19191

  Başbakanlık ile Basın-Yayın Genel Müdürlüğü

  KHK

  1/9/1986

  261

  22/9/1986

  19229

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile bazı üniversitelerin kadrolarında değişiklik.

  BKK(5)

  24/9/1986

  86/11020

  4/10/1986

  19241

  Mükerrer

  Genel olarak Kadro Değişikliği ve serbest bırakma.

  BKK

  11/11/1986

  86/11175

  10/12/1986

  19307

  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak. ile Diyanet İşleri Bşk.

  KHK

  18/12/1986

  266

  29/12/1986

  19326

  Toplu Konut ve Kamu Ort.İd.Bşk.

  KHK

  6/2/1987

  271

  2/3/1987

  19388

  Adalet Bakanlığı; kadro değişikliği.

  BKK

  11/3/1987

  87/11594

  25/3/1987

  19411

  Ankara, Adana, İzmir Büyük Şehir Belediyesi kadroları

  KHK

  30/3/1987

  275

  27/4/1987

  19443

  Başbakanlık

  KHK

  1/5/1987

  279

  18/5/1987

  19464

  Diyanet İşleri Başkanlığı

  KANUN

  20/5/1987

  3368

  26/5/1987

  19471

  Yargıtay Başkanlığı

  BKK

  14/5/1987

  87/11810

  10/6/1987

  19483

  Diyanet İşleri Başkanlığı

  KHK

  5/5/1987

  280

  6/7/1987

  19509

  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

   

  ——————————

  (1) 30/10/1989 tarihli ve 390 sayılı KHK'nin 2 inci maddesi ile "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bakınız: R.G.: 2/11/1989-20330)

  (2) 24/1/1989 tarihli ve 356 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesi ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ibaresi "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bakınız: R.G.: 2/3/1989 - 20096)

  (3)  3/8/1986 tarihli ve 19184  sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.

  (4)           21/6/1986 tarihli ve 19141 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.

  (5)  2/12/1986 tarihli ve 19299 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.


  220-1

   

  13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  KHK

  18/5/1987

  281

  17/6/1987

  19490

  Mükerrer

  Başbakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı

  KHK

  11/8/1987

  288

  1/9/1987

  19561

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

  BKK

  4/6/1987

  87/11817

  12/6/1987

  19485

  Ulaştırma Bakanlığı Kadrolarının ihdası ve serbest bırakılması.

  BKK

  24/8/1987

  87/12096

  19/10/1987

  19609

  Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarının ihdası.

  BKK

  19/9/1987

  87/12181

  25/10/1987

  19615

  Genel olarak kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

  KHK

  11/9/1987

  290

  26/10/1987

  19616

  Yüksek Seçim Kuruluna ait kadro ihdası.

  KHK

  17/9/1987

  293

  23/10/1987

  19613

  Adalet Bakanlığı kadro ilavesi.

  KHK

  8/12/1987

  298

  22/12/1987

  19672

  Simel Limited Şt. kadrolarının iptali; İller Bankası Genel Müdürlüğü kadrolarının ihdası.

  KHK

  4/1/1988

  307

  14/1/1988

  19694

  Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, kadro ihdası ve iptali.

  BKK

  11/3/1988

  88/1274

  29/3/1988

  19769

  İçişleri Bakanlığı

  KHK

  4/4/1988

  320

  6/6/1988

  19834

  Milli Piyango İdaresi Gen. Md.

  KHK

  13/5/1988

  325

  10/6/1988

  19838

  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

  BKK

  28/5/1988

  88/12998

  15/6/1988

  19843

  Adalet Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

  BKK

  30/5/1988

  88/13006

  16/6/1988

  19844

  DPT kadro değişikliği.

  BKK

  4/7/1988

  88/13131

  7/8/1988

  19892

  Dışişleri Bakanlığı

  BKK

  21/9/1988

  88/13328

                  30/10/1988

  19974

  Maliye ve Gümrük Bakanlığı

  BKK

  26/9/1988

  88/13359

  31/10/1988

  19975              

                  Tapu ve Kadastro Genel Md.

  KHK

  6/8/1988

  340

  8/11/1988

  19983

  Bağ-Kur Genel Md.

  KHK

  3/11/1988

  348

  14/11/1988

  19989

  Adalet Bakanlığı

  BKK

  30/9/1988

  88/13407

  18/12/1988

  20023

  Genel

  KHK

  23/12/1988

  351         

  30/12/1988

  20035

  Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı

  KHK           

  24/1/1989

  356

  2/3/1989

  20096

  Mükerrer

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Md. Merkez teşkilatı ile Gençlik ve Spor  Gen. Md. merkez teşkilatına kadro ihdası.


  220-2

   

  13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

  Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

  Türü

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi

  Sayısı

  KHK

  27/1/1989

  357

  2/3/1989

  20096             

                  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, kadro ihdası ve iptali.

  KHK

  27/2/1989

  358

  9/3/1989

  20103

  Gaziantep Üniversitesine, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

  KHK

  17/3/1989

  364

  23/3/1989

  20117             

                  Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı kadro ihdas ve iptali.

  KHK

  14/4/1989

  367

  4/5/1989

  20158

  Adalet Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kadro ihdası ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Merkez Teşkilatında ihdas edilen kadro ünvanında değişiklik.

  KHK

  12/5/1989

  368         

  4/6/1989

  20195

  İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri              Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi'ne ait kadro iptal ve ih dası ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait kadro iptali ve                  YÖK Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Anadolu       Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, İstanbul Üniver sitesi'ne ait kadro ihdası.

  BKK

  30/6/1989

  89/14324

  2/8/1989

  20240

  Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

  KHK

  31/5/1989

  372

  31/8/1989

  20268

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası ve kadro değişikliği.

  BKK

  3/8/1989

  89/14390

  11/8/1989

  20249

  Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale İl Özel İdare Mü    dürlüklerine kadro ihdası.

  BKK

  4/8/1989

  89/14404

  22/8/1989

  20260

  Ege Üniversitesine ait kadrolarda değişiklik yapılması ve bazı kadroların serbest bırakılması.

  KHK