DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BİRİNCİ KISIM:AMAÇ,GÖREV,TEŞKİLAT
AMAÇ:
Madde 1 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak için Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.
GÖREV:
Madde 2 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

  b) (Değişik bent: 27/01/1989 - KHK - 357/1 md.) Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi ile alınacak ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi safhalarında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek,

  c) (Değişik bent: 27/01/1989 - KHK - 357/1 md.) Bilimsel araştırma ve teknikleri takip etmek ve Enstitü işlevlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ulusal ve uluslararası istatistiki seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek, ekonomik, sosyal, kültürel konularda Türkiye istatistik alt yapısını oluşturacak verileri kapsayan bir Bilgi Bankası kurmak ve devamını sağlamak amacı ile bilgi derleme, veri işleme teknolojisi ve dağıtma yöntemlerinde gerekli yenilikleri yapmak,

  d) (Değişik bent: 27/01/1989 - KHK - 357/1 md.) Sonu (0) ile biten yıllarda Genel Nüfus Sayımı, sonu (3) ile biten yıllarda Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, sonu (1) ile biten yıllarda Genel Tarım Sayımı yapmak, ayrıca ihtiyaç görülen diğer konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak, süresinde sonuçlandırarak istatistiki bilgileri kullanıcı amaçlarına uygun biçimde bilimsel ve uluslararası standartlarda yayımlamak.

  e) İstatistik tanım ve standartlarını tesbit etmek, istatistik metodlarını geliştirmek, istatistik analiz ve etüdleri yapmak,

  f) (Değişik bent: 27/01/1989 - KHK - 357/1 md.) Yükseköğretim Kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla Kurumun görev alanına giren konularda üniversite ve diğer eğitim Kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri kurmak, Enstitü personeliyle diğer kurum ve kuruluşların elemanları için kısa süreli istatistikle ilgili Konularda hizmetiçi eğitimler ile uzun süreli istatistiki ihtisas eğitimleri yaptırmak, Konferans ve seminerler düzenlemek. Yabancı uyruklular da bu eğitimden yararlandırılabilirler.

  Kurulacak istatistik eğitim merkezlerinin görevleri, programları, eğitim süreleri Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca hazırlanarak Başbakan onayı ile yürürlüğe girecek yönetmeliklerle tespit olunur.

  g) Kamuoyu araştırmaları yapmak, diğer kuruluşların bu konudaki çalışmalarına yardım etmek,

  h) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,

  i) İstatistiklerin derlenmesinde ve düzenlenmesinde kamu ve özel kuruluşların uygulamalarıyla ilgili ilkeleri tesbit etmek ve hangi kamu kuruluşlarının hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kararlaştırmak,

j) İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres, hava fotoğrafı, harita, kroki ve benzeri belgeleri derlemek; kütük, kayıt sistemi ve numaralama çalışmalarını düzenlemek ve bu konularda ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
TEŞKİLAT:
Madde 3 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerden teşekkül eder.

  Başkanlık, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKANLIK
BAŞKAN:
Madde 4 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Devlet İstatistik Enstitüsünün en üst amiridir ve Başkanlık hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Enstitüsünün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakan'a karşı sorumludur.

  Enstitü Başkanı teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
BAŞKAN YARDIMCILARI:
Madde 5 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında; ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Enstitü Başkanına yardımcı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMETİ BİRİMLERİ
ANA HİZMET BİRİMLERİ:
Madde 6 -
(Değişik madde: 27/01/1989 - KHK - 357/2 md.)

  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

  a) Tarım ve Sanayi İstatislikleri Dairesi Başkanlığı,

  b) İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı,

  c) Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı,

  d) Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı,

  e) Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı,

  f) İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı,

  g) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,

  h ) (Değişik bent: 14/04/1989 - KHK - 367/12 md.) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

  i) (Ek bent: 14/04/1989 - KHK - 367/12 md.) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

  j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
TARIM VE SANAYİ İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 7 - (Değişik madde: 27/01/1989 - KHK - 357/3 md.)
Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Tarım, ormancılık, hayvancılık, sulama, avcılık, balıkçılık, madencilik, taşocakçılığı, imalat sanayii, inşaat, gaz, su, elektrik, vb. konulardaki istatistik bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

  b) İnşaat maliyeti, inşaat malzemesi, çiftçinin eline geçen ve çiftçinin ödediği fiyat indeksleri, üretim indeksleri ve ihtiyaç duyulan diğer indeksleri hesaplamak ve yayımlamak,

  c) Genel sanayi ve işyerleri, tarım, hayvan sayımları ile Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili konulardaki diğer sayım, anket ve araştırma projelerini yapmak ve yayımlamak,

  d) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

  e) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
İŞGÜCÜ, HİZMETLER, FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE İNDEKSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 7/A - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/4 md.)
İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Dış ticaret, fiyat, çalışma, ulaştırma, haberleşme, depolama, maliye, para, banka, sigorta, tapu, iş hizmetleri ve kişisel hizmetler, toptan ve perakende ticaret, otel, lokanta vb. konulardaki istatistik bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirme ve yayımlamak,

  b) Toptan eşya fiyatları, tüketici fiyatları, kiracılar ve ücretliler tüketici fiyatları, işgücü, büyüme, ücret, iç ve dış ticaret indeksleriyle ihtiyaç duyulan diğer indeksleri, iç ve dış ticaret hadlerini hesaplamak ve yayımlamak ve satın alma gücü pariteleri ile ilgili verileri hazırlamak,

  c) Hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları, hanehalkı işgücü anketleri ile hanehalkıyla ilgili diğer sayım, anket ve araştırma projelerini uygulamak, değerlendirmek ve yayımlamak,

  d) İşgücü, ücretler, gelir dağılımı ve diğer ekonomik göstergelerle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,

  e) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

  f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
SOSYAL İSTATİSTİKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 8 - (Değişik madde: 27/01/1989 - KHK - 357/5 md.)
Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, göç, intihar, adalet, seçim, kütüphaneler, müzeler, sinemalar, spor, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik öğretim, yüksek öğretim, yaygın eğitim, çevre sorunları, turizm alanlarında ve ihtiyaç duyulan diğer benzeri konularda istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

  b) Nüfus analizlerine imkan verecek konularda anketler yaparak istatistiki bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

  c) Genel Nüfus Sayımı yapmak,

  d) Bina Sayımı yapmak,

  e) Ülkenin sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ilgili anketler ve araştırma projeleri yapmak,

  f) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

  g) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
ULUSAL HESAPLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 9 - (Değişik madde: 27/01/1989 - KHK - 357/6 md.)
Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Milli gelir tahminleri, milli muhasebe hesapları, girdi-çıktı tablolarının hazırlanması ve bunlarla ilgili analiz çalışmalarını yapmak,

  b) Milli gelir tahminlerinin, milli muhasebe hesaplarının ve girdi-çıktı tablolarının hazırlanmasıyla ilgili teknik yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak,

  c) Milli muhasebe sisteminin kurulması, milli gelir tahminlerinin ve girdi-çıktı tekniklerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  d) Tarım, sanayi ve diğer tüm sektörlerde yapılan tahmin ve uygulama tekniklerinin geliştirilmesi konusunda ilgili dairelerle işbirliği içinde inceleme ve araştırmalar yapmak,

  e) Ekonomik ve sosyal göstergeleri periyodik olarak ortaya koymak için araştırma ve derlemeler yapmak, bunların sonuçlarını değerlendirmek ve yayımlamak,

  f) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak ulusal hesaplar sisteminin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,

  g) Enstitü Bakanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
ARAŞTIRMA, TETKİK VE İSTATİSTİK TEKNİKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 9/A - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/7 md.)
Araştırma, Tetkik ve istatistik Teknikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Genel sayım ve anketlerin uygulama metotlarını ve gerekli örnekleme planlarını en son tekniklere göre hazırlamak ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak,

  b) Enstitü tarafından derlenecek istatistiki bilgilerin metotlarının geliştirilmesini sağlamak, uygulanacak sayım ve anketlerin geliştirilmesi konusunda derlenecek bilgiler, soru kağıtları ve tabülasyon planları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,

  c) Enstitüde derlenen istatistik bilgilerin etüt ve analiz çalışmalarını yapmak, yayınlanabilirliği konusunda Enstitü Başkanlığına görüş bildirmek,

  d) Enstitünün diğer dairelerinin yapacağı araştırma projelerine ve değerlendirme çalışmalarına en son teknikleri belirleyerek ve geliştirerek yön vermek ve ilgili dairelerle işbirliği yapmak,

  e) Ekonomik ve sosyal konularda ne tür bilgilerin derleneceği hususunda ilgili dairelerle işbirliği içinde araştırmalar yapmak,

  f) İstatistik standartlarını uluslararası düzeyde tespit etmek, istatistik teknik ve yöntemleri konusunda ilgili daire ile işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

  g) Enstitü dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araştırma ve anket çalışmalarının yöntem, soru kağıdı ve tabülasyon planı vb. bilimselliğini araştırmak, yönlendirmek ve onaylamak,

  h) Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen istatistiklerin incelenmesini, mukayesesini yapmak ve bu alandaki gelişmeleri takip etmek,

  i) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

  j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
Madde 9/B - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/8 md.)
İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Ülkenin kalkınması ve gelişmesinin hızlandırılması ile ilgili alınacak karar ve tedbirlerle ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda yol gösterici, güvenilir göstergelerin uluslararası düzeyde elde edilmesi amacıyla istatistik, ekonometrik, kantitatif analiz ve model çalışmaları yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak,

  b) Enstitünün ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili, derleyip düzenlediği verilerin zaman boyutu içerisinde ve diğer kaynaklarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini ve yorumunu yapmak,

  c) Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi ile alınacak ekonomik, sosyal karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi safhasında elde edilen göstergelerin yorumunu yapmak ve istatistik kapsamlı önerilerde bulunmak,

  d) Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomik ve sosyal araştırma yapan kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yaparak yerli ve yabancı istatistiklerin incelenmesini, mukayesesini yapmak ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek ilgili dairelere aktarımını sağlamak,

  e) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

  f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 10 - (Değişik madde: 27/01/1989 - KHK - 357/9 md.)
Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) İstatistiki yayınların yayın standartlarını belirlemek, bilgi istemlerini cevaplamak, yayınların abone ve dağıtım işlerini yürütmek,

  b) Her yıl "Türkiye İstatistik Yıllığı" veya "Türkiye İstatistik Cep Yıllığı" yayımlamak,

  c) Kütüphane ve süreli ve süresiz yayınların dokümantasyon işlemlerini yürütmek,

  d) Enstitünün tanıtımı, basım ve halkla ilişkiler, sayım ve anketler ile yapılacak diğer araştırmaların kamu oyunda tanıtımı ve işbirliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek,

  e) Görev alanı ile ilgili olarak afiş, kroki, bandrol, broşür, el ilanı vb. tanıtım araçlarını ilgili daireler ve dış kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak hazırlamak veya hazırlatmak,

  f) İstatistik çalışmaları için gerekli adresler, ana kütükler, hava fotoğrafları, uzaktan algılama, harita, kroki vb. belgeleri derlemek, düzenlemek ve arşivlemek,

  g) Her türlü baskı ve çoğaltma işlerini yapmak,

  h) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 10/A - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/10 md.)
(Değişik ilk cümle: 14/04/1989 - KHK - 367/12 md.) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Uluslararası düzeyde kullanılan istatistik standartlarını temin etmek, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların istatistiki konularda yapmış oldukları çalışmaları ilgili dairelerle işbirliği yaparak değerlendirmek, yorumunu yapmak, koordinasyonu sağlamak,

  b) Ekonomik ve sosyal konularda uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek projelerde bilimsel araştırmalar yapmak mukayeselere imkan verecek verilerin elde edilmesini sağlamak, bu kuruluşlarla hukuki, mali ve teknik konularda işbirliği yapmak,

  c) Enstitü yurtdışı teşkilatı ile Enstitü birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasında Enstitü Başkanlığına danışmanlık yapmak,

  d) Uluslararası kuruluşlarla düzenlenecek konferans, seminer ve toplantılar konusunda Enstitü Başkanlığına danışmanlık yapmak,

  e) Yurtdışı istatistik, ekonomi, demografi, lisan vb. konularda eğitim programları planlamasında Enstitü Başkanlığına yardımcı olmak,

  f) Uluslararası kuruluşlarca talep edilen bilgilerin ilgili dairelerle işbirliği yaparak uluslararası standartlarda karşılanmasını ve izlenmesini sağlamak,

  g) Görev alanı ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlar tarafından gönderilen tebliğ, rapor vb. dökümanları değerlendirmek, arşivlemek, açıklamalarını yapmak ve ilgili dairelere dağıtımını sağlamak,

  h) (Değişik bent: 14/04/1989 - KHK - 367/12 md.) Birleşmiş Milletler, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

  i) Avrupa Ekonomik Topluluğu standartlarının tespitinde ve göstergelerin bu standartlarda temininde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

  j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 10/B - (Ek madde: 14/04/1989 - KHK - 367/12 md.)
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Enstitü Başkanlığının görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 10/C - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/11 md.)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Sayım ve anketlerle derlenen bilgilerin editing ve kod işlemlerini yapmak,

  b) Bilgisayar destekli yürütülecek; sayım, anket ve araştırmaların sistem analiz çalışmalarını, bilgisayar programlarının yazılmasını, veri giriş ve kontrol işlemlerini yapmak, bilgi işlem uygulaması tamamlanan projelere ait bilgilerin manyetik ortamlara yedeklenmesi ve arşivlenmesini temin etmek,

  c) Sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlık safhalarında; anket formları, kodlama ve editing talimatları ile tabülasyon planlarının bilgi işlem uygulamalarına uygunluğunu ilgili dairelerle işbirliği yaparak sağlamak,

  d) İstatistiki analiz ve yorumlama çalışmalarında kullanılmak üzere paket programlar hazırlamak, temin etmek, geliştirmek, kullanımını yaygınlaştırmak,

  e) Enstitü bünyesinde bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli düzenleme ve eğitim çalışmalarını yapmak,

  f) Gelişen bilgi işlem teknolojisini izleyerek Enstitü bünyesine aktarımı konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak,

  g) Düzenlenmiş istatistiklere kullanıcıların yerinde ve direkt olarak erişebilmesi ve istek üzerine hazırlanan raporlara (veya tablolara) ilaveten çalışma programı kapsamında veya önceden tasarlanmamış ihtiyaçları karşılama amacıyla; veri tabanı, veri tabanına erişimi sağlayan programları, veri tabanının genel tanımlarını ve etkili bir veri tabanı idaresi ile bunların tamamını destekleyen donanım birimlerinden oluşan " İstatistiksel Veri Bankası Teknolojisi"ne geçişi ve devamını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

  h) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi, gelişiminin izlenmesi, bilgi işlem makinalarının ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak,

  i) Ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevirimiçi (online) veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak,

  j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA BİRİMLERİ
DANIŞMA BİRİMLERİ:
Madde 11 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki danışma birimleri şunlardır:

  a) Hukuk Müşavirliği,

  b) Araştırma - Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

  c) (Ek bent: 27/01/1989 - KHK - 357/12 md.) İstatistik Müşavirliği.

  Enstitüde görev alanına giren, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkana yardımcı olmak üzere en fazla on İstatistik Müşaviri görevlendirilebilir. Bu göreve atanabilmek için; istatistik, matematik, fizik, mühendislik, ekonometri, ekonomi, bilgisayar, işletme ekonomisi ve Enstitünün görev alanına giren diğer konularda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve konularında deneyimli veya ihtisas sahibi olmak gereklidir.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:
Madde 12 -
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Enstitü Başkanlığının diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, b) Enstitü Başkanlığının menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici, hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalara gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Enstitü Başkanlığını temsil etmek, d) Enstitü Başkanlığının amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Enstitü Başkanlığına sunmak, e) Enstitü Başkanlığı tarafından hazırlanan veya diğer kuruluşlardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.
ARAŞTIRMA - PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 13 -
Araştırma - Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Enstitü Başkanlığına; hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Milli Güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Enstitü Başkanlığının ana hizmet politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı olmak,

  b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak; Enstitü Başkanının onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

  c) Enstitünün yıllık çalışma programını hazırlamak,

  d) Kalkınma plan ve programları ile Enstitünün yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulanması sırasında Enstitü birimlerinde ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tesbit ederek Enstitü Başkanına sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

  e) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Enstitü Başkanlığı bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

  f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER
YARDIMCI BİRİMLER:
Madde 14 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki Yardımcı birimler şunlardır:

  a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

  b) Personel Dairesi Başkanlığı,

  c) Savunma Uzmanlığı.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 15 -
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Enstitü Başkanlığını ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

  b) Genel evrak, arşiv ve yazı işleri hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

  c) Enstitü Başkanının iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek,

  d) Enstitü Başkanının yıllık çalışma prgoramının yürütülmesini takip etmek,

  e) Enstitü için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  f) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

  g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,

  h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek,

  i) Enstitü personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

  j) Her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yürütmek,

  k) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
Madde 16 -
Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Enstitü Başkanlığının insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili ön çalışmaları yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

  b) Enstitü Başkanlığı personelinin atama, özlük ve emeklilikle ilgili işlemlerini yapmak,

  c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

  d) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
SAVUNMA UZMANLIĞI:
Madde 17 -
Savunma Uzmanlığı özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.
İSTATİSTİK ŞURASI:
Madde 18 -
İstatistik Şurasına; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının çağrısı üzerine, Devlet Planlama Teşkilatı ve kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşebbüsleri, üniversiteler, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, sendikalar, birlikler, özel kurum ve kuruluşların seçeceği üst kademe yetkilileri üye olarak katılır.

  Şura'ya Teşkilat içinden veya dışından katılmalarında yarar görülenler, Enstitü Başkanı tarafından ayrıca tesbit olunur.

  İstatistik Şurası; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki istatistik ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için danışma niteliğinde kararları almakla görevlidir.

  İstatistik Şurası en az iki yılda bir toplanır.
DANIŞMA KURULLARI VE ARAŞTIRMA GRUPLARI:
Madde 18/A - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/13 md.)
Çeşitli sayım ve anketlerle proje çalışmalarında; milli gelir, milli muhasebe, girdiçıktı analizleri, indeksler, pariteler, gelir dağılımı ve benzeri konularda konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversiteler ve özel kesim elemanlarının uzmanlık deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamalara aktarımını sağlamak amacıyla Danışma Kurulları oluşturulabilir.

  Başkanlıkta, gerektiğinde ana hizmet birimlerinin görevleri ile ilgili araştırma grupları kurulabilir.

  Danışma kurullarında ve araştırma gruplarında çalıştırılacaklara ödenecek ücretlerin ödenme usul ve esasları Başbakan onayıyla yürürlüğe girecek yönetmelikte gösterilir.
İKİNCİ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER
YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:
Madde 19 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Enstitü Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ENSTİTÜ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:
Madde 20 -
Enstitü Başkanlığı ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

  Enstitü Başkanlığı diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara ait faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU:
Madde 21 -
Enstitü Başkanlığı hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur.
ENSTİTÜ BAŞKANLIĞININ DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ:
Madde 22 -
Enstitü Başkanlığı bu Kanun Hükmünde Kararname ile yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
YETKİ DEVRİ:
Madde 23 -
Enstitü Başkanı ve her kademedeki kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İSTATİSTİK TOPLAMA YETKİSİ:
Madde 24 -
Türkiye'de istatistik toplama yetkisi Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına aittir. Genel Bütçeye dahil daireler sadece kendi ihtiyaçları için istatistik bilgi derleyebilirler. Bu dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi kuruluşları dışından istatistik bilgi derleyebilmeleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının iznine bağlıdır.

  Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya dışından derlemiş oldukları bilgileri, kendi kuruluşları dışında kullanmak veya yayımlamak için Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının iznini alırlar.

  Katma bütçeli idareler, iktisadi devlet teşebbüsleri, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş bulunan kurumlar yalnız kendi ihtiyaçları için gerekli istatistik bilgileri toplayabilirler. Bu bilgilerin toplanmasında; kullanılacak formlar soru kağıdı ve toplanan bilgilerin yayımlanması için Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının izninin alınması gereklidir.
İSTATİSTİK BİLGİLERİ AÇIKLAMA:
Madde 25 - (Değişik madde: 27/01/1989 - KHK - 357/14 md.)
Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu ortaya koyan önemli konularda derlenen istatistikleri inceleyerek yetkili makamlara vermeye ve kamuoyuna açıklamaya Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı yetkilidir. Bu bilgilerin ilgili kurumlarca açıklanabilmesi de aynı usule tabidir.
BİLGİ İSTEME:
Madde 26 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir.

  Kendilerinden bilgi istenilen her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu bilgileri Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının belirleyeceği şekil ve süre içinde doğru olarak vermekle yükümlüdür.

  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı verilen bilgilerin doğruluğunu araştırmaya ve ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye yetkilidir.
BİLGİ İŞLEM MERKEZİNDEN YARARLANMA:
Madde 27 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, genel sayım ve geniş kapsamlı anketler uygulandığı yıllarda, sonuçların kısa sürede değerlendirilmesi amacıyla ve ihtiyaç duyulduğunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi işlem veya veri giriş sistemlerinden yararlanabilir.
MİLLETLERARASI İŞBİRLİĞİ:
Madde 28 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı istatistik bilgilerinin en ileri metodlarla elde edilmesi, geliştirilmesi ve bu konudaki yayınların değişimi hususunda diğer ülkelerle ve milletlerarası kuruluşlarla ilişkiler kurar ve işbirliği yapar.
ARA SAYIMLAR:
Madde 29 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı sayımlardan önce deneme sayım ve anketler yapabileceği gibi, sayımlarla birlikte ve iki sayım arasındaki devrede, ara sayımlar da yapar.
GENEL SAYIMLAR DIŞINDAKİ SAYIMLAR:
Madde 30 -
Genel nüfus, genel tarım, genel sanayi ve işyerleri sayımları dışında gerekli görülecek diğer sayımların zamanı, kapsamı ve metodu, ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının teklifi ve Başbakanlığın onayı ile tespit olunur.
SAYIM KOMİTELERİ:
Madde 31 -
Genel sayımlar ile geniş kapsamlı anketlerin; hazırlık, uygulama, değerlendirme ve yayınlama çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek üzere, Enstitü Başkanının veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Sayım Komiteleri kurulur. Bu komitelere gerektiğinde, ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilebilir.

  Genel sayımlar ile geniş kapsamlı anketleri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının tespit edeceği esaslar içinde hazırlamak, yürütmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak üzere Enstitü Başkanlığının belirleyeceği il ve ilçelerde en büyük mülki amirin başkanlığında bir sayım komitesi ve buna bağlı sayım bürosu kurulur. Bu komite ve büroların kuruluş, görev ve çalışma esasları çıkartılacak yönetmelik ve genelgelerle tespit olunur. Komitelerin çalışmalarından, sayım ve anketlerin yönetmelik ve genelgelerle uygun olarak yürütülmesinden, her türlü araç, gereç ve eleman vb. sağlanmasından o yerin en büyük mülki amiri sorumludur.
GENEL NÜFUS SAYIMI, DİĞER GENEL SAYIM VE ANKETLER:
Madde 32 -
İptal cümle: Anayasa Mah. 26/11/2002 tarih ve E. 2000/82, K. 2002/193) Bu sayımlarda her vatandaş geçerli bir özürü olmadıkça sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yerlerde o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilecek nüfus sayımı ve denetleme memurluğu işini kabul etmek zorundadır. Nüfus sayımlarında görev alacaklar ve istisna edilecekler, bu sayımla ilgili olarak çıkartılacak yönetmelikle tespit olunur.

  Diğer genel sayım ve anketlerde; başta ilgili Bakanlıkların memurları olmak üzere, diğer Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşebbüsleri, özel idare ve belediyelerin elemanları görevlendirilir.
SAYIM MEMURU VE YÖNETİCİLERİ İÇİN KURS AÇMA:
Madde 33 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı sayım ve anketlerin bütün ülkede aynı metodlar ve esaslar uyarınca yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli görülen yerlerde sayım memuru ve yöneticilerini yetiştirmek üzere kurslar açmaya yetkilidir.
ATAMA:
Madde 34 -
23 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Enstitü Başkanı tarafından yapılır. Ancak Enstitü Başkanı bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
KADROLAR:
Madde 35 - KHK 342(1988) (Değişik madde: 27/01/1989 - KHK - 357/15 md.)
Kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

  Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Müşavir, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ile yüksek öğrenim görmüş Bilgisayar Programcısı ve Bilgisayar çözümleyicileri kadro karşılık gösterilmek ve en çok 450 kadroyu geçmemek kaydıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırilabilir.

  Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme usul ve esasları ile ücretlerin taban ve tavanı ve diğer mali haklar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

  Özel uzmanlık gerektiren hizmetlerde sözleşmeli olarak yabancı uzman çalıştırılabilir.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ:
Madde 35/A - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/16 md.)
Genel ve katma bütçeli dairelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile Enstitü Başkanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu personel kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır.

  Bu madde hükmüne göre çalışanlara, çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez.

  Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Enstitüde görevlendirilebilirler. Bu şekilde çalıştırılacaklara ödenecek fazla çalışma ücretinin taban ve tavanı Bakanlar Kurulunca belirlenir.
SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA, ETÜD VE PROJE YAPTIRMA:
Madde 35/B - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/17 md.)
İstatistik hizmetlerine ilişkin araştırma, etüd ve proje işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir. Bu madde kapsamındaki işler için 2886 Sayılı Devlet İhale, 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunları ile 832 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.
UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI:
Madde 35/C - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/18 md.)
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında;

  a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten;

  1 - İstatistik, matematik, fizik, mühendislik, ekonometri, ekonomi, bilgisayar, işletme ekonomisi ve Enstitünün görev alanına giren diğer konularda en az dört yıllık yüksek öğretim yapmış veya bunlara denkliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

  2 - Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,

  3 - Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

  Şarttır.

  b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı" unvanını alırlar.

  Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler.

  Uzman Yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurtiçinde ve yurtdışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLER:
Madde 36 -
13/06/1962 tarihli ve
   53
   sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  
EK MADDELER:
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ:
Ek Madde 1 - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/21 md.)
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bünyesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yayın hizmetleri ile Enstitü dışı kurum, kuruluş ve kişilere verilecek bilgi işlem, dizgi, baskı ve teknik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek için Döner Sermaye İşletmesi kurabilir.

  Döner Sermaye İşletmesi için genel bütçeden üçyüzelli milyon lira sermaye tahsis olunmuştur. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir.Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.

  Döner sermaye, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler Hazine'ce verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen karlar; ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir.

  Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği giderler ile kiralama, satınalma, araç, gereç, araştırma ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçlar döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz.

  Döner sermaye işletmesi; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla, kamu yararına ve milli ekonominin gerektirdiği veya teknik olarak yapılması mümkün olduğu hallerde; kamu kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya ve her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir.

  Döner sermaye işlemlerinde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 832 Sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya; bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.
Ek Madde 2 - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/21 md.)
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının sayım, anket ve araştırma projeleriyle ilgili alan çalışmalarında görev yapanlara fiilen görev yaptıkları sürece, bu süre ile orantılı olarak sekizyüz ila binüçyüz arasında tespit edilecek gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda Enstitü Başkanının onayı ile aylık ek tazminat ödenir.

  Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintiler yapılmaz.
GEÇİCİ MADDELER:
Geçici Madde 1 -
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev ünvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Enstitü Başkanlığında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı teşkilatını ve kadrolarını en geç 6 ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.
Geçici Madde 5 - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/22 md.)
Teşkilat bünyesinde çalışmakta bulunan yurtiçi yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan personel bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde yer alan diğer şartlar aranmaksızın yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları kaydıyla almakta oldukları aylık derecelerine eşit Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı veya Devlet İstatistik Enstitüsü Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilirler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde açılacak bu sınavda başarılı olamayanlar üç ay içinde Enstitü Başkanlığına müracaat ettikleri taktirde kendilerine Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı veya Uzman yardımcılığı sınavına iki defa girme hakkı tanınabilir.

  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Teknik Hizmetler Sınıfına dahil İstatistik Uzmanı veya Uzman kadrolarına atananların hakları saklıdır.
Geçici Madde 6 - (Ek madde: 27/01/1989 - KHK - 357/22 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
YÜRÜRLÜK:
Madde 37 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
Madde 38 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KHK YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
27/01/1989 TARİH VE 357 SAYILI KHK’NİN HÜKMÜ:
Madde 23 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen Yönetmelikler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (8)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul