(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
327
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLiK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna numarasız ek geçici madde getirmekte olup ilgili yerine işlenmiş ve 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanuna dayanılarak numaralandırılmıştır.)
Madde 16 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 19 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 20 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 21 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 22 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 23 - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 24 - (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 25 - (17/11/1983 tarih ve 2955 sayılı Kanunun 49 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 26 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 1 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 27 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren 12/2/1982 tarih ve 2595 sayılı Kanuna işlenmiştir.)
Madde 28 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.
Madde 29 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.
Madde 30 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 31 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 32 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 33 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Ek maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 34 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 35 - 3520(1989), KHK 351(1989), KHK 306(1988), KHK 243(1984) (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)
Madde 36 - 3520(1989) (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)
Madde 37 - 3520(1989), KHK 306(1988), KHK 243(1984), KHK 244(1984) (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.
Madde 38 - 3520(1989), KHK 243(1984) (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)
Madde 39 - 3520(1989), KHK 328(1988), KHK 281(1987), KHK 269(1987), KHK 265(1986), KHK 243(1984) (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)
328
Madde 40 -
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 7 nci maddesinin son fıkrası,

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 
 
c) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası, yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 -
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca personel rejimi ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar, anılan Kararname kapsamına giren kuruluşlarda,1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve 500 veya 400 ek gösterge verilebilecek görevler, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ve yılda bir defa olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.
Geçici Madde 2 -
Ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halen görevli bulunanların aylıklarının hesabında uygulanacak ek göstergeler, bu görevlerinde kaldıkları sürece, yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ek göstergelerin yeniden tespiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
  
Geçici Madde 4 -
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasına dahil edilen "Başbakanlık Uzmanı" unvanı ile aynı maddeye eklenen (k) fıkrasında yazılı ünvanları ilgili fıkralarda yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan fıkralar hükümleri uygulanır.
  
Geçici Madde 5 -
İlgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar,Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
 
Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 8/6/1984 gün ve 203 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğrenim yanında, 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.

Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
  
Madde 41 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname 1/7/1984 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 42 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  241 Nolu KHK nın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 29/06/1984 (Kaynak: Resmi Gazete (Basılı))
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (10)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (26)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul