• Kabul Tarihi: 24.04.1984
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (14.7.1965 tarih ve 657, 11.10.1983 tarih ve 2914 sayılı kanunların ilgili yerlerine işlendi.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37 nci maddesinin (d) fıkrasındaki 10 yıllık süre 8 yıl olarak değiştirilmiştir. 
Madde 2 -
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesindeki ek ders ücretine esas göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

UNVANI Ek Ders Göstergesi 
Profesör 30
Doçent 25
Yardımcı Doçent 20
Öğretim Görevlisi 12
Okutman 12 
Madde 3 -
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12 — Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 95'i, öğretim görevlisi ve okutmanlara % 75'i, öğretim yardımcılarından tıpta uzmanlık belgesi alanlar veya doktor yapanlar % 60'ı, diğerlerine % 55'i her ay Üniversite Ödeneği olarak ayrıca ödenir.

Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.
Madde 4 -
657 Sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesini (B) bendinin (j) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

j) Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup en az üç yıl süreli Yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yükseköğrenimli olup özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlarda en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık Müsteşarlık Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız Genel Müdürlük Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Devlet Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetlem e Kurulu Uzmanları, Dışişleri meslek memurları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin kontrolörleri ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişlerinden 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 100, 6 ve 5 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara 150, 4 ve 3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara 200, 2 nci derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 ve 1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlara 400, inci derecenin son kademesini kazanılmış hak olarak alanlara 500 rakamının;
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul