Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 üncü maddesinin (a) fıkrası­nın 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer."
Madde 2 -
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir üniversitede açık bulunan profesörlüğe aynı üniversitede son üç yıl zarfında doçentlik görevinde bulunanlar müracaat edemezler. Ancak, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dı­şındaki yükseköğretim kurumlarında yapılacak atamalar ile üniversitelerarası Kurulca, başka bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer bir eğitim programı bulunmadığı tespit edilen durumlarda bu şart aranmaz." 
Madde 3 -
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 Saydı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektö­rün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

Lisans üstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

Lisans üstü eğitim-öğretim yapmak üzere yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitenin personel giderlerinden karşılanır. " 
Madde 4 -
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendinin son cümlesi ve 2 nci bendinin (b) alt bendi ile (p) alt bendinin 2 nci pragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Bu Kanunlardan alınan her türlü ücretler döner sermayeden pay alan profesör ve doçentin bağlı bulunduğu birimin döner sermayesine gelir kaydedilir."

"b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcılıklarına seçilemezler. Ancak Devlet memurlarının tâbi olduğu mesai saatlerine ve süresine tâbi olmak şartıyla enstitü müdürlüğüne, bölüm, anabilim dalı ve anasanat dalı başkanlıklarına seçilebilirler."

"Kısmî statüde bulunanlardan devamlı statüye geçmek isteyenlerin müracaatı o anabilim dalında boş kadro bulunmak şartıyla üniversitenin olumlu görüşü üzerine doğrudan Yükseköğretim Kurulu Karan ile yapılır." 
Madde 5 -
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 58 inci maddesinin (a) fıkrasının son bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzu o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ve en az yüzde yirmisi de bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonuna aktarılmak üzere ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim üyeleri, Üniversitelerarası Kurulca önerilerek Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde ise öğretim elemanları yararlanırlar. Ancak, her öğretim üyesi veya elemanın döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve tazminat toplamının iki katını geçemez." 
Madde 6 -
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışındaki bir üniversitede görevli iken, profesör olarak bir baş­ka üniversiteye atanan öğretim üyeleri bir yıl içinde başvurmaları ve önceki kurumlarında boş profesör kadrosunun bulunması şartıyla profesörlüğe atanmadan önce görev yaptıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.

Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki bir üniversitede doçent olup, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte bir başka üniversitede profesörlüğe yükseltilmek ve atanmak için başvuranların, başvurdukları üniversitece yapılmakta olan profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri halen görevli oldukları üniversitenin talebi ve kendi müracaatları üzerine, kendi kurumlarında yürütülmüş sayılır. Bu üniversitede boş kadro bulunması şartıyla atamaları ilgili rektörlüklerin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca yapılır." 
Madde 7 -
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 üncü maddesinin (c) fıkrası ile 25 inci maddesinin (b) fıkrasının 2 nci bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 8 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 -
Bu kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul