• Kabul Tarihi: 24.12.1986
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Kanun Hükmünde Kararname 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
241 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞİK 39 UNCU MADDESİ İLE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN DEĞİŞİK EK 17 VE EK 18 NCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 39 — a) Aşağıda unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

Görev Unvanı Gösterge 

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Baş­kanı, Sayıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargı­ tay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, 1.300

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı 1.100

Diyanet İşleri Başkanı, Müsteşar, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Başsavcı vekili, Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları 900

İl Valileri, Emniyet Genel Müdürü (Vali Unvanını ihraz etmiş) 800 

b) Bu görevlerde toplam iki yıl süre ile çalışmış olup, asgari 25 yıl kamu görevi yaptıktan sonra emekliye ayrılanlara, yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktar hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı, bu ödemeleri Uç aylık devreler halinde fatura karşılığında Hazine'den tahsil eder. Ancak, kamu kurum ve kuruluş­ları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde veya bunların müessese, bağlı ortaklık ya da iştiraklerinde görev alanlara bu görevleri süresince tazminat ödenmez. " 
Madde 2 -
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek 17 nci maddesi ile öngörülen % 35 tazminat oranı %.40'a yükseltilmiştir. 
Madde 3 -
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 18 — a) Aşağıda yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

Rütbe ve Görev Unvanı                             Gösterge
Genelkurmay Başkanı                                1.500
Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 1.300
Orgeneral ve Oramiraller                              1.100
Korgeneral ve Koramiraller                             1.000
Tümgeneral ve Tümamiraller                              900
Tuğgeneral ve Tuğamiraller                              800 

b) Bu rütbe ve görevlerde toplam iki yıl süre ile çalışmış olup, asgari 25 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılanlara, yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktar hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den alır. Ancak, bunlardan kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde veya bunların müessese bağlı ortaklık ya da iştiraklerinde görev alanlara bu görevleri suresince tazminat ödenmez. " 
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul