En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
339
YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - Bilgi Butonu6216(2011), 5435(2005), An. M. K. 1998/72(2001), An. M. K. 1998/73(2001), KHK 570(1997), An. M. K. 1993/18(1996), KHK 547(1995), An. M. K. 1992/32(1994), An. M. K. 1992/6(1994)... >>
Aşağıda unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenir. Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

(1) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu cetvelde yer alan “Anayasa Mahkemesi Başkanı,”, “Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile” ve “Anayasa Mahkemesi Üyeleri,” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. (2) Bu sıraların uygulanması ile ilgili olarak 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine bakınız.
340
Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 547(1995), An. M. K. 1992/32(1994), An. M. K. 1992/6(1994), KHK 433(1991), KHK 418(1991)
Birinci madde kapsamına dahil bulunanlardan Yüksek Hakimlik Tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren bu görevlerde en az iki yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, anılan maddeye göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.

(Mülga ikinci ve üçüncü fıkralar: 23/2/1995 - KHK -
   547/13
   md.)
  
Madde 3 - Bilgi ButonuAn. M. K. 2007/17(2007), KHK 570(1997), An. M. K. 1993/18(1996), KHK 547(1995), An. M. K. 1992/32(1994), An. M. K. 1992/6(1994), KHK 486(1993), 3825(1992), KHK 433(1991)... >>
A) Askeri Yargıda aşağıda ünvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenir. Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesi gereğince makam tazminatı ödenmez.

B) Yüksek Askeri Yargı organları dışındaki görevlerde bulunan askeri hakim sınıfı general-amiraller Yüksek Hakimlik Tazminatından yararlanamazlar. Bunlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesindeki makam tazminatı ödenir. 
       
C) Yüksek Hakimlik Tazminatı almaya müstehak oldukları tarihten itibaren bu görevlerde en az iki yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, bu maddeye göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.
       
(Değişik : 9/4/1990 - KHK -
   418/37
   md.) Askeri hakim sınıfı, general ve amirallerle albaylara yukarıda esaslara göre ödenecek tazminat miktarının rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir. (2)

Son paragraf mülga: 23/2/1995 - KHK -
   547/13
   md.)
  
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Ana.Mah.nin 7/2/2007 tarihli ve E:2005/61, K:2007/17 sayılı Kararı ile (1) numaralı sırada yer alan “... (General-Amiral rütbesinde olmak şartıyla)” ibaresi ile (2) numaralı sırada yer alan “... Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı...” ibaresi iptal edilmiştir. (2) 25/6/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu maddenin (C) fıkrasının birinci paragrafındaki "...yarısı...” ibaresi "...tamamı..." şeklinde, ikinci paragrafındaki "...kıdemli albaylara ..." ibaresi ise "...albaylara..." şeklinde değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.
340-1/340-2
23/1/1987 TARİH VE 270 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1. 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin hükmü :
Madde 44 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
2. 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Kanunun hükmüdür:
Geçici Madde 1 -
Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan yüksek hâkimlik tazminatı cetvelinin (3) ve (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce birinci sınıf olan hâkim ve savcılar, daha önceden hak kazandıkları ek gösterge ve yüksek hâkimlik tazminatı rakamlarına göre aylık almaya devam ederler.
        
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde çıkarılır.
340-3/341-343
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  270 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   Kanun, KHK                                                                                                               Yürürlüğe

         No.                            Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi       

  ____________ ____________________________________________________ ____________

   

    KHK/328                                                         –                                                            1/7/1988

    KHK/418                                              37 nci maddesi                                                 1/1/1991

    KHK/433             a) 1 ve 3 üncü maddeleri1/1/1992

                                 b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun

                                 Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının

                                 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

                                 1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine

                                 tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa

                                 tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent                                     

                                 unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri                                      

                                 Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma

                                 Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

                                 nuna tabi personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sını-

                                 fına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için          15/8/1991

                                 2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına

                                 giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim

                                 elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta-

                                 bi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı                                                         

                                 Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare                                                             

                                 Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı

                                 maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin                                                        

                                 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müste-

                                 şar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Ba-

                                 kanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve                                      

                                 Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yar-

                                 dımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık                                                        

                                  görevlerinde bulunanlar için                                                            15/1/1992

                                 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden                                                   

                                 kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hiz-

                                 metler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hiz-

                                 metleri sınıflarına ait bulunan personel için

                                                                                                                                         15/7/1992

                                 4. Kapsama dahil diğer personel için                                              15/1/1993

                                 c) Diğer maddeleri                                                                           15/7/1991

                                                                                                                                         tarihinden

                                                                                                                                          geçerli ol-

                                                                                                                                         mak üzere

                                                                                                                                           8/7/1991

        3825                                                                   –                                                   11/7/1992                      

     KHK/486                                                              –                                                   15/7/1993

    KHK/547                                                               –                                                   15/4/1995

    KHK/570                                                               –                                          15/4/1997 tarihin                                                 

                                                                                                                              den geçerli olmak                                                

                                                                                                                         üzere yayımı olan                                                     

                                                                                                                                3/4/1997 tarihinde

     

   


  340-4/344

   

  Değiştiren Kanun, KHK                                                                                          Yürürlüğe

         No.                             270 sayılı KHK’nin değişen maddeleri                          giriş tarihi       

  ____________ ____________________________________________________ ____________

      5435                                              Madde 1, İşlenemeyen Hüküm                          24/12/2005

      6216                                                                  1                                                        3/4/2011

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (6)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul