En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
29/3/1984 TARİHLİ VE 2992 SAYILI, 13/5/1981 TARİHLİ VE 2461 SAYILI, 12/6/1979 TARİHLİ VE 2247 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Bakanlık müşavirleri " 
Madde 2 -
29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun I6/ A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müşavirler,

Madde 16/A — Bakanlıkta;

a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu faaliyetlerin bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak Üzere "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" teşkil edilebilir,

b) öze l önem ve öncelik taşıyan teknik konularda bakana yardıma olmak Üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfına mensup (4) bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık mü­şavirleri Bakanlık makamına bağlıdırlar. 
Madde 3 -
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı için Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (4) adet birinci derece Bakanlık Müşaviri kadrosu ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin adıgeçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 
Madde 4 -
14/5/1981 tarihli ve 2461 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı dışındaki asıl ve yedek üyelerine aylık, ödenek ve yüksek hâkimlik tazminatından ayrı olarak 1000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat Ödenir.

Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun aylıklarla ilgili bükümleri uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz." 
Madde 5 -
12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkanın mazereti halinde Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edene, toplantıya katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısına veya görevlendirecekleri savcılara, Uyuşmazlık Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine; katılacakları her toplantı günü için aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak yüz gösterge rakkamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak miktarda ödenek verilir. Bu gösterge rakkamı ayda dörtyüz puanı geçemez. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz." 
Madde 6 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul