Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Başbakan Başmüşavirlikleri" deyiminden sonra gelmek üzere aşağıdaki unvanlar eklenmiştir.

"Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Baş­kanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman)"
Madde 2 -
29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları değiştirilmiş ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve İhtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir."

"Bu İdarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri halinde T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu suretle sözleşmeli çalıştırılacaklardan T.C.Emekli Sandığından aylık alanların bu aylıkları kesilmez.
"
"Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavam ile diğer mali hakları, Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir." 
Madde 3 -
7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu İdarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi Kadrosu karşılık gösterilmek kaydıyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri halinde T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu suretle
sözleşmeli çalıştırılacaklardan T.C.Emekli Sandığından aylık alanların bu aylıkları kesilmez."

"Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir."

"İkinci ve üçüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer mali hakları, Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir." 
Madde 4 -
2 Ocak 1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Kanunun; 

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına, "Cumhurbaşkanınca gö­revlendirilecek 1," İlave edilmiş ve aynı bentdeki 10 rakamı "11", 11 rakamı da "12" olarak değiştirilmiştir.

b) Aynı maddenin, birinci fıkrasının (c) bendindeki 35 rakamı "36" olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında geçen Yönetim Kurullarınca ibaresinden sonra; "Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Cumhurbaşkanınca" ibaresi eklenmiştir. 
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 6 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul