(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU (RG: 23.07.1965)
393
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (14/7/1965 tarih ve657 sayılı Kanunun muhtelif maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (14/7/1965 tarih ve657 sayılı Kanunun muhtelif maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (14/7/1965 tarih ve657 sayılı Kanunun muhtelif maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (8/6/1949 tarih ve5434 sayılı Kanunun 3 ve 23 maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (8/6/1949 tarih ve5434 sayılı Kanunun 3 ve 23 maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (9/3/1988 tarih ve3417 sayılı Kanunun Geçici maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (10/10/1984 tarih ve3056 sayılı Kanunun 35 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (10/2/1954 tarih ve6245 sayılı Kanunun 33 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları sözkonusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükseltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere sözkonusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle işlem yapılır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Geçici Madde 2 -
İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.
Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri yayımını takip eden ayın başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (11)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul