Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 6, 34, 38, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 54, 55, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6. 7072 (2018) md: Ek 2. KHK 680 (2017) md: Ek 2. KHK 666 (2011) md: 44, 47. 6009 (2010) md: Ek 2. 5902 (2009) md: 20, 25. 5793 (2008) md: 2, Ek 2. 5602 (2007) md: 48. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
395
MİLLİ PİYANGO HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Görev ve Teşkilat
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018), 4971(2003)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018), 5793(2008), 4971(2003)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Görev
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Teşkilat
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 6 - KHK 703(2018)
Yönetim Kurulunuun Görevleri şunlardır:
	
a) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

b) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
	
c) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
	
d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

e) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

f) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

g) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

h) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

ı) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
(1) Bu KHK’nin Adı “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 80 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
396
j) İdarenin üçüncü kişilerle olan ve henüz yargıya intikal etmemiş ihtilaflar ile İdare leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde sulh olmak, davayı kabul veya feragat etmek, kararlar aleyhine yüksek dereceli mercilere gitmekten vazgeçmek ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların takibinden sarfınazarla kayıtlarının silinmesine karar vermek,

k) İdare lehine hükmedilip tahsil edilen avukatlık ücretinden davanın takip ve intacında emeği geçen Hukuk Müşaviri, avukat ve sair memurlara verilecek payları belirlemek,

l) İdarenin personeline verilecek ikramiye hakkında karar almak,

m) (Değişik:2/7/2018-KHK-703/80 md.) Teşkilat Kararnamesinde belirtilen diğer görevleri yapmak,

n) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.) 

o) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
	
p) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana Hizmet Birimleri
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Piyango Dairesi Başkanlığı
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Loto Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığı
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı
Madde 15 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
397-403
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 16 - KHK 703(2018), 5436(2006)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 19 - KHK 703(2018), 5436(2006) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 20 - KHK 703(2018), 5902(2009)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
İdari İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Savunma Uzmanlığı
Madde 25 - 5902(2009)(Mülga : 29/5/2009 –5902/25 md.)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
BEŞİNCİ KISIM
Sorumluluklar ve Yetkiler
Yöneticilerin Sorumluluğu
Madde 27 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve sorumluluğu
Madde 28 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Düzenleme Görev ve Yetkisi
Madde 29 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Yetki Devri
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
398-404
ALTINCI KISIM
Talih Oyunları İşletmeleri Denetimi
Talih Oyunları İşletmelerinin Bildirilmesi
Madde 31 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Talih Oyunları İşletmecilerinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri
Madde 32 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Giderlere Katılma Payı
Madde 33 -
Talih Oyunları İşletmecileri; İşletmenin aylık gayrisafi hasılatının % 5'ini aşmamak ve aylık onbin ABD Dolarından az olmamak üzere giderlere katılma payını, İdareye ödemek zorundadırlar.

Bu maddede belirtilen oran ve miktarlar ile bu miktarların Türk parası veya döviz olarak ödenmesi Bakanın onayı ile belirlenir.
Denetim ile İlgili Giderler
Madde 34 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

(Değişik dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.) Denetimle ilgili özel hesapta izlenen giderlere katılma payı ve para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
Talih Oyunları İşletmelerinin Denetimi
Madde 35 - KHK 703(2018)
Talih oyunları İşletmeleri, diğer mevzuattaki denetimle ilgili hükümler ile il Valilerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İdarece görevlendirilen elemanlarca denetlenir. 
	
Denetleme görevlileri; talih oyunları işletmelerinin para jeton ve benzeri değerlerini saymaya, her türlü hesap, kayıt ve belgelerini talep etmeye, bunları incelemeye, gerektiğinde elkoymaya, işletmelerin bütün faaliyet ve işlemleri hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmaya, oyun makina, alet ve gereçlerinin nitelik ve güvenlik açısından sakıncalı görülmesi halinde bunların kullanımını durdurmaya ve konusu ile ilgili benzeri görevleri yerine getirmeye yetkilidir.
	
(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
Talih Oyunları İşletmeleri ile İlgili Cezalar
Madde 36 -
Talih oyunları ile ilgili mevzuat hükümleriyle, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyunları işletmelerinin denetim hükümleri ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecilere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uyarma ve para cezaları verilir.

Uyarma ve para cezaları denetleme elemanlarının raporları üzerine İdare tarafından verilir. İşletme belgelerinin iptalini gerektiren hallerin tespitinde, denetim elemanlarının buna dair raporları İdarece ilgili mercilere gönderilir.
405
Uyarma Cezası
Madde 37 -
İşletmelerin yönetim ve işletilmelerinde görülecek kusur, ihmal ve eksiklikler için, işletme belgesi sahibine uyarma cezası verilir.
Para Cezaları
Madde 38 - KHK 703(2018)
Aşağıda belirtilen hallerde ve miktarlarda para cezaları uygulanır.

a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ikinci uyarma cezasını gerektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında uyarma cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti ile İdarece veya denetim elemanlarınca istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde her fiil için ikimilyon lira, 

b) Müşterilerin can veya mal güvenliğini sağlayacak idari ve teknik önlemlerin alınmasında kusur ve ihmalin tespiti ve ilgili kanun hükümlerine göre işletmelere giriş yasağı konulan kişilerin kabulünün tespiti halinde her kişi için beş milyon lira,

c) Son bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı gerektiren bir fiilin tespiti halinde onmilyon lira, 

Para cezası uygulanır.

İşletmelere para cezaları uygulanması,işletme belgesinin iptalini etkilemez.

Bu maddede yer alan para cezalarını on katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
	
Bu madde gereğince uygulanacak para cezalarını yerinde tahsiline ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.
Cezalara İtiraz
Madde 39 -
Bu kanun Hükmünde Kararnameye göre verilecek uyarma cezası kesindir.

İdarece verilecek para cezalarına karşı yedi gün içinde İdare Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

İdare Yönetim Kurulunca verilen kararlara karşı idari yargıya başvurulabilir.
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Hukuki Bünye
Madde 40 - KHK 703(2018)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
	
İdare, Muhasebei Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir. 
	
(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
Piyango Tertip ve Çekiliş Düzenleme Hakkı
Madde 41 - 4971(2003)(Değişik: 1/8/2003-4971/20 md.)
Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere, şans oyunlarını plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı İdareye aittir. Özel kanunların hükümleri saklıdır.
	
Doğrudan veya bir mal ve hizmetin satışı nedeniyle, bedelli ya da bedelsiz, bilet, kupon, iştirak numarası veya her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi için İdareden izin alınması zorunludur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 80 inci maddesi ile bu fıkrada yeralan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
406
Bu maddenin uygulanması yönünden nakit ve nakit hükmünde sayılanlar ile izin kapsamı dışında tutulacak düzenlemeler ve ikramiye, ödül, promosyon gibi adlar altında katılımcılara yapılacak teslimatlar İdare tarafından hazırlanacak ve Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.
	
Bu madde hükümlerini ihlâl edenlerin bu faaliyetleri ile bunlara ilişkin ilân ve reklamları, İdarenin talebi üzerine, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından durdurularak, bu faaliyetlere ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri toplatılır. İhlâlin radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından yapılması halinde, İdarenin başvurusu üzerine bu tür yayınları içeren programlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından durdurulur.
Yurtdışı Faaliyetler ve Ortaklıklar
Madde 42 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Devlet Garantisi
Madde 43 -
İdare tarafından tertiplenen piyango, sayısal loto, hemen kazan ve sair çekiliş ve şans oyunları ile müşterek bahisler için taahhüt edilen ikramiyeler Devlet garantisi altındadır.
Personel Rejimi
Madde 44 - KHK 666(2011)
İdare personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri uygulanır.

(Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Genel Müdür Yardımcıları, her ay 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine tanınan mali haklardan ayrıca yararlanırlar.
Sözleşmeli Personel
Madde 45 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Atama
Madde 46 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Bütçe
İdare Safi Hasılatının Devri
Madde 48 - 5602(2007) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)
 
İdare Mevduatı
Madde 49 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
İkramiye Ödemeleri
Madde 50 - 4971(2003)
(Değişik birinci fıkra : 1/8/2003-4971/21 md.) Şans oyunlarına ait biletler hamiline aittir. İkramiye ödenmesi için biletlerin ibrazı şarttır. Çekilişten evvel veya sonra her ne suretle olursa olsun zayi olduğu bildirilen biletlerin sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye ödenmez.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
407-409
Bir Piyango biletine tek ikramiye ödemesi asıl olup, bir bilete birden fazla ikramiye isabet etmesi halinde miktarca büyük olan ikramiye ödenir. 
	
Çekiliş gününden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amortiler tutarı İdareye irat kaydolunur. 
Devlet Malı Sayılma
Madde 51 -
İdareye ait mallar Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suistimal edenler ve piyango, sayısal loto ve hemen - kazan bilet ve kuponlarını taklit ve tahrif edenler Devlet malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara mürettep cezalara tabidir.
Cezai Hükümler
Madde 52 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 41' nci maddesinde tertip ve çekiliş düzenleme hakkı münhasıran İdareye tanınmış olan oyunları tertipleyenlerle, aynı maddenin ikinci fıkrası hükmünü ihlal edenler veya bu fıkra hükmüne göre gerekli izni almakla birlikte çekilişleri yapmayanlar veya çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler veya taahhütlerini yerine getirmeyenler ile talih oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makina, araç ve gereçlerini bozanlar veya bunları bozuk olmasına rağmen kullandıranlar veya talih oyunları ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun hile yapanlar hakkında yüz bin liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ve iki aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur.

Biletlerin üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması yasaktır. Bu hükme aykırı hareket edenler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için bilet bedelinin on katı tutarında para cezasına mahkum edilirler.
Vergi Muafiyeti
Madde 53 - 4971(2003)
İdarenin hasılatı ile bilet,kupon,ilanları, resmi dairelerle olan muhaberatı,tertiplediği bilumum oyunları ile yaptığı çekilişlerde kazananların ikramiye ve amortileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (Ek cümle: 1/8/2003-4971/22 md.) İdarenin taraf olduğu işlemlerden noter ve yargı harçları alınmaz.
Kadrolar
Madde 54 - KHK 703(2018), KHK 331(1988)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Çekilişlerin Yayını
Madde 55 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
İdare Kefalet Sandığı
Madde 56 -
İdarenin; para, bilet, kupon, menkul kıymetler ve ayniyatını alıp veren, elinde tutan ve bunlarla ilgili bulunan personeli için,müteselsil kefalet usulüne tabi, İdareye bağlı tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulur.

Kefalet Sandığı İdare Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen üç kişilik bir heyet tarafından yönetilir.

Sandığın hesap ve işlemleri İdare tarafından denetlenir. Bütçesinin onaylanması, bilanço ve gelir-gider cetvellerinin karara bağlanması İdare Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

İdare Kefalet Sandığının gelirlerinin tahsil ve giderlerinin yapılış usulleri, İdare heyeti başkan ve üyeleri ile muhasebeci ve diğer personele yapılacak ödemeler; sandığın yönetimi ve işleyişine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.İdare heyeti başkan ve üyeleri ile muhasebeci ve diğer personeline yapılacak ödemeler, 2489 Sayılı Kefalet Kanununa göre teşekkül eden Kefalet Sandığı tarafından yapılan emsal ödemeleri geçemez.
408-410
Bilet ve Kuponların Saklanma Süreleri
Madde 57 -
İdare tarafından tertip ve çekilişi yapılan şans oyunlarına ait idarede kalan bilet ve kuponlardan;

a) İkramiye isabet etmeyenler,çekiliş tarihi veya kampanya döneminin bitiminden itibaren bir yıl,

b) İkramiye isabet edenler ise, ikramiye ödeme tarihini izleyen yıldan itibaren beş yıl,

Süre ile saklanır.
Kaldırılan Hükümler
Madde 58 -
3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 9,12 ve 13 üncü maddeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, diğer hükümleri ile2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bununla ilgili mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - KHK 579(1999) (Ek: 17/9/1999-KHK-579/1 md.)
Doğal afetlere maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere geliri hiç bir kesintiye tabi olmaksızın özel çekiliş düzenlemeye İdare yetkilidir.

Afet özel çekilişlerinde, çekiliş tarihinden itibaren üç ay içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amorti tutarı da afete maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere İdareye irat kaydolunur.

Bu madde kapsamında afet bölgesi ve afetzedeler adına tahakkuk eden miktarlar, kesinleştikleri tarihi takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba aktarılır. Hesapta toplanan paralar Maliye Bakanı
tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde afetin finansmanında kullanılır. Gerektiğinde bu miktarlardan ayrılacak tutarları aynı amaçla kullanılmak üzere genel bütçeye özel gelir ve karşılığını da ilgili kurum bütçelerindeki mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde kullanılamayan miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.
Ek Madde 2 - 7072(2018), KHK 680(2017), 6009(2010), 5793(2008), 4971(2003)(Ek: 1/8/2003-4971/23 md.; Değişik: 2/1/2017 - KHK - 680/82 md.; Aynen kabul: 1/2/2018- 7072/80 md.)
Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıl süreyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kurulan Türkiye Varlık Fonuna verilmiştir. Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, İdare lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye İdare yetkilidir.
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
410-1
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Mevcut işletim sözleşmesinin geçerliliği
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018), 5538(2006)(Ek: 1/7/2006-5538/42 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.)
 
Yürürlük
Madde 59 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 33, 38, 51, 52 ve 53 üncü maddeleri kanunlaştığı tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/80 md.) (…)

410-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  320 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  320 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/331

  54

  30/6/1988

  KHK/433

  47

  15/1/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 8/7/1991 tarihinde

  KHK/527

  47

  20/5/1994

  KHK/547

  47

  15/4/1995 tarihinden geçerli olmak üzere 9/3/1995 tarihinde

  KHK/579

  Ek Madde 1

  7/10/1999

  4971

  1, 2, 41, 50, 53, Ek Madde 2

  15/8/2003

  5436

  16 ve 19

  24/12/2005

  5538

  Geçici Madde 6

  1/3/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 12/7/2006

  5602

  48

  21/3/2007 tarihini izleyen aybaşında

  5793

  2, Ek Madde 2

  6/8/2008

  6009

  Ek Madde 2

  1/8/2010

  KHK/666

  44, 47

  31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011 tarihinde

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve 
  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  44, 47

  10/10/2013

  KHK/680

  Ek Madde 2

  6/1/2017

  7072

  Ek Madde 2

  8/3/2018

  KHK/703

  1 ila 5, 6, 7 ila 24, 26 ila 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45 ila 47, 49, 54, 55, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 6,  Ek cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (16)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul