En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
657 VE 3056 SAYILI KANUNLAR İLE 233 VE 320 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilirler." 
Madde 2 -
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Sermayesinin tamamı Devlete ait teşebbüsler, işletmelerini müessese halinde teşkilatlandırabilirler." 

Madde 3 -
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 45 inci maddesinin 4 ve 5 numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4. Sözleşmeli personelden bir yıl hizmeti olanlara yılda 12 iş günü ücretli izin verilir.

Her bir yıllık hizmet için bu süreye 2 gün ilâve edilir. Ancak bu suretle verilecek ücretli izin süresi yılda 30 iş gününü geçemez.

Sözleşmeli personele isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 5 günden fazla olmamak kaydı ile ücretli izin verilir."

"5. Sözleşmeli personel 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. Ancak, sözleşmeli statüde olupta T, C. Emekli Sandığı ile iştirakçiliği devam edenlerin sağlık yardımları île sağlık izinleri hakkında sözleşmeli statüye geçmeden önce tabi oldukları hükümlerin uygulanmasına devam olunur." 
Madde 4 -
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 50 nci maddesinin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışardan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir."
Madde 5 -
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 6 -
320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesindeki "... (1) sayılı..." ibareleri "... (III) sayılı ..." olarak değiştirilmiştir. 
Madde 7 -
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlardan sözleşmeli statüde çalışanların sözleşmesi 31/12/1988 tarihine kadar devam eder." 
Madde 8 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan veya aylıksız izinli sayılan personelden mezkûr Kanunun derece yükselmesine dair hükümlerinde yeralan şartları taşımakla beraber, î/3/1975 tarihinden sonra kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların bu şekilde geçen başarılı hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri a:mamak kaydıyla her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece verilmek suretiyle kadro şartı aranmaksızın değerlendirilir. (20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanuna göre kazanılmış olan haklar saklıdır)

Bu madde hükmü, 1/3/1975 tarihi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında emekli olanlar hakkında da uygulanır.

İlgililere bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşacakları derece ve kademeler üzerinden aylık ödenmesine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren başlanır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında memur lehine doğan durumlar dolayısıyla 1/3/1975 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık ikramiye farkı ödenmez"
Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (18)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul