İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 10 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE 2377 SAYILI ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN VE DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 219 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31/7/1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunla değişik ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

"Ancak, Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sı­fatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara, aynı usul ve süre ile maaşlı izin verilebilir. Bu personele adıgeçen Teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tesbit edilecek tutarda aylık ek ücret verilebilir." 
Madde 2 -
2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş, 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

" Bu tazminatın ödenmesinde 6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır."

" Bu madde kapsamına girenlere her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından belirlenecek tarihte 50.0O0.— lira öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bakanlar Kurulu bu miktarı artırmaya veya azaltmaya yetkilidir." 
Madde 3 -
219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İstatistikçi, mühendis, çözümleyici ve programcı kadroları karşılık gösterilmek ve en çok 100 kadroyu geçmemek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.

Sözleşme île çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilir."
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  kabul metni
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul