Metinsel Değişiklikler
4568 (2000) md: Ek 31, Ek 32, Ek 33. 3794 (1992) md: Ek 28, Ek 29, Ek 30, Ek 34. KHK 53 (1983) md: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, Ek 29, Ek 33, Ek 36, Ek 38, Ek 39, Ek 44, Ek 51, Ek 52, Ek 53, Ek 54, Ek 55, Ek 56, Ek 57, Ek 58, Ek 59, Ek 60, Ek 61. KHK 52 (1982) md: Ek 33. KHK 50 (1982) md: 12, 13, 15, Ek 19, Ek 46, Ek 47, Ek 48, Ek 49, Ek 50. KHK 48 (1982) md: 3, 8, 9, 13, 16, 21, Ek 7, Ek 8, Ek 12, Ek 14, Ek 17, Ek 18, Ek 19, Ek 23, Ek 31, Ek 35, Ek 36, Ek 37, Ek 38, Ek 39, Ek 40, Ek 41, Ek 42, Ek 43, Ek 44, Ek 45. KHK 45 (1982) md: Ek 27, Ek 28, Ek 29, Ek 30, Ek 31, Ek 32, Ek 33, Ek 34. KHK 43 (1982) md: Ek 24, Ek 25, Ek 26, Ek 27. ... >>
Metin bilgisi: Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.
13/10/1982 tarihinden sonra bu Kararnameye göre tasfiye talebinde bulunulamaz.Bu kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngören tasarı TBMM'de kabul edildi. İlgili tasarı için 443 sıra sayılı tasarıya bakınız.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
11
ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Konu ve tanım:
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 38(1982)
1. (Değişik: 30/3/1982 - KHK -
   38/1
   md.) Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi, bunlara para yatıranların haklarının güvence altına alınması bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yürütülür.

2. Bu kanun hükmünde kararnamenin uygulanmasında banker deyimi; Bankalar Kanununa tabi kuruluşlar ile özel kanunlarına göre mevduat kabul etme, ödünç para verme ve menkul kıymetler alım ve satımı ile iştigal etmeye yetkili kılınan kuruluşlar dışında kalan;

a) Bu işleri yapmak üzere daha önce bir merciden izin almış olan,

b) veya böyle bir izin almamış olmasına rağmen statüsünde bu işlerle uğraşacağı kayıtlı bulunan,

c) veya basın, radyo, televizyon veya diğer yollardan yapmış oldukları ilan ve reklamlarla bu faaliyetlerini halka duyuran ve bu suretle menfaat vaad ederek yükümlülük altına giren,

d) veya münhasıran menkul kıymet alım ve satım işleri ile uğraşan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

3. Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kendi adına tahvil ve hisse senedi ihraç eden kuruluşların sözü edilen ihraç işlemleri bankerlik faaliyeti sayılmaz.
  
Görevli mahkemeler:
Madde 2 - Bilgi Butonu
1. Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Hakimler ve Savıcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek bir veya birden fazla Ticaret Mahkemesi bu kanun hükmünde kararnameye göre tasfiye işlemlerini yapmakla görevlidir.

2. Gerektiğinde, yukarıda sayılanlar dışında kalan illerde de bu işlemleri yapmakla görevlendirilecek mahkemeler, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.
Tasfiye kurulu
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 48(1982), KHK 40(1982), KHK 37(1982)
1. Bu kanun hükmünde kararnameye göre tasfiye işlerini yürütmek üzere görevli mahkeme nezdinde bir veya gerektiğinde birden fazla tasfiye kurulu teşkil edilir.

2. (Değişik : 7/7/1982 - KHK -
   40/1
   md.) Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasından belirlenecek iki ve görevli mahkemece seçilecek bir hukukçu üyeden oluşur. Başbakanlık ve görevli mahkemece yeter sayıda yedek üye seçilir. Yedek üyeler fiilen görev yaptıkları sürece asıl üyelerin yetki, görev ve haklarına sahip olurlar.
  
12
3. Tasfiye Kurulu üyelerine bu görevleri için verilecek ücret, Bakanlar Kurulu kararıyla tesbit edilir.

4. (Değişik : 7/7/1982 - KHK -
   40/1
   md.) Tasfiye Kurulu, icra ve iflas Kanununda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar toplantısı ile iflas dairesi görev ve yetkilerine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir davanın açılıp açılmaması konusundaki kararlar, İcra ve İflas Kanununun 210 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış kararları ve pay cetveli düzenlenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. Tasfiye Kurullarının, bağlı oldukları görevli mahkemenin yargı çevresi dışında kalan yerlerdeki işlemleri o yer icra ve iflas dairesince istinabe suretiyle yapılır.

(Ek : 12/1/1983 - KHK -
   53/1
   md.) Şu kadar ki, Ankara ve İstanbul'da, bu yerler veya başka yerlerdeki tasfiye kurullarının doğrudan ya da istinabe suretiyle talep edecekleri işleri yürütmek üzere Adalet Bakanlığınca birer icra ve iflas dairesi görevlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen icra ve iflas dairesi, tasfiye kurullarının işlemlerine münhasır olmak üzere yanında bulunduğu asliye mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı olmaksızın, anılan illerin il belediye sınırları içindeki işleri görmeye yetkilidir. Bu tür işlerden doğan uyuşmazlıklar icra ve iflas dairesinin bağlı olduğu icra ve tetkik merciinde çözümlenir.

5. (Ek : 18/2/1982 - KHK -
   37/1
   md.) Görevli mahkeme iş durumuna göre tasfiye kurullarının çalışmalarına son vererek bunların işlerini diğer tasfiye kurullarına devredebileceği gibi gerekli gördüğü takdirde tasfiye kurulu üyelerinin yerlerini değiştirebilir. Ayrıca, atanmalarındaki usule göre üyelerin görevlerine son verilebilir.

6. (Ek : 18/2/1982 - KHK -
   37/1
   md.) Tasfiye kurulu üyeleri bu görevlerinin dışında başka bir görev üstlenemezler. Kamu görevlisi olan üyeler kuruldaki görevlerinin devamı süresince, her türlü özlük hakları saklı kalmak üzere, kurumlarınca izinli sayılırlar.

7. (Ek : 18/2/1982 - KHK -
   37/1
   md.; Değişik : 25/9/1982 - KHK -
   48/1
   md.) Tasfiye Kurulu başkanı üyeler arasından görevli mahkemece seçilir. Mahkeme daha önce görevlendirilmiş olan başkanların yerine yenisini seçebilir. Kurulun bütün yazışmaları başkan tarafından yürütülür.

8. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/1
   md.) Görevli mahkeme, tasfiye kurulu başkan veya üyelerinden birine belirli dava, icra takibi vesair işlemlerde tasfiye kurulunu temsil yetkisi verebilir.

9. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/1
   md.) Görevli mahkeme, tasfiye kurulunun talebi üzerine dava ve icra takibi için, Hazine avukatları ile kamu kurum ve kuruluşlarının avukatları arasından Başbakanlıkça belirlenecek bir avukatın görevlendirilmesine karar verebilir. Bu işlerle görevlendirilme, sözü geçen avukatların asli görevlerini yürütmelerine engel teşkil etmez. Bunların bu fıkra hükmü gereğince bakacakları dava ve icra takipleri nedeniyle lehlerine hükmolunup tahsil olunan vekalet ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesindeki limit dikkate alınmaksızın ayrıca kendilerine ödenir.
  
13
10. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/1
   md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/1
   md.) Tasfiye Kurulu Başkanı ve üyeleri ile uzman ve diğer çalışanlar, görevleri sırasında veya görevleriyle ilgili olmak kaydı ile işledikleri ve aleyhlerine işlenen suçlar nedeniyle Ceza Kanunu uygulamasında devlet memuru sayılırlar. Bu görevliler hakkında soruşturma yapılabilmesi bağlı bulundukları görevli mahkemenin inceleme sonunda vereceği izne tabidir.
  
Diğer görevliler:
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982), KHK 39(1982), KHK 38(1982)
1. (Değişik : 7/7/1982 - KHK -
   40/2
   md.) Gerekli görülecek araştırma ve incelemelerin yapılması ve diğer işlerin görülmesi için mahkeme ve tasfiye kurulları nezdinde Bakanlıklar ve Kamu İktisadi Teşebbüslerince yeter sayıda personel görevlendirilir.

2. Görevli Mahkeme ihtiyaç duyduğu personel için Adalet Bakanlığı aracılığı ile Başbakanlığa başvurur.

3. (Ek : 30/3/1982 - KHK -
   38/4
   md.) Bu şekilde görevlendirilen personele bu görevleri nedeniyle verilecek ek ücret Bakanlar Kurulu kararıyla tesbit edilir.

4. (Ek : 22/6/1982 - KHK -
   39/1
   md.) Gerektiği takdirde Bakanlar Kurulu Kararı ile Tasfiye Kurullarına yardımcı olmak ve mahkeme nezdinde çalışmak üzere bir veya birden fazla banka görevlendirilir. Kararda görevin kapsamı da belirlenir. Bu durumda Bankanın ilgili memur ve müstahdemleri hakkında İcra ve İflas Kanununun 5 ve 10 uncu maddeleri hükümleri de uygulanır.

5. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/2
   md.) Görevli mahkemenin mahkeme başkanı tarafından ismen belirlenecek personeline de 3 üncü fıkraya göre Bakanlar Kurulu Kararı ile uzmanlar dışındaki personele verilen miktarda ek ücret ödenir.
  
Bankerlerin başvurusu ve beyan yükümlülüğü:
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 39(1982), KHK 37(1982)
1. Bu kanun hükmünde kararname hükümlerine göre tasfiye isteyen bankerlerin, görevlendirilecek mahkemelerin Resmi Gazete'de ilan edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde muamele merkezlerinin bulunduğu mahaldeki görevli Mahkemeye başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinde bankerler, yönetici, denetçi, müdür ve ortaklarının isim ve adreslerini de bildirmek zorundadırlar.

2. (Değişik : 18/2/1982 - KHK -
   37/2
   md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte konkordatonun tasdiki kararı kesinleşmemiş veya konkordato talebi reddedilmiş veya haklarında iflas kararı verilmiş olan bankerler Mahkemeye başvurmak zorundadırlar. Bunlardan 1 inci fıkrada öngörülen süre içinde başvurmayanların konkordato ve iflas dosyaları ilgili mahkeme veya iflas daireleri tarafından re'sen görevli mahkemeye gönderilir. Bu durumda mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir.

3. Bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde verecekleri bir beyanname ile halen alacak ve borç ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin, mümkün ise adreslerini de gösteren bir listesini, aldıkları ve verdikleri para miktarlarını, anlaştıkları vade, faiz oranı, sair menfaat, ana para ve faizden yapılan ödemeleri ve kalan miktarları, bütün belge ve dayanakları ile beraber Mahkemeye bildirmek zorundadırlar.

4. (Değişik : 18/2/1982 - KHK -
   37/2
   md.) Gerçek kişi bankerler, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene, yönetici olarak çalıştırdığı kişilere; tüzel kişi bankerler ise, tüzel kişiliğe ve bunların ortakları ile
  
14
yönetici ve denetçilerine; bunlar da kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri bildirmekle yükümlüdürler.

5. (Değişik : 18/2/1982 - KHK -
   37/2
   md.) Ayrıca;

a. Gerçek kişi bankerler, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına ve gerçek veya tüzel üçüncü kişilere;

b. Tüzel kişi bankerler, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, ortaklarına, yönetici ve denetçilerine; bu ortak, yönetici ve denetçiler de kendilerine, eşlerine, usul ve füruuna, evlatlığına, kendisini evlat edinene ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına;

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri, başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde beyan etmekle yükümlüdürler.

6. (Değişik : 18/2/1982 - KHK -
   37/2
   md.) Gerçek kişi bankerler, kendileri ve yöneticileri tüzel kişi bankerler ise ortakları, yönetici ve deneticileri, resmen veya fiilen bankerlik faaliyetine başladıktan sonra boşanmış oldukları eşleri için de 4 ve 5 inci fıkra hükümleri uyarınca beyanda bulunmak zorundadırlar.

7. (Değişik : 22/6/1982 - KHK -
   39/2
   md.) Ölü, kaçak ve gaibliğine karar verilmiş bankerler hakkında bunların mirasçıları, varsa ortakları, yöneticileri, denetçileri ve müdürleri ek 4 üncü maddede yazılı süre içinde, tasfiye için mahkemeye başvurmak ve diğer bentlerde hüküm altına alınan beyan mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundadırlar.

8. Bu Kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinde tasfiye haline girmiş bulunan bankerler için yukarıda öngörülen mükellefiyetler, tasfiye memurlarınca yerine getirilir.

9. (Ek : 18/2/1982 - KHK -
   37/2
   md.) Tasfiye, Başbakanlıkça görevlendirilecek Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafından istenmiş ise, beyanda bulunma yükümlülüğü 7 nci maddeye göre yapılacak ilandan itibaren başlar. Bu fıkra gereğince beyanda bulunma süresi 15 gündür.
  
Diğer başvuru halleri:
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 39(1982), KHK 37(1982)
1. 5 inci madde uyarınca başvuruda bulunmayan bankerler hakkında, İcra ve İflas Kanununun 177 nci maddesindeki sebeplerin mevcut olması veya iflas kararı verilmiş yahut konkordatonun tasdikli kararının kesinleşmemiş bulunması hallerinde, bunlardan alacaklı olan kişiler, bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince görev yapacak mahkemelerin Resmi Gazete'de ilan edilmesinden itibaren bir ay içinde tasfiye için Mahkemeye başvurabilirler.

2. (Değişik : 22/6/1982 - KHK -
   39/3
   md.) Başbakanlıkça görevlendirilecek Bakanlıklar veya Sermaye Piyasası Kurulu yaptıkları araştırmalar sonucunda tasfiye edilmelerini gerekli gördükleri bankerler hakkında yukarıdaki haller ve süre ile bağlı olmaksızın gerekçeli bir raporla mahkemeye başvurabilirler. Acele hallerde talebin gerekçeli rapora dayanması şartı aranmaz.
  
15
3. (Ek : 18/2/1982 - KHK -
   37/3
   md.) Bu madde ile 5 inci maddeye göre yapılan tasfiye talepleri geri alınmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesi hükmü uygulanmaz. Gerektiğinde deliller mahkemece re'sen toplanır.
  
Tasfiyenin açılması kararı ve ilanlar:
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 38(1982) (Değişik : 30/3/1982 - KHK - 38/3 md.)
1. Mahkeme, bankerin kendisinin, görevli Bakanlığın veya Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusu üzerine, banker hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tasfiyenin açılmasına karar verir.

2. Alacaklıların başvurusu mahkemece incelemeye tabi tutulur. Mümkün olduğu takdirde banker de dinlenildikten sonra, talebin uygun görülmesi halinde, mahkemece tasfiyenin açılmasına karar verilir.

3. Tasfiye Kurullarınca bu maddenin 5 inci fıkrasına göre tasfiye ile ilgili ilanların yapılmasına başlanmadan önce görevli mahkeme, söz konusu ilanlar üzerine bankerlerin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgililerin ne şekilde hareket edeceklerini 9 uncu maddede yazılı hususları da belirtmek suretiyle Resmi Gazete ile Radyo ve Televizyonda yayınlanacak genel bir bildiri ile duyurur.

4. Tasfiyenin açılması kararı, Resmi Gazete'de Radyo ve Televizyonda ilan edilmek ve İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesinde yazılı yerlere bildirilmek ve gereği yapılmak üzere mahkemece tasfiye kuruluna gönderilir.

5. Tasfiye kurulunca yapılacak ilanda, tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin adı ve ünvanı ile bankerin, alacaklıların, borçluların ve diğer ilgililerin başvurma süresi ve başvurma yeri yazılmakla yetinilir. Tasfiye Kurulu, birden çok gerçek ve tüzel kişi banker için ortak ilan yapabilir.

6. Tasfiye kurulları gerekli gördüğü takdirde başvurma süresinin bir bölümünde alacaklıların soyadlarının alfabetik sırasına göre, diğer bölümünde de sıra gözetilmeksizin başvurulmasına karar verebilir. Bu husus yapılacak ilanda ayrıca belirtilir.

7. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ilanlar, kararnameye göre kurulan Başbakanlık Koordinasyon Komitesi aracılığı ile Resmi Gazete'de ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca öncelikle ve ücretsiz olarak yayınlanır.
Muhafaza tedbirleri:
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 48(1982), KHK 40(1982), KHK 39(1982)
1. Mahkeme, tasfiye kararından önce ve sonra, ilgililerin yurtdışına çıkmasını yasaklama dahil alacaklıların menfaati için zorunlu gördüğü bütün tedbirleri her zaman alabilir.

2. (Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/2
   md.) 14 üncü maddeye göre geçersiz sayılan işlemlere konu olan mal ve haklarla, gerektiğinde İcra ve İflas Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek işlemlerle ilgili mal ve haklar hakkında da mahkeme gerekli muhafaza tedbirlerini alır. İcra ve İflas Kanununun 277 ve onu izleyen maddelerine göre iptal konusu olabilecek mal ve haklar için mahkeme ve tasfiye kurullarınca alınan tedbirler, tedbir kararından itibaren 9 ay içinde tasfiye kurulu tarafından iptal davası açılmadığı takdirde kendiliğinden kalkar. Daha önce alınmış olan muhafaza tedbirleri için 9 aylık dava süresi 14/10/1982 tarihinden itibaren başlar.

3. (Ek : 22/6/1982 - KHK -
   39/4
   md.; Değişik : 7/7/1982 - KHK -
   40/3
   md.) Acele hallerde davadan önce Bakanlar Kurulunca, bankerlerin ve bu Kanun  Hükmünde  Kararnamenin
  
16
5 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen ilgililerin sözü edilen fıkralarda beyana tabi malları ile diğer hak ve menfaatleri üzerindeki tasarruf hakkının sınırlandırılmasına, bunların mallarının, defterlerinin ve kayıtlarının muhafaza altına alınmasına ve yurt dışına çıkmalarının yasaklanmasına karar verilebileceği gibi Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığı da bu tedbirleri almaya yetkili kılınabilir. Daha önce alınmış bu tür idari tedbirler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler hakkında hukuki ve cezai sorumluluk iddiası ile dava açılamaz.
İlan üzerine yapılacak işlemler:
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 48(1982), KHK 40(1982), KHK 38(1982), KHK 37(1982)
1. (Değişik : 7/7/1982 - KHK -
   40/4
   md.) Her ne sebeple olursa olsun bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci maddedeki ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde, alacaklarının tutarını, teminatlarını, vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktarlarını (takip ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin 2 nci bendi hükmüne göre tasfiye kuruluna bildireceklerdir. Bildirme işlemi vekaletnamesi muhtarlıkça onaylı vekil vasıtasıyla da yerine getirilebilir. Alacak bildirme işlerinde vekilin avukat olması gerekmez. Yukarıda sözü edilen bir aylık süre gerektiğinde görevli mahkemece 15 günü geçmemek üzere uzatılabilir. Sürenin uzatıldığı da ilgili tasfiye kurulu tarafından ilan edilir. Bir bankerin diğer bankerdeki alacağının yazımı süreye tabi değildir. Şu kadar ki yazım süresinden sonra yazdırılan bu alacaklar, yazımdan evvel kararlaştırılmış paylaşmaya iştirak edemezler. Tasfiye masası bu alacakları kabul ederse kabul keyfiyeti ile sırası Resmi Gazete'de ilan edilir. İcra ve İflas Kanununun 235 inci maddesi hükmü bu durumda da uygulanır.

2. Yukarıdaki süre içinde talepte bulunmayanların alacakları, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacak tasfiyede dikkate alınmaz.

3. (Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/3
   md.) Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar 7 nci maddeye göre yapılan ilandan itibaren 15 gün içinde 1 inci fıkrada gösterilen şekillerde borçlarını ve borçları teminatsız ise borca yeter derecede taşınır ve taşınmaz mal ve haklarını bildirmek zorundadırlar. Görevli mahkeme tasfiye kurullarının talebi üzerine veya re'sen bu borçların ödenmesini sağlamak amacıyla teminat isteyebilir ve gerekli gördüğü tedbirleri alabilir. Borçların vadesinde ödenmemesi halinde ihtara gerek kalmadan temerrüt faizi işler. Borcun tamamının varsa takip masrafları ile birlikte 13 Ocak 1983 tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi halinde işlemiş ve işleyecek olan temerrüt faizi alınmaz. Temerrüt faizi; ödemenin aynı tarihten itibaren beş ay içinde yapılması halinde aylık % 2, yedi ay içinde yapılması halinde aylık % 5 ve daha sonraki ödemelerde ise aylık % 10 üzerinden hesaplanır. Temerrüt faizi ile ilgili hüküm ödeme planının uygun görülmesi nedeniyle haklarında tasfiyenin kaldırılmasına karar verilen bankerlere borçlu olanlar bakımından da ödeme planının gerçekleşmesine veya tasfiye kurulunca yapılacak işlemlerin tamamlanmasına kadar aynen uygulanır. 

Bankerlerle yukarıda sözü edilen kişilere borçlu olanların takas iddiasının kabulü halinde (artan alacak miktarı ayrık olmak üzere) her iki alacak için de temerrüt faizi uygulanmaz. Ödünç para alma dışındaki borçlanmalar ile tasfiyeye tabi tutulan bankerler arasındaki her türlü borçlanmalar için temerrüt faiz oranı vade tarihinden vade yoksa tasfiyenin açılması tarihinden itibaren hesaplanır ve oranı her halükarda % 2'yi geçemez. Borçlu tasfiyeye tabi banker ise, tasfiyenin açılması tarihinden itibaren hesaplanacak faizin alacaklı bankerin tasfiye masasına ödenmesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki sıra ve esaslara göre işlem yapılır.
  
17
4. (Ek : 18/2/1982 - KHK -
   37/4
   md.; Değişik: 25/9/1982 - KHK -
   48/3
   md.) Bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denetçilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, kendilerini evlat edinenlere ait mevduat, para, mal, hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler, varsa onlar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla, sözü edilen fıkrada gösterilen sürede bunları tasfiye kurullarına bildirmek ve tasfiye kurullarınca yapılacak tebligattaki süre ve şartlar dahilinde teslim etmekle yükümlüdürler. Yapılacak tebligatta makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai yönden sorumlu olacakları ve rüçhan haklarından yararlanamıyacakları hususları da bildirilir.

5. (Ek : 18/2/1982 - KHK -
   37/4
   md.; Değişik: 25/9/1982 - KHK -
   48/3
   md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde sözü edilen geçersiz tasarruflardan yararlanmış olan kişiler de edindikleri menfaatleri 3 üncü fıkra da belirtilen süre içinde tasfiye kurullarına bildirmek zorundadırlar. Bu kişiler, edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin açılması tarihindeki değeri kadar kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer tutarında taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde tasfiye kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Geçersiz tasarruflardan edinilen menfaatler veya bunlarındeğeri tutarındaki malların tasfiye kuruluna teslim yükümlülüğü, 4 üncü fıkrada belirtilen esaslar dahilinde yerine getirilir.

6. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/4
   md.) Bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borçlu olanların tasfiye masasına girecek borçları hakkında 14 Ocak 1982 tarihinden itibaren zamanaşımı işlemez.

7. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/4
   md.) 3 üncü fıkra gereğince görevli mahkemece alınacak tedbirler sıra cetveli düzenlemesinde haciz hükmünde sayılır.

8. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/4
   md.) Bankerlerin borçlu oldukları çeklerle, bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borçlu olanların tasfiye masasına alacak olarak girecek borçlarına ait çeklerde Türk Ticaret Kanununun 692 nci maddesinin 5 inci bendindeki keşide yerine ilişkin şart ile 708 inci maddedeki ibraz zorunluluğu aranmaz ve 711 inci maddedeki çekten cayma hükmü uygulanmaz.

9. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/3
   md.) Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerle 3 üncü fıkrada belirtilen kişilerin hamili oldukları tasfiye masasına giren senetlerinde Türk Ticaret Kanununun 626 ncı maddesinde öngörülen ödememe protestosu keşidesi şartı ve 635 inci maddesindeki ihbar zorunluluğu aranmaz.
  
Mahkemenin görevinin kapsamı:
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 40(1982), KHK 38(1982), KHK 37(1982)
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görevlendirilen mahkemeler sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi ve iptal davaları dahil, tasfiye işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak bütün şikayet ve uyuşmazlıkları çözümler.

2. (Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/4
   md.) Bütün alacaklılar taleplerini geri aldıkları veya tüm borçlar ödendiği yahut bankerlerin sıra cetvelinin ilanından itibaren 15 gün içinde sunacakları azami bir yıl süreli tasfiye planı uygun görüldüğü ve bu yoldaki kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde tam ve sağlam teminat sağladığı takdirde, mahkeme bankerin bankerlik faaliyeti dışındaki çalışmalarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar verebilir. Mahkeme gösterilenler dışında başkaca teminat verilmesine veya ödeme planında değişiklik yapılmasına lüzum gördüğü takdirde 15 günlük ek süre verebilir. Tasfiyenin kaldırılması talebinin red ve 
  
18
kabulüne dair kararlar aleyhine banker ve ilgili tasfiye kurulu tarafından temyiz yoluna başvurulabilir.

3. (Ek : 18/2/1982 - KHK-
   37/5
   md.) Görevli mahkemelere intikal eden hususlarda basit yargılama usulü uygulanır. Kural olarak duruşma yapılmaksızın karar verilir. Mahkemece duruşma yapılması tensip edildiği takdirde öncelikle Tebligat Kanununun 2, 7 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre taraflar en kısa zamanda duruşmaya çağrılır ve mazeretsiz olarak gelmeseler bile gereken karar verilir. Bir davada birden fazla mazeret talebinde bulunulamaz. Bir işlemin yapılması için birden fazla mehil verilemez.

4. (Ek : 18/2/1982 - KHK-
   37/5
   md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/4
   md.) Ödeme planının uygun görülmesi sebebiyle verilen tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üzerine ödeme planı görevli mahkemece ilgili tasfiye kuruluna gönderilir. Bankerin ödeme planına kısmen de olsa uymaması halinde teminatın tasfiye kurulunca tamamı paraya çevrilerek alacaklılara alacakları ödenir. Bu şekildeki ödemelerde ödeme planına göre vadesi gelmemiş alacaklardan indirim yapılamaz.

5. (Ek : 30/3/1982 - KHK-
   38/5
   md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK-
   53/4
   md.) Teminatın alacakları karşılamadığı hallerde tasfiye kurulunca, herhangi bir hükme gerek kalmaksızın bankerin diğer mal, hak ve alacakları hemen muhafaza altına alınarak paraya çevrilir ve elde edilen miktardan ödenmemiş alacaklar karşılanır.

6. (Ek : 12/1/1983 - KHK -
   53/4
   md.) Tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesi üzerine bankerin teminat olarak gösterdikleri dışında kalan malları ile diğer sorumluların malları üzerindeki muhafaza tedbirleri kalkar. Ancak, bankere borçlu olanların malları üzerine konulmuş olan tedbir, vadesi gelmiş borçlar için tasfiyenin kaldırılması kararının kesinleşmesinden, vadesi gelmemiş olanlar hakkında da vadelerinden itibaren bir ay sonra kalkar.

7. (Ek : 12/1/1983 - KHK -
   53/4
   md.) Görevli mahkeme teminat olarak gösterilen malların bir kısmını, alacaklıların menfaatini haleldar etmemek kaydıyla, şartlı veya şartsız olarak serbest bırakabilir.

8. (Ek : 12/1/1983 - KHK-
   53/4
   md.) Tasfiyenin kaldırılması isteği ve ödeme planı geri alınamaz ve üçüncü kişiler de gösterdikleri teminattan vazgeçemezler.
  
Tedbir kararına uymak ve bilgi vermek zorunluluğu:
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Değişik : 12/1/1983 - 53/4 md.)
İlgili merci ve kişiler, mahkemenin ve tasfiye kurullarının aldığı tedbir kararını uygulamaya mecbur oldukları gibi gerek mahkemelerin gerek tasfiye kurulu ile uzman elemanların istedikleri belgelerin onaylı örneklerini ve her türlü bilgileri öncelik ve ivedilikle yazılı veya sözlü olarak vermekle yükümlüdürler.
Temyiz:
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 50(1982), KHK 40(1982), KHK 38(1982)
1. (Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/6
   md.) Görevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak tasfiyenin açılmasına, kaldırılmasına ve kapanmasına ilişkin red ve kabul kararları ile sıra cetveline itiraz, istihkak, ihalenin feshi, iptal, menfi tesbit ve istirdat davaları ile Ek 56 ncı maddeye göre açılan davalar üzerine verilecek kararlardan 100.000,- TL.'nı aşan bir meblağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Tasfiyenin kaldırılması kararları ile tasfiye talebi reddedilmiş olan alacaklıların temyiz etmedikleri red kararlarına ilişkin dosyalar mahkemece temyiz incelemesi için Yargıtay'a re'sen gönderilir.
  
19
2. Bu kararlar üzerinde temyiz incelemesi Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesince duruşmasız olarak yapılır ve 15 gün içinde sonuçlandırılır. Yargıtay Kararına karşı, karar düzeltme istenemez ve direnme kararı verilemez.
Satış:
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 50(1982), KHK 48(1982), KHK 40(1982)
1. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan satışlar peşin para ile yapılır.

2. Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan taşınmaz ve tahmini bedeli 50.000 TL. den fazla taşınır mal satışlarında, satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 uncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok arttıran üzerinde bırakılır. Bu husus yapılacak satış ilanında belirtilir.

3. Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatırmadıkça açık arttırma talepleri kabul edilmez.

4. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/7
   md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/7
   md.) Tasfiye masasına giren mallar başka yerde bulunduğu takdirde satış, tasfiye kurulunun bu madde hükümlerine göre tespit ettirteceği değer esas alınarak, istinabe suretiyle o yer icra dairesi tarafından yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre yapılır. Arttırma ve ihaleye dair anlaşmazlıklar istinabe olunan icra dairesinin bağlı bulunduğu tetkik merciinde çözümlenir. Tetkik merciince bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ile 12 nci madde hükümleri uygulanır.

5. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/7
   md.) Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları, tasfiye kurulları tarafından satışa çıkartılan taşınır ve taşınmaz malların ihalesine teminat aranmaksızın katılabilir.

6. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/7
   md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/7
   md.) Satışı gereken taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin tespiti, Başbakanlık'ça belirlenecek kurum ve kuruluşlarca bildirilecek kişiler arasından tasfiye kurullarınca seçilecek bilirkişiler tarafından yapılır. Ancak, Başbakanlık'ça görevlendirilecek kurum ve kuruluş elemanlarının uzmanlığı dışında kalan hususlarda bilirkişi seçimi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

7. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/4
   md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK
   53/7
   md.) Tasfiye kurulları, bilirkişiler tarafından takdir olunan değerleri yeterli görmemesi halinde, seçilecek yeni bilirkişiler marifetiyle yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını görevli mahkemeden isteyebilir. Mahkeme talebi yerinde bulduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmüne bağlı olmaksızın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca seçeceği bilirkişilere yeniden inceleme yaptırtır.

8. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/4
   md.) Satış ilanlarının gazete ile de yapılmasına karar verilen hallerde bu ilanlar Resmi Gazete'de yapılır. Tasfiye Kurulları işin önemine binaen gerekli gördüğü takdirde ayrıca mahalli gazetelerden birinde veya İstanbul ya da Ankara'da yayınlanan bir gazetede de ilan yapılmasına karar verebilir.

9. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/4
   md.) Arttırma yolu ile yapılacak satışlar, satış tarihinden en az 15 gün önce ilan olunur.
  
20
10. (Ek : 9/11/1982 - KHK -
   50/2
   md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/7
   md.) Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin yönetici, denetçi, müdür ve ortakları aleyhine üçüncü kişilerce yapılan icra takiplerinde satışına karar verilen taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların değerlerinin tesbitinde bilirkişilik yapacak olanlar 6 ncı fıkrada gösterilen kurum ve kuruluşların elemanları arasından seçilir.

11. (Ek : 9/11/1982 - KHK -
   50/2
   md.) Tasfiye kurulları, tasfiye kararlarının kesinleşmesinden sonra tasfiyenin her safhasında satış kararı verebilir. Şukadarki, acele hallerde menkul malların satışı için tasfiye kararının kesinleşmesini beklemek gerekmez.
  
Geçersiz tasarruflar:
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 37(1982) (Değişik : 18/2/1982 - KHK - 37/6 md.)
1. Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilmiş olan;

a) Gerçek kişi bankerlerin ve yöneticilerinin, boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul ve füruu ile, evlatlıklarıyla, kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarıyla,

b) Tüzel kişi bankerlerin, ortaklarıyla, yöneticileriyle, denetçileriyle ve boşanmış olsalar dahi bunların eşleriyle, usul ve füruu ile, evlatlıklarıyla, onları evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarıyla,

c) Tüzel kişi bankerlik ortaklarının, yöneticilerinin ve denetçilerinin boşanmış olsalar dahi eşleriyle, usul ve füruu ile, evlatlıklarıyla kendilerini evlat edinenlerle ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarıyla,

d) Tüzel kişi bankerlerin, ortak oldukları diğer tüzel kişilerle,

İvazlı ve ivazsız olarak ve gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle de sadece ivazsız olarak 14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru iki yıl içinde yaptıkları tasarruflar herhangi bir hükme gerek kalmaksızın geçersizdir.

e) (Ek : 12/1/1983 - KHK -
   53/8
   md.) Gerçek ve tüzel kişi bankerlerin yanında çalıştırdıkları kişilerle,

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yukarıda belirtilen tasarrufların konusu olan mal ve haklara ilişkin olarak yapılacak her türlü tasarruf da aynı şekilde geçersizdir.
  
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 50(1982), KHK 38(1982), KHK 37(1982) (Değişik : 30/3/1982 - KHK - 38/7 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede özel hüküm bulunmayan hallerde İcra ve İflas Kanununun 127, 128/2, 157, 178, 182, 223, 234, 236, 285 ila 309 uncu maddeleri dışında kalan diğer hükümleri, mahkemenin bütün karar ve işlemleriyle hukuki sonuçları ve yapılacak tasfiye ve tasfiye kurulları hakkında da kıyasen uygulanır. Şu kadarki, sıra cetveli, tasfiye kurulu tarafından Resmi Gazete ile ilan olunur. Sıra cetveline itiraz davası bu ilandan itibaren (15) gün içinde açılabilir.

2. (Değişik :18/2/1982 - KHK -
   37/7
   md.) İcra İflas Kanununun 310 ve 311 inci maddelerinde belirtilen hususların mevcudiyeti halinde tasfiye kararı iflas kararı hükmündedir.

3. (Ek : 9/11/1982 - KHK -
   50/3
   md.) Alacaklılar sıra cetveline yapılan ilaveler ile değişiklikler ayrıca ilan olunur.
  
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 40(1982), KHK 37(1982) (Değişik : 18/2/1982 - KHK - 37/8 md.)
1. İcra ve İflas Kanununda öngörülenlerin dışında;

a) 14  üncü  madde gereğince geçersiz sayılan ve İcra ve İflas Kanununun 277 ve onu izleyen maddeleri uyarınca iptal edilen işlemler nedeniyle gerçek kişi
21
bankerlere ve yöneticilerine, tüzel kişi bankerlerin tüzel kişilikteki sermaye paylarına bakılmaksızın ortaklarına, yönetici ve denetçilerine dönen mal, hak ve alacakları ile mevcut mal, hak ve alacakları,

b) Tasfiyenin açılması kararından önce bankerin yedinde, bankalarda veya üçüncü kişilerde mevcut olup da, üzerinde alacaklıları tarafından haciz (veya ihtiyati haciz) koydurulmuş olan para, mevduat ve alacakları,
tasfiye masasına girer.

2. Haciz koydurmuş olan alacaklıların, hacizli para, mevduat veya alacaklar üzerinde herhangi bir imtiyaz veya rüçhan hakları yoktur.

3. (Ek : 7/7/1982 - KHK-
   40/8
   md.) Tüzel kişi bankerlik kuruluşunun ortak, yönetici ve denetçilerinin tüzel kişilikten ayrı olarak yaptıkları bankerlik faaliyeti nedeniyle tasfiyesine karar verildiği takdirde, bu kişilerin tasfiye masalarından arta kalan değerler, tüzel kişi bankerliğin tasfiye masasına girer. Ayrıca bankerlik faaliyetinde bulunan gerçek kişi banker yöneticileri hakkında da aynı kural uygulanır.

4. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/8
   md.) Tasfiyesine karar verilen gerçek kişi bankerlerin yöneticilerinden ve tüzel kişi bankerlerin yönetici, denetçi, müdür ve ortaklarından alacaklı olan kişiler tarafından yukarıda sözü geçen kişiler aleyhine 14 Ocak 1982 tarihinden önce dava açılmış veya icra takibi yapılmış olan hallerde ve alacağın 14 Ocak 1982 tarihinden önce doğduğunun bir belge ile tevsik edilmiş olması hallerinde bu borçlar ile aynı kişilerin kira ve nafaka borçları, infak ve iaşe için yapılan makul masraflarla ilgili borçları ve işletme giderlerinden doğan borçları alacaklılarının yapacağı icra takibi sonunda öncelikle ödenir. Tasfiye kurulları sözü edilen borçlarla ilgili olarak açılmış olan dava ve icra takiplerine her safhada katılabilirler. İlgililer tarafından tasfiye kurullarının dava veya takibe katılması için gerekli ihbarın yapılmamış olduğu hallerde, tasfiye kurulları dava ve takiplere ıttıla tarihinden itibaren 10 gün içinde yasal yollara başvurabilirler.

5. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/5
   md.) Yukarıdaki 4 numaralı fıkranın uygulanmasında İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine göre rüçhanı olan alacakların bu hakları saklıdır.
  
Ceza hükümlerinin düzenlenmesi:
Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 37(1982) (Değişik : 18/2/1982 - KHK - 37/9 md.)
Kararname hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara verilecek cezalar özel kanunla düzenlenir.
Uygulanmayacak vergi, ceza ve takip hükümleri:
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 40(1982), KHK 37(1982)
1. (Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/9
   md.) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiler adına, sözkonusu faaliyetleri ile ilgili olarak vergi mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, tasfiye dönemi içinde herhangi bir suretle tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tespit veya tarh edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlara vergi cezaları ile gecikme zammı uygulanmaz. Vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden ötürü mahkemelerce kendilerine veya kanuni temsilcilerine ceza hükmolunmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; ancak, 6 ncı sıradaki alacaklıların ana paraları ile tasfiyenin açılma kararı
  
22
tarihine kadar olan faizlerinin tam olarak ödenmesinden sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin karşılanmasına tahsis olunur. Şu kadar ki, tasfiyeye tabi tutulan bir bankerin aynı durumdaki diğer bankerden olan alacağının; bunlardan birisi tarafından bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca süresi içinde beyan edilmemiş ya da borçlu bankerle ilgili alacak yazım süresinin sonuna kadar alacaklı bankerin tasfiye kurulunca tesbit edilmemiş olması halinde, sonradan öğrenilip yazdırılan bu durumdaki alacaklar, vergi, resim ve harç gibi devlet alacaklarından sonraki sırada yer alır. Bu ödemeler yapıldıktan sonra kalan meblağ da alacaklıların tasfiye kararından itibaren aylık % 2 üzerinden hesaplanacak temerrüt faizlerinin ödenmesine tahsis edilir. Sıra cetvelinin ilanından itibaren üç ay içinde tüm borçların ödenmesi halinde temerrüt faizi uygulanmaz.

2. Bu Kanun hükmünde kararnameye göre tasfiyeye tabi tutulan gerçek veya tüzel kişi bankerlere ikrazda bulunmuş olanlar hakkında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Ödünç Para Verme İşleri Kanununun uygulanma koşulları:
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 37(1982) (Değişik : 18/2/1982 - KHK - 37/11 md.)
Kararname hükümleri ile ilgili kişiler açısından 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu ile bu kanunu değiştiren 2520 sayılı kanunun kovuşturmaya ilişkin hükümlerinin uygulanma koşulları özel kanunla belirlenir.
Fon hesabı:
Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982), KHK 38(1982) (Değişik : 30/3/1982 - KHK - 38/8 md.)
1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılacak tasfiyelerin gerektireceği idari giderlerle personel giderlerinde kullanılmak üzere T.C. Merkez Bankasında 10 milyon liralık bir fon tesis edilmiştir. Gerektiğinde bu miktarı arttırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

2 - Bu fon Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden karşılanır.

3 - Bu fondan mahkemelere tahsis edilecek miktarları Maliye Bakanlığı tesbit eder, Mahkeme Başkanları tahsis edilen meblağı görevlendirilecek memurlar eliyle, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmadan Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslara göre sarfettirmeye yetkilidirler.

4 - Fon ve bu fondan mahkemelere tahsis edilen meblağlardan harcanmıyanlar görevin bitiminde hazineye gelir kaydedilir ve demirbaşlar Maliye Bakanlığına devredilir.

5. (Ek: 7/7/1982 - KHK -
   40/10
   md.) Bu fondan mahkemelere yapılan tahsislerden, tasfiye kurullarının dava ve icra takipleri nedeniyle yapacakları harcamalar ile 13 üncü madde uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere ödenecek ücretler ve benzeri giderler, ilgili bankerlerin tasfiye masalarına Hazine adına sonuncu sıradan alacak kaydedilir. Menkul Kıymetler Kurulu tarafından Ek 10 uncu maddeye göre yapılacak harcamalar da ilgili bankerin tasfiye masasına aynı şekil ve sıradan alacak kaydedilir.
  
Vergi, resim, harç ve teminat muafiyeti:
Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 40(1982), KHK 37(1982) (Değişik : 25/9/1982 - KHK - 48/6 md.)
1. Bu  Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacak tasfiyenin açılması talepleri,  9 uncu  maddeye göre yapılacak  bildirimler, sıra  cetveline itiraz  davaları, alacaklılara  yapılacak  ödemeler  ve tasfiye kurulları  ile menkul kıymetler kurulları
23
tarafından yapılacak bütün işlemler, açılacak her türlü dava ve takipler, noter ve tapu daireleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda (Gümrük İdareleri hariç) yaptırılacak her türlü işlemler, tasfiye masasına giren malların satışları bankerin tasfiye masasına terettüp edenlerle sınırlı olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

2. Tasfiye kurulları, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icrai takip ve davalardaki sıfatına bakılmaksızın kanunlarda öngörülen teminatları göstermekten muaftır.
Kararnamenin uygulama alanı ve süresi:
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982), KHK 39(1982)
1.(Değişik : 7/7/1982 - KHK -
   40/12
   md.) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 14 Ocak 1982 tarihi itibariyle banker sayılanlardan alacaklı olanların, tasfiye açılma kararı veya Bakanlar Kurulunun muhafaza altına alma kararı tarihine kadar doğmuş olan alacakları hakkında uygulanır.

2. (Değişik : 22/6/1982 - KHK -
   39/5
   md.) 13/10/1982 tarihinden sonra bu Kararnameye göre tasfiye talebinde bulunulamaz.

3. Bu Kanun hükmünde kararnameyle Başbakanlığa verilen görevlerin yürütülmesi için Başbakanca bir koordinasyon komitesi kurulur.

4. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/13
   md.) Koordinasyon Komitesinin başkanı, üyeleri ve diğer görevlilerine bu görevleri nedeniyle ödenecek ek ücretler Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Bu ücretler 20 nci maddeye göre tesis olunan fondan Ankara'da görevli mahkemeye yapılan tahsislerden, aynı maddenin 3 numaralı fıkrasındaki esaslar çerçevesinde ödenir.
  
İlan ve reklam yasağı:
Madde 23 - Bilgi Butonu
Bu Kanun hükmünde kararname gereğince tasfiyeye tabi tutulan bankerler ilan veremezler ve reklam yapamazlar.
Bankerlerin taşınmaz malları, hak ve menfaatleri ile ilgili işlemler:
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 37(1982) (Ek : 18/2/1982 - KHK - 37/13 md.)
1. Haklarında tasfiyenin açılmasına karar verilen ve 14 Ocak 1982 tarih ve 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5 inci maddesinin değişik 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen kişilerin, beyan yükümlülüğünü yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın sözü edilen fıkralarda beyana tabi taşınmaz mallarının ve diğer hak ve menfaatlerinin başkalarına devri, tadili, terkini veya üzerlerinde yeni bir hak tesisi yetkili tasfiye kurulunun kararı ve mahkemenin onayı olmadıkça yapılamaz. Bu husus tapu siciline şerh verilir.

2. 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde öngörülen başvuru hallerinde de 1 inci fıkra hükmü uygulanır.

3. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, alınan idari tedbirler nedeniyle kamu kurum, kuruluş ve görevlileri aleyhine zarar ve ziyan iddiası ile dava açılamaz.
Süreler:
Ek Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 37(1982) (Ek : 18/2/1982 - KHK - 37/13 md.)
1. 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu kararname ile değişiklik yapılan maddelerinde kullanılan, (bu kanun hükmünde kararname) deyiminden amaç 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'dir.
24
2. 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre tasfiye için başvurma süresi 5 Mart 1982 tarihine kadar uzatılmıştır.

3. Bu kararnameyle yapılan değişikliklerin gerektirdiği beyan yükümlülükleri ile ilgili süreler, 1 Mart 1982 tarihinden önce sona ermiş sayılmaz.
Yönetici tabirinin kapsamı:
Ek Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 38(1982) (Ek : 30/3/1982 - KHK - 38/9 md.)
Bu Kararname ile 35 ve
   37
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde geçen (yönetici) tabiri müdürleri de kapsar.
  
Ek Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 39(1982) (Ek : 22/6/1982 - KHK - 39/6 md.)
Beşinci maddenin 1 inci fıkrasındaki süre 21 Temmuz 1982 tarihine kadar uzatılmıştır.
Ek Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 39(1982) (Ek : 22/6/1982 - KHK - 39/6 md.)
Bankerlerin mevduat sertifikası veya tahvil karşılığı borçlarının ödenmesi nedeniyle Bankalardan mevduat çekilişi olduğu takdirde T.C. Merkez Bankası, mevduatı çekilen bankalara tek imza mukabili kredi verebilir.

Bu işlemlerde 1211 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uygulanmaz.
Banker sayılacak diğer kuruluşlar:
Ek Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre banker sayılan gerçek ve tüzel kişilerin ve tüzel kişi bankerlerin kurucu ortaklarının ortağı oldukları diğer kuruluşlar, kendi adlarına veya ortağı bulundukları banker kuruluşları adına faiz karşılığı para topladıkları takdirde, bu kişi ve kuruluşlar da banker sayılır ve haklarında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Bu suretle banker sayılanlar hakkındaki tasfiye işlemlerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmiş olması bunlar hakkında yeniden tasfiye istenilmesine engel teşkil etmez.
Menkul kıymetler kurulu:
Ek Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerler için Maliye Bakanlığınca gerek görülen hallerde tasfiye kurullarından ayrı olarak ilgili mahkeme nezdinde Bakanlar Kurulu Kararı ile "Menkul Kıymetler Kurulu" teşkil edilebilir.

2. Bu kurulun başkan ve üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. Bu kararda üye sayısı da belirtilir.

3. Kurulun çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir.

4. Menkul kıymetler kurulu teşkiline gerek görülmeyen hallerde bu kurula ait görevler tasfiye kurullarınca yerine getirilir.

5. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/7
   md.) Menkul kıymetler kurulları ile tasfiye kurulları arasındaki ilişkilerde koordinasyonu görevli mahkeme sağlar.

6. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/7
   md.) Atanmalarındaki usule göre menkul kıymetler kurulunun başkan ve üyelerinin görevlerine son verilebilir.
  
Menkul kıymetler kurulunun görev ve yetkileri:
Ek Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
Menkul Kıymetler Kurulu;

1. Bankerlerin pazarladıkları mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları ellerinde bulunduranlar ile bunları çıkaran banka ve şirketler arasındaki ilişkileri düzenlemek,

2. Kanun Hükmünde Kararnamede kendisine verilen görevleri ifa etmek üzere bankerlerin nakitleri, pazarladıkları mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları ve tüm işlemlere ilişkin defter, belge ve kayıtları ilgililerden ve ilgili adli ve idari mercilerden devralmak,
25
3. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/13
   md.; Değişik : 25/9/1982 - KHK -
   48/8
   md.) Kayıtlarla tevsik edilmek şartı ile saklanmak üzere bankere tevdi edilmiş olan mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları sahiplerine geri vermek; bu belgelerin banker tarafından başka amaçlarla kullanılmış olması hallerinde, emanete verilme tarih ve sırasına göre imkan dahilinde, varsa bankerin stokundan mevduat sertifikası, sertifika kuponu veya tahvil vermek ve bu maksatla gerekli işlemleri re'sen yapmak,

4. Bedelini ödemiş, fakat kendisine karşılığında mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponların verilmemiş olduğu hususu kayıtlarla tevsik edilmiş olanlara bedelin yatırılma tarih ve sırası esas alınarak, varsa bankerin stokundan menkul kıymet vermek,

5. Bakanlar Kurulunca alınan muhafaza tedbiri kararından önce mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları elinden alınmak suretiyle bankerle olan ilişkisi kesilerek kendisine çek, kasa fişi veya benzeri belgelerin verildiği kayıtlarla tesbit edilen alacaklılara varsa kasa mevcudundan ödeme yapmak aksi halde bunları imkan nisbetinde bankerin stokunda bulunan kısa vadeli sertifikalarla değiştirmek,

6. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/13
   md.; Değişik : 25/9/1982 - KHK -
   48/8
   md.) Ellerinde tasfiyesine karar verilen bankere yatırılan anapara karşılığında alınmış müstakil tahvil kuponları veya tasfiye tarihinden itibaren vadesi 1 yılı aşan mevduat sertifikaları ve tahvil bulunanların talepleri üzerine, imkan ve şartlar dikkate alınarak bankerin stokundan tahvil kuponları karşılığında tahvil veya yoksa mevduat sertifikası vermek ve mevduat sertifikaları ve tahvilleri daha kısa vadeli sertifika ve tahvillerle değiştirmek,

7. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/13
   md.; Değişik : 25/9/1982 - KHK -
   48/8
   md.) Beşinci fıkradaki ödemelerle sınırlı olmak üzere stoktaki mevduat sertifikaları ve bunlara ait kuponlarla tahvillerden vadesi gelenleri tahsil ederek bu ödemelerde kullanmak, kalanını tahsil edilmek üzere tasfiye kurullarına devretmek,

8. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca görevlendirilecek bankaların personelinden yararlanmak,

9. (Ek : 7/7/1982 - KHK -
   40/13
   md.; Değişik : 25/9/1982 - KHK -
   48/8
   md.) Bankerlerden, mevduat sertifikası, tahvil ve kupon ilişkisi dolayısıyla alacaklı olanların ana paradan kalan bakiye alacakları ile tasfiyenin açılması tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarının hesaplarını tesbit edip liste halinde ilgili tasfiye kuruluna bildirmek,

10. İşin devamı süresince gereğine göre, ancak her halukarda işin hitamında bankerlere ve kendi yaptığı işlemlere ait defter ve kayıtlarla bakiye nakit ve bütün mal hak ve kıymetleri ilgili tasfiye kuruluna devir ve teslim etmek, ile görevli ve yetkilidir.
  
Menkul kıymetler kuruluna müracaat:
Ek Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK- 40/13 md.)
Ana parayı güvence altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan kuponların, 12 nci maddenin 1 inci fıkrası hükmünden yararlanarak vergi tevkifatı yapılmaksızın ilgili bankalarca ödenmesini sağlamak üzere, bunları ellerinde bulunduranlar, Menkul Kıymetler Kuruluna müracaat ederek, alacakları belgeye istinaden ilgili bankaya başvururlar.
26
Menkul kıymetler kurulu görevlilerinin ücret ve sorumlulukları:
Ek Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
1. Menkul Kıymetler Kurulu başkan ve üyeleri ile uzman ve diğer çalıştırılacak personele bu görevleri dolayısıyla Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek ücretler anılan Kurul başkanı tarafından 20 nci maddedeki fondan yapılacak tahsislerden aynı maddedeki esaslara göre ödenir.

2. Kurul başkanı ve üyeleri ile uzman ve diğer çalışanlar Ceza Kanunu uygulamasında Devlet memuru sayılırlar.
Hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve ücretin ödenmesi:
Ek Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerin yanlarında çalışan personelin hizmet sözleşmeleri, tasfiyenin açılması kararı tarihinde sona ermiş sayılır. Bunların tasfiyenin açılması kararı tarihinden geriye doğru alamadıkları son bir aylık ücret alacakları (her şahıs için brüt yüzellibin lirayı geçmemek üzere) bankerin kasa mevcudundan veya yapılacak tahsilattan menkul kıymetler kurulu veya bu kurulun teşkil edilmediği hallerde tasfiye kurulu tarafından öncelikle ödenir.
Vergi tevkifatı:
Ek Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 42(1982), KHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
1. Menkul kıymetler kurulu ana parayı güvence altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan kuponların veya ana para ve faiz kuponlarının vergi tevkifatı yapılmaksızın ödenmesini sağlamak maksadıyla vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. Menkul kıymetler kurulu ana parayı güvence altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan tahvillerin faizlerinin gerektiğinde itfa süresi sonuna kadar vergi tevkifatı yapılmaksızın ödenmesini sağlamak maksadıyla vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir. Bu durumlarda vergi sorumlusu tevkifi gereken vergiyi en geç bir ay içinde tasfiye masasına Hazine alacağı olarak kaydettirir.

2. Menkul kıymetler kurulu, mevduat sertifikalarının, tahvillerin ve bunlara ait kuponların bankalar veya şirketlerce değiştirilmesi dolayısıyla verilmiş yeni menkul kıymetlerin üzerinden ödenecek olan faizlere ilişkin vergi alacağını tasfiye masasına kaydettirmek üzere vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir.

3. (Ek : 21/7/1982 - KHK - 42/1 fık.) Menkul kymetler kurulu
   42
   Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca tahvillere itfa sonuna kadar ödenecek faizlerin net ödenmesini sağlamak amacıyla, bu faizlere ilişkin vergi alacağını tasfiye masasına Devlet alacağı olarak kaydettirmek üzere vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir.

4. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/9
   md.) Vergi sorumluları bu maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarına dayanarak menkul kıymetler kurullarının verdiği talimata göre tahvil ve mevduat sertifikası faizlerinin net olarak ödenmesini sağlamak amacıyla tasfiye masasına Hazine alacağı olarak kaydettirmeleri gereken vergi kesintisini, faiz verilmeye başladığı andan itibaren mevduat sertifikası veya tahvilin vade tarihine kadar ödemeleri kapsayacak şekilde hesaplıyarak ilk faiz ödemesi tarihinden itibaren bir ay içinde ve bir defada alacak kaydettirirler. Bir defada yazdırılan vergi alacaklarında, vergi oranları vesair değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkacak farklılıkları, mevduat sertifikaları için bankalar, tahviller için tahvil ihraç eden şirketler tasfiyenin kapanmasına kadar tasfiye kuruluna daha sonra ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
  
27
Menkul kıymetlerin toplam değerinin ana paranın üzerinde olması hali:
Ek Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
Banka mevduat sertifikalarından veya tahvillerden faiz kuponları üzerinde bulunan veya faiz ödeme kaydı olan menkul kıymetlerin toplam değeri ana paranın üzerinde olan hallerde bu değerleri çıkaran ilgili bankaya veya şirketlere veya bunlara aracılık eden bankalara sadece ana paranın ödenip anılan faiz karşılıklarının tasfiye masasına ödenmesi talimatını vermeye menkul kıymetler kurulu yetkilidir.
Yeni çıkarılan mevduat sertifikalarının veya açılan mevduat hesaplarının süreleri:
Ek Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.; Değişik : 25/9/1982 - KHK - 48/10 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponların bankalarca mevduat sertifikaları ile değiştirilmesi veya bunlar karşılığında vadeli mevduat hesabı açılması halinde yeni mevduat sertifikalarının veya mevduat hesaplarının süreleri tasfiye kararı tarihinden itibaren kalan sürenin iki katını ve her halükarda iki yılı geçmemek şartıyla serbestçe tayin edilir. Bankalar bu hükme aykırı olarak daha önce yapmış oldukları işlemleri bir ay içerisinde düzeltmek zorundadırlar.
Sınai ve ticari teşebbüslerin tasfiyesi:
Ek Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
1. Tasfiyesine karar verilen bankerlere ait sınai ve ticari nitelikteki teşebbüslerin bulunduğu haliyle tasfiyesi veya işlerinin tamamlanmasından sonra tasfiyesi Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilecek esaslar çerçevesinde yapılır.

2. Bu suretle tasfiye edilecek sınai ve ticari kuruluşlardan elde edilecek net bakiye tasfiye kurulu emrine tahsis edilir.
Bankerler adına yapılan işlemlerde yükümlülük:
Ek Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
1. Tüzel kişi bankerlerin ortakları, yöneticileri, denetçileri, müdürleri ve çalıştırdıkları kişilerin tüzel kişilik adına yaptıkları borçlanma işlemleri, ana sözleşmede borçlanma için kabul edilmiş olan temsil şartına bakılmaksızın tüzel kişiliği bağlar.

2. Gerçek kişi bankerlerin yönetici ve çalıştırdığı kişilerin temsil yetkisi olmadan banker adına yaptıkları borçlanma işlemleri de aynı şekilde bankeri yükümlülük altına sokar.
Bankerlerin, yöneticilerin ve diğer personelin yükümlülükleri:
Ek Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 40(1982) (7/7/1982 - KHK - 40/13 md.; Değişik :25/9/1982 - KHK - 48/11 md.)
Kendilerine ayrıca izin verilmedikçe tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerle, bunların yönetim kurulu üyeleri yönetici müdür ve gerekli görülen personeli, tasfiye kurulu ve menkul kıymetler kurulunun emri altında bulunmakla yükümlü olup gerektiğinde kolluk kuvvetleri ile getirilirler. Kurullar emri altında çalıştırdıkları personelin işine herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın son verebilirler. Kurullar emri altında tuttukları kişilerden Maliye Bakanlığının iznini alarak çalıştırdıklarına Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek ücretleri öderler.
Maliye Bakanlığının yetkisi:
Ek Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına açıklık getirilmek üzere, Maliye Bakanlığı tebliğler çıkarmaya yetkilidir.
28
(Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/12
   md.) Bu tebliğlerin hükümlerine uyulması zorunludur.
  
Yazıma tabi olmayan alacaklar:
Ek Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 50(1982), KHK 48(1982), KHK 40(1982) (Ek : 7/7/1982 - KHK - 40/13 md.; Değişik : 9/11/1982 - KHK - 50/4 md.)
1. Banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlara bağlı alacaklar menkul kıymetler kurulu ile tasfiye kuruluna yazdırılmaz. İcra ve İflas Kanununun 213 üncü maddesinde yazılı haklarla 231 inci maddesinde yazılı olan alacaklar da aynı hükme tabidir. Ancak;

a)
   40
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 7/7/1982 tarihinden önce veya,

b)
   40
   sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmekle birlikte menkul kıymetler kurulları teşkil olunup faaliyete geçmeden ellerinde bulunan, bankere yatırdıkları anapara karşılığı mevduat sertifikası faiz kuponlarını bankalara ibraz ederek vergi stopajı yapıldıktan sonra tahsil edenler, vergi stopajına tekabül eden anaparadan alacaklarını, bu maddenin 2 nci fıkrasında yazılı listelere kaydedilmek üzere itiraz süresi içerisinde tasfiye kurulundan ayrı olarak menkul kıymetler kurulu teşmil olunan hallerde bu kurul'a, aksi halde tasfiye kuruluna kaydettirirler.

2. Tasfiye Kurulundan ayrı olarak menkul kıymetler kurulu teşkil olunan hallerde bu kurul, aksi halde görevli tasfiye kurulu, banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kupona bağlı alacağı olanların anapara alacakları ile tasfiyenin açılması tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarını mevcut kayıtlardan tespit ederek isim veya referans numaralarına göre düzenleyecekleri listeyi Resmi Gazete'de ilan ederler. Bu ilanda, ilgili banker ve alacaklılar tarafından ilandan itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebileceği, itiraz dilekçesine bütün belgelerin kendileri veya temsilcileri tarafından onaylanmış fotokopilerinin eklenmesinin gerektiği ve itiraz edilecek kurulun adı ve yeri belirtilir.

3. Menkul kıymetler kurullarınca hazırlanan listelere yapılacak itirazlara ilişkin dilekçeler bu kurullara verilir. Kurullar itiraz dilekçelerini, görüşlerini de ekleyerek bir karar verilmek üzere ilgili tasfiye kuruluna intikal ettirirler. Tasfiye Kurulunca itirazı reddedilenler kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli mahkemede dava açabilirler.
  
Menkul kıymetlerin banker kuruluşları arasında devri:
Ek Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 42(1982) (Ek : 21/7/1982 - KHK - 42/2 md.)
Bir ortağın, sermayesinin yüzde 51'inden fazlasına sahip olduğu banker kuruluşların stokunda bulunan menkul kıymetlerin, ihtiyaç durumuna bağlı olarak anılan banker kuruluşları arasında devredilebilmesine ilişkin düzenlemeleri ilgili menkul kıymetler kurulları, bunların teşkil edilmedikleri hallerde ilgili tasfiye kurulları birlikte kararlaştırırlar ve gerekli devir işlemlerini yaparlar.
Tahvillere ilişkin düzenlemeler:
Ek Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 42(1982) (Ek : 21/7/1982 - KHK- 42/2 md.)
1. Tasfiyesine karar verilen bankerler vasıtasıyla pazarlanan tahvillerin ana paraları, ilgili şirketler tarafından vadelerinde ödenir.

2. Bu tahvilleri ellerinde bulunduran gerçek kişilere; tahvil üzerinde kupon olup olmamasına bakılmaksızın, tahvilleri ihraç eden şirketlerin tesbit edecekleri bankalar tarafından banker hakkında tasfiye kararı verildiği tarihten (1 Temmuz
29
1982 tarihinden önce tasfiye kararı verilen hallerde 1 Temmuz 1982 tarihinden) başlayarak 2 yıl süre ile tasarruf sahibinin tercihine göre, ayda %2,1 veya yıllık % 28 faiz ödenir. İhraç edildiğinde faiz oranı % 28 'in altında olan tahvillerin faiz oranları % 28'e çıkarılır. Tahvilin üzerinde faiz kuponu bulunmayan hallerde, kuponların tasfiyeye tabi bankerce alıkonulduğunun ilgili menkul kıymetler kurulunca belgelendirilmesi zorunludur. Anılan tahvillerden, 1 Temmuz 1984, 1 Temmuz 1985 ve 1 Temmuz 1986 tarihinden sonra vadesi gelerek geri ödenecek tahvillerin yıllık faizleri 1984 yılı için % 30, 1985 yılı için % 32 ve 1986 yılı için de % 34 oranında tesbit edilir ve faizler bu oranlar üzerinden ödenir. İhraç faiz oranları % 34 ve daha fazla olan tahvillere ihraç faiz oranları üzerinden ödeme yapılır.

3. Tahvillerin kuponları, ilgili menkul kıymetler kurulunca belgelendirilmedikçe tahvil aslından ayrı olarak işleme tabi tutulamaz. Bu konuda yapılacak işlem ilgili menkul kıymetler kurulunca tesbit edilir.
Ellerinde sadece tahvil faiz kuponu bulunduran kişiler:
Ek Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 42(1982) (Ek : 21/7/1982 - KHK - 42/2 md.)
1. Tahvillerin faiz kuponlarını açtıkları krediler karşılığında teminat olarak muhafaza eden gerçek ve tüzel kişiler, bu faiz kuponları karşılığı olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye kurullarına alacak olarak yazdırırlar ve kuponları ilgili bankerin tasfiye masasına verirler.

2. 1982 ve 1983 yıllarına ait tahvil kuponları karşılığı olarak ilgili şirketlerce tasarruf sahiplerine sadece 1 Temmuz 1982 tarihinden kupon vade tarihine kadar olan dönem için faiz ödendiği hallerde, tasfiye kurulları faiz kupon bedellerinin farkını tahvil ihraç eden şirketlerden talep eder.
Aracı bankaların tespiti:
Ek Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982), KHK 42(1982) (Ek : 21/7/1982 - KHK- 42/2 md.)
1. Tahvilleri ihraç eden şirketlerin veya bunların ortaklarının hissedar oldukları bankalar tahvillere ilişkin işlemleri yapmakla yükümlüdürler. Bu tür ortaklık ilişkisi bulunmayan şirketler tahvillere ilişkin işlemleri yapacak bir özel banka bulmakla mükelleftirler.

2. Gereğinde tahvillere ilişkin işlemleri yapacak bankayı tesbite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

3. (Ek : 25/9/1982 - KHK -
   48/14
   md.) Aracı bankaların Maliye Bakanlığınca belirlenecek süreler içerisinde tesbit ve ilan edilmesi ve tesbit olunan bu bankaların ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Kanun Hükmünde Kararnamenin gerektirdiği işlemlere başlamaları zorunludur.
  
Kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi:
Ek Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 43(1982) (Ek : 5/8/1982 - KHK - 43/1 md.)
Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetleri alım - satımı ile uğraşan kuruluşların hukuki ve mali bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç, ilke ve esaslarına göre düzenlemeğe ve bu suretle bu kuruluşlardan gerekli görülenlerin mal varlıkları, defter ve kayıtları hakkında her türlü muhafaza tedbiri almaya; tasarruf sahiplerine ve menkul kıymetlerinin satışına aracılık ettiği şirketlere karşı olan taahhütleri ile ilgili ana para ve faizlerin ödenme zaman ve şartları ile faiz oranlarını belirlemeye; haklarında gerektiğinde devir
30
veya birleştirme kararı almaya, devir veya birleştirme ile ilgili esas ve şartları belirlemeye; bunların yönetimini tesbit olunacak esaslar dahilinde bir bankaya tevdi etmeğe; gerektiğinde mevcut veya kurulacak bankaları sermayelerine iştirak ettirmeye; bütün bu işlemlerin ifasıyla ilgili olarak makul süreler vermeye ve bu ek madde ile ilgili gerekli diğer her türlü tedbiri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi:
Ek Madde 25 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 43(1982) (Ek : 5/8/1982 - KHK - 43/1 md.)
Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetlerin alım - satımı ile uğraşan kuruluşların hukuki ve mali bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun amaç, ilke ve esaslarına göre düzenlemek üzere ek madde 24 hükmüne göre haklarında Maliye Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar, faaliyetlerinin icrasını kısmen veya tamamen, geçici olarak ve Maliye Bakanlığınca kabul edilecek süre için erteleyebilirler.
Vergi, resim ve harçlardan muafiyet:
Ek Madde 26 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 43(1982) (Ek : 5/8/1982 - KHK - 43/1 md.)
Ek 24'üncü madde gereğince alınacak tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bütün işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Tedbir kararı alınan kuruluşlar hakkında uygulanmayacak hükümler:
Ek Madde 27 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 45(1982), KHK 43(1982) (Ek : 5/8/1982 - KHK - 43/1 md.)
Faaliyetleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca, ek 24 üncü madde hükmü uyarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar hakkında, icra ve iflas yoluyla takip yapılamaz ve bu kuruluşlar hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunun ek ve değişikliklerindeki (43 sayılı KHK hariç) tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanamaz.

(Ek : 13/9/1982 - KHK -
   45/2
   md.) Ancak, sermaye piyasasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken veya bu düzenlemeden önce şirket alacaklılarının haklarını haleldar edecek mahiyette işlem yaptıkları tesbit edilen kuruluşlar hakkında, Maliye Bakanlığı 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin diğer Kanun Hükmünde Kararnamelerle tadil edilmiş hükümleri çerçevesinde tasfiye isteme hakkına sahiptir. Bu takdirde 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanmaz.
  
Menkul kıymetlerin alım satımı faaliyetinde bulunacak kuruluşlar:
Ek Madde 28 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3794(1992), KHK 45(1982) (Ek : 13/9/1982 - KHK - 45/2 md.; Mülga : 29/4/1992 - 3794/39 md.)
Menkul kıymetlerin alım satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların tabi olacağı asaslar :
Ek Madde 29 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3794(1992), KHK 53(1983), KHK 45(1982) (Ek : 13/9/1982 - KHK - 45/2 md.; Mülga : 29/4/1992 - 3794/39 md.)
Menkul kıymetleri alım-satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların önceki işlemlerinin tabi olacağı esaslar :
Ek Madde 30 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3794(1992), KHK 45(1982) (Ek :13/9/1982 - KHK - 45/2 md.; Mülga : 29/4/1992 - 3794/39 md.)
31
Ek Madde 31 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4568(2000), KHK 48(1982), KHK 45(1982) (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.)
Menkul kıymet alım satımı faaliyetinde bulunan kuruluşları ortakları ve iştirakleri alacaklarının ödenme zamanı :
Ek Madde 32 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4568(2000), KHK 45(1982) (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.)
Ek Madde 33 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4568(2000), KHK 53(1983), KHK 52(1982), KHK 45(1982) (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.)
Ek Madde 34 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3794(1992), KHK 45(1982) (Ek : 13/9/1982 - KHK - 45/2 md.; Mülga : 29/4/1992 - 3794/39 md.)
Tasfiye masalarına ait paraların tevdii ve faizi:
Ek Madde 35 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.)
Tasfiye kurullarının tasfiye yasasına ait olup İcra ve İflas Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne göre bankalara yatırdıkları paralar faiz bakımından tasarruf mevduatı hükümlerine tabidir. Bu paralara bankalarca vadeli yatırılıp yatırılmadıklarına bakılmaksızın, hesapta kaldıkları sürelere tekabül eden faiz oranı üzerinden faiz ödenir.
Tebligat:
Ek Madde 36 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK - 53/12 md.)
Bankerlere, bankerlere borçlu olanlara, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı olan kişilere ve bu kişilere borçlu olanlar ile aynı maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilenlerin mevduat, para, mal hak ve menkul kıymetlerini ellerinde bulunduranlara mahkemeler, icra ve iflas daireleri ile tasfiye kurulları tarafından yapılacak tebligatlar, bunların borç bildirme dilekçesi veya senetlerdeki adreslerine ya da sair suretlerle tesbit edilmiş olan adreslerine yapılır. Adres değişikliğinin bildirilmemiş olması halinde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır.
İsticvap:
Ek Madde 37 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.)
1. Mahkemeler ve Tasfiye Kurulları, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı olan kişilere borçlu olanları isticvap edebilirler. İsticvaplarına karar verilen kişi mahkemenin yargı çevresi dışında mukim ise istinabe suretiyle de isticvap olunabilir.

2. İsticvap için açıklamalı davetiye ile çağrılan kişi gelmediği veya sorulan hususlara cevap vermediği takdirde, sorulan hususları ikrar etmiş sayılacağı gibi ayrıca gerektiğinde kolluk kuvvetiyle getirilme kararı da verilebilir. İkrar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 236 ncı maddesine yazılı sonuçlar doğurur.
33
3. İsticvap hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu hükme aykırı olmıyan hükümleri de uygulanır.
Avukatlık Ücreti :
Ek Madde 38 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.; Değişik : 12/1/1983 - KHK - 53/13 md.)
Tasfiye Kurulları ile menkul kıymetler kurullarının taraf olduğu dava ve takipler nedeniyle adli ve idari mahkemeler veya icra ve iflas dairelerinde hükmolunacak nisbi avukatlık ücreti hiçbir suretle 500 bin lirayı geçemez. Tasfiye kurullarının kararlarına ilişkin şikayet ve itirazlar ile sıra cetveline itiraz davalarındadeğere bakılmaksızın maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 44 üncü maddesi hükmü uyarınca açılacak davalar nedeniyle de tasfiye kurulu aleyhine avukatlık ücreti takdir olunmaz.
Vergi, resim ve harçlar ile kefilin alacağının yazdırılması :
Ek Madde 39 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 48(1982) (25/2/1982 - KHK - 48/16 md.; Değişik : 12/1/1983-KHK- 53/14 md.)
Vergi, resim ve harç alacakları ile bankerin borcunu bir aylık yazım süresi geçtikten sonra ödeyen kefilin alacağı tasfiye kurullarına tasfiyenin kapatılmasına kadar yazdırılabilir. Şu kadar ki, bu alacaklar, yazımlarından evvel kararlaştırılmış paylaşmaya katılamazlar.
Beyanat yasağı :
Ek Madde 40 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.)
Görevli mahkemeler nezdinde teşkil olunan tasfiye kurulları ile menkul kıymetler kurullarının başkan, üye ve diğer çalışanları bu görevlerini ilgilendiren konularda herhangi bir surette basına açıklama ve beyanda bulunamazlar. Bu yasak, görevden ayrılmış bulunanlar için de ayrılış tarihinden itibaren 2 yıl süre ile devam eder.
Pay cetvelinin duyurulması ve şikayet :
Ek Madde 41 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.)
1. Sıra cetveli kesinleşince tasfiye kurulu paraların pay cetvelini ve son hesabı yapar. Pay cetveli ve son hesap tasfiye kurulunun ilan yerinde 10 gün süre ile asılı bırakılır.Alacaklılara ayrıca tebligat yapılmaz.Geçici dağıtmada da aynı hüküm uygulanır.

2. Alacaklılar pay cetveli ile geçici dağıtmaya karşı yukarıda belirtilen sürenin bitiminden itibaren 7 gün içinde görevli mahkemeye başvurabilirler.
Son rapor ve kapatma kararı :
Ek Madde 42 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.)
Paralar dağıtıldıktan sonra tasfiye kurulu görevli mahkemeye son bir rapor verir. Mahkeme evrak üzerinde yapacağı inceleme sonucunda tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma kararı verir. Karar mahkemece Resmi Gazete'de ilan ettirilir.
Bankerlerin, ortakları, yöneticileri,denetçileri ve müdürlerinin sıfatlarına itiraz :
Ek Madde 43 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.)
Banker ortaklarının, yöneticilerinin, denetçilerinin ve müdürlerinin kendileri tarafından bu sıfatlarına ilişkin olarak yapılacak itirazların tasfiye kurullarınca reddi halinde bunlar, kararın
34
tebliğinden itibaren 10 gün içinde görevli mahkemeye şikayette bulunabilirler. Mahkemece verilen karar tefhim veya tebliğinden itibaren temyiz olunabilir. Tasfiye kurullarının itirazın kabulüne dair kararları mahkemenin onayına tabidir. Mahkemenin bu onama kararı ile, şikayetin kabulüne dair kararları mahkemece temyiz incelemesi için re'sen Yargıtaya gönderilir.
İsbatı gereken alacaklar:
Ek Madde 44 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983), KHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.)
1. (Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/15
   md.) Aynı bankerden miktarı toplam 5 milyon TL. dan fazla olan (5 milyon dahil) anapara alacakları hakkında alacaklıları tarafından sıra cetvelinin ilanından, sıra cetveli daha önce ilan edilmiş olanlar için de 14/10/1982 tarihinden itibaren 15 gün içinde tasfiye kurulu aleyhine dava açılmadığı veya açılan davada alacağın varlığı ve geçerliliği isbat olunmadığı takdirde bu alacak sıra cetvelinden çıkarılır.

2. Dava konusu yapılan alacaklar için ayrılan paylar bankaya yatırılarak davanın kazanılması halinde davacıya ödenir, aksi halde alacağını tamamen alamamış olan alacaklılar paylaştırılır.

3. Bu alacaklılarla, alacak miktarı ne olursa olsun sıra cetveline kaydedilmemiş olan alacaklılar dava açmadıkları takdirde bunlarla bunların fiillerine iştirak edenler hakkında gerçek dışı beyanda bulunmaktan dolayı ceza kovuşturması yapılmaz.

4. (Değişik : 12/1/1983 - KHK -
   53/15
   md.) Tasfiyeye tabi bankerler arasındaki borçlanmalarda ve Bakanlıklar ile kamu kuruluş ve kurumlarının bankerlerden olan alacakları hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.
  
Üçüncü kişilere emanet edilen menkul kıymetler:
Ek Madde 45 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 48(1982) (Ek : 25/9/1982 - KHK - 48/16 md.)
Tasfiyelerine karar verilen bankerler tarafından satılmış olup alıcı adına banker tarafından diğer bir gerçek veya tüzel kişiye emanet edilen menkul kıymetler, bu gerçek ve tüzel kişiler tarafından adına emanete alındıkları kişilerin bilgi ve rızası dışında bankere iade edildikleri veya herhangi bir şekilde elden çıkarıldıkları takdirde emanet edildikleri gerçek ve tüzel kişiler bunların bedellerini ödemek zorundadırlar.
Tasfiyeyi gerektiren işlemlerde kanuni karine:
Ek Madde 46 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 50(1982) (Ek : 9/11/1982 - KHK - 50/5 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulamasında,
   45
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı listedeki kuruluşların, Ek 29 uncu maddeye aykırı işlemleri, alacaklıların haklarını halekdar eden ve bu kuruluşların tasfiyelerine karar verilmesini gerektiren işlemlerden sayılır.
  
Aciz vesikası:
Ek Madde 47 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 50(1982) (Ek : 9/11/1982 - KHK - 50/5 md.)
1.Tasfiye masası, alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz vesikası verir. Aciz vesikası ilam hükmünde olup, alacaklıya İcra ve İflas Kanununun 277 nci maddesinde yazılı hakları sağlar. Aciz vesikası hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

2. Alacaklı aciz vesikasına istinaden banker ve diğer sorumlular hakkında icra takibine girişirse icra emri tebliğine gerek yoktur. Ancak,yeni mal iktisap edilmedikçe takip talebinde bulunulamaz.
35
3. Aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenemez ve bu alacak hakkında zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

4. Kefiller, müşterek boçluları ve borcu tekeffül edenler aciz vesikasındaki miktar için vermeye mecbur oldukları faizden dolayı borçluya rücu edemezler.

5. Takip nedeniyle çıkacak anlaşmazlıkların çözümlenmesinde takip yapılan icra dairesinin bağlı bulunduğu tetkik mercii görevli olup,yeni mal iktisap edilmediğine dair itirazlar genel hükümler ve basit yargılama usulüne göre karara bağlanır.
Üçüncü kişilerin istihkak iddiaları :
Ek Madde 48 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 50(1982) (Ek : 9/11/1982 - KHK - 50/5 md.)
1. Üçünçü kişiler tarafından mülkiyete ilişkin istihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendilerine verilip verilmeyeceğini tasfiye kurulu kararlaştırır. Eşyanın iadesine dair kararlar görevli mahkemenin onayına tabidir.

2. Tasfiye kurulu; istihkak iddiasını reddederse üçüncü kişiye tasfiye işlerini yürütmekle görevli mahkemede dava açması için 7 günlük bir mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü kişi tasfiye masasına karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır.

3. İstihkak davası reddolunursa, dava konusu eşyanın değerinin % 25'inden aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına talep aranmaksızın asıl dava ile birlikte hükmolunur.
Hukuk davalarının durması:
Ek Madde 49 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 50(1982) (Ek : 9/11/1982 - KHK - 50/5 md.)
1. Tasfiyenin açılması kararının ilan edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın acele haller müstesna olmak üzere tasfiyesine karar verilmiş olan bankerlerin davacı veya davalı olduğu hukuk davaları tasfiye kararı ile durur ve ancak mahkemece durumun tasfiye kuruluna re'sen duyurulmasından, duyuru yapılmamış olan hallerde de alacaklılar sıra cetvelinin ilanından itibaren bir ay sonra devam olunur. Bu durumda davaya banker adına tasfiye kurulu temsilcisi katılır. Aksi halde yapılmış olan işlemler tasfiye masasına karşı geçersizdir. Bu hüküm 16 ncı maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde sayılan mal, hak ve alacaklarla ilgili davalarda ise tasfiye kurulunun asli müdahil olarak davaya katılması suretiyle uygulanır.

2. Davanın durduğu müddetçe zamanaşımı ve hakkı düşüren müddetler işlemez. 16/12/1982 tarihinden önce karara bağlanmış olan davalarda karar kesinleşmemiş ise tasfiye kurulları temyize başvurabilirler. Ancak, bu durumda tasfiye kurulu temsilcisinin huzuru sağlanmadan davaya devam edilmiş olması hali tek başına bozma sebebi sayılamaz.

3. Şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan zarardan doğan tazminat davalarıyla evlenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine dair uyuşmazlıklarda bu madde hükmü uygulanmaz.
İpotek hükmündeki taahhütler:
Ek Madde 50 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 50(1982) (Ek : 9/11/1982 - KHK- 50/5 md.)
Tasfiyenin kaldırılmasını temin için üçüncü kişilerin taşınmazlarını teminat göstermelerine ilişkin mahkeme veya noter huzurundaki taahhütlerine dayanılarak görevli mahkemece tapu idaresine yazılacak yazı üzerine tapu kaydına konulan şerh birinci derece ve birinci sırada ipotek hükümlerini doğurur. Üçüncü kişilerin önceden mevcut olan hakları saklıdır. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
36
Tasfiye kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu olmadıkları işler :
Ek Madde 51 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek :12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
Tasfiye kurulları başkan ve üyelerinin, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan kararnamelerle sonradan yetkili kılındıkları hususlarda,bu yetki hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce ve ancak bu yetkilere uygun şekilde yaptıkları işlemler ve aldıkları tedbirler nedeniyle haklarında hukuki cezai sorumluluk iddiası ile dava açılmaz.
Yönetici, denetçi ve müdürlerin kısmen sorumlu oldukları haller :
Ek Madde 52 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek : 12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
Bankerin tasfiyesi için yapılan ilk başvuru tarihinden geriye doğru en çok bir ay süre ile yönetici,denetçi ve müdürlük görevi yapmış olanların yanında çalıştıkları bankerin alacaklılarına karşı sorumlulukları,sözkonusu görevlere başladıkları tarihten sonra edindikleri mal ve haklarla sınırlıdır.
Bankere borçlu olanların tasarrufları :
Ek Madde 53 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek : 12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
1 - Bankere borçlu olanların borcuna yeter derecede teminat göstermemiş veya malları üzerine tedbir konulamamış ya da tedbir konulan mallarının borcu karşılamamış olması durumunda, tasfiye kurulunun talebi üzerine görevli mahkemece bunların borcun doğumundan sonraki tasarrufları hakkında, üçüncü kişilerle yapılan ivazlı tasarruflar hariç olmak üzere, 14 üncü madde hükümlerinin kıyasen uygulanmasına karar verilir. Borçlular, bu suretle geçersiz sayılan tasarrufların bu tasarruflardan yararlanmış olanlar da edindikleri menfaatleri, tasfiye kurulu tarafından yapılacak tebligattan itibaren 10 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar. Geçersiz tasarruflardan yararlanmış olanlar edindikleri menfaatleri ellerinden çıkarmış iseler, tasfiyenin açılması tarihindeki değeri kadar kişisel malları ile sorumlu olup, sorumlu oldukları değer tutarında taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini aynı süre içinde tasfiye kuruluna bildirmek ve geçersiz tasarruflardan edinilen menfaatler veya bunların değeri tutarındaki malları, tasfiye kurullarınca yapılacak tebligattaki süre ve şartlar dahilinde teslim etmekle yükümlüdürler. Yapılacak tebligatta, makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai yönden sorumlu olacakları hususu da bildirilir.

2 - Yukarıda sözü edilen geçersiz tasarruflar nedeniyle borçluya dönen mal, hak ve alacakları ile borçlunun mevcut para, mal, hak ve alacakları ilgili bankerin tasfiye masasına girer. Şu kadar ki, faiz ve diğer masrafları ile birlikte borcun tamamının karşılanmasından sonra geriye kalan miktar borçluya iade edilir.
Dava ve takiplerin önceliği:
Ek Madde 54 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek : 12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
Görevli mahkemelerle diğer mahkeme ve icra daireleri, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tasfiyesi yürütülen bankerler ve diğer ilgilileri hakkındaki dava ve takipleri öncelikle ve ivedilikle yürütürler.
İflas kararının faiz işlemesine engel olmaması:
Ek Madde 55 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek :12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
14 Ocak 1982 tarihinden önce iflasına karar verilmiş olup da tasfiyesine karar verilen bankerler hakkında İcra ve İflas Kanununun 196 ncı maddesinin faizin kesileceği hakkındaki hükmü uygulanmaz. Bu konuda evvelce verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkeme kararları bu hükmün uygulanmasına engel teşkil etmez.
37
Borç senetlerinin karşılıksız değiştirilmesi :
Ek Madde 56 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek :12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
Gerçek ve tüzel kişilerce veyahut bunların ortakları tarafından faiz karşılığı toplanan paralarla ilgili olarak düzenlenmiş olan borçsenetlerinin, tasfiyeye tabi gerçek veya tüzel kişi bankerlerce düzenlenip imzalanan yeni senetlerle değiştirildiği, senet alacaklılarından herhangi birisi veya yeni senet veren bankerin tasfiye işlerini yürüten tasfiye kurulu tarafından tasfiye kararının ilanından itibaren tasfiye kararı daha önce ilan edilmiş ise 13/1/1983 tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli mahkemede açılacak dava ile isbat edildiği takdirde, ilk senetten borçlu olanlar,yeni senet veren gerçek ve tüzel kişi bankerlerin tasfiye masasına karşı bütün mal varlıkları ile sorumlu oldukları gibi haklarında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Ancak sorumluluk iddiası ile haklarında dava açılanlar,değiştirilen senetlerin karşılığını da devrettiklerini tevsik edilmiş belgelerle isbat etmeleri halinde sorumlu tutulamazlar.
Banker ve bankerlerin yanında çalışan kişilerin yükümlülüğü:
Ek Madde 57 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek : 12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendinde gösterilen kişiler hakkında Kararnamenin 9 uncu maddesinin 5 numaralı fıkrası hükmü uygulanır. Ancak tasfiye kararı daha önce ilan edilmiş ise, bunların beyanda bulunma süresi 13/1/1983 tarihinde başlar.

2 – Gerçek ve tüzel kişi bankerler, yanında çalıştırdığı kişilere 14 Ocak 1982 tarihinden geriye doğru iki yıl içinde ve bu tarihten sonra ivazlı veya ivazsız olarak devrettikleri veya temin ettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetleri tasfiyelerinin ilanı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili tasfiye kuruluna beyan etmekle yükümlüdürler. Tasfiyelerinin açılması kararı daha önce ilan edilmiş olan bankerlerin beyanda bulunma süresi 13/1/1983 tarihinde başlar.
Tasfiye dönemi ve tasfiye beyannamesi:
Ek Madde 58 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek : 12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararmamenin Ek 42 nci maddesinde Tasfiye Kurullarınca düzenlenmesi öngörülen son rapor Vergi Kanunları bakımından tasfiye dönemine ilişkin olarak tutulması gereken kanuni defterler yerine geçer. Söz konusu raporda bu amaca uygun bilgilere de yer verilir. Bu maddenin uygulanmasında Vergi Kanunları bakımından tasfiye dönemi tasfiyenin açıldığı tarihten kapandığı tarihe kadar geçen süreyi ifade eder. Bu süreye ilişkin beyanname, Ek - 42 nci maddeye göre görevli mahkemenin vereceği kapanma kararı tarihini izleyen 1 ay içerisinde bankerin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Tasfiye kurulları hakkında uygulanacak vergi cezaları:
Ek Madde 59 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek : 12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
13/1/1983 tarihine kadar tasfiye kurullarınca vergi kanunlarına göre yerine getirilmesi gereken vergilendirme ile ilgili ödevlerden herhangi bir nedenle yerine getrilememiş olanların bu tarihten itibaren üç ay içinde yerine getirilmesi halinde ceza kesilmez. Daha önce kesilmiş olan cezalar terkin edilir. Bu tarihten sonra vergi kanunlarında belirtilen sürede yerine getirilemeyen sözkonusu ödevler için, tasfiye kurullarınca mazeret beyanında bulunulmak suretiyle Maliye Bakanlığından süre talep edilir. Mazeretin uygun görülmesi halinde ödevin yerine getirilmesi için
38
anılan Bakanlıkça yeterli bir süre tayin olunur. Bu ek süreye rağmen ödevin yerine getirilmemesi durumunda tasfiye kurulu hakkında Vergi Usul Kanunundaki ceza hükümleri uygulanır.
Bankerlerin ortak olduğu adi ve ticari şirketlerdeki hisselerinin tahsili :
Ek Madde 60 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek : 12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin ortak olduğu adi ve ticari şirketleri temsile yetkili olanlar, 13/1/1983 tarihinden itibaren 15 gün içinde ara bilanço çıkararak bankerin payını nakit olarak belirlemek ve ilgili tasfiye kuruluna aynı süre içinde elden tebliğ etmekle yükümlüdürler. Tasfiye kurulları bu bilançoya karşı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde görevli mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler.

2. Şirket tarafından her ne sebeple olursa olsun bilançonun çıkarılmaması ve tebligatın yapılmaması halinde görevli mahkemenin duruşmasız olarak vereceği karar üzerine Tasfiye Kurulu şirketin,bütür defter ve kayıtları ile mal varlığına el koyarak 30 gün içinde bilançosunu bizzat çıkararak veya uzman elemanları marifetiyle çıkarttırarak mahkemenin onayına sunar. Mahkemece bilançoda noksan ve hatalı görülen hususlar tasfiye kurulu tarafından 15 gün içinde tamamlanıp düzeltilir. Kesinleşen bilançoya göre payına tekabül eden meblağ tasfiye kurulunca yapılacak tebligattan itibaren şirket tarafından 30 gün içinde tasfiye masasına ödenir. Tebligat mümkün olmazsa keyfiyet Resmi Gazete ile ilan olunur.

3. Tebliğden itibaren 15 gün içinde yeterli ve sağlam teminat gösterildiği takdirde bir yıl içinde ve en çok dört eşit taksitte aylık % 2 faizle birlikte ödeme yapılması da mümkündür. Ödeme durumunda bankerin şirketteki ortaklığı sona erer.

4. Bankerin şirketteki payını tasfiye kuruluna zamanında ödemeyen şirket hakkında ilgili kurulunca icra takibi yapılabileceği gibi tasfiyesine karar verilmiş olan bankerin şirketteki payı % 50'nin üzerinde ise görevli mahkemeden şirketin tasfiyesi istenebilir. Mahkemece tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiye işlemleri bu kararname hükümlerine göre tasfiye kurullarınca yürütülür. Şu kadar ki, tasfiye ile ilgili hükümler kooperatif şirketler hakkında uygulanmaz.

5. Haklarında bu madde gereğince işlem yapılan şirketler iflas ve konkordato talebinde bulunamayacakları gibi 3 üncü kişiler tarafından da iflasları istenemez. Bu madde hükümleri uyarınca verilecek mahkeme kararları kesindir.
Vadesine bir yıldan fazla kalan mevduat sertifikaları:
Ek Madde 61 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 53(1983) (Ek : 12/1/1983 - KHK - 53/16 md.)
Tasfiyelerine karar verilen bankerler tarafından pazarlanan mevduat sertifikalarından, vadelerinin bitimine bankerin tasfiye tarihinden itibaren bir yıldan fazla kalanlar, Ek 8'inci madde hükümlerine göre daha kısa vadeli mevduat sertifikaları ile değiştirilmelerine imkan bulunmadığı takdirde, ihraç eden bankalar tarafından bir yıl vadeli olarak işleme tabi tutulur ve vadelerinde faizleri ile beraber baliğ olacakları değer üzerinden bankerin tasfiye tarihinden başlamak üzere en çok iki yıl vadeli mevduat sertifikaları veya tasarruf mevduatı hesapları ile değiştirilirler. Bu halde, değiştirilen eski mevduat sertifikalarının tasfiye tarihindan itibaren bir yılı aşan süreye tekabül eden faizi ile yeni mevduat sertifikaları veya vadeli tasarruf mevduatı hesaplarının bu faize tekabül eden kısmına ödenecek faizler Bankanın talebi üzerine bankerin tasfiye masasına alacak kaydolunur.
39
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Bu Kanun hükmünde kararname gereğince görevlendirilen mahkemelerde görülmekte olan dava ve işleri aynı yerdeki diğer mahkemelere verebilir.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
Yukardaki maddelerde yeralan hükümler, bu konu için geçerli olup, ilgili mevzuatta değişiklik yapıldığı anlamını taşımaz.
Yürürlük:
Madde 24 - Bilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 25 - Bilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
40
EK I SAYILI LİSTE
(Ek : 13/9/1982 - KHK - 45/2 md.)
41-43
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  35 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EK VE DEĞİŞİKLİK

  GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

      KHK                                                                                                                          Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ ___________________________________________________ __________ 

  KHK/35                                                          —                                                            14/1/1982

  KHK/37                                                          —                                                             24/2/1982

  KHK/38                                                          —                                                               6/4/1982

  KHK/39                                                          —                                                             22/6/1982

  KHK/40           1)  2 nci ve 11 nci maddeler ile 35 sayılı KHK\'nin 4 üncü

                           maddesine eklenen 5 numaralı fıkra 22 nci maddesine eklenen 4

                                numaralı fıkra.                                                                                      1/2/1982

                           2)  13 üncü madde ile Kararnameye eklenen 6 ve 11 numaralı

                                ek maddeler.                                                                                       14/1/1982

                           3)  Ek 19 uncu madde                                                                              28/6/1982

                           4)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde                                                         7/7/1982

  KHK/42                                                          —                                                             21/7/1982

  KHK/43                                                          —                                                               6/8/1982

  KHK/45                                                          —                                                             13/9/1982

  KHK/48           1)  3 üncü Mad. 35 KHK 9 uncu maddesine eklenen 9 numaralı

                           fıkra, 15 inci madde ile kararnameye eklenen ek 35 inci ve

                                Ek 44 üncü maddeler.                                                                         14/1/1982

                           2)  15 inci madde ile Kararnamenin Ek 31 inci maddesine ek-

                                lenen fıkra                                                                                          14/9/1982

                           3)  Diğer maddeler yayımı tarihinde                                                      14/10/1982

  KHK/50           1)  5 inci madde ile 35 sayılı KHK \'ya eklenen Ek madde 46                 14/9/1982

                           2)  Diğer Maddeler yayımı tarihinde                                                     16/12/1982

  KHK/52                                                          —                                                          30/12/1982

  KHK/53           1)  35 sayılı KHK\'nin 1 inci maddesi ile değiştirilen 3 üncü

                           maddesinin 10 numaralı 9 uncu maddesi ile değiştirilen 18 inci

                           maddesinin 1 numaralı, 15 inci maddesi ile değiştirilen

                                Ek 44 üncü maddesinin 1 ve 4 numaralı fıkraları                               14/1/1982

                           2)  35 sayılı KHK bu kararnamenin 16 ncı maddesi ile eklenen

                                Ek 51, 52 ve 55 inci maddeleri                                                           14/1/1982

  3)       35 sayılı KHK\'nin 10 uncu maddesinin 2, 4 ve 5 numaralı

  fıkralarını değiştiren ve aynı maddeye 6, 7 ve 8 numaralı

                                fıkraları ekleyen 4 üncü madde                                                            7/7/1982

                           4)  35 sayılı KHK\'ye bu kararnamenin 16 ncı maddesi ile Ekle-

                                nen Ek 61 inci madde                                                                           7/7/1982

                           5)  35 sayılı KHK\'nin Ek 29 uncumaddesinin 5 inci fıkrasını

                           değiştiren 10 uncu madde                                                                        14/9/1982

                           6)  35 sayılı KHK\'nin Ek 38 inci maddesini değiştiren

                           13. madde                                                                                            14/10/1982

                           7)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde                                                       13/1/1983

       3794                                                           —                                                             13/5/1992

       4568                                                           —                                                             26/5/2000

  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (25)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul