En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan unvanlar arasına "Danıştay"dan sonra gelmek üzere " . . . Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı" ibaresi ilave edilmiştir. 
Madde 2 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin ikinci fıkrasında yeralan " . . . en çok üç yıla kadar. . . " ibaresi " . . . en çok dört yıla kadar. . . " şeklinde değiştirilmiş aynı Kanunun 114 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 3 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 657 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde sözü edilen "Sicil Not Defteri"ne uyulmadan düzenlenen siciller geçerlidir."
Madde 4 -
 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/11/1988 tarihli ve 347 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Genel Müdür olarak atanabilmek için yüksek öğrenim görmüş ve kamu sektöründe toplam en az on yıl çalışmış olmak şarttır. On yıldan daha az hizmeti olanlar için, özel sektörde geçen her iki hizmet yılı, kamuda geçen bir hizmet yılı sayılır. Dört yıl veya dört yıldan daha az kamu hizmeti bulunanlar için, kamu ve özel sektörde toplam veya yalnız özel sektörde en az onbeş yıl çalışmış olmak şartı aranır. " 
Madde 5 -
243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinde yeralan "% 10'una" ibaresi " % 12'sine" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 6 -
303 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak 25/6/1927 tarihli ve 1160 sayılı, 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı, 14/10/19 tarihli ve 2920 sayılı, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı kanunlar ve diğer mevzuatla Sanayi Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Başbakanlığa devredilmiştir."
Madde 7 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına, " . . . Başbakan Başmüşaviri. . . " unvanından sonra gelmek üzere, "Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları (MİT hariç) " ibaresi eklenmiştir. 
Madde 8 -
İçişleri, Milli Eğitim bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesine ait ekli (1) sayılı listelerde yeralan kadrolar ital edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölüm bölümlerinden çıkarılmıştır.
Madde 9 -
İçişleri, Milli Eğitim bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye letmesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli sayılı listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 
Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 11 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz konusu mevzuatın hukuki etkisini ortadan kaldırdığı mahkeme kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul