En son güncellemeler 27 Mayıs 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
PASAPORT KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU, YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU VE BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE 190 VE 281 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
5682 sayılı Pasaport Kanununun 28/5/1988 tarihli ve 3463 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesinin (A) bendinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T . C . Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştı­rılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir."

"Büyükşehir belediye başkanları ile il belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir." 
Madde 2 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesinin değişik birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık veya ücretlerini kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığı­na gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Kurumlarınca gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3' ü ödenir. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. " 
Madde 3 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Malî yılın her iki yarısı için de memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak katsayıyı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 
Madde 4 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 175 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir." 
Madde 5 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunla değişik ek geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer malî haklar; ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır." 
Madde 6 -
 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderlerinden ödenir. Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylıklarını kendi kurumlarından alırlar. Bunların yurt içi net aylıkları (ek gösterge, memuriyet taban ve kıdem aylığı ile ödenekler ve sair her türlü ödemeler dahil) yurt dışına transfer edilir. Transfer edilen ödemeler tutarı ile burslu gidenlerin aldıkları burs ve bunlara yurt içinde yapılan ödemeler tutarı, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisattan az ise, aradaki fark kurumlarınca kendilerine ödenir. Bunların okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri kurumlarınca karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir." 
Madde 7 -
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 46 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Zamanında ödenmeyen harç kredisi borçları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödenir. " 
Madde 8 -
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 15 inci maddesi aşağı­daki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer malî haklar; Yükseköğ­retim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır." 
Madde 9 -
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun değişik 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayrıca Başbakanlık merkez teşkilatında, programcı, çözümleyici ve bilgisayar işletmeni ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir." 
Madde 10 -
Yargıtay Başkanlığında kullanmak üzere ekli listede yer alan 9 adet kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünd e Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölü­müne eklenmiştir.
Madde 11 -
281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli uçuş personeli ve subay, astsubay, uzman jandarma, erbaş ve erlerden sıkıyönetim veya olağanüstü hal bölgelerinde veya İçişleri Bakanının belirleyeceği benzeri kritik yörelerde özel harekat veya operasyon timi olarak görev yapanlara, fiilen görev yaptıkları sürece bu sü­re ile orantılı olarak 200 ila 1500 arasında tesbit edilecek gösterge rakamının memur aylıkları­na uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, sıkıyönetim bölgelerinde Genelkurmay Başkanı, diğer kritik bölgelerde İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile aylık ek tazminat ödenir. " 
Madde 12 -
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 34 — Lisansüstü eğitim-öğretim maksadıyla halen yurt dışında bulunan araştırma görevlileri hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır. 
Madde 13 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 14 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete (Basılı))
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul