3143 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME.

Madde 1 -
3143 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil bulunan hizmetleri yürütmek, " 
Madde 2 -
3143 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin değişik (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü " 
Madde 3 -
3143 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiş­tirilmiştir.

"k) Lüzumu halinde sanayi mamullerinin maliyet incelemelerini yapmak, satış fiyatlarını veya değerlerini tesbit ve kontrol etmek." 
Madde 4 -
3143 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi matlabı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü

Madde 14 — Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğünün görevlen şunlardır :

a) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlık ile ilgili konularda mecburi uygulamaya konulması uygun görülenleri Bakan onayı ile mecburi tatbikata koymak, standardına göre denetimlerini yapmak veya yaptırmak,

b) Standartları bulunmayan sanayi mamulleri ve emniyet kuralları için, standartları hazırlanıncaya kadar kalite denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek, denetimini yapmak veya yaptırmak,

c) Mevzuatın diğer bakanlık veya makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticarette konu olan ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak,

d) Bakanlıkla ilgili kalite kontrol sistemlerinin kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak, organize ve koordine etmek,

e) 3516 sayılı ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ölçü ve ölçü aletleri ile aynı madde uyarınca Kanun kapsamına alınacak diğer ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanmasını sağlamak,

f) ölçü ve ölçü aletlerinin marka kaydını yapmak, tip ve sistemlerini onaylamak, ulusal ölçü etalonlarının muhafazasını sağlamak ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak,

g) Ayar istasyonlarının teknik yönden yeterlik muayenelerini yapmak, yetki belgelerini düzenlemek,

h) Laboratuvartar kurmak veya kurdurmak,

i) Mesleki eğitim kursları düzenlemek,

j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." 
Madde 5 -
3143 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelin An a Hizmet Birimleri bölümünün 7 numaralı bendi "Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü " olarak değiştirilmiştir. 
Madde 6 -
Ekli 1 sayılı listede belirtilen kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bölümünden çıkarılmıştır. 
Madde 7 -
Ekli 2 sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. 
Madde 8 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul