Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun S inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurumun dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum ve kuruluşlarca bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak pay; elektrik bedelinin bankalar vasıtasıyla tahsil edilmesi halinde, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, elektrik fatura veya makbuz bedellerini tahsil eden bankalar nezdinde açtıracağı hesaba, tahsilat anında bankalar tarafından re'sen intikal ettirilir.

Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurumun dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili diğer kurum ve kuruluşların bilançoları kesinleştiğinde, o yıla ait ödemeler ile bilançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar taraflarca tasfiye edilir, ödemenin gecikmesi halinde temerrüt faizi uygulanır." 
Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul