En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
511/512
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (9/11/1983 tarih ve2945 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (26/9/1984 tarih ve3045 sayılı Kanuna ek madde eklenmekte olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (8/1/1986 tarih ve3254 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmekte olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (8/6/1984 tarih ve217 sayılı KHK'ye ek madde eklenmekte olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (8/6/1984 tarih ve231 sayılı KHK'ye ek madde eklenmekte olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - KHK 433(1991) (Mülga: 5/7/1991 - KHK-433/16 md.)
Geçici Madde -
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında çalışmakta bulunan 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan personelden 32/A maddesinde yeralan diğer şartlar aranmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından itibaren altı ay içinde müracaat edenlerden yeterlik sınav sonucunda başarılı olanlar almakta oldukları aylık derecesine eşit Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uzman veya uzman yardımcısı kadrolarına atanabilirler.

Bu sınavda başarılı olamayanlara iki defa daha uzman ve uzman yardımcılığı sınavına girme hakkı tanınabilir.
Madde 7 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
512-1/513-(534-1)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  417 SAYILI KHK\\\'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ ___________________________________________________ _________

  KHK/433         a) 1 ve 3 üncü maddeleri                                                                            1/1/1992

                           b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde

                           Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bent-

                           leri hükümleri;

                           1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi

                            olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan

                           personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip

                           olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa

                           ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657

                           sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları

                           Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat

                           Teşkilatı personeli için                                                                            15/8/1991

                           2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına

                           giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim ele-

                           manları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi perso-

                           nelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hiz-

                           metleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfı-

                           na dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin

                           "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında

                           sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,

                           Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Ge-

                           nel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş

                           Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve

                           Saymanlık görevlerinde bulunanlar için                                                   15/1/1992

                           3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kad-

                           roları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler,

                           Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıfla-

                           rına ait bulunan personel için                                                                  15/7/1992

                           4. Kapsama dahil diğer personel için                                                       15/1/1993

                           c) Diğer maddeleri                                                                                   15/7/1991

                                                                                                                                           tarihinden

                                                                                                                                            geçerli ol-

                                                                                                                                           mak üzere

                                                                                                                                             8/7/1991

   
  
  
  417 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul