Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu­ nun 24 üncü maddesinin 7/12/1989 tarihli ve 3593 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Uçuştan ayrılanlar : Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandı­rılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, karahavacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak islemeyen subaylar yemden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer.'' 
Madde 2 -
926 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin 3/7/1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik (a) bendi ile 26/3/1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla değişik (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kısa hapis cezası, tecil edilen, tedbire veya para cezasına çevrilen cezalar hariç olmak üzere subayların;

1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyetleri halinde, infaz süresi de dikkate alı­narak gözaltı; tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri, 2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkûmiyet halinde açıkta geçen süreleri, 3. Firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararı île sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri, kıdemlerinden düşülür. Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhal yapılır."

d) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı insangücü temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mü­ hendislik, master) öğrenimi yapanlara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman bel­gesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara aynca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; kıdem verilir. 35 inci maddenin (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç olmak üzere Silahlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yu­
karıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim kaynağına göre subaylığa nasbedüen astsubaylar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir. 

Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz." 
Madde 3 -
926 sayılı Kanunun 29/9/1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla değişik 38 in­ ci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin; binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak." 
Madde 4 -
926 sayılı Kanunun 26/3/1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla değişik 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığının izni olmadan yabancı uyruklu kişilerle evlenenler," 
Madde 5 -
926 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Ödül, bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdi ve ayni armağanı," 
Madde 6 -
926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.

"Ek Geçici Madde 55 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasına çevrilen subay ve astsubayların gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçen süreleri karşılığında kıdemlerinden düşülen müddetler iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir.

Birinci fıkra uyarınca nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;

a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler, şartlar^haiz iseler kıdemlilikleri onanır.

c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal yapılır.

Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez ve özlük hakları verilmez.

Ek Geçici Madde 56 — Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi şartında aranacak sicil oranı hakkında, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikten önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.

Ek Geçici Madde 57 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmemiş olanların durumları, Genelkurmay Başkanlığınca yönetmelikte belirlenen esaslara göre incelenir ve durumları uygun görülenlerin ilişiği kesilmez." 
Madde 7 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  445 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul