En son güncellemeler 27 Mayıs 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
689
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvellerinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 19 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvelinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 20 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvelinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 21 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvelinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 22 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek gösterge cetvelinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 23 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Bu Kanuna ek gösterge cetvelinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 24 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Bu Kanuna ek gösterge cetvelinin eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 25 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun iki maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 26 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun iki maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 27 - (4/4/1988 tarih ve 320 sayılı KHK'nin 47 nci maddesine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 28 - (27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin 1 ve 2 nci maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 29 - (27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin 1 ve 2 nci maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 30 -
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almayan personele özel mevzuatları gereği daha yüksek bir tespit yapılmadıkça, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır.
  
Madde 31 -
28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme kararı alınan teşebbüs ve bağlı ortaklıklardaki sözleşmeli statüde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları, kamu kesimi sermaye payı % 50' nin altına düşünceye kadar Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile tespit edilir ve bu süre zarfında 399 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin
690
geçici 3 üncü maddesi uyarınca kadroları saklı tutulan personelin bulundukları kadrolarda aylık ve her türlü özlük haklarının saklı tutulmasına devam olunur. 
 
233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamuya ait bankalarla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerinde belirlenen kuruluşlardan yönetim kademelerinde sözleşmeli statüde personel çalıştıranların genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, müdür, grup başkanı, müdür ve başkan yardımcısı, şef ve memur gibi unvanlarla çalışan yönetim personelinin (kapsam dışı personel dahil) mevzuatlarına göre tespit edilecek sözleşme ücretlerinin yürürlüğe konulabilmesi için ilgili Bakanlıkça ayrıca Yüksek Planlama Kurulunun uygun görüşünün alınması şart olup sözkonusu ücretlerde gerektiğinde düzenleme yapmaya Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir. 
 
Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlilerine asli görevlerinin yanında Devlet iştirakleri de dahil olmak üzere kamuya ait iktisadi kuruluşlarda verilen yönetim kurulu başkan ve üyelikleri ile, denetçi ve tasfiye kurulu üyeliği görevleri hakkında da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 ncü maddesi hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun hükümleri uyarınca ek göstergelerin yeniden tespiti ile kıdem ve taban aylığı göstergelerinin Bakanlar Kurulunca artırılması dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
  
Geçici Madde 4 - 4081(1995) (Mülga : 28/2/1995 - 4081/3 md.)
Madde 32 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 33 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (18)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (60)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (4)
  Söz konusu mevzuatın hukuki etkisini ortadan kaldırdığı mahkeme kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul