İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1294 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigorta primi para olarak ödenir, ödeme için senet verilmesi halinde senet bedelinin tahsil edildiği tarihte ödeme yapılmış sayılır". 
Madde 2 -
6762 sayılı Tür k Ticaret Kanunu'nun 1295 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1295 - Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidin akit yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir.

Müteakip taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuç­ lan, poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu şartlar poliçe üzerine yazılır.

Sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidin ödendiği tarihten başlar.

Şu kadar ki, kara ve denizde mal taşıma işlerine ait sigortalarda sigortacının sorumluluğu, akdin yapıldığı andan başlayacağı gibi sigorta primi de henüz poliçe tanzim edilmemiş olsa bile, o anda muaccel olur.

Sigortacının sorumluluğu başlamadan önce sigorta ettiren kararlaştırılmış olan primin yarısını ödeyerek mukaveleden kısmen veya tamamen cayabilir". 
Madde 3 -
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1297 — Bir yıldan uzun süreli can sigortalarında, sigorta ettiren kimse, sigorta primini 1295 inci madde gereğince vermemiş veya prim tecil edilmiş yahut taksitlere bağlanmış olduğu halde işbu primi veya herhangi bir taksi di vadenin bitiminde ödememiş ise, sigortacı, kendisinin veya âkid sıfatıyla hareket eden vekilinin yazı ile sigortacıya bildirilmiş son ikametgâh veya meskenine resmi bir ihtarname veya taahhütlü mektup göndererek bir ay içinde sözkonusu ücret veya taksidi ödemez ise sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sü­renin bitiminde borç ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur. 

Diğer sigortalarda ise, sigorta ettiren kimse sigorta primini 1295 inci madde gereği vermemiş veya prim tecil edilmiş yahut taksitlere bağlanmış olduğu halde poliçede vadeleri tayin ve tesbit edilen herhangi bir taksidini, vade gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde dü­şer. Temerrüt gününü takip eden onbeş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği taktirde bu müddetin bitiminden itibaren onbeş gün süre ile sigorta teminatı durur.

Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği taktirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur. 

Teminatın durduğu süre içinde rizikonun gerçekleşmemesi şartıyla primin ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder."
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değiştirilen 1297 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 1/1/1995'de, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  kabul metni
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 05/07/1994 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul