Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
691
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 2 - Bilgi Butonu5449(2006) (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 3 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 4 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 5 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 6 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 7 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 8 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 9 - Bilgi Butonu5916(2009) (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 10 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 11 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 12 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 13 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 14 - Bilgi Butonu5449(2006) (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 15 - Bilgi Butonu5916(2009) (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 17 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 18 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 19 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 20 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 21 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5902(2009) (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 23 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 24 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 25 - Bilgi ButonuBilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 26 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 27 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 28 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 29 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 30 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 31 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 32 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 33 - Bilgi ButonuBilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 34 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 35 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 36 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 37 - Bilgi ButonuBilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 38 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Madde 39 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md.)
 
Ek Madde 1 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
 
Ek Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6337(2012), KHK 634(2011), 6111(2011), 4968(2003) (31/7/2003-4968/1 md.)
Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik programlarını Türkiye'de duyurmak; bu programlara katılım çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, izlemek ve Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunmak; bu programlar hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapmak ve uygulama sözleşmelerini imzalamak amacıyla tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, bu maddede belirtilmeyen durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi, Avrupa Birliği Bakanlığı ile ilgili olmak üzere Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı kurulmuştur.(1)

Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının uygulanması ile ilgili genel politikaların belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi kurulmuştur.(2)

Bu maddede geçen;

a) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları: Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve katılımcı ülkeler arasında eğitim ve gençlik alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan programları,

b) Komite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesini,

c) Merkez: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

d) Başkan: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanını,

e) Genel koordinatör: Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının yürütülmesinden ve bu programlara dahil alt programların genel koordinasyonunun sağlanmasından sorumlu Merkez personelini,

f) Program koordinatörü: Genel koordinatörlere bağlı olarak farklı program alanlarındaki faaliyetleri ve projeleri yürütmekten ve koordine etmekten sorumlu Merkez personelini,
(1) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı " ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
692
g) Destek birimleri koordinatörleri: Merkezin halkla ilişkiler, insan kaynakları, bilişim, finansman ve muhasebe gibi destek hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu personeli,

h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ı) Rehber: Merkezce verilen görevleri yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen elemanları, İfade eder.

Merkezin görevleri ve yetkileri; Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurmak, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etmek, yürütmek ve izlemek, Komisyona rapor halinde sunmak, program uygulamaları hakkında Komisyon ile gerekli görüşmeleri yapmak ve uygulama sözleşmelerini imzalamaktır.

Başkanlık; Merkez Başkanı, genel koordinatörler, program koordinatörleri, destek hizmetleri koordinatörleri ile yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, mütercim, rehber, denetçi, danışman ve destek hizmetleri personelinden oluşur. Merkezin sevk ve idaresinden Merkez Başkanı sorumludur. Merkezin ita amiri Başkan olup, ülke içinde programlardan yararlanacak kişiler, kuruluşlar ve Komisyon ile gerekli uygulama sözleşmelerinin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede bulunulması yetkisi Merkez Başkanına aittir. Merkez Başkanı, sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla, yetkilerinin bir kısmını veya tamamını yazılı olarak astlarına devredebilir.(1)

(Değişik altıncı fıkra: 3/6/2011-KHK-634/39 md.) Komite; Avrupa Birliği Bakanlığı müsteşar yardımcısının başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının en az genel müdür seviyesinde görevlendireceği birer üye ile Avrupa Birliği Bakanlığınca birim amirleri arasından görevlendirilecek üç üye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Merkez Başkanı olmak üzere on üyeden oluşur. Komitenin sekretarya hizmetleri Merkez tarafından yürütülür.

Komitenin görevleri; Merkeze verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü çalışmayı izlemek ve değerlendirmek, Merkezin malî ve idarî sorumluluklarını yerine getirebilecek yapıya ve donanıma sahip olmasını sağlamak, Merkezin uygulayacağı genel politikalar ile çalışma esas ve usullerini belirlemek, Avrupa Birliği fonlarının Merkez tarafından etkin ve yerinde kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, Merkezin çalışma plânını onaylamak, proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi ile ilgili esas ve usulleri tespit etmek, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarına katılımı engelleyen yasal ve idarî engelleri tespit ederek ortadan kaldırıcı tedbirleri almak ve Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının uyumlu bir şekilde yürümesini sağlamaktır.

Komite, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının idarî ve malî bakımdan etkin bir şekilde yürütülmesinden Hükümet adına yetkili makam olan Avrupa Birliği Bakanına karşı sorumludur.(2)

Komite en az altı üye ile Komite Başkanının, Başkanın yokluğu halinde de Komite Başkanı tarafından belirlenen Komite Başkan vekilinin başkanlığında toplanır; kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamada eşitlik halinde Komite Başkanının oyunun olduğu taraf çoğunluk sayılır.
(1) 29/6/2012 tarihl ve 6337 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “yeterli sayıda uzman,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir. (2) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakana" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanına" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
693
Merkezin uygulayacağı alternatif politikaları üretmek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azamî istifade etmesini sağlamanın yollarını aramak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlar, gençlik organizasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulunda hangi kuruluşların temsil olunacağı Komitenin teklifi ve Avrupa Birliği Bakanının onayıyla belirlenir. Danışma Kurulu, Merkez Başkanlığının oluşturacağı gündem çerçevesinde yılda bir defa toplanır. Bu Kurulun kararları istişarîdir. Sekretarya hizmetleri Merkez tarafından yürütülür. (1)

Merkezin çalışma esas ve usulleri, Komite ve Danışma Kurulunun toplantıları ve karar süreçlerine ilişkin esaslar ile diğer hususlar Başkanlık tarafından hazırlanan Komitece kabul edilen ve Avrupa Birliği Bakanının onayıyla yürürlüğe giren yönetmelikle düzenlenir. (1)

Merkezde hizmetler, sözleşmeli personel eliyle yürütülür. (Değişik ikinci cümle: 3/6/2011-KHK-634/39md.) Merkezde, kamu kurum ve kuruluşları personeli ile üniversite personelinin Kalkınma Bakanlığında görevlendirilme usûl ve esaslarına göre,kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Hâkim ve savcıların Merkezde görevlendirilmesi durumunda kendilerinin muvafakatları alınır. Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Ayrıca, Merkez, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının tanıtımı amacıyla toplam yetmiş kişiyi geçmemek üzere geçici süre ile rehberler görevlendirebilir. (Değişik altıncı cümle: 29/6/2012-6337/15 md.) Rehberler hariç olmak üzere Merkezde her ne şekilde olursa olsun istihdam edilecek personel sayısı ikiyüzyirmiden fazla, uzman ve uzman yardımcısı sayısı ise yüzotuzdan az olamaz. Merkezde istihdam edilecek personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek olarak, en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmuş ve istihdam edileceği alanla ilgili en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmaları şarttır. Sekreterler ve unvansız görevliler için yüksek öğretim görmüş olma şartı aranmaz. Başkanlık, genel koordinatörlük, program koordinatörlüğü, destek hizmetleri koordinatörlüğü, uzmanlık, denetçilik, danışmanlık ile mütercimlik pozisyonlarında istihdam edileceklerin İngilizce veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) asgarî (B) düzeyinde puan almış olmaları veya İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği bakımından buna denkliği, Komitece kabul edilen başka bir belgeye sahip olmaları zorunludur. Merkez Başkanı, Başbakan tarafından atanır. Merkez personeli ise, Merkez Başkanının teklifi ve Avrupa Birliği Bakanının onayıyla istihdam edilirler. (1)(2)(3)

Sözleşmeli personel hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile ek ve değişiklikleri uygulanır. Hizmet sürelerinin değerlendirilmesi genel hükümlere göre yapılır. Emeklilik işlemlerinde, Merkez Başkanına genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için, genel koordinatörlere ise daire başkanı için öngörülmüş bulunan temsil, makam, görev ve benzeri tazminatlar ile diğer malî ve sosyal haklar aynen uygulanır. Diğer
(1) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan"Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanın" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanının" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakan" ibaresi “Başbakan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 184 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Rehberler hariç olmak üzere Merkezde her ne şekilde olursa olsun istihdam edilecek personel sayısı” ibaresinden sonra gelen “yüz” ibaresi “yüzyetmiş” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
694
görevlilere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan ve derecesi için belirlenmiş ek gösterge rakamları, temsil, makam, görev ve benzeri tazminatlar ile diğer malî ve sosyal haklar aynen uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarından yukarıda sayılan pozisyonlarda istihdam edilen kamu görevlileri, görevleri sona erdiğinde kurumlarında mükteseplerine uygun bir göreve atanırlar. (Değişik altıncı ve yedinci cümleler: 3/6/2011-KHK-634/ 39 md.) Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dâhil net ücretler; Merkez Başkanına Kalkınma Bakanlığında görev yapan genel müdürler için, genel koordinatörlere Kalkınma Bakanlığında görev yapan daire başkanları için, program ve destek birimleri koordinatörleri ile uzmanlara Planlama Uzmanları için, uzman yardımcılarına Planlama Uzman Yardımcıları için ve diğer görevlilere ise Kalkınma Bakanlığındaki benzer görevliler için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Avrupa Birliği Bakanı tarafından belirlenir. Geçici süreyle görevlendirilecek rehberlere verilecek yevmiye, Türkiye ve Avrupa Birliğindeki kıstaslar çerçevesinde, Komitenin kararı ve Avrupa Birliği Bakanının onayıyla belirlenir.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olmayan rehberler sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tâbidir. Merkezde çalışan personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, kamu görevlilerine uygulanan genel hükümler çerçevesinde karşılanır. Sözleşmeli personelin bu maddede belirlenenler dışında kalan nitelik, görev ve yetkileri, hizmete alınma, görevlendirme, görevde yükselme ve görevden alınma şekilleri ile sözleşme esasları, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.(1)

(Ek fıkra: 29/6/2012-6337/15 md.) Merkezde istihdam edilecek uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile uzmanlığa atanmaları hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri kıyasen uygulanır.

Merkezin gelirleri her yıl Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesine konulacak programlara katkı payı, Avrupa Komisyonunun tahsis edeceği malî yardımlar ile faiz, bağış gibi diğer gelirlerden oluşur. Katkı payı ve Komisyonun tahsis edeceği malî yardım, Merkez adına açılacak banka hesaplarında tutulur. Maliye Bakanlığı katkı payını her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde bu hesaplara aktarır. Komisyon tarafından bu hesaplara aktarılan malî yardımın kullanılamayan kısmı, Komisyona iade edilir. Bu kaynağın nemalandırılması halinde, nemanın Komisyonun tahsis ettiği malî yardıma tekabül eden miktarı, Komisyon adına Merkez tarafından muhafaza edilir ve talep edildiği takdirde Komisyona iade edilir. Komisyonun tahsis ettiği malî yardım dışında kalan gelir-gider fazlası ise, bir sonraki yıl kullanılmak üzere Merkez adına açılan hesaplarda tutulur. Merkezin bütçesi ve harcama usulleri genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşların tâbi olduğu hükümlere tâbi değildir. Bütçe malî yıl itibarıyla Başkanlıkça hazırlanır, Komitenin kararı ve Avrupa Birliği Bakanın onayıyla yürürlüğe girer. Merkezin gelir ve giderleri Sayıştay denetimine tâbidir. Merkezin gelir, gider ve muhasebe usulleri ile diğer malî konulara ilişkin esas ve usuller, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının gereklerine uygun olarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Başkanlık tarafından hazırlanan, Komitece kabul edilen ve Avrupa Birliği Bakanının onayıyla yürürlüğe giren yönetmelikle düzenlenir.(2)(3)(4)
(1) Her ne kadar, 29/6/2012 tarihli ve 6337 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu maddenin ondördüncü fıkrasında yer alan “Planlama Uzmanları için” ibaresinden sonra gelmek üzere, “, uzman yardımcılarına Planlama Uzman Yardımcıları için” ibaresinin ekleneceği düzenlenmiş ise de madde gerekçesi ve tutanakların incelenmesinden söz konusu değişikliğin onüçüncü fıkrada yapıldığı anlaşılmış ve değişiklik bu fıkraya işlenmiş ve aynı fıkradan sonra gelmek üzere devamındaki fıkra eklenmiştir. (2) Bu fıkranın uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız. (3) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan"Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanın" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanının" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
695-719
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
 
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
 
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
 
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
 
Geçici Madde 5 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
 
Geçici Madde 6 - Bilgi Butonu (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
 
Geçici Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4968(2003) (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
 
Yürürlük
Madde 40 - Bilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.(1)
Yürütme
Madde 41 - Bilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.(2)
(1) Bu maddelerle ilgili olarak 3/6/2011 tarihli ve641 sayılı KHK’nın 43 üncü maddesine bakınız.
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI (1) SAYILI CETVEL (Mülga: 3/6/2011-641/KHK-43 md)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  540 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

     KHK                                                                                      Yürürlüğe

       No.                             Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

     4968                                                        —                                                        6/8/2003

   

   

     KHK                                                                                                                  Yürürlüğe

       No.                             540 sayılı KHK’nin değiştirilen maddeleri                   giriş tarihi

      5449                                                   2 ve 14                                                      8/2/2006

   5916                                                9, 15 ve (1) Sayılı Cetvel                                       9/7/2009

  6111                                                        Ek Madde 2                                                  25/2/2011

     KHK/634                                                 Ek Madde 2                       12/6/2011 tarihinde yapılan

  milletvekili seçiminden sonra kurulan

  ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte 

   

     KHK/641        Madde 1 ila 39, Madde 40 ila Madde 41,         12/6/2011 tarihinde yapılan 

                            Geçici Madde 1 ila  7, Ek Madde 1                    milletvekili seçiminden sonra

                                                                                                    kurulan ilk Bakanlar Kurulu

                                                                                                      üyelerinin atandığı tarihte

   

   6337                                    Ek Madde 2                                                    5/7/2012

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇE EKİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (15)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul