Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
15/6/1989 TARİHLİ VE 3579 SAYILI KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
15/6/1989 tarihli ve 3579 sayılı 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 4 — Beş yıl süre ile, 2514 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin; (1) numaralı fıkrasında yer alan ik i yıllık süreler birer yıl, dört yıllık süre iki yıl, (3) numaralı fıkrasında yer alan dört yıllık süre iki yıl, (5) numaralı fıkrası­ nın birinci bendinde yer alan iki yıllık süre bir yıl, ikinci bendinde yer alan üç yıllık süre birbuçuk yıl, dördüncü bendinde yer alan üç yıllık süre birbuçuk yıl, iki yıllık süre bir yıl, (6) numaralı fıkrasının birinci bendinde yer alan iki yıllık süre bir yıl, ikinci bendinde yer alan üç yıllık süre birbuçuk yıl, iki yıllık süre bir yıl,

b) 5 inci maddesinin; ikinci fıkrasında yer alan ikibuçuk yıllık süreler birer buçuk yıl, beş yıllık süre üç yıl, 

olarak uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen beş yıllık süre içinde, 2514 sayılı Kanun hükümleri pratisyen tabiplere uygulanmaz. Beş yıllık süre içerisinde uzman tabipleri 2514 sayılı Kanun kapsamı dışında tutmaya ve gerektiğinde uzman ve pratisyen tabipleri tekrar Kanun kapsamına almaya Sağlık Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Uzman tabiplerin pratisyen tabiplikte yerine getirdikleri Devlet hizmeti yükümlülüğü süresi, uzman tabiplikteki Devlet hizmeti yükümlülüğünden mahsup edilir. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile; pratisyen tabipler ve Bakanlar Kurulu'nca uzman tabiplerin Kanun kapsamı dışında tutulmasına karar verildiği takdirde uzman tabipler, açıktan atama izni ve memurluğa girişte yeterlilik sınavı şartı aranmaksızın ihtiyaç duyulacak yerlere atanabilirler." 
Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  kabul metni
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  komisyon raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul