En son güncellemeler 21 Ocak 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
4377 (1998) md: Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
723
<txt>SEKİZ İLÇE VE ÜÇ İL KURULMASI VE</txt> 190 <txt>SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)</txt>

Madde 1 -
1.Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Musabeyli Bucak Merkezi olan Murathüyüğü Köyü olmak ve Musabeyli adıyla bir belediye kurulmak üzere Gaziantep İlinde Musabeyli,

2. Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Polateli Bucak Merkezi olan Güldüzü Köyü olmak ve Polateli adıyla bir belediye kurulmak üzere Gaziantep İlinde Polateli,

3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Elbeyli Bucak Merkezi olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Gaziantep İlinde Elbeyli adıyla,

4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve merkezi Çınarcık Bucak Merkezi olmak üzere, İstanbul İlinde Çınarcık,

5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler bağlanmak ve merkezi Çiftlikköy Kasabası olmak üzere İstanbul İlinde Çiftlikköy,

6. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve merkezi Altınova Kasabası olmak üzere Kocaeli İlinde Altınova,(2)

7. Ekli (7) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Armutlu Bucak Merkezi olmak üzere Bursa İlinde Armutlu,

8. Ekli (8) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Termal Kasabası olmak üzere İstanbul İlinde Termal,

Adlarıyla sekiz adet ilçe kurulmuştur.
Madde 2 -
1. Zonguldak İline bağlı Karabük İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (9) sayılı listede adları yazılı ilçe, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Karabük adıyla,

2. Gaziantep İline bağlı Kilis İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (10) sayılı listede adları yazılı ilçe, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Kilis adıyla,

3. İstanbul iline bağlı Yalova İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (11) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Yalova adıyla, (2)

Üç il kurulmuştur.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan il ve ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (12) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek,
   190
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
  
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli listeler için 6/6/1995 tarih ve 22305 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız. (2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (6) ve (11) sayılı Listelerinde; 30/7/1998 tarih ve 4377 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan değişiklikler için, 2/8/1998 tarih ve 23421 sayılı R.G.'ye bakınız.
724
Ekli (13) sayılı listede yer alan il özel idaresine ait kadrolar ihdas edilmiştir.

Bu kadrolara atama yapılıncaya kadar yeni kurulan illerde, bu illere bağlanan ilçelerde ve yeni kurulan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.
Geçici Madde 2 -
Karabük, Kilis ve Yalova İllerinin İl Genel Meclisleri, il merkezi kabul edilen ilçeler ile bu illere bağlanan diğer ilçelerin mevcut ve seçilecek il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder, il genel meclisleri valilerin daveti ile toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yaparlar.

İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.
Geçici Madde 3 -
Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Elbeyli, Musabeyli, Polateli ve Termal İlçelerinin İl Genel Meclisi üyelerinin seçimi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini takip eden 60 günden sonra gelen ilk pazar günü yapılır.
Geçici Madde 4 -
Karabük, Kilis ve Yalova İllerine bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini takip eden doksanıncı günden itibaren Karabük, Kilis ve Yalova il özel idarelerine geçer ve bu tarihi takip eden on günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.

Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak Yeni İllerin özel idareleri adına tashih ve tescil edilir.

Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Karabük, Kilis ve Yalova il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

Bu personelin, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden doksan günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanır. Doksan günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.

Karabük, Kilis ve Yalova İllerinin özel idare bütçelerinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin, mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.
Geçici Madde 5 -
Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.Maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Karabük, Kilis ve Yalova Valilikleri için 1995 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (I) işaretli cetvelin (1.a) sırasından üç adet binek otomobil alınır.
Geçici Madde 6 - 4377(1998) (Ek : 30/7/1998 - 4377/2 md.)
Altınova İlçesinin Yalova veya Kocaeli İllerindenhangisine bağlanacağı 6sayılı listede yazılı yerleşim birimleri ile ALtınova Belediye sınırları içinde yapılacak halkoylaması ile belirlenir. Halkoylaması sonucu kesinleştikten sonra başkaca bir işlem yapılmaksızın Altınova İlçesi, lehinde fazla oy çıkan İl'e bağlanır.
Geçici Madde 7 - 4377(1998) (Ek : 30/7/1998 - 4377/2 md.)
6 sayılı listede yazılı yerleşim birimlerinin Altınova veya Karamürsel ilçelerinden hangisine bağlanacakları,bu birimlerde Geçici 6 ncı madde çerçevesinde yapılan halkoylaması sonuçları da gözönünde bulundurularak, ilçelerin coğrafi bütünlüğüne uygunluk sağlayacak şekilde, halkoylaması sonucunun kesinleştiği tarihten sonraki bir aylık süre içerisinde İçişleri Bakanının teklifi üzerine müşterek kararnameyle belirlenir.
724-1/724-2
Geçici Madde 8 - 4377(1998) (Ek : 30/7/1998 - 4377/2 md.)
Halkoylaması bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden altmış günlük süreden sonraki ilk pazar günü Altınova İlçe Seçim Kurulunca yapılır. Halkoylamalarında en son tespit edilen sandık seçmen listesinde adları yazılı seçmenler oy kullanırlar.
Geçici Madde 9 - 4377(1998) (Ek : 30/7/1998 - 43777/2 md.)
Altınova ilçesinin halkoylaması sonucu Kocaeli İline bağlanması durumunda, bu ilçedeki Yalova İl Özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muameleve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, halkoylaması sonucunun kesinleşmesini takip eden doksanıncı gündenitibaren bağlanacağı il özel idaresine geçer ve bu tarihi takip eden on günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır. Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni ilin özel idareleri adına tashih ve tescil edilir. Özel İdare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca işleme gerek kalmaksızın halkoylaması sonucunun kesinleştiği tarih itibariyle Kocaeli İlÖzel İdaresine devredilmiş sayılır. Bu personelin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden doksan günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları Yalova İl Özel İdaresince karşılanır. Doksan günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır.Bu ödemeyi yapmış olan Yalova İl Özel İdaresinceherhangi bir iade talebinde bulunulmaz.

Yapılan halkoylaması neticesinde Altınova İlçesinin Yalova İline bağlanması sonucu çıkarsa, 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile bu maddenin yukarıdaki hükümleri uygulanmaz.
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
724-3
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  550 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KHK’NİN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Kanun, KHK                                                                                                             Yürürlüğe

          No.                          Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                     giriş tarihi

  __________ _____________________________________________ ______________

         4377                    1 nci maddesinin ikinci fıkrası                                           Halkoylamasının kesinleştiği

                                                                                                                                tarihten itibaren

                                     Diğer maddeleri                                                                  2/8/1998

   


   


   

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul