• Kabul Tarihi: 19.12.1996
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 1/1/1997 tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
27.7.1967 TARİH VE 926 SAYILI VE 28.2.1982 TARİH VE 2629 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

27.7.1967 tarih ve 926 sayılı ve 28.2.1982 tarih ve 2629 saydı kanunlarda değişiklik yapılması; 28/11/1996 tarih ve 4214 saydı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 19/12/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Madde 1 -
926 saydı "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nun 177 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi ile aile yardım ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir." 
Madde 2 -
926 saydı 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nun değişik Ek 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" E k Madde 17- A) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hakim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilen oranların Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutan ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir. 

B u Kanunun 121 inci maddesi gereğince, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı (bunların Deniz ve Hava'daki eşitleri dahil) görevlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 15'i oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.

Şu kadar ki; Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı alanlar ile 14.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri kapsamına girenlere de yurtiçi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir.

Bu Kanunun 14 ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin hizmet tazminatı, subay nasbedilmeden önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe, kıdem ve kademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.

B) Sıkıyönetim hizmet zammı hariç olmak üzere; (A) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yararlanamayan personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargahtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir.

C) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez karargahlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 3 5'ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev ünvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.

Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli (istisnai memur) olarak gösterilen görev yerlerine atanan, yüksekokul mezunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ise en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 80'ini geçmemek üzere yukarıdaki fıkrada belirlenen usul ve esaslar dahilinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.

Ancak bu fıkraya göre ek özel hizmet tazminatı alacakların toplamı 100 kişiyi geçemez ve bu fıkradan yararlananlara yukarıdaki fıkraya göre ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

657 saydı Devlet Memurları Kanununun 'Zam ve Tazminatlar' başlıklı ek maddesine göre 'Adalet Hizmetleri Tazminat' alan personelden, yukarıdaki fıkralar kapsamında bulunanlara ödenecek ek özel hizmet tazminatı, bu fıkralarda belirlenen tavan oranlarının yansını geçemez.

D) Bu maddede belirtilen tazminatlar aylıklarla birlikte ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Sözkonusu tazminatların hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır." 
Madde 3 -
926 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"na ekli "(V) Sayılı Makam Tazminatı Cetveli" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent ünvanına sahip olanlardan Öğretim Görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makam tazminatı ile 2914. saydı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanları itibariyle belirlenen makam tazminatı miktarından yüksek olanı ödenir." 
Madde 4 -
28.2.1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (i) bendindeki % 2" oranı "% 4" olarak değiştirimiştir. 
Madde 5 -
28.2.1982 tarih ve 2629 sayılı Kanuna ekli, "Ek Cetvel" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6 -
 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 1/1/1997 tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul